QRHNOI

1

1 pwV ekaqisen monh h poliV h peplhqummenh lawn egenhqh wV chra peplhqummenh en eqnesin arcousa en cwraiV egenhqh eiV foron

2 klaiousa eklausen en nukti kai ta dakrua authV epi twn siagonwn authV kai ouc uparcei o parakalwn authn apo pantwn twn agapwntwn authn panteV oi filounteV authn hqethsan en auth egenonto auth eiV ecqrouV

3 metwkisqh h Ioudaia apo tapeinwsewV authV kai apo plhqouV douleiaV authV ekaqisen en eqnesin ouc euren anapausin panteV oi katadiwkonteV authn katelabon authn ana meson twn qlibontwn

4 odoi Siwn penqousin para to mh einai ercomenouV en eorth pasai ai pulai authV hfanismenai oi iereiV authV anastenazousin ai parqenoi authV agomenai kai auth pikrainomenh en eauth

5 egenonto oi qlibonteV authn eiV kefalhn kai oi ecqroi authV euqhnousan oti kurioV etapeinwsen authn epi to plhqoV twn asebeiwn authV ta nhpia authV eporeuqhsan en aicmalwsia kata proswpon qlibontoV

6 kai exhlqen ek qugatroV Siwn pasa h euprepeia authV egenonto oi arconteV authV wV krioi ouc euriskonteV nomhn kai eporeuonto en ouk iscui kata proswpon diwkontoV

7 emnhsqh Ierousalhm hmerwn tapeinwsewV authV kai apwsmwn authV panta ta epiqumhmata authV osa hn ex hmerwn arcaiwn en tw pesein ton laon authV eiV ceiraV qlibontoV kai ouk hn o bohqwn auth idonteV oi ecqroi authV egelasan epi metoikesia authV

8 amartian hmarten Ierousalhm dia touto eiV salon egeneto panteV oi doxazonteV authn etapeinwsan authn eidon gar thn aschmosunhn authV kai ge auth stenazousa kai apestrafh opisw

9 akaqarsia authV proV podwn authV ouk emnhsqh escata authV kai katebibasen uperogka ouk estin o parakalwn authn ide kurie thn tapeinwsin mou oti emegalunqh ecqroV

10 ceira autou exepetasen qlibwn epi panta ta epiqumhmata authV eiden gar eqnh eiselqonta eiV to agiasma authV a eneteilw mh eiselqein auta eiV ekklhsian sou

11 paV o laoV authV katastenazonteV zhtounteV arton edwkan ta epiqumhmata authV en brwsei tou epistreyai yuchn ide kurie kai epibleyon oti egenhqhn htimwmenh

12 ou proV umaV panteV oi paraporeuomenoi odon epistreyate kai idete ei estin algoV kata to algoV mou o egenhqh fqegxamenoV en emoi etapeinwsen me kurioV en hmera orghV qumou autou

13 ex uyouV autou apesteilen pur en toiV osteoiV mou kathgagen auto diepetasen diktuon toiV posin mou apestreyen me eiV ta opisw edwken me hfanismenhn olhn thn hmeran odunwmenhn

14 egrhgorhqh epi ta asebhmata mou en cersin mou suneplakhsan anebhsan epi ton trachlon mou hsqenhsen h iscuV mou oti edwken kurioV en cersin mou odunaV ou dunhsomai sthnai

15 exhren pantaV touV iscurouV mou o kurioV ek mesou mou ekalesen ep eme kairon tou suntriyai eklektouV mou lhnon epathsen kurioV parqenw qugatri Iouda epi toutoiV egw klaiw

16 o ofqalmoV mou kathgagen udwr oti emakrunqh ap emou o parakalwn me o epistrefwn yuchn mou egenonto oi uioi mou hfanismenoi oti ekrataiwqh o ecqroV

17 diepetasen Siwn ceiraV authV ouk estin o parakalwn authn eneteilato kurioV tw Iakwb kuklw autou oi qlibonteV auton egenhqh Ierousalhm eiV apokaqhmenhn ana meson autwn

18 dikaioV estin kurioV oti to stoma autou parepikrana akousate dh panteV oi laoi kai idete to algoV mou parqenoi mou kai neaniskoi mou eporeuqhsan en aicmalwsia

