IOUDIQ

1

1 etouV dwdekatou thV basileiaV Naboucodonosor oV ebasileusen Assuriwn en Nineuh th polei th megalh en taiV hmeraiV Arfaxad oV ebasileusen Mhdwn en EkbatanoiV

2 kai wkodomhsen ep Ekbatanwn kuklw teich ek liqwn lelaxeumenwn eiV platoV phcwn triwn kai eiV mhkoV phcwn ex kai epoihsen to uyoV tou teicouV phcwn ebdomhkonta kai to platoV autou phcwn penthkonta

3 kai touV purgouV autou esthsen epi taiV pulaiV authV phcwn ekaton kai to platoV authV eqemeliwsen eiV phceiV exhkonta

4 kai epoihsen taV pulaV authV pulaV diegeiromenaV eiV uyoV phcwn ebdomhkonta kai to platoV authV phceiV tessarakonta eiV exodouV dunamewV dunatwn autou kai diataxeiV twn pezwn autou

5 kai epoihsen polemon en taiV hmeraiV ekeinaiV o basileuV Naboucodonosor proV basilea Arfaxad en tw pediw tw megalw touto estin pedion en toiV orioiV Ragau

6 kai sunhnthsan proV auton panteV oi katoikounteV thn oreinhn kai panteV oi katoikounteV ton Eufrathn kai ton Tigrin kai ton Udasphn kai pedia Ariwc basilewV Elumaiwn kai sunhlqon eqnh polla eiV parataxin uiwn Celeoud

7 kai apesteilen Naboucodonosor basileuV Assuriwn epi pantaV touV katoikountaV thn Persida kai epi pantaV touV katoikountaV proV dusmaiV touV katoikountaV thn Kilikian kai Damaskon kai ton Libanon kai Antilibanon kai pantaV touV katoikountaV kata proswpon thV paraliaV

8 kai touV en toiV eqnesi tou Karmhlou kai Galaad kai thn anw Galilaian kai to mega pedion Esdrhlwn

9 kai pantaV touV en Samareia kai taiV polesin authV kai peran tou Iordanou ewV Ierousalhm kai Batanh kai CelouV kai KadhV kai tou potamou Aiguptou kai TafnaV kai Ramessh kai pasan ghn Gesem

10 ewV tou elqein epanw TanewV kai MemfewV kai pantaV touV katoikountaV thn Aigupton ewV tou elqein epi ta oria thV AiqiopiaV

11 kai efaulisan panteV oi katoikounteV pasan thn ghn to rhma Naboucodonosor basilewV Assuriwn kai ou sunhlqon autw eiV ton polemon oti ouk efobhqhsan auton all hn enantion autwn wV anhr eiV kai anestreyan touV aggelouV autou kenouV en atimia proswpou autwn

12 kai equmwqh Naboucodonosor epi pasan thn ghn tauthn sfodra kai wmose kata tou qronou kai thV basileiaV autou ei mhn ekdikhsein panta ta oria thV KilikiaV kai DamaskhnhV kai SuriaV anelein th romfaia autou kai pantaV touV katoikountaV en gh Mwab kai touV uiouV Ammwn kai pasan thn Ioudaian kai pantaV touV en Aiguptw ewV tou elqein epi ta oria twn duo qalasswn

13 kai paretaxato en th dunamei autou proV Arfaxad basilea en tw etei tw eptakaidekatw kai ekrataiwqh en tw polemw autou kai anestreyen pasan thn dunamin Arfaxad kai pasan thn ippon autou kai panta ta armata autou

14 kai ekurieuse twn polewn autou kai afiketo ewV Ekbatanwn kai ekrathse twn purgwn kai epronomeuse taV plateiaV authV kai ton kosmon authV eqhken eiV oneidoV authV

15 kai elabe ton Arfaxad en toiV oresi Ragau kai kathkontisen auton en taiV sibunaiV autou kai exwleqreusen auton ewV thV hmeraV ekeinhV

16 kai anestreyen met autwn autoV kai paV o summiktoV autou plhqoV andrwn polemistwn polu sfodra kai hn ekei raqumwn kai euwcoumenoV autoV kai h dunamiV autou ef hmeraV ekaton eikosi

 

2

1 kai en tw etei tw oktwkaidekatw deutera kai eikadi tou prwtou mhnoV egeneto logoV en oikw Naboucodonosor basilewV Assuriwn ekdikhsai pasan thn ghn kaqwV elalhsen

2 kai sunekalesen pantaV touV qerapontaV autou kai pantaV touV megistanaV autou kai eqeto met autwn to musthrion thV boulhV autou kai sunetelesen pasan thn kakian thV ghV ek tou stomatoV autou

3 kai autoi ekrinan oleqreusai pasan sarka oi ouk hkolouqhsan tw logw tou stomatoV autou

4 kai egeneto wV sunetelesen thn boulhn autou ekalesen Naboucodonosor basileuV Assuriwn ton Olofernhn arcistrathgon thV dunamewV autou deuteron onta met auton kai eipen proV auton

5 tade legei o basileuV o megaV o kurioV pashV thV ghV idou su exeleush ek tou proswpou mou kai lhmyh meta seautou andraV pepoiqotaV en iscui autwn pezwn eiV ciliadaV ekaton eikosi kai plhqoV ippwn sun anabataiV ciliadaV deka duo

6 kai exeleush eiV sunanthsin pash th gh epi dusmaV oti hpeiqhsan tw rhmati tou stomatoV mou

7 kai apaggeleiV autoiV etoimazein ghn kai udwr oti exeleusomai en qumw mou ep autouV kai kaluyw pan to proswpon thV ghV en toiV posin thV dunamewV mou kai dwsw autouV eiV diarpaghn autoiV

8 kai oi traumatiai autwn plhrwsousin taV faraggaV autwn kai paV ceimarrouV kai potamoV epikluzwn toiV nekroiV autwn plhrwqhsetai

9 kai axw thn aicmalwsian autwn epi ta akra pashV thV ghV

10 su de exelqwn prokatalhmyh moi pan orion autwn kai ekdwsousin soi eautouV kai diathrhseiV emoi autouV eiV hmeran elegmou autwn

11 epi de touV apeiqountaV ou feisetai o ofqalmoV sou tou dounai autouV eiV fonon kai arpaghn en pash th gh sou

12 oti zwn egw kai to kratoV thV basileiaV mou lelalhka kai poihsw tauta en ceiri mou

13 kai su de ou parabhsh en ti twn rhmatwn tou kuriou sou alla epitelwn epiteleseiV kaqoti prostetaca soi kai ou makruneiV tou poihsai auta

14 kai exhlqen OlofernhV apo proswpou tou kuriou autou kai ekalesen pantaV touV dunastaV kai touV strathgouV kai epistataV thV dunamewV Assour

15 kai hriqmhsen eklektouV andraV eiV parataxin kaqoti ekeleusen autw o kurioV autou eiV muriadaV deka duo kai ippeiV toxotaV muriouV disciliouV

16 kai dietaxen autouV on tropon polemou plhqoV suntassetai

17 kai elaben kamhlouV kai onouV kai hmionouV eiV thn apartian autwn plhqoV polu sfodra kai probata kai boaV kai aigaV eiV thn paraskeuhn autwn wn ouk hn ariqmoV

18 kai episitismon panti andri eiV plhqoV kai crusion kai argurion ex oikou basilewV polu sfodra

19 kai exhlqen autoV kai pasa h dunamiV autou eiV poreian tou proelqein basilewV Naboucodonosor kai kaluyai pan to proswpon thV ghV proV dusmaiV en armasi kai ippeusi kai pezoiV epilektoiV autwn

20 kai poluV o epimiktoV wV akriV sunexhlqon autoiV kai wV h ammoV thV ghV ou gar hn ariqmoV apo plhqouV autwn

21 kai aphlqon ek Nineuh odon triwn hmerwn epi proswpon tou pediou Bektileq kai epestratopedeusan apo Bektileq plhsion tou orouV tou ep aristera thV anw KilikiaV

22 kai elaben pasan thn dunamin autou touV pezouV kai touV ippeiV kai ta armata autou kai aphlqen ekeiqen eiV thn oreinhn

23 kai diekoyen to Foud kai Loud kai epronomeusen uiouV pantaV RassiV kai uiouV Ismahl touV kata proswpon thV erhmou proV noton thV Celewn

24 kai parhlqen ton Eufrathn kai dihlqen thn Mesopotamian kai kateskayen pasaV taV poleiV taV uyhlaV taV epi tou ceimarrou Abrwna ewV tou elqein epi qalassan

25 kai katelabeto ta oria thV KilikiaV kai katekoye pantaV touV antistantaV autw kai hlqen ewV oriwn Iafeq ta proV noton kata proswpon thV ArabiaV

26 kai ekuklwsen pantaV touV uiouV Madiam kai eneprhsen ta skhnwmata autwn kai epronomeusen taV mandraV autwn

27 kai katebh eiV pedion Damaskou en hmeraiV qerismou purwn kai eneprhsen pantaV touV agrouV autwn kai ta poimnia kai ta boukolia edwken eiV afanismon kai taV poleiV autwn eskuleusen kai ta pedia autwn exelikmhsen kai epataxen pantaV touV neaniskouV autwn en stomati romfaiaV

