YALMOI

1

1 makarioV anhr oV ouk eporeuqh en boulh asebwn kai en odw amartwlwn ouk esth kai epi kaqedran loimwn ouk ekaqisen

2 all h en tw nomw kuriou to qelhma autou kai en tw nomw autou melethsei hmeraV kai nuktoV

3 kai estai wV to xulon to pefuteumenon para taV diexodouV twn udatwn o ton karpon autou dwsei en kairw autou kai to fullon autou ouk aporruhsetai kai panta osa an poih kateuodwqhsetai

4 ouc outwV oi asebeiV ouc outwV all h wV o cnouV on ekriptei o anemoV apo proswpou thV ghV

5 dia touto ouk anasthsontai asebeiV en krisei oude amartwloi en boulh dikaiwn

6 oti ginwskei kurioV odon dikaiwn kai odoV asebwn apoleitai

 

2

1 ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena

2 paresthsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou diayalma

3 diarrhxwmen touV desmouV autwn kai aporriywmen af hmwn ton zugon autwn

4 o katoikwn en ouranoiV ekgelasetai autouV kai o kurioV ekmukthriei autouV

5 tote lalhsei proV autouV en orgh autou kai en tw qumw autou taraxei autouV

6 egw de katestaqhn basileuV up autou epi Siwn oroV to agion autou

7 diaggellwn to prostagma kuriou kurioV eipen proV me uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

8 aithsai par emou kai dwsw soi eqnh thn klhronomian sou kai thn katascesin sou ta perata thV ghV

9 poimaneiV autouV en rabdw sidhra wV skeuoV keramewV suntriyeiV autouV

10 kai nun basileiV sunete paideuqhte panteV oi krinonteV thn ghn

11 douleusate tw kuriw en fobw kai agalliasqe autw en tromw

12 draxasqe paideiaV mhpote orgisqh kurioV kai apoleisqe ex odou dikaiaV otan ekkauqh en tacei o qumoV autou makarioi panteV oi pepoiqoteV ep autw

 

3

1 yalmoV tw Dauid opote apedidrasken apo proswpou Abessalwm tou uiou autou

2 kurie ti eplhqunqhsan oi qlibonteV me polloi epanistantai ep eme

3 polloi legousin th yuch mou ouk estin swthria autw en tw qew autou diayalma

4 su de kurie antilhmptwr mou ei doxa mou kai uywn thn kefalhn mou

5 fwnh mou proV kurion ekekraxa kai ephkousen mou ex orouV agiou autou diayalma

6 egw ekoimhqhn kai upnwsa exhgerqhn oti kurioV antilhmyetai mou

7 ou fobhqhsomai apo muriadwn laou twn kuklw sunepitiqemenwn moi

8 anasta kurie swson me o qeoV mou oti su epataxaV pantaV touV ecqrainontaV moi mataiwV odontaV amartwlwn sunetriyaV

9 tou kuriou h swthria kai epi ton laon sou h eulogia sou

 

4

1 eiV to teloV en yalmoiV wdh tw Dauid

2 en tw epikaleisqai me eishkousen mou o qeoV thV dikaiosunhV mou en qliyei eplatunaV moi oiktirhson me kai eisakouson thV proseuchV mou

3 uioi anqrwpwn ewV pote barukardioi ina ti agapate mataiothta kai zhteite yeudoV diayalma

4 kai gnwte oti eqaumastwsen kurioV ton osion autou kurioV eisakousetai mou en tw kekragenai me proV auton

5 orgizesqe kai mh amartanete legete en taiV kardiaiV umwn kai epi taiV koitaiV umwn katanughte diayalma

6 qusate qusian dikaiosunhV kai elpisate epi kurion

7 polloi legousin tiV deixei hmin ta agaqa eshmeiwqh ef hmaV to fwV tou proswpou sou kurie

8 edwkaV eufrosunhn eiV thn kardian mou apo kairou sitou kai oinou kai elaiou autwn eplhqunqhsan

9 en eirhnh epi to auto koimhqhsomai kai upnwsw oti su kurie kata monaV ep elpidi katwkisaV me

 

5

1 eiV to teloV uper thV klhronomoushV yalmoV tw Dauid

2 ta rhmata mou enwtisai kurie suneV thV kraughV mou

3 prosceV th fwnh thV dehsewV mou o basileuV mou kai o qeoV mou oti proV se proseuxomai kurie

4 to prwi eisakoush thV fwnhV mou to prwi parasthsomai soi kai epoyomai

5 oti ouci qeoV qelwn anomian su ei oude paroikhsei soi ponhreuomenoV

6 ou diamenousin paranomoi katenanti twn ofqalmwn sou emishsaV pantaV touV ergazomenouV thn anomian

7 apoleiV pantaV touV lalountaV to yeudoV andra aimatwn kai dolion bdelussetai kurioV

8 egw de en tw plhqei tou eleouV sou eiseleusomai eiV ton oikon sou proskunhsw proV naon agion sou en fobw sou

9 kurie odhghson me en th dikaiosunh sou eneka twn ecqrwn mou kateuqunon enwpion mou thn odon sou

10 oti ouk estin en tw stomati autwn alhqeia h kardia autwn mataia tafoV anewgmenoV o larugx autwn taiV glwssaiV autwn edoliousan

11 krinon autouV o qeoV apopesatwsan apo twn diabouliwn autwn kata to plhqoV twn asebeiwn autwn exwson autouV oti parepikranan se kurie

12 kai eufranqhtwsan panteV oi elpizonteV epi se eiV aiwna agalliasontai kai kataskhnwseiV en autoiV kai kauchsontai en soi panteV oi agapwnteV to onoma sou

13 oti su euloghseiV dikaion kurie wV oplw eudokiaV estefanwsaV hmaV

 

6

1 eiV to teloV en umnoiV uper thV ogdohV yalmoV tw Dauid

2 kurie mh tw qumw sou elegxhV me mhde th orgh sou paideushV me

3 elehson me kurie oti asqenhV eimi iasai me kurie oti etaracqh ta osta mou

4 kai h yuch mou etaracqh sfodra kai su kurie ewV pote

5 epistreyon kurie rusai thn yuchn mou swson me eneken tou eleouV sou

6 oti ouk estin en tw qanatw o mnhmoneuwn sou en de tw adh tiV exomologhsetai soi

7 ekopiasa en tw stenagmw mou lousw kaq ekasthn nukta thn klinhn mou en dakrusin mou thn strwmnhn mou brexw

8 etaracqh apo qumou o ofqalmoV mou epalaiwqhn en pasin toiV ecqroiV mou

9 aposthte ap emou panteV oi ergazomenoi thn anomian oti eishkousen kurioV thV fwnhV tou klauqmou mou

10 eishkousen kurioV thV dehsewV mou kurioV thn proseuchn mou prosedexato

11 aiscunqeihsan kai taracqeihsan sfodra panteV oi ecqroi mou apostrafeihsan kai kataiscunqeihsan sfodra dia tacouV

 

7

1 yalmoV tw Dauid on hsen tw kuriw uper twn logwn Cousi uiou Iemeni

2 kurie o qeoV mou epi soi hlpisa swson me ek pantwn twn diwkontwn me kai rusai me

3 mhpote arpash wV lewn thn yuchn mou mh ontoV lutroumenou mhde swzontoV

4 kurie o qeoV mou ei epoihsa touto ei estin adikia en cersin mou

5 ei antapedwka toiV antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo twn ecqrwn mou kenoV

6 katadiwxai ara o ecqroV thn yuchn mou kai katalaboi kai katapathsai eiV ghn thn zwhn mou kai thn doxan mou eiV coun kataskhnwsai diayalma

7 anasthqi kurie en orgh sou uywqhti en toiV perasi twn ecqrwn mou exegerqhti kurie o qeoV mou en prostagmati w eneteilw

8 kai sunagwgh lawn kuklwsei se kai uper tauthV eiV uyoV epistreyon

9 kurioV krinei laouV krinon me kurie kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn akakian mou ep emoi

10 suntelesqhtw dh ponhria amartwlwn kai kateuquneiV dikaion etazwn kardiaV kai nefrouV o qeoV

11 dikaia h bohqeia mou para tou qeou tou swzontoV touV euqeiV th kardia

12 o qeoV krithV dikaioV kai iscuroV kai makroqumoV mh orghn epagwn kaq ekasthn hmeran

13 ean mh epistrafhte thn romfaian autou stilbwsei to toxon autou eneteinen kai htoimasen auto

14 kai en autw htoimasen skeuh qanatou ta belh autou toiV kaiomenoiV exeirgasato

15 idou wdinhsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian

16 lakkon wruxen kai aneskayen auton kai empeseitai eiV boqron on eirgasato

17 epistreyei o ponoV autou eiV kefalhn autou kai epi korufhn autou h adikia autou katabhsetai

18 exomologhsomai kuriw kata thn dikaiosunhn autou kai yalw tw onomati kuriou tou uyistou

 

8

1 eiV to teloV uper twn lhnwn yalmoV tw Dauid

2 kurie o kurioV hmwn wV qaumaston to onoma sou en pash th gh oti ephrqh h megaloprepeia sou uperanw twn ouranwn

3 ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon eneka twn ecqrwn sou tou katalusai ecqron kai ekdikhthn

4 oti oyomai touV ouranouV erga twn daktulwn sou selhnhn kai asteraV a su eqemeliwsaV

5 ti estin anqrwpoV oti mimnhskh autou h uioV anqrwpou oti episkepth auton

6 hlattwsaV auton bracu ti par aggelouV doxh kai timh estefanwsaV auton

7 kai katesthsaV auton epi ta erga twn ceirwn sou panta upetaxaV upokatw twn podwn autou

8 probata kai boaV pasaV eti de kai ta kthnh tou pediou

9 ta peteina tou ouranou kai touV icquaV thV qalasshV ta diaporeuomena tribouV qalasswn

10 kurie o kurioV hmwn wV qaumaston to onoma sou en pash th gh

 

9

1 eiV to teloV uper twn krufiwn tou uiou yalmoV tw Dauid

2 exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou dihghsomai panta ta qaumasia sou

3 eufranqhsomai kai agalliasomai en soi yalw tw onomati sou uyiste

4 en tw apostrafhnai ton ecqron mou eiV ta opisw asqenhsousin kai apolountai apo proswpou sou

5 oti epoihsaV thn krisin mou kai thn dikhn mou ekaqisaV epi qronou o krinwn dikaiosunhn

6 epetimhsaV eqnesin kai apwleto o asebhV to onoma autwn exhleiyaV eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

7 tou ecqrou exelipon ai romfaiai eiV teloV kai poleiV kaqeileV apwleto to mnhmosunon autwn met hcouV

8 kai o kurioV eiV ton aiwna menei htoimasen en krisei ton qronon autou

9 kai autoV krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh krinei laouV en euquthti

10 kai egeneto kurioV katafugh tw penhti bohqoV en eukairiaiV en qliyei

11 kai elpisatwsan epi se oi ginwskonteV to onoma sou oti ouk egkatelipeV touV ekzhtountaV se kurie

12 yalate tw kuriw tw katoikounti en Siwn anaggeilate en toiV eqnesin ta epithdeumata autou

13 oti ekzhtwn ta aimata autwn emnhsqh ouk epelaqeto thV kraughV twn penhtwn

14 elehson me kurie ide thn tapeinwsin mou ek twn ecqrwn mou o uywn me ek twn pulwn tou qanatou

15 opwV an exaggeilw pasaV taV aineseiV sou en taiV pulaiV thV qugatroV Siwn agalliasomai epi tw swthriw sou

16 enepaghsan eqnh en diafqora h epoihsan en pagidi tauth h ekruyan sunelhmfqh o pouV autwn

17 ginwsketai kurioV krimata poiwn en toiV ergoiV twn ceirwn autou sunelhmfqh o amartwloV wdh diayalmatoV

18 apostrafhtwsan oi amartwloi eiV ton adhn panta ta eqnh ta epilanqanomena tou qeou

19 oti ouk eiV teloV epilhsqhsetai o ptwcoV h upomonh twn penhtwn ouk apoleitai eiV ton aiwna

20 anasthqi kurie mh krataiousqw anqrwpoV kriqhtwsan eqnh enwpion sou

21 katasthson kurie nomoqethn ep autouV gnwtwsan eqnh oti anqrwpoi eisin diayalma

22 ina ti kurie afesthkaV makroqen uperoraV en eukairiaiV en qliyei

23 en tw uperhfaneuesqai ton asebh empurizetai o ptwcoV sullambanontai en diaboulioiV oiV dialogizontai

24 oti epaineitai o amartwloV en taiV epiqumiaiV thV yuchV autou kai o adikwn eneulogeitai

25 parwxunen ton kurion o amartwloV kata to plhqoV thV orghV autou ouk ekzhthsei ouk estin o qeoV enwpion autou

26 bebhlountai ai odoi autou en panti kairw antanaireitai ta krimata sou apo proswpou autou pantwn twn ecqrwn autou katakurieusei

27 eipen gar en kardia autou ou mh saleuqw apo geneaV eiV genean aneu kakou

28 ou araV to stoma autou gemei kai pikriaV kai dolou upo thn glwssan autou kopoV kai ponoV

29 egkaqhtai enedra meta plousiwn en apokrufoiV apokteinai aqwon oi ofqalmoi autou eiV ton penhta apoblepousin

30 enedreuei en apokrufw wV lewn en th mandra autou enedreuei tou arpasai ptwcon arpasai ptwcon en tw elkusai auton

31 en th pagidi autou tapeinwsei auton kuyei kai peseitai en tw auton katakurieusai twn penhtwn

32 eipen gar en kardia autou epilelhstai o qeoV apestreyen to proswpon autou tou mh blepein eiV teloV

33 anasthqi kurie o qeoV uywqhtw h ceir sou mh epilaqh twn penhtwn

34 eneken tinoV parwxunen o asebhV ton qeon eipen gar en kardia autou ouk ekzhthsei

35 blepeiV oti su ponon kai qumon katanoeiV tou paradounai autouV eiV ceiraV sou soi oun egkataleleiptai o ptwcoV orfanw su hsqa bohqwn

36 suntriyon ton braciona tou amartwlou kai ponhrou zhthqhsetai h amartia autou kai ou mh eureqh di authn

37 basileusei kurioV eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV apoleisqe eqnh ek thV ghV autou

38 thn epiqumian twn penhtwn eishkousen kurioV thn etoimasian thV kardiaV autwn prosescen to ouV sou

39 krinai orfanw kai tapeinw ina mh prosqh eti tou megalaucein anqrwpoV epi thV ghV

 

10

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid epi tw kuriw pepoiqa paV ereite th yuch mou metanasteuou epi ta orh wV strouqion

2 oti idou oi amartwloi eneteinan toxon htoimasan belh eiV faretran tou katatoxeusai en skotomhnh touV euqeiV th kardia

3 oti a kathrtisw kaqeilon o de dikaioV ti epoihsen

4 kurioV en naw agiw autou kurioV en ouranw o qronoV autou oi ofqalmoi autou eiV ton penhta apoblepousin ta blefara autou exetazei touV uiouV twn anqrwpwn

5 kurioV exetazei ton dikaion kai ton asebh o de agapwn adikian misei thn eautou yuchn

6 epibrexei epi amartwlouV pagidaV pur kai qeion kai pneuma kataigidoV h meriV tou pothriou autwn

7 oti dikaioV kurioV kai dikaiosunaV hgaphsen euquthta eiden to proswpon autou

 

11

1 eiV to teloV uper thV ogdohV yalmoV tw Dauid

2 swson me kurie oti ekleloipen osioV oti wligwqhsan ai alhqeiai apo twn uiwn twn anqrwpwn

3 mataia elalhsen ekastoV proV ton plhsion autou ceilh dolia en kardia kai en kardia elalhsan

4 exoleqreusai kurioV panta ta ceilh ta dolia kai glwssan megalorhmona

5 touV eipontaV thn glwssan hmwn megalunoumen ta ceilh hmwn par hmwn estin tiV hmwn kurioV estin

6 apo thV talaipwriaV twn ptwcwn kai apo tou stenagmou twn penhtwn nun anasthsomai legei kurioV qhsomai en swthria parrhsiasomai en autw

7 ta logia kuriou logia agna argurion pepurwmenon dokimion th gh kekaqarismenon eptaplasiwV

8 su kurie fulaxeiV hmaV kai diathrhseiV hmaV apo thV geneaV tauthV kai eiV ton aiwna

9 kuklw oi asebeiV peripatousin kata to uyoV sou epoluwrhsaV touV uiouV twn anqrwpwn

 

12

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 ewV pote kurie epilhsh mou eiV teloV ewV pote apostreyeiV to proswpon sou ap emou

3 ewV tinoV qhsomai boulaV en yuch mou odunaV en kardia mou hmeraV ewV pote uywqhsetai o ecqroV mou ep eme

4 epibleyon eisakouson mou kurie o qeoV mou fwtison touV ofqalmouV mou mhpote upnwsw eiV qanaton

5 mhpote eiph o ecqroV mou iscusa proV auton oi qlibonteV me agalliasontai ean saleuqw

6 egw de epi tw eleei sou hlpisa agalliasetai h kardia mou epi tw swthriw sou asw tw kuriw tw euergethsanti me kai yalw tw onomati kuriou tou uyistou

 

13

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeoV diefqeiran kai ebdelucqhsan en epithdeumasin ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV

2 kurioV ek tou ouranou diekuyen epi touV uiouV twn anqrwpwn tou idein ei estin suniwn h ekzhtwn ton qeon

3 panteV exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV tafoV anewgmenoV o larugx autwn taiV glwssaiV autwn edoliousan ioV aspidwn upo ta ceilh autwn wn to stoma araV kai pikriaV gemei oxeiV oi podeV autwn ekceai aima suntrimma kai talaipwria en taiV odoiV autwn kai odon eirhnhV ouk egnwsan ouk estin foboV qeou apenanti twn ofqalmwn autwn

4 ouci gnwsontai panteV oi ergazomenoi thn anomian oi katesqionteV ton laon mou brwsei artou ton kurion ouk epekalesanto

5 ekei edeiliasan fobw ou ouk hn foboV oti o qeoV en genea dikaia

6 boulhn ptwcou kathscunate oti kurioV elpiV autou estin

7 tiV dwsei ek Siwn to swthrion tou Israhl en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian tou laou autou agalliasqw Iakwb kai eufranqhtw Israhl

 

14

1 yalmoV tw Dauid kurie tiV paroikhsei en tw skhnwmati sou kai tiV kataskhnwsei en tw orei tw agiw sou

2 poreuomenoV amwmoV kai ergazomenoV dikaiosunhn lalwn alhqeian en kardia autou

3 oV ouk edolwsen en glwssh autou oude epoihsen tw plhsion autou kakon kai oneidismon ouk elaben epi touV eggista autou

4 exoudenwtai enwpion autou ponhreuomenoV touV de foboumenouV kurion doxazei o omnuwn tw plhsion autou kai ouk aqetwn

5 to argurion autou ouk edwken epi tokw kai dwra ep aqwoiV ouk elaben o poiwn tauta ou saleuqhsetai eiV ton aiwna

 

15

1 sthlografia tw Dauid fulaxon me kurie oti epi soi hlpisa

2 eipa tw kuriw kurioV mou ei su oti twn agaqwn mou ou creian eceiV

3 toiV agioiV toiV en th gh autou eqaumastwsen panta ta qelhmata autou en autoiV

4 eplhqunqhsan ai asqeneiai autwn meta tauta etacunan ou mh sunagagw taV sunagwgaV autwn ex aimatwn oude mh mnhsqw twn onomatwn autwn dia ceilewn mou

5 kurioV h meriV thV klhronomiaV mou kai tou pothriou mou su ei o apokaqistwn thn klhronomian mou emoi

6 scoinia epepesan moi en toiV kratistoiV kai gar h klhronomia mou kratisth moi estin

7 euloghsw ton kurion ton sunetisanta me eti de kai ewV nuktoV epaideusan me oi nefroi mou

8 prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantoV oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw

9 dia touto hufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi

10 oti ouk egkataleiyeiV thn yuchn mou eiV adhn oude dwseiV ton osion sou idein diafqoran

11 egnwrisaV moi odouV zwhV plhrwseiV me eufrosunhV meta tou proswpou sou terpnothteV en th dexia sou eiV teloV

 

16

1 proseuch tou Dauid eisakouson kurie thV dikaiosunhV mou prosceV th dehsei mou enwtisai thV proseuchV mou ouk en ceilesin dolioiV

2 ek proswpou sou to krima mou exelqoi oi ofqalmoi mou idetwsan euquthtaV

3 edokimasaV thn kardian mou epeskeyw nuktoV epurwsaV me kai ouc eureqh en emoi adikia

4 opwV an mh lalhsh to stoma mou ta erga twn anqrwpwn dia touV logouV twn ceilewn sou egw efulaxa odouV sklhraV

5 katartisai ta diabhmata mou en taiV triboiV sou ina mh saleuqwsin ta diabhmata mou

6 egw ekekraxa oti ephkousaV mou o qeoV klinon to ouV sou emoi kai eisakouson twn rhmatwn mou

7 qaumastwson ta eleh sou o swzwn touV elpizontaV epi se ek twn anqesthkotwn th dexia sou

8 fulaxon me wV koran ofqalmou en skeph twn pterugwn sou skepaseiV me

9 apo proswpou asebwn twn talaipwrhsantwn me oi ecqroi mou thn yuchn mou periescon

10 to stear autwn sunekleisan to stoma autwn elalhsen uperhfanian

11 ekballonteV me nuni periekuklwsan me touV ofqalmouV autwn eqento ekklinai en th gh

12 upelabon me wsei lewn etoimoV eiV qhran kai wsei skumnoV oikwn en apokrufoiV

13 anasthqi kurie profqason autouV kai uposkelison autouV rusai thn yuchn mou apo asebouV romfaian sou apo ecqrwn thV ceiroV sou

14 kurie apo oligwn apo ghV diamerison autouV en th zwh autwn kai twn kekrummenwn sou eplhsqh h gasthr autwn ecortasqhsan uiwn kai afhkan ta kataloipa toiV nhpioiV autwn

15 egw de en dikaiosunh ofqhsomai tw proswpw sou cortasqhsomai en tw ofqhnai thn doxan sou

 

17

1 eiV to teloV tw paidi kuriou tw Dauid a elalhsen tw kuriw touV logouV thV wdhV tauthV en hmera h errusato auton kurioV ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiroV Saoul

2 kai eipen agaphsw se kurie h iscuV mou

3 kurioV sterewma mou kai katafugh mou kai rusthV mou o qeoV mou bohqoV mou kai elpiw ep auton uperaspisthV mou kai keraV swthriaV mou antilhmptwr mou

4 ainwn epikalesomai kurion kai ek twn ecqrwn mou swqhsomai

5 periescon me wdineV qanatou kai ceimarroi anomiaV exetaraxan me

6 wdineV adou periekuklwsan me proefqasan me pagideV qanatou

7 kai en tw qlibesqai me epekalesamhn ton kurion kai proV ton qeon mou ekekraxa hkousen ek naou agiou autou fwnhV mou kai h kraugh mou enwpion autou eiseleusetai eiV ta wta autou

8 kai esaleuqh kai entromoV egenhqh h gh kai ta qemelia twn orewn etaracqhsan kai esaleuqhsan oti wrgisqh autoiV o qeoV

9 anebh kapnoV en orgh autou kai pur apo proswpou autou kateflogisen anqrakeV anhfqhsan ap autou

10 kai eklinen ouranon kai katebh kai gnofoV upo touV podaV autou

11 kai epebh epi ceroubin kai epetasqh epetasqh epi pterugwn anemwn

12 kai eqeto skotoV apokrufhn autou kuklw autou h skhnh autou skoteinon udwr en nefelaiV aerwn

13 apo thV thlaughsewV enwpion autou ai nefelai dihlqon calaza kai anqrakeV puroV

14 kai ebronthsen ex ouranou kurioV kai o uyistoV edwken fwnhn autou

15 kai exapesteilen belh kai eskorpisen autouV kai astrapaV eplhqunen kai sunetaraxen autouV

16 kai wfqhsan ai phgai twn udatwn kai anekalufqh ta qemelia thV oikoumenhV apo epitimhsewV sou kurie apo empneusewV pneumatoV orghV sou

17 exapesteilen ex uyouV kai elaben me proselabeto me ex udatwn pollwn

18 rusetai me ex ecqrwn mou dunatwn kai ek twn misountwn me oti esterewqhsan uper eme

19 proefqasan me en hmera kakwsewV mou kai egeneto kurioV antisthrigma mou

20 kai exhgagen me eiV platusmon rusetai me oti hqelhsen me rusetai me ex ecqrwn mou dunatwn kai ek twn misountwn me

21 kai antapodwsei moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou antapodwsei moi

22 oti efulaxa taV odouV kuriou kai ouk hsebhsa apo tou qeou mou

23 oti panta ta krimata autou enwpion mou kai ta dikaiwmata autou ouk apesthsa ap emou

24 kai esomai amwmoV met autou kai fulaxomai apo thV anomiaV mou

25 kai antapodwsei moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou enwpion twn ofqalmwn autou

26 meta osiou osiwqhsh kai meta androV aqwou aqwoV esh

27 kai meta eklektou eklektoV esh kai meta streblou diastreyeiV

28 oti su laon tapeinon swseiV kai ofqalmouV uperhfanwn tapeinwseiV

29 oti su fwtieiV lucnon mou kurie o qeoV mou fwtieiV to skotoV mou

30 oti en soi rusqhsomai apo peirathriou kai en tw qew mou uperbhsomai teicoV

31 o qeoV mou amwmoV h odoV autou ta logia kuriou pepurwmena uperaspisthV estin pantwn twn elpizontwn ep auton

32 oti tiV qeoV plhn tou kuriou kai tiV qeoV plhn tou qeou hmwn

33 o qeoV o perizwnnuwn me dunamin kai eqeto amwmon thn odon mou

34 o katartizomenoV touV podaV mou wV elafou kai epi ta uyhla istwn me

35 didaskwn ceiraV mou eiV polemon kai eqou toxon calkoun touV bracionaV mou

36 kai edwkaV moi uperaspismon swthriaV mou kai h dexia sou antelabeto mou kai h paideia sou anwrqwsen me eiV teloV kai h paideia sou auth me didaxei

37 eplatunaV ta diabhmata mou upokatw mou kai ouk hsqenhsan ta icnh mou

38 katadiwxw touV ecqrouV mou kai katalhmyomai autouV kai ouk apostrafhsomai ewV an eklipwsin

39 ekqliyw autouV kai ou mh dunwntai sthnai pesountai upo touV podaV mou

40 kai periezwsaV me dunamin eiV polemon sunepodisaV pantaV touV epanistanomenouV ep eme upokatw mou

41 kai touV ecqrouV mou edwkaV moi nwton kai touV misountaV me exwleqreusaV

42 ekekraxan kai ouk hn o swzwn proV kurion kai ouk eishkousen autwn

43 kai leptunw autouV wV coun kata proswpon anemou wV phlon plateiwn leanw autouV

44 rush me ex antilogiwn laou katasthseiV me eiV kefalhn eqnwn laoV on ouk egnwn edouleusen moi

45 eiV akohn wtiou uphkousen moi uioi allotrioi eyeusanto moi

46 uioi allotrioi epalaiwqhsan kai ecwlanan apo twn tribwn autwn

47 zh kurioV kai euloghtoV o qeoV mou kai uywqhtw o qeoV thV swthriaV mou

48 o qeoV o didouV ekdikhseiV emoi kai upotaxaV laouV up eme

49 o rusthV mou ex ecqrwn mou orgilwn apo twn epanistanomenwn ep eme uywseiV me apo androV adikou rush me

50 dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kurie kai tw onomati sou yalw

51 megalunwn taV swthriaV tou basilewV autou kai poiwn eleoV tw cristw autou tw Dauid kai tw spermati autou ewV aiwnoV

 

18

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 oi ouranoi dihgountai doxan qeou poihsin de ceirwn autou anaggellei to sterewma

3 hmera th hmera ereugetai rhma kai nux nukti anaggellei gnwsin

4 ouk eisin laliai oude logoi wn ouci akouontai ai fwnai autwn

5 eiV pasan thn ghn exhlqen o fqoggoV autwn kai eiV ta perata thV oikoumenhV ta rhmata autwn en tw hliw eqeto to skhnwma autou

6 kai autoV wV numfioV ekporeuomenoV ek pastou autou agalliasetai wV gigaV dramein odon autou

7 ap akrou tou ouranou h exodoV autou kai to katanthma autou ewV akrou tou ouranou kai ouk estin oV apokrubhsetai thn qermhn autou

8 o nomoV tou kuriou amwmoV epistrefwn yucaV h marturia kuriou pisth sofizousa nhpia

9 ta dikaiwmata kuriou euqeia eufrainonta kardian h entolh kuriou thlaughV fwtizousa ofqalmouV

10 o foboV kuriou agnoV diamenwn eiV aiwna aiwnoV ta krimata kuriou alhqina dedikaiwmena epi to auto

11 epiqumhta uper crusion kai liqon timion polun kai glukutera uper meli kai khrion

12 kai gar o douloV sou fulassei auta en tw fulassein auta antapodosiV pollh

13 paraptwmata tiV sunhsei ek twn krufiwn mou kaqarison me

14 kai apo allotriwn feisai tou doulou sou ean mh mou katakurieuswsin tote amwmoV esomai kai kaqarisqhsomai apo amartiaV megalhV

15 kai esontai eiV eudokian ta logia tou stomatoV mou kai h meleth thV kardiaV mou enwpion sou dia pantoV kurie bohqe mou kai lutrwta mou

 

19

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 epakousai sou kurioV en hmera qliyewV uperaspisai sou to onoma tou qeou Iakwb

3 exaposteilai soi bohqeian ex agiou kai ek Siwn antilaboito sou

4 mnhsqeih pashV qusiaV sou kai to olokautwma sou pianatw diayalma

5 dwh soi kata thn kardian sou kai pasan thn boulhn sou plhrwsai

6 agalliasomeqa en tw swthriw sou kai en onomati qeou hmwn megalunqhsomeqa plhrwsai kurioV panta ta aithmata sou

7 nun egnwn oti eswsen kurioV ton criston autou epakousetai autou ex ouranou agiou autou en dunasteiaiV h swthria thV dexiaV autou

8 outoi en armasin kai outoi en ippoiV hmeiV de en onomati kuriou qeou hmwn megalunqhsomeqa

9 autoi sunepodisqhsan kai epesan hmeiV de anesthmen kai anwrqwqhmen

10 kurie swson ton basilea sou kai epakouson hmwn en h an hmera epikaleswmeqa se

 

20

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 kurie en th dunamei sou eufranqhsetai o basileuV kai epi tw swthriw sou agalliasetai sfodra

3 thn epiqumian thV yuchV autou edwkaV autw kai thn qelhsin twn ceilewn autou ouk esterhsaV auton diayalma

4 oti proefqasaV auton en eulogiaiV crhstothtoV eqhkaV epi thn kefalhn autou stefanon ek liqou timiou

5 zwhn hthsato se kai edwkaV autw makrothta hmerwn eiV aiwna aiwnoV

6 megalh h doxa autou en tw swthriw sou doxan kai megaloprepeian epiqhseiV ep auton

7 oti dwseiV autw eulogian eiV aiwna aiwnoV eufraneiV auton en cara meta tou proswpou sou

8 oti o basileuV elpizei epi kurion kai en tw eleei tou uyistou ou mh saleuqh

9 eureqeih h ceir sou pasin toiV ecqroiV sou h dexia sou euroi pantaV touV misountaV se

10 qhseiV autouV wV klibanon puroV eiV kairon tou proswpou sou kurioV en orgh autou suntaraxei autouV kai katafagetai autouV pur

11 ton karpon autwn apo ghV apoleiV kai to sperma autwn apo uiwn anqrwpwn

12 oti eklinan eiV se kaka dielogisanto boulhn hn ou mh dunwntai sthsai

13 oti qhseiV autouV nwton en toiV periloipoiV sou etoimaseiV to proswpon autwn

14 uywqhti kurie en th dunamei sou asomen kai yaloumen taV dunasteiaV sou

 

21

1 eiV to teloV uper thV antilhmyewV thV ewqinhV yalmoV tw Dauid

2 o qeoV o qeoV mou prosceV moi ina ti egkatelipeV me makran apo thV swthriaV mou oi logoi twn paraptwmatwn mou

3 o qeoV mou kekraxomai hmeraV kai ouk eisakoush kai nuktoV kai ouk eiV anoian emoi

