KRITAI

1

1 kai egeneto meta thn teleuthn Ihsou kai ephrwtwn oi uioi Israhl dia tou kuriou legonteV tiV anabhsetai hmin proV touV CananaiouV afhgoumenoV tou polemhsai proV autouV

2 kai eipen kurioV IoudaV anabhsetai idou dedwka thn ghn en th ceiri autou

3 kai eipen IoudaV tw Sumewn adelfw autou anabhqi met emou en tw klhrw mou kai parataxwmeqa proV touV CananaiouV kai poreusomai kagw meta sou en tw klhrw sou kai eporeuqh met autou Sumewn

4 kai anebh IoudaV kai paredwken kurioV ton Cananaion kai ton Ferezaion eiV taV ceiraV autwn kai ekoyan autouV en Bezek eiV deka ciliadaV andrwn

5 kai katelabon ton Adwnibezek en th Bezek kai paretaxanto proV auton kai ekoyan ton Cananaion kai ton Ferezaion

6 kai efugen Adwnibezek kai katedramon opisw autou kai katelabosan auton kai apekoyan ta akra twn ceirwn autou kai ta akra twn podwn autou

7 kai eipen Adwnibezek ebdomhkonta basileiV ta akra twn ceirwn autwn kai ta akra twn podwn autwn apokekommenoi hsan sullegonteV ta upokatw thV trapezhV mou kaqwV oun epoihsa outwV antapedwken moi o qeoV kai agousin auton eiV Ierousalhm kai apeqanen ekei

8 kai epolemoun oi uioi Iouda thn Ierousalhm kai katelabonto authn kai epataxan authn en stomati romfaiaV kai thn polin eneprhsan en puri

9 kai meta tauta katebhsan oi uioi Iouda tou polemhsai proV ton Cananaion ton katoikounta thn oreinhn kai ton noton kai thn pedinhn

10 kai eporeuqh IoudaV proV ton Cananaion ton katoikounta en Cebrwn kai exhlqen Cebrwn ex enantiaV kai to onoma hn Cebrwn to proteron Kariaqarboxefer kai epataxan ton Sessi kai Acinaan kai Qolmin gennhmata tou Enak

11 kai anebhsan ekeiqen proV touV katoikountaV Dabir to de onoma thV Dabir hn emprosqen Kariaqswfar poliV grammatwn

12 kai eipen Caleb oV ean pataxh thn polin twn grammatwn kai prokatalabhtai authn dwsw autw thn Asca qugatera mou eiV gunaika

13 kai prokatelabeto authn Goqonihl uioV Kenez adelfou Caleb o newteroV kai edwken autw Caleb thn Asca qugatera autou eiV gunaika

14 kai egeneto en th eisodw authV kai epeseisen authn Goqonihl tou aithsai para tou patroV authV agron kai egogguzen kai ekraxen apo tou upozugiou eiV ghn notou ekdedosai me kai eipen auth Caleb ti estin soi

15 kai eipen autw Asca doV dh moi eulogian oti eiV ghn notou ekdedosai me kai dwseiV moi lutrwsin udatoV kai edwken auth Caleb kata thn kardian authV lutrwsin metewrwn kai lutrwsin tapeinwn

16 kai oi uioi Ioqor tou Kinaiou tou gambrou MwusewV anebhsan ek polewV twn foinikwn meta twn uiwn Iouda eiV thn erhmon thn ousan en tw notw Iouda h estin epi katabasewV Arad kai katwkhsan meta tou laou

17 kai eporeuqh IoudaV meta Sumewn tou adelfou autou kai ekoyen ton Cananaion ton katoikounta Sefek kai exwleqreusan autouV kai ekalesen to onoma thV polewV Anaqema

18 kai ouk eklhronomhsen IoudaV thn Gazan oude ta oria authV oude thn Askalwna oude ta oria authV oude thn Akkarwn oude ta oria authV oude thn Azwton oude ta perisporia authV

19 kai hn kurioV meta Iouda kai eklhronomhsen to oroV oti ouk hdunasqhsan exoleqreusai touV katoikountaV thn koilada oti Rhcab diesteilato autoiV

20 kai edwkan tw Caleb thn Cebrwn kaqwV elalhsen MwushV kai eklhronomhsen ekeiqen taV treiV poleiV twn uiwn Enak

21 kai ton Iebousaion ton katoikounta en Ierousalhm ouk eklhronomhsan oi uioi Beniamin kai katwkhsen o IebousaioV meta twn uiwn Beniamin en Ierousalhm ewV thV hmeraV tauthV

22 kai anebhsan oi uioi Iwshf kai ge autoi eiV Baiqhl kai kurioV hn met autwn

23 kai parenebalon kai kateskeyanto Baiqhl to de onoma thV polewV autwn hn emprosqen Louza

24 kai eidon oi fulassonteV kai idou anhr exeporeueto ek thV polewV kai elabon auton kai eipon autw deixon hmin thV polewV thn eisodon kai poihsomen meta sou eleoV

25 kai edeixen autoiV thn eisodon thV polewV kai epataxan thn polin en stomati romfaiaV ton de andra kai thn suggeneian autou exapesteilan

26 kai eporeuqh o anhr eiV ghn Cettiin kai wkodomhsen ekei polin kai ekalesen to onoma authV Louza touto to onoma authV ewV thV hmeraV tauthV

27 kai ouk exhren Manassh thn Baiqsan h estin Skuqwn poliV oude taV qugateraV authV oude ta perioika authV oude thn Qanak oude taV qugateraV authV oude touV katoikountaV Dwr oude taV qugateraV authV oude ton katoikounta Balak oude ta perioika authV oude taV qugateraV authV oude touV katoikountaV Magedw oude ta perioika authV oude taV qugateraV authV oude touV katoikountaV Ieblaam oude ta perioika authV oude taV qugateraV authV kai hrxato o CananaioV katoikein en th gh tauth

28 kai egeneto ote eniscusen Israhl kai epoihsen ton Cananaion eiV foron kai exairwn ouk exhren auton

29 kai Efraim ouk exhren ton Cananaion ton katoikounta en Gazer kai katwkhsen o CananaioV en mesw autou en Gazer kai egeneto eiV foron

30 kai Zaboulwn ouk exhren touV katoikountaV Kedrwn oude touV katoikountaV Dwmana kai katwkhsen o CananaioV en mesw autwn kai egeneto autw eiV foron

31 kai Ashr ouk exhren touV katoikountaV Akcw kai egeneto autw eiV foron kai touV katoikountaV Dwr kai touV katoikountaV Sidwna kai touV katoikountaV Aalaf kai ton Ascazi kai ton Celba kai ton Nai kai ton Erew

32 kai katwkhsen o Ashr en mesw tou Cananaiou tou katoikountoV thn ghn oti ouk hdunhqh exarai auton

33 kai Nefqali ouk exhren touV katoikountaV BaiqsamuV kai touV katoikountaV Baiqanaq kai katwkhsen Nefqali en mesw tou Cananaiou tou katoikountoV thn ghn oi de katoikounteV BaiqsamuV kai thn Baiqeneq egenonto autoiV eiV foron

34 kai exeqliyen o AmorraioV touV uiouV Dan eiV to oroV oti ouk afhkan auton katabhnai eiV thn koilada

35 kai hrxato o AmorraioV katoikein en tw orei tw ostrakwdei en w ai arkoi kai en w ai alwpekeV en tw Mursinwni kai en Qalabin kai ebarunqh ceir oikou Iwshf epi ton Amorraion kai egenhqh autoiV eiV foron

36 kai to orion tou Amorraiou apo thV anabasewV Akrabin apo thV PetraV kai epanw

 

2

1 kai anebh aggeloV kuriou apo Galgal epi ton Klauqmwna kai epi Baiqhl kai epi ton oikon Israhl kai eipen proV autouV tade legei kurioV anebibasa umaV ex Aiguptou kai eishgagon umaV eiV thn ghn hn wmosa toiV patrasin umwn kai eipa ou diaskedasw thn diaqhkhn mou thn meq umwn eiV ton aiwna

2 kai umeiV ou diaqhsesqe diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV eiV thn ghn tauthn oude toiV qeoiV autwn proskunhsete alla ta glupta autwn suntriyete kai ta qusiasthria autwn kaqeleite kai ouk eishkousate thV fwnhV mou oti tauta epoihsate

3 kagw eipon ou mh exarw autouV ek proswpou umwn kai esontai umin eiV sunocaV kai oi qeoi autwn esontai umin eiV skandalon

4 kai egeneto wV elalhsen o aggeloV kuriou touV logouV toutouV proV pantaV uiouV Israhl kai ephran o laoV thn fwnhn autwn kai eklausan

5 kai epwnomasan to onoma tou topou ekeinou KlauqmwneV kai equsiasan ekei tw kuriw

6 kai exapesteilen IhsouV ton laon kai hlqen anhr eiV thn klhronomian autou kataklhronomhsai thn ghn

7 kai edouleusen o laoV tw kuriw pasaV taV hmeraV Ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn osoi emakrohmereusan meta Ihsou osoi egnwsan pan to ergon kuriou to mega o epoihsen en tw Israhl

8 kai eteleuthsen IhsouV uioV Nauh douloV kuriou uioV ekaton deka etwn

9 kai eqayan auton en oriw thV klhronomiaV autou en QamnaqareV en orei Efraim apo borra tou orouV GaaV

10 kai ge pasa h genea ekeinh proseteqhsan proV touV pateraV autwn kai anesth genea etera met autouV oi ouk egnwsan ton kurion kai ge to ergon o epoihsen en tw Israhl

11 kai epoihsan oi uioi Israhl to ponhron enwpion kuriou kai elatreusan toiV Baalim

12 kai egkatelipon ton kurion ton qeon twn paterwn autwn ton exagagonta autouV ek ghV Aiguptou kai eporeuqhsan opisw qewn eterwn apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw autwn kai prosekunhsan autoiV kai parwrgisan ton kurion

13 kai egkatelipon auton kai elatreusan tw Baal kai taiV AstartaiV

14 kai wrgisqh qumw kurioV en tw Israhl kai paredwken autouV eiV ceiraV pronomeuontwn kai katepronomeusan autouV kai apedoto autouV en cersi twn ecqrwn autwn kukloqen kai ouk hdunhqhsan eti antisthnai kata proswpon twn ecqrwn autwn

15 en pasin oiV exeporeuonto kai ceir kuriou hn ep autouV eiV kaka kaqwV elalhsen kurioV kai kaqwV wmosen kurioV autoiV kai exeqliyen autouV sfodra

16 kai hgeiren kurioV kritaV kai eswsen autouV kurioV ek ceiroV twn pronomeuontwn autouV

17 kai ge twn kritwn ouc uphkousan oti exeporneusan opisw qewn eterwn kai prosekunhsan autoiV kai exeklinan tacu ek thV odou hV eporeuqhsan oi patereV autwn tou eisakouein twn logwn kuriou ouk epoihsan outwV

18 kai oti hgeiren kurioV kritaV autoiV kai hn kurioV meta tou kritou kai eswsen autouV ek ceiroV ecqrwn autwn pasaV taV hmeraV tou kritou oti pareklhqh kurioV apo tou stenagmou autwn apo proswpou twn poliorkountwn autouV kai ekqlibontwn autouV

19 kai egeneto wV apeqnhsken o krithV kai apestreyan kai palin diefqeiran uper touV pateraV autwn poreuesqai opisw qewn eterwn latreuein autoiV kai proskunein autoiV ouk aperriyan ta epithdeumata autwn kai taV odouV autwn taV sklhraV

20 kai wrgisqh qumw kurioV en tw Israhl kai eipen anq wn osa egkatelipon to eqnoV touto thn diaqhkhn mou hn eneteilamhn toiV patrasin autwn kai ouk eishkousan thV fwnhV mou

21 kai ge egw ou prosqhsw tou exarai andra ek proswpou autwn apo twn eqnwn wn katelipen IhsouV uioV Nauh en th gh kai afhken

22 tou peirasai en autoiV ton Israhl ei fulassontai thn odon kuriou poreuesqai en auth on tropon efulaxan oi patereV autwn h ou

23 kai afhken kurioV ta eqnh tauta tou mh exarai auta to tacoV kai ou paredwken auta en ceiri Ihsou

 

3

1 kai tauta ta eqnh a afhken kurioV auta wste peirasai en autoiV ton Israhl pantaV touV mh egnwkotaV touV polemouV Canaan

2 plhn dia taV geneaV uiwn Israhl tou didaxai autouV polemon plhn oi emprosqen autwn ouk egnwsan auta

3 taV pente satrapeiaV twn allofulwn kai panta ton Cananaion kai ton Sidwnion kai ton Euaion ton katoikounta ton Libanon apo tou orouV tou Aermwn ewV Labwemaq

4 kai egeneto wste peirasai en autoiV ton Israhl gnwnai ei akousontai taV entolaV kuriou aV eneteilato toiV patrasin autwn en ceiri Mwush

5 kai oi uioi Israhl katwkhsan en mesw tou Cananaiou kai tou Cettaiou kai tou Amorraiou kai tou Ferezaiou kai tou Euaiou kai tou Iebousaiou

6 kai elabon taV qugateraV autwn eautoiV eiV gunaikaV kai taV qugateraV autwn edwkan toiV uioiV autwn kai elatreusan toiV qeoiV autwn

7 kai epoihsan oi uioi Israhl to ponhron enantion kuriou kai epelaqonto kuriou tou qeou autwn kai elatreusan toiV Baalim kai toiV alsesin

8 kai wrgisqh qumw kurioV en tw Israhl kai apedoto autouV en ceiri Cousarsaqaim basilewV SuriaV potamwn kai edouleusan oi uioi Israhl tw Cousarsaqaim eth oktw

9 kai ekekraxan oi uioi Israhl proV kurion kai hgeiren kurioV swthra tw Israhl kai eswsen autouV ton Goqonihl uion Kenez adelfou Caleb ton newteron uper auton

10 kai egeneto ep auton pneuma kuriou kai ekrinen ton Israhl kai exhlqen eiV polemon proV Cousarsaqaim kai paredwken kurioV en ceiri autou ton Cousarsaqaim basilea SuriaV potamwn kai ekrataiwqh h ceir autou epi ton Cousarsaqaim

11 kai hsucasen h gh tessarakonta eth kai apeqanen Goqonihl uioV Kenez

12 kai proseqento oi uioi Israhl poihsai to ponhron enwpion kuriou kai eniscusen kurioV ton Eglwm basilea Mwab epi ton Israhl dia to pepoihkenai autouV to ponhron enanti kuriou

13 kai sunhgagen proV eauton pantaV touV uiouV Ammwn kai Amalhk kai eporeuqh kai epataxen ton Israhl kai eklhronomhsen thn polin twn foinikwn

14 kai edouleusan oi uioi Israhl tw Eglwm basilei Mwab eth deka oktw

15 kai ekekraxan oi uioi Israhl proV kurion kai hgeiren autoiV swthra ton Awd uion Ghra uion tou Iemeni andra amfoterodexion kai exapesteilan oi uioi Israhl dwra en ceiri autou tw Eglwm basilei Mwab

16 kai epoihsen eautw Awd macairan distomon spiqamhV to mhkoV authV kai periezwsato authn upo ton manduan epi ton mhron ton dexion autou