19 ekalesa touV erastaV mou autoi de parelogisanto me oi iereiV mou kai oi presbuteroi mou en th polei exelipon oti ezhthsan brwsin autoiV ina epistreywsin yucaV autwn kai ouc euron

20 ide kurie oti qlibomai h koilia mou etaracqh kai h kardia mou estrafh en emoi oti parapikrainousa parepikrana exwqen hteknwsen me macaira wsper qanatoV en oikw

21 akousate dh oti stenazw egw ouk estin o parakalwn me panteV oi ecqroi mou hkousan ta kaka mou kai ecarhsan oti su epoihsaV ephgageV hmeran ekalesaV kairon kai egenonto omoioi emoi

22 eiselqoi pasa h kakia autwn kata proswpon sou kai epifullison autoiV on tropon epoihsan epifullida peri pantwn twn amarthmatwn mou oti polloi oi stenagmoi mou kai h kardia mou lupeitai

 

2

1 pwV egnofwsen en orgh autou kurioV thn qugatera Siwn katerriyen ex ouranou eiV ghn doxasma Israhl kai ouk emnhsqh upopodiou podwn autou en hmera orghV autou

2 katepontisen kurioV ou feisamenoV panta ta wraia Iakwb kaqeilen en qumw autou ta ocurwmata thV qugatroV Iouda ekollhsen eiV thn ghn ebebhlwsen basilea authV kai arcontaV authV

3 suneklasen en orgh qumou autou pan keraV Israhl apestreyen opisw dexian autou apo proswpou ecqrou kai anhyen en Iakwb wV pur floga kai katefagen panta ta kuklw

4 eneteinen toxon autou wV ecqroV esterewsen dexian autou wV upenantioV kai apekteinen panta ta epiqumhmata ofqalmwn mou en skhnh qugatroV Siwn execeen wV pur ton qumon autou

5 egenhqh kurioV wV ecqroV katepontisen Israhl katepontisen pasaV taV bareiV authV diefqeiren ta ocurwmata autou kai eplhqunen th qugatri Iouda tapeinoumenhn kai tetapeinwmenhn

6 kai diepetasen wV ampelon to skhnwma autou diefqeiren eorthn autou epelaqeto kurioV o epoihsen en Siwn eorthV kai sabbatou kai parwxunen embrimhmati orghV autou basilea kai ierea kai arconta

7 apwsato kurioV qusiasthrion autou apetinaxen agiasma autou sunetriyen en ceiri ecqrou teicoV barewn authV fwnhn edwkan en oikw kuriou wV en hmera eorthV

8 kai epestreyen kurioV tou diafqeirai teicoV qugatroV Siwn exeteinen metron ouk apestreyen ceira autou apo katapathmatoV kai epenqhsen to proteicisma kai teicoV omoqumadon hsqenhsen

9 enepaghsan eiV ghn pulai authV apwlesen kai sunetriyen moclouV authV basilea authV kai arcontaV authV en toiV eqnesin ouk estin nomoV kai ge profhtai authV ouk eidon orasin para kuriou

10 ekaqisan eiV thn ghn esiwphsan presbuteroi qugatroV Siwn anebibasan coun epi thn kefalhn autwn periezwsanto sakkouV kathgagon eiV ghn archgouV parqenouV en Ierousalhm

11 exelipon en dakrusin oi ofqalmoi mou etaracqh h kardia mou execuqh eiV ghn h doxa mou epi to suntrimma thV qugatroV tou laou mou en tw eklipein nhpion kai qhlazonta en plateiaiV polewV

12 taiV mhtrasin autwn eipan pou sitoV kai oinoV en tw ekluesqai autouV wV traumatiaV en plateiaiV polewV en tw ekceisqai yucaV autwn eiV kolpon mhterwn autwn

13 ti marturhsw soi h ti omoiwsw soi qugater Ierousalhm tiV swsei se kai parakalesei se parqenoV qugater Siwn oti emegalunqh pothrion suntribhV sou tiV iasetai se

14 profhtai sou eidosan soi mataia kai afrosunhn kai ouk apekaluyan epi thn adikian sou tou epistreyai aicmalwsian sou kai eidosan soi lhmmata mataia kai exwsmata

15 ekrothsan epi se ceiraV panteV oi paraporeuomenoi odon esurisan kai ekinhsan thn kefalhn autwn epi thn qugatera Ierousalhm h auth h poliV hn erousin stefanoV doxhV eufrosunh pashV thV ghV