4 su de en agioiV katoikeiV o epainoV Israhl

5 epi soi hlpisan oi patereV hmwn hlpisan kai errusw autouV

6 proV se ekekraxan kai eswqhsan epi soi hlpisan kai ou kathscunqhsan

7 egw de eimi skwlhx kai ouk anqrwpoV oneidoV anqrwpou kai exoudenhma laou

8 panteV oi qewrounteV me exemukthrisan me elalhsan en ceilesin ekinhsan kefalhn

9 hlpisen epi kurion rusasqw auton swsatw auton oti qelei auton

10 oti su ei o ekspasaV me ek gastroV h elpiV mou apo mastwn thV mhtroV mou

11 epi se eperrifhn ek mhtraV ek koiliaV mhtroV mou qeoV mou ei su

12 mh aposthV ap emou oti qliyiV egguV oti ouk estin o bohqwn

13 periekuklwsan me moscoi polloi tauroi pioneV periescon me

14 hnoixan ep eme to stoma autwn wV lewn o arpazwn kai wruomenoV

15 wsei udwr execuqhn kai dieskorpisqh panta ta osta mou egenhqh h kardia mou wsei khroV thkomenoV en mesw thV koiliaV mou

16 exhranqh wV ostrakon h iscuV mou kai h glwssa mou kekollhtai tw laruggi mou kai eiV coun qanatou kathgageV me

17 oti ekuklwsan me kuneV polloi sunagwgh ponhreuomenwn periescon me wruxan ceiraV mou kai podaV

18 exhriqmhsa panta ta osta mou autoi de katenohsan kai epeidon me

19 diemerisanto ta imatia mou eautoiV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron

20 su de kurie mh makrunhV thn bohqeian mou eiV thn antilhmyin mou prosceV

21 rusai apo romfaiaV thn yuchn mou kai ek ceiroV kunoV thn monogenh mou

22 swson me ek stomatoV leontoV kai apo keratwn monokerwtwn thn tapeinwsin mou

23 dihghsomai to onoma sou toiV adelfoiV mou en mesw ekklhsiaV umnhsw se

24 oi foboumenoi kurion ainesate auton apan to sperma Iakwb doxasate auton fobhqhtwsan auton apan to sperma Israhl

25 oti ouk exoudenwsen oude proswcqisen th dehsei tou ptwcou oude apestreyen to proswpon autou ap emou kai en tw kekragenai me proV auton eishkousen mou

26 para sou o epainoV mou en ekklhsia megalh taV eucaV mou apodwsw enwpion twn foboumenwn auton

27 fagontai penhteV kai emplhsqhsontai kai ainesousin kurion oi ekzhtounteV auton zhsontai ai kardiai autwn eiV aiwna aiwnoV

28 mnhsqhsontai kai epistrafhsontai proV kurion panta ta perata thV ghV kai proskunhsousin enwpion sou pasai ai patriai twn eqnwn

29 oti tou kuriou h basileia kai autoV despozei twn eqnwn

30 efagon kai prosekunhsan panteV oi pioneV thV ghV enwpion autou propesountai panteV oi katabainonteV eiV thn ghn kai h yuch mou autw zh

31 kai to sperma mou douleusei autw anaggelhsetai tw kuriw genea h ercomenh

32 kai anaggelousin thn dikaiosunhn autou law tw tecqhsomenw oti epoihsen o kurioV

 

22

1 yalmoV tw Dauid kurioV poimainei me kai ouden me usterhsei

2 eiV topon clohV ekei me kateskhnwsen epi udatoV anapausewV exeqreyen me

3 thn yuchn mou epestreyen wdhghsen me epi tribouV dikaiosunhV eneken tou onomatoV autou

4 ean gar kai poreuqw en mesw skiaV qanatou ou fobhqhsomai kaka oti su met emou ei h rabdoV sou kai h bakthria sou autai me parekalesan

5 htoimasaV enwpion mou trapezan ex enantiaV twn qlibontwn me elipanaV en elaiw thn kefalhn mou kai to pothrion sou mequskon wV kratiston

6 kai to eleoV sou katadiwxetai me pasaV taV hmeraV thV zwhV mou kai to katoikein me en oikw kuriou eiV makrothta hmerwn

 

23

1 yalmoV tw Dauid thV miaV sabbatwn tou kuriou h gh kai to plhrwma authV h oikoumenh kai panteV oi katoikounteV en auth

2 autoV epi qalasswn eqemeliwsen authn kai epi potamwn htoimasen authn

3 tiV anabhsetai eiV to oroV tou kuriou kai tiV sthsetai en topw agiw autou

4 aqwoV cersin kai kaqaroV th kardia oV ouk elaben epi mataiw thn yuchn autou kai ouk wmosen epi dolw tw plhsion autou

5 outoV lhmyetai eulogian para kuriou kai elehmosunhn para qeou swthroV autou

6 auth h genea zhtountwn auton zhtountwn to proswpon tou qeou Iakwb diayalma

7 arate pulaV oi arconteV umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileuV thV doxhV

8 tiV estin outoV o basileuV thV doxhV kurioV krataioV kai dunatoV kurioV dunatoV en polemw

9 arate pulaV oi arconteV umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileuV thV doxhV

10 tiV estin outoV o basileuV thV doxhV kurioV twn dunamewn autoV estin o basileuV thV doxhV

 

24

1 yalmoV tw Dauid proV se kurie hra thn yuchn mou o qeoV mou

2 epi soi pepoiqa mh kataiscunqeihn mhde katagelasatwsan mou oi ecqroi mou

3 kai gar panteV oi upomenonteV se ou mh kataiscunqwsin aiscunqhtwsan panteV oi anomounteV dia kenhV

4 taV odouV sou kurie gnwrison moi kai taV tribouV sou didaxon me

5 odhghson me epi thn alhqeian sou kai didaxon me oti su ei o qeoV o swthr mou kai se upemeina olhn thn hmeran

6 mnhsqhti twn oiktirmwn sou kurie kai ta eleh sou oti apo tou aiwnoV eisin

7 amartiaV neothtoV mou kai agnoiaV mou mh mnhsqhV kata to eleoV sou mnhsqhti mou su eneka thV crhstothtoV sou kurie

8 crhstoV kai euqhV o kurioV dia touto nomoqethsei amartanontaV en odw

9 odhghsei praeiV en krisei didaxei praeiV odouV autou

10 pasai ai odoi kuriou eleoV kai alhqeia toiV ekzhtousin thn diaqhkhn autou kai ta marturia autou

11 eneka tou onomatoV sou kurie kai ilash th amartia mou pollh gar estin

12 tiV estin anqrwpoV o foboumenoV ton kurion nomoqethsei autw en odw h hretisato

13 h yuch autou en agaqoiV aulisqhsetai kai to sperma autou klhronomhsei ghn

14 krataiwma kurioV twn foboumenwn auton kai to onoma kuriou twn foboumenwn auton kai h diaqhkh autou tou dhlwsai autoiV

15 oi ofqalmoi mou dia pantoV proV ton kurion oti autoV ekspasei ek pagidoV touV podaV mou

16 epibleyon ep eme kai elehson me oti monogenhV kai ptwcoV eimi egw

17 ai qliyeiV thV kardiaV mou eplatunqhsan ek twn anagkwn mou exagage me

18 ide thn tapeinwsin mou kai ton kopon mou kai afeV pasaV taV amartiaV mou

19 ide touV ecqrouV mou oti eplhqunqhsan kai misoV adikon emishsan me

20 fulaxon thn yuchn mou kai rusai me mh kataiscunqeihn oti hlpisa epi se

21 akakoi kai euqeiV ekollwnto moi oti upemeina se kurie

22 lutrwsai o qeoV ton Israhl ek paswn twn qliyewn autou

 

25

1 tou Dauid krinon me kurie oti egw en akakia mou eporeuqhn kai epi tw kuriw elpizwn ou mh asqenhsw

2 dokimason me kurie kai peirason me purwson touV nefrouV mou kai thn kardian mou

3 oti to eleoV sou katenanti twn ofqalmwn mou estin kai euhresthsa en th alhqeia sou

4 ouk ekaqisa meta sunedriou mataiothtoV kai meta paranomountwn ou mh eiselqw

5 emishsa ekklhsian ponhreuomenwn kai meta asebwn ou mh kaqisw

6 niyomai en aqwoiV taV ceiraV mou kai kuklwsw to qusiasthrion sou kurie

7 tou akousai fwnhn ainesewV kai dihghsasqai panta ta qaumasia sou

8 kurie hgaphsa euprepeian oikou sou kai topon skhnwmatoV doxhV sou

9 mh sunapoleshV meta asebwn thn yuchn mou kai meta andrwn aimatwn thn zwhn mou

10 wn en cersin anomiai h dexia autwn eplhsqh dwrwn

11 egw de en akakia mou eporeuqhn lutrwsai me kai elehson me

12 o gar pouV mou esth en euquthti en ekklhsiaiV euloghsw se kurie

 

26

1 tou Dauid pro tou crisqhnai kurioV fwtismoV mou kai swthr mou tina fobhqhsomai kurioV uperaspisthV thV zwhV mou apo tinoV deiliasw

2 en tw eggizein ep eme kakountaV tou fagein taV sarkaV mou oi qlibonteV me kai oi ecqroi mou autoi hsqenhsan kai epesan

3 ean parataxhtai ep eme parembolh ou fobhqhsetai h kardia mou ean epanasth ep eme polemoV en tauth egw elpizw

4 mian hthsamhn para kuriou tauthn ekzhthsw tou katoikein me en oikw kuriou pasaV taV hmeraV thV zwhV mou tou qewrein me thn terpnothta tou kuriou kai episkeptesqai ton naon autou

5 oti ekruyen me en skhnh en hmera kakwn mou eskepasen me en apokrufw thV skhnhV autou en petra uywsen me

6 kai nun idou uywsen thn kefalhn mou ep ecqrouV mou ekuklwsa kai equsa en th skhnh autou qusian alalagmou asomai kai yalw tw kuriw

7 eisakouson kurie thV fwnhV mou hV ekekraxa elehson me kai eisakouson mou

8 soi eipen h kardia mou ezhthsen to proswpon mou to proswpon sou kurie zhthsw

9 mh apostreyhV to proswpon sou ap emou mh ekklinhV en orgh apo tou doulou sou bohqoV mou genou mh aposkorakishV me kai mh egkataliphV me o qeoV o swthr mou

10 oti o pathr mou kai h mhthr mou egkatelipon me o de kurioV proselabeto me

11 nomoqethson me kurie th odw sou kai odhghson me en tribw euqeia eneka twn ecqrwn mou

12 mh paradwV me eiV yucaV qlibontwn me oti epanesthsan moi martureV adikoi kai eyeusato h adikia eauth

13 pisteuw tou idein ta agaqa kuriou en gh zwntwn

14 upomeinon ton kurion andrizou kai krataiousqw h kardia sou kai upomeinon ton kurion

 

27

1 tou Dauid proV se kurie ekekraxa o qeoV mou mh parasiwphshV ap emou mhpote parasiwphshV ap emou kai omoiwqhsomai toiV katabainousin eiV lakkon

2 eisakouson thV fwnhV thV dehsewV mou en tw deesqai me proV se en tw me airein ceiraV mou proV naon agion sou

3 mh sunelkushV meta amartwlwn thn yuchn mou kai meta ergazomenwn adikian mh sunapoleshV me twn lalountwn eirhnhn meta twn plhsion autwn kaka de en taiV kardiaiV autwn

4 doV autoiV kata ta erga autwn kai kata thn ponhrian twn epithdeumatwn autwn kata ta erga twn ceirwn autwn doV autoiV apodoV to antapodoma autwn autoiV

5 oti ou sunhkan eiV ta erga kuriou kai eiV ta erga twn ceirwn autou kaqeleiV autouV kai ou mh oikodomhseiV autouV

6 euloghtoV kurioV oti eishkousen thV fwnhV thV dehsewV mou

7 kurioV bohqoV mou kai uperaspisthV mou ep autw hlpisen h kardia mou kai ebohqhqhn kai aneqalen h sarx mou kai ek qelhmatoV mou exomologhsomai autw

8 kurioV krataiwma tou laou autou kai uperaspisthV twn swthriwn tou cristou autou estin

9 swson ton laon sou kai euloghson thn klhronomian sou kai poimanon autouV kai eparon autouV ewV tou aiwnoV

 

28

1 yalmoV tw Dauid exodiou skhnhV enegkate tw kuriw uioi qeou enegkate tw kuriw uiouV kriwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn

2 enegkate tw kuriw doxan onomati autou proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou

3 fwnh kuriou epi twn udatwn o qeoV thV doxhV ebronthsen kurioV epi udatwn pollwn

4 fwnh kuriou en iscui fwnh kuriou en megaloprepeia

5 fwnh kuriou suntribontoV kedrouV kai suntriyei kurioV taV kedrouV tou Libanou

6 kai leptunei autaV wV ton moscon ton Libanon kai o hgaphmenoV wV uioV monokerwtwn

7 fwnh kuriou diakoptontoV floga puroV

8 fwnh kuriou susseiontoV erhmon kai susseisei kurioV thn erhmon KadhV

9 fwnh kuriou katartizomenou elafouV kai apokaluyei drumouV kai en tw naw autou paV tiV legei doxan

10 kurioV ton kataklusmon katoikiei kai kaqietai kurioV basileuV eiV ton aiwna

11 kurioV iscun tw law autou dwsei kurioV euloghsei ton laon autou en eirhnh

 

29

1 eiV to teloV yalmoV wdhV tou egkainismou tou oikou tw Dauid

2 uywsw se kurie oti upelabeV me kai ouk hufranaV touV ecqrouV mou ep eme

3 kurie o qeoV mou ekekraxa proV se kai iasw me

4 kurie anhgageV ex adou thn yuchn mou eswsaV me apo twn katabainontwn eiV lakkon

5 yalate tw kuriw oi osioi autou kai exomologeisqe th mnhmh thV agiwsunhV autou

6 oti orgh en tw qumw autou kai zwh en tw qelhmati autou to esperaV aulisqhsetai klauqmoV kai eiV to prwi agalliasiV

7 egw de eipa en th euqhnia mou ou mh saleuqw eiV ton aiwna

8 kurie en tw qelhmati sou parescou tw kallei mou dunamin apestreyaV de to proswpon sou kai egenhqhn tetaragmenoV

9 proV se kurie kekraxomai kai proV ton qeon mou dehqhsomai

10 tiV wfeleia en tw aimati mou en tw katabhnai me eiV diafqoran mh exomologhsetai soi couV h anaggelei thn alhqeian sou

11 hkousen kurioV kai hlehsen me kurioV egenhqh bohqoV mou

12 estreyaV ton kopeton mou eiV coron emoi dierrhxaV ton sakkon mou kai periezwsaV me eufrosunhn

13 opwV an yalh soi h doxa mou kai ou mh katanugw kurie o qeoV mou eiV ton aiwna exomologhsomai soi

 

30

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid ekstasewV

2 epi soi kurie hlpisa mh kataiscunqeihn eiV ton aiwna en th dikaiosunh sou rusai me kai exelou me

3 klinon proV me to ouV sou tacunon tou exelesqai me genou moi eiV qeon uperaspisthn kai eiV oikon katafughV tou swsai me

4 oti krataiwma mou kai katafugh mou ei su kai eneken tou onomatoV sou odhghseiV me kai diaqreyeiV me

5 exaxeiV me ek pagidoV tauthV hV ekruyan moi oti su ei o uperaspisthV mou

6 eiV ceiraV sou paraqhsomai to pneuma mou elutrwsw me kurie o qeoV thV alhqeiaV

7 emishsaV touV diafulassontaV mataiothtaV dia kenhV egw de epi tw kuriw hlpisa

8 agalliasomai kai eufranqhsomai epi tw eleei sou oti epeideV thn tapeinwsin mou eswsaV ek twn anagkwn thn yuchn mou

9 kai ou sunekleisaV me eiV ceiraV ecqrou esthsaV en eurucwrw touV podaV mou

10 elehson me kurie oti qlibomai etaracqh en qumw o ofqalmoV mou h yuch mou kai h gasthr mou

11 oti exelipen en odunh h zwh mou kai ta eth mou en stenagmoiV hsqenhsen en ptwceia h iscuV mou kai ta osta mou etaracqhsan

12 para pantaV touV ecqrouV mou egenhqhn oneidoV kai toiV geitosin mou sfodra kai foboV toiV gnwstoiV mou oi qewrounteV me exw efugon ap emou

13 epelhsqhn wsei nekroV apo kardiaV egenhqhn wsei skeuoV apolwloV

14 oti hkousa yogon pollwn paroikountwn kukloqen en tw episunacqhnai autouV ama ep eme tou labein thn yuchn mou ebouleusanto

15 egw de epi se hlpisa kurie eipa su ei o qeoV mou

16 en taiV cersin sou oi kairoi mou rusai me ek ceiroV ecqrwn mou kai ek twn katadiwkontwn me

17 epifanon to proswpon sou epi ton doulon sou swson me en tw eleei sou

18 kurie mh kataiscunqeihn oti epekalesamhn se aiscunqeihsan oi asebeiV kai katacqeihsan eiV adou

19 alala genhqhtw ta ceilh ta dolia ta lalounta kata tou dikaiou anomian en uperhfania kai exoudenwsei

20 wV polu to plhqoV thV crhstothtoV sou kurie hV ekruyaV toiV foboumenoiV se exeirgasw toiV elpizousin epi se enantion twn uiwn twn anqrwpwn

21 katakruyeiV autouV en apokrufw tou proswpou sou apo tarachV anqrwpwn skepaseiV autouV en skhnh apo antilogiaV glwsswn

22 euloghtoV kurioV oti eqaumastwsen to eleoV autou en polei periochV

23 egw de eipa en th ekstasei mou aperrimmai ara apo proswpou twn ofqalmwn sou dia touto eishkousaV thV fwnhV thV dehsewV mou en tw kekragenai me proV se

24 agaphsate ton kurion panteV oi osioi autou oti alhqeiaV ekzhtei kurioV kai antapodidwsin toiV perisswV poiousin uperhfanian

25 andrizesqe kai krataiousqw h kardia umwn panteV oi elpizonteV epi kurion

 

31

1 tw Dauid sunesewV makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai

2 makarioV anhr ou ou mh logishtai kurioV amartian oude estin en tw stomati autou doloV

3 oti esighsa epalaiwqh ta osta mou apo tou krazein me olhn thn hmeran

4 oti hmeraV kai nuktoV ebarunqh ep eme h ceir sou estrafhn eiV talaipwrian en tw empaghnai akanqan diayalma

5 thn amartian mou egnwrisa kai thn anomian mou ouk ekaluya eipa exagoreusw kat emou thn anomian mou tw kuriw kai su afhkaV thn asebeian thV amartiaV mou diayalma

6 uper tauthV proseuxetai paV osioV proV se en kairw euqetw plhn en kataklusmw udatwn pollwn proV auton ouk eggiousin

7 su mou ei katafugh apo qliyewV thV periecoushV me to agalliama mou lutrwsai me apo twn kuklwsantwn me diayalma

8 sunetiw se kai sumbibw se en odw tauth h poreush episthriw epi se touV ofqalmouV mou

9 mh ginesqe wV ippoV kai hmionoV oiV ouk estin sunesiV en calinw kai khmw taV siagonaV autwn agxai twn mh eggizontwn proV se

10 pollai ai mastigeV tou amartwlou ton de elpizonta epi kurion eleoV kuklwsei

11 eufranqhte epi kurion kai agalliasqe dikaioi kai kaucasqe panteV oi euqeiV th kardia

 

32

1 tw Dauid agalliasqe dikaioi en tw kuriw toiV euqesi prepei ainesiV

2 exomologeisqe tw kuriw en kiqara en yalthriw dekacordw yalate autw

3 asate autw asma kainon kalwV yalate en alalagmw

4 oti euqhV o logoV tou kuriou kai panta ta erga autou en pistei

5 agapa elehmosunhn kai krisin tou eleouV kuriou plhrhV h gh

6 tw logw tou kuriou oi ouranoi esterewqhsan kai tw pneumati tou stomatoV autou pasa h dunamiV autwn

7 sunagwn wV askon udata qalasshV tiqeiV en qhsauroiV abussouV

8 fobhqhtw ton kurion pasa h gh ap autou de saleuqhtwsan panteV oi katoikounteV thn oikoumenhn

9 oti autoV eipen kai egenhqhsan autoV eneteilato kai ektisqhsan

10 kurioV diaskedazei boulaV eqnwn aqetei de logismouV lawn kai aqetei boulaV arcontwn

11 h de boulh tou kuriou eiV ton aiwna menei logismoi thV kardiaV autou eiV genean kai genean

12 makarion to eqnoV ou estin kurioV o qeoV autou laoV on exelexato eiV klhronomian eautw

13 ex ouranou epebleyen o kurioV eiden pantaV touV uiouV twn anqrwpwn

14 ex etoimou katoikhthriou autou epebleyen epi pantaV touV katoikountaV thn ghn

15 o plasaV kata monaV taV kardiaV autwn o sunieiV eiV panta ta erga autwn

16 ou swzetai basileuV dia pollhn dunamin kai gigaV ou swqhsetai en plhqei iscuoV autou

17 yeudhV ippoV eiV swthrian en de plhqei dunamewV autou ou swqhsetai

18 idou oi ofqalmoi kuriou epi touV foboumenouV auton touV elpizontaV epi to eleoV autou

19 rusasqai ek qanatou taV yucaV autwn kai diaqreyai autouV en limw

20 h yuch hmwn upomenei tw kuriw oti bohqoV kai uperaspisthV hmwn estin

21 oti en autw eufranqhsetai h kardia hmwn kai en tw onomati tw agiw autou hlpisamen

22 genoito to eleoV sou kurie ef hmaV kaqaper hlpisamen epi se

 

33

1 tw Dauid opote hlloiwsen to proswpon autou enantion Abimelec kai apelusen auton kai aphlqen

2 euloghsw ton kurion en panti kairw dia pantoV h ainesiV autou en tw stomati mou

3 en tw kuriw epainesqhsetai h yuch mou akousatwsan praeiV kai eufranqhtwsan

4 megalunate ton kurion sun emoi kai uywswmen to onoma autou epi to auto

5 exezhthsa ton kurion kai ephkousen mou kai ek paswn twn paroikiwn mou errusato me

6 proselqate proV auton kai fwtisqhte kai ta proswpa umwn ou mh kataiscunqh

7 outoV o ptwcoV ekekraxen kai o kurioV eishkousen autou kai ek paswn twn qliyewn autou eswsen auton

8 parembalei aggeloV kuriou kuklw twn foboumenwn auton kai rusetai autouV

9 geusasqe kai idete oti crhstoV o kurioV makarioV anhr oV elpizei ep auton

10 fobhqhte ton kurion oi agioi autou oti ouk estin usterhma toiV foboumenoiV auton

11 plousioi eptwceusan kai epeinasan oi de ekzhtounteV ton kurion ouk elattwqhsontai pantoV agaqou diayalma

12 deute tekna akousate mou fobon kuriou didaxw umaV

13 tiV estin anqrwpoV o qelwn zwhn agapwn hmeraV idein agaqaV

14 pauson thn glwssan sou apo kakou kai ceilh sou tou mh lalhsai dolon

15 ekklinon apo kakou kai poihson agaqon zhthson eirhnhn kai diwxon authn

16 ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn

17 proswpon de kuriou epi poiountaV kaka tou exoleqreusai ek ghV to mnhmosunon autwn

18 ekekraxan oi dikaioi kai o kurioV eishkousen autwn kai ek paswn twn qliyewn autwn errusato autouV

19 egguV kurioV toiV suntetrimmenoiV thn kardian kai touV tapeinouV tw pneumati swsei

20 pollai ai qliyeiV twn dikaiwn kai ek paswn autwn rusetai autouV

21 kurioV fulassei panta ta osta autwn en ex autwn ou suntribhsetai

22 qanatoV amartwlwn ponhroV kai oi misounteV ton dikaion plhmmelhsousin

23 lutrwsetai kurioV yucaV doulwn autou kai ou mh plhmmelhswsin panteV oi elpizonteV ep auton

 

34

1 tw Dauid dikason kurie touV adikountaV me polemhson touV polemountaV me

2 epilabou oplou kai qureou kai anasthqi eiV bohqeian mou

3 ekceon romfaian kai sugkleison ex enantiaV twn katadiwkontwn me eipon th yuch mou swthria sou egw eimi

4 aiscunqhtwsan kai entraphtwsan oi zhtounteV thn yuchn mou apostrafhtwsan eiV ta opisw kai kataiscunqhtwsan oi logizomenoi moi kaka

5 genhqhtwsan wsei cnouV kata proswpon anemou kai aggeloV kuriou ekqlibwn autouV

6 genhqhtw h odoV autwn skotoV kai olisqhma kai aggeloV kuriou katadiwkwn autouV

7 oti dwrean ekruyan moi diafqoran pagidoV autwn mathn wneidisan thn yuchn mou

8 elqetw autoiV pagiV hn ou ginwskousin kai h qhra hn ekruyan sullabetw autouV kai en th pagidi pesountai en auth

9 h de yuch mou agalliasetai epi tw kuriw terfqhsetai epi tw swthriw autou

10 panta ta osta mou erousin kurie tiV omoioV soi ruomenoV ptwcon ek ceiroV sterewterwn autou kai ptwcon kai penhta apo twn diarpazontwn auton

11 anastanteV martureV adikoi a ouk eginwskon hrwtwn me

12 antapedidosan moi ponhra anti kalwn kai ateknian th yuch mou

13 egw de en tw autouV parenoclein moi eneduomhn sakkon kai etapeinoun en nhsteia thn yuchn mou kai h proseuch mou eiV kolpon mou apostrafhsetai

14 wV plhsion wV adelfon hmeteron outwV euhrestoun wV penqwn kai skuqrwpazwn outwV etapeinoumhn

15 kai kat emou hufranqhsan kai sunhcqhsan sunhcqhsan ep eme mastigeV kai ouk egnwn diescisqhsan kai ou katenughsan

16 epeirasan me exemukthrisan me mukthrismon ebruxan ep eme touV odontaV autwn

17 kurie pote epoyh apokatasthson thn yuchn mou apo thV kakourgiaV autwn apo leontwn thn monogenh mou

18 exomologhsomai soi kurie en ekklhsia pollh en law barei ainesw se

19 mh epicareihsan moi oi ecqrainonteV moi adikwV oi misounteV me dwrean kai dianeuonteV ofqalmoiV

20 oti emoi men eirhnika elaloun kai ep orghn dolouV dielogizonto

21 kai eplatunan ep eme to stoma autwn eipan euge euge eidan oi ofqalmoi hmwn

22 eideV kurie mh parasiwphshV kurie mh aposthV ap emou

23 exegerqhti kurie kai prosceV th krisei mou o qeoV mou kai o kurioV mou eiV thn dikhn mou

24 krinon me kata thn dikaiosunhn sou kurie o qeoV mou kai mh epicareihsan moi

25 mh eipaisan en kardiaiV autwn euge euge th yuch hmwn mhde eipaisan katepiomen auton

26 aiscunqeihsan kai entrapeihsan ama oi epicaironteV toiV kakoiV mou endusasqwsan aiscunhn kai entrophn oi megalorrhmonounteV ep eme

27 agalliasainto kai eufranqeihsan oi qelonteV thn dikaiosunhn mou kai eipatwsan dia pantoV megalunqhtw o kurioV oi qelonteV thn eirhnhn tou doulou autou

28 kai h glwssa mou melethsei thn dikaiosunhn sou olhn thn hmeran ton epainon sou

 

35

1 eiV to teloV tw doulw kuriou tw Dauid

2 fhsin o paranomoV tou amartanein en eautw ouk estin foboV qeou apenanti twn ofqalmwn autou

3 oti edolwsen enwpion autou tou eurein thn anomian autou kai mishsai

4 ta rhmata tou stomatoV autou anomia kai doloV ouk eboulhqh sunienai tou agaqunai

5 anomian dielogisato epi thV koithV autou paresth pash odw ouk agaqh th de kakia ou proswcqisen

6 kurie en tw ouranw to eleoV sou kai h alhqeia sou ewV twn nefelwn

7 h dikaiosunh sou wsei orh qeou ta krimata sou abussoV pollh anqrwpouV kai kthnh swseiV kurie

8 wV eplhqunaV to eleoV sou o qeoV oi de uioi twn anqrwpwn en skeph twn pterugwn sou elpiousin

9 mequsqhsontai apo piothtoV tou oikou sou kai ton ceimarroun thV trufhV sou potieiV autouV

10 oti para soi phgh zwhV en tw fwti sou oyomeqa fwV

11 parateinon to eleoV sou toiV ginwskousin se kai thn dikaiosunhn sou toiV euqesi th kardia

12 mh elqetw moi pouV uperhfaniaV kai ceir amartwlwn mh saleusai me

13 ekei epeson oi ergazomenoi thn anomian exwsqhsan kai ou mh dunwntai sthnai

 

36

1 tou Dauid mh parazhlou en ponhreuomenoiV mhde zhlou touV poiountaV thn anomian

2 oti wsei cortoV tacu apoxhranqhsontai kai wsei lacana clohV tacu apopesountai

3 elpison epi kurion kai poiei crhstothta kai kataskhnou thn ghn kai poimanqhsh epi tw ploutw authV

4 katatrufhson tou kuriou kai dwsei soi ta aithmata thV kardiaV sou

5 apokaluyon proV kurion thn odon sou kai elpison ep auton kai autoV poihsei

6 kai exoisei wV fwV thn dikaiosunhn sou kai to krima sou wV meshmbrian

7 upotaghqi tw kuriw kai iketeuson auton mh parazhlou en tw kateuodoumenw en th odw autou en anqrwpw poiounti paranomiaV

8 pausai apo orghV kai egkatalipe qumon mh parazhlou wste ponhreuesqai

9 oti oi ponhreuomenoi exoleqreuqhsontai oi de upomenonteV ton kurion autoi klhronomhsousin ghn

10 kai eti oligon kai ou mh uparxh o amartwloV kai zhthseiV ton topon autou kai ou mh eurhV

11 oi de praeiV klhronomhsousin ghn kai katatrufhsousin epi plhqei eirhnhV

12 parathrhsetai o amartwloV ton dikaion kai bruxei ep auton touV odontaV autou

13 o de kurioV ekgelasetai auton oti problepei oti hxei h hmera autou

14 romfaian espasanto oi amartwloi eneteinan toxon autwn tou katabalein ptwcon kai penhta tou sfaxai touV euqeiV th kardia

15 h romfaia autwn eiselqoi eiV thn kardian autwn kai ta toxa autwn suntribeihsan

16 kreisson oligon tw dikaiw uper plouton amartwlwn polun

17 oti bracioneV amartwlwn suntribhsontai uposthrizei de touV dikaiouV kurioV

18 ginwskei kurioV taV odouV twn amwmwn kai h klhronomia autwn eiV ton aiwna estai

19 ou kataiscunqhsontai en kairw ponhrw kai en hmeraiV limou cortasqhsontai

20 oti oi amartwloi apolountai oi de ecqroi tou kuriou ama tw doxasqhnai autouV kai uywqhnai ekliponteV wsei kapnoV exelipon

21 daneizetai o amartwloV kai ouk apoteisei o de dikaioV oiktirei kai didoi

22 oti oi eulogounteV auton klhronomhsousi ghn oi de katarwmenoi auton exoleqreuqhsontai

23 para kuriou ta diabhmata anqrwpou kateuqunetai kai thn odon autou qelhsei

24 otan pesh ou kataracqhsetai oti kurioV antisthrizei ceira autou

25 newteroV egenomhn kai gar eghrasa kai ouk eidon dikaion egkataleleimmenon oude to sperma autou zhtoun artouV

26 olhn thn hmeran elea kai daneizei kai to sperma autou eiV eulogian estai

27 ekklinon apo kakou kai poihson agaqon kai kataskhnou eiV aiwna aiwnoV

28 oti kurioV agapa krisin kai ouk egkataleiyei touV osiouV autou eiV ton aiwna fulacqhsontai anomoi de ekdiwcqhsontai kai sperma asebwn exoleqreuqhsetai

29 dikaioi de klhronomhsousi ghn kai kataskhnwsousin eiV aiwna aiwnoV ep authV

30 stoma dikaiou melethsei sofian kai h glwssa autou lalhsei krisin

31 o nomoV tou qeou autou en kardia autou kai ouc uposkelisqhsetai ta diabhmata autou

32 katanoei o amartwloV ton dikaion kai zhtei tou qanatwsai auton

33 o de kurioV ou mh egkataliph auton eiV taV ceiraV autou oude mh katadikashtai auton otan krinhtai autw

34 upomeinon ton kurion kai fulaxon thn odon autou kai uywsei se tou kataklhronomhsai ghn en tw exoleqreuesqai amartwlouV oyh

35 eidon asebh uperuyoumenon kai epairomenon wV taV kedrouV tou Libanou

36 kai parhlqon kai idou ouk hn kai ezhthsa auton kai ouc eureqh o topoV autou

37 fulasse akakian kai ide euquthta oti estin egkataleimma anqrwpw eirhnikw

38 oi de paranomoi exoleqreuqhsontai epi to auto ta egkataleimmata twn asebwn exoleqreuqhsontai