17 kai eporeuqh kai proshnegken ta dwra tw Eglwm basilei Mwab kai Eglwm anhr asteioV sfodra

18 kai egeneto hnika sunetelesen Awd prosferwn ta dwra kai exapesteilen touV ferontaV ta dwra

19 kai autoV upestreyen apo twn gluptwn twn meta thV Galgal kai eipen Awd logoV moi krufioV proV se basileu kai eipen Eglwm proV auton siwpa kai exapesteilen af eautou pantaV touV efestwtaV ep auton

20 kai Awd eishlqen proV auton kai autoV ekaqhto en tw uperww tw qerinw tw eautou monwtatoV kai eipen Awd logoV qeou moi proV se basileu kai exanesth apo tou qronou Eglwm egguV autou

21 kai egeneto ama tw anasthnai auton kai exeteinen Awd thn ceira thn aristeran autou kai elaben thn macairan epanwqen tou mhrou autou tou dexiou kai enephxen authn en th koilia autou

22 kai epeishnegken kai ge thn labhn opisw thV flogoV kai apekleisen to stear kata thV flogoV oti ouk exespasen thn macairan ek thV koiliaV autou kai exhlqen Awd thn prostada

23 kai exhlqen touV diatetagmenouV kai apekleisen taV quraV tou uperwou kat autou kai esfhnwsen

24 kai autoV exhlqen kai oi paideV autou eishlqon kai eidon kai idou ai qurai tou uperwou esfhnwmenai kai eipan mhpote apokenoi touV podaV autou en tw tamieiw tw qerinw

25 kai upemeinan ewV hscunonto kai idou ouk estin o anoigwn taV quraV tou uperwou kai elabon thn kleida kai hnoixan kai idou o kurioV autwn peptwkwV epi thn ghn teqnhkwV

26 kai Awd dieswqh ewV eqorubounto kai ouk hn o prosnown autw kai autoV parhlqen ta glupta kai dieswqh eiV Setirwqa

27 kai egeneto hnika hlqen Awd eiV ghn Israhl kai esalpisen en keratinh en tw orei Efraim kai katebhsan sun autw oi uioi Israhl apo tou orouV kai autoV emprosqen autwn

28 kai eipen proV autouV katabhte opisw mou oti paredwken kurioV o qeoV touV ecqrouV hmwn thn Mwab en ceiri hmwn kai katebhsan opisw autou kai prokatelabonto taV diabaseiV tou Iordanou thV Mwab kai ouk afhken andra diabhnai

29 kai epataxan thn Mwab en th hmera ekeinh wsei deka ciliadaV andrwn pan liparon kai panta andra dunamewV kai ou dieswqh anhr

30 kai enetraph Mwab en th hmera ekeinh upo ceira Israhl kai hsucasen h gh ogdohkonta eth kai ekrinen autouV Awd ewV ou apeqanen

31 kai met auton anesth Samegar uioV Dinac kai epataxen touV allofulouV eiV exakosiouV andraV en tw arotropodi twn bown kai eswsen kai ge autoV ton Israhl

 

4

1 kai proseqento oi uioi Israhl poihsai to ponhron enwpion kuriou kai Awd apeqanen

2 kai apedoto autouV kurioV en ceiri Iabin basilewV Canaan oV ebasileusen en Aswr kai o arcwn thV dunamewV autou Sisara kai autoV katwkei en Ariswq twn eqnwn

3 kai ekekraxan oi uioi Israhl proV kurion oti ennakosia armata sidhra hn autw kai autoV eqliyen ton Israhl kata kratoV eikosi eth

4 kai Debbwra gunh profhtiV gunh Lafidwq auth ekrinen ton Israhl en tw kairw ekeinw

5 kai auth ekaqhto upo foinika Debbwra ana meson thV Rama kai ana meson thV Baiqhl en tw orei Efraim kai anebainon proV authn oi uioi Israhl eiV krisin

6 kai apesteilen Debbwra kai ekalesen ton Barak uion Abineem ek KadhV Nefqali kai eipen proV auton ouci eneteilato kurioV o qeoV Israhl soi kai apeleush eiV oroV Qabwr kai lhmyh meta seautou deka ciliadaV andrwn ek twn uiwn Nefqali kai ek twn uiwn Zaboulwn

7 kai epaxw proV se eiV ton ceimarroun Kiswn ton Sisara arconta thV dunamewV Iabin kai ta armata autou kai to plhqoV autou kai paradwsw auton eiV taV ceiraV sou

8 kai eipen proV authn Barak ean poreuqhV met emou poreusomai kai ean mh poreuqhV ou poreusomai oti ouk oida thn hmeran en h euodoi ton aggelon kurioV met emou

9 kai eipen poreuomenh poreusomai meta sou plhn ginwske oti ouk estai to proterhma sou epi thn odon hn su poreuh oti en ceiri gunaikoV apodwsetai kurioV ton Sisara kai anesth Debbwra kai eporeuqh meta Barak ek KadhV

10 kai ebohsen Barak ton Zaboulwn kai ton Nefqali ek KadhV kai anebhsan kata podaV autou deka ciliadeV andrwn kai anebh met autou Debbwra

11 kai Caber o KinaioV ecwrisqh apo Kaina apo twn uiwn Iwbab gambrou Mwush kai ephxen thn skhnhn autou ewV druoV pleonektountwn h estin ecomena KedeV

12 kai anhggelh Sisara oti anebh Barak uioV Abineem eiV oroV Qabwr

13 kai ekalesen Sisara panta ta armata autou ennakosia armata sidhra kai panta ton laon ton met autou apo Ariswq twn eqnwn eiV ton ceimarroun Kiswn

14 kai eipen Debbwra proV Barak anasthqi oti auth h hmera en h paredwken kurioV ton Sisara en th ceiri sou oti kurioV exeleusetai emprosqen sou kai katebh Barak apo tou orouV Qabwr kai deka ciliadeV andrwn opisw autou

15 kai exesthsen kurioV ton Sisara kai panta ta armata autou kai pasan thn parembolhn autou en stomati romfaiaV enwpion Barak kai katebh Sisara epanwqen tou armatoV autou kai efugen toiV posin autou

16 kai Barak diwkwn opisw twn armatwn kai opisw thV parembolhV ewV Ariswq twn eqnwn kai epesen pasa parembolh Sisara en stomati romfaiaV ou kateleifqh ewV enoV

17 kai Sisara efugen toiV posin autou eiV skhnhn Iahl gunaikoV Caber etairou tou Kinaiou oti eirhnh hn ana meson Iabin basilewV Aswr kai ana meson oikou Caber tou Kinaiou

18 kai exhlqen Iahl eiV sunanthsin Sisara kai eipen autw ekklinon kurie mou ekklinon proV me mh fobou kai exeklinen proV authn eiV thn skhnhn kai periebalen auton epibolaiw

19 kai eipen Sisara proV authn potison me dh mikron udwr oti ediyhsa kai hnoixen ton askon tou galaktoV kai epotisen auton kai periebalen auton

20 kai eipen proV authn Sisara sthqi dh epi thn quran thV skhnhV kai estai ean anhr elqh proV se kai erwthsh se kai eiph ei estin wde anhr kai ereiV ouk estin

21 kai elaben Iahl gunh Caber ton passalon thV skhnhV kai eqhken thn sfuran en th ceiri authV kai eishlqen proV auton en krufh kai ephxen ton passalon en tw krotafw autou kai diexhlqen en th gh kai autoV exestwV eskotwqh kai apeqanen

22 kai idou Barak diwkwn ton Sisara kai exhlqen Iahl eiV sunanthsin autw kai eipen autw deuro kai deixw soi ton andra on su zhteiV kai eishlqen proV authn kai idou Sisara rerimmenoV nekroV kai o passaloV en tw krotafw autou

23 kai etropwsen o qeoV en th hmera ekeinh ton Iabin basilea Canaan emprosqen twn uiwn Israhl

24 kai eporeueto ceir twn uiwn Israhl poreuomenh kai sklhrunomenh epi Iabin basilea Canaan ewV ou exwleqreusan ton Iabin basilea Canaan

 

5

1 kai hsan Debbwra kai Barak uioV Abineem en th hmera ekeinh legonteV

2 apekalufqh apokalumma en Israhl en tw ekousiasqhnai laon eulogeite kurion

3 akousate basileiV kai enwtisasqe satrapai egw eimi tw kuriw egw eimi asomai yalw tw kuriw tw qew Israhl

4 kurie en th exodw sou en Shir en tw apairein se ex agrou Edwm gh eseisqh kai o ouranoV estaxen drosouV kai ai nefelai estaxan udwr

5 orh esaleuqhsan apo proswpou kuriou Elwi touto Sina apo proswpou kuriou qeou Israhl

6 en hmeraiV Samegar uiou Anaq en hmeraiV Iahl exelipon odouV kai eporeuqhsan atrapouV eporeuqhsan odouV diestrammenaV

7 exelipon dunatoi en Israhl exelipon ewV ou anasth Debbwra ewV ou anasth mhthr en Israhl

8 exelexanto qeouV kainouV tote epolemhsan poleiV arcontwn qureoV ean ofqh kai logch en tessarakonta ciliasin en Israhl

9 h kardia mou eiV ta diatetagmena tw Israhl oi ekousiazomenoi en law eulogeite kurion

10 epibebhkoteV epi onou qhleiaV meshmbriaV kaqhmenoi epi krithriou kai poreuomenoi epi odouV sunedrwn ef odw

11 dihgeisqe apo fwnhV anakrouomenwn ana meson udreuomenwn ekei dwsousin dikaiosunaV kuriw dikaiosunaV auxhson en Israhl tote katebh eiV taV poleiV laoV kuriou

12 exegeirou exegeirou Debbwra exegeirou exegeirou lalhson wdhn anasta Barak kai aicmalwtison aicmalwsian sou uioV Abineem

13 tote katebh kataleimma toiV iscuroiV laoV kuriou katebh autw en toiV krataioiV

14 ex emou Efraim exerrizwsen autouV en tw Amalhk opisw sou Beniamin en toiV laoiV sou en emoi Macir katebhsan exereunwnteV kai apo Zaboulwn elkonteV en rabdw dihghsewV grammatewV

15 kai archgoi en Issacar meta DebbwraV kai Barak outwV Barak en koilasin apesteilen en posin autou eiV taV meridaV Roubhn megaloi exiknoumenoi kardian

16 eiV ti ekaqisan ana meson thV digomiaV tou akousai surismou aggelwn eiV diaireseiV Roubhn megaloi exetasmoi kardiaV

17 Galaad en tw peran tou Iordanou eskhnwsen kai Dan eiV ti paroikei ploioiV Ashr ekaqisen paralian qalasswn kai epi diexodoiV autou skhnwsei

18 Zaboulwn laoV wneidisen yuchn autou eiV qanaton kai Nefqali epi uyh agrou

19 hlqon autwn basileiV paretaxanto tote epolemhsan basileiV Canaan en Qanaac epi udati Megeddw dwron arguriou ouk elabon

20 ex ouranou paretaxanto oi astereV ek tribwn autwn paretaxanto meta Sisara

21 ceimarrouV Kiswn exesuren autouV ceimarrouV arcaiwn ceimarrouV Kiswn katapathsei auton yuch mou dunath

22 tote enepodisqhsan pternai ippou spoudh espeusan iscuroi autou

23 katarasqe Mhrwz eipen aggeloV kuriou katarasqe epikataratoV paV o katoikwn authn oti ouk hlqosan eiV bohqeian kuriou eiV bohqeian en dunatoiV

24 euloghqeih en gunaixin Iahl gunh Caber tou Kinaiou apo gunaikwn en skhnaiV euloghqeih

25 udwr hthsen gala edwken en lekanh uperecontwn proshnegken bouturon

26 ceira authV aristeran eiV passalon exeteinen kai dexian authV eiV sfuran kopiwntwn kai esfurokophsen Sisara dihlwsen kefalhn autou kai epataxen dihlwsen krotafon autou

27 ana meson twn podwn authV katekulisqh epesen kai ekoimhqh ana meson twn podwn authV katakliqeiV epesen kaqwV katekliqh ekei epesen exodeuqeiV

28 dia thV quridoV parekuyen mhthr Sisara ektoV tou toxikou dioti hscunqh arma autou dioti ecronisan podeV armatwn autou

29 ai sofai arcousai authV apekriqhsan proV authn kai auth apestreyen logouV authV eauth

30 ouc eurhsousin auton diamerizonta skula oiktirmwn oiktirhsei eiV kefalhn androV skula bammatwn tw Sisara skula bammatwn poikiliaV bammata poikiltwn auta tw trachlw autou skula

31 outwV apolointo panteV oi ecqroi sou kurie kai oi agapwnteV auton wV exodoV hliou en dunamei autou kai hsucasen h gh tessarakonta eth

 

6

1 kai epoihsan oi uioi Israhl to ponhron enwpion kuriou kai edwken autouV kurioV en ceiri Madiam epta eth

2 kai iscusen ceir Madiam epi Israhl kai epoihsan eautoiV oi uioi Israhl apo proswpou Madiam taV trumaliaV taV en toiV oresin kai ta sphlaia kai ta kremasta

3 kai egeneto ean espeiran oi uioi Israhl kai anebainan Madiam kai Amalhk kai oi uioi anatolwn sunanebainon autoiV

4 kai parenebalon eiV autouV kai katefqeiran touV karpouV autwn ewV elqein eiV Gazan kai ou katelipon upostasin zwhV en th gh Israhl oude en toiV poimnioiV tauron kai onon

5 oti autoi kai ai kthseiV autwn anebainon kai ai skhnai autwn pareginonto kaqwV akriV eiV plhqoV kai autoiV kai toiV kamhloiV autwn ouk hn ariqmoV kai hrconto eiV thn ghn Israhl kai diefqeiron authn

6 kai eptwceusen Israhl sfodra apo proswpou Madiam kai ebohsan oi uioi Israhl proV kurion

7 apo proswpou Madiam

8 kai exapesteilen kurioV andra profhthn proV touV uiouV Israhl kai eipen autoiV tade legei kurioV o qeoV Israhl egw eimi oV anhgagon umaV ek ghV Aiguptou kai exhgagon umaV ex oikou douleiaV umwn

9 kai errusamhn umaV ek ceiroV Aiguptou kai ek ceiroV pantwn twn qlibontwn umaV kai exebalon autouV ek proswpou umwn kai edwka umin thn ghn autwn

10 kai eipa umin egw kurioV o qeoV umwn ou fobhqhsesqe touV qeouV tou Amorraiou en oiV umeiV kaqhsesqe en th gh autwn kai ouk eishkousate thV fwnhV mou

11 kai hlqen aggeloV kuriou kai ekaqisen upo thn tereminqon thn en Efraqa thn IwaV patroV tou Esdri kai Gedewn uioV autou rabdizwn siton en lhnw eiV ekfugein apo proswpou tou Madiam

12 kai wfqh autw o aggeloV kuriou kai eipen proV auton kurioV meta sou iscuroV twn dunamewn

13 kai eipen proV auton Gedewn en emoi kurie mou kai ei estin kurioV meq hmwn eiV ti euren hmaV ta kaka tauta kai pou estin panta ta qaumasia autou a dihghsanto hmin oi patereV hmwn legonteV mh ouci ex Aiguptou anhgagen hmaV kurioV kai nun exerriyen hmaV kai edwken hmaV en ceiri Madiam