16 dihnoixan epi se stoma autwn panteV oi ecqroi sou esurisan kai ebruxan odontaV eipan katepiomen authn plhn auth h hmera hn prosedokwmen euromen authn eidomen

17 epoihsen kurioV a enequmhqh sunetelesen rhmata autou a eneteilato ex hmerwn arcaiwn kaqeilen kai ouk efeisato kai hufranen epi se ecqron uywsen keraV qlibontoV se

18 ebohsen kardia autwn proV kurion teich Siwn katagagete wV ceimarrouV dakrua hmeraV kai nuktoV mh dwV eknhyin seauth mh siwphsaito qugater o ofqalmoV sou

19 anasta agalliasai en nukti eiV arcaV fulakhV sou ekceon wV udwr kardian sou apenanti proswpou kuriou aron proV auton ceiraV sou peri yuchV nhpiwn sou twn ekluomenwn limw ep archV paswn exodwn

20 ide kurie kai epibleyon tini epefullisaV outwV ei fagontai gunaikeV karpon koiliaV autwn epifullida epoihsen mageiroV foneuqhsontai nhpia qhlazonta mastouV apokteneiV en agiasmati kuriou ierea kai profhthn

21 ekoimhqhsan eiV thn exodon paidarion kai presbuthV parqenoi mou kai neaniskoi mou eporeuqhsan en aicmalwsia en romfaia kai en limw apekteinaV en hmera orghV sou emageireusaV ouk efeisw

22 ekalesen hmeran eorthV paroikiaV mou kukloqen kai ouk egenonto en hmera orghV kuriou anaswzomenoV kai kataleleimmenoV wV epekrathsa kai eplhquna ecqrouV mou pantaV

 