39 swthria de twn dikaiwn para kuriou kai uperaspisthV autwn estin en kairw qliyewV

40 kai bohqhsei autoiV kurioV kai rusetai autouV kai exeleitai autouV ex amartwlwn kai swsei autouV oti hlpisan ep auton

 

37

1 yalmoV tw Dauid eiV anamnhsin peri sabbatou

2 kurie mh tw qumw sou elegxhV me mhde th orgh sou paideushV me

3 oti ta belh sou enepaghsan moi kai epesthrisaV ep eme thn ceira sou

4 ouk estin iasiV en th sarki mou apo proswpou thV orghV sou ouk estin eirhnh toiV osteoiV mou apo proswpou twn amartiwn mou

5 oti ai anomiai mou uperhran thn kefalhn mou wsei fortion baru ebarunqhsan ep eme

6 proswzesan kai esaphsan oi mwlwpeV mou apo proswpou thV afrosunhV mou

7 etalaipwrhsa kai katekamfqhn ewV telouV olhn thn hmeran skuqrwpazwn eporeuomhn

8 oti ai yuai mou eplhsqhsan empaigmwn kai ouk estin iasiV en th sarki mou

9 ekakwqhn kai etapeinwqhn ewV sfodra wruomhn apo stenagmou thV kardiaV mou

10 kurie enantion sou pasa h epiqumia mou kai o stenagmoV mou apo sou ouk ekrubh

11 h kardia mou etaracqh egkatelipen me h iscuV mou kai to fwV twn ofqalmwn mou kai auto ouk estin met emou

12 oi filoi mou kai oi plhsion mou ex enantiaV mou hggisan kai esthsan kai oi eggista mou apo makroqen esthsan

13 kai exebiasanto oi zhtounteV thn yuchn mou kai oi zhtounteV ta kaka moi elalhsan mataiothtaV kai doliothtaV olhn thn hmeran emelethsan

14 egw de wsei kwfoV ouk hkouon kai wsei alaloV ouk anoigwn to stoma autou

15 kai egenomhn wsei anqrwpoV ouk akouwn kai ouk ecwn en tw stomati autou elegmouV

16 oti epi soi kurie hlpisa su eisakoush kurie o qeoV mou

17 oti eipa mhpote epicarwsin moi oi ecqroi mou kai en tw saleuqhnai podaV mou ep eme emegalorrhmonhsan

18 oti egw eiV mastigaV etoimoV kai h alghdwn mou enwpion mou dia pantoV

19 oti thn anomian mou egw anaggelw kai merimnhsw uper thV amartiaV mou

20 oi de ecqroi mou zwsin kai kekrataiwntai uper eme kai eplhqunqhsan oi misounteV me adikwV

21 oi antapodidonteV kaka anti agaqwn endieballon me epei katediwkon dikaiosunhn kai aperriyan me ton agaphton wsei nekron ebdelugmenon

22 mh egkataliphV me kurie o qeoV mou mh aposthV ap emou

23 prosceV eiV thn bohqeian mou kurie thV swthriaV mou

 

38

1 eiV to teloV tw Idiqoun wdh tw Dauid

2 eipa fulaxw taV odouV mou tou mh amartanein en glwssh mou eqemhn tw stomati mou fulakhn en tw susthnai ton amartwlon enantion mou

3 ekwfwqhn kai etapeinwqhn kai esighsa ex agaqwn kai to alghma mou anekainisqh

4 eqermanqh h kardia mou entoV mou kai en th meleth mou ekkauqhsetai pur elalhsa en glwssh mou

5 gnwrison moi kurie to peraV mou kai ton ariqmon twn hmerwn mou tiV estin ina gnw ti usterw egw

6 idou palaistaV eqou taV hmeraV mou kai h upostasiV mou wsei ouqen enwpion sou plhn ta sumpanta mataiothV paV anqrwpoV zwn diayalma

7 mentoige en eikoni diaporeuetai anqrwpoV plhn mathn tarassontai qhsaurizei kai ou ginwskei tini sunaxei auta

8 kai nun tiV h upomonh mou ouci o kurioV kai h upostasiV mou para sou estin

9 apo paswn twn anomiwn mou rusai me oneidoV afroni edwkaV me

10 ekwfwqhn kai ouk hnoixa to stoma mou oti su ei o poihsaV me

11 aposthson ap emou taV mastigaV sou apo thV iscuoV thV ceiroV sou egw exelipon

12 en elegmoiV uper anomiaV epaideusaV anqrwpon kai exethxaV wV aracnhn thn yuchn autou plhn mathn tarassetai paV anqrwpoV diayalma

13 eisakouson thV proseuchV mou kurie kai thV dehsewV mou enwtisai twn dakruwn mou mh parasiwphshV oti paroikoV egw eimi para soi kai parepidhmoV kaqwV panteV oi patereV mou

14 aneV moi ina anayuxw pro tou me apelqein kai ouketi mh uparxw

 

39

1 eiV to teloV tw Dauid yalmoV

2 upomenwn upemeina ton kurion kai prosescen moi kai eishkousen thV dehsewV mou

3 kai anhgagen me ek lakkou talaipwriaV kai apo phlou iluoV kai esthsen epi petran touV podaV mou kai kathuqunen ta diabhmata mou

4 kai enebalen eiV to stoma mou asma kainon umnon tw qew hmwn oyontai polloi kai fobhqhsontai kai elpiousin epi kurion

5 makarioV anhr ou estin to onoma kuriou elpiV autou kai ouk enebleyen eiV mataiothtaV kai maniaV yeudeiV

6 polla epoihsaV su kurie o qeoV mou ta qaumasia sou kai toiV dialogismoiV sou ouk estin tiV omoiwqhsetai soi aphggeila kai elalhsa eplhqunqhsan uper ariqmon

7 qusian kai prosforan ouk hqelhsaV wtia de kathrtisw moi olokautwma kai peri amartiaV ouk hthsaV

8 tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou

9 tou poihsai to qelhma sou o qeoV mou eboulhqhn kai ton nomon sou en mesw thV koiliaV mou

10 euhggelisamhn dikaiosunhn en ekklhsia megalh idou ta ceilh mou ou mh kwlusw kurie su egnwV

11 thn dikaiosunhn sou ouk ekruya en th kardia mou thn alhqeian sou kai to swthrion sou eipa ouk ekruya to eleoV sou kai thn alhqeian sou apo sunagwghV pollhV

12 su de kurie mh makrunhV touV oiktirmouV sou ap emou to eleoV sou kai h alhqeia sou dia pantoV antelabonto mou

13 oti periescon me kaka wn ouk estin ariqmoV katelabon me ai anomiai mou kai ouk hdunhqhn tou blepein eplhqunqhsan uper taV tricaV thV kefalhV mou kai h kardia mou egkatelipen me

14 eudokhson kurie tou rusasqai me kurie eiV to bohqhsai moi prosceV

15 kataiscunqeihsan kai entrapeihsan ama oi zhtounteV thn yuchn mou tou exarai authn apostrafeihsan eiV ta opisw kai entrapeihsan oi qelonteV moi kaka

16 komisasqwsan paracrhma aiscunhn autwn oi legonteV moi euge euge

17 agalliasainto kai eufranqeihsan epi soi panteV oi zhtounteV se kurie kai eipatwsan dia pantoV megalunqhtw o kurioV oi agapwnteV to swthrion sou

18 egw de ptwcoV eimi kai penhV kurioV frontiei mou bohqoV mou kai uperaspisthV mou su ei o qeoV mou mh cronishV

 

40

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 makarioV o suniwn epi ptwcon kai penhta en hmera ponhra rusetai auton o kurioV

3 kurioV diafulaxai auton kai zhsai auton kai makarisai auton en th gh kai mh paradwh auton eiV ceiraV ecqrou autou

4 kurioV bohqhsai autw epi klinhV odunhV autou olhn thn koithn autou estreyaV en th arrwstia autou

5 egw eipa kurie elehson me iasai thn yuchn mou oti hmarton soi

6 oi ecqroi mou eipan kaka moi pote apoqaneitai kai apoleitai to onoma autou

7 kai ei eiseporeueto tou idein mathn elalei h kardia autou sunhgagen anomian eautw exeporeueto exw kai elalei

8 epi to auto kat emou eyiqurizon panteV oi ecqroi mou kat emou elogizonto kaka moi

9 logon paranomon kateqento kat emou mh o koimwmenoV ouci prosqhsei tou anasthnai

10 kai gar o anqrwpoV thV eirhnhV mou ef on hlpisa o esqiwn artouV mou emegalunen ep eme pternismon

11 su de kurie elehson me kai anasthson me kai antapodwsw autoiV

12 en toutw egnwn oti teqelhkaV me oti ou mh epicarh o ecqroV mou ep eme

13 emou de dia thn akakian antelabou kai ebebaiwsaV me enwpion sou eiV ton aiwna

14 euloghtoV kurioV o qeoV Israhl apo tou aiwnoV kai eiV ton aiwna genoito genoito

 

41

1 eiV to teloV eiV sunesin toiV uioiV Kore

2 on tropon epipoqei h elafoV epi taV phgaV twn udatwn outwV epipoqei h yuch mou proV se o qeoV

3 ediyhsen h yuch mou proV ton qeon ton zwnta pote hxw kai ofqhsomai tw proswpw tou qeou

4 egenhqh moi ta dakrua mou artoV hmeraV kai nuktoV en tw legesqai moi kaq ekasthn hmeran pou estin o qeoV sou

5 tauta emnhsqhn kai execea ep eme thn yuchn mou oti dieleusomai en topw skhnhV qaumasthV ewV tou oikou tou qeou en fwnh agalliasewV kai exomologhsewV hcou eortazontoV

6 ina ti perilupoV ei yuch kai ina ti suntarasseiV me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw swthrion tou proswpou mou o qeoV mou

7 proV emauton h yuch mou etaracqh dia touto mnhsqhsomai sou ek ghV Iordanou kai Ermwniim apo orouV mikrou

8 abussoV abusson epikaleitai eiV fwnhn twn katarraktwn sou panteV oi metewrismoi sou kai ta kumata sou ep eme dihlqon

9 hmeraV enteleitai kurioV to eleoV autou kai nuktoV wdh par emoi proseuch tw qew thV zwhV mou

10 erw tw qew antilhmptwr mou ei dia ti mou epelaqou ina ti skuqrwpazwn poreuomai en tw ekqlibein ton ecqron mou

11 en tw kataqlasai ta osta mou wneidisan me oi qlibonteV me en tw legein autouV moi kaq ekasthn hmeran pou estin o qeoV sou

12 ina ti perilupoV ei yuch kai ina ti suntarasseiV me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw h swthria tou proswpou mou o qeoV mou

 

42

1 yalmoV tw Dauid krinon me o qeoV kai dikason thn dikhn mou ex eqnouV ouc osiou apo anqrwpou adikou kai doliou rusai me

2 oti su ei o qeoV krataiwma mou ina ti apwsw me kai ina ti skuqrwpazwn poreuomai en tw ekqlibein ton ecqron mou

3 exaposteilon to fwV sou kai thn alhqeian sou auta me wdhghsan kai hgagon me eiV oroV agion sou kai eiV ta skhnwmata sou

4 kai eiseleusomai proV to qusiasthrion tou qeou proV ton qeon ton eufrainonta thn neothta mou exomologhsomai soi en kiqara o qeoV o qeoV mou

5 ina ti perilupoV ei yuch kai ina ti suntarasseiV me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw swthrion tou proswpou mou o qeoV mou

 

43

1 eiV to teloV toiV uioiV Kore eiV sunesin yalmoV

2 o qeoV en toiV wsin hmwn hkousamen oi patereV hmwn anhggeilan hmin ergon o eirgasw en taiV hmeraiV autwn en hmeraiV arcaiaiV

3 h ceir sou eqnh exwleqreusen kai katefuteusaV autouV ekakwsaV laouV kai exebaleV autouV

4 ou gar en th romfaia autwn eklhronomhsan ghn kai o braciwn autwn ouk eswsen autouV all h dexia sou kai o braciwn sou kai o fwtismoV tou proswpou sou oti eudokhsaV en autoiV

5 su ei autoV o basileuV mou kai o qeoV mou o entellomenoV taV swthriaV Iakwb

6 en soi touV ecqrouV hmwn keratioumen kai en tw onomati sou exouqenwsomen touV epanistanomenouV hmin

7 ou gar epi tw toxw mou elpiw kai h romfaia mou ou swsei me

8 eswsaV gar hmaV ek twn qlibontwn hmaV kai touV misountaV hmaV kathscunaV

9 en tw qew epainesqhsomeqa olhn thn hmeran kai en tw onomati sou exomologhsomeqa eiV ton aiwna diayalma

10 nuni de apwsw kai kathscunaV hmaV kai ouk exeleush en taiV dunamesin hmwn

11 apestreyaV hmaV eiV ta opisw para touV ecqrouV hmwn kai oi misounteV hmaV dihrpazon eautoiV

12 edwkaV hmaV wV probata brwsewV kai en toiV eqnesin diespeiraV hmaV

13 apedou ton laon sou aneu timhV kai ouk hn plhqoV en toiV allagmasin autwn

14 eqou hmaV oneidoV toiV geitosin hmwn mukthrismon kai katagelwta toiV kuklw hmwn

15 eqou hmaV eiV parabolhn en toiV eqnesin kinhsin kefalhV en toiV laoiV

16 olhn thn hmeran h entroph mou katenantion mou estin kai h aiscunh tou proswpou mou ekaluyen me

17 apo fwnhV oneidizontoV kai paralalountoV apo proswpou ecqrou kai ekdiwkontoV

18 tauta panta hlqen ef hmaV kai ouk epelaqomeqa sou kai ouk hdikhsamen en diaqhkh sou

19 kai ouk apesth eiV ta opisw h kardia hmwn kai exeklinaV taV tribouV hmwn apo thV odou sou

20 oti etapeinwsaV hmaV en topw kakwsewV kai epekaluyen hmaV skia qanatou

21 ei epelaqomeqa tou onomatoV tou qeou hmwn kai ei diepetasamen ceiraV hmwn proV qeon allotrion

22 ouci o qeoV ekzhthsei tauta autoV gar ginwskei ta krufia thV kardiaV

23 oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wV probata sfaghV

24 exegerqhti ina ti upnoiV kurie anasthqi kai mh apwsh eiV teloV

25 ina ti to proswpon sou apostrefeiV epilanqanh thV ptwceiaV hmwn kai thV qliyewV hmwn

26 oti etapeinwqh eiV coun h yuch hmwn ekollhqh eiV ghn h gasthr hmwn

27 anasta kurie bohqhson hmin kai lutrwsai hmaV eneken tou onomatoV sou

 

44

1 eiV to teloV uper twn alloiwqhsomenwn toiV uioiV Kore eiV sunesin wdh uper tou agaphtou

2 exhreuxato h kardia mou logon agaqon legw egw ta erga mou tw basilei h glwssa mou kalamoV grammatewV oxugrafou

3 wraioV kallei para touV uiouV twn anqrwpwn execuqh cariV en ceilesin sou dia touto euloghsen se o qeoV eiV ton aiwna

4 perizwsai thn romfaian sou epi ton mhron sou dunate th wraiothti sou kai tw kallei sou

5 kai enteinon kai kateuodou kai basileue eneken alhqeiaV kai prauthtoV kai dikaiosunhV kai odhghsei se qaumastwV h dexia sou

6 ta belh sou hkonhmena dunate laoi upokatw sou pesountai en kardia twn ecqrwn tou basilewV

7 o qronoV sou o qeoV eiV ton aiwna tou aiwnoV rabdoV euquthtoV h rabdoV thV basileiaV sou

8 hgaphsaV dikaiosunhn kai emishsaV anomian dia touto ecrisen se o qeoV o qeoV sou elaion agalliasewV para touV metocouV sou

9 smurna kai stakth kai kasia apo twn imatiwn sou apo barewn elefantinwn ex wn hufranan se

10 qugatereV basilewn en th timh sou paresth h basilissa ek dexiwn sou en imatismw diacrusw peribeblhmenh pepoikilmenh

11 akouson qugater kai ide kai klinon to ouV sou kai epilaqou tou laou sou kai tou oikou tou patroV sou

12 oti epequmhsen o basileuV tou kallouV sou oti autoV estin o kurioV sou

13 kai proskunhsousin autw qugatereV Turou en dwroiV to proswpon sou litaneusousin oi plousioi tou laou

14 pasa h doxa authV qugatroV basilewV eswqen en krosswtoiV crusoiV peribeblhmenh pepoikilmenh

15 apenecqhsontai tw basilei parqenoi opisw authV ai plhsion authV apenecqhsontai soi

16 apenecqhsontai en eufrosunh kai agalliasei acqhsontai eiV naon basilewV

17 anti twn paterwn sou egenhqhsan soi uioi katasthseiV autouV arcontaV epi pasan thn ghn

18 mnhsqhsontai tou onomatoV sou en pash genea kai genea dia touto laoi exomologhsontai soi eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

 

45

1 eiV to teloV uper twn uiwn Kore uper twn krufiwn yalmoV

2 o qeoV hmwn katafugh kai dunamiV bohqoV en qliyesin taiV eurousaiV hmaV sfodra

3 dia touto ou fobhqhsomeqa en tw tarassesqai thn ghn kai metatiqesqai orh en kardiaiV qalasswn

4 hchsan kai etaracqhsan ta udata autwn etaracqhsan ta orh en th krataiothti autou diayalma

5 tou potamou ta ormhmata eufrainousin thn polin tou qeou hgiasen to skhnwma autou o uyistoV

6 o qeoV en mesw authV ou saleuqhsetai bohqhsei auth o qeoV to proV prwi

7 etaracqhsan eqnh eklinan basileiai edwken fwnhn autou esaleuqh h gh

8 kurioV twn dunamewn meq hmwn antilhmptwr hmwn o qeoV Iakwb diayalma

9 deute idete ta erga kuriou a eqeto terata epi thV ghV

10 antanairwn polemouV mecri twn peratwn thV ghV toxon suntriyei kai sugklasei oplon kai qureouV katakausei en puri

11 scolasate kai gnwte oti egw eimi o qeoV uywqhsomai en toiV eqnesin uywqhsomai en th gh

12 kurioV twn dunamewn meq hmwn antilhmptwr hmwn o qeoV Iakwb

 

46

1 eiV to teloV uper twn uiwn Kore yalmoV

2 panta ta eqnh krothsate ceiraV alalaxate tw qew en fwnh agalliasewV

3 oti kurioV uyistoV foberoV basileuV megaV epi pasan thn ghn

4 upetaxen laouV hmin kai eqnh upo touV podaV hmwn

5 exelexato hmin thn klhronomian autou thn kallonhn Iakwb hn hgaphsen diayalma

6 anebh o qeoV en alalagmw kurioV en fwnh salpiggoV

7 yalate tw qew hmwn yalate yalate tw basilei hmwn yalate

8 oti basileuV pashV thV ghV o qeoV yalate sunetwV

9 ebasileusen o qeoV epi ta eqnh o qeoV kaqhtai epi qronou agiou autou

10 arconteV lawn sunhcqhsan meta tou qeou Abraam oti tou qeou oi krataioi thV ghV sfodra ephrqhsan

 

47

1 yalmoV wdhV toiV uioiV Kore deutera sabbatou

2 megaV kurioV kai ainetoV sfodra en polei tou qeou hmwn orei agiw autou

3 eu rizwn agalliamati pashV thV ghV orh Siwn ta pleura tou borra h poliV tou basilewV tou megalou

4 o qeoV en taiV baresin authV ginwsketai otan antilambanhtai authV

5 oti idou oi basileiV sunhcqhsan hlqosan epi to auto

6 autoi idonteV outwV eqaumasan etaracqhsan esaleuqhsan

7 tromoV epelabeto autwn ekei wdineV wV tiktoushV

8 en pneumati biaiw suntriyeiV ploia QarsiV

9 kaqaper hkousamen outwV eidomen en polei kuriou twn dunamewn en polei tou qeou hmwn o qeoV eqemeliwsen authn eiV ton aiwna diayalma

10 upelabomen o qeoV to eleoV sou en mesw tou naou sou

11 kata to onoma sou o qeoV outwV kai h ainesiV sou epi ta perata thV ghV dikaiosunhV plhrhV h dexia sou

12 eufranqhtw to oroV Siwn agalliasqwsan ai qugatereV thV IoudaiaV eneken twn krimatwn sou kurie

13 kuklwsate Siwn kai perilabete authn dihghsasqe en toiV purgoiV authV

14 qesqe taV kardiaV umwn eiV thn dunamin authV kai katadielesqe taV bareiV authV opwV an dihghshsqe eiV genean eteran

15 oti outoV estin o qeoV o qeoV hmwn eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV autoV poimanei hmaV eiV touV aiwnaV

 

48

1 eiV to teloV toiV uioiV Kore yalmoV

2 akousate tauta panta ta eqnh enwtisasqe panteV oi katoikounteV thn oikoumenhn

3 oi te ghgeneiV kai oi uioi twn anqrwpwn epi to auto plousioV kai penhV

4 to stoma mou lalhsei sofian kai h meleth thV kardiaV mou sunesin

5 klinw eiV parabolhn to ouV mou anoixw en yalthriw to problhma mou

6 ina ti foboumai en hmera ponhra h anomia thV pternhV mou kuklwsei me

7 oi pepoiqoteV epi th dunamei autwn kai epi tw plhqei tou ploutou autwn kaucwmenoi

8 adelfoV ou lutroutai lutrwsetai anqrwpoV ou dwsei tw qew exilasma autou

9 kai thn timhn thV lutrwsewV thV yuchV autou

10 kai ekopasen eiV ton aiwna kai zhsetai eiV teloV oti ouk oyetai katafqoran otan idh sofouV apoqnhskontaV

11 epi to auto afrwn kai anouV apolountai kai kataleiyousin allotrioiV ton plouton autwn

12 kai oi tafoi autwn oikiai autwn eiV ton aiwna skhnwmata autwn eiV genean kai genean epekalesanto ta onomata autwn epi twn gaiwn autwn

13 kai anqrwpoV en timh wn ou sunhken parasuneblhqh toiV kthnesin toiV anohtoiV kai wmoiwqh autoiV

14 auth h odoV autwn skandalon autoiV kai meta tauta en tw stomati autwn eudokhsousin diayalma

15 wV probata en adh eqento qanatoV poimainei autouV kai katakurieusousin autwn oi euqeiV to prwi kai h bohqeia autwn palaiwqhsetai en tw adh ek thV doxhV autwn

16 plhn o qeoV lutrwsetai thn yuchn mou ek ceiroV adou otan lambanh me diayalma

17 mh fobou otan plouthsh anqrwpoV kai otan plhqunqh h doxa tou oikou autou

18 oti ouk en tw apoqnhskein auton lhmyetai ta panta oude sugkatabhsetai autw h doxa autou

19 oti h yuch autou en th zwh autou euloghqhsetai exomologhsetai soi otan agaqunhV autw

20 eiseleusetai ewV geneaV paterwn autou ewV aiwnoV ouk oyetai fwV

21 anqrwpoV en timh wn ou sunhken parasuneblhqh toiV kthnesin toiV anohtoiV kai wmoiwqh autoiV

 

49

1 yalmoV tw Asaf qeoV qewn kurioV elalhsen kai ekalesen thn ghn apo anatolwn hliou kai mecri dusmwn

2 ek Siwn h euprepeia thV wraiothtoV autou o qeoV emfanwV hxei

3 o qeoV hmwn kai ou parasiwphsetai pur enantion autou kauqhsetai kai kuklw autou kataigiV sfodra

4 proskalesetai ton ouranon anw kai thn ghn diakrinai ton laon autou

5 sunagagete autw touV osiouV autou touV diatiqemenouV thn diaqhkhn autou epi qusiaiV

6 kai anaggelousin oi ouranoi thn dikaiosunhn autou oti o qeoV krithV estin diayalma

7 akouson laoV mou kai lalhsw soi Israhl kai diamarturomai soi o qeoV o qeoV sou eimi egw

8 ouk epi taiV qusiaiV sou elegxw se ta de olokautwmata sou enwpion mou estin dia pantoV

9 ou dexomai ek tou oikou sou moscouV oude ek twn poimniwn sou cimarouV

10 oti ema estin panta ta qhria tou drumou kthnh en toiV oresin kai boeV

11 egnwka panta ta peteina tou ouranou kai wraiothV agrou met emou estin

12 ean peinasw ou mh soi eipw emh gar estin h oikoumenh kai to plhrwma authV

13 mh fagomai krea taurwn h aima tragwn piomai

14 quson tw qew qusian ainesewV kai apodoV tw uyistw taV eucaV sou

15 kai epikalesai me en hmera qliyewV kai exeloumai se kai doxaseiV me diayalma

16 tw de amartwlw eipen o qeoV ina ti su dihgh ta dikaiwmata mou kai analambaneiV thn diaqhkhn mou dia stomatoV sou

17 su de emishsaV paideian kai exebaleV touV logouV mou eiV ta opisw

18 ei eqewreiV klepthn sunetreceV autw kai meta moicwn thn merida sou etiqeiV

19 to stoma sou epleonasen kakian kai h glwssa sou periepleken doliothta

20 kaqhmenoV kata tou adelfou sou katelaleiV kai kata tou uiou thV mhtroV sou etiqeiV skandalon

21 tauta epoihsaV kai esighsa upelabeV anomian oti esomai soi omoioV elegxw se kai parasthsw kata proswpon sou

22 sunete dh tauta oi epilanqanomenoi tou qeou mhpote arpash kai mh h o ruomenoV

23 qusia ainesewV doxasei me kai ekei odoV h deixw autw to swthrion tou qeou

 

50

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 en tw elqein proV auton Naqan ton profhthn hnika eishlqen proV Bhrsabee

3 elehson me o qeoV kata to mega eleoV sou kai kata to plhqoV twn oiktirmwn sou exaleiyon to anomhma mou

4 epi pleion plunon me apo thV anomiaV mou kai apo thV amartiaV mou kaqarison me

5 oti thn anomian mou egw ginwskw kai h amartia mou enwpion mou estin dia pantoV

6 soi monw hmarton kai to ponhron enwpion sou epoihsa opwV an dikaiwqhV en toiV logoiV sou kai nikhshV en tw krinesqai se

7 idou gar en anomiaiV sunelhmfqhn kai en amartiaiV ekisshsen me h mhthr mou

8 idou gar alhqeian hgaphsaV ta adhla kai ta krufia thV sofiaV sou edhlwsaV moi

9 rantieiV me usswpw kai kaqarisqhsomai pluneiV me kai uper ciona leukanqhsomai

10 akoutieiV me agalliasin kai eufrosunhn agalliasontai osta tetapeinwmena

11 apostreyon to proswpon sou apo twn amartiwn mou kai pasaV taV anomiaV mou exaleiyon

12 kardian kaqaran ktison en emoi o qeoV kai pneuma euqeV egkainison en toiV egkatoiV mou

13 mh aporriyhV me apo tou proswpou sou kai to pneuma to agion sou mh antanelhV ap emou

14 apodoV moi thn agalliasin tou swthriou sou kai pneumati hgemonikw sthrison me

15 didaxw anomouV taV odouV sou kai asebeiV epi se epistreyousin

16 rusai me ex aimatwn o qeoV o qeoV thV swthriaV mou agalliasetai h glwssa mou thn dikaiosunhn sou

17 kurie ta ceilh mou anoixeiV kai to stoma mou anaggelei thn ainesin sou

18 oti ei hqelhsaV qusian edwka an olokautwmata ouk eudokhseiV

19 qusia tw qew pneuma suntetrimmenon kardian suntetrimmenhn kai tetapeinwmenhn o qeoV ouk exouqenwsei

20 agaqunon kurie en th eudokia sou thn Siwn kai oikodomhqhtw ta teich Ierousalhm

21 tote eudokhseiV qusian dikaiosunhV anaforan kai olokautwmata tote anoisousin epi to qusiasthrion sou moscouV

 

51

1 eiV to teloV sunesewV tw Dauid

2 en tw elqein Dwhk ton Idoumaion kai anaggeilai tw Saoul kai eipein autw hlqen Dauid eiV ton oikon Abimelec

3 ti egkauca en kakia o dunatoV anomian olhn thn hmeran

4 adikian elogisato h glwssa sou wsei xuron hkonhmenon epoihsaV dolon

5 hgaphsaV kakian uper agaqwsunhn adikian uper to lalhsai dikaiosunhn diayalma

6 hgaphsaV panta ta rhmata katapontismou glwssan dolian

7 dia touto o qeoV kaqelei se eiV teloV ektilai se kai metanasteusai se apo skhnwmatoV kai to rizwma sou ek ghV zwntwn diayalma

8 kai oyontai dikaioi kai fobhqhsontai kai ep auton gelasontai kai erousin

9 idou anqrwpoV oV ouk eqeto ton qeon bohqon autou all ephlpisen epi to plhqoV tou ploutou autou kai edunamwqh epi th mataiothti autou

10 egw de wsei elaia katakarpoV en tw oikw tou qeou hlpisa epi to eleoV tou qeou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

11 exomologhsomai soi eiV ton aiwna oti epoihsaV kai upomenw to onoma sou oti crhston enantion twn osiwn sou

 

52

1 eiV to teloV uper maeleq sunesewV tw Dauid

2 eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeoV diefqarhsan kai ebdelucqhsan en anomiaiV ouk estin poiwn agaqon

3 o qeoV ek tou ouranou diekuyen epi touV uiouV twn anqrwpwn tou idein ei estin suniwn h ekzhtwn ton qeon

4 panteV exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin poiwn agaqon ouk estin ewV enoV

5 ouci gnwsontai panteV oi ergazomenoi thn anomian oi esqonteV ton laon mou brwsei artou ton qeon ouk epekalesanto

6 ekei fobhqhsontai fobon ou ouk hn foboV oti o qeoV dieskorpisen osta anqrwpareskwn kathscunqhsan oti o qeoV exoudenwsen autouV

7 tiV dwsei ek Siwn to swthrion tou Israhl en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian tou laou autou agalliasetai Iakwb kai eufranqhsetai Israhl

 

53

1 eiV to teloV en umnoiV sunesewV tw Dauid

2 en tw elqein touV ZifaiouV kai eipein tw saoul ouk idou Dauid kekruptai par hmin

3 o qeoV en tw onomati sou swson me kai en th dunamei sou krinon me

4 o qeoV eisakouson thV proseuchV mou enwtisai ta rhmata tou stomatoV mou

5 oti allotrioi epanesthsan ep eme kai krataioi ezhthsan thn yuchn mou ou proeqento ton qeon enwpion autwn diayalma

6 idou gar o qeoV bohqei moi kai o kurioV antilhmptwr thV yuchV mou

7 apostreyei ta kaka toiV ecqroiV mou en th alhqeia sou exoleqreuson autouV

8 ekousiwV qusw soi exomologhsomai tw onomati sou kurie oti agaqon

9 oti ek pashV qliyewV errusw me kai en toiV ecqroiV mou epeiden o ofqalmoV mou

 

54

1 eiV to teloV en umnoiV sunesewV tw Dauid

2 enwtisai o qeoV thn proseuchn mou kai mh uperidhV thn dehsin mou

3 prosceV moi kai eisakouson mou eluphqhn en th adolescia mou kai etaracqhn

4 apo fwnhV ecqrou kai apo qliyewV amartwlou oti exeklinan ep eme anomian kai en orgh enekotoun moi

5 h kardia mou etaracqh en emoi kai deilia qanatou epepesen ep eme

6 foboV kai tromoV hlqen ep eme kai ekaluyen me skotoV

7 kai eipa tiV dwsei moi pterugaV wsei peristeraV kai petasqhsomai kai katapausw

8 idou emakruna fugadeuwn kai hulisqhn en th erhmw diayalma

9 prosedecomhn ton swzonta me apo oligoyuciaV kai kataigidoV

10 katapontison kurie kai katadiele taV glwssaV autwn oti eidon anomian kai antilogian en th polei

11 hmeraV kai nuktoV kuklwsei authn epi ta teich authV anomia kai kopoV en mesw authV kai adikia

12 kai ouk exelipen ek twn plateiwn authV tokoV kai doloV

13 oti ei ecqroV wneidisen me uphnegka an kai ei o miswn me ep eme emegalorrhmonhsen ekrubhn an ap autou

14 su de anqrwpe isoyuce hgemwn mou kai gnwste mou

15 oV epi to auto moi eglukanaV edesmata en tw oikw tou qeou eporeuqhmen en omonoia

16 elqetw qanatoV ep autouV kai katabhtwsan eiV adou zwnteV oti ponhriai en taiV paroikiaiV autwn en mesw autwn

17 egw de proV ton qeon ekekraxa kai o kurioV eishkousen mou

18 esperaV kai prwi kai meshmbriaV dihghsomai apaggelw kai eisakousetai thV fwnhV mou

19 lutrwsetai en eirhnh thn yuchn mou apo twn eggizontwn moi oti en polloiV hsan sun emoi

