ROUQ

1

1 kai egeneto en tw krinein touV kritaV kai egeneto limoV en th gh kai eporeuqh anhr apo Baiqleem thV Iouda tou paroikhsai en agrw Mwab autoV kai h gunh autou kai oi uioi autou

2 kai onoma tw andri Abimelec kai onoma th gunaiki autou Nwemin kai onoma toiV dusin uioiV autou Maalwn kai Celaiwn Efraqaioi ek Baiqleem thV Iouda kai hlqosan eiV agron Mwab kai hsan ekei

3 kai apeqanen Abimelec o anhr thV Nwemin kai kateleifqh auth kai oi duo uioi authV

4 kai elabosan eautoiV gunaikaV MwabitidaV onoma th mia Orfa kai onoma th deutera Rouq kai katwkhsan ekei wV deka eth

5 kai apeqanon kai ge amfoteroi Maalwn kai Celaiwn kai kateleifqh h gunh apo tou androV authV kai apo twn duo uiwn authV

6 kai anesth auth kai ai duo numfai authV kai apestreyan ex agrou Mwab oti hkousan en agrw Mwab oti epeskeptai kurioV ton laon autou dounai autoiV artouV

7 kai exhlqen ek tou topou ou hn ekei kai ai duo numfai authV met authV kai eporeuonto en th odw tou epistreyai eiV thn ghn Iouda

8 kai eipen Nwemin taiV numfaiV authV poreuesqe dh apostrafhte ekasth eiV oikon mhtroV authV poihsai kurioV meq umwn eleoV kaqwV epoihsate meta twn teqnhkotwn kai met emou

9 dwh kurioV umin kai euroite anapausin ekasth en oikw androV authV kai katefilhsen autaV kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan

10 kai eipan auth meta sou epistrefomen eiV ton laon sou

11 kai eipen Nwemin epistrafhte dh qugatereV mou kai ina ti poreuesqe met emou mh eti moi uioi en th koilia mou kai esontai umin eiV andraV

12 epistrafhte dh qugatereV mou dioti geghraka tou mh einai andri oti eipa oti estin moi upostasiV tou genhqhnai me andri kai texomai uiouV

13 mh autouV prosdexesqe ewV ou adrunqwsin h autoiV katasceqhsesqe tou mh genesqai andri mh dh qugatereV mou oti epikranqh moi uper umaV oti exhlqen en emoi ceir kuriou

14 kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan eti kai katefilhsen Orfa thn penqeran authV kai epestreyen eiV ton laon authV Rouq de hkolouqhsen auth

15 kai eipen Nwemin proV Rouq idou anestreyen h sunnumfoV sou proV laon authV kai proV touV qeouV authV epistrafhti dh kai su opisw thV sunnumfou sou

16 eipen de Rouq mh apanthsai emoi tou katalipein se h apostreyai opisqen sou oti su opou ean poreuqhV poreusomai kai ou ean aulisqhV aulisqhsomai o laoV sou laoV mou kai o qeoV sou qeoV mou

17 kai ou ean apoqanhV apoqanoumai kakei tafhsomai tade poihsai moi kurioV kai tade prosqeih oti qanatoV diastelei ana meson emou kai sou

18 idousa de Nwemin oti krataioutai auth tou poreuesqai met authV ekopasen tou lalhsai proV authn eti

19 eporeuqhsan de amfoterai ewV tou paragenesqai autaV eiV Baiqleem kai hchsen pasa h poliV ep autaiV kai eipon auth estin Nwemin

20 kai eipen proV autaV mh dh kaleite me Nwemin kalesate me Pikran oti epikranqh en emoi o ikanoV sfodra

21 egw plhrhV eporeuqhn kai kenhn apestreyen me o kurioV kai ina ti kaleite me Nwemin kai kurioV etapeinwsen me kai o ikanoV ekakwsen me

22 kai epestreyen Nwemin kai Rouq h MwabitiV h numfh authV epistrefousa ex agrou Mwab autai de paregenhqhsan eiV Baiqleem en arch qerismou kriqwn

 