14 kai epestreyen proV auton o aggeloV kuriou kai eipen poreuou en iscui sou tauth kai swseiV ton Israhl ek ceiroV Madiam idou exapesteila se

15 kai eipen proV auton Gedewn en emoi kurie mou en tini swsw ton Israhl idou h ciliaV mou hsqenhsen en Manassh kai egw eimi o mikroteroV en oikw patroV mou

16 kai eipen proV auton o aggeloV kuriou kurioV estai meta sou kai pataxeiV thn Madiam wsei andra ena

17 kai eipen proV auton Gedewn ei de euron eleoV en ofqalmoiV sou kai poihseiV moi shmeron pan o ti elalhsaV met emou

18 mh cwrisqhV enteuqen ewV tou elqein me proV se kai exoisw thn qusian kai qhsw enwpion sou kai eipen egw eimi kaqiomai ewV tou epistreyai se

19 kai Gedewn eishlqen kai epoihsen erifon aigwn kai oifi aleurou azuma kai ta krea eqhken en tw kofinw kai ton zwmon ebalen en th cutra kai exhnegken auta proV auton upo thn tereminqon kai proshggisen

20 kai eipen proV auton o aggeloV tou qeou labe ta krea kai ta azuma kai qeV proV thn petran ekeinhn kai ton zwmon ecomena ekcee kai epoihsen outwV

21 kai exeteinen o aggeloV kuriou to akron thV rabdou thV en ceiri autou kai hyato twn krewn kai twn azumwn kai anebh pur ek thV petraV kai katefagen ta krea kai touV azumouV kai o aggeloV kuriou eporeuqh apo ofqalmwn autou

22 kai eiden Gedewn oti aggeloV kuriou outoV estin kai eipen Gedewn a a kurie mou kurie oti eidon aggelon kuriou proswpon proV proswpon

23 kai eipen autw kurioV eirhnh soi mh fobou ou mh apoqanhV

24 kai wkodomhsen ekei Gedewn qusiasthrion tw kuriw kai epekalesen autw eirhnh kuriou ewV thV hmeraV tauthV eti autou ontoV en Efraqa patroV tou Esdri

25 kai egeneto en th nukti ekeinh kai eipen autw kurioV labe ton moscon ton tauron oV estin tw patri sou kai moscon deuteron eptaeth kai kaqeleiV to qusiasthrion tou Baal o estin tw patri sou kai to alsoV to ep auto oleqreuseiV

26 kai oikodomhseiV qusiasthrion kuriw tw qew sou epi korufhn tou Maouek toutou en th parataxei kai lhmyh ton moscon ton deuteron kai anoiseiV olokautwma en toiV xuloiV tou alsouV ou exoleqreuseiV

27 kai elaben Gedewn deka andraV apo twn doulwn eautou kai epoihsen on tropon elalhsen proV auton kurioV kai egenhqh wV efobhqh ton oikon tou patroV autou kai touV andraV thV polewV tou poihsai hmeraV kai epoihsen nuktoV

28 kai wrqrisan oi andreV thV polewV to prwi kai idou kaqhrhto to qusiasthrion tou Baal kai to alsoV to ep autw wleqreuto kai eidan ton moscon ton deuteron on anhnegken epi to qusiasthrion to wkodomhmenon

29 kai eipen anhr proV ton plhsion autou tiV epoihsen to rhma touto kai epezhthsan kai hreunhsan kai egnwsan oti Gedewn uioV IwaV epoihsen to rhma touto

30 kai eipon oi andreV thV polewV proV IwaV exenegke ton uion sou kai apoqanetw oti kaqeilen to qusiasthrion tou Baal kai oti wleqreusen to alsoV to ep autw

31 kai eipen IwaV toiV andrasin pasin oi epanesthsan autw mh umeiV nun dikazesqe uper tou Baal h umeiV swsete auton oV ean dikashtai autw qanatwqhtw ewV prwi ei qeoV estin dikazesqw autw oti kaqeilen to qusiasthrion autou

32 kai ekalesen auto en th hmera ekeinh Iarbaal legwn dikasasqw en autw o Baal oti kaqhreqh to qusiasthrion autou

33 kai pasa Madiam kai Amalhk kai uioi anatolwn sunhcqhsan epi to auto kai parenebalon en koiladi Ezereel

34 kai pneuma kuriou enedunamwsen ton Gedewn kai esalpisen en keratinh kai efobhqh Abiezer opisw autou

35 kai aggelouV apesteilen eiV panta Manassh kai en Ashr kai en Zaboulwn kai Nefqali kai anebh eiV sunanthsin autwn

36 kai eipen Gedewn proV ton qeon ei su swzeiV en ceiri mou ton Israhl kaqwV elalhsaV

37 idou egw tiqhmi ton pokon tou eriou en th alwni ean drosoV genhtai epi ton pokon monon kai epi pasan thn ghn xhrasia gnwsomai oti swseiV en ceiri mou ton Israhl kaqwV elalhsaV

38 kai egeneto outwV kai wrqrisen th epaurion kai exepiasen ton pokon kai estaxen drosoV apo tou pokou plhrhV lekanh udatoV

39 kai eipen Gedewn proV ton qeon mh dh orgisqhtw o qumoV sou en emoi kai lalhsw eti apax peirasw de kai ge eti apax en tw pokw kai genesqw h xhrasia epi ton pokon monon kai epi pasan thn ghn genhqhtw drosoV

40 kai epoihsen outwV o qeoV en th nukti ekeinh kai egeneto xhrasia epi ton pokon monon kai epi pasan thn ghn egenhqh drosoV

 

7

1 kai wrqrisen Iarbal autoV estin Gedewn kai paV o laoV met autou kai parenebalon epi phghn Arad kai parembolh Madiam hn autw apo borra apo Gabaaq Amwra en koiladi

2 kai eipen kurioV proV Gedewn poluV o laoV o meta sou wste mh paradounai me thn Madiam en ceiri autwn mhpote kauchshtai Israhl ep eme legwn h ceir mou eswsen me

3 kai nun lalhson dh en wsin tou laou legwn tiV o foboumenoV kai deiloV epistrefetw kai ekcwreitw apo orouV Galaad kai epestreyen apo tou laou eikosi kai duo ciliadeV kai deka ciliadeV upeleifqhsan

4 kai eipen kurioV proV Gedewn eti o laoV poluV katenegkon autouV proV to udwr kai ekkaqarw soi auton ekei kai estai on ean eipw proV se outoV poreusetai sun soi autoV poreusetai sun soi kai pan on ean eipw proV se outoV ou poreusetai meta sou autoV ou poreusetai meta sou

5 kai kathnegken ton laon proV to udwr kai eipen kurioV proV Gedewn paV oV an layh th glwssh autou apo tou udatoV wV ean layh o kuwn sthseiV auton kata monaV kai paV oV ean klinh epi ta gonata autou piein

6 kai egeneto o ariqmoV twn layantwn en ceiri autwn proV to stoma autwn triakosioi andreV kai pan to kataloipon tou laou eklinan epi ta gonata autwn piein udwr

7 kai eipen kurioV proV Gedewn en toiV triakosioiV andrasin toiV layasin swsw umaV kai dwsw thn Madiam en ceiri sou kai paV o laoV poreusontai anhr eiV ton topon autou

8 kai elabon ton episitismon tou laou en ceiri autwn kai taV keratinaV autwn kai ton panta andra Israhl exapesteilen andra eiV skhnhn autou kai touV triakosiouV andraV katiscusen kai h parembolh Madiam hsan autou upokatw en th koiladi

9 kai egenhqh en th nukti ekeinh kai eipen proV auton kurioV anastaV katabhqi en th parembolh oti paredwka authn en th ceiri sou

10 kai ei fobh su katabhnai katabhqi su kai Fara to paidarion sou eiV thn parembolhn

11 kai akoush ti lalhsousin kai meta touto iscusousin ai ceireV sou kai katabhsh en th parembolh kai katebh autoV kai Fara to paidarion autou proV archn twn penthkonta oi hsan en th parembolh

12 kai Madiam kai Amalhk kai panteV uioi anatolwn beblhmenoi en th koiladi wsei akriV eiV plhqoV kai taiV kamhloiV autwn ouk hn ariqmoV alla hsan wV h ammoV h epi ceilouV thV qalasshV eiV plhqoV

13 kai hlqen Gedewn kai idou anhr exhgoumenoV tw plhsion autou enupnion kai eipen enupnion idou enupniasamhn kai idou magiV artou kriqinou strefomenh en th parembolh Madiam kai hlqen ewV thV skhnhV kai epataxen authn kai epesen kai anestreyen authn anw kai epesen h skhnh

14 kai apekriqh o plhsion autou kai eipen ouk estin auth ei mh romfaia Gedewn uiou IwaV androV Israhl paredwken o qeoV en ceiri autou thn Madiam kai pasan thn parembolhn

15 kai egeneto wV hkousen Gedewn thn exhghsin tou enupniou kai thn sugkrisin autou kai prosekunhsen kuriw kai upestreyen eiV thn parembolhn Israhl kai eipen anasthte oti paredwken kurioV en ceiri hmwn thn parembolhn Madiam

16 kai dieilen touV triakosiouV andraV eiV treiV arcaV kai edwken keratinaV en ceiri pantwn kai udriaV kenaV kai lampadaV en taiV udriaiV

17 kai eipen proV autouV ap emou oyesqe kai outwV poihsete kai idou egw eisporeuomai en arch thV parembolhV kai estai kaqwV an poihsw outwV poihsete

18 kai salpiw en th keratinh egw kai panteV met emou salpieite en taiV keratinaiV kuklw olhV thV parembolhV kai ereite tw kuriw kai tw Gedewn

19 kai eishlqen Gedewn kai oi ekaton andreV oi met autou en arch thV parembolhV en arch thV fulakhV meshV kai egeironteV hgeiran touV fulassontaV kai esalpisan en taiV keratinaiV kai exetinaxan taV udriaV taV en taiV cersin autwn

20 kai esalpisan ai treiV arcai en taiV keratinaiV kai sunetriyan taV udriaV kai ekrathsan en cersin aristeraiV autwn taV lampadaV kai en cersin dexiaiV autwn taV keratinaV tou salpizein kai anekraxan romfaia tw kuriw kai tw Gedewn

21 kai esthsan anhr ef eautw kuklw thV parembolhV kai edramen pasa h parembolh kai eshmanan kai efugan

22 kai esalpisan en taiV triakosiaiV keratinaiV kai eqhken kurioV thn romfaian androV en tw plhsion autou en pash th parembolh kai efugen h parembolh ewV Bhqseedta Garagaqa ewV ceilouV Abwmeoula epi Tabaq

23 kai ebohsan anhr Israhl apo Nefqali kai apo Ashr kai apo pantoV Manassh kai ediwxan opisw Madiam

24 kai aggelouV apesteilen Gedewn en panti orei Efraim legwn katabhte eiV sunanthsin Madiam kai katalabete eautoiV to udwr ewV Baiqhra kai ton Iordanhn kai ebohsen paV anhr Efraim kai prokatelabonto to udwr ewV Baiqhra kai ton Iordanhn

25 kai sunelabon touV arcontaV Madiam kai ton Wrhb kai ton Zhb kai apekteinan ton Wrhb en Sour kai ton Zhb apekteinan en Iakefzhf kai katediwxan Madiam kai thn kefalhn Wrhb kai Zhb hnegkan proV Gedewn apo peran tou Iordanou

 

8

1 kai eipan proV Gedewn anhr Efraim ti to rhma touto epoihsaV hmin tou mh kalesai hmaV ote eporeuqhV parataxasqai en Madiam kai dielexanto proV auton iscurwV

2 kai eipen proV autouV ti epoihsa nun kaqwV umeiV h ouci kreisson epifulliV Efraim h trughtoV Abiezer

3 en ceiri umwn paredwken kurioV touV arcontaV Madiam ton Wrhb kai ton Zhb kai ti hdunhqhn poihsai wV umeiV tote aneqh to pneuma autwn ap autou en tw lalhsai auton ton logon touton

4 kai hlqen Gedewn epi ton Iordanhn kai diebh autoV kai oi triakosioi andreV oi met autou peinwnteV kai diwkonteV

5 kai eipen toiV andrasin Sokcwq dote dh artouV eiV trofhn tw law toutw tw en posin mou oti ekleipousin kai idou egw eimi diwkwn opisw tou Zebee kai Selmana basilewn Madiam

6 kai eipon oi arconteV Sokcwq mh ceir Zebee kai Selmana nun en ceiri sou ou dwsomen th dunamei sou artouV

7 kai eipen Gedewn dia touto en tw dounai kurion ton Zebee kai Selmana en ceiri mou kai egw alohsw taV sarkaV umwn en taiV akanqaiV thV erhmou kai en taiV abarkhnin

8 kai anebh ekeiqen eiV Fanouhl kai elalhsen proV autouV wsautwV kai apekriqhsan autw oi andreV Fanouhl on tropon apekriqhsan andreV Sokcwq

9 kai eipen Gedewn proV andraV Fanouhl en epistrofh mou met eirhnhV ton purgon touton kataskayw

10 kai Zebee kai Selmana en Karkar kai h parembolh autwn met autwn wsei deka pente ciliadeV panteV oi kataleleimmenoi apo pashV parembolhV allofulwn kai oi peptwkoteV ekaton eikosi ciliadeV andrwn spwmenwn romfaian

11 kai anebh Gedewn odon twn skhnountwn en skhnaiV apo anatolwn thV Nabai kai Iegebal kai epataxen thn parembolhn kai h parembolh hn pepoiquia

12 kai efugon Zebee kai Selmana kai ediwxen opisw autwn kai ekrathsen touV duo basileiV Madiam ton Zebee kai ton Selmana kai pasan thn parembolhn exesthsen

13 kai epestreyen Gedewn uioV IwaV apo thV parataxewV apo epanwqen thV parataxewV AreV

14 kai sunelaben paidarion apo twn andrwn Sokcwq kai ephrwthsen auton kai egrayen proV auton ta onomata twn arcontwn Sokcwq kai twn presbuterwn autwn ebdomhkonta kai epta andraV

15 kai paregeneto Gedewn proV touV arcontaV Sokcwq kai eipen idou Zebee kai Selmana en oiV wneidisate me legonteV mh ceir Zebee kai Selmana nun en ceiri sou oti dwsomen toiV andrasin toiV ekleipousin artouV

16 kai elaben touV presbuterouV thV polewV en taiV akanqaiV thV erhmou kai taiV barakhnim kai hlohsen en autoiV touV andraV thV polewV

17 kai ton purgon Fanouhl katestreyen kai apekteinen touV andraV thV polewV

18 kai eipen proV Zebee kai Selmana pou oi andreV ouV apekteinate en Qabwr kai eipan wV su wV autoi eiV omoiwma uiou basilewV

19 kai eipen Gedewn adelfoi mou kai uioi thV mhtroV mou hsan zh kurioV ei ezwogonhkeite autouV ouk an apekteina umaV

20 kai eipen Ieqer tw prwtotokw autou anastaV apokteinon autouV kai ouk espasen to paidarion thn romfaian autou oti efobhqh oti eti newteroV hn