20 eisakousetai o qeoV kai tapeinwsei autouV o uparcwn pro twn aiwnwn diayalma ou gar estin autoiV antallagma kai ouk efobhqhsan ton qeon

21 exeteinen thn ceira autou en tw apodidonai ebebhlwsan thn diaqhkhn autou

22 diemerisqhsan apo orghV tou proswpou autou kai hggisen h kardia autou hpalunqhsan oi logoi autou uper elaion kai autoi eisin bolideV

23 epirriyon epi kurion thn merimnan sou kai autoV se diaqreyei ou dwsei eiV ton aiwna salon tw dikaiw

24 su de o qeoV kataxeiV autouV eiV frear diafqoraV andreV aimatwn kai doliothtoV ou mh hmiseuswsin taV hmeraV autwn egw de elpiw epi se kurie

 

55

1 eiV to teloV uper tou laou tou apo twn agiwn memakrummenou tw Dauid eiV sthlografian opote ekrathsan auton oi allofuloi en Geq

2 elehson me kurie oti katepathsen me anqrwpoV olhn thn hmeran polemwn eqliyen me

3 katepathsan me oi ecqroi mou olhn thn hmeran oti polloi oi polemounteV me apo uyouV

4 hmeraV fobhqhsomai egw de epi soi elpiw

5 en tw qew epainesw touV logouV mou olhn thn hmeran epi tw qew hlpisa ou fobhqhsomai ti poihsei moi sarx

6 olhn thn hmeran touV logouV mou ebdelussonto kat emou panteV oi dialogismoi autwn eiV kakon

7 paroikhsousin kai katakruyousin autoi thn pternan mou fulaxousin kaqaper upemeinan thn yuchn mou

8 uper tou mhqenoV swseiV autouV en orgh laouV kataxeiV o qeoV

9 thn zwhn mou exhggeila soi eqou ta dakrua mou enwpion sou wV kai en th epaggelia sou

10 epistreyousin oi ecqroi mou eiV ta opisw en h an hmera epikaleswmai se idou egnwn oti qeoV mou ei su

11 epi tw qew ainesw rhma epi tw kuriw ainesw logon

12 epi tw qew hlpisa ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoV

13 en emoi o qeoV ai eucai aV apodwsw ainesewV soi

14 oti errusw thn yuchn mou ek qanatou kai touV podaV mou ex olisqhmatoV tou euaresthsai enwpion tou qeou en fwti zwntwn

 

56

1 eiV to teloV mh diafqeirhV tw Dauid eiV sthlografian en tw auton apodidraskein apo proswpou Saoul eiV to sphlaion

2 elehson me o qeoV elehson me oti epi soi pepoiqen h yuch mou kai en th skia twn pterugwn sou elpiw ewV ou parelqh h anomia

3 kekraxomai proV ton qeon ton uyiston ton qeon ton euergethsanta me

4 exapesteilen ex ouranou kai eswsen me edwken eiV oneidoV touV katapatountaV me diayalma exapesteilen o qeoV to eleoV autou kai thn alhqeian autou

5 kai errusato thn yuchn mou ek mesou skumnwn ekoimhqhn tetaragmenoV uioi anqrwpwn oi odonteV autwn oplon kai belh kai h glwssa autwn macaira oxeia

6 uywqhti epi touV ouranouV o qeoV kai epi pasan thn ghn h doxa sou

7 pagida htoimasan toiV posin mou kai katekamyan thn yuchn mou wruxan pro proswpou mou boqron kai enepesan eiV auton diayalma

8 etoimh h kardia mou o qeoV etoimh h kardia mou asomai kai yalw

9 exegerqhti h doxa mou exegerqhti yalthrion kai kiqara exegerqhsomai orqrou

10 exomologhsomai soi en laoiV kurie yalw soi en eqnesin

11 oti emegalunqh ewV twn ouranwn to eleoV sou kai ewV twn nefelwn h alhqeia sou

12 uywqhti epi touV ouranouV o qeoV kai epi pasan thn ghn h doxa sou

 

57

1 eiV to teloV mh diafqeirhV tw Dauid eiV sthlografian

2 ei alhqwV ara dikaiosunhn laleite euqeia krinete oi uioi twn anqrwpwn

3 kai gar en kardia anomiaV ergazesqe en th gh adikian ai ceireV umwn sumplekousin

4 aphllotriwqhsan oi amartwloi apo mhtraV eplanhqhsan apo gastroV elalhsan yeudh

5 qumoV autoiV kata thn omoiwsin tou ofewV wsei aspidoV kwfhV kai buoushV ta wta authV

6 htiV ouk eisakousetai fwnhn epadontwn farmakou te farmakeuomenou para sofou

7 o qeoV sunetriyen touV odontaV autwn en tw stomati autwn taV mulaV twn leontwn suneqlasen kurioV

8 exoudenwqhsontai wV udwr diaporeuomenon entenei to toxon autou ewV ou asqenhsousin

9 wsei khroV o takeiV antanaireqhsontai epepese pur kai ouk eidon ton hlion

10 pro tou sunienai taV akanqaV umwn thn ramnon wsei zwntaV wsei en orgh katapietai umaV

11 eufranqhsetai dikaioV otan idh ekdikhsin asebwn taV ceiraV autou niyetai en tw aimati tou amartwlou

12 kai erei anqrwpoV ei ara estin karpoV tw dikaiw ara estin o qeoV krinwn autouV en th gh

 

58

1 eiV to teloV mh diafqeirhV tw Dauid eiV sthlografian opote apesteilen Saoul kai efulaxen ton oikon autou tou qanatwsai auton

2 exelou me ek twn ecqrwn mou o qeoV kai ek twn epanistanomenwn ep eme lutrwsai me

3 rusai me ek twn ergazomenwn thn anomian kai ex andrwn aimatwn swson me

4 oti idou eqhreusan thn yuchn mou epeqento ep eme krataioi oute h anomia mou oute h amartia mou kurie

5 aneu anomiaV edramon kai kateuqunan exegerqhti eiV sunanthsin mou kai ide

6 kai su kurie o qeoV twn dunamewn o qeoV Israhl prosceV tou episkeyasqai panta ta eqnh mh oiktirhshV pantaV touV ergazomenouV thn anomian diayalma

7 epistreyousin eiV esperan kai limwxousin wV kuwn kai kuklwsousin polin

8 idou apofqegxontai en tw stomati autwn kai romfaia en toiV ceilesin autwn oti tiV hkousen

9 kai su kurie ekgelash autouV exoudenwseiV panta ta eqnh

10 to kratoV mou proV se fulaxw oti o qeoV antilhmptwr mou ei

11 o qeoV mou to eleoV autou profqasei me o qeoV deixei moi en toiV ecqroiV mou

12 mh apokteinhV autouV mhpote epilaqwntai tou laou mou diaskorpison autouV en th dunamei sou kai katagage autouV o uperaspisthV mou kurie

13 amartian stomatoV autwn logon ceilewn autwn kai sullhmfqhtwsan en th uperhfania autwn kai ex araV kai yeudouV diaggelhsontai sunteleiai

14 en orgh sunteleiaV kai ou mh uparxwsin kai gnwsontai oti o qeoV despozei tou Iakwb twn peratwn thV ghV diayalma

15 epistreyousin eiV esperan kai limwxousin wV kuwn kai kuklwsousin polin

16 autoi diaskorpisqhsontai tou fagein ean de mh cortasqwsin kai goggusousin

17 egw de asomai th dunamei sou kai agalliasomai to prwi to eleoV sou oti egenhqhV antilhmptwr mou kai katafugh en hmera qliyewV mou

18 bohqoV mou soi yalw oti o qeoV antilhmptwr mou ei o qeoV mou to eleoV mou

 

59

1 eiV to teloV toiV alloiwqhsomenoiV eti eiV sthlografian tw Dauid eiV didachn

2 opote enepurisen thn Mesopotamian SuriaV kai thn Surian Swba kai epestreyen Iwab kai epataxen thn faragga twn alwn dwdeka ciliadaV

3 o qeoV apwsw hmaV kai kaqeileV hmaV wrgisqhV kai oiktirhsaV hmaV

4 suneseisaV thn ghn kai sunetaraxaV authn iasai ta suntrimmata authV oti esaleuqh

5 edeixaV tw law sou sklhra epotisaV hmaV oinon katanuxewV

6 edwkaV toiV foboumenoiV se shmeiwsin tou fugein apo proswpou toxou diayalma

7 opwV an rusqwsin oi agaphtoi sou swson th dexia sou kai epakouson mou

8 o qeoV elalhsen en tw agiw autou agalliasomai kai diameriw Sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw

9 emoV estin Galaad kai emoV estin Manassh kai Efraim krataiwsiV thV kefalhV mou IoudaV basileuV mou

10 Mwab lebhV thV elpidoV mou epi thn Idoumaian ektenw to upodhma mou emoi allofuloi upetaghsan

11 tiV apaxei me eiV polin periochV tiV odhghsei me ewV thV IdoumaiaV

12 ouci su o qeoV o apwsamenoV hmaV kai ouk exeleush o qeoV en taiV dunamesin hmwn

13 doV hmin bohqeian ek qliyewV kai mataia swthria anqrwpou

14 en de tw qew poihsomen dunamin kai autoV exoudenwsei touV qlibontaV hmaV

 

60

1 eiV to teloV en umnoiV tw Dauid

2 eisakouson o qeoV thV dehsewV mou prosceV th proseuch mou

3 apo twn peratwn thV ghV proV se ekekraxa en tw akhdiasai thn kardian mou en petra uywsaV me

4 wdhghsaV me oti egenhqhV elpiV mou purgoV iscuoV apo proswpou ecqrou

5 paroikhsw en tw skhnwmati sou eiV touV aiwnaV skepasqhsomai en skeph twn pterugwn sou diayalma

6 oti su o qeoV eishkousaV twn eucwn mou edwkaV klhronomian toiV foboumenoiV to onoma sou

7 hmeraV ef hmeraV basilewV prosqhseiV eth autou ewV hmeraV geneaV kai geneaV

8 diamenei eiV ton aiwna enwpion tou qeou eleoV kai alhqeian autou tiV ekzhthsei

9 outwV yalw tw onomati sou eiV ton aiwna tou aiwnoV tou apodounai me taV eucaV mou hmeran ex hmeraV

 

61

1 eiV to teloV uper Idiqoun yalmoV tw Dauid

2 ouci tw qew upotaghsetai h yuch mou par autou gar to swthrion mou

3 kai gar autoV qeoV mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh saleuqw epi pleion

4 ewV pote epitiqesqe ep anqrwpon foneuete panteV wV toicw keklimenw kai fragmw wsmenw

5 plhn thn timhn mou ebouleusanto apwsasqai edramon en yeudei tw stomati autwn eulogousan kai th kardia autwn kathrwnto diayalma

6 plhn tw qew upotaghqi h yuch mou oti par autou h upomonh mou

7 oti autoV qeoV mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh metanasteusw

8 epi tw qew to swthrion mou kai h doxa mou o qeoV thV bohqeiaV mou kai h elpiV mou epi tw qew

9 elpisate ep auton pasa sunagwgh laou ekceete enwpion autou taV kardiaV umwn o qeoV bohqoV hmwn diayalma

10 plhn mataioi oi uioi twn anqrwpwn yeudeiV oi uioi twn anqrwpwn en zugoiV tou adikhsai autoi ek mataiothtoV epi to auto

11 mh elpizete epi adikian kai epi arpagma mh epipoqeite ploutoV ean reh mh prostiqesqe kardian

12 apax elalhsen o qeoV duo tauta hkousa

13 oti to kratoV tou qeou kai soi kurie to eleoV oti su apodwseiV ekastw kata ta erga autou

 

62

1 yalmoV tw Dauid en tw einai auton en th erhmw thV IoudaiaV

2 o qeoV o qeoV mou proV se orqrizw ediyhsen soi h yuch mou posaplwV soi h sarx mou en gh erhmw kai abatw kai anudrw

3 outwV en tw agiw wfqhn soi tou idein thn dunamin sou kai thn doxan sou

4 oti kreisson to eleoV sou uper zwaV ta ceilh mou epainesousin se

5 outwV euloghsw se en th zwh mou en tw onomati sou arw taV ceiraV mou

6 wsei steatoV kai piothtoV emplhsqeih h yuch mou kai ceilh agalliasewV ainesei to stoma mou

7 ei emnhmoneuon sou epi thV strwmnhV mou en toiV orqroiV emeletwn eiV se

8 oti egenhqhV bohqoV mou kai en th skeph twn pterugwn sou agalliasomai

9 ekollhqh h yuch mou opisw sou emou antelabeto h dexia sou

10 autoi de eiV mathn ezhthsan thn yuchn mou eiseleusontai eiV ta katwtata thV ghV

11 paradoqhsontai eiV ceiraV romfaiaV merideV alwpekwn esontai

12 o de basileuV eufranqhsetai epi tw qew epainesqhsetai paV o omnuwn en autw oti enefragh stoma lalountwn adika

 

63

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 eisakouson o qeoV thV fwnhV mou en tw deesqai me apo fobou ecqrou exelou thn yuchn mou

3 eskepasaV me apo sustrofhV ponhreuomenwn apo plhqouV ergazomenwn thn anomian

4 oitineV hkonhsan wV romfaian taV glwssaV autwn eneteinan toxon autwn pragma pikron

5 tou katatoxeusai en apokrufoiV amwmon exapina katatoxeusousin auton kai ou fobhqhsontai

6 ekrataiwsan eautoiV logon ponhron dihghsanto tou kruyai pagidaV eipan tiV oyetai autouV

7 exhreunhsan anomiaV exelipon exereunwnteV exereunhsei proseleusetai anqrwpoV kai kardia baqeia

8 kai uywqhsetai o qeoV beloV nhpiwn egenhqhsan ai plhgai autwn

9 kai exhsqenhsan ep autouV ai glwssai autwn etaracqhsan panteV oi qewrounteV autouV

10 kai efobhqh paV anqrwpoV kai anhggeilan ta erga tou qeou kai ta poihmata autou sunhkan

11 eufranqhsetai dikaioV epi tw kuriw kai elpiei ep auton kai epainesqhsontai panteV oi euqeiV th kardia

 

64

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid wdh Ieremiou kai Iezekihl ek tou logou thV paroikiaV ote emellon ekporeuesqai

2 soi prepei umnoV o qeoV en Siwn kai soi apodoqhsetai euch en Ierousalhm

3 eisakouson proseuchV mou proV se pasa sarx hxei

4 logoi anomiwn uperedunamwsan hmaV kai taV asebeiaV hmwn su ilash

5 makarioV on exelexw kai proselabou kataskhnwsei en taiV aulaiV sou plhsqhsomeqa en toiV agaqoiV tou oikou sou agioV o naoV sou qaumastoV en dikaiosunh

6 epakouson hmwn o qeoV o swthr hmwn h elpiV pantwn twn peratwn thV ghV kai en qalassh makran

7 etoimazwn orh en th iscui autou periezwsmenoV en dunasteia

8 o suntarasswn to kutoV thV qalasshV hcouV kumatwn authV taracqhsontai ta eqnh

9 kai fobhqhsontai oi katoikounteV ta perata apo twn shmeiwn sou exodouV prwiaV kai esperaV teryeiV

10 epeskeyw thn ghn kai emequsaV authn eplhqunaV tou ploutisai authn o potamoV tou qeou eplhrwqh udatwn htoimasaV thn trofhn autwn oti outwV h etoimasia sou

11 touV aulakaV authV mequson plhqunon ta genhmata authV en taiV stagosin authV eufranqhsetai anatellousa

12 euloghseiV ton stefanon tou eniautou thV crhstothtoV sou kai ta pedia sou plhsqhsontai piothtoV

13 pianqhsontai ta wraia thV erhmou kai agalliasin oi bounoi perizwsontai

14 enedusanto oi krioi twn probatwn kai ai koiladeV plhqunousi siton kekraxontai kai gar umnhsousin

 

65

1 eiV to teloV wdh yalmou anastasewV alalaxate tw qew pasa h gh

2 yalate dh tw onomati autou dote doxan ainesei autou

3 eipate tw qew wV fobera ta erga sou en tw plhqei thV dunamewV sou yeusontai se oi ecqroi sou

4 pasa h gh proskunhsatwsan soi kai yalatwsan soi yalatwsan tw onomati sou diayalma

5 deute kai idete ta erga tou qeou foberoV en boulaiV uper touV uiouV twn anqrwpwn

6 o metastrefwn thn qalassan eiV xhran en potamw dieleusontai podi ekei eufranqhsomeqa ep autw

7 tw despozonti en th dunasteia autou tou aiwnoV oi ofqalmoi autou epi ta eqnh epiblepousin oi parapikrainonteV mh uyousqwsan en eautoiV diayalma

8 eulogeite eqnh ton qeon hmwn kai akoutisasqe thn fwnhn thV ainesewV autou

9 tou qemenou thn yuchn mou eiV zwhn kai mh dontoV eiV salon touV podaV mou

10 oti edokimasaV hmaV o qeoV epurwsaV hmaV wV puroutai to argurion

11 eishgageV hmaV eiV thn pagida eqou qliyeiV epi ton nwton hmwn

12 epebibasaV anqrwpouV epi taV kefalaV hmwn dihlqomen dia puroV kai udatoV kai exhgageV hmaV eiV anayuchn

13 eiseleusomai eiV ton oikon sou en olokautwmasin apodwsw soi taV eucaV mou

14 aV diesteilen ta ceilh mou kai elalhsen to stoma mou en th qliyei mou

15 olokautwmata memualwmena anoisw soi meta qumiamatoV kai kriwn poihsw soi boaV meta cimarwn diayalma

16 deute akousate kai dihghsomai panteV oi foboumenoi ton qeon osa epoihsen th yuch mou

17 proV auton tw stomati mou ekekraxa kai uywsa upo thn glwssan mou

18 adikian ei eqewroun en kardia mou mh eisakousatw kurioV

19 dia touto eishkousen mou o qeoV prosescen th fwnh thV dehsewV mou

20 euloghtoV o qeoV oV ouk apesthsen thn proseuchn mou kai to eleoV autou ap emou

 

66

1 eiV to teloV en umnoiV yalmoV wdhV

2 o qeoV oiktirhsai hmaV kai euloghsai hmaV epifanai to proswpon autou ef hmaV diayalma

3 tou gnwnai en th gh thn odon sou en pasin eqnesin to swthrion sou

4 exomologhsasqwsan soi laoi o qeoV exomologhsasqwsan soi laoi panteV

5 eufranqhtwsan kai agalliasqwsan eqnh oti krineiV laouV en euquthti kai eqnh en th gh odhghseiV diayalma

6 exomologhsasqwsan soi laoi o qeoV exomologhsasqwsan soi laoi panteV

7 gh edwken ton karpon authV euloghsai hmaV o qeoV o qeoV hmwn

8 euloghsai hmaV o qeoV kai fobhqhtwsan auton panta ta perata thV ghV

 

67

1 eiV to teloV tw Dauid yalmoV wdhV

2 anasthtw o qeoV kai diaskorpisqhtwsan oi ecqroi autou kai fugetwsan oi misounteV auton apo proswpou autou

3 wV ekleipei kapnoV eklipetwsan wV thketai khroV apo proswpou puroV outwV apolointo oi amartwloi apo proswpou tou qeou

4 kai oi dikaioi eufranqhtwsan agalliasqwsan enwpion tou qeou terfqhtwsan en eufrosunh

5 asate tw qew yalate tw onomati autou odopoihsate tw epibebhkoti epi dusmwn kurioV onoma autw kai agalliasqe enwpion autou taracqhsontai apo proswpou autou

6 tou patroV twn orfanwn kai kritou twn chrwn o qeoV en topw agiw autou

7 o qeoV katoikizei monotropouV en oikw exagwn pepedhmenouV en andreia omoiwV touV parapikrainontaV touV katoikountaV en tafoiV

8 o qeoV en tw ekporeuesqai se enwpion tou laou sou en tw diabainein se en th erhmw diayalma

9 gh eseisqh kai gar oi ouranoi estaxan apo proswpou tou qeou touto Sina apo proswpou tou qeou Israhl

10 brochn ekousion aforieiV o qeoV th klhronomia sou kai hsqenhsen su de kathrtisw authn

11 ta zwa sou katoikousin en auth htoimasaV en th crhstothti sou tw ptwcw o qeoV

12 kurioV dwsei rhma toiV euaggelizomenoiV dunamei pollh

13 o basileuV twn dunamewn tou agaphtou kai wraiothti tou oikou dielesqai skula

14 ean koimhqhte ana meson twn klhrwn pterugeV peristeraV perihrgurwmenai kai ta metafrena authV en clwrothti crusiou diayalma

15 en tw diastellein ton epouranion basileiV ep authV cionwqhsontai en Selmwn

16 oroV tou qeou oroV pion oroV teturwmenon oroV pion

17 ina ti upolambanete orh teturwmena to oroV o eudokhsen o qeoV katoikein en autw kai gar o kurioV kataskhnwsei eiV teloV

18 to arma tou qeou murioplasion ciliadeV euqhnountwn o kurioV en autoiV en Sina en tw agiw

19 anebhV eiV uyoV hcmalwteusaV aicmalwsian elabeV domata en anqrwpw kai gar apeiqounteV tou kataskhnwsai kurioV o qeoV euloghtoV

20 euloghtoV kurioV hmeran kaq hmeran kateuodwsei hmin o qeoV twn swthriwn hmwn diayalma

21 o qeoV hmwn qeoV tou swzein kai tou kuriou kuriou ai diexodoi tou qanatou

22 plhn o qeoV sunqlasei kefalaV ecqrwn autou korufhn tricoV diaporeuomenwn en plhmmeleiaiV autwn

23 eipen kurioV ek Basan epistreyw epistreyw en buqoiV qalasshV

24 opwV an bafh o pouV sou en aimati h glwssa twn kunwn sou ex ecqrwn par autou

25 eqewrhqhsan ai poreiai sou o qeoV ai poreiai tou qeou mou tou basilewV tou en tw agiw

26 proefqasan arconteV ecomenoi yallontwn en mesw neanidwn tumpanistriwn

27 en ekklhsiaiV eulogeite ton qeon ton kurion ek phgwn Israhl

28 ekei Beniamin newteroV en ekstasei arconteV Iouda hgemoneV autwn arconteV Zaboulwn arconteV Nefqali

29 enteilai o qeoV th dunamei sou dunamwson o qeoV touto o kateirgasw hmin

30 apo tou naou sou epi Ierousalhm soi oisousin basileiV dwra

31 epitimhson toiV qhrioiV tou kalamou h sunagwgh twn taurwn en taiV damalesin twn lawn tou mh apokleisqhnai touV dedokimasmenouV tw arguriw diaskorpison eqnh ta touV polemouV qelonta

32 hxousin presbeiV ex Aiguptou Aiqiopia profqasei ceira authV tw qew

33 ai basileiai thV ghV asate tw qew yalate tw kuriw diayalma

34 yalate tw qew tw epibebhkoti epi ton ouranon tou ouranou kata anatolaV idou dwsei en th fwnh autou fwnhn dunamewV

35 dote doxan tw qew epi ton Israhl h megaloprepeia autou kai h dunamiV autou en taiV nefelaiV

36 qaumastoV o qeoV en toiV agioiV autou o qeoV Israhl autoV dwsei dunamin kai krataiwsin tw law autou euloghtoV o qeoV

 

68

1 eiV to teloV uper twn alloiwqhsomenwn tw Dauid

2 swson me o qeoV oti eishlqosan udata ewV yuchV mou

3 enepaghn eiV ilun buqou kai ouk estin upostasiV hlqon eiV ta baqh thV qalasshV kai kataigiV katepontisen me

4 ekopiasa krazwn ebragciasen o larugx mou exelipon oi ofqalmoi mou apo tou elpizein epi ton qeon mou

5 eplhqunqhsan uper taV tricaV thV kefalhV mou oi misounteV me dwrean ekrataiwqhsan oi ecqroi mou oi ekdiwkonteV me adikwV a ouc hrpasa tote apetinnuon

6 o qeoV su egnwV thn afrosunhn mou kai ai plhmmeleiai mou apo sou ouk ekrubhsan

7 mh aiscunqeihsan ep emoi oi upomenonteV se kurie kurie twn dunamewn mh entrapeihsan ep emoi oi zhtounteV se o qeoV tou Israhl

8 oti eneka sou uphnegka oneidismon ekaluyen entroph to proswpon mou

9 aphllotriwmenoV egenhqhn toiV adelfoiV mou kai xenoV toiV uioiV thV mhtroV mou

10 oti o zhloV tou oikou sou katefagen me kai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepesan ep eme

11 kai sunekamya en nhsteia thn yuchn mou kai egenhqh eiV oneidismon emoi

12 kai eqemhn to enduma mou sakkon kai egenomhn autoiV eiV parabolhn

13 kat emou hdolescoun oi kaqhmenoi en pulh kai eiV eme eyallon oi pinonteV ton oinon

14 egw de th proseuch mou proV se kurie kairoV eudokiaV o qeoV en tw plhqei tou eleouV sou epakouson mou en alhqeia thV swthriaV sou

15 swson me apo phlou ina mh empagw rusqeihn ek twn misountwn me kai ek tou baqouV twn udatwn

16 mh me katapontisatw kataigiV udatoV mhde katapietw me buqoV mhde suscetw ep eme frear to stoma autou

17 eisakouson mou kurie oti crhston to eleoV sou kata to plhqoV twn oiktirmwn sou epibleyon ep eme

18 mh apostreyhV to proswpon sou apo tou paidoV sou oti qlibomai tacu epakouson mou

19 prosceV th yuch mou kai lutrwsai authn eneka twn ecqrwn mou rusai me

20 su gar ginwskeiV ton oneidismon mou kai thn aiscunhn mou kai thn entrophn mou enantion sou panteV oi qlibonteV me

21 oneidismon prosedokhsen h yuch mou kai talaipwrian kai upemeina sullupoumenon kai ouc uphrxen kai parakalountaV kai ouc euron

22 kai edwkan eiV to brwma mou colhn kai eiV thn diyan mou epotisan me oxoV

23 genhqhtw h trapeza autwn enwpion autwn eiV pagida kai eiV antapodosin kai eiV skandalon

24 skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn dia pantoV sugkamyon

25 ekceon ep autouV thn orghn sou kai o qumoV thV orghV sou katalaboi autouV

26 genhqhtw h epauliV autwn hrhmwmenh kai en toiV skhnwmasin autwn mh estw o katoikwn

27 oti on su epataxaV autoi katediwxan kai epi to algoV twn traumatiwn sou proseqhkan

28 prosqeV anomian epi thn anomian autwn kai mh eiselqetwsan en dikaiosunh sou

29 exaleifqhtwsan ek biblou zwntwn kai meta dikaiwn mh grafhtwsan

30 ptwcoV kai algwn eimi egw kai h swthria tou proswpou sou o qeoV antelabeto mou

31 ainesw to onoma tou qeou met wdhV megalunw auton en ainesei

32 kai aresei tw qew uper moscon neon kerata ekferonta kai oplaV

33 idetwsan ptwcoi kai eufranqhtwsan ekzhthsate ton qeon kai zhsetai h yuch umwn

34 oti eishkousen twn penhtwn o kurioV kai touV pepedhmenouV autou ouk exoudenwsen

35 ainesatwsan auton oi ouranoi kai h gh qalassa kai panta ta erponta en autoiV

36 oti o qeoV swsei thn Siwn kai oikodomhqhsontai ai poleiV thV IoudaiaV kai katoikhsousin ekei kai klhronomhsousin authn

37 kai to sperma twn doulwn autou kaqexousin authn kai oi agapwnteV to onoma autou kataskhnwsousin en auth

 

69

1 eiV to teloV tw Dauid eiV anamnhsin

2 eiV to swsai me kurion o qeoV eiV thn bohqeian mou prosceV

3 aiscunqeihsan kai entrapeihsan oi zhtounteV mou thn yuchn apostrafeihsan eiV ta opisw kai kataiscunqeihsan oi boulomenoi moi kaka

4 apostrafeihsan parautika aiscunomenoi oi legonteV moi euge euge

5 agalliasqwsan kai eufranqhtwsan epi soi panteV oi zhtounteV se kai legetwsan dia pantoV megalunqhtw o qeoV oi agapwnteV to swthrion sou

6 egw de ptwcoV kai penhV o qeoV bohqhson moi bohqoV mou kai rusthV mou ei su kurie mh cronishV

 

70

1 tw Dauid uiwn Iwnadab kai twn prwtwn aicmalwtisqentwn o qeoV epi soi hlpisa mh kataiscunqeihn eiV ton aiwna

2 en th dikaiosunh sou rusai me kai exelou me klinon proV me to ouV sou kai swson me

3 genou moi eiV qeon uperaspisthn kai eiV topon ocuron tou swsai me oti sterewma mou kai katafugh mou ei su

4 o qeoV mou rusai me ek ceiroV amartwlou ek ceiroV paranomountoV kai adikountoV

5 oti su ei h upomonh mou kurie kurioV h elpiV mou ek neothtoV mou

6 epi se epesthricqhn apo gastroV ek koiliaV mhtroV mou su mou ei skepasthV en soi h umnhsiV mou dia pantoV

7 wsei teraV egenhqhn toiV polloiV kai su bohqoV krataioV

8 plhrwqhtw to stoma mou ainesewV opwV umnhsw thn doxan sou olhn thn hmeran thn megaloprepeian sou

9 mh aporriyhV me eiV kairon ghrouV en tw ekleipein thn iscun mou mh egkataliphV me

10 oti eipan oi ecqroi mou emoi kai oi fulassonteV thn yuchn mou ebouleusanto epi to auto

11 legonteV o qeoV egkatelipen auton katadiwxate kai katalabete auton oti ouk estin o ruomenoV

12 o qeoV mh makrunhV ap emou o qeoV mou eiV thn bohqeian mou prosceV

13 aiscunqhtwsan kai eklipetwsan oi endiaballonteV thn yuchn mou peribalesqwsan aiscunhn kai entrophn oi zhtounteV ta kaka moi

14 egw de dia pantoV elpiw kai prosqhsw epi pasan thn ainesin sou

15 to stoma mou exaggelei thn dikaiosunhn sou olhn thn hmeran thn swthrian sou oti ouk egnwn grammateiaV

16 eiseleusomai en dunasteia kuriou kurie mnhsqhsomai thV dikaiosunhV sou monou

17 edidaxaV me o qeoV ek neothtoV mou kai mecri nun apaggelw ta qaumasia sou

18 kai ewV ghrouV kai presbeiou o qeoV mh egkataliphV me ewV an apaggeilw ton braciona sou pash th genea th ercomenh thn dunasteian sou kai thn dikaiosunhn sou

19 o qeoV ewV uyistwn a epoihsaV megaleia o qeoV tiV omoioV soi

20 osaV edeixaV moi qliyeiV pollaV kai kakaV kai epistreyaV ezwopoihsaV me kai ek twn abusswn thV ghV palin anhgageV me

21 epleonasaV thn megalosunhn sou kai epistreyaV parekalesaV me kai ek twn abusswn thV ghV palin anhgageV me

22 kai gar egw exomologhsomai soi en skeuei yalmou thn alhqeian sou o qeoV yalw soi en kiqara o agioV tou Israhl

23 agalliasontai ta ceilh mou otan yalw soi kai h yuch mou hn elutrwsw

24 eti de kai h glwssa mou olhn thn hmeran melethsei thn dikaiosunhn sou otan aiscunqwsin kai entrapwsin oi zhtounteV ta kaka moi

 

71

1 eiV Salwmwn o qeoV to krima sou tw basilei doV kai thn dikaiosunhn sou tw uiw tou basilewV

2 krinein ton laon sou en dikaiosunh kai touV ptwcouV sou en krisei

3 analabetw ta orh eirhnhn tw law sou kai oi bounoi en dikaiosunh

4 krinei touV ptwcouV tou laou kai swsei touV uiouV twn penhtwn kai tapeinwsei sukofanthn

5 kai sumparamenei tw hliw kai pro thV selhnhV geneaV genewn

6 kai katabhsetai wV uetoV epi pokon kai wsei stagoneV stazousai epi thn ghn

7 anatelei en taiV hmeraiV autou dikaiosunh kai plhqoV eirhnhV ewV ou antanaireqh h selhnh

8 kai katakurieusei apo qalasshV ewV qalasshV kai apo potamou ewV peratwn thV oikoumenhV

9 enwpion autou propesountai AiqiopeV kai oi ecqroi autou coun leixousin

10 basileiV QarsiV kai ai nhsoi dwra prosoisousin basileiV Arabwn kai Saba dwra prosaxousin

11 kai proskunhsousin autw panteV oi basileiV panta ta eqnh douleusousin autw

12 oti errusato ptwcon ek ceiroV dunastou kai penhta w ouc uphrcen bohqoV

13 feisetai ptwcou kai penhtoV kai yucaV penhtwn swsei

14 ek tokou kai ex adikiaV lutrwsetai taV yucaV autwn kai entimon to onoma autwn enwpion autou