28 kai epepesen foboV kai tromoV autou epi touV katoikountaV thn paralian touV ontaV en Sidwni kai en Turw kai touV katoikountaV Sour kai Okina kai pantaV touV katoikountaV Iemnaan kai oi katoikounteV en Azwtw kai Askalwni efobhqhsan auton sfodra

 

3

1 kai apesteilan proV auton aggelouV logoiV eirhnikoiV legonteV

2 idou hmeiV oi paideV Naboucodonosor basilewV megalou parakeimeqa enwpion sou crhsai hmin kaqwV areston estin tw proswpw sou

3 idou ai epauleiV hmwn kai paV topoV hmwn kai pan pedion purwn kai ta poimnia kai ta boukolia kai pasai ai mandrai twn skhnwn hmwn parakeintai pro proswpou sou crhsai kaqo an areskh soi

4 idou kai ai poleiV hmwn kai oi katoikounteV en autaiV douloi soi eisin elqwn apanthson autaiV wV estin agaqon en ofqalmoiV sou

5 kai paregenonto oi andreV proV Olofernhn kai aphggeilan autw kata ta rhmata tauta

6 kai katebh epi thn paralian autoV kai h dunamiV autou kai efrourwse taV poleiV taV uyhlaV kai elaben ex autwn eiV summacian andraV epilektouV

7 kai edexanto auton autoi kai pasa h pericwroV autwn meta stefanwn kai corwn kai tumpanwn

8 kai kateskayen panta ta oria autwn kai ta alsh autwn exekoyen kai hn dedomenon autw exoleqreusai pantaV touV qeouV thV ghV opwV autw monw tw Naboucodonosor latreuswsi panta ta eqnh kai pasai ai glwssai kai ai fulai autwn epikaleswntai auton eiV qeon

9 kai hlqen kata proswpon Esdrhlwn plhsion thV DwtaiaV h estin apenanti tou prionoV tou megalou thV IoudaiaV

10 kai katestratopedeusan ana meson Gaibai kai Skuqwn polewV kai hn ekei mhna hmerwn eiV to sullexai pasan thn apartian thV dunamewV autou

 

4

1 kai hkousan oi uioi Israhl oi katoikounteV en th Ioudaia panta osa epoihsen OlofernhV toiV eqnesin o arcistrathgoV Naboucodonosor basilewV Assuriwn kai on tropon eskuleusen panta ta iera autwn kai edwken auta eiV afanismon

2 kai efobhqhsan sfodra sfodra apo proswpou autou kai peri Ierousalhm kai tou naou kuriou qeou autwn etaracqhsan

3 oti prosfatwV hsan anabebhkoteV ek thV aicmalwsiaV kai newsti paV o laoV sunelelekto thV IoudaiaV kai ta skeuh kai to qusiasthrion kai o oikoV ek thV bebhlwsewV hgiasmena hn

4 kai apesteilan eiV pan orion SamareiaV kai Kwna kai Baiqwrwn kai Belmain kai Iericw kai eiV Cwba kai Aiswra kai ton aulwna Salhm

5 kai prokatelabonto pasaV taV korufaV twn orewn twn uyhlwn kai eteicisan taV en autoiV kwmaV kai pareqento eiV episitismon eiV paraskeuhn polemou oti prosfatwV hn ta pedia autwn teqerismena

6 kai egrayen Iwakim o iereuV o megaV oV hn en taiV hmeraiV en Ierousalhm toiV katoikousi Baituloua kai Baitomesqaim h estin apenanti Esdrhlwn kata proswpon tou pediou tou plhsion Dwqaim

7 legwn diakatascein taV anabaseiV thV oreinhV oti di autwn hn h eisodoV eiV thn Ioudaian kai hn eucerwV diakwlusai autouV prosbainontaV stenhV thV prosbasewV oushV ep andraV touV pantaV duo

8 kai epoihsan oi uioi Israhl kaqa sunetaxen autoiV Iwakim o iereuV o megaV kai h gerousia pantoV dhmou Israhl oi ekaqhnto en Ierousalhm

9 kai anebohsan paV anhr Israhl proV ton qeon en ekteneia megalh kai etapeinwsan taV yucaV autwn en ekteneia megalh

10 autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta nhpia autwn kai ta kthnh autwn kai paV paroikoV kai misqwtoV kai argurwnhtoV autwn epeqento sakkouV epi taV osfuaV autwn

11 kai paV anhr Israhl kai gunh kai ta paidia oi katoikounteV en Ierousalhm epeson kata proswpon tou naou kai espodwsanto taV kefalaV autwn kai exeteinan touV sakkouV autwn kata proswpon kuriou

12 kai to qusiasthrion sakkw periebalon kai ebohsan proV ton qeon Israhl omoqumadon ektenwV tou mh dounai eiV diarpaghn ta nhpia autwn kai taV gunaikaV eiV pronomhn kai taV poleiV thV klhronomiaV autwn eiV afanismon kai ta agia eiV bebhlwsin kai oneidismon epicarma toiV eqnesin

13 kai eishkousen kurioV thV fwnhV autwn kai eiseiden thn qliyin autwn kai hn o laoV nhsteuwn hmeraV pleiouV en pash th Ioudaia kai Ierousalhm kata proswpon twn agiwn kuriou pantokratoroV

14 kai Iwakim o iereuV o megaV kai panteV oi paresthkoteV enwpion kuriou iereiV kai oi leitourgounteV kuriw sakkouV periezwsmenoi taV osfuaV autwn proseferon thn olokautwsin tou endelecismou kai taV eucaV kai ta ekousia domata tou laou

15 kai hn spodoV epi taV kidareiV autwn kai ebown proV kurion ek pashV dunamewV eiV agaqon episkeyasqai pan oikon Israhl

 

5

1 kai anhggelh Olofernh arcistrathgw dunamewV Assour dioti oi uioi Israhl pareskeuasanto eiV polemon kai taV diodouV thV oreinhV sunekleisan kai eteicisan pasan korufhn orouV uyhlou kai eqhkan en toiV pedioiV skandala

2 kai wrgisqh qumw sfodra kai ekalesen pantaV touV arcontaV Mwab kai touV strathgouV Ammwn kai pantaV satrapaV thV paraliaV

3 kai eipen autoiV anaggeilate dh moi uioi Canaan tiV o laoV outoV o kaqhmenoV en th oreinh kai tineV aV katoikousin poleiV kai to plhqoV thV dunamewV autwn kai en tini to kratoV autwn kai h iscuV autwn kai tiV anesthken ep autwn basileuV hgoumenoV stratiaV autwn

4 kai dia ti katenwtisanto tou mh elqein eiV apanthsin moi para pantaV touV katoikountaV en dusmaiV

5 kai eipen proV auton Aciwr o hgoumenoV pantwn uiwn Ammwn akousatw dh logon o kurioV mou ek stomatoV tou doulou sou kai anaggelw soi thn alhqeian peri tou laou toutou oV katoikei thn oreinhn tauthn plhsion sou oikountoV kai ouk exeleusetai yeudoV ek tou stomatoV tou doulou sou

6 o laoV outoV eisin apogonoi Caldaiwn

7 kai parwkhsan to proteron en th Mesopotamia oti ouk eboulhqhsan akolouqhsai toiV qeoiV twn paterwn autwn oi egenonto en gh Caldaiwn

8 kai exebhsan ex odou twn gonewn autwn kai prosekunhsan tw qew tou ouranou qew w epegnwsan kai exebalon autouV apo proswpou twn qewn autwn kai efugon eiV Mesopotamian kai parwkhsan ekei hmeraV pollaV

9 kai eipen o qeoV autwn exelqein ek thV paroikiaV autwn kai poreuqhnai eiV ghn Canaan kai katwkhsan ekei kai eplhqunqhsan crusiw kai arguriw kai en kthnesin polloiV sfodra

10 kai katebhsan eiV Aigupton ekaluyen gar to proswpon thV ghV Canaan limoV kai parwkhsan ekei mecriV ou dietrafhsan kai egenonto ekei eiV plhqoV polu kai ouk hn ariqmoV tou genouV autwn

11 kai epanesth autoiV o basileuV Aiguptou kai katesofisato autouV en ponw kai plinqw etapeinwsan autouV kai eqento autouV eiV doulouV

12 kai anebohsan proV ton qeon autwn kai epataxen pasan thn ghn Aiguptou plhgaiV en aiV ouk hn iasiV kai exebalon autouV oi Aiguptioi apo proswpou autwn

13 kai katexhranen o qeoV thn eruqran qalassan emprosqen autwn

14 kai hgagen autouV eiV odon tou Sina kai KadhV Barnh kai exebalon pantaV touV katoikountaV en th erhmw

15 kai wkhsan en gh Amorraiwn kai pantaV touV EsebwnitaV exwleqreusan en th iscui autwn kai diabanteV ton Iordanhn eklhronomhsan pasan thn oreinhn

16 kai exebalon ek proswpou autwn ton Cananaion kai ton Ferezaion kai ton Iebousaion kai ton Sucem kai pantaV touV GergesaiouV kai katwkhsan en auth hmeraV pollaV

17 kai ewV ouc hmarton enwpion tou qeou autwn hn met autwn ta agaqa oti qeoV miswn adikian met autwn estin