2

1 kai th Nwemin anhr gnwrimoV tw andri authV o de anhr dunatoV iscui ek thV suggeneiaV Abimelec kai onoma autw BooV

2 kai eipen Rouq h MwabitiV proV Nwemin poreuqw dh eiV agron kai sunaxw en toiV stacusin katopisqen ou ean eurw carin en ofqalmoiV autou eipen de auth poreuou qugater

3 kai eporeuqh kai sunelexen en tw agrw katopisqen twn qerizontwn kai periepesen periptwmati th meridi tou agrou BooV tou ek suggeneiaV Abimelec

4 kai idou BooV hlqen ek Baiqleem kai eipen toiV qerizousin kurioV meq umwn kai eipon autw euloghsai se kurioV

5 kai eipen BooV tw paidariw autou tw efestwti epi touV qerizontaV tinoV h neaniV auth

6 kai apekriqh to paidarion to efestoV epi touV qerizontaV kai eipen h paiV h MwabitiV estin h apostrafeisa meta Nwemin ex agrou Mwab

7 kai eipen sullexw dh kai sunaxw en toiV dragmasin opisqen twn qerizontwn kai hlqen kai esth apo prwiqen kai ewV esperaV ou katepausen en tw agrw mikron

8 kai eipen BooV proV Rouq ouk hkousaV qugater mh poreuqhV en agrw sullexai eterw kai su ou poreush enteuqen wde kollhqhti meta twn korasiwn mou

9 oi ofqalmoi sou eiV ton agron ou ean qerizwsin kai poreush katopisqen autwn idou eneteilamhn toiV paidarioiV tou mh ayasqai sou kai o ti diyhseiV kai poreuqhsh eiV ta skeuh kai piesai oqen an udreuwntai ta paidaria

10 kai epesen epi proswpon authV kai prosekunhsen epi thn ghn kai eipen proV auton ti oti euron carin en ofqalmoiV sou tou epignwnai me kai egw eimi xenh

11 kai apekriqh BooV kai eipen auth apaggelia aphggelh moi osa pepoihkaV meta thV penqeraV sou meta to apoqanein ton andra sou kai pwV katelipeV ton patera sou kai thn mhtera sou kai thn ghn genesewV sou kai eporeuqhV proV laon on ouk hdeiV ecqeV kai trithV

12 apoteisai kurioV thn ergasian sou kai genoito o misqoV sou plhrhV para kuriou qeou Israhl proV on hlqeV pepoiqenai upo taV pterugaV autou

13 h de eipen euroimi carin en ofqalmoiV sou kurie oti parekalesaV me kai oti elalhsaV epi kardian thV doulhV sou kai idou egw esomai wV mia twn paidiskwn sou

14 kai eipen auth BooV hdh wra tou fagein proselqe wde kai fagesai twn artwn kai bayeiV ton ywmon sou en tw oxei kai ekaqisen Rouq ek plagiwn twn qerizontwn kai ebounisen auth BooV alfiton kai efagen kai eneplhsqh kai katelipen

15 kai anesth tou sullegein kai eneteilato BooV toiV paidarioiV autou legwn kai ge ana meson twn dragmatwn sullegetw kai mh kataiscunhte authn

16 kai bastazonteV bastaxate auth kai ge paraballonteV parabaleite auth ek twn bebounismenwn kai afete kai sullexei kai ouk epitimhsete auth

17 kai sunelexen en tw agrw ewV esperaV kai errabdisen a sunelexen kai egenhqh wV oifi kriqwn

18 kai hren kai eishlqen eiV thn polin kai eiden h penqera authV a sunelexen kai exenegkasa Rouq edwken auth a katelipen ex wn eneplhsqh

19 kai eipen auth h penqera authV pou sunelexaV shmeron kai pou epoihsaV eih o epignouV se euloghmenoV kai aphggeilen Rouq th penqera authV pou epoihsen kai eipen to onoma tou androV meq ou epoihsa shmeron BooV