3

1 egw anhr o blepwn ptwceian en rabdw qumou autou ep eme

2 parelaben me kai aphgagen eiV skotoV kai ou fwV

3 plhn en emoi epestreyen ceira autou olhn thn hmeran

4 epalaiwsen sarkaV mou kai derma mou ostea mou sunetriyen

5 anwkodomhsen kat emou kai ekuklwsen kefalhn mou kai emocqhsen

6 en skoteinoiV ekaqisen me wV nekrouV aiwnoV

7 anwkodomhsen kat emou kai ouk exeleusomai ebarunen calkon mou

8 kai ge kekraxomai kai bohsw apefraxen proseuchn mou

9 anwkodomhsen odouV mou enefraxen tribouV mou etaraxen

10 arkoV enedreuousa autoV moi lewn en krufaioiV

11 katediwxen afesthkota kai katepausen me eqeto me hfanismenhn

12 eneteinen toxon autou kai esthlwsen me wV skopon eiV beloV

13 eishgagen toiV nefroiV mou iouV faretraV autou

14 egenhqhn gelwV panti law mou yalmoV autwn olhn thn hmeran

15 ecortasen me pikriaV emequsen me colhV

16 kai exebalen yhfw odontaV mou eywmisen me spodon

17 kai apwsato ex eirhnhV yuchn mou epelaqomhn agaqa

18 kai eipa apwleto neikoV mou kai h elpiV mou apo kuriou

19 emnhsqhn apo ptwceiaV mou kai ek diwgmou mou pikriaV kai colhV mou

20 mnhsqhsetai kai katadoleschsei ep eme h yuch mou

21 tauthn taxw eiV thn kardian mou dia touto upomenw

22

23

24

25 agaqoV kurioV toiV upomenousin auton yuch h zhthsei auton agaqon

26 kai upomenei kai hsucasei eiV to swthrion kuriou

27 agaqon andri otan arh zugon en neothti autou

28 kaqhsetai kata monaV kai siwphsetai oti hren ef eautw

29

30 dwsei tw paionti auton siagona cortasqhsetai oneidismwn

31 oti ouk eiV ton aiwna apwsetai kurioV

32 oti o tapeinwsaV oiktirhsei kata to plhqoV tou eleouV autou

33 oti ouk apekriqh apo kardiaV autou kai etapeinwsen uiouV androV

34 tou tapeinwsai upo touV podaV autou pantaV desmiouV ghV

35 tou ekklinai krisin androV katenanti proswpou uyistou

36 katadikasai anqrwpon en tw krinesqai auton kurioV ouk eipen

37 tiV outwV eipen kai egenhqh kurioV ouk eneteilato

38 ek stomatoV uyistou ouk exeleusetai ta kaka kai to agaqon

39 ti goggusei anqrwpoV zwn anhr peri thV amartiaV autou

40 exhreunhqh h odoV hmwn kai htasqh kai epistreywmen ewV kuriou

41 analabwmen kardiaV hmwn epi ceirwn proV uyhlon en ouranw

42 hmarthsamen hsebhsamen kai ouc ilasqhV

43 epeskepasaV en qumw kai apediwxaV hmaV apekteinaV ouk efeisw

44 epeskepasaV nefelhn seautw eineken proseuchV

45 kammusai me kai apwsqhnai eqhkaV hmaV en mesw twn lawn

46 dihnoixan ef hmaV to stoma autwn panteV oi ecqroi hmwn

47 foboV kai qumoV egenhqh hmin eparsiV kai suntribh

48 afeseiV udatwn kataxei o ofqalmoV mou epi to suntrimma thV qugatroV tou laou mou

49 o ofqalmoV mou katepoqh kai ou sighsomai tou mh einai eknhyin

50 ewV ou diakuyh kai idh kurioV ex ouranou

51 o ofqalmoV mou epifulliei epi thn yuchn mou para pasaV qugateraV polewV

52 qhreuonteV eqhreusan me wV strouqion oi ecqroi mou dwrean

53 eqanatwsan en lakkw zwhn mou kai epeqhkan liqon ep emoi

54 uperecuqh udwr epi kefalhn mou eipa apwsmai

55 epekalesamhn to onoma sou kurie ek lakkou katwtatou

56 fwnhn mou hkousaV mh kruyhV ta wta sou eiV thn dehsin mou

57 eiV thn bohqeian mou hggisaV en h se hmera epekalesamhn eipaV moi mh fobou

58 edikasaV kurie taV dikaV thV yuchV mou elutrwsw thn zwhn mou

59 eideV kurie taV taracaV mou ekrinaV thn krisin mou

60 eideV pasan thn ekdikhsin autwn eiV pantaV dialogismouV autwn en emoi

61 hkousaV ton oneidismon autwn pantaV touV dialogismouV autwn kat emou

62 ceilh epanistanomenwn moi kai meletaV autwn kat emou olhn thn hmeran

63 kaqedran autwn kai anastasin autwn epibleyon epi touV ofqalmouV autwn

64 apodwseiV autoiV antapodoma kurie kata ta erga twn ceirwn autwn

65 apodwseiV autoiV uperaspismon kardiaV mocqon sou autoiV

66 katadiwxeiV en orgh kai exanalwseiV autouV upokatw tou ouranou kurie

 

4

1 pwV amaurwqhsetai crusion alloiwqhsetai to argurion to agaqon execuqhsan liqoi agioi ep archV paswn exodwn

2 uioi Siwn oi timioi oi ephrmenoi en crusiw pwV elogisqhsan eiV aggeia ostrakina erga ceirwn keramewV

3 kai ge drakonteV exedusan mastouV eqhlasan skumnoi autwn qugatereV laou mou eiV aniaton wV strouqion en erhmw

4 ekollhqh h glwssa qhlazontoV proV ton farugga autou en diyei nhpia hthsan arton o diaklwn ouk estin autoiV

5 oi esqonteV taV trufaV hfanisqhsan en taiV exodoiV oi tiqhnoumenoi epi kokkwn periebalonto kopriaV

6 kai emegalunqh anomia qugatroV laou mou uper anomiaV Sodomwn thV katestrammenhV wsper spoudh kai ouk eponesan en auth ceiraV

7 ekaqariwqhsan naziraioi authV uper ciona elamyan uper gala epurrwqhsan uper liqouV sapfeirou to apospasma autwn

8 eskotasen uper asbolhn to eidoV autwn ouk epegnwsqhsan en taiV exodoiV epagh derma autwn epi ta ostea autwn exhranqhsan egenhqhsan wsper xulon

9 kaloi hsan oi traumatiai romfaiaV h oi traumatiai limou eporeuqhsan ekkekenthmenoi apo genhmatwn agrwn

10 ceireV gunaikwn oiktirmonwn hyhsan ta paidia autwn egenhqhsan eiV brwsin autaiV en tw suntrimmati thV qugatroV laou mou