18 ote de apesthsan apo thV odou hV dieqeto autoiV exwleqreuqhsan en polloiV polemoiV epi polu sfodra kai hcmalwteuqhsan eiV ghn ouk idian kai o naoV tou qeou autwn egenhqh eiV edafoV kai ai poleiV autwn ekrathqhsan upo twn upenantiwn

19 kai nun epistreyanteV epi ton qeon autwn anebhsan ek thV diasporaV ou diesparhsan ekei kai katescon thn Ierousalhm ou to agiasma autwn kai katwkisqhsan en th oreinh oti hn erhmoV

20 kai nun despota kurie ei men estin agnohma en tw law toutw kai amartanousin eiV ton qeon autwn kai episkeyomeqa oti estin en autoiV skandalon touto kai anabhsomeqa kai ekpolemhsomen autouV

21 ei d ouk estin anomia en tw eqnei autwn parelqetw dh o kurioV mou mhpote uperaspish o kurioV autwn kai o qeoV autwn uper autwn kai esomeqa eiV oneidismon enantion pashV thV ghV

22 kai egeneto wV epausato Aciwr lalwn touV logouV toutouV kai egoggusen paV o laoV o kuklwn thn skhnhn kai periestwV kai eipan oi megistaneV Olofernou kai panteV oi katoikounteV thn paralian kai thn Mwab sugkoyai auton

23 ou gar fobhqhsomeqa apo uiwn Israhl idou gar laoV en w ouk estin dunamiV oude kratoV eiV parataxin iscuran

24 dio dh anabhsomeqa kai esontai eiV katabrwsin pashV thV stratiaV sou despota Olofernh

 

6

1 kai wV katepausen o qoruboV twn andrwn twn kuklw thV sunedriaV kai eipen OlofernhV arcistrathgoV dunamewV Assour proV Aciwr enantion pantoV tou dhmou allofulwn kai proV pantaV uiouV Mwab

2 kai tiV ei su Aciwr kai oi misqwtoi tou Efraim oti eprofhteusaV en hmin kaqwV shmeron kai eipaV to genoV Israhl mh polemhsai oti o qeoV autwn uperaspiei autwn kai tiV qeoV ei mh Naboucodonosor outoV apostelei to kratoV autou kai exoleqreusei autouV apo proswpou thV ghV kai ou rusetai autouV o qeoV autwn

3 all hmeiV oi douloi autou pataxomen autouV wV anqrwpon ena kai ouc uposthsontai to kratoV twn ippwn hmwn

4 katakausomen gar autouV en autoiV kai ta orh autwn mequsqhsetai en tw aimati autwn kai ta pedia autwn plhrwqhsetai twn nekrwn autwn kai ouk antisthsetai to icnoV twn podwn autwn kata proswpon hmwn alla apwleia apolountai legei o basileuV Naboucodonosor o kurioV pashV thV ghV eipen gar ou mataiwqhsetai ta rhmata twn logwn autou

5 su de Aciwr misqwte tou Ammwn oV elalhsaV touV logouV toutouV en hmera adikiaV sou ouk oyei eti to proswpon mou apo thV hmeraV tauthV ewV ou ekdikhsw to genoV twn ex Aiguptou

6 kai tote dieleusetai o sidhroV thV stratiaV mou kai o laoV twn qerapontwn mou taV pleuraV sou kai pesh en toiV traumatiaiV autwn otan epistreyw

7 kai apokatasthsousin se oi douloi mou eiV thn oreinhn kai qhsousin se en mia twn polewn twn anabasewn

8 kai ouk apolh ewV ou exoleqreuqhV met autwn

9 kai eiper elpizeiV th kardia sou oti ou sullhmfqhsontai mh sumpesetw sou to proswpon elalhsa kai ouden diapeseitai twn rhmatwn mou

10 kai prosetaxen OlofernhV toiV douloiV autou oi hsan paresthkoteV en th skhnh autou sullabein ton Aciwr kai apokatasthsai auton eiV Baituloua kai paradounai eiV ceiraV uiwn Israhl

11 kai sunelabon auton oi douloi autou kai hgagon auton exw thV parembolhV eiV to pedion kai aphran ek mesou thV pedinhV eiV thn oreinhn kai paregenonto epi taV phgaV ai hsan upokatw Baituloua

12 kai wV eidan autouV oi andreV thV polewV epi thn korufhn tou orouV anelabon ta opla autwn kai aphlqon exw thV polewV epi thn korufhn tou orouV kai paV anhr sfendonhthV diekrathsan thn anabasin autwn kai eballon en liqoiV ep autouV

13 kai upodusanteV upokatw tou orouV edhsan ton Aciwr kai afhkan errimmenon upo thn rizan tou orouV kai apwconto proV ton kurion autwn

14 katabanteV de oi uioi Israhl ek thV polewV autwn epesthsan autw kai lusanteV auton aphgagon eiV thn Baituloua kai katesthsan auton epi touV arcontaV thV polewV autwn

15 oi hsan en taiV hmeraiV ekeinaiV OziaV o tou Mica ek thV fulhV Sumewn kai CabriV o tou Goqonihl kai CarmiV uioV Melcihl

16 kai sunekalesan pantaV touV presbuterouV thV polewV kai sunedramon paV neaniskoV autwn kai ai gunaikeV eiV thn ekklhsian kai esthsan ton Aciwr en mesw pantoV tou laou autwn kai ephrwthsen auton OziaV to sumbebhkoV

17 kai apokriqeiV aphggeilen autoiV ta rhmata thV sunedriaV Olofernou kai panta ta rhmata osa elalhsen en mesw twn arcontwn uiwn Assour kai osa emegalorrhmonhsen OlofernhV eiV ton oikon Israhl

18 kai pesonteV o laoV prosekunhsan tw qew kai ebohsan legonteV

19 kurie o qeoV tou ouranou katide epi taV uperhfaniaV autwn kai elehson thn tapeinwsin tou genouV hmwn kai epibleyon epi to proswpon twn hgiasmenwn soi en th hmera tauth

20 kai parekalesan ton Aciwr kai ephnesan auton sfodra

21 kai parelaben auton OziaV ek thV ekklhsiaV eiV oikon autou kai epoihsen poton toiV presbuteroiV kai epekalesanto ton qeon Israhl eiV bohqeian olhn thn nukta ekeinhn

 

7

1 th de epaurion parhggeilen OlofernhV pash th stratia autou kai panti tw law autou oi paregenonto epi thn summacian autou anazeugnuein epi Baituloua kai taV anabaseiV thV oreinhV prokatalambanesqai kai poiein polemon proV touV uiouV Israhl

2 kai anezeuxen en th hmera ekeinh paV anhr dunatoV autwn kai h dunamiV autwn andrwn polemistwn ciliadeV pezwn ekaton ebdomhkonta kai ippewn ciliadeV deka duo cwriV thV aposkeuhV kai twn andrwn oi hsan pezoi en autoiV plhqoV polu sfodra

3 kai parenebalon en tw aulwni plhsion Baituloua epi thV phghV kai pareteinan eiV euroV epi Dwqaim ewV Belbaim kai eiV mhkoV apo Baituloua ewV KuamwnoV h estin apenanti tou Esdrhlwn

4 oi de uioi Israhl wV eidon autwn to plhqoV etaracqhsan sfodra kai eipan ekastoV proV ton plhsion autou nun ekleixousin outoi to proswpon thV ghV pashV kai oute ta orh ta uyhla oute ai faraggeV oute oi bounoi uposthsontai to baroV autwn

5 kai analabonteV ekastoV ta skeuh ta polemika autwn kai anakausanteV puraV epi touV purgouV autwn emenon fulassonteV olhn thn nukta ekeinhn

6 th de hmera th deutera exhgagen OlofernhV pasan thn ippon autou kata proswpon twn uiwn Israhl oi hsan en Baituloua

7 kai epeskeyato taV anabaseiV thV polewV autwn kai taV phgaV twn udatwn efwdeusen kai prokatelabeto autaV kai epesthsen autaiV parembolaV andrwn polemistwn kai autoV anezeuxen eiV ton laon autou

8 kai proselqonteV autw panteV arconteV uiwn Hsau kai panteV oi hgoumenoi tou laou Mwab kai oi strathgoi thV paraliaV eipan

9 akousatw dh logon o despothV hmwn ina mh genhtai qrausma en th dunamei sou

10 o gar laoV outoV twn uiwn Israhl ou pepoiqan epi toiV dorasin autwn all epi toiV uyesi twn orewn en oiV autoi enoikousin en autoiV ou gar estin eucereV prosbhnai taiV korufaiV twn orewn autwn

11 kai nun despota mh polemei proV autouV kaqwV ginetai polemoV parataxewV kai ou peseitai ek tou laou sou anhr eiV

12 anameinon epi thV parembolhV sou diafulasswn panta andra ek thV dunamewV sou kai epikrathsatwsan oi paideV sou thV phghV tou udatoV h ekporeuetai ek thV rizhV tou orouV

13 dioti ekeiqen udreuontai panteV oi katoikounteV Baituloua kai anelei autouV h diya kai ekdwsousi thn polin autwn kai hmeiV kai o laoV hmwn anabhsomeqa epi taV plhsion korufaV twn orewn kai parembaloumen ep autaiV eiV profulakhn tou mh exelqein ek thV polewV andra ena