15 kai zhsetai kai doqhsetai autw ek tou crusiou thV ArabiaV kai proseuxontai peri autou dia pantoV olhn thn hmeran euloghsousin auton

16 estai sthrigma en th gh ep akrwn twn orewn uperarqhsetai uper ton Libanon o karpoV autou kai exanqhsousin ek polewV wsei cortoV thV ghV

17 estw to onoma autou euloghmenon eiV touV aiwnaV pro tou hliou diamenei to onoma autou kai euloghqhsontai en autw pasai ai fulai thV ghV panta ta eqnh makariousin auton

18 euloghtoV kurioV o qeoV o qeoV Israhl o poiwn qaumasia monoV

19 kai euloghton to onoma thV doxhV autou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV kai plhrwqhsetai thV doxhV autou pasa h gh genoito genoito

20 exelipon oi umnoi Dauid tou uiou Iessai

 

72

1 yalmoV tw Asaf wV agaqoV tw Israhl o qeoV toiV euqesi th kardia

2 emou de para mikron esaleuqhsan oi podeV par oligon execuqh ta diabhmata mou

3 oti ezhlwsa epi toiV anomoiV eirhnhn amartwlwn qewrwn

4 oti ouk estin ananeusiV tw qanatw autwn kai sterewma en th mastigi autwn

5 en kopoiV anqrwpwn ouk eisin kai meta anqrwpwn ou mastigwqhsontai

6 dia touto ekrathsen autouV h uperhfania periebalonto adikian kai asebeian autwn

7 exeleusetai wV ek steatoV h adikia autwn dihlqosan eiV diaqesin kardiaV

8 dienohqhsan kai elalhsan en ponhria adikian eiV to uyoV elalhsan

9 eqento eiV ouranon to stoma autwn kai h glwssa autwn dihlqen epi thV ghV

10 dia touto epistreyei o laoV mou entauqa kai hmerai plhreiV eureqhsontai autoiV

11 kai eipan pwV egnw o qeoV kai ei estin gnwsiV en tw uyistw

12 idou outoi amartwloi kai euqhnountai eiV ton aiwna katescon ploutou

13 kai eipa ara mataiwV edikaiwsa thn kardian mou kai eniyamhn en aqwoiV taV ceiraV mou

14 kai egenomhn memastigwmenoV olhn thn hmeran kai o elegcoV mou eiV taV prwiaV

15 ei elegon dihghsomai outwV idou th genea twn uiwn sou hsunqethka

16 kai upelabon tou gnwnai touto kopoV estin enantion mou

17 ewV eiselqw eiV to agiasthrion tou qeou kai sunw eiV ta escata autwn

18 plhn dia taV doliothtaV eqou autoiV katebaleV autouV en tw eparqhnai

19 pwV egenonto eiV erhmwsin exapina exelipon apwlonto dia thn anomian autwn

20 wsei enupnion exegeiromenou kurie en th polei sou thn eikona autwn exoudenwseiV

21 oti exekauqh h kardia mou kai oi nefroi mou hlloiwqhsan

22 kai egw exoudenwmenoV kai ouk egnwn kthnwdhV egenomhn para soi

23 kai egw dia pantoV meta sou ekrathsaV thV ceiroV thV dexiaV mou

24 en th boulh sou wdhghsaV me kai meta doxhV proselabou me

25 ti gar moi uparcei en tw ouranw kai para sou ti hqelhsa epi thV ghV

26 exelipen h kardia mou kai h sarx mou o qeoV thV kardiaV mou kai h meriV mou o qeoV eiV ton aiwna

27 oti idou oi makrunonteV eautouV apo sou apolountai exwleqreusaV panta ton porneuonta apo sou

28 emoi de to proskollasqai tw qew agaqon estin tiqesqai en tw kuriw thn elpida mou tou exaggeilai pasaV taV aineseiV sou en taiV pulaiV thV qugatroV Siwn

 

73

1 sunesewV tw Asaf ina ti apwsw o qeoV eiV teloV wrgisqh o qumoV sou epi probata nomhV sou

2 mnhsqhti thV sunagwghV sou hV ekthsw ap archV elutrwsw rabdon klhronomiaV sou oroV Siwn touto o kateskhnwsaV en autw

3 eparon taV ceiraV sou epi taV uperhfaniaV autwn eiV teloV osa eponhreusato o ecqroV en toiV agioiV sou

4 kai enekauchsanto oi misounteV se en mesw thV eorthV sou eqento ta shmeia autwn shmeia kai ouk egnwsan

5 wV eiV thn eisodon uperanw

6 wV en drumw xulwn axinaiV exekoyan taV quraV authV epi to auto en pelekei kai laxeuthriw katerraxan authn

7 enepurisan en puri to agiasthrion sou eiV thn ghn ebebhlwsan to skhnwma tou onomatoV sou

8 eipan en th kardia autwn h suggeneia autwn epi to auto deute kai katakauswmen pasaV taV eortaV tou qeou apo thV ghV

9 ta shmeia hmwn ouk eidomen ouk estin eti profhthV kai hmaV ou gnwsetai eti

10 ewV pote o qeoV oneidiei o ecqroV paroxunei o upenantioV to onoma sou eiV teloV

11 ina ti apostrefeiV thn ceira sou kai thn dexian sou ek mesou tou kolpou sou eiV teloV

12 o de qeoV basileuV hmwn pro aiwnoV eirgasato swthrian en mesw thV ghV

13 su ekrataiwsaV en th dunamei sou thn qalassan su sunetriyaV taV kefalaV twn drakontwn epi tou udatoV

14 su suneqlasaV taV kefalaV tou drakontoV edwkaV auton brwma laoiV toiV Aiqioyin

15 su dierrhxaV phgaV kai ceimarrouV su exhranaV potamouV Hqam

16 sh estin h hmera kai sh estin h nux su kathrtisw fausin kai hlion

17 su epoihsaV panta ta oria thV ghV qeroV kai ear su eplasaV auta

18 mnhsqhti tauthV ecqroV wneidisen ton kurion kai laoV afrwn parwxunen to onoma sou

19 mh paradwV toiV qhrioiV yuchn exomologoumenhn soi twn yucwn twn penhtwn sou mh epilaqh eiV teloV

20 epibleyon eiV thn diaqhkhn sou oti eplhrwqhsan oi eskotismenoi thV ghV oikwn anomiwn

21 mh apostrafhtw tetapeinwmenoV kathscummenoV ptwcoV kai penhV ainesousin to onoma sou

22 anasta o qeoV dikason thn dikhn sou mnhsqhti twn oneidismwn sou twn upo afronoV olhn thn hmeran

23 mh epilaqh thV fwnhV twn iketwn sou h uperhfania twn misountwn se anebh dia pantoV proV se

 

74

1 eiV to teloV mh diafqeirhV yalmoV tw Asaf wdhV

2 exomologhsomeqa soi o qeoV exomologhsomeqa kai epikalesomeqa to onoma sou

3 dihghsomai panta ta qaumasia sou otan labw kairon egw euquthtaV krinw

4 etakh h gh kai panteV oi katoikounteV en auth egw esterewsa touV stulouV authV diayalma

5 eipa toiV paranomousin mh paranomeite kai toiV amartanousin mh uyoute keraV

6 mh epairete eiV uyoV to keraV umwn mh laleite kata tou qeou adikian

7 oti oute apo exodwn oute apo dusmwn oute apo erhmwn orewn

8 oti o qeoV krithV estin touton tapeinoi kai touton uyoi

9 oti pothrion en ceiri kuriou oinou akratou plhreV kerasmatoV kai eklinen ek toutou eiV touto plhn o trugiaV autou ouk exekenwqh piontai panteV oi amartwloi thV ghV

10 egw de agalliasomai eiV ton aiwna yalw tw qew Iakwb

11 kai panta ta kerata twn amartwlwn sugklasw kai uywqhsetai ta kerata tou dikaiou

 

75

1 eiV to teloV en umnoiV yalmoV tw Asaf wdh proV ton Assurion

2 gnwstoV en th Ioudaia o qeoV en tw Israhl mega to onoma autou

3 kai egenhqh en eirhnh o topoV autou kai to katoikhthrion autou en Siwn

4 ekei sunetriyen ta krath twn toxwn oplon kai romfaian kai polemon diayalma

5 fwtizeiV su qaumastwV apo orewn aiwniwn

6 etaracqhsan panteV oi asunetoi th kardia upnwsan upnon autwn kai ouc euron ouden panteV oi andreV tou ploutou taiV cersin autwn

7 apo epitimhsewV sou o qeoV Iakwb enustaxan oi epibebhkoteV touV ippouV

8 su foberoV ei kai tiV antisthsetai soi apo tote h orgh sou

9 ek tou ouranou hkoutisaV krisin gh efobhqh kai hsucasen

10 en tw anasthnai eiV krisin ton qeon tou swsai pantaV touV praeiV thV ghV diayalma

11 oti enqumion anqrwpou exomologhsetai soi kai egkataleimma enqumiou eortasei soi

12 euxasqe kai apodote kuriw tw qew umwn panteV oi kuklw autou oisousin dwra

13 tw foberw kai afairoumenw pneumata arcontwn foberw para toiV basileusi thV ghV

 

76

1 eiV to teloV uper Idiqoun tw Asaf yalmoV

2 fwnh mou proV kurion ekekraxa fwnh mou proV ton qeon kai prosescen moi

3 en hmera qliyewV mou ton qeon exezhthsa taiV cersin mou nuktoV enantion autou kai ouk hpathqhn aphnhnato paraklhqhnai h yuch mou

4 emnhsqhn tou qeou kai eufranqhn hdoleschsa kai wligoyuchsen to pneuma mou diayalma

5 prokatelabonto fulakaV oi ofqalmoi mou etaracqhn kai ouk elalhsa

6 dielogisamhn hmeraV arcaiaV kai eth aiwnia emnhsqhn kai emelethsa

7 nuktoV meta thV kardiaV mou hdolescoun kai eskallen to pneuma mou

8 mh eiV touV aiwnaV apwsetai kurioV kai ou prosqhsei tou eudokhsai eti

9 h eiV teloV to eleoV autou apokoyei apo geneaV eiV genean

10 h epilhsetai tou oiktirhsai o qeoV h sunexei en th orgh autou touV oiktirmouV autou diayalma

11 kai eipa nun hrxamhn auth h alloiwsiV thV dexiaV tou uyistou

12 emnhsqhn twn ergwn kuriou oti mnhsqhsomai apo thV archV twn qaumasiwn sou

13 kai melethsw en pasin toiV ergoiV sou kai en toiV epithdeumasin sou adoleschsw

14 o qeoV en tw agiw h odoV sou tiV qeoV megaV wV o qeoV hmwn

15 su ei o qeoV o poiwn qaumasia egnwrisaV en toiV laoiV thn dunamin sou

16 elutrwsw en tw bracioni sou ton laon sou touV uiouV Iakwb kai Iwshf diayalma

17 eidosan se udata o qeoV eidosan se udata kai efobhqhsan kai etaracqhsan abussoi plhqoV hcouV udatwn

18 fwnhn edwkan ai nefelai kai gar ta belh sou diaporeuontai

19 fwnh thV bronthV sou en tw trocw efanan ai astrapai sou th oikoumenh esaleuqh kai entromoV egenhqh h gh

20 en th qalassh h odoV sou kai ai triboi sou en udasi polloiV kai ta icnh sou ou gnwsqhsontai

21 wdhghsaV wV probata ton laon sou en ceiri Mwush kai Aarwn

 

77

1 sunesewV tw Asaf prosecete laoV mou ton nomon mou klinate to ouV umwn eiV ta rhmata tou stomatoV mou

2 anoixw en parabolaiV to stoma mou fqegxomai problhmata ap archV

3 osa hkousamen kai egnwmen auta kai oi patereV hmwn dihghsanto hmin

4 ouk ekrubh apo twn teknwn autwn eiV genean eteran apaggellonteV taV aineseiV tou kuriou kai taV dunasteiaV autou kai ta qaumasia autou a epoihsen

5 kai anesthsen marturion en Iakwb kai nomon eqeto en Israhl osa eneteilato toiV patrasin hmwn tou gnwrisai auta toiV uioiV autwn

6 opwV an gnw genea etera uioi oi tecqhsomenoi kai anasthsontai kai apaggelousin auta toiV uioiV autwn

7 ina qwntai epi ton qeon thn elpida autwn kai mh epilaqwntai twn ergwn tou qeou kai taV entolaV autou ekzhthsousin

8 ina mh genwntai wV oi patereV autwn genea skolia kai parapikrainousa genea htiV ou kathuqunen thn kardian authV kai ouk epistwqh meta tou qeou to pneuma authV

9 uioi Efraim enteinonteV kai ballonteV toxoiV estrafhsan en hmera polemou

10 ouk efulaxan thn diaqhkhn tou qeou kai en tw nomw autou ouk hqelon poreuesqai

11 kai epelaqonto twn euergesiwn autou kai twn qaumasiwn autou wn edeixen autoiV

12 enantion twn paterwn autwn a epoihsen qaumasia en gh Aiguptw en pediw TanewV

13 dierrhxen qalassan kai dihgagen autouV esthsen udata wsei askon

14 kai wdhghsen autouV en nefelh hmeraV kai olhn thn nukta en fwtismw puroV

15 dierrhxen petran en erhmw kai epotisen autouV wV en abussw pollh

16 kai exhgagen udwr ek petraV kai kathgagen wV potamouV udata

17 kai proseqento eti tou amartanein autw parepikranan ton uyiston en anudrw

18 kai exepeirasan ton qeon en taiV kardiaiV autwn tou aithsai brwmata taiV yucaiV autwn

19 kai katelalhsan tou qeou kai eipan mh dunhsetai o qeoV etoimasai trapezan en erhmw

20 epei epataxen petran kai erruhsan udata kai ceimarroi kateklusqhsan mh kai arton dunatai dounai h etoimasai trapezan tw law autou

21 dia touto hkousen kurioV kai anebaleto kai pur anhfqh en Iakwb kai orgh anebh epi ton Israhl

22 oti ouk episteusan en tw qew oude hlpisan epi to swthrion autou

23 kai eneteilato nefelaiV uperanwqen kai quraV ouranou anewxen

24 kai ebrexen autoiV manna fagein kai arton ouranou edwken autoiV

25 arton aggelwn efagen anqrwpoV episitismon apesteilen autoiV eiV plhsmonhn

26 aphren noton ex ouranou kai ephgagen en th dunasteia autou liba

27 kai ebrexen ep autouV wsei coun sarkaV kai wsei ammon qalasswn peteina pterwta

28 kai epepeson eiV meson thV parembolhV autwn kuklw twn skhnwmatwn autwn

29 kai efagosan kai eneplhsqhsan sfodra kai thn epiqumian autwn hnegken autoiV

30 ouk esterhqhsan apo thV epiqumiaV autwn eti thV brwsewV autwn oushV en tw stomati autwn

31 kai orgh tou qeou anebh ep autouV kai apekteinen en toiV piosin autwn kai touV eklektouV tou Israhl sunepodisen

32 en pasin toutoiV hmarton eti kai ouk episteusan en toiV qaumasioiV autou

33 kai exelipon en mataiothti ai hmerai autwn kai ta eth autwn meta spoudhV

34 otan apektennen autouV exezhtoun auton kai epestrefon kai wrqrizon proV ton qeon

35 kai emnhsqhsan oti o qeoV bohqoV autwn estin kai o qeoV o uyistoV lutrwthV autwn estin

36 kai hpathsan auton en tw stomati autwn kai th glwssh autwn eyeusanto autw

37 h de kardia autwn ouk euqeia met autou oude epistwqhsan en th diaqhkh autou

38 autoV de estin oiktirmwn kai ilasetai taiV amartiaiV autwn kai ou diafqerei kai plhqunei tou apostreyai ton qumon autou kai ouci ekkausei pasan thn orghn autou

39 kai emnhsqh oti sarx eisin pneuma poreuomenon kai ouk epistrefon

40 posakiV parepikranan auton en th erhmw parwrgisan auton en gh anudrw

41 kai epestreyan kai epeirasan ton qeon kai ton agion tou Israhl parwxunan

42 ouk emnhsqhsan thV ceiroV autou hmeraV hV elutrwsato autouV ek ceiroV qlibontoV

43 wV eqeto en Aiguptw ta shmeia autou kai ta terata autou en pediw TanewV

44 kai metestreyen eiV aima touV potamouV autwn kai ta ombrhmata autwn opwV mh piwsin

45 exapesteilen eiV autouV kunomuian kai katefagen autouV kai batracon kai diefqeiren autouV

46 kai edwken th erusibh ton karpon autwn kai touV ponouV autwn th akridi

47 apekteinen en calazh thn ampelon autwn kai taV sukaminouV autwn en th pacnh

48 kai paredwken eiV calazan ta kthnh autwn kai thn uparxin autwn tw puri

49 exapesteilen eiV autouV orghn qumou autou qumon kai orghn kai qliyin apostolhn di aggelwn ponhrwn

50 wdopoihsen tribon th orgh autou ouk efeisato apo qanatou twn yucwn autwn kai ta kthnh autwn eiV qanaton sunekleisen

51 kai epataxen pan prwtotokon en Aiguptw aparchn twn ponwn autwn en toiV skhnwmasi Cam

52 kai aphren wV probata ton laon autou kai anhgagen autouV wV poimnion en erhmw

53 kai wdhghsen autouV en elpidi kai ouk edeiliasan kai touV ecqrouV autwn ekaluyen qalassa

54 kai eishgagen autouV eiV orion agiasmatoV autou oroV touto o ekthsato h dexia autou

55 kai exebalen apo proswpou autwn eqnh kai eklhrodothsen autouV en scoiniw klhrodosiaV kai kateskhnwsen en toiV skhnwmasin autwn taV fulaV tou Israhl

56 kai epeirasan kai parepikranan ton qeon ton uyiston kai ta marturia autou ouk efulaxanto

57 kai apestreyan kai hsunqethsan kaqwV kai oi patereV autwn kai metestrafhsan eiV toxon streblon

58 kai parwrgisan auton en toiV bounoiV autwn kai en toiV gluptoiV autwn parezhlwsan auton

59 hkousen o qeoV kai upereiden kai exoudenwsen sfodra ton Israhl

60 kai apwsato thn skhnhn Shlwm skhnwma autou ou kateskhnwsen en anqrwpoiV

61 kai paredwken eiV aicmalwsian thn iscun autwn kai thn kallonhn autwn eiV ceiraV ecqrou

62 kai sunekleisen eiV romfaian ton laon autou kai thn klhronomian autou upereiden

63 touV neaniskouV autwn katefagen pur kai ai parqenoi autwn ouk epenqhqhsan

64 oi iereiV autwn en romfaia epesan kai ai chrai autwn ou klausqhsontai

65 kai exhgerqh wV o upnwn kurioV wV dunatoV kekraipalhkwV ex oinou

66 kai epataxen touV ecqrouV autou eiV ta opisw oneidoV aiwnion edwken autoiV

67 kai apwsato to skhnwma Iwshf kai thn fulhn Efraim ouk exelexato

68 kai exelexato thn fulhn Iouda to oroV to Siwn o hgaphsen

69 kai wkodomhsen wV monokerwtwn to agiasma autou en th gh eqemeliwsen authn eiV ton aiwna

70 kai exelexato Dauid ton doulon autou kai anelaben auton ek twn poimniwn twn probatwn

71 exopisqen twn loceuomenwn elaben auton poimainein Iakwb ton laon autou kai Israhl thn klhronomian autou

72 kai epoimanen autouV en th akakia thV kardiaV autou kai en taiV sunesesi twn ceirwn autou wdhghsen autouV

 

78

1 yalmoV tw Asaf o qeoV hlqosan eqnh eiV thn klhronomian sou emianan ton naon ton agion sou eqento Ierousalhm eiV opwrofulakion

2 eqento ta qnhsimaia twn doulwn sou brwmata toiV peteinoiV tou ouranou taV sarkaV twn osiwn sou toiV qhrioiV thV ghV

3 execean to aima autwn wV udwr kuklw Ierousalhm kai ouk hn o qaptwn

4 egenhqhmen oneidoV toiV geitosin hmwn mukthrismoV kai cleuasmoV toiV kuklw hmwn

5 ewV pote kurie orgisqhsh eiV teloV ekkauqhsetai wV pur o zhloV sou

6 ekceon thn orghn sou epi eqnh ta mh ginwskonta se kai epi basileiaV ai to onoma sou ouk epekalesanto

7 oti katefagon ton Iakwb kai ton topon autou hrhmwsan

8 mh mnhsqhV hmwn anomiwn arcaiwn tacu prokatalabetwsan hmaV oi oiktirmoi sou oti eptwceusamen sfodra

9 bohqhson hmin o qeoV o swthr hmwn eneka thV doxhV tou onomatoV sou kurie rusai hmaV kai ilasqhti taiV amartiaiV hmwn eneka tou onomatoV sou

10 mhpote eipwsin ta eqnh pou estin o qeoV autwn kai gnwsqhtw en toiV eqnesin enwpion twn ofqalmwn hmwn h ekdikhsiV tou aimatoV twn doulwn sou tou ekkecumenou

11 eiselqatw enwpion sou o stenagmoV twn pepedhmenwn kata thn megalwsunhn tou bracionoV sou peripoihsai touV uiouV twn teqanatwmenwn

12 apodoV toiV geitosin hmwn eptaplasiona eiV ton kolpon autwn ton oneidismon autwn on wneidisan se kurie

13 hmeiV de laoV sou kai probata thV nomhV sou anqomologhsomeqa soi eiV ton aiwna eiV genean kai genean exaggeloumen thn ainesin sou

 

79

1 eiV to teloV uper twn alloiwqhsomenwn marturion tw Asaf yalmoV uper tou Assuriou

2 o poimainwn ton Israhl prosceV o odhgwn wsei probata ton Iwshf o kaqhmenoV epi twn ceroubin emfanhqi

3 enantion Efraim kai Beniamin kai Manassh exegeiron thn dunasteian sou kai elqe eiV to swsai hmaV

4 o qeoV epistreyon hmaV kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa

5 kurie o qeoV twn dunamewn ewV pote orgizh epi thn proseuchn tou doulou sou

6 ywmieiV hmaV arton dakruwn kai potieiV hmaV en dakrusin en metrw

7 eqou hmaV eiV antilogian toiV geitosin hmwn kai oi ecqroi hmwn emukthrisan hmaV

8 kurie o qeoV twn dunamewn epistreyon hmaV kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa diayalma

9 ampelon ex Aiguptou methraV exebaleV eqnh kai katefuteusaV authn

10 wdopoihsaV emprosqen authV kai katefuteusaV taV rizaV authV kai eplhsqh h gh

11 ekaluyen orh h skia authV kai ai anadendradeV authV taV kedrouV tou qeou

12 exeteinen ta klhmata authV ewV qalasshV kai ewV potamou taV parafuadaV authV

13 ina ti kaqeileV ton fragmon authV kai trugwsin authn panteV oi paraporeuomenoi thn odon

14 elumhnato authn suV ek drumou kai monioV agrioV katenemhsato authn

15 o qeoV twn dunamewn epistreyon dh epibleyon ex ouranou kai ide kai episkeyai thn ampelon tauthn

16 kai katartisai authn hn efuteusen h dexia sou kai epi uion anqrwpou on ekrataiwsaV seautw

17 empepurismenh puri kai aneskammenh apo epitimhsewV tou proswpou sou apolountai

18 genhqhtw h ceir sou ep andra dexiaV sou kai epi uion anqrwpou on ekrataiwsaV seautw

19 kai ou mh apostwmen apo sou zwwseiV hmaV kai to onoma sou epikalesomeqa

20 kurie o qeoV twn dunamewn epistreyon hmaV kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa

 

80

1 eiV to teloV uper twn lhnwn tw Asaf yalmoV

2 agalliasqe tw qew tw bohqw hmwn alalaxate tw qew Iakwb

3 labete yalmon kai dote tumpanon yalthrion terpnon meta kiqaraV

4 salpisate en neomhnia salpiggi en eushmw hmera eorthV hmwn

5 oti prostagma tw Israhl estin kai krima tw qew Iakwb

6 marturion en tw Iwshf eqeto auton en tw exelqein auton ek ghV Aiguptou glwssan hn ouk egnw hkousen

7 apesthsen apo arsewn ton nwton autou ai ceireV autou en tw kofinw edouleusan

8 en qliyei epekalesw me kai errusamhn se ephkousa sou en apokrufw kataigidoV edokimasa se epi udatoV antilogiaV diayalma

9 akouson laoV mou kai diamarturomai soi Israhl ean akoushV mou

10 ouk estai en soi qeoV prosfatoV oude proskunhseiV qew allotriw

11 egw gar eimi kurioV o qeoV sou o anagagwn se ek ghV Aiguptou platunon to stoma sou kai plhrwsw auto

12 kai ouk hkousen o laoV mou thV fwnhV mou kai Israhl ou prosescen moi

13 kai exapesteila autouV kata ta epithdeumata twn kardiwn autwn poreusontai en toiV epithdeumasin autwn

14 ei o laoV mou hkousen mou Israhl taiV odoiV mou ei eporeuqh

15 en tw mhdeni an touV ecqrouV autwn etapeinwsa kai epi touV qlibontaV autouV epebalon thn ceira mou

16 oi ecqroi kuriou eyeusanto autw kai estai o kairoV autwn eiV ton aiwna

17 kai eywmisen autouV ek steatoV purou kai ek petraV meli ecortasen autouV

 

81

1 yalmoV tw Asaf o qeoV esth en sunagwgh qewn en mesw de qeouV diakrinei

2 ewV pote krinete adikian kai proswpa amartwlwn lambanete diayalma

3 krinate orfanon kai ptwcon tapeinon kai penhta dikaiwsate

4 exelesqe penhta kai ptwcon ek ceiroV amartwlou rusasqe

5 ouk egnwsan oude sunhkan en skotei diaporeuontai saleuqhsontai panta ta qemelia thV ghV

6 egw eipa qeoi este kai uioi uyistou panteV

7 umeiV de wV anqrwpoi apoqnhskete kai wV eiV twn arcontwn piptete

8 anasta o qeoV krinon thn ghn oti su kataklhronomhseiV en pasin toiV eqnesin

 

82

1 wdh yalmou tw Asaf

2 o qeoV tiV omoiwqhsetai soi mh sighshV mhde katapraunhV o qeoV

3 oti idou oi ecqroi sou hchsan kai oi misounteV se hran kefalhn

4 epi ton laon sou katepanourgeusanto gnwmhn kai ebouleusanto kata twn agiwn sou

5 eipan deute kai exoleqreuswmen autouV ex eqnouV kai ou mh mnhsqh to onoma Israhl eti

6 oti ebouleusanto en omonoia epi to auto kata sou diaqhkhn dieqento

7 ta skhnwmata twn Idoumaiwn kai oi Ismahlitai Mwab kai oi Agarhnoi

8 Gebal kai Ammwn kai Amalhk kai allofuloi meta twn katoikountwn Turon

9 kai gar kai Assour sumparegeneto met autwn egenhqhsan eiV antilhmyin toiV uioiV Lwt diayalma

10 poihson autoiV wV th Madiam kai tw Sisara wV o Iabin en tw ceimarrw Kiswn

11 exwleqreuqhsan en Aendwr egenhqhsan wsei koproV th gh

12 qou touV arcontaV autwn wV ton Wrhb kai Zhb kai Zebee kai Salmana pantaV touV arcontaV autwn

13 oitineV eipan klhronomhswmen eautoiV to agiasthrion tou qeou

14 o qeoV mou qou autouV wV trocon wV kalamhn kata proswpon anemou

15 wsei pur o diaflexei drumon wV ei flox katakausai orh

16 outwV katadiwxeiV autouV en th kataigidi sou kai en th orgh sou taraxeiV autouV

17 plhrwson ta proswpa autwn atimiaV kai zhthsousin to onoma sou kurie

18 aiscunqhtwsan kai taracqhtwsan eiV ton aiwna tou aiwnoV kai entraphtwsan kai apolesqwsan

19 kai gnwtwsan oti onoma soi kurioV su monoV uyistoV epi pasan thn ghn

 

83

1 eiV to teloV uper twn lhnwn toiV uioiV Kore yalmoV

2 wV agaphta ta skhnwmata sou kurie twn dunamewn

3 epipoqei kai ekleipei h yuch mou eiV taV aulaV tou kuriou h kardia mou kai h sarx mou hgalliasanto epi qeon zwnta

4 kai gar strouqion euren eautw oikian kai trugwn nossian eauth ou qhsei ta nossia authV ta qusiasthria sou kurie twn dunamewn o basileuV mou kai o qeoV mou

5 makarioi oi katoikounteV en tw oikw sou eiV touV aiwnaV twn aiwnwn ainesousin se diayalma

6 makarioV anhr ou estin h antilhmyiV autou para sou kurie anabaseiV en th kardia autou dieqeto

7 en th koiladi tou klauqmwnoV eiV topon on eqeto kai gar eulogiaV dwsei o nomoqetwn

8 poreusontai ek dunamewV eiV dunamin ofqhsetai o qeoV twn qewn en Siwn

9 kurie o qeoV twn dunamewn eisakouson thV proseuchV mou enwtisai o qeoV Iakwb diayalma

10 uperaspista hmwn ide o qeoV kai epibleyon epi to proswpon tou cristou sou

11 oti kreisswn hmera mia en taiV aulaiV sou uper ciliadaV exelexamhn pararripteisqai en tw oikw tou qeou mallon h oikein en skhnwmasin amartwlwn

12 oti eleon kai alhqeian agapa kurioV o qeoV carin kai doxan dwsei kurioV ou sterhsei ta agaqa touV poreuomenouV en akakia

13 kurie twn dunamewn makarioV anqrwpoV o elpizwn epi se

 

84

1 eiV to teloV toiV uioiV Kore yalmoV

2 eudokhsaV kurie thn ghn sou apestreyaV thn aicmalwsian Iakwb

3 afhkaV taV anomiaV tw law sou ekaluyaV pasaV taV amartiaV autwn diayalma

4 katepausaV pasan thn orghn sou apestreyaV apo orghV qumou sou

5 epistreyon hmaV o qeoV twn swthriwn hmwn kai apostreyon ton qumon sou af hmwn

6 mh eiV ton aiwna orgisqhsh hmin h diateneiV thn orghn sou apo geneaV eiV genean

7 o qeoV su epistreyaV zwwseiV hmaV kai o laoV sou eufranqhsetai epi soi

8 deixon hmin kurie to eleoV sou kai to swthrion sou dwhV hmin

9 akousomai ti lalhsei en emoi kurioV o qeoV oti lalhsei eirhnhn epi ton laon autou kai epi touV osiouV autou kai epi touV epistrefontaV proV auton kardian

10 plhn egguV twn foboumenwn auton to swthrion autou tou kataskhnwsai doxan en th gh hmwn

11 eleoV kai alhqeia sunhnthsan dikaiosunh kai eirhnh katefilhsan

12 alhqeia ek thV ghV aneteilen kai dikaiosunh ek tou ouranou diekuyen

13 kai gar o kurioV dwsei crhstothta kai h gh hmwn dwsei ton karpon authV

14 dikaiosunh enantion autou proporeusetai kai qhsei eiV odon ta diabhmata autou

 

85

1 proseuch tw Dauid klinon kurie to ouV sou kai epakouson mou oti ptwcoV kai penhV eimi egw

2 fulaxon thn yuchn mou oti osioV eimi swson ton doulon sou o qeoV mou ton elpizonta epi se

3 elehson me kurie oti proV se kekraxomai olhn thn hmeran

4 eufranon thn yuchn tou doulou sou oti proV se kurie hra thn yuchn mou

5 oti su kurie crhstoV kai epieikhV kai polueleoV pasi toiV epikaloumenoiV se

6 enwtisai kurie thn proseuchn mou kai prosceV th fwnh thV dehsewV mou

7 en hmera qliyewV mou ekekraxa proV se oti eishkousaV mou

8 ouk estin omoioV soi en qeoiV kurie kai ouk estin kata ta erga sou

9 panta ta eqnh osa epoihsaV hxousin kai proskunhsousin enwpion sou kurie kai doxasousin to onoma sou

10 oti megaV ei su kai poiwn qaumasia su ei o qeoV monoV o megaV

11 odhghson me kurie th odw sou kai poreusomai en th alhqeia sou eufranqhtw h kardia mou tou fobeisqai to onoma sou

12 exomologhsomai soi kurie o qeoV mou en olh kardia mou kai doxasw to onoma sou eiV ton aiwna

13 oti to eleoV sou mega ep eme kai errusw thn yuchn mou ex adou katwtatou

14 o qeoV paranomoi epanesthsan ep eme kai sunagwgh krataiwn ezhthsan thn yuchn mou kai ou proeqento se enwpion autwn

15 kai su kurie o qeoV oiktirmwn kai elehmwn makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV

16 epibleyon ep eme kai elehson me doV to kratoV sou tw paidi sou kai swson ton uion thV paidiskhV sou

17 poihson met emou shmeion eiV agaqon kai idetwsan oi misounteV me kai aiscunqhtwsan oti su kurie ebohqhsaV moi kai parekalesaV me

 

86

1 toiV uioiV Kore yalmoV wdhV oi qemelioi autou en toiV oresin toiV agioiV

2 agapa kurioV taV pulaV Siwn uper panta ta skhnwmata Iakwb

3 dedoxasmena elalhqh peri sou h poliV tou qeou diayalma

4 mnhsqhsomai Raab kai BabulwnoV toiV ginwskousin me kai idou allofuloi kai TuroV kai laoV Aiqiopwn outoi egenhqhsan ekei

5 mhthr Siwn erei anqrwpoV kai anqrwpoV egenhqh en auth kai autoV eqemeliwsen authn o uyistoV

6 kurioV dihghsetai en grafh lawn kai arcontwn toutwn twn gegenhmenwn en auth diayalma

7 wV eufrainomenwn pantwn h katoikia en soi

 

87

1 wdh yalmou toiV uioiV Kore eiV to teloV uper maeleq tou apokriqhnai sunesewV Aiman tw Israhlith

2 kurie o qeoV thV swthriaV mou hmeraV ekekraxa kai en nukti enantion sou

3 eiselqatw enwpion sou h proseuch mou klinon to ouV sou eiV thn dehsin mou kurie

4 oti eplhsqh kakwn h yuch mou kai h zwh mou tw adh hggisen

5 proselogisqhn meta twn katabainontwn eiV lakkon egenhqhn wV anqrwpoV abohqhtoV en nekroiV eleuqeroV

6 wsei traumatiai errimmenoi kaqeudonteV en tafw wn ouk emnhsqhV eti kai autoi ek thV ceiroV sou apwsqhsan

7 eqento me en lakkw katwtatw en skoteinoiV kai en skia qanatou

8 ep eme epesthricqh o qumoV sou kai pantaV touV metewrismouV sou ep eme ephgageV diayalma

9 emakrunaV touV gnwstouV mou ap emou eqento me bdelugma eautoiV paredoqhn kai ouk exeporeuomhn

10 oi ofqalmoi mou hsqenhsan apo ptwceiaV ekekraxa proV se kurie olhn thn hmeran diepetasa proV se taV ceiraV mou

11 mh toiV nekroiV poihseiV qaumasia h iatroi anasthsousin kai exomologhsontai soi

12 mh dihghsetai tiV en tafw to eleoV sou kai thn alhqeian sou en th apwleia

13 mh gnwsqhsetai en tw skotei ta qaumasia sou kai h dikaiosunh sou en gh epilelhsmenh

14 kagw proV se kurie ekekraxa kai to prwi h proseuch mou profqasei se

15 ina ti kurie apwqeiV thn yuchn mou apostrefeiV to proswpon sou ap emou

16 ptwcoV eimi egw kai en kopoiV ek neothtoV mou uywqeiV de etapeinwqhn kai exhporhqhn

17 ep eme dihlqon ai orgai sou kai oi foberismoi sou exetaraxan me

18 ekuklwsan me wV udwr olhn thn hmeran periescon me ama

19 emakrunaV ap emou filon kai plhsion kai touV gnwstouV mou apo talaipwriaV

 

88

1 sunesewV Aiqan tw Israhlith

2 ta eleh sou kurie eiV ton aiwna asomai eiV genean kai genean apaggelw thn alhqeian sou en tw stomati mou

3 oti eipaV eiV ton aiwna eleoV oikodomhqhsetai en toiV ouranoiV etoimasqhsetai h alhqeia sou

4 dieqemhn diaqhkhn toiV eklektoiV mou wmosa Dauid tw doulw mou

5 ewV tou aiwnoV etoimasw to sperma sou kai oikodomhsw eiV genean kai genean ton qronon sou diayalma

6 exomologhsontai oi ouranoi ta qaumasia sou kurie kai thn alhqeian sou en ekklhsia agiwn

7 oti tiV en nefelaiV iswqhsetai tw kuriw kai tiV omoiwqhsetai tw kuriw en uioiV qeou

8 o qeoV endoxazomenoV en boulh agiwn megaV kai foberoV epi pantaV touV perikuklw autou

9 kurie o qeoV twn dunamewn tiV omoioV soi dunatoV ei kurie kai h alhqeia sou kuklw sou

10 su despozeiV tou kratouV thV qalasshV ton de salon twn kumatwn authV su kataprauneiV

11 su etapeinwsaV wV traumatian uperhfanon kai en tw bracioni thV dunamewV sou dieskorpisaV touV ecqrouV sou

12 soi eisin oi ouranoi kai sh estin h gh thn oikoumenhn kai to plhrwma authV su eqemeliwsaV

13 ton borran kai qalassaV su ektisaV Qabwr kai Ermwn en tw onomati sou agalliasontai

14 soV o braciwn meta dunasteiaV krataiwqhtw h ceir sou uywqhtw h dexia sou

15 dikaiosunh kai krima etoimasia tou qronou sou eleoV kai alhqeia proporeusetai pro proswpou sou

16 makarioV o laoV o ginwskwn alalagmon kurie en tw fwti tou proswpou sou poreusontai

17 kai en tw onomati sou agalliasontai olhn thn hmeran kai en th dikaiosunh sou uywqhsontai

18 oti to kauchma thV dunamewV autwn ei su kai en th eudokia sou uywqhsetai to keraV hmwn

19 oti tou kuriou h antilhmyiV kai tou agiou Israhl basilewV hmwn

20 tote elalhsaV en orasei toiV osioiV sou kai eipaV eqemhn bohqeian epi dunaton uywsa eklekton ek tou laou mou

21 euron Dauid ton doulon mou en elaiw agiw mou ecrisa auton

22 h gar ceir mou sunantilhmyetai autw kai o braciwn mou katiscusei auton

23 ouk wfelhsei ecqroV en autw kai uioV anomiaV ou prosqhsei tou kakwsai auton

24 kai sugkoyw touV ecqrouV autou apo proswpou autou kai touV misountaV auton tropwsomai

25 kai h alhqeia mou kai to eleoV mou met autou kai en tw onomati mou uywqhsetai to keraV autou

26 kai qhsomai en qalassh ceira autou kai en potamoiV dexian autou

27 autoV epikalesetai me pathr mou ei su qeoV mou kai antilhmptwr thV swthriaV mou

28 kagw prwtotokon qhsomai auton uyhlon para toiV basileusin thV ghV

29 eiV ton aiwna fulaxw autw to eleoV mou kai h diaqhkh mou pisth autw

30 kai qhsomai eiV ton aiwna tou aiwnoV to sperma autou kai ton qronon autou wV taV hmeraV tou ouranou

31 ean egkatalipwsin oi uioi autou ton nomon mou kai toiV krimasin mou mh poreuqwsin

32 ean ta dikaiwmata mou bebhlwsousin kai taV entolaV mou mh fulaxwsin

33 episkeyomai en rabdw taV anomiaV autwn kai en mastixin taV amartiaV autwn

34 to de eleoV mou ou mh diaskedasw ap autou oude mh adikhsw en th alhqeia mou

35 oude mh bebhlwsw thn diaqhkhn mou kai ta ekporeuomena dia twn ceilewn mou ou mh aqethsw

36 apax wmosa en tw agiw mou ei tw Dauid yeusomai

37 to sperma autou eiV ton aiwna menei kai o qronoV autou wV o hlioV enantion mou

38 kai wV h selhnh kathrtismenh eiV ton aiwna kai o martuV en ouranw pistoV diayalma

39 su de apwsw kai exoudenwsaV anebalou ton criston sou

40 katestreyaV thn diaqhkhn tou doulou sou ebebhlwsaV eiV thn ghn to agiasma autou

41 kaqeileV pantaV touV fragmouV autou eqou ta ocurwmata autou deilian

42 dihrpasan auton panteV oi diodeuonteV odon egenhqh oneidoV toiV geitosin autou

43 uywsaV thn dexian twn ecqrwn autou eufranaV pantaV touV ecqrouV autou

44 apestreyaV thn bohqeian thV romfaiaV autou kai ouk antelabou autou en tw polemw

45 katelusaV apo kaqarismou auton ton qronon autou eiV thn ghn katerraxaV

46 esmikrunaV taV hmeraV tou cronou autou kateceaV autou aiscunhn diayalma

47 ewV pote kurie apostreyeiV eiV teloV ekkauqhsetai wV pur h orgh sou

48 mnhsqhti tiV mou h upostasiV mh gar mataiwV ektisaV pantaV touV uiouV twn anqrwpwn

49 tiV estin anqrwpoV oV zhsetai kai ouk oyetai qanaton rusetai thn yuchn autou ek ceiroV adou diayalma

50 pou eisin ta eleh sou ta arcaia kurie a wmosaV tw Dauid en th alhqeia sou

51 mnhsqhti kurie tou oneidismou twn doulwn sou ou upescon en tw kolpw mou pollwn eqnwn

52 ou wneidisan oi ecqroi sou kurie ou wneidisan to antallagma tou cristou sou

53 euloghtoV kurioV eiV ton aiwna genoito genoito

 

89

1 proseuch tou Mwush anqrwpou tou qeou kurie katafugh egenhqhV hmin en genea kai genea

2 pro tou orh genhqhnai kai plasqhnai thn ghn kai thn oikoumenhn kai apo tou aiwnoV ewV tou aiwnoV su ei

3 mh apostreyhV anqrwpon eiV tapeinwsin kai eipaV epistreyate uioi anqrwpwn

4 oti cilia eth en ofqalmoiV sou wV h hmera h ecqeV htiV dihlqen kai fulakh en nukti

5 ta exoudenwmata autwn eth esontai to prwi wsei cloh parelqoi

6 to prwi anqhsai kai parelqoi to esperaV apopesoi sklhrunqeih kai xhranqeih

7 oti exelipomen en th orgh sou kai en tw qumw sou etaracqhmen

8 eqou taV anomiaV hmwn enwpion sou o aiwn hmwn eiV fwtismon tou proswpou sou

9 oti pasai ai hmerai hmwn exelipon kai en th orgh sou exelipomen ta eth hmwn wV aracnhn emeletwn

10 ai hmerai twn etwn hmwn en autoiV ebdomhkonta eth ean de en dunasteiaiV ogdohkonta eth kai to pleion autwn kopoV kai ponoV oti ephlqen prauthV ef hmaV kai paideuqhsomeqa

11 tiV ginwskei to kratoV thV orghV sou kai apo tou fobou sou ton qumon sou

12 exariqmhsasqai thn dexian sou outwV gnwrison kai touV pepedhmenouV th kardia en sofia

13 epistreyon kurie ewV pote kai paraklhqhti epi toiV douloiV sou

14 eneplhsqhmen to prwi tou eleouV sou kai hgalliasameqa kai eufranqhmen en pasaiV taiV hmeraiV hmwn

15 eufranqhmen anq wn hmerwn etapeinwsaV hmaV etwn wn eidomen kaka

16 kai ide epi touV doulouV sou kai ta erga sou kai odhghson touV uiouV autwn

17 kai estw h lamprothV kuriou tou qeou hmwn ef hmaV kai ta erga twn ceirwn hmwn kateuqunon ef hmaV

 

90

1 ainoV wdhV tw Dauid o katoikwn en bohqeia tou uyistou en skeph tou qeou tou ouranou aulisqhsetai

2 erei tw kuriw antilhmptwr mou ei kai katafugh mou o qeoV mou elpiw ep auton

3 oti autoV rusetai me ek pagidoV qhreutwn kai apo logou taracwdouV

4 en toiV metafrenoiV autou episkiasei soi kai upo taV pterugaV autou elpieiV oplw kuklwsei se h alhqeia autou

5 ou fobhqhsh apo fobou nukterinou apo belouV petomenou hmeraV

6 apo pragmatoV diaporeuomenou en skotei apo sumptwmatoV kai daimoniou meshmbrinou

7 peseitai ek tou klitouV sou ciliaV kai muriaV ek dexiwn sou proV se de ouk eggiei

8 plhn toiV ofqalmoiV sou katanohseiV kai antapodosin amartwlwn oyh

9 oti su kurie h elpiV mou ton uyiston eqou katafughn sou

10 ou proseleusetai proV se kaka kai mastix ouk eggiei tw skhnwmati sou

11 oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se en pasaiV taiV odoiV sou

12 epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

13 ep aspida kai basiliskon epibhsh kai katapathseiV leonta kai drakonta

14 oti ep eme hlpisen kai rusomai auton skepasw auton oti egnw to onoma mou

15 epikalesetai me kai eisakousomai autou met autou eimi en qliyei kai exeloumai kai doxasw auton

16 makrothta hmerwn emplhsw auton kai deixw autw to swthrion mou

 

91

1 yalmoV wdhV eiV thn hmeran tou sabbatou

2 agaqon to exomologeisqai tw kuriw kai yallein tw onomati sou uyiste

3 tou anaggellein to prwi to eleoV sou kai thn alhqeian sou kata nukta

4 en dekacordw yalthriw met wdhV en kiqara

5 oti eufranaV me kurie en tw poihmati sou kai en toiV ergoiV twn ceirwn sou agalliasomai

6 wV emegalunqh ta erga sou kurie sfodra ebaqunqhsan oi dialogismoi sou

7 anhr afrwn ou gnwsetai kai asunetoV ou sunhsei tauta

8 en tw anateilai touV amartwlouV wV corton kai diekuyan panteV oi ergazomenoi thn anomian opwV an exoleqreuqwsin eiV ton aiwna tou aiwnoV

9 su de uyistoV eiV ton aiwna kurie

10 oti idou oi ecqroi sou apolountai kai diaskorpisqhsontai panteV oi ergazomenoi thn anomian

11 kai uywqhsetai wV monokerwtoV to keraV mou kai to ghraV mou en elaiw pioni

12 kai epeiden o ofqalmoV mou en toiV ecqroiV mou kai en toiV epanistanomenoiV ep eme ponhreuomenoiV akousetai to ouV mou

13 dikaioV wV foinix anqhsei wsei kedroV h en tw Libanw plhqunqhsetai

14 pefuteumenoi en tw oikw kuriou en taiV aulaiV tou qeou hmwn exanqhsousin

15 eti plhqunqhsontai en ghrei pioni kai eupaqounteV esontai

16 tou anaggeilai oti euqhV kurioV o qeoV mou kai ouk estin adikia en autw

 

92

1 eiV thn hmeran tou prosabbatou ote katwkistai h gh ainoV wdhV tw Dauid o kurioV ebasileusen euprepeian enedusato enedusato kurioV dunamin kai periezwsato kai gar esterewsen thn oikoumenhn htiV ou saleuqhsetai

2 etoimoV o qronoV sou apo tote apo tou aiwnoV su ei

3 ephran oi potamoi kurie ephran oi potamoi fwnaV autwn

4 apo fwnwn udatwn pollwn qaumastoi oi metewrismoi thV qalasshV qaumastoV en uyhloiV o kurioV

5 ta marturia sou epistwqhsan sfodra tw oikw sou prepei agiasma kurie eiV makrothta hmerwn

 

93

1 yalmoV tw Dauid tetradi sabbatwn o qeoV ekdikhsewn kurioV o qeoV ekdikhsewn eparrhsiasato

2 uywqhti o krinwn thn ghn apodoV antapodosin toiV uperhfanoiV

3 ewV pote amartwloi kurie ewV pote amartwloi kauchsontai

4 fqegxontai kai lalhsousin adikian lalhsousin panteV oi ergazomenoi thn anomian

5 ton laon sou kurie etapeinwsan kai thn klhronomian sou ekakwsan

6 chran kai proshluton apekteinan kai orfanouV efoneusan

7 kai eipan ouk oyetai kurioV oude sunhsei o qeoV tou Iakwb

8 sunete dh afroneV en tw law kai mwroi pote fronhsate

9 o futeusaV to ouV ouci akouei h o plasaV ton ofqalmon ou katanoei

10 o paideuwn eqnh ouci elegxei o didaskwn anqrwpon gnwsin

11 kurioV ginwskei touV dialogismouV twn anqrwpwn oti eisin mataioi

12 makarioV anqrwpoV on an su paideushV kurie kai ek tou nomou sou didaxhV auton

13 tou praunai autw af hmerwn ponhrwn ewV ou orugh tw amartwlw boqroV

14 oti ouk apwsetai kurioV ton laon autou kai thn klhronomian autou ouk egkataleiyei

15 ewV ou dikaiosunh epistreyh eiV krisin kai ecomenoi authV panteV oi euqeiV th kardia diayalma

16 tiV anasthsetai moi epi ponhreuomenouV h tiV sumparasthsetai moi epi ergazomenouV thn anomian

17 ei mh oti kurioV ebohqhsen moi para bracu parwkhsen tw adh h yuch mou

18 ei elegon sesaleutai o pouV mou to eleoV sou kurie bohqei moi

19 kurie kata to plhqoV twn odunwn mou en th kardia mou ai paraklhseiV sou hgaphsan thn yuchn mou

20 mh sumprosestai soi qronoV anomiaV o plasswn kopon epi prostagmati

21 qhreusousin epi yuchn dikaiou kai aima aqwon katadikasontai

22 kai egeneto moi kurioV eiV katafughn kai o qeoV mou eiV bohqon elpidoV mou

23 kai apodwsei autoiV thn anomian autwn kai kata thn ponhrian autwn afaniei autouV kurioV o qeoV hmwn

 

94

1 ainoV wdhV tw Dauid deute agalliaswmeqa tw kuriw alalaxwmen tw qew tw swthri hmwn

2 profqaswmen to proswpon autou en exomologhsei kai en yalmoiV alalaxwmen autw

3 oti qeoV megaV kurioV kai basileuV megaV epi pantaV touV qeouV

4 oti en th ceiri autou ta perata thV ghV kai ta uyh twn orewn autou eisin

5 oti autou estin h qalassa kai autoV epoihsen authn kai thn xhran ai ceireV autou eplasan

6 deute proskunhswmen kai prospeswmen autw kai klauswmen enantion kuriou tou poihsantoV hmaV

7 oti autoV estin o qeoV hmwn kai hmeiV laoV nomhV autou kai probata ceiroV autou shmeron ean thV fwnhV autou akoushte

8 mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw

9 ou epeirasan oi patereV umwn edokimasan kai eidosan ta erga mou

10 tessarakonta eth proswcqisa th genea ekeinh kai eipa aei planwntai th kardia kai autoi ouk egnwsan taV odouV mou

11 wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou

 

95

1 ote o oikoV wkodomeito meta thn aicmalwsian wdh tw Dauid asate tw kuriw asma kainon asate tw kuriw pasa h gh

2 asate tw kuriw euloghsate to onoma autou euaggelizesqe hmeran ex hmeraV to swthrion autou

3 anaggeilate en toiV eqnesin thn doxan autou en pasi toiV laoiV ta qaumasia autou

4 oti megaV kurioV kai ainetoV sfodra foberoV estin epi pantaV touV qeouV

5 oti panteV oi qeoi twn eqnwn daimonia o de kurioV touV ouranouV epoihsen

6 exomologhsiV kai wraiothV enwpion autou agiwsunh kai megaloprepeia en tw agiasmati autou

7 enegkate tw kuriw ai patriai twn eqnwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn

8 enegkate tw kuriw doxan onomati autou arate qusiaV kai eisporeuesqe eiV taV aulaV autou

9 proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou saleuqhtw apo proswpou autou pasa h gh

10 eipate en toiV eqnesin o kurioV ebasileusen kai gar katwrqwsen thn oikoumenhn htiV ou saleuqhsetai krinei laouV en euquthti

11 eufrainesqwsan oi ouranoi kai agalliasqw h gh saleuqhtw h qalassa kai to plhrwma authV

12 carhsetai ta pedia kai panta ta en autoiV tote agalliasontai panta ta xula tou drumou

13 pro proswpou kuriou oti ercetai oti ercetai krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laouV en th alhqeia autou

 

96

1 tw Dauid ote h gh autou kaqistatai o kurioV ebasileusen agalliasqw h gh eufranqhtwsan nhsoi pollai

2 nefelh kai gnofoV kuklw autou dikaiosunh kai krima katorqwsiV tou qronou autou

3 pur enantion autou proporeusetai kai flogiei kuklw touV ecqrouV autou

4 efanan ai astrapai autou th oikoumenh eiden kai esaleuqh h gh

5 ta orh etakhsan wsei khroV apo proswpou kuriou apo proswpou kuriou pashV thV ghV

6 anhggeilan oi ouranoi thn dikaiosunhn autou kai eidosan panteV oi laoi thn doxan autou

7 aiscunqhtwsan panteV oi proskunounteV toiV gluptoiV oi egkaucwmenoi en toiV eidwloiV autwn proskunhsate autw panteV oi aggeloi autou

8 hkousen kai eufranqh Siwn kai hgalliasanto ai qugatereV thV IoudaiaV eneken twn krimatwn sou kurie

9 oti su ei kurioV o uyistoV epi pasan thn ghn sfodra uperuywqhV uper pantaV touV qeouV

10 oi agapwnteV ton kurion miseite ponhron fulassei kurioV taV yucaV twn osiwn autou ek ceiroV amartwlwn rusetai autouV

11 fwV aneteilen tw dikaiw kai toiV euqesi th kardia eufrosunh

12 eufranqhte dikaioi epi tw kuriw kai exomologeisqe th mnhmh thV agiwsunhV autou

 

97

1 yalmoV tw Dauid asate tw kuriw asma kainon oti qaumasta epoihsen kurioV eswsen autw h dexia autou kai o braciwn o agioV autou

2 egnwrisen kurioV to swthrion autou enantion twn eqnwn apekaluyen thn dikaiosunhn autou

3 emnhsqh tou eleouV autou tw Iakwb kai thV alhqeiaV autou tw oikw Israhl eidosan panta ta perata thV ghV to swthrion tou qeou hmwn

4 alalaxate tw qew pasa h gh asate kai agalliasqe kai yalate

5 yalate tw kuriw en kiqara en kiqara kai fwnh yalmou

6 en salpigxin elataiV kai fwnh salpiggoV keratinhV alalaxate enwpion tou basilewV kuriou

7 saleuqhtw h qalassa kai to plhrwma authV h oikoumenh kai oi katoikounteV en auth

8 potamoi krothsousin ceiri epi to auto ta orh agalliasontai

9 oti hkei krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laouV en euquthti

 

98

1 yalmoV tw Dauid o kurioV ebasileusen orgizesqwsan laoi o kaqhmenoV epi twn ceroubin saleuqhtw h gh

2 kurioV en Siwn megaV kai uyhloV estin epi pantaV touV laouV

3 exomologhsasqwsan tw onomati sou tw megalw oti foberon kai agion estin

4 kai timh basilewV krisin agapa su htoimasaV euquthtaV krisin kai dikaiosunhn en Iakwb su epoihsaV

5 uyoute kurion ton qeon hmwn kai proskuneite tw upopodiw twn podwn autou oti agioV estin

6 MwushV kai Aarwn en toiV iereusin autou kai Samouhl en toiV epikaloumenoiV to onoma autou epekalounto ton kurion kai autoV ephkousen autwn

7 en stulw nefelhV elalei proV autouV efulasson ta marturia autou kai ta prostagmata a edwken autoiV

8 kurie o qeoV hmwn su ephkoueV autwn o qeoV su euilatoV eginou autoiV kai ekdikwn epi panta ta epithdeumata autwn

9 uyoute kurion ton qeon hmwn kai proskuneite eiV oroV agion autou oti agioV kurioV o qeoV hmwn

 

99

1 yalmoV eiV exomologhsin alalaxate tw kuriw pasa h gh

2 douleusate tw kuriw en eufrosunh eiselqate enwpion autou en agalliasei

3 gnwte oti kurioV autoV estin o qeoV autoV epoihsen hmaV kai ouc hmeiV laoV autou kai probata thV nomhV autou

4 eiselqate eiV taV pulaV autou en exomologhsei eiV taV aulaV autou en umnoiV exomologeisqe autw aineite to onoma autou

5 oti crhstoV kurioV eiV ton aiwna to eleoV autou kai ewV geneaV kai geneaV h alhqeia autou

 

100

1 tw Dauid yalmoV eleoV kai krisin asomai soi kurie

2 yalw kai sunhsw en odw amwmw pote hxeiV proV me dieporeuomhn en akakia kardiaV mou en mesw tou oikou mou

3 ou proeqemhn pro ofqalmwn mou pragma paranomon poiountaV parabaseiV emishsa

4 ouk ekollhqh moi kardia skambh ekklinontoV ap emou tou ponhrou ouk eginwskon

5 ton katalalounta laqra tou plhsion autou touton exediwkon uperhfanw ofqalmw kai aplhstw kardia toutw ou sunhsqion

6 oi ofqalmoi mou epi touV pistouV thV ghV tou sugkaqhsqai autouV met emou poreuomenoV en odw amwmw outoV moi eleitourgei

7 ou katwkei en mesw thV oikiaV mou poiwn uperhfanian lalwn adika ou kateuqunen enantion twn ofqalmwn mou

8 eiV taV prwiaV apektennon pantaV touV amartwlouV thV ghV tou exoleqreusai ek polewV kuriou pantaV touV ergazomenouV thn anomian

 

101

1 proseuch tw ptwcw otan akhdiash kai enantion kuriou ekceh thn dehsin autou

2 eisakouson kurie thV proseuchV mou kai h kraugh mou proV se elqatw

3 mh apostreyhV to proswpon sou ap emou en h an hmera qlibwmai klinon to ouV sou proV me en h an hmera epikaleswmai se tacu eisakouson mou

4 oti exelipon wsei kapnoV ai hmerai mou kai ta osta mou wsei frugion sunefrughsan

5 eplhgh wsei cortoV kai exhranqh h kardia mou oti epelaqomhn tou fagein ton arton mou

6 apo fwnhV tou stenagmou mou ekollhqh to ostoun mou th sarki mou

7 wmoiwqhn pelekani erhmikw egenhqhn wsei nuktikorax en oikopedw

8 hgrupnhsa kai egenhqhn wsei strouqion monazon epi dwmati

9 olhn thn hmeran wneidizon me oi ecqroi mou kai oi epainounteV me kat emou wmnuon

10 oti spodon wsei arton efagon kai to poma mou meta klauqmou ekirnwn

11 apo proswpou thV orghV sou kai tou qumou sou oti eparaV katerraxaV me

12 ai hmerai mou wsei skia ekliqhsan kai egw wsei cortoV exhranqhn

13 su de kurie eiV ton aiwna meneiV kai to mnhmosunon sou eiV genean kai genean

14 su anastaV oiktirhseiV thn Siwn oti kairoV tou oiktirhsai authn oti hkei kairoV

15 oti eudokhsan oi douloi sou touV liqouV authV kai ton coun authV oiktirhsousin

16 kai fobhqhsontai ta eqnh to onoma kuriou kai panteV oi basileiV thV ghV thn doxan sou

17 oti oikodomhsei kurioV thn Siwn kai ofqhsetai en th doxh autou

18 epebleyen epi thn proseuchn twn tapeinwn kai ouk exoudenwsen thn dehsin autwn

19 grafhtw auth eiV genean eteran kai laoV o ktizomenoV ainesei ton kurion

20 oti exekuyen ex uyouV agiou autou kurioV ex ouranou epi thn ghn epebleyen

21 tou akousai ton stenagmon twn pepedhmenwn tou lusai touV uiouV twn teqanatwmenwn

22 tou anaggeilai en Siwn to onoma kuriou kai thn ainesin autou en Ierousalhm

23 en tw sunacqhnai laouV epi to auto kai basileiaV tou douleuein tw kuriw

24 apekriqh autw en odw iscuoV autou thn oligothta twn hmerwn mou anaggeilon moi

25 mh anagaghV me en hmisei hmerwn mou en genea genewn ta eth sou

26 kat arcaV su kurie thn ghn eqemeliwsaV kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi

27 autoi apolountai su de diameneiV kai panteV wV imation palaiwqhsontai kai wsei peribolaion allaxeiV autouV kai allaghsontai

28 su de o autoV ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin

29 oi uioi twn doulwn sou kataskhnwsousin kai to sperma autwn eiV ton aiwna kateuqunqhsetai

 

102

1 tw Dauid eulogei h yuch mou ton kurion kai panta ta entoV mou to onoma to agion autou

2 eulogei h yuch mou ton kurion kai mh epilanqanou pasaV taV antapodoseiV autou

3 ton euilateuonta pasaiV taiV anomiaiV sou ton iwmenon pasaV taV nosouV sou

4 ton lutroumenon ek fqoraV thn zwhn sou ton stefanounta se en eleei kai oiktirmoiV

5 ton empiplwnta en agaqoiV thn epiqumian sou anakainisqhsetai wV aetou h neothV sou

6 poiwn elehmosunaV o kurioV kai krima pasi toiV adikoumenoiV

7 egnwrisen taV odouV autou tw Mwush toiV uioiV Israhl ta qelhmata autou

8 oiktirmwn kai elehmwn o kurioV makroqumoV kai polueleoV

9 ouk eiV teloV orgisqhsetai oude eiV ton aiwna mhniei

10 ou kata taV amartiaV hmwn epoihsen hmin oude kata taV anomiaV hmwn antapedwken hmin

11 oti kata to uyoV tou ouranou apo thV ghV ekrataiwsen kurioV to eleoV autou epi touV foboumenouV auton

12 kaq oson apecousin anatolai apo dusmwn emakrunen af hmwn taV anomiaV hmwn

13 kaqwV oiktirei pathr uiouV oiktirhsen kurioV touV foboumenouV auton

14 oti autoV egnw to plasma hmwn mnhsqhti oti couV esmen

15 anqrwpoV wsei cortoV ai hmerai autou wsei anqoV tou agrou outwV exanqhsei

16 oti pneuma dihlqen en autw kai ouc uparxei kai ouk epignwsetai eti ton topon autou

17 to de eleoV tou kuriou apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV epi touV foboumenouV auton kai h dikaiosunh autou epi uiouV uiwn

18 toiV fulassousin thn diaqhkhn autou kai memnhmenoiV twn entolwn autou tou poihsai autaV

19 kurioV en tw ouranw htoimasen ton qronon autou kai h basileia autou pantwn despozei

20 eulogeite ton kurion panteV oi aggeloi autou dunatoi iscui poiounteV ton logon autou tou akousai thV fwnhV twn logwn autou

21 eulogeite ton kurion pasai ai dunameiV autou leitourgoi autou poiounteV to qelhma autou

22 eulogeite ton kurion panta ta erga autou en panti topw thV despoteiaV autou eulogei h yuch mou ton kurion

 

103

1 tw Dauid eulogei h yuch mou ton kurion kurie o qeoV mou emegalunqhV sfodra exomologhsin kai euprepeian enedusw

2 anaballomenoV fwV wV imation ekteinwn ton ouranon wsei derrin

3 o stegazwn en udasin ta uperwa autou o tiqeiV nefh thn epibasin autou o peripatwn epi pterugwn anemwn

4 o poiwn touV aggelouV autou pneumata kai touV leitourgouV autou pur flegon

5 eqemeliwsen thn ghn epi thn asfaleian authV ou kliqhsetai eiV ton aiwna tou aiwnoV

6 abussoV wV imation to peribolaion autou epi twn orewn sthsontai udata

7 apo epitimhsewV sou feuxontai apo fwnhV bronthV sou deiliasousin

8 anabainousin orh kai katabainousin pedia eiV topon on eqemeliwsaV autoiV

9 orion eqou o ou pareleusontai oude epistreyousin kaluyai thn ghn

10 o exapostellwn phgaV en faragxin ana meson twn orewn dieleusontai udata

11 potiousin panta ta qhria tou agrou prosdexontai onagroi eiV diyan autwn

12 ep auta ta peteina tou ouranou kataskhnwsei ek mesou twn petrwn dwsousin fwnhn

13 potizwn orh ek twn uperwwn autou apo karpou twn ergwn sou cortasqhsetai h gh

14 exanatellwn corton toiV kthnesin kai clohn th douleia twn anqrwpwn tou exagagein arton ek thV ghV

15 kai oinoV eufrainei kardian anqrwpou tou ilarunai proswpon en elaiw kai artoV kardian anqrwpou sthrizei

16 cortasqhsetai ta xula tou pediou ai kedroi tou Libanou aV efuteusen

17 ekei strouqia ennosseusousin tou erwdiou h oikia hgeitai autwn

18 orh ta uyhla taiV elafoiV petra katafugh toiV coirogrullioiV

19 epoihsen selhnhn eiV kairouV o hlioV egnw thn dusin autou

20 eqou skotoV kai egeneto nux en auth dieleusontai panta ta qhria tou drumou

21 skumnoi wruomenoi arpasai kai zhthsai para tou qeou brwsin autoiV

22 aneteilen o hlioV kai sunhcqhsan kai en taiV mandraiV autwn koitasqhsontai

23 exeleusetai anqrwpoV epi to ergon autou kai epi thn ergasian autou ewV esperaV