21 kai eipen Zebee kai Selmana anasta su kai sunanthson hmin oti wV androV h dunamiV sou kai anesth Gedewn kai apekteinen ton Zebee kai ton Selmana kai elaben touV mhniskouV touV en toiV trachloiV twn kamhlwn autwn

22 kai eipon anhr Israhl proV Gedewn kurie arxon hmwn kai su kai o uioV sou oti su eswsaV hmaV ek ceiroV Madiam

23 kai eipen proV autouV Gedewn ouk arxw egw kai ouk arxei o uioV mou en umin kurioV arxei umwn

24 kai eipen Gedewn proV autouV aithsomai par umwn aithma kai dote moi anhr enwtion ek skulwn autou oti enwtia crusa autoiV oti Ismahlitai hsan

25 kai eipan didonteV dwsomen kai aneptuxen to imation autou kai ebalen ekei anhr enwtion skulwn autou

26 kai egeneto o staqmoV twn enwtiwn twn cruswn wn hthsen cilioi kai pentakosioi crusoi parex twn mhniskwn kai twn straggalidwn kai twn imatiwn kai porfuridwn twn epi basileusi Madiam kai ektoV twn periqematwn a hn en toiV trachloiV twn kamhlwn autwn

27 kai epoihsen auto Gedewn eiV efwq kai esthsen auto en polei autou Efraqa kai exeporneusen paV Israhl opisw autou ekei kai egeneto tw Gedewn kai tw oikw autou eiV skwlon

28 kai sunestalh Madiam enwpion uiwn Israhl kai ou proseqhkan arai kefalhn autwn kai hsucasen h gh tessarakonta eth en hmeraiV Gedewn

29 kai eporeuqh Ierobaal uioV IwaV kai ekaqisen en oikw autou

30 kai tw Gedewn hsan ebdomhkonta uioi ekpeporeumenoi ek mhrwn autou oti gunaikeV pollai hsan autw

31 kai pallakh autou hn en Sucem kai eteken autw kai ge auth uion kai eqhken to onoma autou Abimelec

32 kai apeqanen Gedewn uioV IwaV en polei autou kai etafh en tw tafw IwaV tou patroV autou en Efraqa Abiesdri

33 kai egeneto kaqwV apeqanen Gedewn kai epestreyan oi uioi Israhl kai exeporneusan opisw twn Baalim kai eqhkan eautoiV tw Baal diaqhkhn tou einai autoiV auton eiV qeon

34 kai ouk emnhsqhsan oi uioi Israhl kuriou tou qeou tou rusamenou autouV ek ceiroV pantwn twn qlibontwn autouV kukloqen

35 kai ouk epoihsan eleoV meta tou oikou Ierobaal autoV estin Gedewn kata panta ta agaqa a epoihsen meta Israhl

 

9

1 kai eporeuqh Abimelec uioV Ierobaal eiV Sucem proV adelfouV mhtroV autou kai elalhsen proV autouV kai proV pasan suggeneian oikou patroV mhtroV autou legwn

2 lalhsate dh en toiV wsin pantwn twn andrwn Sucem ti to agaqon umin kurieusai umwn ebdomhkonta andraV pantaV uiouV Ierobaal h kurieuein umwn andra ena kai mnhsqhte oti ostoun umwn kai sarx umwn eimi

3 kai elalhsan peri autou oi adelfoi thV mhtroV autou en toiV wsin pantwn twn andrwn Sucem pantaV touV logouV toutouV kai eklinen h kardia autwn opisw Abimelec oti eipan adelfoV hmwn estin

4 kai edwkan autw ebdomhkonta arguriou ex oikou Baalberiq kai emisqwsato eautw Abimelec andraV kenouV kai deilouV kai eporeuqhsan opisw autou

5 kai eishlqen eiV ton oikon tou patroV autou eiV Efraqa kai apekteinen touV adelfouV autou uiouV Ierobaal ebdomhkonta andraV epi liqon ena kai kateleifqh Iwaqan uioV Ierobaal o newteroV oti ekrubh

6 kai sunhcqhsan panteV andreV Sikimwn kai paV oikoV Bhqmaalwn kai eporeuqhsan kai ebasileusan ton Abimelec proV th balanw th eureth thV stasewV thV en SikimoiV

7 kai anhggelh tw Iwaqan kai eporeuqh kai esth epi korufhn orouV Garizin kai ephren thn fwnhn autou kai eklausen kai eipen autoiV akousate mou andreV Sikimwn kai akousetai umwn o qeoV

8 poreuomena eporeuqh ta xula tou crisai ef eauta basilea kai eipon th elaia basileuson ef hmwn

9 kai eipen autoiV h elaia mh apoleiyasa thn piothta mou en h doxasousi ton qeon andreV poreusomai kineisqai epi twn xulwn

10 kai eipon ta xula th sukh deuro basileuson ef hmwn

11 kai eipen autoiV h sukh mh apoleiyasa egw thn glukuthta mou kai ta genhmata mou ta agaqa poreusomai kineisqai epi twn xulwn

12 kai eipan ta xula proV thn ampelon deuro su basileuson ef hmwn

13 kai eipen autoiV h ampeloV mh apoleiyasa ton oinon mou ton eufrainonta qeon kai anqrwpouV poreusomai kineisqai epi twn xulwn

14 kai eipan panta ta xula th ramnw deuro su basileuson ef hmwn

15 kai eipen h ramnoV proV ta xula ei en alhqeia criete me umeiV tou basileuein ef umaV deute uposthte en th skia mou kai ei mh exelqh pur ap emou kai katafagh taV kedrouV tou Libanou

16 kai nun ei en alhqeia kai teleiothti epoihsate kai ebasileusate ton Abimelec kai ei agaqwsunhn epoihsate meta Ierobaal kai meta tou oikou autou kai ei wV antapodosiV ceiroV autou epoihsate autw

17 wV paretaxato o pathr mou uper umwn kai exerriyen thn yuchn autou ex enantiaV kai errusato umaV ek ceiroV Madiam

18 kai umeiV epanesthte epi ton oikon tou patroV mou shmeron kai apekteinate touV uiouV autou ebdomhkonta andraV epi liqon ena kai ebasileusate ton Abimelec uion paidiskhV autou epi touV andraV Sikimwn oti adelfoV umwn estin

19 kai ei en alhqeia kai teleiothti epoihsate meta Ierobaal kai meta tou oikou autou en th hmera tauth eufranqeihte en Abimelec kai eufranqeih kai ge autoV ef umin

20 ei de ou exelqoi pur apo Abimelec kai fagoi touV andraV Sikimwn kai ton oikon Bhqmaallwn kai exelqoi pur apo andrwn Sikimwn kai ek tou oikou Bhqmaallwn kai katafagoi ton Abimelec

21 kai efugen Iwaqan kai apedra kai eporeuqh ewV Baihr kai wkhsen ekei apo proswpou Abimelec adelfou autou

22 kai hrxen Abimelec epi Israhl tria eth

23 kai exapesteilen o qeoV pneuma ponhron ana meson Abimelec kai ana meson twn andrwn Sikimwn kai hqethsan andreV Sikimwn en tw oikw Abimelec

24 tou epagagein thn adikian twn ebdomhkonta uiwn Ierobaal kai ta aimata autwn tou qeinai epi Abimelec ton adelfon autwn oV apekteinen autouV kai epi andraV Sikimwn oti eniscusan taV ceiraV autou apokteinai touV adelfouV autou

25 kai eqhkan autw oi andreV Sikimwn enedreuontaV epi taV kefalaV twn orewn kai dihrpazon panta oV pareporeueto ep autouV en th odw kai aphggelh tw basilei Abimelec

26 kai hlqen Gaal uioV Iwbhl kai oi adelfoi autou kai parhlqon en SikimoiV kai hlpisan en autw oi andreV Sikimwn

27 kai exhlqon eiV agron kai etrughsan touV ampelwnaV autwn kai epathsan kai epoihsan elloulim kai eishnegkan eiV oikon qeou autwn kai efagon kai epion kai kathrasanto ton Abimelec

28 kai eipen Gaal uioV Iwbhl tiV estin Abimelec kai tiV estin uioV Sucem oti douleusomen autw ouc uioV Ierobaal kai Zeboul episkopoV autou douloV autou sun toiV andrasin Emmwr patroV Sucem kai ti oti douleusomen autw hmeiV

29 kai tiV dwh ton laon touton en ceiri mou kai metasthsw ton Abimelec kai erw proV auton plhqunon thn dunamin sou kai exelqe

30 kai hkousen Zeboul arcwn thV polewV touV logouV Gaal uiou Iwbhl kai wrgisqh qumw autoV

31 kai apesteilen aggelouV proV Abimelec en krufh legwn idou Gaal uioV Iwbhl kai oi adelfoi autou ercontai eiV Sucem kai idou autoi perikaqhntai thn polin epi se

32 kai nun anastaV nuktoV su kai o laoV o meta sou kai enedreuson en tw agrw

33 kai estai to prwi ama tw anateilai ton hlion orqrieiV kai ekteneiV epi thn polin kai idou autoV kai o laoV o met autou ekporeuontai proV se kai poihseiV autw osa an eurh h ceir sou

34 kai anesth Abimelec kai paV o laoV met autou nuktoV kai enhdreusan epi Sucem tetrasin arcaiV

35 kai exhlqen Gaal uioV Iwbhl kai esth proV th qura thV pulhV thV polewV kai anesth Abimelec kai o laoV o met autou apo tou enedrou

36 kai eiden Gaal uioV Iwbhl ton laon kai eipen proV Zeboul idou laoV katabainei apo kefalwn twn orewn kai eipen proV auton Zeboul thn skian twn orewn su blepeiV wV andraV

37 kai proseqeto eti Gaal tou lalhsai kai eipen idou laoV katabainwn kata qalassan apo tou ecomena omfalou thV ghV kai arch etera ercetai dia odou Hlwnmawnenim

38 kai eipen proV auton Zeboul kai pou estin to stoma sou wV elalhsaV tiV estin Abimelec oti douleusomen autw mh ouci outoV o laoV on exoudenwsaV exelqe dh nun kai parataxai autw

39 kai exhlqen Gaal enwpion andrwn Sucem kai paretaxato proV Abimelec

40 kai ediwxen auton Abimelec kai efugen apo proswpou autou kai epesan traumatiai polloi ewV thV quraV thV pulhV

41 kai eishlqen Abimelec en Arhma kai exebalen Zeboul ton Gaal kai touV adelfouV autou mh oikein en Sucem

42 kai egeneto th epaurion kai exhlqen o laoV eiV ton agron kai anhggeilen tw Abimelec

43 kai elaben ton laon kai dieilen autouV eiV treiV arcaV kai enhdreusen en agrw kai eiden kai idou o laoV exhlqen ek thV polewV kai anesth ep autouV kai epataxen autouV

44 kai Abimelec kai oi archgoi oi met autou exeteinan kai esthsan para thn quran thV pulhV thV polewV kai ai duo arcai exeteinan epi pantaV touV en tw agrw kai epataxan autouV

45 kai Abimelec paretasseto en th polei olhn thn hmeran ekeinhn kai katelabeto thn polin kai ton laon ton en auth apekteinen kai kaqeilen thn polin kai espeiren eiV alaV

46 kai hkousan panteV oi andreV purgwn Sucem kai hlqon eiV suneleusin Baiqhlberiq

47 kai anhggelh tw Abimelec oti sunhcqhsan panteV oi andreV purgwn Sucem

48 kai anebh Abimelec eiV oroV Ermwn kai paV o laoV o met autou kai elaben Abimelec taV axinaV en th ceiri autou kai ekoyen kladon xulou kai hren kai eqhken ep wmwn autou kai eipen tw law tw met autou o eidete me poiounta tacewV poihsate wV egw

49 kai ekoyan kai ge anhr kladon paV anhr kai eporeuqhsan opisw Abimelec kai epeqhkan epi thn suneleusin kai enepurisan ep autouV thn suneleusin en puri kai apeqanon kai ge panteV oi andreV purgou Sikimwn wV cilioi andreV kai gunaikeV

50 kai eporeuqh Abimelec ek Baiqhlberiq kai parenebalen en QhbhV kai katelaben authn

51 kai purgoV iscuroV hn en mesw thV polewV kai efugon ekei panteV oi andreV kai ai gunaikeV thV polewV kai ekleisan exwqen autwn kai anebhsan epi to dwma tou purgou

52 kai hlqen Abimelec ewV tou purgou kai paretaxanto autw kai hggisen Abimelec ewV thV quraV tou purgou tou emprhsai auton en puri

53 kai erriyen gunh mia klasma epimuliou epi kefalhn Abimelec kai eklasen to kranion autou

54 kai ebohsen tacu proV to paidarion to airon ta skeuh autou kai eipen autw spason thn romfaian mou kai qanatwson me mhpote eipwsin gunh apekteinen auton kai exekenthsen auton to paidarion autou kai apeqanen

55 kai eiden anhr Israhl oti apeqanen Abimelec kai eporeuqhsan anhr eiV ton topon autou

56 kai epestreyen o qeoV thn ponhrian Abimelec hn epoihsen tw patri autou apokteinai touV ebdomhkonta adelfouV autou

57 kai thn pasan ponhrian andrwn Sucem epestreyen o qeoV eiV kefalhn autwn kai ephlqen ep autouV h katara Iwaqan uiou Ierobaal

 

10

1 kai anesth meta Abimelec tou swsai ton Israhl Qwla uioV Foua uioV patradelfou autou anhr Issacar kai autoV wkei en Samir en orei Efraim

2 kai ekrinen ton Israhl eikosi tria eth kai apeqanen kai etafh en Samir

3 kai anesth met auton Iair o Galaad kai ekrinen ton Israhl eikosi duo eth

4 kai hsan autw triakonta kai duo uioi epibainonteV epi triakonta duo pwlouV kai triakonta duo poleiV autoiV kai ekaloun autaV epauleiV Iair ewV thV hmeraV tauthV en gh Galaad

5 kai apeqanen Iair kai etafh en Ramnwn

6 kai proseqento oi uioi Israhl poihsai to ponhron enwpion kuriou kai edouleusan toiV Baalim kai taiV Astarwq kai toiV qeoiV Arad kai toiV qeoiV SidwnoV kai toiV qeoiV Mwab kai toiV qeoiV uiwn Ammwn kai toiV qeoiV Fulistiim kai egkatelipon ton kurion kai ouk edouleusan autw

7 kai wrgisqh qumw kurioV en Israhl kai apedoto autouV en ceiri Fulistiim kai en ceiri uiwn Ammwn

8 kai eqliyan kai eqlasan touV uiouV Israhl en tw kairw ekeinw deka oktw eth touV pantaV uiouV Israhl touV en tw peran tou Iordanou en gh tou Amorri tou en Galaad

9 kai diebhsan oi uioi Ammwn ton Iordanhn parataxasqai proV Ioudan kai Beniamin kai proV Efraim kai eqlibh Israhl sfodra

10 kai ebohsan oi uioi Israhl proV kurion legonteV hmartomen soi oti egkatelipomen ton qeon kai edouleusamen tw Baalim

11 kai eipen kurioV proV touV uiouV Israhl mh ouci ex Aiguptou kai apo tou Amorraiou kai apo uiwn Ammwn kai apo Fulistiim

12 kai Sidwniwn kai Amalhk kai Madiam oi eqliyan umaV kai ebohsate proV me kai eswsa umaV ek ceiroV autwn