14 kai takhsontai en tw limw autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn kai prin elqein thn romfaian ep autouV katastrwqhsontai en taiV plateiaiV thV oikhsewV autwn

15 kai antapodwseiV autoiV antapodoma ponhron anq wn estasiasan kai ouk aphnthsan tw proswpw sou en eirhnh

16 kai hresan oi logoi autwn enwpion Olofernou kai enwpion pantwn twn qerapontwn autou kai sunetaxe poiein kaqa elalhsan

17 kai aphren parembolh uiwn Ammwn kai met autwn ciliadeV pente uiwn Assour kai parenebalon en tw aulwni kai prokatelabonto ta udata kai taV phgaV twn udatwn twn uiwn Israhl

18 kai anebhsan oi uioi Hsau kai oi uioi Ammwn kai parenebalon en th oreinh apenanti Dwqaim kai apesteilan ex autwn proV noton kai aphliwthn apenanti Egrebhl h estin plhsion CouV h estin epi tou ceimarrou Mocmour kai h loiph stratia twn Assuriwn parenebalon en tw pediw kai ekaluyan pan to proswpon thV ghV kai ai skhnai kai ai apartiai autwn katestratopedeusan en oclw pollw kai hsan eiV plhqoV polu sfodra

19 kai oi uioi Israhl anebohsan proV kurion qeon autwn oti wligoyuchsen to pneuma autwn oti ekuklwsan panteV oi ecqroi autwn kai ouk hn diafugein ek mesou autwn

20 kai emeinen kuklw autwn pasa parembolh Assour oi pezoi kai armata kai oi ippeiV autwn hmeraV triakonta tessaraV kai exelipen pantaV touV katoikountaV Baituloua panta ta aggeia autwn twn udatwn

21 kai oi lakkoi exekenounto kai ouk eicon piein eiV plhsmonhn udwr hmeran mian oti en metrw edidosan autoiV piein

22 kai hqumhsen ta nhpia autwn kai ai gunaikeV kai oi neaniskoi exelipon apo thV diyhV kai epipton en taiV plateiaiV thV polewV kai en taiV diodoiV twn pulwn kai ouk hn krataiwsiV eti en autoiV

23 kai episunhcqhsan paV o laoV epi Ozian kai touV arcontaV thV polewV oi neaniskoi kai ai gunaikeV kai ta paidia kai anebohsan fwnh megalh kai eipan enantion pantwn twn presbuterwn

24 krinai o qeoV ana meson umwn kai hmwn oti epoihsate en hmin adikian megalhn ou lalhsanteV eirhnika meta uiwn Assour

25 kai nun ouk estin o bohqoV hmwn alla pepraken hmaV o qeoV eiV taV ceiraV autwn tou katastrwqhnai enantion autwn en diyh kai apwleia megalh

26 kai nun epikalesasqe autouV kai ekdosqe thn polin pasan eiV pronomhn tw law Olofernou kai pash th dunamei autou

27 kreisson gar hmin genhqhnai autoiV eiV diarpaghn esomeqa gar eiV doulouV kai zhsetai h yuch hmwn kai ouk oyomeqa ton qanaton twn nhpiwn hmwn en ofqalmoiV hmwn kai taV gunaikaV kai ta tekna hmwn ekleipousaV taV yucaV autwn

28 marturomeqa umin ton ouranon kai thn ghn kai ton qeon hmwn kai kurion twn paterwn hmwn oV ekdikei hmaV kata taV amartiaV hmwn kai kata ta amarthmata twn paterwn hmwn ina mh poihsh kata ta rhmata tauta en th hmera th shmeron

29 kai egeneto klauqmoV megaV en mesw thV ekklhsiaV pantwn omoqumadon kai ebohsan proV kurion ton qeon fwnh megalh

30 kai eipen proV autouV OziaV qarseite adelfoi diakarterhswmen eti pente hmeraV en aiV epistreyei kurioV o qeoV hmwn to eleoV autou ef hmaV ou gar egkataleiyei hmaV eiV teloV

31 ean de dielqwsin autai kai mh elqh ef hmaV bohqeia poihsw kata ta rhmata umwn

32 kai eskorpisen ton laon eiV thn eautou parembolhn kai epi ta teich kai touV purgouV thV polewV autwn aphlqon kai taV gunaikaV kai ta tekna eiV touV oikouV autwn apesteilan kai hsan en tapeinwsei pollh en th polei

 

8

1 kai hkousen en ekeinaiV taiV hmeraiV Ioudiq qugathr Merari uiou Wx uiou Iwshf uiou Ozihl uiou Elkia uiou Ananiou uiou Gedewn uiou Rafain uiou Acitwb uiou Hliou uiou Celkiou uiou Eliab uiou Naqanahl uiou Salamihl uiou Sarasadai uiou Israhl

2 kai o anhr authV ManasshV thV fulhV authV kai thV patriaV authV kai apeqanen en hmeraiV qerismou kriqwn

3 epesth gar epi touV desmeuontaV ta dragmata en tw pediw kai o kauswn hlqen epi thn kefalhn autou kai epesen epi thn klinhn autou kai eteleuthsen en Baituloua th polei autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en tw agrw tw ana meson Dwqaim kai Balamwn

4 kai hn Ioudiq en tw oikw authV chreuousa eth tria kai mhnaV tessaraV

5 kai epoihsen eauth skhnhn epi tou dwmatoV tou oikou authV kai epeqhken epi thn osfun authV sakkon kai hn ep authV ta imatia thV chreusewV authV

6 kai enhsteue pasaV taV hmeraV thV chreusewV authV cwriV prosabbatwn kai sabbatwn kai pronoumhniwn kai noumhniwn kai eortwn kai carmosunwn oikou Israhl

7 kai hn kalh tw eidei kai wraia th oyei sfodra kai upelipeto auth ManasshV o anhr authV crusion kai argurion kai paidaV kai paidiskaV kai kthnh kai agrouV kai emenen ep autwn

8 kai ouk hn oV ephnegken auth rhma ponhron oti efobeito ton qeon sfodra

9 kai hkousen ta rhmata tou laou ta ponhra epi ton arconta oti wligoyuchsan en th spanei twn udatwn kai hkousen pantaV touV logouV Ioudiq ouV elalhsen proV autouV OziaV wV wmosen autoiV paradwsein thn polin meta hmeraV pente toiV AssurioiV

10 kai aposteilasa thn abran authV thn efestwsan pasin toiV uparcousin authV ekalesen Cabrin kai Carmin touV presbuterouV thV polewV authV

11 kai hlqon proV authn kai eipen proV autouV akousate dh mou arconteV twn katoikountwn en Baituloua oti ouk euqhV o logoV umwn on elalhsate enantion tou laou en th hmera tauth kai esthsate ton orkon touton on elalhsate ana meson tou qeou kai umwn kai eipate ekdwsein thn polin toiV ecqroiV hmwn ean mh en autaiV epistreyh kurioV bohqeian umin

12 kai nun tineV este umeiV oi epeirasate ton qeon en th hmera th shmeron kai istate uper tou qeou en mesw uiwn anqrwpwn

13 kai nun kurion pantokratora exetazete kai ouqen epignwsesqe ewV tou aiwnoV

14 oti baqoV kardiaV anqrwpou ouc eurhsete kai logouV thV dianoiaV autou ou dialhmyesqe kai pwV ton qeon oV epoihsen panta tauta ereunhsete kai ton noun autou epignwsesqe kai ton logismon autou katanohsete mhdamwV adelfoi mh parorgizete kurion ton qeon hmwn

15 oti ean mh boulhtai en taiV pente hmeraiV bohqhsai hmin autoV ecei thn exousian en aiV qelei skepasai hmeraiV h kai oleqreusai hmaV pro proswpou twn ecqrwn hmwn

16 umeiV de mh enecurazete taV boulaV kuriou tou qeou hmwn oti ouc wV anqrwpoV o qeoV apeilhqhnai oud wV uioV anqrwpou diaithqhnai

17 dioper anamenonteV thn par autou swthrian epikaleswmeqa auton eiV bohqeian hmwn kai eisakousetai thV fwnhV hmwn ean h autw areston

18 oti ouk anesth en taiV geneaiV hmwn oude estin en th hmera th shmeron oute fulh oute patria oute dhmoV oute poliV ex hmwn oi proskunousi qeoiV ceiropoihtoiV kaqaper egeneto en taiV proteron hmeraiV

19 wn carin edoqhsan eiV romfaian kai eiV diarpaghn oi patereV hmwn kai epeson ptwma mega enwpion twn ecqrwn hmwn

20 hmeiV de eteron qeon ouk egnwmen plhn autou oqen elpizomen oti ouc uperoyetai hmaV oud apo tou genouV hmwn

21 oti en tw lhmfqhnai hmaV outwV kai lhmfqhsetai pasa h Ioudaia kai pronomeuqhsetai ta agia hmwn kai ekzhthsei thn bebhlwsin autwn ek tou aimatoV hmwn

22 kai ton fonon twn adelfwn hmwn kai thn aicmalwsian thV ghV kai thn erhmwsin thV klhronomiaV hmwn epistreyei eiV kefalhn hmwn en toiV eqnesin ou ean douleuswmen ekei kai esomeqa eiV proskomma kai eiV oneidoV enantion twn ktwmenwn hmaV

23 oti ou kateuqunqhsetai h douleia hmwn eiV carin all eiV atimian qhsei authn kurioV o qeoV hmwn