24 wV emegalunqh ta erga sou kurie panta en sofia epoihsaV eplhrwqh h gh thV kthsewV sou

25 auth h qalassa h megalh kai eurucwroV ekei erpeta wn ouk estin ariqmoV zwa mikra meta megalwn

26 ekei ploia diaporeuontai drakwn outoV on eplasaV empaizein autw

27 panta proV se prosdokwsin dounai thn trofhn autoiV eukairon

28 dontoV sou autoiV sullexousin anoixantoV de sou thn ceira ta sumpanta plhsqhsontai crhstothtoV

29 apostreyantoV de sou to proswpon taracqhsontai antaneleiV to pneuma autwn kai ekleiyousin kai eiV ton coun autwn epistreyousin

30 exaposteleiV to pneuma sou kai ktisqhsontai kai anakainieiV to proswpon thV ghV

31 htw h doxa kuriou eiV ton aiwna eufranqhsetai kurioV epi toiV ergoiV autou

32 o epiblepwn epi thn ghn kai poiwn authn tremein o aptomenoV twn orewn kai kapnizontai

33 asw tw kuriw en th zwh mou yalw tw qew mou ewV uparcw

34 hdunqeih autw h dialogh mou egw de eufranqhsomai epi tw kuriw

35 eklipoisan amartwloi apo thV ghV kai anomoi wste mh uparcein autouV eulogei h yuch mou ton kurion

 

104

1 allhlouia exomologeisqe tw kuriw kai epikaleisqe to onoma autou apaggeilate en toiV eqnesin ta erga autou

2 asate autw kai yalate autw dihghsasqe panta ta qaumasia autou

3 epaineisqe en tw onomati tw agiw autou eufranqhtw kardia zhtountwn ton kurion

4 zhthsate ton kurion kai krataiwqhte zhthsate to proswpon autou dia pantoV

5 mnhsqhte twn qaumasiwn autou wn epoihsen ta terata autou kai ta krimata tou stomatoV autou

6 sperma Abraam douloi autou uioi Iakwb eklektoi autou

7 autoV kurioV o qeoV hmwn en pash th gh ta krimata autou

8 emnhsqh eiV ton aiwna diaqhkhV autou logou ou eneteilato eiV ciliaV geneaV

9 on dieqeto tw Abraam kai tou orkou autou tw Isaak

10 kai esthsen authn tw Iakwb eiV prostagma kai tw Israhl diaqhkhn aiwnion

11 legwn soi dwsw thn ghn Canaan scoinisma klhronomiaV umwn

12 en tw einai autouV ariqmw braceiV oligostouV kai paroikouV en auth

13 kai dihlqon ex eqnouV eiV eqnoV ek basileiaV eiV laon eteron

14 ouk afhken anqrwpon adikhsai autouV kai hlegxen uper autwn basileiV

15 mh aptesqe twn cristwn mou kai en toiV profhtaiV mou mh ponhreuesqe

16 kai ekalesen limon epi thn ghn pan sthrigma artou sunetriyen

17 apesteilen emprosqen autwn anqrwpon eiV doulon epraqh Iwshf

18 etapeinwsan en pedaiV touV podaV autou sidhron dihlqen h yuch autou

19 mecri tou elqein ton logon autou to logion kuriou epurwsen auton

20 apesteilen basileuV kai elusen auton arcwn lawn kai afhken auton

21 katesthsen auton kurion tou oikou autou kai arconta pashV thV kthsewV autou

22 tou paideusai touV arcontaV autou wV eauton kai touV presbuterouV autou sofisai

23 kai eishlqen Israhl eiV Aigupton kai Iakwb parwkhsen en gh Cam

24 kai huxhsen ton laon autou sfodra kai ekrataiwsen auton uper touV ecqrouV autou

25 metestreyen thn kardian autwn tou mishsai ton laon autou tou doliousqai en toiV douloiV autou

26 exapesteilen Mwushn ton doulon autou Aarwn on exelexato auton

27 eqeto en autoiV touV logouV twn shmeiwn autou kai twn teratwn en gh Cam

28 exapesteilen skotoV kai eskotasen kai parepikranan touV logouV autou

29 metestreyen ta udata autwn eiV aima kai apekteinen touV icquaV autwn

30 exhryen h gh autwn batracouV en toiV tamieioiV twn basilewn autwn

31 eipen kai hlqen kunomuia kai sknipeV en pasi toiV orioiV autwn

32 eqeto taV brocaV autwn calazan pur kataflegon en th gh autwn

33 kai epataxen taV ampelouV autwn kai taV sukaV autwn kai sunetriyen pan xulon oriou autwn

34 eipen kai hlqen akriV kai broucoV ou ouk hn ariqmoV

35 kai katefagen panta ton corton en th gh autwn kai katefagen ton karpon thV ghV autwn

36 kai epataxen pan prwtotokon en th gh autwn aparchn pantoV ponou autwn

37 kai exhgagen autouV en arguriw kai crusiw kai ouk hn en taiV fulaiV autwn asqenwn

38 eufranqh AiguptoV en th exodw autwn oti epepesen o foboV autwn ep autouV

39 diepetasen nefelhn eiV skephn autoiV kai pur tou fwtisai autoiV thn nukta

40 hthsan kai hlqen ortugomhtra kai arton ouranou eneplhsen autouV

41 dierrhxen petran kai erruhsan udata eporeuqhsan en anudroiV potamoi

42 oti emnhsqh tou logou tou agiou autou tou proV Abraam ton doulon autou

43 kai exhgagen ton laon autou en agalliasei kai touV eklektouV autou en eufrosunh

44 kai edwken autoiV cwraV eqnwn kai ponouV lawn eklhronomhsan

45 opwV an fulaxwsin ta dikaiwmata autou kai ton nomon autou ekzhthswsin

 

105

1 allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2 tiV lalhsei taV dunasteiaV tou kuriou akoustaV poihsei pasaV taV aineseiV autou

3 makarioi oi fulassonteV krisin kai poiounteV dikaiosunhn en panti kairw

4 mnhsqhti hmwn kurie en th eudokia tou laou sou episkeyai hmaV en tw swthriw sou

5 tou idein en th crhstothti twn eklektwn sou tou eufranqhnai en th eufrosunh tou eqnouV sou tou epaineisqai meta thV klhronomiaV sou

6 hmartomen meta twn paterwn hmwn hnomhsamen hdikhsamen

7 oi patereV hmwn en Aiguptw ou sunhkan ta qaumasia sou ouk emnhsqhsan tou plhqouV tou eleouV sou kai parepikranan anabainonteV en th eruqra qalassh

8 kai eswsen autouV eneken tou onomatoV autou tou gnwrisai thn dunasteian autou

9 kai epetimhsen th eruqra qalassh kai exhranqh kai wdhghsen autouV en abussw wV en erhmw

10 kai eswsen autouV ek ceiroV misountwn kai elutrwsato autouV ek ceiroV ecqrou

11 kai ekaluyen udwr touV qlibontaV autouV eiV ex autwn ouc upeleifqh

12 kai episteusan en toiV logoiV autou kai hsan thn ainesin autou

13 etacunan epelaqonto twn ergwn autou ouc upemeinan thn boulhn autou

14 kai epequmhsan epiqumian en th erhmw kai epeirasan ton qeon en anudrw

15 kai edwken autoiV to aithma autwn kai exapesteilen plhsmonhn eiV taV yucaV autwn

16 kai parwrgisan Mwushn en th parembolh kai Aarwn ton agion kuriou

17 hnoicqh h gh kai katepien Daqan kai ekaluyen epi thn sunagwghn Abirwn

18 kai exekauqh pur en th sunagwgh autwn flox kateflexen amartwlouV

19 kai epoihsan moscon en Cwrhb kai prosekunhsan tw gluptw

20 kai hllaxanto thn doxan autwn en omoiwmati moscou esqontoV corton

21 epelaqonto tou qeou tou swzontoV autouV tou poihsantoV megala en Aiguptw

22 qaumasta en gh Cam fobera epi qalasshV eruqraV

23 kai eipen tou exoleqreusai autouV ei mh MwushV o eklektoV autou esth en th qrausei enwpion autou tou apostreyai thn orghn autou tou mh exoleqreusai

24 kai exoudenwsan ghn epiqumhthn ouk episteusan tw logw autou

25 kai egoggusan en toiV skhnwmasin autwn ouk eishkousan thV fwnhV kuriou

26 kai ephren thn ceira autou autoiV tou katabalein autouV en th erhmw

27 kai tou katabalein to sperma autwn en toiV eqnesin kai diaskorpisai autouV en taiV cwraiV

28 kai etelesqhsan tw Beelfegwr kai efagon qusiaV nekrwn

29 kai parwxunan auton en toiV epithdeumasin autwn kai eplhqunqh en autoiV h ptwsiV

30 kai esth FineeV kai exilasato kai ekopasen h qrausiV

31 kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn eiV genean kai genean ewV tou aiwnoV

32 kai parwrgisan auton ef udatoV antilogiaV kai ekakwqh MwushV di autouV

33 oti parepikranan to pneuma autou kai diesteilen en toiV ceilesin autou

34 ouk exwleqreusan ta eqnh a eipen kurioV autoiV

35 kai emighsan en toiV eqnesin kai emaqon ta erga autwn

36 kai edouleusan toiV gluptoiV autwn kai egenhqh autoiV eiV skandalon

37 kai equsan touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn toiV daimonioiV

38 kai execean aima aqwon aima uiwn autwn kai qugaterwn wn equsan toiV gluptoiV Canaan kai efonoktonhqh h gh en toiV aimasin

39 kai emianqh en toiV ergoiV autwn kai eporneusan en toiV epithdeumasin autwn

40 kai wrgisqh qumw kurioV epi ton laon autou kai ebdeluxato thn klhronomian autou

41 kai paredwken autouV eiV ceiraV eqnwn kai ekurieusan autwn oi misounteV autouV

42 kai eqliyan autouV oi ecqroi autwn kai etapeinwqhsan upo taV ceiraV autwn

43 pleonakiV errusato autouV autoi de parepikranan auton en th boulh autwn kai etapeinwqhsan en taiV anomiaiV autwn

44 kai eiden en tw qlibesqai autouV en tw auton eisakousai thV dehsewV autwn

45 kai emnhsqh thV diaqhkhV autou kai metemelhqh kata to plhqoV tou eleouV autou

46 kai edwken autouV eiV oiktirmouV enantion pantwn twn aicmalwtisantwn autouV

47 swson hmaV kurie o qeoV hmwn kai episunagage hmaV ek twn eqnwn tou exomologhsasqai tw onomati tw agiw sou tou egkaucasqai en th ainesei sou

48 euloghtoV kurioV o qeoV Israhl apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai erei paV o laoV genoito genoito

 

106

1 allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2 eipatwsan oi lelutrwmenoi upo kuriou ouV elutrwsato ek ceiroV ecqrou

3 ek twn cwrwn sunhgagen autouV apo anatolwn kai dusmwn kai borra kai qalasshV

4 eplanhqhsan en th erhmw en anudrw odon polewV katoikhthriou ouc euron

5 peinwnteV kai diywnteV h yuch autwn en autoiV exelipen

6 kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn errusato autouV

7 kai wdhghsen autouV eiV odon euqeian tou poreuqhnai eiV polin katoikhthriou

8 exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

9 oti ecortasen yuchn kenhn kai yuchn peinwsan eneplhsen agaqwn

10 kaqhmenouV en skotei kai skia qanatou pepedhmenouV en ptwceia kai sidhrw

11 oti parepikranan ta logia tou qeou kai thn boulhn tou uyistou parwxunan

12 kai etapeinwqh en kopoiV h kardia autwn hsqenhsan kai ouk hn o bohqwn

13 kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn eswsen autouV

14 kai exhgagen autouV ek skotouV kai skiaV qanatou kai touV desmouV autwn dierrhxen

15 exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

16 oti sunetriyen pulaV calkaV kai moclouV sidhrouV suneklasen

17 antelabeto autwn ex odou anomiaV autwn dia gar taV anomiaV autwn etapeinwqhsan

18 pan brwma ebdeluxato h yuch autwn kai hggisan ewV twn pulwn tou qanatou

19 kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn eswsen autouV

20 apesteilen ton logon autou kai iasato autouV kai errusato autouV ek twn diafqorwn autwn

21 exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

22 kai qusatwsan qusian ainesewV kai exaggeilatwsan ta erga autou en agalliasei

23 oi katabainonteV eiV thn qalassan en ploioiV poiounteV ergasian en udasi polloiV

24 autoi eidosan ta erga kuriou kai ta qaumasia autou en tw buqw

25 eipen kai esth pneuma kataigidoV kai uywqh ta kumata authV

26 anabainousin ewV twn ouranwn kai katabainousin ewV twn abusswn h yuch autwn en kakoiV ethketo

27 etaracqhsan esaleuqhsan wV o mequwn kai pasa h sofia autwn katepoqh

28 kai ekekraxan proV kurion en tw qlibesqai autouV kai ek twn anagkwn autwn exhgagen autouV

29 kai epetaxen th kataigidi kai esth eiV auran kai esighsan ta kumata authV

30 kai eufranqhsan oti hsucasan kai wdhghsen autouV epi limena qelhmatoV autwn

31 exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou toiV uioiV twn anqrwpwn

32 uywsatwsan auton en ekklhsia laou kai en kaqedra presbuterwn ainesatwsan auton

33 eqeto potamouV eiV erhmon kai diexodouV udatwn eiV diyan

34 ghn karpoforon eiV almhn apo kakiaV twn katoikountwn en auth

35 eqeto erhmon eiV limnaV udatwn kai ghn anudron eiV diexodouV udatwn

36 kai katwkisen ekei peinwntaV kai sunesthsanto polin katoikesiaV

37 kai espeiran agrouV kai efuteusan ampelwnaV kai epoihsan karpon genhmatoV

38 kai euloghsen autouV kai eplhqunqhsan sfodra kai ta kthnh autwn ouk esmikrunen

39 kai wligwqhsan kai ekakwqhsan apo qliyewV kakwn kai odunhV

40 execuqh exoudenwsiV ep arcontaV kai eplanhsen autouV en abatw kai ouc odw

41 kai ebohqhsen penhti ek ptwceiaV kai eqeto wV probata patriaV

42 oyontai euqeiV kai eufranqhsontai kai pasa anomia emfraxei to stoma authV

43 tiV sofoV kai fulaxei tauta kai sunhsousin ta eleh tou kuriou

 

107

1 wdh yalmou tw Dauid

2 etoimh h kardia mou o qeoV etoimh h kardia mou asomai kai yalw en th doxh mou

3 exegerqhti yalthrion kai kiqara exegerqhsomai orqrou

4 exomologhsomai soi en laoiV kurie kai yalw soi en eqnesin

5 oti mega epanw twn ouranwn to eleoV sou kai ewV twn nefelwn h alhqeia sou

6 uywqhti epi touV ouranouV o qeoV kai epi pasan thn ghn h doxa sou

7 opwV an rusqwsin oi agaphtoi sou swson th dexia sou kai epakouson mou

8 o qeoV elalhsen en tw agiw autou uywqhsomai kai diameriw Sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw

9 emoV estin Galaad kai emoV estin Manassh kai Efraim antilhmyiV thV kefalhV mou IoudaV basileuV mou

10 Mwab lebhV thV elpidoV mou epi thn Idoumaian ektenw to upodhma mou emoi allofuloi upetaghsan

11 tiV apaxei me eiV polin periochV tiV odhghsei me ewV thV IdoumaiaV

12 ouci su o qeoV o apwsamenoV hmaV kai ouk exeleush o qeoV en taiV dunamesin hmwn

13 doV hmin bohqeian ek qliyewV kai mataia swthria anqrwpou

14 en tw qew poihsomen dunamin kai autoV exoudenwsei touV ecqrouV hmwn

 

108

1 eiV to teloV tw Dauid yalmoV o qeoV thn ainesin mou mh parasiwphshV

2 oti stoma amartwlou kai stoma doliou ep eme hnoicqh elalhsan kat emou glwssh dolia

3 kai logoiV misouV ekuklwsan me kai epolemhsan me dwrean

4 anti tou agapan me endieballon me egw de proseucomhn

5 kai eqento kat emou kaka anti agaqwn kai misoV anti thV agaphsewV mou

6 katasthson ep auton amartwlon kai diaboloV sthtw ek dexiwn autou

7 en tw krinesqai auton exelqoi katadedikasmenoV kai h proseuch autou genesqw eiV amartian

8 genhqhtwsan ai hmerai autou oligai kai thn episkophn autou laboi eteroV

9 genhqhtwsan oi uioi autou orfanoi kai h gunh autou chra

10 saleuomenoi metanasthtwsan oi uioi autou kai epaithsatwsan ekblhqhtwsan ek twn oikopedwn autwn

11 exereunhsatw daneisthV panta osa uparcei autw diarpasatwsan allotrioi touV ponouV autou

12 mh uparxatw autw antilhmptwr mhde genhqhtw oiktirmwn toiV orfanoiV autou

13 genhqhtw ta tekna autou eiV exoleqreusin en genea mia exaleifqhtw to onoma autou

14 anamnhsqeih h anomia twn paterwn autou enanti kuriou kai h amartia thV mhtroV autou mh exaleifqeih

15 genhqhtwsan enanti kuriou dia pantoV kai exoleqreuqeih ek ghV to mnhmosunon autwn

16 anq wn ouk emnhsqh tou poihsai eleoV kai katediwxen anqrwpon penhta kai ptwcon kai katanenugmenon th kardia tou qanatwsai

17 kai hgaphsen kataran kai hxei autw kai ouk hqelhsen eulogian kai makrunqhsetai ap autou

18 kai enedusato kataran wV imation kai eishlqen wV udwr eiV ta egkata autou kai wsei elaion en toiV osteoiV autou

19 genhqhtw autw wV imation o periballetai kai wsei zwnh hn dia pantoV perizwnnutai

20 touto to ergon twn endiaballontwn me para kuriou kai twn lalountwn ponhra kata thV yuchV mou

21 kai su kurie kurie poihson met emou eleoV eneken tou onomatoV sou oti crhston to eleoV sou

22 rusai me oti ptwcoV kai penhV egw eimi kai h kardia mou tetaraktai entoV mou

23 wsei skia en tw ekklinai authn antanhreqhn exetinacqhn wsei akrideV

24 ta gonata mou hsqenhsan apo nhsteiaV kai h sarx mou hlloiwqh di elaion

25 kai egw egenhqhn oneidoV autoiV eidosan me esaleusan kefalaV autwn

26 bohqhson moi kurie o qeoV mou swson me kata to eleoV sou

27 kai gnwtwsan oti h ceir sou auth kai su kurie epoihsaV authn

28 katarasontai autoi kai su euloghseiV oi epanistanomenoi moi aiscunqhtwsan o de douloV sou eufranqhsetai

29 endusasqwsan oi endiaballonteV me entrophn kai peribalesqwsan wsei diploida aiscunhn autwn

30 exomologhsomai tw kuriw sfodra en tw stomati mou kai en mesw pollwn ainesw auton

31 oti paresth ek dexiwn penhtoV tou swsai ek twn katadiwkontwn thn yuchn mou

 

109

1 tw Dauid yalmoV eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

2 rabdon dunamewV sou exapostelei kurioV ek Siwn kai katakurieue en mesw twn ecqrwn sou

3 meta sou h arch en hmera thV dunamewV sou en taiV lamprothsin twn agiwn ek gastroV pro ewsforou exegennhsa se

4 wmosen kurioV kai ou metamelhqhsetai su ei iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek

5 kurioV ek dexiwn sou suneqlasen en hmera orghV autou basileiV

6 krinei en toiV eqnesin plhrwsei ptwmata sunqlasei kefalaV epi ghV pollwn

7 ek ceimarrou en odw pietai dia touto uywsei kefalhn

 

110

1 allhlouia exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou en boulh euqeiwn kai sunagwgh

2 megala ta erga kuriou exezhthmena eiV panta ta qelhmata autou

3 exomologhsiV kai megaloprepeia to ergon autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV

4 mneian epoihsato twn qaumasiwn autou elehmwn kai oiktirmwn o kurioV

5 trofhn edwken toiV foboumenoiV auton mnhsqhsetai eiV ton aiwna diaqhkhV autou

6 iscun ergwn autou anhggeilen tw law autou tou dounai autoiV klhronomian eqnwn

7 erga ceirwn autou alhqeia kai krisiV pistai pasai ai entolai autou

8 esthrigmenai eiV ton aiwna tou aiwnoV pepoihmenai en alhqeia kai euquthti

9 lutrwsin apesteilen tw law autou eneteilato eiV ton aiwna diaqhkhn autou agion kai foberon to onoma autou

10 arch sofiaV foboV kuriou sunesiV agaqh pasi toiV poiousin authn h ainesiV autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV

 

111

1 allhlouia makarioV anhr o foboumenoV ton kurion en taiV entolaiV autou qelhsei sfodra

2 dunaton en th gh estai to sperma autou genea euqeiwn euloghqhsetai

3 doxa kai ploutoV en tw oikw autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV

4 exaneteilen en skotei fwV toiV euqesin elehmwn kai oiktirmwn kai dikaioV

5 crhstoV anhr o oiktirwn kai kicrwn oikonomhsei touV logouV autou en krisei

6 oti eiV ton aiwna ou saleuqhsetai eiV mnhmosunon aiwnion estai dikaioV

7 apo akohV ponhraV ou fobhqhsetai etoimh h kardia autou elpizein epi kurion

8 esthriktai h kardia autou ou mh fobhqh ewV ou epidh epi touV ecqrouV autou

9 eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV to keraV autou uywqhsetai en doxh

10 amartwloV oyetai kai orgisqhsetai touV odontaV autou bruxei kai takhsetai epiqumia amartwlwn apoleitai

 

112

1 allhlouia aineite paideV kurion aineite to onoma kuriou

2 eih to onoma kuriou euloghmenon apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

3 apo anatolwn hliou mecri dusmwn aineite to onoma kuriou

4 uyhloV epi panta ta eqnh o kurioV epi touV ouranouV h doxa autou

5 tiV wV kurioV o qeoV hmwn o en uyhloiV katoikwn

6 kai ta tapeina eforwn en tw ouranw kai en th gh

7 o egeirwn apo ghV ptwcon kai apo kopriaV anuywn penhta

8 tou kaqisai auton meta arcontwn meta arcontwn laou autou

9 o katoikizwn steiran en oikw mhtera teknwn eufrainomenhn

 

113

1 allhlouia en exodw Israhl ex Aiguptou oikou Iakwb ek laou barbarou

2 egenhqh Ioudaia agiasma autou Israhl exousia autou

3 h qalassa eiden kai efugen o IordanhV estrafh eiV ta opisw

4 ta orh eskirthsan wsei krioi kai oi bounoi wV arnia probatwn

5 ti soi estin qalassa oti efugeV kai soi Iordanh oti anecwrhsaV eiV ta opisw

6 ta orh oti eskirthsate wsei krioi kai oi bounoi wV arnia probatwn

7 apo proswpou kuriou esaleuqh h gh apo proswpou tou qeou Iakwb

8 tou streyantoV thn petran eiV limnaV udatwn kai thn akrotomon eiV phgaV udatwn

9 mh hmin kurie mh hmin all h tw onomati sou doV doxan epi tw eleei sou kai th alhqeia sou

10 mhpote eipwsin ta eqnh pou estin o qeoV autwn

11 o de qeoV hmwn en tw ouranw anw en toiV ouranoiV kai en th gh panta osa hqelhsen epoihsen

12 ta eidwla twn eqnwn argurion kai crusion erga ceirwn anqrwpwn

13 stoma ecousin kai ou lalhsousin ofqalmouV ecousin kai ouk oyontai

14 wta ecousin kai ouk akousontai rinaV ecousin kai ouk osfranqhsontai

15 ceiraV ecousin kai ou yhlafhsousin podaV ecousin kai ou peripathsousin ou fwnhsousin en tw laruggi autwn

16 omoioi autoiV genointo oi poiounteV auta kai panteV oi pepoiqoteV ep autoiV

17 oikoV Israhl hlpisen epi kurion bohqoV autwn kai uperaspisthV autwn estin

18 oikoV Aarwn hlpisen epi kurion bohqoV autwn kai uperaspisthV autwn estin

19 oi foboumenoi ton kurion hlpisan epi kurion bohqoV autwn kai uperaspisthV autwn estin

20 kurioV emnhsqh hmwn kai euloghsen hmaV euloghsen ton oikon Israhl euloghsen ton oikon Aarwn

21 euloghsen touV foboumenouV ton kurion touV mikrouV meta twn megalwn

22 prosqeih kurioV ef umaV ef umaV kai epi touV uiouV umwn

23 euloghmenoi umeiV tw kuriw tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn

24 o ouranoV tou ouranou tw kuriw thn de ghn edwken toiV uioiV twn anqrwpwn

25 ouc oi nekroi ainesousin se kurie oude panteV oi katabainonteV eiV adou

26 all hmeiV oi zwnteV euloghsomen ton kurion apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

 

114

1 allhlouia hgaphsa oti eisakousetai kurioV thV fwnhV thV dehsewV mou

2 oti eklinen to ouV autou emoi kai en taiV hmeraiV mou epikalesomai

3 periescon me wdineV qanatou kindunoi adou eurosan me qliyin kai odunhn euron

4 kai to onoma kuriou epekalesamhn w kurie rusai thn yuchn mou

5 elehmwn o kurioV kai dikaioV kai o qeoV hmwn elea

6 fulasswn ta nhpia o kurioV etapeinwqhn kai eswsen me

7 epistreyon h yuch mou eiV thn anapausin sou oti kurioV euhrgethsen se

8 oti exeilato thn yuchn mou ek qanatou touV ofqalmouV mou apo dakruwn kai touV podaV mou apo olisqhmatoV

9 euaresthsw enantion kuriou en cwra zwntwn

 

115

1 allhlouia episteusa dio elalhsa egw de etapeinwqhn sfodra

2 egw eipa en th ekstasei mou paV anqrwpoV yeusthV

3 ti antapodwsw tw kuriw peri pantwn wn antapedwken moi

4 pothrion swthriou lhmyomai kai to onoma kuriou epikalesomai

5

6 timioV enantion kuriou o qanatoV twn osiwn autou

7 w kurie egw douloV soV egw douloV soV kai uioV thV paidiskhV sou dierrhxaV touV desmouV mou

8 soi qusw qusian ainesewV

9 taV eucaV mou tw kuriw apodwsw enantion pantoV tou laou autou

10 en aulaiV oikou kuriou en mesw sou Ierousalhm

 

116

1 allhlouia aineite ton kurion panta ta eqnh epainesate auton panteV oi laoi

2 oti ekrataiwqh to eleoV autou ef hmaV kai h alhqeia tou kuriou menei eiV ton aiwna

 

117

1 allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2 eipatw dh oikoV Israhl oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

3 eipatw dh oikoV Aarwn oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

4 eipatwsan dh panteV oi foboumenoi ton kurion oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

5 en qliyei epekalesamhn ton kurion kai ephkousen mou eiV platusmon

6 kurioV emoi bohqoV ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoV

7 kurioV emoi bohqoV kagw epoyomai touV ecqrouV mou

8 agaqon pepoiqenai epi kurion h pepoiqenai ep anqrwpon

9 agaqon elpizein epi kurion h elpizein ep arcontaV

10 panta ta eqnh ekuklwsan me kai tw onomati kuriou hmunamhn autouV

11 kuklwsanteV ekuklwsan me kai tw onomati kuriou hmunamhn autouV

12 ekuklwsan me wsei melissai khrion kai exekauqhsan wsei pur en akanqaiV kai tw onomati kuriou hmunamhn autouV

13 wsqeiV anetraphn tou pesein kai o kurioV antelabeto mou

14 iscuV mou kai umnhsiV mou o kurioV kai egeneto moi eiV swthrian

15 fwnh agalliasewV kai swthriaV en skhnaiV dikaiwn dexia kuriou epoihsen dunamin

16 dexia kuriou uywsen me dexia kuriou epoihsen dunamin

17 ouk apoqanoumai alla zhsomai kai ekdihghsomai ta erga kuriou

18 paideuwn epaideusen me o kurioV kai tw qanatw ou paredwken me

19 anoixate moi pulaV dikaiosunhV eiselqwn en autaiV exomologhsomai tw kuriw

20 auth h pulh tou kuriou dikaioi eiseleusontai en auth

21 exomologhsomai soi oti ephkousaV mou kai egenou moi eiV swthrian

22 liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

23 para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

24 auth h hmera hn epoihsen o kurioV agalliaswmeqa kai eufranqwmen en auth

25 w kurie swson dh w kurie euodwson dh

26 euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou euloghkamen umaV ex oikou kuriou

27 qeoV kurioV kai epefanen hmin susthsasqe eorthn en toiV pukazousin ewV twn keratwn tou qusiasthriou

28 qeoV mou ei su kai exomologhsomai soi qeoV mou ei su kai uywsw se exomologhsomai soi oti ephkousaV mou kai egenou moi eiV swthrian

29 exomologeisqe tw kuriw oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

 

118

1 allhlouia a alf makarioi oi amwmoi en odw oi poreuomenoi en nomw kuriou

2 makarioi oi exereunwnteV ta marturia autou en olh kardia ekzhthsousin auton

3 ou gar oi ergazomenoi thn anomian en taiV odoiV autou eporeuqhsan

4 su eneteilw taV entolaV sou fulaxasqai sfodra

5 ofelon kateuqunqeihsan ai odoi mou tou fulaxasqai ta dikaiwmata sou

6 tote ou mh epaiscunqw en tw me epiblepein epi pasaV taV entolaV sou

7 exomologhsomai soi kurie en euquthti kardiaV en tw memaqhkenai me ta krimata thV dikaiosunhV sou

8 ta dikaiwmata sou fulaxw mh me egkataliphV ewV sfodra

9 b bhq en tini katorqwsei o newteroV thn odon autou en tw fulassesqai touV logouV sou

10 en olh kardia mou exezhthsa se mh apwsh me apo twn entolwn sou

11 en th kardia mou ekruya ta logia sou opwV an mh amartw soi

12 euloghtoV ei kurie didaxon me ta dikaiwmata sou

13 en toiV ceilesin mou exhggeila panta ta krimata tou stomatoV sou

14 en th odw twn marturiwn sou eterfqhn wV epi panti ploutw

15 en taiV entolaiV sou adoleschsw kai katanohsw taV odouV sou

16 en toiV dikaiwmasin sou melethsw ouk epilhsomai twn logwn sou

17 g gimal antapodoV tw doulw sou zhsomai kai fulaxw touV logouV sou

18 apokaluyon touV ofqalmouV mou kai katanohsw ta qaumasia sou ek tou nomou sou

19 paroikoV egw eimi en th gh mh apokruyhV ap emou taV entolaV sou

20 epepoqhsen h yuch mou tou epiqumhsai ta krimata sou en panti kairw

21 epetimhsaV uperhfanoiV epikataratoi oi ekklinonteV apo twn entolwn sou

22 periele ap emou oneidoV kai exoudenwsin oti ta marturia sou exezhthsa

23 kai gar ekaqisan arconteV kai kat emou katelaloun o de douloV sou hdolescei en toiV dikaiwmasin sou

24 kai gar ta marturia sou meleth mou estin kai ai sumbouliai mou ta dikaiwmata sou

25 d delq ekollhqh tw edafei h yuch mou zhson me kata ton logon sou

26 taV odouV mou exhggeila kai ephkousaV mou didaxon me ta dikaiwmata sou

27 odon dikaiwmatwn sou sunetison me kai adoleschsw en toiV qaumasioiV sou

28 estaxen h yuch mou apo akhdiaV bebaiwson me en toiV logoiV sou

29 odon adikiaV aposthson ap emou kai tw nomw sou elehson me

30 odon alhqeiaV hretisamhn ta krimata sou ouk epelaqomhn

31 ekollhqhn toiV marturioiV sou kurie mh me kataiscunhV

32 odon entolwn sou edramon otan eplatunaV thn kardian mou

33 e h nomoqethson me kurie thn odon twn dikaiwmatwn sou kai ekzhthsw authn dia pantoV

34 sunetison me kai exereunhsw ton nomon sou kai fulaxw auton en olh kardia mou

35 odhghson me en tribw twn entolwn sou oti authn hqelhsa

36 klinon thn kardian mou eiV ta marturia sou kai mh eiV pleonexian

37 apostreyon touV ofqalmouV mou tou mh idein mataiothta en th odw sou zhson me

38 sthson tw doulw sou to logion sou eiV ton fobon sou

39 periele ton oneidismon mou on upwpteusa ta gar krimata sou crhsta

40 idou epequmhsa taV entolaV sou en th dikaiosunh sou zhson me

41 ouau kai elqoi ep eme to eleoV sou kurie to swthrion sou kata to logion sou

42 kai apokriqhsomai toiV oneidizousi me logon oti hlpisa epi touV logouV sou

43 kai mh perielhV ek tou stomatoV mou logon alhqeiaV ewV sfodra oti epi ta krimata sou ephlpisa