13 kai umeiV egkatelipete me kai edouleusate qeoiV eteroiV dia touto ou prosqhsw tou swsai umaV

14 poreuesqe kai bohsate proV touV qeouV ouV exelexasqe eautoiV kai autoi swsatwsan umaV en kairw qliyewV umwn

15 kai eipan oi uioi Israhl proV kurion hmartomen poihson su hmin kata pan to agaqon en ofqalmoiV sou plhn exelou hmaV en th hmera tauth

16 kai exeklinan touV qeouV touV allotriouV ek mesou autwn kai edouleusan tw kuriw monw kai wligwqh h yuch autou en kopw Israhl

17 kai anebhsan oi uioi Ammwn kai parenebalon en Galaad kai sunhcqhsan oi uioi Israhl kai parenebalon en th skopia

18 kai eipon o laoV oi arconteV Galaad anhr proV ton plhsion autou tiV o anhr ostiV an arxhtai parataxasqai proV uiouV Ammwn kai estai eiV arconta pasin toiV katoikousin Galaad

 

11

1 kai Iefqae o GalaadithV ephrmenoV dunamei kai autoV uioV gunaikoV pornhV h egennhsen tw Galaad ton Iefqae

2 kai eteken h gunh Galaad autw uiouV kai hdrunqhsan oi uioi thV gunaikoV kai exebalon ton Iefqae kai eipan autw ou klhronomhseiV en tw oikw tou patroV hmwn oti uioV gunaikoV etairaV su

3 kai efugen Iefqae apo proswpou adelfwn autou kai wkhsen en gh Twb kai sunestrafhsan proV Iefqae andreV kenoi kai exhlqon met autou

4 kai egeneto hnika paretaxanto oi uioi Ammwn meta Israhl

5 kai eporeuqhsan oi presbuteroi Galaad labein ton Iefqae apo thV ghV Twb

6 kai eipan tw Iefqae deuro kai esh hmin eiV archgon kai parataxwmeqa proV uiouV Ammwn

7 kai eipen Iefqae toiV presbuteroiV Galaad ouci umeiV emishsate me kai exebalete me ek tou oikou tou patroV mou kai exapesteilate me af umwn kai dia ti hlqate proV me nun hnika crhzete

8 kai eipan oi presbuteroi Galaad proV Iefqae dia touto nun epestreyamen proV se kai poreush meq hmwn kai parataxh proV uiouV Ammwn kai esh hmin eiV arconta pasin toiV oikousin Galaad

9 kai eipen Iefqae proV touV presbuterouV Galaad ei epistrefete me umeiV parataxasqai en uioiV Ammwn kai paradw kurioV autouV enwpion emou kai egw esomai umin eiV arconta

10 kai eipan oi presbuteroi Galaad proV Iefqae kurioV estw akouwn ana meson hmwn ei mh kata to rhma sou outwV poihsomen

11 kai eporeuqh Iefqae meta twn presbuterwn Galaad kai eqhkan auton o laoV ep autouV eiV kefalhn kai eiV archgon kai elalhsen Iefqae touV logouV autou pantaV enwpion kuriou en Masshfa

12 kai apesteilen Iefqae aggelouV proV basilea uiwn Ammwn legwn ti emoi kai soi oti hlqeV proV me tou parataxasqai en th gh mou

13 kai eipen basileuV uiwn Ammwn proV touV aggelouV Iefqae oti elaben Israhl thn ghn mou en tw anabainein auton ex Aiguptou apo Arnwn kai ewV Iabok kai ewV tou Iordanou kai nun epistreyon autaV en eirhnh kai poreusomai

14 kai proseqhken eti Iefqae kai apesteilen aggelouV proV basilea uiwn Ammwn

15 kai eipen autw outw legei Iefqae ouk elaben Israhl thn ghn Mwab kai thn ghn uiwn Ammwn

16 oti en tw anabainein autouV ex Aiguptou eporeuqh Israhl en th erhmw ewV qalasshV Sif kai hlqen eiV KadhV

17 kai apesteilen Israhl aggelouV proV basilea Edwm legwn pareleusomai dh en th gh sou kai ouk hkousen basileuV Edwm kai proV basilea Mwab apesteilen kai ouk eudokhsen kai ekaqisen Israhl en KadhV

18 kai eporeuqh en th erhmw kai ekuklwsen thn ghn Edwm kai thn ghn Mwab kai hlqen apo anatolwn hliou th gh Mwab kai parenebalon en peran Arnwn kai ouk eishlqen en orioiV Mwab oti Arnwn orion Mwab

19 kai apesteilen Israhl aggelouV proV Shwn basilea tou Amorraiou basilea Esebwn kai eipen autw Israhl parelqwmen dh en th gh sou ewV tou topou hmwn

20 kai ouk enepisteusen Shwn tw Israhl parelqein en oriw autou kai sunhxen Shwn ton panta laon autou kai parenebalon eiV Iasa kai paretaxato proV Israhl

21 kai paredwken kurioV o qeoV Israhl ton Shwn kai panta ton laon autou en ceiri Israhl kai epataxen auton kai eklhronomhsen Israhl thn pasan ghn tou Amorraiou tou katoikountoV thn ghn ekeinhn

22 apo Arnwn kai ewV tou Iabok kai apo thV erhmou ewV tou Iordanou

23 kai nun kurioV o qeoV Israhl exhren ton Amorraion apo proswpou laou autou Israhl kai su klhronomhseiV auton

24 ouci a ean klhronomhsei se CamwV o qeoV sou auta klhronomhseiV kai touV pantaV ouV exhren kurioV o qeoV hmwn apo proswpou hmwn autouV klhronomhsomen

25 kai nun mh en agaqw agaqwteroV su uper Balak uion Sepfwr basilea Mwab mh macomenoV emacesato meta Israhl h polemwn epolemhsen auton

26 en tw oikhsai en Esebwn kai en toiV orioiV authV kai en gh Arohr kai en toiV orioiV authV kai en pasaiV taiV polesin taiV para ton Iordanhn triakosia eth kai dia ti ouk errusw autouV en tw kairw ekeinw

27 kai nun egw eimi ouc hmarton soi kai su poieiV met emou ponhrian tou parataxasqai en emoi krinai kurioV krinwn shmeron ana meson uiwn Israhl kai ana meson uiwn Ammwn

28 kai ouk hkousen basileuV uiwn Ammwn twn logwn Iefqae wn apesteilen proV auton

29 kai egeneto epi Iefqae pneuma kuriou kai parhlqen ton Galaad kai ton Manassh kai parhlqen thn skopian Galaad eiV to peran uiwn Ammwn

30 kai huxato Iefqae euchn tw kuriw kai eipen ean didouV dwV touV uiouV Ammwn en th ceiri mou

31 kai estai o ekporeuomenoV oV ean exelqh apo thV quraV tou oikou mou eiV sunanthsin mou en tw epistrefein me en eirhnh apo uiwn Ammwn kai estai tw kuriw anoisw auton olokautwma

32 kai parhlqen Iefqae proV uiouV Ammwn parataxasqai proV autouV kai paredwken autouV kurioV en ceiri autou

33 kai epataxen autouV apo Arohr ewV elqein acriV Arnwn en ariqmw eikosi poleiV kai ewV Ebelcarmin plhghn megalhn sfodra kai sunestalhsan oi uioi Ammwn apo proswpou uiwn Israhl

34 kai hlqen Iefqae eiV Masshfa eiV ton oikon autou kai idou h qugathr autou exeporeueto eiV upanthsin en tumpanoiV kai coroiV kai hn auth monogenhV ouk hn autw eteroV uioV h qugathr

35 kai egeneto wV eiden authn autoV dierrhxen ta imatia autou kai eipen a a qugathr mou tarach etaraxaV me kai su hV en tw taracw mou kai egw eimi hnoixa kata sou to stoma mou proV kurion kai ou dunhsomai epistreyai

36 h de eipen proV auton pater hnoixaV to stoma sou proV kurion poihson moi on tropon exhlqen ek stomatoV sou en tw poihsai soi kurion ekdikhsin apo twn ecqrwn sou apo uiwn Ammwn

37 kai hde eipen proV ton patera authV poihsatw dh o pathr mou ton logon touton eason me duo mhnaV kai poreusomai kai katabhsomai epi ta orh kai klausomai epi ta parqenia mou egw eimi kai ai sunetairideV mou

38 kai eipen poreuou kai apesteilen authn duo mhnaV kai eporeuqh auth kai ai sunetairideV authV kai eklausen epi ta parqenia authV epi ta orh

39 kai egeneto en telei twn duo mhnwn kai epestreyen proV ton patera authV kai epoihsen en auth thn euchn autou hn huxato kai auth ouk egnw andra kai egeneto eiV prostagma en Israhl

40 apo hmerwn eiV hmeraV eporeuonto qugatereV Israhl qrhnein thn qugatera Iefqae Galaad epi tessaraV hmeraV en tw eniautw

 

12

1 kai ebohsen anhr Efraim kai parhlqan eiV borran kai eipan proV Iefqae dia ti parhlqeV parataxasqai en uioiV Ammwn kai hmaV ou keklhkaV poreuqhnai meta sou ton oikon sou emprhsomen epi se en puri

2 kai eipen Iefqae proV autouV anhr machthV hmhn egw kai o laoV mou kai oi uioi Ammwn sfodra kai ebohsa umaV kai ouk eswsate me ek ceiroV autwn

3 kai eidon oti ouk ei swthr kai eqhka thn yuchn mou en ceiri mou kai parhlqon proV uiouV Ammwn kai edwken autouV kurioV en ceiri mou kai eiV ti anebhte ep eme en th hmera tauth parataxasqai en emoi

4 kai sunestreyen Iefqae touV pantaV andraV Galaad kai paretaxato tw Efraim kai epataxan andreV Galaad ton Efraim oti eipan oi diaswzomenoi tou Efraim umeiV Galaad en mesw tou Efraim kai en mesw tou Manassh

5 kai prokatelabeto Galaad taV diabaseiV tou Iordanou tou Efraim kai eipan autoiV oi diaswzomenoi Efraim diabwmen kai eipan autoiV oi andreV Galaad mh EfraqithV ei kai eipen ou

6 kai eipan autw eipon dh stacuV kai ou kateuqunen tou lalhsai outwV kai epelabonto autou kai equsan auton proV taV diabaseiV tou Iordanou kai epesan en tw kairw ekeinw apo Efraim tessarakonta duo ciliadeV

7 kai ekrinen Iefqae ton Israhl exhkonta eth kai apeqanen Iefqae o GalaadithV kai etafh en polei autou en Galaad

8 kai ekrinen met auton ton Israhl Abaisan apo Baiqleem

9 kai hsan autw triakonta uioi kai triakonta qugatereV aV exapesteilen exw kai triakonta qugateraV eishnegken toiV uioiV autou exwqen kai ekrinen ton Israhl epta eth

10 kai apeqanen Abaisan kai etafh en Baiqleem

11 kai ekrinen met auton ton Israhl Ailwm o ZaboulwnithV deka eth

12 kai apeqanen Ailwm o ZaboulwnithV kai etafh en Ailwm en gh Zaboulwn

13 kai ekrinen met auton ton Israhl Abdwn uioV Ellhl o FaraqwnithV

14 kai hsan autw tessarakonta uioi kai triakonta uiwn uioi epibainonteV epi ebdomhkonta pwlouV kai ekrinen ton Israhl oktw eth

15 kai apeqanen Abdwn uioV Ellhl o FaraqwnithV kai etafh en Faraqwm en gh Efraim en orei tou Amalhk

 

13

1 kai proseqhkan oi uioi Israhl poihsai to ponhron enwpion kuriou kai paredwken autouV kurioV en ceiri Fulistiim tessarakonta eth

2 kai hn anhr eiV apo Saraa apo dhmou suggeneiaV tou Dani kai onoma autw Manwe kai gunh autw steira kai ouk eteken

3 kai wfqh aggeloV kuriou proV thn gunaika kai eipen proV authn idou su steira kai ou tetokaV kai sullhmyh uion

4 kai nun fulaxai dh kai mh pihV oinon kai mequsma kai mh faghV pan akaqarton

5 oti idou su en gastri eceiV kai texh uion kai sidhroV ouk anabhsetai epi thn kefalhn autou oti nazir qeou estai to paidarion apo thV koiliaV kai autoV arxetai tou swsai ton Israhl ek ceiroV Fulistiim

6 kai eishlqen h gunh kai eipen tw andri authV legousa anqrwpoV qeou hlqen proV me kai eidoV autou wV eidoV aggelou qeou foberon sfodra kai ouk hrwthsa auton poqen estin kai to onoma autou ouk aphggeilen moi

7 kai eipen moi idou su en gastri eceiV kai texh uion kai nun mh pihV oinon kai mequsma kai mh faghV pan akaqarton oti agion qeou estai to paidarion apo gastroV ewV hmeraV qanatou autou

8 kai proshuxato Manwe proV kurion kai eipen en emoi kurie Adwnaie ton anqrwpon tou qeou on apesteilaV elqetw dh eti proV hmaV kai sumbibasatw hmaV ti poihswmen tw paidiw tw tiktomenw

9 kai eishkousen o qeoV thV fwnhV Manwe kai hlqen o aggeloV tou qeou eti proV thn gunaika kai auth ekaqhto en agrw kai Manwe o anhr authV ouk hn met authV

10 kai etacunen h gunh kai edramen kai anhggeilen tw andri authV kai eipen proV auton idou wptai proV me o anhr oV hlqen en hmera proV me

11 kai anesth kai eporeuqh Manwe opisw thV gunaikoV autou kai hlqen proV ton andra kai eipen autw ei su ei o anhr o lalhsaV proV thn gunaika kai eipen o aggeloV egw

12 kai eipen Manwe nun eleusetai o logoV sou tiV estai krisiV tou paidiou kai ta poihmata autou

13 kai eipen o aggeloV kuriou proV Manwe apo pantwn wn eirhka proV thn gunaika fulaxetai

14 apo pantoV o ekporeuetai ex ampelou tou oinou ou fagetai kai oinon kai sikera mequsma mh pietw kai pan akaqarton mh fagetw panta osa eneteilamhn auth fulaxetai

15 kai eipen Manwe proV ton aggelon kuriou katascwmen wde se kai poihswmen enwpion sou erifon aigwn

16 kai eipen o aggeloV kuriou proV Manwe ean kataschV me ou fagomai apo twn artwn sou kai ean poihshV olokautwma tw kuriw anoiseiV auto oti ouk egnw Manwe oti aggeloV kuriou autoV

17 kai eipen Manwe proV ton aggelon kuriou ti to onoma soi oti elqoi to rhma sou kai doxasomen se

18 kai eipen autw o aggeloV kuriou eiV ti touto erwtaV to onoma mou kai auto estin qaumaston

19 kai elaben Manwe ton erifon twn aigwn kai thn qusian kai anhnegken epi thn petran tw kuriw kai diecwrisen poihsai kai Manwe kai h gunh autou bleponteV

20 kai egeneto en tw anabhnai thn floga epanw tou qusiasthriou ewV tou ouranou kai anebh o aggeloV kuriou en th flogi tou qusiasthriou kai Manwe kai h gunh autou bleponteV kai epesan epi proswpon autwn epi thn ghn