24 kai nun adelfoi epideixwmeqa toiV adelfoiV hmwn oti ex hmwn krematai h yuch autwn kai ta agia kai o oikoV kai to qusiasthrion epesthristai ef hmin

25 para tauta panta eucaristhswmen kuriw tw qew hmwn oV peirazei hmaV kaqa kai touV pateraV hmwn

26 mnhsqhte osa epoihsen meta Abraam kai osa epeirasen ton Isaak kai osa egeneto tw Iakwb en Mesopotamia thV SuriaV poimainonti ta probata Laban tou adelfou thV mhtroV autou

27 oti ou kaqwV ekeinouV epurwsen eiV etasmon thV kardiaV autwn kai hmaV ouk exedikhsen all eiV nouqethsin mastigoi kurioV touV eggizontaV autw

28 kai eipen proV authn OziaV panta osa eipaV en agaqh kardia elalhsaV kai ouk estin oV antisthsetai toiV logoiV sou

29 oti ouk en th shmeron h sofia sou prodhloV estin all ap archV hmerwn sou egnw paV o laoV thn sunesin sou kaqoti agaqon estin to plasma thV kardiaV sou

30 alla o laoV dediyhken sfodra kai hnagkasan hmaV poihsai kaqa elalhsamen autoiV kai epagagein ef hmaV orkon on ou parabhsomeqa

31 kai nun dehqhti peri hmwn oti gunh eusebhV ei kai apostelei kurioV ton ueton eiV plhrwsin twn lakkwn hmwn kai ouk ekleiyomen eti

32 kai eipen proV autouV Ioudiq akousate mou kai poihsw pragma o afixetai eiV geneaV genewn uioiV tou genouV hmwn

33 umeiV sthsesqe epi thV pulhV thn nukta tauthn kai exeleusomai egw meta thV abraV mou kai en taiV hmeraiV meq aV eipate paradwsein thn polin toiV ecqroiV hmwn episkeyetai kurioV ton Israhl en ceiri mou

34 umeiV de ouk exereunhsete thn praxin mou ou gar erw umin ewV tou telesqhnai a egw poiw

35 kai eipen OziaV kai oi arconteV proV authn poreuou eiV eirhnhn kai kurioV o qeoV emprosqen sou eiV ekdikhsin twn ecqrwn hmwn

36 kai apostreyanteV ek thV skhnhV eporeuqhsan epi taV diataxeiV autwn

 

9

1 Ioudiq de epesen epi proswpon kai epeqeto spodon epi thn kefalhn authV kai egumnwsen on enededukei sakkon kai hn arti prosferomenon en Ierousalhm eiV ton oikon tou qeou to qumiama thV esperaV ekeinhV kai ebohsen fwnh megalh Ioudiq proV kurion kai eipen2 kurie o qeoV tou patroV mou Sumewn w edwkaV en ceiri romfaian eiV ekdikhsin allogenwn oi elusan mhtran parqenou eiV miasma kai egumnwsan mhron eiV aiscunhn kai ebebhlwsan mhtran eiV oneidoV eipaV gar ouc outwV estai kai epoihsan

3 anq wn edwkaV arcontaV autwn eiV fonon kai thn strwmnhn autwn h hdesato thn apathn autwn apathqeisan eiV aima kai epataxaV doulouV epi dunastaiV kai dunastaV epi qronouV autwn

4 kai edwkaV gunaikaV autwn eiV pronomhn kai qugateraV autwn eiV aicmalwsian kai panta ta skula autwn eiV diairesin uiwn hgaphmenwn upo sou oi kai ezhlwsan ton zhlon sou kai ebdeluxanto miasma aimatoV autwn kai epekalesanto se eiV bohqon o qeoV o qeoV o emoV kai eisakouson emou thV chraV

5 su gar epoihsaV ta protera ekeinwn kai ekeina kai ta metepeita kai ta nun kai ta epercomena dienohqhV kai egenhqhsan a enenohqhV

6 kai paresthsan a ebouleusw kai eipan idou paresmen pasai gar ai odoi sou etoimoi kai h krisiV sou en prognwsei

7 idou gar Assurioi eplhqunqhsan en dunamei autwn uywqhsan ef ippw kai anabath egauriasan en bracioni pezwn hlpisan en aspidi kai en gaisw kai toxw kai sfendonh kai ouk egnwsan oti su ei kurioV suntribwn polemouV

8 kurioV onoma soi su raxon autwn thn iscun en dunamei sou kai kataxon to kratoV autwn en tw qumw sou ebouleusanto gar bebhlwsai ta agia sou mianai to skhnwma thV katapausewV tou onomatoV thV doxhV sou katabalein sidhrw keraV qusiasthriou sou

9 bleyon eiV uperhfanian autwn aposteilon thn orghn sou eiV kefalaV autwn doV en ceiri mou thV chraV o dienohqhn kratoV

10 pataxon doulon ek ceilewn apathV mou ep arconti kai arconta epi qeraponti autou qrauson autwn to anastema en ceiri qhleiaV

11 ou gar en plhqei to kratoV sou oude h dunasteia sou en iscuousin alla tapeinwn ei qeoV elattonwn ei bohqoV antilhmptwr asqenountwn apegnwsmenwn skepasthV aphlpismenwn swthr

12 nai nai o qeoV tou patroV mou kai qeoV klhronomiaV Israhl despota twn ouranwn kai thV ghV ktista twn udatwn basileu pashV ktisewV sou su eisakouson thV dehsewV mou

13 kai doV logon mou kai apathn eiV trauma kai mwlwpa autwn oi kata thV diaqhkhV sou kai oikou hgiasmenou sou kai korufhV Siwn kai oikou katascesewV uiwn sou ebouleusanto sklhra

14 kai poihson epi pantoV eqnouV sou kai pashV fulhV epignwsin tou eidhsai oti su ei o qeoV qeoV pashV dunamewV kai kratouV kai ouk estin alloV uperaspizwn tou genouV Israhl ei mh su

 

10

1 kai egeneto wV epausato bowsa proV ton qeon Israhl kai sunetelesen panta ta rhmata tauta

2 kai anesth apo thV ptwsewV kai ekalesen thn abran authV kai katebh eiV ton oikon en w dietriben en autw en taiV hmeraiV twn sabbatwn kai en taiV eortaiV authV

3 kai perieilato ton sakkon on enededukei kai exedusato ta imatia thV chreusewV authV kai perieklusato to swma udati kai ecrisato murw pacei kai diexane taV tricaV thV kefalhV authV kai epeqeto mitran ep authV kai enedusato ta imatia thV eufrosunhV authV en oiV estolizeto en taiV hmeraiV thV zwhV tou androV authV Manassh

4 kai elaben sandalia eiV touV podaV authV kai perieqeto touV clidwnaV kai ta yelia kai touV daktuliouV kai ta enwtia kai panta ton kosmon authV kai ekallwpisato sfodra eiV apathsin ofqalmwn andrwn osoi an idwsin authn

5 kai edwken th abra authV askoputinhn oinou kai kayakhn elaiou kai phran eplhrwsen alfitwn kai palaqhV kai artwn kaqarwn kai periediplwse panta ta aggeia authV kai epeqhken auth

6 kai exhlqosan epi thn pulhn thV polewV Baituloua kai eurosan efestwta ep auth Ozian kai touV presbuterouV thV polewV Cabrin kai Carmin

7 wV de eidon authn kai hn hlloiwmenon to proswpon authV kai thn stolhn metabeblhkuian authV kai eqaumasan epi tw kallei authV epi polu sfodra kai eipan auth

8 o qeoV twn paterwn hmwn dwh se eiV carin kai teleiwsai ta epithdeumata sou eiV gauriama uiwn Israhl kai uywma Ierousalhm

9 kai prosekunhsen tw qew kai eipen proV autouV epitaxate anoixai moi thn pulhn thV polewV kai exeleusomai eiV teleiwsin twn logwn wn elalhsate met emou kai sunetaxan toiV neaniskoiV anoixai auth kaqoti elalhsen

10 kai epoihsan outwV kai exhlqen Ioudiq auth kai h paidiskh authV met authV apeskopeuon de authn oi andreV thV polewV ewV ou katebh to oroV ewV dihlqen ton aulwna kai ouketi eqewroun authn

11 kai eporeuonto en tw aulwni eiV euqeian kai sunhnthsen auth profulakh twn Assuriwn

12 kai sunelabon authn kai ephrwthsan tinwn ei kai poqen erch kai pou poreuh kai eipen qugathr eimi twn Ebraiwn kai apodidraskw apo proswpou autwn oti mellousin didosqai umin eiV katabrwma

13 kagw ercomai eiV to proswpon Olofernou arcistrathgou dunamewV umwn tou apaggeilai rhmata alhqeiaV kai deixw pro proswpou autou odon kaq hn poreusetai kai kurieusei pashV thV oreinhV kai ou diafwnhsei twn andrwn autou sarx mia oude pneuma zwhV

14 wV de hkousan oi andreV ta rhmata authV kai katenohsan to proswpon authV kai hn enantion autwn qaumasion tw kallei sfodra kai eipan proV authn

15 seswkaV thn yuchn sou speusasa katabhnai eiV proswpon tou kuriou hmwn kai nun proselqe epi thn skhnhn autou kai af hmwn propemyousin se ewV paradwsousin se eiV ceiraV autou