11 sunetelesen kurioV qumon autou execeen qumon orghV autou kai anhyen pur en Siwn kai katefagen ta qemelia authV

12 ouk episteusan basileiV ghV panteV oi katoikounteV thn oikoumenhn oti eiseleusetai ecqroV kai ekqlibwn dia twn pulwn Ierousalhm

13 ex amartiwn profhtwn authV adikiwn ierewn authV twn ekceontwn aima dikaion en mesw authV

14 esaleuqhsan egrhgoroi authV en taiV exodoiV emolunqhsan en aimati en tw mh dunasqai autouV hyanto endumatwn autwn

15 aposthte akaqartwn kalesate autouV aposthte aposthte mh aptesqe oti anhfqhsan kai ge esaleuqhsan eipate en toiV eqnesin ou mh prosqwsin tou paroikein

16 proswpon kuriou meriV autwn ou prosqhsei epibleyai autoiV proswpon ierewn ouk elabon presbutaV ouk hlehsan

17 eti ontwn hmwn exelipon oi ofqalmoi hmwn eiV thn bohqeian hmwn mataia aposkopeuontwn hmwn apeskopeusamen eiV eqnoV ou swzon

18 eqhreusamen mikrouV hmwn tou mh poreuesqai en taiV plateiaiV hmwn hggiken o kairoV hmwn eplhrwqhsan ai hmerai hmwn parestin o kairoV hmwn

19 koufoi egenonto oi diwkonteV hmaV uper aetouV ouranou epi twn orewn exhfqhsan en erhmw enhdreusan hmaV

20 pneuma proswpou hmwn cristoV kuriou sunelhmfqh en taiV diafqoraiV autwn ou eipamen en th skia autou zhsomeqa en toiV eqnesin

21 caire kai eufrainou qugater IdoumaiaV h katoikousa epi ghV kai ge epi se dieleusetai to pothrion kuriou kai mequsqhsh kai apoceeiV

22 exelipen h anomia sou qugater Siwn ou prosqhsei eti apoikisai se epeskeyato anomiaV sou qugater Edwm apekaluyen epi ta asebhmata sou

 

5

1 mnhsqhti kurie o ti egenhqh hmin epibleyon kai ide ton oneidismon hmwn

2 klhronomia hmwn metestrafh allotrioiV oi oikoi hmwn xenoiV

3 orfanoi egenhqhmen ouc uparcei pathr mhtereV hmwn wV ai chrai

4 ex hmerwn hmwn xula hmwn en allagmati hlqen

5 epi ton trachlon hmwn ediwcqhmen ekopiasamen ouk anepauqhmen

6 AiguptoV edwken ceira Assour eiV plhsmonhn autwn

7 oi patereV hmwn hmarton ouc uparcousin hmeiV ta anomhmata autwn upescomen

8 douloi ekurieusan hmwn lutroumenoV ouk estin ek thV ceiroV autwn

9 en taiV yucaiV hmwn eisoisomen arton hmwn apo proswpou romfaiaV thV erhmou

10 to derma hmwn wV klibanoV epeleiwqh sunespasqhsan apo proswpou kataigidwn limou

11 gunaikaV en Siwn etapeinwsan parqenouV en polesin Iouda

12 arconteV en cersin autwn ekremasqhsan presbuteroi ouk edoxasqhsan

13 eklektoi klauqmon anelabon kai neaniskoi en xulw hsqenhsan

14 kai presbutai apo pulhV katepausan eklektoi ek yalmwn autwn katepausan

15 katelusen cara kardiaV hmwn estrafh eiV penqoV o coroV hmwn

16 epesen o stefanoV thV kefalhV hmwn ouai dh hmin oti hmartomen

17 peri toutou egenhqh odunhra h kardia hmwn peri toutou eskotasan oi ofqalmoi hmwn

18 ep oroV Siwn oti hfanisqh alwpekeV dihlqon en auth

19 su de kurie eiV ton aiwna katoikhseiV o qronoV sou eiV genean kai genean

20 ina ti eiV neikoV epilhsh hmwn kataleiyeiV hmaV eiV makrothta hmerwn

21 epistreyon hmaV kurie proV se kai epistrafhsomeqa kai anakainison hmeraV hmwn kaqwV emprosqen

22 oti apwqoumenoV apwsw hmaV wrgisqhV ef hmaV ewV sfodra

 


 

Septuagint_Index            Next: Baruch