21 kai ou proseqhken eti o aggeloV kuriou ofqhnai proV Manwe kai proV thn gunaika autou tote egnw Manwe oti aggeloV kuriou outoV

22 kai eipen Manwe proV thn gunaika autou qanatw apoqanoumeqa oti qeon eidomen

23 kai eipen autw h gunh autou ei hqelen o kurioV qanatwsai hmaV ouk an elaben ek ceiroV hmwn olokautwma kai qusian kai ouk an edeixen hmin tauta panta kai kaqwV kairoV ouk an hkoutisen hmaV tauta

24 kai eteken h gunh uion kai ekalesen to onoma autou Samywn kai hdrunqh to paidarion kai euloghsen auto kurioV

25 kai hrxato pneuma kuriou sunekporeuesqai autw en parembolh Dan kai ana meson Saraa kai ana meson Esqaol

 

14

1 kai katebh Samywn eiV Qamnaqa kai eiden gunaika eiV Qamnaqa apo twn qugaterwn twn allofulwn

2 kai anebh kai aphggeilen tw patri autou kai th mhtri autou kai eipen gunaika eoraka en Qamnaqa apo twn qugaterwn Fulistiim kai nun labete authn emoi eiV gunaika

3 kai eipen autw o pathr autou kai h mhthr autou mh ouk eisin qugatereV twn adelfwn sou kai ek pantoV tou laou mou gunh oti su poreuh labein gunaika apo twn allofulwn twn aperitmhtwn kai eipen Samywn proV ton patera autou tauthn labe moi oti auth euqeia en ofqalmoiV mou

4 kai o pathr autou kai h mhthr autou ouk egnwsan oti para kuriou estin oti ekdikhsin autoV zhtei ek twn allofulwn kai en tw kairw ekeinw oi allofuloi kurieuonteV en Israhl

5 kai katebh Samywn kai o pathr autou kai h mhthr autou eiV Qamnaqa kai hlqen ewV tou ampelwnoV Qamnaqa kai idou skumnoV leontoV wruomenoV eiV sunanthsin autou

6 kai hlato ep auton pneuma kuriou kai sunetriyen auton wsei suntriyei erifon kai ouden hn en taiV cersin autou kai ouk aphggeilen tw patri autou kai th mhtri autou o epoihsen

7 kai katebhsan kai elalhsan th gunaiki kai huqunqh en ofqalmoiV Samywn

8 kai upestreyen meq hmeraV labein authn kai exeklinen idein to ptwma tou leontoV kai idou sunagwgh melisswn en tw stomati tou leontoV kai meli

9 kai exeilen auto eiV ceiraV autou kai eporeueto poreuomenoV kai esqiwn kai eporeuqh proV ton patera autou kai thn mhtera autou kai edwken autoiV kai efagon kai ouk aphggeilen autoiV oti apo tou stomatoV tou leontoV exeilen to meli

10 kai katebh o pathr autou proV thn gunaika kai epoihsen ekei Samywn poton epta hmeraV oti outwV poiousin oi neaniskoi

11 kai egeneto ote eidon auton kai elabon triakonta klhtouV kai hsan met autou

12 kai eipen autoiV Samywn problhma umin proballomai ean apaggellonteV apaggeilhte auto en taiV epta hmeraiV tou potou kai eurhte dwsw umin triakonta sindonaV kai triakonta stolaV imatiwn

13 kai ean mh dunhsqe apaggeilai moi dwsete umeiV emoi triakonta oqonia kai triakonta allassomenaV stolaV imatiwn kai eipan autw probalou to problhma kai akousomeqa auto

14 kai eipen autoiV ti brwton exhlqen ek bibrwskontoV kai apo iscurou gluku kai ouk hdunanto apaggeilai to problhma epi treiV hmeraV

15 kai egeneto en th hmera th tetarth kai eipan th gunaiki Samywn apathson dh ton andra sou kai apaggeilatw soi to problhma mhpote katakauswmen se kai ton oikon tou patroV sou en puri h ekbiasai hmaV keklhkate

16 kai eklausen h gunh Samywn proV auton kai eipen plhn memishkaV me kai ouk hgaphsaV me oti to problhma o proebalou toiV uioiV tou laou mou ouk aphggeilaV moi kai eipen auth Samywn ei tw patri mou kai th mhtri mou ouk aphggelka soi apaggeilw

17 kai eklausen proV auton epi taV epta hmeraV aV hn autoiV o potoV kai egeneto en th hmera th ebdomh kai aphggeilen auth oti parenwclhsen autw kai auth aphggeilen toiV uioiV tou laou authV

18 kai eipan autw oi andreV thV polewV en th hmera th ebdomh pro tou anateilai ton hlion ti glukuteron melitoV kai ti iscuroteron leontoV kai eipen autoiV Samywn ei mh hrotriasate en th damalei mou ouk an egnwte to problhma mou

19 kai hlato ep auton pneuma kuriou kai katebh eiV Askalwna kai epataxen ex autwn triakonta andraV kai elaben ta imatia autwn kai edwken taV stolaV toiV apaggeilasin to problhma kai wrgisqh qumw Samywn kai anebh eiV ton oikon tou patroV autou

20 kai egeneto h gunh Samywn eni twn filwn autou wn efiliasen

 

15

1 kai egeneto meq hmeraV en hmeraiV qerismou purwn kai epeskeyato Samywn thn gunaika autou en erifw aigwn kai eipen eiseleusomai proV thn gunaika mou eiV to tamieion kai ouk edwken auton o pathr authV eiselqein

2 kai eipen o pathr authV legwn eipa oti miswn emishsaV authn kai edwka authn eni twn ek twn filwn sou mh ouci h adelfh authV h newtera authV agaqwtera uper authn estw dh soi anti authV

3 kai eipen autoiV Samywn hqwwmai kai to apax apo allofulwn oti poiw egw met autwn ponhrian

4 kai eporeuqh Samywn kai sunelaben triakosiaV alwpekaV kai elaben lampadaV kai epestreyen kerkon proV kerkon kai eqhken lampada mian ana meson twn duo kerkwn kai edhsen

5 kai exekausen pur en taiV lampasin kai exapesteilen en toiV stacusin twn allofulwn kai ekahsan apo alwnoV kai ewV stacuwn orqwn kai ewV ampelwnoV kai elaiaV

6 kai eipan oi allofuloi tiV epoihsen tauta kai eipan Samywn o numfioV tou Qamni oti elaben thn gunaika autou kai edwken authn tw ek twn filwn autou kai anebhsan oi allofuloi kai eneprhsan authn kai ton patera authV en puri

7 kai eipen autoiV Samywn ean poihshte outwV tauthn oti ei mhn ekdikhsw en umin kai escaton kopasw

8 kai epataxen autouV knhmhn epi mhron plhghn megalhn kai katebh kai ekaqisen en trumalia thV petraV Htam

9 kai anebhsan oi allofuloi kai parenebalon en Iouda kai exerrifhsan en Leui

10 kai eipan anhr Iouda eiV ti anebhte ef hmaV kai eipon oi allofuloi dhsai ton Samywn anebhmen kai poihsai autw on tropon epoihsen hmin

11 kai katebhsan triscilioi andreV apo Iouda eiV trumalian petraV Htam kai eipan tw Samywn ouk oidaV oti kurieuousin oi allofuloi hmwn kai ti touto epoihsaV hmin kai eipen autoiV Samywn on tropon epoihsan moi outwV epoihsa autoiV

12 kai eipan autw dhsai se katebhmen tou dounai se en ceiri allofulwn kai eipen autoiV Samywn omosate moi mhpote sunanthshte en emoi umeiV

13 kai eipon autw legonteV ouci oti all h desmw dhsomen se kai paradwsomen se en ceiri autwn kai qanatw ou qanatwsomen se kai edhsan auton en dusi kalwdioiV kainoiV kai anhnegkan auton apo thV petraV ekeinhV

14 kai hlqon ewV siagonoV kai oi allofuloi hlalaxan kai edramon eiV sunanthsin autou kai hlato ep auton pneuma kuriou kai egenhqh ta kalwdia ta epi braciosin autou wsei stippuon o exekauqh en puri kai etakhsan desmoi autou apo ceirwn autou

15 kai euren siagona onou ekrerimmenhn kai exeteinen thn ceira autou kai elaben authn kai epataxen en auth ciliouV andraV

16 kai eipen Samywn en siagoni onou exaleifwn exhleiya autouV oti en th siagoni tou onou epataxa ciliouV andraV

17 kai egeneto wV epausato lalwn kai erriyen thn siagona ek thV ceiroV autou kai ekalesen ton topon ekeinon anairesiV siagonoV

18 kai ediyhsen sfodra kai eklausen proV kurion kai eipen su eudokhsaV en ceiri doulou sou thn swthrian thn megalhn tauthn kai nun apoqanoumai tw diyei kai empesoumai en ceiri twn aperitmhtwn

19 kai errhxen o qeoV ton lakkon ton en th siagoni kai exhlqen ex autou udwr kai epien kai epestreyen to pneuma autou kai ezhsen dia touto eklhqh to onoma authV phgh tou epikaloumenou h estin en siagoni ewV thV hmeraV tauthV

20 kai ekrinen ton Israhl en hmeraiV allofulwn eikosi eth

 

16

1 kai eporeuqh Samywn eiV Gazan kai eiden ekei gunaika pornhn kai eishlqen proV authn

2 kai anhggelh toiV GazaioiV legonteV hkei Samywn wde kai ekuklwsan kai enhdreusan ep auton olhn thn nukta en th pulh thV polewV kai ekwfeusan olhn thn nukta legonteV ewV diafaush o orqroV kai foneuswmen auton

3 kai ekoimhqh Samywn ewV mesonuktiou kai anesth en hmisei thV nuktoV kai epelabeto twn qurwn thV pulhV thV polewV sun toiV dusi staqmoiV kai anebastasen autaV sun tw moclw kai eqhken ep wmwn autou kai anebh epi thn korufhn tou orouV tou epi proswpou Cebrwn kai eqhken auta ekei

4 kai egeneto meta touto kai hgaphsen gunaika en Alswrhc kai onoma auth Dalida

5 kai anebhsan proV authn oi arconteV twn allofulwn kai eipan auth apathson auton kai ide en tini h iscuV autou h megalh kai en tini dunhsomeqa autw kai dhsomen auton tou tapeinwsai auton kai hmeiV dwsomen soi anhr ciliouV kai ekaton arguriou

6 kai eipen Dalida proV Samywn apaggeilon dh moi en tini h iscuV sou h megalh kai en tini deqhsh tou tapeinwqhnai se

7 kai eipen proV authn Samywn ean dhswsin me en epta neureaiV ugraiV mh diefqarmenaiV kai asqenhsw kai esomai wV eiV twn anqrwpwn

8 kai anhnegkan auth oi arconteV twn allofulwn epta neuraV ugraV mh diefqarmenaV kai edhsen auton en autaiV

9 kai to enedron auth ekaqhto en tw tamieiw kai eipen autw allofuloi epi se Samywn kai diespasen taV neureaV wV ei tiV apospasoi stremma stippuou en tw osfranqhnai auto puroV kai ouk egnwsqh h iscuV autou

10 kai eipen Dalida proV Samywn idou eplanhsaV me kai elalhsaV proV me yeudh nun oun anaggeilon moi en tini deqhsh

11 kai eipen proV authn ean desmeuonteV dhswsin me en kalwdioiV kainoiV oiV ouk egeneto en autoiV ergon kai asqenhsw kai esomai wV eiV twn anqrwpwn

12 kai elaben Dalida kalwdia kaina kai edhsen auton en autoiV kai ta enedra exhlqen ek tou tamieiou kai eipen allofuloi epi se Samywn kai diespasen auta apo bracionwn autou wV spartion

13 kai eipen Dalida proV Samywn idou eplanhsaV me kai elalhsaV proV eme yeudh apaggeilon dh moi en tini deqhsh kai eipen proV authn ean ufanhV taV epta seiraV thV kefalhV mou sun tw diasmati kai egkroushV tw passalw eiV ton toicon kai esomai wV eiV twn anqrwpwn asqenhV

14 kai egeneto en tw koimasqai auton kai elaben Dalida taV epta seiraV thV kefalhV autou kai ufanen en tw diasmati kai ephxen tw passalw eiV ton toicon kai eipen allofuloi epi se Samywn kai exupnisqh ek tou upnou autou kai exhren ton passalon tou ufasmatoV ek tou toicou

15 kai eipen Dalida proV Samywn pwV legeiV hgaphka se kai ouk estin h kardia sou met emou touto triton eplanhsaV me kai ouk aphggeilaV moi en tini h iscuV sou h megalh

16 kai egeneto ote exeqliyen auton en logoiV authV pasaV taV hmeraV kai estenocwrhsen auton kai wligoyuchsen ewV tou apoqanein

17 kai anhggeilen auth thn pasan kardian autou kai eipen auth sidhroV ouk anebh epi thn kefalhn mou oti agioV qeou egw eimi apo koiliaV mhtroV mou ean oun xurhswmai aposthsetai ap emou h iscuV mou kai asqenhsw kai esomai wV panteV oi anqrwpoi

18 kai eiden Dalida oti aphggeilen auth pasan thn kardian autou kai apesteilen kai ekalesen touV arcontaV twn allofulwn legousa anabhte eti to apax touto oti aphggeilen moi thn pasan kardian autou kai anebhsan proV authn oi arconteV twn allofulwn kai anhnegkan to argurion en cersin autwn

19 kai ekoimisen Dalida ton Samywn epi ta gonata authV kai ekalesen andra kai exurhsen taV epta seiraV thV kefalhV autou kai hrxato tapeinwsai auton kai apesth h iscuV autou ap autou

20 kai eipen Dalida allofuloi epi se Samywn kai exupnisqh ek tou upnou autou kai eipen exeleusomai wV apax kai apax kai ektinacqhsomai kai autoV ouk egnw oti apesth o kurioV apanwqen autou

21 kai ekrathsan auton oi allofuloi kai exekoyan touV ofqalmouV autou kai kathnegkan auton eiV Gazan kai epedhsan auton en pedaiV calkeiaiV kai hn alhqwn en oikw tou desmwthriou

22 kai hrxato qrix thV kefalhV autou blastanein kaqwV exurhsato

23 kai oi arconteV twn allofulwn sunhcqhsan qusai qusiasma mega tw Dagwn qew autwn kai eufranqhnai kai eipan edwken o qeoV en ceiri hmwn ton Samywn ton ecqron hmwn

24 kai eidan auton o laoV kai umnhsan ton qeon autwn oti paredwken o qeoV hmwn ton ecqron hmwn en ceiri hmwn ton erhmounta thn ghn hmwn kai oV eplhqunen touV traumatiaV hmwn

25 kai ote hgaqunqh h kardia autwn kai eipan kalesate ton Samywn ex oikou fulakhV kai paixatw enwpion hmwn kai ekalesan ton Samywn apo oikou desmwthriou kai epaizen enwpion autwn kai errapizon auton kai esthsan auton ana meson twn kionwn

26 kai eipen Samywn proV ton neanian ton kratounta thn ceira autou afeV me kai yhlafhsw touV kionaV ef oiV o oikoV sthkei ep autouV kai episthricqhsomai ep autouV

27 kai o oikoV plhrhV twn andrwn kai twn gunaikwn kai ekei panteV oi arconteV twn allofulwn kai epi to dwma wV eptakosioi andreV kai gunaikeV oi qewrounteV en paigniaiV Samywn