16 ean de sthV enantion autou mh fobhqhV th kardia sou alla anaggeilon kata ta rhmata sou kai eu se poihsei

17 kai epelexan ex autwn andraV ekaton kai parezeuxan auth kai th abra authV kai hgagon autaV epi thn skhnhn Olofernou

18 kai egeneto sundromh en pash th parembolh diebohqh gar eiV ta skhnwmata h parousia authV kai elqonteV ekukloun authn wV eisthkei exw thV skhnhV Olofernou ewV proshggeilan autw peri authV

19 kai eqaumazon epi tw kallei authV kai eqaumazon touV uiouV Israhl ap authV kai eipen ekastoV proV ton plhsion autou tiV katafronhsei tou laou toutou oV ecei en eautw gunaikaV toiautaV oti ou kalon estin upoleipesqai ex autwn andra ena oi afeqenteV dunhsontai katasofisasqai pasan thn ghn

20 kai exhlqon oi parakaqeudonteV Olofernh kai panteV oi qeraponteV autou kai eishgagon authn eiV thn skhnhn

21 kai hn OlofernhV anapauomenoV epi thV klinhV autou en tw kwnwpiw o hn ek porfuraV kai crusiou kai smaragdou kai liqwn polutelwn kaqufasmenwn

22 kai anhggeilan autw peri authV kai exhlqen eiV to proskhnion kai lampadeV argurai proagousai autou

23 wV de hlqen kata proswpon autou Ioudiq kai twn qerapontwn autou eqaumasan panteV epi tw kallei tou proswpou authV kai pesousa epi proswpon prosekunhsen autw kai hgeiran authn oi douloi autou

 

11

1 kai eipen proV authn OlofernhV qarshson gunai mh fobhqhV th kardia sou oti egw ouk ekakwsa anqrwpon ostiV hretiken douleuein basilei Naboucodonosor pashV thV ghV

2 kai nun o laoV sou o katoikwn thn oreinhn ei mh efaulisan me ouk an hra to doru mou ep autouV alla autoi eautoiV epoihsan tauta

3 kai nun lege moi tinoV eneken apedraV ap autwn kai hlqeV proV hmaV hkeiV gar eiV swthrian qarsei en th nukti tauth zhsh kai eiV to loipon

4 ou gar estin oV adikhsei se all eu se poihsei kaqa ginetai toiV douloiV tou kuriou mou basilewV Naboucodonosor

5 kai eipen proV auton Ioudiq dexai ta rhmata thV doulhV sou kai lalhsatw h paidiskh sou kata proswpon sou kai ouk anaggelw yeudoV tw kuriw mou en th nukti tauth

6 kai ean katakolouqhshV toiV logoiV thV paidiskhV sou teleiwV pragma poihsei meta sou o qeoV kai ouk apopeseitai o kurioV mou twn epithdeumatwn autou

7 zh gar basileuV Naboucodonosor pashV thV ghV kai zh to kratoV autou oV apesteilen se eiV katorqwsin pashV yuchV oti ou monon anqrwpoi dia se douleuousin autw alla kai ta qhria tou agrou kai ta kthnh kai ta peteina tou ouranou dia thV iscuoV sou zhsontai epi Naboucodonosor kai panta ton oikon autou

8 hkousamen gar thn sofian sou kai ta panourgeumata thV yuchV sou kai anhggelh pash th gh oti su monoV agaqoV en pash basileia kai dunatoV en episthmh kai qaumastoV en strateumasin polemou

9 kai nun o logoV on elalhsen Aciwr en th sunedria sou hkousamen ta rhmata autou oti periepoihsanto auton oi andreV Baituloua kai anhggeilen autoiV panta osa exelalhsen para soi

10 dio despota kurie mh parelqhV ton logon autou alla kataqou auton en th kardia sou oti estin alhqhV ou gar ekdikatai to genoV hmwn ou katiscuei romfaia ep autouV ean mh amartwsin eiV ton qeon autwn

11 kai nun ina mh genhtai o kurioV mou ekboloV kai apraktoV kai epipeseitai qanatoV epi proswpon autwn kai katelabeto autouV amarthma en w parorgiousin ton qeon autwn ophnika an poihswsin atopian

12 epei parexelipen autouV ta brwmata kai espanisqh pan udwr ebouleusanto epibalein toiV kthnesin autwn kai panta osa diesteilato autoiV o qeoV toiV nomoiV autou mh fagein diegnwsan dapanhsai

13 kai taV aparcaV tou sitou kai taV dekataV tou oinou kai tou elaiou a diefulaxan agiasanteV toiV iereusin toiV paresthkosin en Ierousalhm apenanti tou proswpou tou qeou hmwn kekrikasin exanalwsai wn oude taiV cersin kaqhken ayasqai oudena twn ek tou laou

14 kai apestalkasin eiV Ierousalhm oti kai oi ekei katoikounteV epoihsan tauta touV metakomisontaV autoiV thn afesin para thV gerousiaV

15 kai estai wV an anaggeilh autoiV kai poihswsin doqhsontai soi eiV oleqron en th hmera ekeinh

16 oqen egw h doulh sou epignousa tauta panta apedrwn apo proswpou autwn kai apesteilen me o qeoV poihsai meta sou pragmata ef oiV eksthsetai pasa h gh osoi ean akouswsin auta

17 oti h doulh sou qeosebhV estin kai qerapeuousa nuktoV kai hmeraV ton qeon tou ouranou kai nun menw para soi kurie mou kai exeleusetai h doulh sou kata nukta eiV thn faragga kai proseuxomai proV ton qeon kai erei moi pote epoihsan ta amarthmata autwn

18 kai elqousa prosanoisw soi kai exeleush sun pash th dunamei sou kai ouk estin oV antisthsetai soi ex autwn

19 kai axw se dia mesou thV IoudaiaV ewV tou elqein apenanti Ierousalhm kai qhsw ton difron sou en mesw authV kai axeiV autouV wV probata oiV ouk estin poimhn kai ou gruxei kuwn th glwssh autou apenanti sou oti tauta elalhqh moi kata prognwsin mou kai aphggelh moi kai apestalhn anaggeilai soi

20 kai hresan oi logoi authV enantion Olofernou kai enantion pantwn twn qerapontwn autou kai eqaumasan epi th sofia authV kai eipan

21 ouk estin toiauth gunh ap akrou ewV akrou thV ghV en kalw proswpw kai sunesei logwn

22 kai eipen proV authn OlofernhV eu epoihsen o qeoV aposteilaV se emprosqen tou laou tou genhqhnai en cersin hmwn kratoV en de toiV faulisasi ton kurion mou apwleian

23 kai nun asteia ei su en tw eidei sou kai agaqh en toiV logoiV sou oti ean poihshV kaqa elalhsaV o qeoV sou estai mou qeoV kai su en oikw basilewV Naboucodonosor kaqhsh kai esh onomasth para pasan thn ghn

 

12

1 kai ekeleusen eisagagein authn ou etiqeto ta argurwmata autou kai sunetaxen katastrwsai auth apo twn oyopoihmatwn autou kai tou oinou autou pinein

2 kai eipen Ioudiq ou fagomai ex autwn ina mh genhtai skandalon all ek twn hkolouqhkotwn moi corhghqhsetai

3 kai eipen proV authn OlofernhV ean de ekliph ta onta meta sou poqen exoisomen soi dounai omoia autoiV ou gar estin meq hmwn ek tou genouV sou

4 kai eipen Ioudiq proV auton zh h yuch sou kurie mou oti ou dapanhsei h doulh sou ta onta met emou ewV an poihsh kurioV en ceiri mou a ebouleusato

5 kai hgagosan authn oi qeraponteV Olofernou eiV thn skhnhn kai upnwsen mecri mesoushV thV nuktoV kai anesth proV thn ewqinhn fulakhn

6 kai apesteilen proV Olofernhn legousa epitaxatw dh o kurioV mou easai thn doulhn sou epi proseuchn exelqein

7 kai prosetaxen OlofernhV toiV swmatofulaxin mh diakwluein authn kai paremeinen en th parembolh hmeraV treiV kai exeporeueto kata nukta eiV thn faragga Baituloua kai ebaptizeto en th parembolh epi thV phghV tou udatoV

8 kai wV anebh edeeto tou kuriou qeou Israhl kateuqunai thn odon authV eiV anasthma twn uiwn tou laou autou

9 kai eisporeuomenh kaqara paremenen en th skhnh mecri ou proshnegkato thn trofhn authV proV esperan

10 kai egeneto en th hmera th tetarth epoihsen OlofernhV poton toiV douloiV autou monoiV kai ouk ekalesen eiV thn klhsin oudena twn proV taiV creiaiV

11 kai eipen Bagwa tw eunoucw oV hn efesthkwV epi pantwn twn autou peison dh poreuqeiV thn gunaika thn Ebraian h estin para soi tou elqein proV hmaV kai fagein kai piein meq hmwn

12 idou gar aiscron tw proswpw hmwn ei gunaika toiauthn parhsomen ouc omilhsanteV auth oti ean tauthn mh epispaswmeqa katagelasetai hmwn