20 kai eipen Nwemin th numfh authV euloghtoV estin tw kuriw oti ouk egkatelipen to eleoV autou meta twn zwntwn kai meta twn teqnhkotwn kai eipen auth Nwemin eggizei hmin o anhr ek twn agcisteuontwn hmaV estin

21 kai eipen Rouq proV thn penqeran authV kai ge oti eipen proV me meta twn paidariwn mou proskollhqhti ewV an teleswsin olon ton amhton oV uparcei moi

22 kai eipen Nwemin proV Rouq thn numfhn authV agaqon qugater oti eporeuqhV meta twn korasiwn autou kai ouk apanthsontai soi en agrw eterw

23 kai prosekollhqh Rouq toiV korasioiV BooV sullegein ewV ou sunetelesen ton qerismon twn kriqwn kai twn purwn kai ekaqisen meta thV penqeraV authV

 

3

1 eipen de auth Nwemin h penqera authV qugater ou mh zhthsw soi anapausin ina eu genhtai soi

2 kai nun ouci BooV gnwrimoV hmwn ou hV meta twn korasiwn autou idou autoV likma ton alwna twn kriqwn tauth th nukti

3 su de loush kai aleiyh kai periqhseiV ton imatismon sou epi seauth kai anabhsh epi ton alw mh gnwrisqhV tw andri ewV ou suntelesai auton piein kai fagein

4 kai estai en tw koimhqhnai auton kai gnwsh ton topon opou koimatai ekei kai eleush kai apokaluyeiV ta proV podwn autou kai koimhqhsh kai autoV apaggelei soi a poihseiV

5 eipen de Rouq proV authn panta osa ean eiphV poihsw

6 kai katebh eiV ton alw kai epoihsen kata panta osa eneteilato auth h penqera authV

7 kai efagen BooV kai hgaqunqh h kardia autou kai hlqen koimhqhnai en meridi thV stoibhV h de hlqen krufh kai apekaluyen ta proV podwn autou

8 egeneto de en tw mesonuktiw kai exesth o anhr kai etaracqh kai idou gunh koimatai proV podwn autou

9 eipen de tiV ei su h de eipen egw eimi Rouq h doulh sou kai peribaleiV to pterugion sou epi thn doulhn sou oti agcisteuV ei su

10 kai eipen BooV euloghmenh su tw kuriw qew qugater oti hgaqunaV to eleoV sou to escaton uper to prwton to mh poreuqhnai se opisw neaniwn eitoi ptwcoV eitoi plousioV

11 kai nun qugater mh fobou panta osa ean eiphV poihsw soi oiden gar pasa fulh laou mou oti gunh dunamewV ei su

12 kai oti alhqwV agcisteuV egw eimi kai ge estin agcisteuV eggiwn uper eme

13 aulisqhti thn nukta kai estai to prwi ean agcisteush se agaqon agcisteuetw ean de mh boulhtai agcisteusai se agcisteusw se egw zh kurioV koimhqhti ewV prwi

14 kai ekoimhqh proV podwn autou ewV prwi h de anesth pro tou epignwnai andra ton plhsion autou kai eipen BooV mh gnwsqhtw oti hlqen gunh eiV ton alwna

15 kai eipen auth fere to perizwma to epanw sou kai ekrathsen auto kai emetrhsen ex kriqwn kai epeqhken ep authn kai eishlqen eiV thn polin

16 kai Rouq eishlqen proV thn penqeran authV h de eipen tiV ei qugater kai eipen auth panta osa epoihsen auth o anhr

17 kai eipen auth ta ex twn kriqwn tauta edwken moi oti eipen proV me mh eiselqhV kenh proV thn penqeran sou

18 h de eipen kaqou qugater ewV tou epignwnai se pwV ou peseitai rhma ou gar mh hsucash o anhr ewV an telesh to rhma shmeron

 

4

1 kai BooV anebh epi thn pulhn kai ekaqisen ekei kai idou o agcisteuthV pareporeueto on eipen BooV kai eipen proV auton BooV ekklinaV kaqison wde krufie kai exeklinen kai ekaqisen

2 kai elaben BooV deka andraV apo twn presbuterwn thV polewV kai eipen kaqisate wde kai ekaqisan