28 kai eklausen Samywn proV kurion kai eipen Adwnaie kurie mnhsqhti dh mou nun kai eniscuson me eti to apax touto qee kai antapodwsw antapodosin mian peri twn duo ofqalmwn mou toiV allofuloiV

29 kai perielaben Samywn touV duo kionaV tou oikou ef ouV o oikoV eisthkei kai epesthricqh ep autouV kai ekrathsen ena th dexia autou kai ena th aristera autou

30 kai eipen Samywn apoqanetw yuch mou meta allofulwn kai ebastaxen en iscui kai epesen o oikoV epi touV arcontaV kai epi panta ton laon ton en autw kai hsan oi teqnhkoteV ouV eqanatwsen Samywn en tw qanatw autou pleiouV h ouV eqanatwsen en th zwh autou

31 kai katebhsan oi adelfoi autou kai o oikoV tou patroV autou kai elabon auton kai anebhsan kai eqayan auton ana meson Saraa kai ana meson Esqaol en tw tafw Manwe tou patroV autou kai autoV ekrinen ton Israhl eikosi eth

 

17

1 kai egeneto anhr apo orouV Efraim kai onoma autw MicaiaV

2 kai eipen th mhtri autou oi cilioi kai ekaton ouV elabeV arguriou seauth kai me hrasw kai proseipaV en wsi mou idou to argurion par emoi egw elabon auto kai eipen h mhthr autou euloghtoV o uioV mou tw kuriw

3 kai apedwken touV ciliouV kai ekaton tou arguriou th mhtri autou kai eipen h mhthr autou agiazousa hgiaka to argurion tw kuriw ek ceiroV mou tw uiw mou tou poihsai glupton kai cwneuton kai nun apodwsw soi auto

4 kai apedwken to argurion th mhtri autou kai elaben h mhthr autou diakosiouV arguriou kai edwken auto argurokopw kai epoihsen auto glupton kai cwneuton kai egenhqh en oikw Micaia

5 kai o oikoV Micaia autw oikoV qeou kai epoihsen efwd kai qarafin kai eplhrwsen thn ceira apo enoV uiwn autou kai egeneto autw eiV ierea

6 en de taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn basileuV en Israhl anhr to euqeV en ofqalmoiV autou epoiei

7 kai egenhqh neaniaV ek Bhqleem dhmou Iouda kai autoV LeuithV kai outoV parwkei ekei

8 kai eporeuqh o anhr apo Bhqleem thV polewV Iouda paroikhsai en w ean eurh topw kai hlqen ewV orouV Efraim kai ewV oikou Micaia tou poihsai odon autou

9 kai eipen autw MicaiaV poqen erch kai eipen proV auton LeuithV eimi apo Baiqleem Iouda kai egw poreuomai paroikhsai en w ean eurw topw

10 kai eipen autw MicaiaV kaqou met emou kai ginou moi eiV patera kai eiV ierea kai egw dwsw soi deka arguriou eiV hmeran kai stolhn imatiwn kai ta proV zwhn sou kai eporeuqh o LeuithV

11 kai hrxato paroikein para tw andri kai egenhqh o neaniaV par autw wV eiV apo uiwn autou

12 kai eplhrwsen MicaiaV thn ceira tou Leuitou kai egeneto autw eiV ierea kai egeneto en oikw Micaia

13 kai eipen MicaiaV nun egnwn oti agaqunei kurioV emoi oti egeneto moi o LeuithV eiV ierea

 

18

1 en taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn basileuV en Israhl kai en taiV hmeraiV ekeinaiV h fulh Dan ezhtei auth klhronomian katoikhsai oti ouk enepesen auth ewV thV hmeraV ekeinhV en mesw fulwn Israhl klhronomia

2 kai apesteilan oi uioi Dan apo dhmwn autwn pente andraV uiouV dunamewV apo Saraa kai apo Esqaol tou kataskeyasqai thn ghn kai exicniasai authn kai eipan proV autouV poreuesqe kai exicniasate thn ghn kai hlqon ewV orouV Efraim ewV oikou Micaia kai hulisqhsan ekei

3 autoi en oikw Micaia kai autoi epegnwsan thn fwnhn tou neaniskou tou Leuitou kai exeklinan ekei kai eipan autw tiV hnegken se wde kai ti su poieiV en tw topw toutw kai ti soi wde

4 kai eipen proV autouV outwV kai outwV epoihsen moi MicaiaV kai emisqwsato me kai egenomhn autw eiV ierea

5 kai eipan autw erwthson dh en tw qew kai gnwsomeqa ei euodwqhsetai h odoV hmwn en h hmeiV poreuomeqa en auth

6 kai eipen autoiV o iereuV poreuesqe en eirhnh enwpion kuriou h odoV umwn en h poreuesqe en auth

7 kai eporeuqhsan oi pente andreV kai hlqon eiV Laisa kai eidan ton laon ton en mesw authV kaqhmenon ep elpidi wV krisiV Sidwniwn hsucazousa kai ouk estin diatrepwn h kataiscunwn logon en th gh klhronomoV ekpiezwn qhsaurou kai makran eisin Sidwniwn kai logon ouk ecousin proV anqrwpon

8 kai hlqon oi pente andreV proV touV adelfouV autwn eiV Saraa kai Esqaol kai eipon toiV adelfoiV autwn ti umeiV kaqhsqe

9 kai eipan anasthte kai anabwmen ep autouV oti eidomen thn ghn kai idou agaqh sfodra kai umeiV hsucazete mh oknhshte tou poreuqhnai kai eiselqein tou klhronomhsai thn ghn

10 kai hnika an elqhte eiseleusesqe proV laon ep elpidi kai h gh plateia oti edwken authn o qeoV en ceiri umwn topoV opou ouk estin ekei usterhma pantoV rhmatoV twn en th gh

11 kai aphran ekeiqen apo dhmwn tou Dan apo Saraa kai apo Esqaol exakosioi andreV ezwsmenoi skeuh parataxewV

12 kai anebhsan kai parenebalon en Kariaqiarim en Iouda dia touto eklhqh en ekeinw tw topw parembolh Dan ewV thV hmeraV tauthV idou opisw Kariaqiarim

13 kai parhlqon ekeiqen oroV Efraim kai hlqon ewV oikou Micaia

14 kai apekriqhsan oi pente andreV oi peporeumenoi kataskeyasqai thn ghn Laisa kai eipan proV touV adelfouV autwn egnwte oti estin en tw oikw toutw efwd kai qerafin kai glupton kai cwneuton kai nun gnwte o ti poihsete

15 kai exeklinan ekei kai eishlqon eiV ton oikon tou neaniskou tou Leuitou oikon Micaia kai hrwthsan auton eiV eirhnhn

16 kai oi exakosioi andreV oi anezwsmenoi ta skeuh thV parataxewV autwn estwteV para quraV thV pulhV oi ek twn uiwn Dan

17 kai anebhsan oi pente andreV oi poreuqenteV kataskeyasqai thn ghn

18 kai eishlqon ekei eiV oikon Micaia kai o iereuV estwV kai elabon to glupton kai to efwd kai to qerafin kai to cwneuton kai eipen proV autouV o iereuV ti umeiV poieite

19 kai eipan autw kwfeuson epiqeV thn ceira sou epi to stoma sou kai deuro meq hmwn kai genou hmin eiV patera kai eiV ierea mh agaqon einai se ierea oikou androV enoV h genesqai se ierea fulhV kai oikou eiV dhmon Israhl

20 kai hgaqunqh h kardia tou ierewV kai elaben to efwd kai to qerafin kai to glupton kai to cwneuton kai hlqen en mesw tou laou

21 kai epestreyan kai aphlqan kai eqhkan ta tekna kai thn kthsin kai to baroV emprosqen autwn

22 autoi emakrunan apo oikou Micaia kai idou MicaiaV kai oi andreV oi en taiV oikiaiV taiV meta oikou Micaia ebohsan kai katelabonto touV uiouV Dan

23 kai epestreyan to proswpon autwn uioi Dan kai eipan tw Micaia ti estin soi oti ebohsaV

24 kai eipen MicaiaV oti to glupton mou o epoihsa elabete kai ton ierea kai eporeuqhte kai ti emoi eti kai ti touto legete proV me ti krazeiV

25 kai eipon proV auton oi uioi Dan mh akousqhtw dh fwnh sou meq hmwn mhpote sunanthswsin en hmin andreV pikroi yuch kai prosqhsousin yuchn kai thn yuchn tou oikou sou

26 kai eporeuqhsan oi uioi Dan eiV odon autwn kai eiden MicaiaV oti dunatwteroi eisin uper auton kai epostreyen eiV ton oikon autou

27 kai oi uioi Dan elabon o epoihsen MicaiaV kai ton ierea oV hn autw kai hlqon epi Laisa epi laon hsucazonta kai pepoiqota ep elpidi kai epataxan autouV en stomati romfaiaV kai thn polin eneprhsan en puri

28 kai ouk hn o ruomenoV oti makran estin apo Sidwniwn kai logoV ouk estin autoiV meta anqrwpou kai auth en th koiladi tou oikou Raab kai wkodomhsan thn polin kai kateskhnwsan en auth

29 kai ekalesan to onoma thV polewV Dan en onomati Dan patroV autwn oV etecqh tw Israhl kai OulamaiV to onoma thV polewV to proteron

30 kai esthsan eautoiV oi uioi Dan to glupton kai Iwnaqam uioV Ghrsom uioV Manassh autoV kai oi uioi autou hsan iereiV th fulh Dan ewV hmeraV apoikiaV thV ghV

31 kai eqhkan autoiV to glupton o epoihsen MicaiaV pasaV taV hmeraV aV hn o oikoV tou qeou en Shlwm

 

19

1 kai egeneto en taiV hmeraiV ekeinaiV kai ouk hn basileuV en Israhl kai egeneto anhr LeuithV paroikwn en mhroiV orouV Efraim kai elaben autw gunaika pallakhn apo Bhqleem Iouda

2 kai eporeuqh ap autou h pallakh autou kai aphlqen par autou eiV oikon patroV authV eiV Bhqleem Iouda kai hn ekei hmeraV tessarwn mhnwn

3 kai anesth o anhr authV kai eporeuqh opisw authV tou lalhsai epi kardian authV tou epistreyai authn autw kai neaniaV autou met autou kai zeugoV onwn kai hde eishnegken auton eiV oikon patroV authV kai eiden auton o pathr thV neanidoV kai hufranqh eiV sunanthsin autou

4 kai katescen auton o gambroV autou o pathr thV neanidoV kai ekaqisen met autou epi treiV hmeraV kai efagon kai epion kai hulisqhsan ekei

5 kai egeneto th hmera th tetarth kai wrqrisan to prwi kai anesth tou poreuqhnai kai eipen o pathr thV neanidoV proV ton numfion autou sthrison sou thn kardian ywmw artou kai meta touto poreusesqe

6 kai ekaqisen kai efagon oi duo epi to auto kai epion kai eipen o pathr thV neanidoV proV ton andra age dh aulisqhti kai agaqunqhsetai h kardia sou

7 kai anesth o anhr tou poreuesqai kai ebiasato auton o gambroV autou kai ekaqisen kai hulisqh ekei

8 kai wrqrisen to prwi th hmera th pempth tou poreuqhnai kai eipen o pathr thV neanidoV sthrison dh thn kardian sou kai strateuson ewV klinai thn hmeran kai efagon oi duo

9 kai anesth o anhr tou poreuqhnai autoV kai h pallakh autou kai o neaniaV autou kai eipen autw o gambroV autou o pathr thV neanidoV idou dh hsqenhsen h hmera eiV thn esperan aulisqhti wde kai agaqunqhsetai h kardia sou kai orqrieite aurion eiV odon umwn kai poreush eiV to skhnwma sou

10 kai ouk eudokhsen o anhr aulisqhnai kai anesth kai aphlqen kai hlqen ewV apenanti IebouV auth estin Ierousalhm kai met autou zeugoV onwn episesagmenwn kai h pallakh autou met autou

11 kai hlqosan ewV IebouV kai h hmera probebhkei sfodra kai eipen o neaniaV proV ton kurion autou deuro dh kai ekklinwmen eiV polin tou Iebousi tauthn kai aulisqwmen en auth

12 kai eipen proV auton o kurioV autou ouk ekklinoumen eiV polin allotrian en h ouk estin apo uiwn Israhl wde kai pareleusomeqa ewV Gabaa

13 kai eipen tw neania autou deuro kai eggiswmen eni twn topwn kai aulisqhsomeqa en Gabaa h en Rama

14 kai parhlqon kai eporeuqhsan kai edu o hlioV autoiV ecomena thV Gabaa h estin tw Beniamin

15 kai exeklinan ekei tou eiselqein aulisqhnai en Gabaa kai eishlqon kai ekaqisan en th plateia thV polewV kai ouk hn anhr sunagwn autouV eiV oikian aulisqhnai

16 kai idou anhr presbuthV hrceto ex ergwn autou ex agrou en espera kai o anhr hn ex orouV Efraim kai autoV parwkei en Gabaa kai oi andreV tou topou uioi Beniamin

17 kai hren touV ofqalmouV autou kai eiden ton odoiporon andra en th plateia thV polewV kai eipen o anhr o presbuthV pou poreuh kai poqen erch

18 kai eipen proV auton paraporeuomeqa hmeiV apo Bhqleem Iouda ewV mhrwn orouV Efraim ekeiqen egw eimi kai eporeuqhn ewV Bhqleem Iouda kai eiV ton oikon mou egw poreuomai kai ouk estin anhr sunagwn me eiV thn oikian

19 kai ge acura kai cortasmata estin toiV onoiV hmwn kai artoi kai oinoV estin emoi kai th paidiskh kai tw neaniskw meta twn paidiwn sou ouk estin usterhma pantoV pragmatoV

20 kai eipen o anhr o presbuthV eirhnh soi plhn pan usterhma sou ep eme plhn en th plateia ou mh aulisqhsh

21 kai eishnegken auton eiV ton oikon autou kai topon epoihsen toiV onoiV kai autoi eniyanto touV podaV autwn kai efagon kai epion

22 autoi d agaqunonteV kardian autwn kai idou andreV thV polewV uioi paranomwn ekuklwsan thn oikian krouonteV epi thn quran kai eipon proV ton andra ton kurion tou oikou ton presbuthn legonteV exenegke ton andra oV eishlqen eiV thn oikian sou ina gnwmen auton

23 kai exhlqen proV autouV o anhr o kurioV tou oikou kai eipen mh adelfoi mh kakopoihshte dh meta to eiselqein ton andra touton eiV thn oikian mou mh poihshte thn afrosunhn tauthn

24 ide h qugathr mou h parqenoV kai h pallakh autou exaxw autaV kai tapeinwsate autaV kai poihsate autaiV to agaqon en ofqalmoiV umwn kai tw andri toutw ou poihsete to rhma thV afrosunhV tauthV

25 kai ouk eudokhsan oi andreV tou eisakousai autou kai epelabeto o anhr thV pallakhV autou kai exhgagen authn proV autouV exw kai egnwsan authn kai enepaizon en auth olhn thn nukta ewV prwi kai exapesteilan authn wV anebh to prwi