13 kai exhlqen BagwaV apo proswpou Olofernou kai eishlqen proV authn kai eipen mh oknhsatw dh h paidiskh h kalh auth elqousa proV ton kurion mou doxasqhnai kata proswpon autou kai piesai meq hmwn eiV eufrosunhn oinon kai genhqhnai en th hmera tauth wV qugathr mia twn uiwn Assour ai paresthkasin en oikw Naboucodonosor

14 kai eipen proV auton Ioudiq kai tiV eimi egw anterousa tw kuriw mou oti pan o estai en toiV ofqalmoiV autou areston speusasa poihsw kai estai touto moi agalliama ewV hmeraV qanatou mou

15 kai dianastasa ekosmhqh tw imatismw kai panti tw kosmw tw gunaikeiw kai proshlqen h doulh authV kai estrwsen auth katenanti Olofernou camai ta kwdia a elaben para Bagwou eiV thn kaqhmerinhn diaitan authV eiV to esqiein kataklinomenhn ep autwn

16 kai eiselqousa anepesen Ioudiq kai exesth h kardia Olofernou ep authn kai esaleuqh h yuch autou kai hn katepiqumoV sfodra tou suggenesqai met authV kai ethrei kairon tou apathsai authn af hV hmeraV eiden authn

17 kai eipen proV authn OlofernhV pie dh kai genhqhti meq hmwn eiV eufrosunhn

18 kai eipen Ioudiq piomai dh kurie oti emegalunqh to zhn mou en emoi shmeron para pasaV taV hmeraV thV genesewV mou

19 kai labousa efagen kai epien katenanti autou a htoimasen h doulh authV

20 kai hufranqh OlofernhV ap authV kai epien oinon polun sfodra oson ouk epien pwpote en hmera mia af ou egennhqh

 

13

1 wV de oyia egeneto espoudasan oi douloi autou analuein kai BagwaV sunekleisen thn skhnhn exwqen kai apekleisen touV parestwtaV ek proswpou tou kuriou autou kai apwconto eiV taV koitaV autwn hsan gar panteV kekopwmenoi dia to epi pleion gegonenai ton poton

2 upeleifqh de Ioudiq monh en th skhnh kai OlofernhV propeptwkwV epi thn klinhn autou hn gar perikecumenoV autw o oinoV

3 kai eipen Ioudiq th doulh authV sthnai exw tou koitwnoV authV kai epithrein thn exodon authV kaqaper kaq hmeran exeleusesqai gar efh epi thn proseuchn authV kai tw Bagwa elalhsen kata ta rhmata tauta

4 kai aphlqosan panteV ek proswpou kai oudeiV kateleifqh en tw koitwni apo mikrou ewV megalou kai stasa Ioudiq para thn klinhn autou eipen en th kardia authV kurie o qeoV pashV dunamewV epibleyon en th wra tauth epi ta erga twn ceirwn mou eiV uywma Ierousalhm

5 oti nun kairoV antilabesqai thV klhronomiaV sou kai poihsai to epithdeuma mou eiV qrausma ecqrwn oi epanesthsan hmin

6 kai proselqousa tw kanoni thV klinhV oV hn proV kefalhV Olofernou kaqeilen ton akinakhn autou ap autou

7 kai eggisasa thV klinhV edraxato thV komhV thV kefalhV autou kai eipen krataiwson me kurie o qeoV Israhl en th hmera tauth

8 kai epataxen eiV ton trachlon autou diV en th iscui authV kai afeilen thn kefalhn autou ap autou

9 kai apekulise to swma autou apo thV strwmnhV kai afeile to kwnwpion apo twn stulwn kai met oligon exhlqen kai paredwken th abra authV thn kefalhn Olofernou

10 kai enebalen authn eiV thn phran twn brwmatwn authV kai exhlqon ai duo ama kata ton eqismon autwn epi thn proseuchn kai dielqousai thn parembolhn ekuklwsan thn faragga ekeinhn kai prosanebhsan to oroV Baituloua kai hlqosan proV taV pulaV authV

11 kai eipen Ioudiq makroqen toiV fulassousin epi twn pulwn anoixate anoixate dh thn pulhn meq hmwn o qeoV o qeoV hmwn poihsai eti iscun en Israhl kai kratoV kata twn ecqrwn kaqa kai shmeron epoihsen

12 kai egeneto wV hkousan oi andreV thV polewV authV thn fwnhn authV espoudasan tou katabhnai epi thn pulhn thV polewV autwn kai sunekalesan touV presbuterouV thV polewV

13 kai sunedramon panteV apo mikrou ewV megalou autwn oti paradoxon hn autoiV to elqein authn kai hnoixan thn pulhn kai upedexanto autaV kai ayanteV pur eiV fausin periekuklwsan autaV

14 h de eipen proV autouV fwnh megalh aineite ton qeon aineite aineite ton qeon oV ouk apesthsen to eleoV autou apo tou oikou Israhl all eqrause touV ecqrouV hmwn dia ceiroV mou en th nukti tauth

15 kai proelousa thn kefalhn ek thV phraV edeixen kai eipen autoiV idou h kefalh Olofernou arcistrathgou dunamewV Assour kai idou to kwnwpion en w katekeito en taiV meqaiV autou kai epataxen auton o kurioV en ceiri qhleiaV

16 kai zh kurioV oV diefulaxen me en th odw mou h eporeuqhn oti hpathsen auton to proswpon mou eiV apwleian autou kai ouk epoihsen amarthma met emou eiV miasma kai aiscunhn

17 kai exesth paV o laoV sfodra kai kuyanteV prosekunhsan tw qew kai eipan omoqumadon euloghtoV ei o qeoV hmwn o exoudenwsaV en th hmera th shmeron touV ecqrouV tou laou sou

18 kai eipen auth OziaV euloghth su qugater tw qew tw uyistw para pasaV taV gunaikaV taV epi thV ghV kai euloghmenoV kurioV o qeoV oV ektisen touV ouranouV kai thn ghn oV kateuqunen se eiV trauma kefalhV arcontoV ecqrwn hmwn

19 oti ouk aposthsetai h elpiV sou apo kardiaV anqrwpwn mnhmoneuontwn iscun qeou ewV aiwnoV

20 kai poihsai soi auta o qeoV eiV uyoV aiwnion tou episkeyasqai se en agaqoiV anq wn ouk efeisw thV yuchV sou dia thn tapeinwsin tou genouV hmwn all epexhlqeV tw ptwmati hmwn ep euqeian poreuqeisa enwpion tou qeou hmwn kai eipan paV o laoV genoito genoito

 

14

1 kai eipen proV autouV Ioudiq akousate dh mou adelfoi kai labonteV thn kefalhn tauthn kremasate authn epi thV epalxewV tou teicouV umwn

2 kai estai hnika ean diafaush o orqroV kai exelqh o hlioV epi thn ghn analhmyesqe ekastoV ta skeuh ta polemika umwn kai exeleusesqe paV anhr iscuwn exw thV polewV kai dwsete archgon eiV autouV wV katabainonteV epi to pedion eiV thn profulakhn uiwn Assour kai ou katabhsesqe

3 kai analabonteV outoi taV panopliaV autwn poreusontai eiV thn parembolhn autwn kai egerousi touV strathgouV thV dunamewV Assour kai sundramountai epi thn skhnhn Olofernou kai ouc eurhsousin auton kai epipeseitai ep autouV foboV kai feuxontai apo proswpou umwn

4 kai epakolouqhsanteV umeiV kai panteV oi katoikounteV pan orion Israhl katastrwsate autouV en taiV odoiV autwn

5 pro de tou poihsai tauta kalesate moi Aciwr ton Ammanithn ina idwn epignoi ton ekfaulisanta ton oikon tou Israhl kai auton wV eiV qanaton aposteilanta eiV hmaV

6 kai ekalesan ton Aciwr ek tou oikou Ozia wV de hlqen kai eiden thn kefalhn Olofernou en ceiri androV enoV en th ekklhsia tou laou epesen epi proswpon kai exeluqh to pneuma autou

7 wV de anelabon auton prosepesen toiV posin Ioudiq kai prosekunhsen tw proswpw authV kai eipen euloghmenh su en panti skhnwmati Iouda kai en panti eqnei oitineV akousanteV to onoma sou taracqhsontai

8 kai nun anaggeilon moi osa epoihsaV en taiV hmeraiV tautaiV kai aphggeilen autw Ioudiq en mesw tou laou panta osa hn pepoihkuia af hV hmeraV exhlqen ewV ou elalei autoiV

9 wV de epausato lalousa hlalaxen o laoV fwnh megalh kai edwken fwnhn eufrosunon en th polei autwn

10 idwn de Aciwr panta osa epoihsen o qeoV tou Israhl episteusen tw qew sfodra kai perietemeto thn sarka thV akrobustiaV autou kai proseteqh eiV ton oikon Israhl ewV thV hmeraV tauthV

11 hnika de o orqroV anebh kai ekremasan thn kefalhn Olofernou ek tou teicouV kai anelaben paV anhr ta opla autou kai exhlqosan kata speiraV epi taV anabaseiV tou orouV

12 oi de uioi Assour wV eidon autouV diepemyan epi touV hgoumenouV autwn oi de hlqon epi touV strathgouV kai ciliarcouV kai epi panta arconta autwn