3 kai eipen BooV tw agcistei thn merida tou agrou h estin tou adelfou hmwn tou Abimelec h dedotai Nwemin th epistrefoush ex agrou Mwab

4 kagw eipa apokaluyw to ouV sou legwn kthsai enantion twn kaqhmenwn kai enantion twn presbuterwn tou laou mou ei agcisteueiV agcisteue ei de mh agcisteueiV anaggeilon moi kai gnwsomai oti ouk estin parex sou tou agcisteusai kagw eimi meta se o de eipen egw eimi agcisteusw

5 kai eipen BooV en hmera tou kthsasqai se ton agron ek ceiroV Nwemin kai para Rouq thV MwabitidoV gunaikoV tou teqnhkotoV kai authn kthsasqai se dei wste anasthsai to onoma tou teqnhkotoV epi thV klhronomiaV autou

6 kai eipen o agcisteuV ou dunhsomai agcisteusai emautw mhpote diafqeirw thn klhronomian mou agcisteuson seautw thn agcisteian mou oti ou dunhsomai agcisteusai

7 kai touto to dikaiwma emprosqen en tw Israhl epi thn agcisteian kai epi to antallagma tou sthsai pan logon kai upelueto o anhr to upodhma autou kai edidou tw plhsion autou tw agcisteuonti thn agcisteian autou kai touto hn marturion en Israhl

8 kai eipen o agcisteuV tw BooV kthsai seautw thn agcisteian mou kai upelusato to upodhma autou kai edwken autw

9 kai eipen BooV toiV presbuteroiV kai panti tw law martureV umeiV shmeron oti kekthmai panta ta tou Abimelec kai panta osa uparcei tw Celaiwn kai tw Maalwn ek ceiroV Nwemin

10 kai ge Rouq thn Mwabitin thn gunaika Maalwn kekthmai emautw eiV gunaika tou anasthsai to onoma tou teqnhkotoV epi thV klhronomiaV autou kai ouk exoleqreuqhsetai to onoma tou teqnhkotoV ek twn adelfwn autou kai ek thV fulhV laou autou martureV umeiV shmeron

11 kai eiposan paV o laoV oi en th pulh martureV kai oi presbuteroi eiposan dwh kurioV thn gunaika sou thn eisporeuomenhn eiV ton oikon sou wV Rachl kai wV Leian ai wkodomhsan amfoterai ton oikon Israhl kai epoihsan dunamin en Efraqa kai estai onoma en Baiqleem

12 kai genoito o oikoV sou wV o oikoV FareV on eteken Qamar tw Iouda ek tou spermatoV ou dwsei kurioV soi ek thV paidiskhV tauthV

13 kai elaben BooV thn Rouq kai egenhqh autw eiV gunaika kai eishlqen proV authn kai edwken auth kurioV kuhsin kai eteken uion

14 kai eipan ai gunaikeV proV Nwemin euloghtoV kurioV oV ou kateluse soi shmeron ton agcistea kai kalesai to onoma sou en Israhl

15 kai estai soi eiV epistrefonta yuchn kai tou diaqreyai thn polian sou oti h numfh sou h agaphsasa se eteken auton h estin agaqh soi uper epta uiouV

16 kai elaben Nwemin to paidion kai eqhken eiV ton kolpon authV kai egenhqh autw eiV tiqhnon

17 kai ekalesan autou ai geitoneV onoma legousai etecqh uioV th Nwemin kai ekalesan to onoma autou Wbhd outoV pathr Iessai patroV Dauid

18 kai autai ai geneseiV FareV FareV egennhsen ton Esrwn

19 Esrwn de egennhsen ton Arran kai Arran egennhsen ton Aminadab

20 kai Aminadab egennhsen ton Naasswn kai Naasswn egennhsen ton Salman

21 kai Salman egennhsen ton BooV kai BooV egennhsen ton Wbhd

22 kai Wbhd egennhsen ton Iessai kai Iessai egennhsen ton Dauid

 


 

Septuagint_Index            Next: Kings I