26 kai hlqen h gunh proV ton orqron kai epesen para thn quran tou oikou ou hn authV ekei o anhr ewV tou diafwsai

27 kai anesth o anhr authV to prwi kai hnoixen taV quraV tou oikou kai exhlqen tou poreuqhnai thn odon autou kai idou h gunh h pallakh autou peptwkuia para taV quraV tou oikou kai ai ceireV authV epi to proquron

28 kai eipen proV authn anasta kai apelqwmen kai ouk apekriqh oti hn nekra kai elaben authn epi ton onon kai eporeuqh eiV ton topon autou

29 kai elaben thn romfaian kai ekrathsen thn pallakhn autou kai emelisen authn eiV dwdeka melh kai apesteilen auta en panti oriw Israhl

30 kai egeneto paV o blepwn elegen ouk egeneto kai ouc eoratai wV auth apo hmeraV anabasewV uiwn Israhl ek ghV Aiguptou kai ewV thV hmeraV tauthV qesqe umin autoi ep authn boulhn kai lalhsate

 

20

1 kai exhlqon panteV oi uioi Israhl kai exekklhsiasqh h sunagwgh wV anhr eiV apo Dan kai ewV Bhrsabee kai gh tou Galaad proV kurion eiV Masshfa

2 kai estaqhsan kata proswpon kuriou pasai ai fulai tou Israhl en ekklhsia tou laou tou qeou tetrakosiai ciliadeV andrwn pezwn elkonteV romfaian

3 kai hkousan oi uioi Beniamin oti anebhsan oi uioi Israhl eiV Masshfa kai elqonteV eipan oi uioi Israhl lalhsate pou egeneto h ponhria auth

4 kai apekriqh o anhr o LeuithV o anhr thV gunaikoV thV foneuqeishV kai eipen eiV Gabaa thV Beniamin hlqon egw kai h pallakh mou tou aulisqhnai

5 kai anesthsan ep eme oi andreV thV Gabaa kai ekuklwsan ep eme epi thn oikian nuktoV eme hqelhsan foneusai kai thn pallakhn mou etapeinwsan kai apeqanen

6 kai ekrathsa thn pallakhn mou kai emelisa authn kai apesteila en panti oriw klhronomiaV uiwn Israhl oti epoihsan zema kai apoptwma en Israhl

7 idou panteV umeiV uioi Israhl dote eautoiV logon kai boulhn ekei

8 kai anesth paV o laoV wV anhr eiV legonteV ouk apeleusomeqa anhr eiV skhnwma autou kai ouk epistreyomen anhr eiV oikon autou

9 kai nun touto to rhma o poihqhsetai th Gabaa anabhsomeqa ep authn en klhrw

10 plhn lhmyomeqa deka andraV toiV ekaton eiV pasaV fulaV Israhl kai ekaton toiV cilioiV kai ciliouV toiV murioiV labein episitismon tou poihsai elqein autouV eiV Gabaa Beniamin poihsai auth kata pan to apoptwma o epoihsen en Israhl

11 kai sunhcqh paV anhr Israhl eiV thn polin wV anhr eiV

12 kai apesteilan ai fulai Israhl andraV en pash fulh Beniamin legonteV tiV h ponhria auth h genomenh en umin

13 kai nun dote touV andraV uiouV paranomwn touV en Gabaa kai qanatwsomen autouV kai ekkaqarioumen ponhrian apo Israhl kai ouk eudokhsan oi uioi Beniamin akousai thV fwnhV twn adelfwn autwn uiwn Israhl

14 kai sunhcqhsan oi uioi Beniamin apo twn polewn autwn eiV Gabaa exelqein eiV parataxin proV uiouV Israhl

15 kai epeskephsan oi uioi Beniamin en th hmera ekeinh apo twn polewn eikosi treiV ciliadeV anhr elkwn romfaian ektoV twn oikountwn thn Gabaa oi epeskephsan eptakosioi andreV eklektoi

16 ek pantoV laou amfoterodexioi panteV outoi sfendonhtai en liqoiV proV trica kai ouk examartanonteV

17 kai anhr Israhl epeskephsan ektoV tou Beniamin tetrakosiai ciliadeV andrwn elkontwn romfaian panteV outoi andreV parataxewV

18 kai anesthsan kai anebhsan eiV Baiqhl kai hrwthsan en tw qew kai eipan oi uioi Israhl tiV anabhsetai hmin en arch eiV parataxin proV uiouV Beniamin kai eipen kurioV IoudaV en arch anabhsetai afhgoumenoV

19 kai anesthsan oi uioi Israhl to prwi kai parenebalon epi Gabaa

20 kai exhlqon paV anhr Israhl eiV parataxin proV Beniamin kai sunhyan autoiV epi Gabaa

21 kai exhlqon oi uioi Beniamin apo thV Gabaa kai diefqeiran en Israhl en th hmera ekeinh duo kai eikosi ciliadaV andrwn epi thn ghn

22 kai eniscusan anhr Israhl kai proseqhkan sunayai parataxin en tw topw opou sunhyan en th hmera th prwth

23 kai anebhsan oi uioi Israhl kai eklausan enwpion kuriou ewV esperaV kai hrwthsan en kuriw legonteV ei prosqwmen eggisai eiV parataxin proV uiouV Beniamin adelfouV hmwn kai eipen kurioV anabhte proV autouV

24 kai proshlqon oi uioi Israhl proV uiouV Beniamin en th hmera th deutera

25 kai exhlqon oi uioi Beniamin eiV sunanthsin autoiV apo thV Gabaa en th hmera th deutera kai diefqeiran apo uiwn Israhl eti oktwkaideka ciliadaV andrwn epi thn ghn panteV outoi elkonteV romfaian

26 kai anebhsan panteV oi uioi Israhl kai paV o laoV kai hlqon eiV Baiqhl kai eklausan kai ekaqisan ekei enwpion kuriou kai enhsteusan en th hmera ekeinh ewV esperaV kai anhnegkan olokautwseiV kai teleiaV enwpion kuriou

27 oti ekei kibwtoV diaqhkhV kuriou tou qeou

28 kai FineeV uioV Eleazar uiou Aarwn paresthkwV enwpion authV en taiV hmeraiV ekeinaiV kai ephrwthsan oi uioi Israhl en kuriw legonteV ei prosqwmen eti exelqein eiV parataxin proV uiouV Beniamin adelfouV hmwn h episcwmen kai eipen kurioV anabhte oti aurion dwsw autouV eiV taV ceiraV umwn

29 kai eqhkan oi uioi Israhl enedra th Gabaa kuklw

30 kai anebhsan oi uioi Israhl proV uiouV Beniamin en th hmera th trith kai sunhyan proV thn Gabaa wV apax kai apax

31 kai exhlqon oi uioi Beniamin eiV sunanthsin tou laou kai exekenwqhsan thV polewV kai hrxanto patassein apo tou laou traumatiaV wV apax kai apax en taiV odoiV h estin mia anabainousa eiV Baiqhl kai mia eiV Gabaa en agrw wV triakonta andraV en Israhl

32 kai eipan oi uioi Beniamin piptousin enwpion hmwn wV to prwton kai oi uioi Israhl eipon fugwmen kai ekkenwswmen autouV apo thV polewV eiV taV odouV kai epoihsan outwV

33 kai paV anhr anesth ek tou topou autou kai sunhyan en Baalqamar kai to enedron Israhl ephrceto ek tou topou autou apo Maaragabe

34 kai hlqon ex enantiaV Gabaa deka ciliadeV andrwn eklektwn ek pantoV Israhl kai parataxiV bareia kai autoi ouk egnwsan oti fqanei ep autouV h kakia

35 kai epataxen kurioV ton Beniamin enwpion uiwn Israhl kai diefqeiran oi uioi Israhl ek tou Beniamin en th hmera ekeinh eikosi kai pente ciliadaV kai ekaton andraV panteV outoi eilkon romfaian

36 kai eidon oi uioi Beniamin oti eplhghsan kai edwken anhr Israhl topon tw Beniamin oti hlpisan proV to enedron o eqhkan epi thn Gabaa

37 kai en tw autouV upocwrhsai kai to enedron ekinhqh kai exeteinan epi thn Gabaa kai execuqh to enedron kai epataxan thn polin en stomati romfaiaV

38 kai shmeion hn toiV uioiV Israhl meta tou enedrou thV machV anenegkai autouV susshmon kapnou apo thV polewV

39 kai eidon oi uioi Israhl oti prokatelabeto to enedron thn Gabaa kai esthsan en th parataxei kai Beniamin hrxato patassein traumatiaV en andrasin Israhl wV triakonta andraV oti eipan palin ptwsei piptousin enwpion hmwn wV h parataxiV h prwth

40 kai to susshmon anebh epi pleion epi thV polewV wV stuloV kapnou kai epebleyen Beniamin opisw autou kai idou anebh h sunteleia thV polewV ewV ouranou

41 kai anhr Israhl epestreyen kai espeusan andreV Beniamin oti eidon oti sunhnthsen ep autouV h ponhria

42 kai epebleyan enwpion uiwn Israhl eiV odon thV erhmou kai efugon kai h parataxiV efqasen ep autouV kai oi apo twn polewn diefqeiron autouV en mesw autwn

43 kai katekopton ton Beniamin kai ediwxan auton apo Noua kata poda autou ewV apenanti Gabaa proV anatolaV hliou

44 kai epesan apo Beniamin deka oktw ciliadeV andrwn oi panteV outoi andreV dunamewV

45 kai epebleyan oi loipoi kai efeugon eiV thn erhmon proV thn petran tou Remmwn kai ekalamhsanto ex autwn oi uioi Israhl pentakisciliouV andraV kai katebhsan opisw autwn oi uioi Israhl ewV Gedan kai epataxan ex autwn disciliouV andraV

46 kai egenonto panteV oi piptonteV apo Beniamin eikosi pente ciliadeV andrwn elkontwn romfaian en th hmera ekeinh oi panteV outoi andreV dunamewV

47 kai epebleyan oi loipoi kai efugon eiV thn erhmon proV thn petran tou Remmwn exakosioi andreV kai ekaqisan en petra Remmwn tessaraV mhnaV

48 kai oi uioi Israhl epestreyan proV uiouV Beniamin kai epataxan autouV en stomati romfaiaV apo polewV Meqla kai ewV kthnouV kai ewV pantoV tou euriskomenou eiV pasaV taV poleiV kai taV poleiV taV eureqeisaV eneprhsan en puri

 

21

1 kai oi uioi Israhl wmosan en Masshfa legonteV anhr ex hmwn ou dwsei qugatera autou tw Beniamin eiV gunaika

2 kai hlqen o laoV eiV Baiqhl kai ekaqisan ekei ewV esperaV enwpion tou qeou kai hran fwnhn autwn kai eklausan klauqmon megan

3 kai eipan eiV ti kurie qee Israhl egenhqh auth tou episkephnai shmeron apo Israhl fulhn mian

4 kai egeneto th epaurion kai wrqrisen o laoV kai wkodomhsan ekei qusiasthrion kai anhnegkan olokautwseiV kai teleiaV

5 kai eipon oi uioi Israhl tiV ouk anebh en th ekklhsia apo paswn fulwn Israhl proV kurion oti o orkoV megaV hn toiV ouk anabebhkosin proV kurion eiV Masshfa legonteV qanatw qanatwqhsetai

6 kai pareklhqhsan oi uioi Israhl proV Beniamin adelfon autwn kai eipan exekoph shmeron fulh mia apo Israhl

7 ti poihswmen autoiV toiV perissoiV toiV upoleifqeisin eiV gunaikaV kai hmeiV wmosamen en kuriw tou mh dounai autoiV apo twn qugaterwn hmwn eiV gunaikaV

8 kai eipan tiV eiV apo fulwn Israhl oV ouk anebh proV kurion eiV Masshfa kai idou ouk hlqen anhr eiV thn parembolhn apo IabiV Galaad eiV thn ekklhsian

9 kai epeskeph o laoV kai ouk hn ekei anhr apo oikountwn IabiV Galaad

10 kai apesteilen ekei h sunagwgh dwdeka ciliadaV andrwn apo uiwn thV dunamewV kai eneteilanto autoiV legonteV poreuesqe kai pataxate touV oikountaV IabiV Galaad en stomati romfaiaV

11 kai touto poihsete pan arsen kai pasan gunaika eiduian koithn arsenoV anaqematieite taV de parqenouV peripoihsesqe kai epoihsan outwV

12 kai euron apo oikountwn IabiV Galaad tetrakosiaV neanidaV parqenouV aitineV ouk egnwsan andra eiV koithn arsenoV kai hnegkan autaV eiV thn parembolhn eiV Shlwn thn en gh Canaan

13 kai apesteilen pasa h sunagwgh kai elalhsan proV touV uiouV Beniamin en th petra Remmwn kai ekalesan autouV eiV eirhnhn

14 kai epestreyen Beniamin proV touV uiouV Israhl en tw kairw ekeinw kai edwkan autoiV oi uioi Israhl taV gunaikaV aV ezwopoihsan apo twn qugaterwn IabiV Galaad kai hresen autoiV outwV

15 kai o laoV pareklhqh epi tw Beniamin oti epoihsen kurioV diakophn en taiV fulaiV Israhl

16 kai eipon oi presbuteroi thV sunagwghV ti poihswmen toiV perissoiV eiV gunaikaV oti hfanisqh apo Beniamin gunh

17 kai eipan klhronomia diaswzomenwn tw Beniamin kai ouk exaleifqhsetai fulh apo Israhl

18 oti hmeiV ou dunhsomeqa dounai autoiV gunaikaV apo twn qugaterwn hmwn oti wmosamen en uioiV Israhl legonteV epikataratoV o didouV gunaika tw Beniamin

19 kai eipan idou dh eorth kuriou en Shlwn af hmerwn eiV hmeraV h estin apo borra thV Baiqhl kat anatolaV hliou epi thV odou thV anabainoushV apo Baiqhl eiV Sucem kai apo notou thV Lebwna

20 kai eneteilanto toiV uioiV Beniamin legonteV poreuesqe enedreusate en toiV ampelwsin

21 kai oyesqe kai idou ean exelqwsin ai qugatereV twn oikountwn Shlwn coreuein en toiV coroiV kai exeleusesqe ek twn ampelwnwn kai arpasate eautoiV anhr gunaika apo twn qugaterwn Shlwn kai poreuesqe eiV ghn Beniamin

22 kai estai otan elqwsin oi patereV autwn h oi adelfoi autwn krinesqai proV umaV kai eroumen autoiV eleoV poihsate hmin autaV oti ouk elabomen anhr gunaika autou en th parataxei oti ouc umeiV edwkate autoiV wV kairoV plhmmelhsate

23 kai epoihsan outwV oi uioi Beniamin kai elabon gunaikaV eiV ariqmon autwn apo twn coreuouswn wn hrpasan kai eporeuqhsan kai upestreyan eiV thn klhronomian autwn kai wkodomhsan taV poleiV kai ekaqisan en autaiV

24 kai periepathsan ekeiqen oi uioi Israhl en tw kairw ekeinw anhr eiV fulhn autou kai eiV suggeneian autou kai exhlqon ekeiqen anhr eiV klhronomian autou

25 en de taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn basileuV en Israhl anhr to euqeV enwpion autou epoiei

 


 

Septuagint_Index            Next: Ruth