13 kai paregenonto epi thn skhnhn Olofernou kai eipan tw onti epi pantwn twn autou egeiron dh ton kurion hmwn oti etolmhsan oi douloi katabainein ef hmaV eiV polemon ina exoleqreuqwsin eiV teloV

14 kai eishlqen BagwaV kai ekrouse thn aulaian thV skhnhV upenoei gar kaqeudein auton meta Ioudiq

15 wV d ouqeiV ephkousen diasteilaV eishlqen eiV ton koitwna kai euren auton epi thV celwnidoV errimmenon nekron kai h kefalh autou afhrhto ap autou

16 kai ebohsen fwnh megalh meta klauqmou kai stenagmou kai bohV iscuraV kai dierrhxen ta imatia autou

17 kai eishlqen eiV thn skhnhn ou hn Ioudiq kataluousa kai ouc euren authn kai exephdhsen eiV ton laon kai ebohsen

18 hqethsan oi douloi epoihsen aiscunhn mia gunh twn Ebraiwn eiV ton oikon tou basilewV Naboucodonosor oti idou OlofernhV camai kai h kefalh ouk estin ep autw

19 wV de hkousan tauta ta rhmata oi arconteV thV dunamewV Assour touV citwnaV autwn dierrhxan kai etaracqh autwn h yuch sfodra kai egeneto autwn kraugh kai boh megalh sfodra en mesw thV parembolhV

 

15

1 kai wV hkousan oi en toiV skhnwmasin onteV exesthsan epi to gegonoV

2 kai epepesen ep autouV tromoV kai foboV kai ouk hn anqrwpoV menwn kata proswpon tou plhsion eti all ekcuqenteV omoqumadon efeugon epi pasan odon tou pediou kai thV oreinhV

3 kai oi parembeblhkoteV en th oreinh kuklw Baituloua kai etraphsan eiV fughn kai tote oi uioi Israhl paV anhr polemisthV ex autwn execuqhsan ep autouV

4 kai apesteilen OziaV eiV Baitomasqaim kai Bhbai kai Cwbai kai Kwla kai eiV pan orion Israhl touV apaggellontaV uper twn suntetelesmenwn kai ina panteV epekcuqwsin toiV polemioiV eiV thn anairesin autwn

5 wV de hkousan oi uioi Israhl panteV omoqumadon epepeson ep autouV kai ekopton autouV ewV Cwba wsautwV de kai oi ex Ierousalhm paregenhqhsan kai ek pashV thV oreinhV anhggeilan gar autoiV ta gegonota th parembolh twn ecqrwn autwn kai oi en Galaad kai oi en th Galilaia uperekerasan autouV plhgh megalh ewV ou parhlqon Damaskon kai ta oria authV

6 oi de loipoi oi katoikounteV Baituloua epepesan th parembolh Assour kai epronomeusan autouV kai eplouthsan sfodra

7 oi de uioi Israhl anastreyanteV apo thV kophV ekurieusan twn loipwn kai ai kwmai kai epauleiV en th oreinh kai pedinh ekrathsan pollwn lafurwn hn gar plhqoV polu sfodra

8 kai Iwakim o iereuV o megaV kai h gerousia twn uiwn Israhl oi katoikounteV en Ierousalhm hlqon tou qeasasqai ta agaqa a epoihsen kurioV tw Israhl kai tou idein thn Ioudiq kai lalhsai met authV eirhnhn

9 wV de eishlqon proV authn euloghsan authn panteV omoqumadon kai eipan proV authn su uywma Ierousalhm su gauriama mega tou Israhl su kauchma mega tou genouV hmwn

10 epoihsaV tauta panta en ceiri sou epoihsaV ta agaqa meta Israhl kai eudokhsen ep autoiV o qeoV euloghmenh ginou para tw pantokratori kuriw eiV ton aiwna cronon kai eipen paV o laoV genoito

11 kai elafureusen paV o laoV thn parembolhn ef hmeraV triakonta kai edwkan th Ioudiq thn skhnhn Olofernou kai panta ta argurwmata kai taV klinaV kai ta olkeia kai panta ta kataskeuasmata autou kai labousa auth epeqhken epi thn hmionon authV kai ezeuxen taV amaxaV authV kai eswreusen auta ep autwn

12 kai sunedramen pasa gunh Israhl tou idein authn kai euloghsan authn kai epoihsan auth coron ex autwn kai elaben qursouV en taiV cersin authV kai edwken taiV gunaixin taiV met authV

13 kai estefanwsanto thn elaian auth kai ai met authV kai prohlqen pantoV tou laou en coreia hgoumenh paswn twn gunaikwn kai hkolouqei paV anhr Israhl enwplismenoi meta stefanwn kai umnoun en tw stomati autwn

14 kai exhrcen Ioudiq thn exomologhsin tauthn en panti Israhl kai uperefwnei paV o laoV thn ainesin tauthn

 

16

1 kai eipen Ioudiq exarcete tw qew mou en tumpanoiV asate tw kuriw en kumbaloiV enarmosasqe autw yalmon kai ainon uyoute kai epikaleisqe to onoma autou

2 oti qeoV suntribwn polemouV kurioV oti eiV parembolaV autou en mesw laou exeilato me ek ceiroV katadiwkontwn me

3 hlqen Assour ex orewn apo borra hlqen en muriasi dunamewV autou wn to plhqoV autwn enefraxen ceimarrouV kai h ippoV autwn ekaluyen bounouV

4 eipen emprhsein ta oria mou kai touV neaniskouV mou anelein en romfaia kai ta qhlazonta mou qhsein eiV edafoV kai ta nhpia mou dwsein eiV pronomhn kai taV parqenouV mou skuleusai

5 kurioV pantokratwr hqethsen autouV en ceiri qhleiaV

6 ou gar upepesen o dunatoV autwn upo neaniskwn oude uioi titanwn epataxan auton oude uyhloi giganteV epeqento autw alla Ioudiq qugathr Merari en kallei proswpou authV parelusen auton

7 exedusato gar stolhn chreusewV authV eiV uyoV twn ponountwn en Israhl hleiyato to proswpon authV en murismw

8 kai edhsato taV tricaV authV en mitra kai elaben stolhn linhn eiV apathn autou

9 to sandalion authV hrpasen ofqalmon autou kai to kalloV authV hcmalwtisen yuchn autou dihlqen o akinakhV ton trachlon autou

10 efrixan Persai thn tolman authV kai Mhdoi to qrasoV authV etaracqhsan

11 tote hlalaxan oi tapeinoi mou kai efobhqhsan oi asqenounteV mou kai eptohqhsan uywsan thn fwnhn autwn kai anetraphsan

12 uioi korasiwn katekenthsan autouV kai wV paidaV automolountwn etitrwskon autouV apwlonto ek parataxewV kuriou mou

13 umnhsw tw qew mou umnon kainon kurie megaV ei kai endoxoV qaumastoV en iscui anuperblhtoV

14 soi douleusatw pasa h ktisiV sou oti eipaV kai egenhqhsan apesteilaV to pneuma sou kai wkodomhsen kai ouk estin oV antisthsetai th fwnh sou

15 orh gar ek qemeliwn sun udasin saleuqhsetai petrai d apo proswpou sou wV khroV takhsontai eti de toiV foboumenoiV se su euilateuseiV autoiV

16 oti mikron pasa qusia eiV osmhn euwdiaV kai elaciston pan stear eiV olokautwma soi o de foboumenoV ton kurion megaV dia pantoV

17 ouai eqnesin epanistanomenoiV tw genei mou kurioV pantokratwr ekdikhsei autouV en hmera krisewV dounai pur kai skwlhkaV eiV sarkaV autwn kai klausontai en aisqhsei ewV aiwnoV

18 wV de hlqosan eiV Ierousalhm prosekunhsan tw qew kai hnika ekaqarisqh o laoV anhnegkan ta olokautwmata autwn kai ta ekousia autwn kai ta domata

19 kai aneqhken Ioudiq panta ta skeuh Olofernou osa edwken o laoV auth kai to kwnwpion o elaben eauth ek tou koitwnoV autou eiV anaqhma tw qew edwken

20 kai hn o laoV eufrainomenoV en Ierousalhm kata proswpon twn agiwn epi mhnaV treiV kai Ioudiq met autwn katemeinen

21 meta de taV hmeraV tautaV anezeuxen ekastoV eiV thn klhronomian autou kai Ioudiq aphlqen eiV Baituloua kai katemeinen epi thV uparxewV authV kai egeneto kata ton kairon authV endoxoV en pash th gh

22 kai polloi epequmhsan authn kai ouk egnw anhr authn pasaV taV hmeraV thV zwhV authV af hV hmeraV apeqanen ManasshV o anhr authV kai proseteqh proV ton laon autou

23 kai hn probainousa megalh sfodra kai eghrasen en tw oikw tou androV authV eth ekaton pente kai afhken thn abran authV eleuqeran kai apeqanen eiV Baituloua kai eqayan authn en tw sphlaiw tou androV authV Manassh

24 kai epenqhsen authn oikoV Israhl hmeraV epta kai dieilen ta uparconta authV pro tou apoqanein authn pasi toiV eggista Manassh tou androV authV kai toiV eggista tou genouV authV

25 kai ouk hn eti o ekfobwn touV uiouV Israhl en taiV hmeraiV Ioudiq kai meta to apoqanein authn hmeraV pollaV

 


 

Septuagint_Index            Next: Esther