44 kai fulaxw ton nomon sou dia pantoV eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

45 kai eporeuomhn en platusmw oti taV entolaV sou exezhthsa

46 kai elaloun en toiV marturioiV sou enantion basilewn kai ouk hscunomhn

47 kai emeletwn en taiV entolaiV sou aiV hgaphsa sfodra

48 kai hra taV ceiraV mou proV taV entolaV sou aV hgaphsa kai hdolescoun en toiV dikaiwmasin sou

49 z zai mnhsqhti ton logon sou tw doulw sou w ephlpisaV me

50 auth me parekalesen en th tapeinwsei mou oti to logion sou ezhsen me

51 uperhfanoi parhnomoun ewV sfodra apo de tou nomou sou ouk exeklina

52 emnhsqhn twn krimatwn sou ap aiwnoV kurie kai pareklhqhn

53 aqumia katescen me apo amartwlwn twn egkatalimpanontwn ton nomon sou

54 yalta hsan moi ta dikaiwmata sou en topw paroikiaV mou

55 emnhsqhn en nukti tou onomatoV sou kurie kai efulaxa ton nomon sou

56 auth egenhqh moi oti ta dikaiwmata sou exezhthsa

57 h hq meriV mou kurie eipa fulaxasqai ton nomon sou

58 edehqhn tou proswpou sou en olh kardia mou elehson me kata to logion sou

59 dielogisamhn taV odouV sou kai epestreya touV podaV mou eiV ta marturia sou

60 htoimasqhn kai ouk etaracqhn tou fulaxasqai taV entolaV sou

61 scoinia amartwlwn perieplakhsan moi kai tou nomou sou ouk epelaqomhn

62 mesonuktion exhgeiromhn tou exomologeisqai soi epi ta krimata thV dikaiosunhV sou

63 metocoV egw eimi pantwn twn foboumenwn se kai twn fulassontwn taV entolaV sou

64 tou eleouV sou kurie plhrhV h gh ta dikaiwmata sou didaxon me

65 q thq crhstothta epoihsaV meta tou doulou sou kurie kata ton logon sou

66 crhstothta kai paideian kai gnwsin didaxon me oti taiV entolaiV sou episteusa

67 pro tou me tapeinwqhnai egw eplhmmelhsa dia touto to logion sou efulaxa

68 crhstoV ei su kurie kai en th crhstothti sou didaxon me ta dikaiwmata sou

69 eplhqunqh ep eme adikia uperhfanwn egw de en olh kardia mou exereunhsw taV entolaV sou

70 eturwqh wV gala h kardia autwn egw de ton nomon sou emelethsa

71 agaqon moi oti etapeinwsaV me opwV an maqw ta dikaiwmata sou

72 agaqon moi o nomoV tou stomatoV sou uper ciliadaV crusiou kai arguriou

73 i iwq ai ceireV sou epoihsan me kai eplasan me sunetison me kai maqhsomai taV entolaV sou

74 oi foboumenoi se oyontai me kai eufranqhsontai oti eiV touV logouV sou ephlpisa

75 egnwn kurie oti dikaiosunh ta krimata sou kai alhqeia etapeinwsaV me

76 genhqhtw dh to eleoV sou tou parakalesai me kata to logion sou tw doulw sou

77 elqetwsan moi oi oiktirmoi sou kai zhsomai oti o nomoV sou meleth mou estin

78 aiscunqhtwsan uperhfanoi oti adikwV hnomhsan eiV eme egw de adoleschsw en taiV entolaiV sou

79 epistreyatwsan moi oi foboumenoi se kai oi ginwskonteV ta marturia sou

80 genhqhtw h kardia mou amwmoV en toiV dikaiwmasin sou opwV an mh aiscunqw

81 ia caf ekleipei eiV to swthrion sou h yuch mou kai eiV ton logon sou ephlpisa

82 exelipon oi ofqalmoi mou eiV to logion sou legonteV pote parakaleseiV me

83 oti egenhqhn wV askoV en pacnh ta dikaiwmata sou ouk epelaqomhn

84 posai eisin ai hmerai tou doulou sou pote poihseiV moi ek twn katadiwkontwn me krisin

85 dihghsanto moi paranomoi adolesciaV all ouc wV o nomoV sou kurie

86 pasai ai entolai sou alhqeia adikwV katediwxan me bohqhson moi

87 para bracu sunetelesan me en th gh egw de ouk egkatelipon taV entolaV sou

88 kata to eleoV sou zhson me kai fulaxw ta marturia tou stomatoV sou

89 ib labd eiV ton aiwna kurie o logoV sou diamenei en tw ouranw

90 eiV genean kai genean h alhqeia sou eqemeliwsaV thn ghn kai diamenei

91 th diataxei sou diamenei h hmera oti ta sumpanta doula sa

92 ei mh oti o nomoV sou meleth mou estin tote an apwlomhn en th tapeinwsei mou

93 eiV ton aiwna ou mh epilaqwmai twn dikaiwmatwn sou oti en autoiV ezhsaV me kurie

94 soV eimi egw swson me oti ta dikaiwmata sou exezhthsa

95 eme upemeinan amartwloi tou apolesai me ta marturia sou sunhka

96 pashV sunteleiaV eidon peraV plateia h entolh sou sfodra

97 ig mhm wV hgaphsa ton nomon sou kurie olhn thn hmeran meleth mou estin

98 uper touV ecqrouV mou esofisaV me thn entolhn sou oti eiV ton aiwna moi estin

99 uper pantaV touV didaskontaV me sunhka oti ta marturia sou meleth mou estin

100 uper presbuterouV sunhka oti taV entolaV sou exezhthsa

101 ek pashV odou ponhraV ekwlusa touV podaV mou opwV an fulaxw touV logouV sou

102 apo twn krimatwn sou ouk exeklina oti su enomoqethsaV moi

103 wV glukea tw laruggi mou ta logia sou uper meli kai khrion tw stomati mou

104 apo twn entolwn sou sunhka dia touto emishsa pasan odon adikiaV oti su enomoqethsaV moi

105 id noun lucnoV toiV posin mou o logoV sou kai fwV taiV triboiV mou

106 omwmoka kai esthsa tou fulaxasqai ta krimata thV dikaiosunhV sou

107 etapeinwqhn ewV sfodra kurie zhson me kata ton logon sou

108 ta ekousia tou stomatoV mou eudokhson dh kurie kai ta krimata sou didaxon me

109 h yuch mou en taiV cersin mou dia pantoV kai tou nomou sou ouk epelaqomhn

110 eqento amartwloi pagida moi kai ek twn entolwn sou ouk eplanhqhn

111 eklhronomhsa ta marturia sou eiV ton aiwna oti agalliama thV kardiaV mou eisin

112 eklina thn kardian mou tou poihsai ta dikaiwmata sou eiV ton aiwna di antameiyin

113 ie samc paranomouV emishsa kai ton nomon sou hgaphsa

114 bohqoV mou kai antilhmptwr mou ei su eiV ton logon sou ephlpisa

115 ekklinate ap emou ponhreuomenoi kai exereunhsw taV entolaV tou qeou mou

116 antilabou mou kata to logion sou kai zhsomai kai mh kataiscunhV me apo thV prosdokiaV mou

117 bohqhson moi kai swqhsomai kai melethsw en toiV dikaiwmasin sou dia pantoV

118 exoudenwsaV pantaV touV apostatountaV apo twn dikaiwmatwn sou oti adikon to enqumhma autwn

119 parabainontaV elogisamhn pantaV touV amartwlouV thV ghV dia touto hgaphsa ta marturia sou dia pantoV

120 kaqhlwson ek tou fobou sou taV sarkaV mou apo gar twn krimatwn sou efobhqhn

121 i ain epoihsa krima kai dikaiosunhn mh paradwV me toiV adikousin me

122 ekdexai ton doulon sou eiV agaqon mh sukofanthsatwsan me uperhfanoi

123 oi ofqalmoi mou exelipon eiV to swthrion sou kai eiV to logion thV dikaiosunhV sou

124 poihson meta tou doulou sou kata to eleoV sou kai ta dikaiwmata sou didaxon me

125 douloV sou eimi egw sunetison me kai gnwsomai ta marturia sou

126 kairoV tou poihsai tw kuriw dieskedasan ton nomon sou

127 dia touto hgaphsa taV entolaV sou uper crusion kai topazion

128 dia touto proV pasaV taV entolaV sou katwrqoumhn pasan odon adikon emishsa

129 iz fh qaumasta ta marturia sou dia touto exhreunhsen auta h yuch mou

130 h dhlwsiV twn logwn sou fwtiei kai sunetiei nhpiouV

131 to stoma mou hnoixa kai eilkusa pneuma oti taV entolaV sou epepoqoun

132 epibleyon ep eme kai elehson me kata to krima twn agapwntwn to onoma sou

133 ta diabhmata mou kateuqunon kata to logion sou kai mh katakurieusatw mou pasa anomia

134 lutrwsai me apo sukofantiaV anqrwpwn kai fulaxw taV entolaV sou

135 to proswpon sou epifanon epi ton doulon sou kai didaxon me ta dikaiwmata sou

136 diexodouV udatwn katebhsan oi ofqalmoi mou epei ouk efulaxan ton nomon sou

137 ih sadh dikaioV ei kurie kai euqhV h krisiV sou

138 eneteilw dikaiosunhn ta marturia sou kai alhqeian sfodra

139 exethxen me o zhloV tou oikou sou oti epelaqonto twn logwn sou oi ecqroi mou

140 pepurwmenon to logion sou sfodra kai o douloV sou hgaphsen auto

141 newteroV eimi egw kai exoudenwmenoV ta dikaiwmata sou ouk epelaqomhn

142 h dikaiosunh sou dikaiosunh eiV ton aiwna kai o nomoV sou alhqeia

143 qliyiV kai anagkh eurosan me ai entolai sou meleth mou

144 dikaiosunh ta marturia sou eiV ton aiwna sunetison me kai zhsomai

145 iq kwf ekekraxa en olh kardia mou epakouson mou kurie ta dikaiwmata sou ekzhthsw

146 ekekraxa se swson me kai fulaxw ta marturia sou

147 proefqasa en awria kai ekekraxa eiV touV logouV sou ephlpisa

148 proefqasan oi ofqalmoi mou proV orqron tou meletan ta logia sou

149 thV fwnhV mou akouson kurie kata to eleoV sou kata to krima sou zhson me

150 proshggisan oi katadiwkonteV me anomia apo de tou nomou sou emakrunqhsan

151 egguV ei su kurie kai pasai ai entolai sou alhqeia

152 kat arcaV egnwn ek twn marturiwn sou oti eiV ton aiwna eqemeliwsaV auta

153 k rhV ide thn tapeinwsin mou kai exelou me oti ton nomon sou ouk epelaqomhn

154 krinon thn krisin mou kai lutrwsai me dia ton logon sou zhson me

155 makran apo amartwlwn swthria oti ta dikaiwmata sou ouk exezhthsan

156 oi oiktirmoi sou polloi kurie kata to krima sou zhson me

157 polloi oi ekdiwkonteV me kai ekqlibonteV me ek twn marturiwn sou ouk exeklina

158 eidon asunqetountaV kai exethkomhn oti ta logia sou ouk efulaxanto

159 ide oti taV entolaV sou hgaphsa kurie en tw eleei sou zhson me

160 arch twn logwn sou alhqeia kai eiV ton aiwna panta ta krimata thV dikaiosunhV sou

161 ka sen arconteV katediwxan me dwrean kai apo twn logwn sou edeiliasen h kardia mou

162 agalliasomai egw epi ta logia sou wV o euriskwn skula polla

163 adikian emishsa kai ebdeluxamhn ton de nomon sou hgaphsa

164 eptakiV thV hmeraV hnesa soi epi ta krimata thV dikaiosunhV sou

165 eirhnh pollh toiV agapwsin ton nomon sou kai ouk estin autoiV skandalon

166 prosedokwn to swthrion sou kurie kai taV entolaV sou hgaphsa

167 efulaxen h yuch mou ta marturia sou kai hgaphsen auta sfodra

168 efulaxa taV entolaV sou kai ta marturia sou oti pasai ai odoi mou enantion sou kurie

169 kb qau eggisatw h dehsiV mou enwpion sou kurie kata to logion sou sunetison me

170 eiselqoi to axiwma mou enwpion sou kata to logion sou rusai me

171 exereuxainto ta ceilh mou umnon otan didaxhV me ta dikaiwmata sou

172 fqegxaito h glwssa mou to logion sou oti pasai ai entolai sou dikaiosunh

173 genesqw h ceir sou tou swsai me oti taV entolaV sou hretisamhn

174 epepoqhsa to swthrion sou kurie kai o nomoV sou meleth mou estin

175 zhsetai h yuch mou kai ainesei se kai ta krimata sou bohqhsei moi

176 eplanhqhn wV probaton apolwloV zhthson ton doulon sou oti taV entolaV sou ouk epelaqomhn

 

119

1 wdh twn anabaqmwn proV kurion en tw qlibesqai me ekekraxa kai eishkousen mou

2 kurie rusai thn yuchn mou apo ceilewn adikwn kai apo glwsshV doliaV

3 ti doqeih soi kai ti prosteqeih soi proV glwssan dolian

4 ta belh tou dunatou hkonhmena sun toiV anqraxin toiV erhmikoiV

5 oimmoi oti h paroikia mou emakrunqh kateskhnwsa meta twn skhnwmatwn Khdar

6 polla parwkhsen h yuch mou

7 meta twn misountwn thn eirhnhn hmhn eirhnikoV otan elaloun autoiV epolemoun me dwrean

 

120

1 wdh twn anabaqmwn hra touV ofqalmouV mou eiV ta orh poqen hxei h bohqeia mou

2 h bohqeia mou para kuriou tou poihsantoV ton ouranon kai thn ghn

3 mh dwV eiV salon ton poda sou mhde nustaxh o fulasswn se

4 idou ou nustaxei oude upnwsei o fulasswn ton Israhl

5 kurioV fulaxei se kurioV skeph sou epi ceira dexian sou

6 hmeraV o hlioV ou sugkausei se oude h selhnh thn nukta

7 kurioV fulaxei se apo pantoV kakou fulaxei thn yuchn sou

8 kurioV fulaxei thn eisodon sou kai thn exodon sou apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

 

121

1 wdh twn anabaqmwn eufranqhn epi toiV eirhkosin moi eiV oikon kuriou poreusomeqa

2 estwteV hsan oi podeV hmwn en taiV aulaiV sou Ierousalhm

3 Ierousalhm oikodomoumenh wV poliV hV h metoch authV epi to auto

4 ekei gar anebhsan ai fulai fulai kuriou marturion tw Israhl tou exomologhsasqai tw onomati kuriou

5 oti ekei ekaqisan qronoi eiV krisin qronoi epi oikon Dauid

6 erwthsate dh ta eiV eirhnhn thn Ierousalhm kai euqhnia toiV agapwsin se

7 genesqw dh eirhnh en th dunamei sou kai euqhnia en taiV purgobaresin sou

8 eneka twn adelfwn mou kai twn plhsion mou elaloun dh eirhnhn peri sou

9 eneka tou oikou kuriou tou qeou hmwn exezhthsa agaqa soi

 

122

1 wdh twn anabaqmwn proV se hra touV ofqalmouV mou ton katoikounta en tw ouranw

2 idou wV ofqalmoi doulwn eiV ceiraV twn kuriwn autwn wV ofqalmoi paidiskhV eiV ceiraV thV kuriaV authV outwV oi ofqalmoi hmwn proV kurion ton qeon hmwn ewV ou oiktirhsai hmaV

3 elehson hmaV kurie elehson hmaV oti epi polu eplhsqhmen exoudenwsewV

4 epi pleion eplhsqh h yuch hmwn to oneidoV toiV euqhnousin kai h exoudenwsiV toiV uperhfanoiV

 

123

1 wdh twn anabaqmwn ei mh oti kurioV hn en hmin eipatw dh Israhl

2 ei mh oti kurioV hn en hmin en tw epanasthnai anqrwpouV ef hmaV

3 ara zwntaV an katepion hmaV en tw orgisqhnai ton qumon autwn ef hmaV

4 ara to udwr katepontisen hmaV ceimarron dihlqen h yuch hmwn

5 ara dihlqen h yuch hmwn to udwr to anupostaton

6 euloghtoV kurioV oV ouk edwken hmaV eiV qhran toiV odousin autwn

7 h yuch hmwn wV strouqion errusqh ek thV pagidoV twn qhreuontwn h pagiV sunetribh kai hmeiV errusqhmen

8 h bohqeia hmwn en onomati kuriou tou poihsantoV ton ouranon kai thn ghn

 

124

1 wdh twn anabaqmwn oi pepoiqoteV epi kurion wV oroV Siwn ou saleuqhsetai eiV ton aiwna o katoikwn Ierousalhm

2 orh kuklw authV kai kurioV kuklw tou laou autou apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

3 oti ouk afhsei thn rabdon twn amartwlwn epi ton klhron twn dikaiwn opwV an mh ekteinwsin oi dikaioi en anomia ceiraV autwn

4 agaqunon kurie toiV agaqoiV kai toiV euqesi th kardia

5 touV de ekklinontaV eiV taV straggaliaV apaxei kurioV meta twn ergazomenwn thn anomian eirhnh epi ton Israhl

 

125

1 wdh twn anabaqmwn en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian Siwn egenhqhmen wV parakeklhmenoi

2 tote eplhsqh caraV to stoma hmwn kai h glwssa hmwn agalliasewV tote erousin en toiV eqnesin emegalunen kurioV tou poihsai met autwn

3 emegalunen kurioV tou poihsai meq hmwn egenhqhmen eufrainomenoi

4 epistreyon kurie thn aicmalwsian hmwn wV ceimarrouV en tw notw

5 oi speironteV en dakrusin en agalliasei qeriousin

6 poreuomenoi eporeuonto kai eklaion aironteV ta spermata autwn ercomenoi de hxousin en agalliasei aironteV ta dragmata autwn

 

126

1 wdh twn anabaqmwn tw Salwmwn ean mh kurioV oikodomhsh oikon eiV mathn ekopiasan oi oikodomounteV auton ean mh kurioV fulaxh polin eiV mathn hgrupnhsen o fulasswn

2 eiV mathn umin estin tou orqrizein egeiresqai meta to kaqhsqai oi esqonteV arton odunhV otan dw toiV agaphtoiV autou upnon

3 idou h klhronomia kuriou uioi o misqoV tou karpou thV gastroV

4 wsei belh en ceiri dunatou outwV oi uioi twn ektetinagmenwn

5 makarioV anqrwpoV oV plhrwsei thn epiqumian autou ex autwn ou kataiscunqhsontai otan lalwsi toiV ecqroiV autwn en pulh

 

127

1 wdh twn anabaqmwn makarioi panteV oi foboumenoi ton kurion oi poreuomenoi en taiV odoiV autou

2 touV ponouV twn karpwn sou fagesai makarioV ei kai kalwV soi estai

3 h gunh sou wV ampeloV euqhnousa en toiV klitesi thV oikiaV sou oi uioi sou wV neofuta elaiwn kuklw thV trapezhV sou

4 idou outwV euloghqhsetai anqrwpoV o foboumenoV ton kurion

5 euloghsai se kurioV ek Siwn kai idoiV ta agaqa Ierousalhm pasaV taV hmeraV thV zwhV sou

6 kai idoiV uiouV twn uiwn sou eirhnh epi ton Israhl

 

128

1 wdh twn anabaqmwn pleonakiV epolemhsan me ek neothtoV mou eipatw dh Israhl

2 pleonakiV epolemhsan me ek neothtoV mou kai gar ouk hdunhqhsan moi

3 epi tou nwtou mou etektainon oi amartwloi emakrunan thn anomian autwn

4 kurioV dikaioV sunekoyen aucenaV amartwlwn

5 aiscunqhtwsan kai apostrafhtwsan eiV ta opisw panteV oi misounteV Siwn

6 genhqhtwsan wV cortoV dwmatwn oV pro tou ekspasqhnai exhranqh

7 ou ouk eplhrwsen thn ceira autou o qerizwn kai ton kolpon autou o ta dragmata sullegwn

8 kai ouk eipan oi paragonteV eulogia kuriou ef umaV euloghkamen umaV en onomati kuriou

 

129

1 wdh twn anabaqmwn ek baqewn ekekraxa se kurie

2 kurie eisakouson thV fwnhV mou genhqhtw ta wta sou proseconta eiV thn fwnhn thV dehsewV mou

3 ean anomiaV parathrhsh kurie kurie tiV uposthsetai

4 oti para soi o ilasmoV estin

5 eneken tou nomou sou upemeina se kurie upemeinen h yuch mou eiV ton logon sou

6 hlpisen h yuch mou epi ton kurion apo fulakhV prwiaV mecri nuktoV apo fulakhV prwiaV elpisatw Israhl epi ton kurion

7 oti para tw kuriw to eleoV kai pollh par autw lutrwsiV

8 kai autoV lutrwsetai ton Israhl ek paswn twn anomiwn autou

 

130

1 wdh twn anabaqmwn tw Dauid kurie ouc uywqh mou h kardia oude emetewrisqhsan oi ofqalmoi mou oude eporeuqhn en megaloiV oude en qaumasioiV uper eme

2 ei mh etapeinofronoun alla uywsa thn yuchn mou wV to apogegalaktismenon epi thn mhtera autou wV antapodosiV epi thn yuchn mou

3 elpisatw Israhl epi ton kurion apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

 

131

1 wdh twn anabaqmwn mnhsqhti kurie tou Dauid kai pashV thV prauthtoV autou

2 wV wmosen tw kuriw huxato tw qew Iakwb

3 ei eiseleusomai eiV skhnwma oikou mou ei anabhsomai epi klinhV strwmnhV mou

4 ei dwsw upnon toiV ofqalmoiV mou kai toiV blefaroiV mou nustagmon kai anapausin toiV krotafoiV mou

5 ewV ou eurw topon tw kuriw skhnwma tw qew Iakwb

6 idou hkousamen authn en Efraqa euromen authn en toiV pedioiV tou drumou

7 eiseleusomeqa eiV ta skhnwmata autou proskunhsomen eiV ton topon ou esthsan oi podeV autou

8 anasthqi kurie eiV thn anapausin sou su kai h kibwtoV tou agiasmatoV sou

9 oi iereiV sou endusontai dikaiosunhn kai oi osioi sou agalliasontai

10 eneken Dauid tou doulou sou mh apostreyhV to proswpon tou cristou sou

11 wmosen kurioV tw Dauid alhqeian kai ou mh aqethsei authn ek karpou thV koiliaV sou qhsomai epi ton qronon sou

12 ean fulaxwntai oi uioi sou thn diaqhkhn mou kai ta marturia mou tauta a didaxw autouV kai oi uioi autwn ewV tou aiwnoV kaqiountai epi tou qronou sou

13 oti exelexato kurioV thn Siwn hretisato authn eiV katoikian eautw

14 auth h katapausiV mou eiV aiwna aiwnoV wde katoikhsw oti hretisamhn authn

15 thn qhran authV eulogwn euloghsw touV ptwcouV authV cortasw artwn

16 touV iereiV authV endusw swthrian kai oi osioi authV agalliasei agalliasontai

17 ekei exanatelw keraV tw Dauid htoimasa lucnon tw cristw mou

18 touV ecqrouV autou endusw aiscunhn epi de auton exanqhsei to agiasma mou

 

132

1 wdh twn anabaqmwn tw Dauid idou dh ti kalon h ti terpnon all h to katoikein adelfouV epi to auto

2 wV muron epi kefalhV to katabainon epi pwgwna ton pwgwna ton Aarwn to katabainon epi thn wan tou endumatoV autou

3 wV drosoV Aermwn h katabainousa epi ta orh Siwn oti ekei eneteilato kurioV thn eulogian kai zwhn ewV tou aiwnoV

 

133

1 wdh twn anabaqmwn idou dh eulogeite ton kurion panteV oi douloi kuriou oi estwteV en oikw kuriou en aulaiV oikou qeou hmwn

2 en taiV nuxin eparate taV ceiraV umwn eiV ta agia kai eulogeite ton kurion

3 euloghsei se kurioV ek Siwn o poihsaV ton ouranon kai thn ghn

 

134

1 allhlouia aineite to onoma kuriou aineite douloi kurion

2 oi estwteV en oikw kuriou en aulaiV oikou qeou hmwn

3 aineite ton kurion oti agaqoV kurioV yalate tw onomati autou oti kalon

4 oti ton Iakwb exelexato eautw o kurioV Israhl eiV periousiasmon autou

5 oti egw egnwn oti megaV kurioV kai o kurioV hmwn para pantaV touV qeouV

6 panta osa hqelhsen o kurioV epoihsen en tw ouranw kai en th gh en taiV qalassaiV kai en pasaiV taiV abussoiV

7 anagwn nefelaV ex escatou thV ghV astrapaV eiV ueton epoihsen o exagwn anemouV ek qhsaurwn autou

8 oV epataxen ta prwtotoka Aiguptou apo anqrwpou ewV kthnouV

9 exapesteilen shmeia kai terata en mesw sou Aigupte en Faraw kai en pasi toiV douloiV autou

10 oV epataxen eqnh polla kai apekteinen basileiV krataiouV

11 ton Shwn basilea twn Amorraiwn kai ton Wg basilea thV Basan kai pasaV taV basileiaV Canaan

12 kai edwken thn ghn autwn klhronomian klhronomian Israhl law autou

13 kurie to onoma sou eiV ton aiwna kurie to mnhmosunon sou eiV genean kai genean

14 oti krinei kurioV ton laon autou kai epi toiV douloiV autou paraklhqhsetai

15 ta eidwla twn eqnwn argurion kai crusion erga ceirwn anqrwpwn

16 stoma ecousin kai ou lalhsousin ofqalmouV ecousin kai ouk oyontai

17 wta ecousin kai ouk enwtisqhsontai rinaV ecousin kai ouk osfranqhsontai ceiraV ecousin kai ou yhlafhsousin podaV ecousin kai ou peripathsousin ou fwnhsousin en tw laruggi autwn oude gar estin pneuma en tw stomati autwn

18 omoioi autoiV genointo oi poiounteV auta kai panteV oi pepoiqoteV ep autoiV

19 oikoV Israhl euloghsate ton kurion oikoV Aarwn euloghsate ton kurion

20 oikoV Leui euloghsate ton kurion oi foboumenoi ton kurion euloghsate ton kurion

21 euloghtoV kurioV ek Siwn o katoikwn Ierousalhm

 

135

1 allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2 exomologeisqe tw qew twn qewn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

3 exomologeisqe tw kuriw twn kuriwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

4 tw poiounti qaumasia megala monw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

5 tw poihsanti touV ouranouV en sunesei oti eiV ton aiwna to eleoV autou

6 tw sterewsanti thn ghn epi twn udatwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

7 tw poihsanti fwta megala monw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

8 ton hlion eiV exousian thV hmeraV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

9 thn selhnhn kai ta astra eiV exousian thV nuktoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

10 tw pataxanti Aigupton sun toiV prwtotokoiV autwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

11 kai exagagonti ton Israhl ek mesou autwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

12 en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

13 tw katadielonti thn eruqran qalassan eiV diaireseiV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

14 kai diagagonti ton Israhl dia mesou authV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

15 kai ektinaxanti Faraw kai thn dunamin autou eiV qalassan eruqran oti eiV ton aiwna to eleoV autou

16 tw diagagonti ton laon autou en th erhmw oti eiV ton aiwna to eleoV autou tw exagagonti udwr ek petraV akrotomou oti eiV ton aiwna to eleoV autou

17 tw pataxanti basileiV megalouV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

18 kai apokteinanti basileiV krataiouV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

19 ton Shwn basilea twn Amorraiwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

20 kai ton Wg basilea thV Basan oti eiV ton aiwna to eleoV autou

21 kai donti thn ghn autwn klhronomian oti eiV ton aiwna to eleoV autou

22 klhronomian Israhl doulw autou oti eiV ton aiwna to eleoV autou

23 oti en th tapeinwsei hmwn emnhsqh hmwn o kurioV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

24 kai elutrwsato hmaV ek twn ecqrwn hmwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

25 o didouV trofhn pash sarki oti eiV ton aiwna to eleoV autou

26 exomologeisqe tw qew tou ouranou oti eiV ton aiwna to eleoV autou exomologeisqe tw kuriw twn kuriwn oti eiV ton aiwna to eleoV autou

 

136

1 tw Dauid epi twn potamwn BabulwnoV ekei ekaqisamen kai eklausamen en tw mnhsqhnai hmaV thV Siwn

2 epi taiV iteaiV en mesw authV ekremasamen ta organa hmwn

3 oti ekei ephrwthsan hmaV oi aicmalwteusanteV hmaV logouV wdwn kai oi apagagonteV hmaV umnon asate hmin ek twn wdwn Siwn

4 pwV aswmen thn wdhn kuriou epi ghV allotriaV

5 ean epilaqwmai sou Ierousalhm epilhsqeih h dexia mou

6 kollhqeih h glwssa mou tw laruggi mou ean mh sou mnhsqw ean mh proanataxwmai thn Ierousalhm en arch thV eufrosunhV mou

7 mnhsqhti kurie twn uiwn Edwm thn hmeran Ierousalhm twn legontwn ekkenoute ekkenoute ewV o qemelioV en auth

8 qugathr BabulwnoV h talaipwroV makarioV oV antapodwsei soi to antapodoma sou o antapedwkaV hmin

9 makarioV oV krathsei kai edafiei ta nhpia sou proV thn petran

 

137

1 tw Dauid exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou oti hkousaV ta rhmata tou stomatoV mou kai enantion aggelwn yalw soi

2 proskunhsw proV naon agion sou kai exomologhsomai tw onomati sou epi tw eleei sou kai th alhqeia sou oti emegalunaV epi pan onoma to logion sou

3 en h an hmera epikaleswmai se tacu epakouson mou poluwrhseiV me en yuch mou en dunamei

4 exomologhsasqwsan soi kurie panteV oi basileiV thV ghV oti hkousan panta ta rhmata tou stomatoV sou

5 kai asatwsan en taiV odoiV kuriou oti megalh h doxa kuriou

6 oti uyhloV kurioV kai ta tapeina efora kai ta uyhla apo makroqen ginwskei

7 ean poreuqw en mesw qliyewV zhseiV me ep orghn ecqrwn mou exeteinaV ceira sou kai eswsen me h dexia sou

8 kurioV antapodwsei uper emou kurie to eleoV sou eiV ton aiwna ta erga twn ceirwn sou mh parhV

 

138

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid kurie edokimasaV me kai egnwV me

2 su egnwV thn kaqedran mou kai thn egersin mou su sunhkaV touV dialogismouV mou apo makroqen

3 thn tribon mou kai thn scoinon mou su exicniasaV kai pasaV taV odouV mou proeideV

4 oti ouk estin logoV en glwssh mou

5 idou kurie su egnwV panta ta escata kai ta arcaia su eplasaV me kai eqhkaV ep eme thn ceira sou

6 eqaumastwqh h gnwsiV sou ex emou ekrataiwqh ou mh dunwmai proV authn

7 pou poreuqw apo tou pneumatoV sou kai apo tou proswpou sou pou fugw

8 ean anabw eiV ton ouranon su ei ekei ean katabw eiV ton adhn parei

9 ean analaboimi taV pterugaV mou kat orqron kai kataskhnwsw eiV ta escata thV qalasshV

10 kai gar ekei h ceir sou odhghsei me kai kaqexei me h dexia sou

11 kai eipa ara skotoV katapathsei me kai nux fwtismoV en th trufh mou

12 oti skotoV ou skotisqhsetai apo sou kai nux wV hmera fwtisqhsetai wV to skotoV authV outwV kai to fwV authV

13 oti su ekthsw touV nefrouV mou kurie antelabou mou ek gastroV mhtroV mou

14 exomologhsomai soi oti foberwV eqaumastwqhn qaumasia ta erga sou kai h yuch mou ginwskei sfodra

15 ouk ekrubh to ostoun mou apo sou o epoihsaV en krufh kai h upostasiV mou en toiV katwtatoiV thV ghV

16 to akatergaston mou eidosan oi ofqalmoi sou kai epi to biblion sou panteV grafhsontai hmeraV plasqhsontai kai ouqeiV en autoiV

17 emoi de lian etimhqhsan oi filoi sou o qeoV lian ekrataiwqhsan ai arcai autwn

18 exariqmhsomai autouV kai uper ammon plhqunqhsontai exhgerqhn kai eti eimi meta sou

19 ean apokteinhV amartwlouV o qeoV andreV aimatwn ekklinate ap emou

20 oti ereiV eiV dialogismon lhmyontai eiV mataiothta taV poleiV sou

21 ouci touV misountaV se kurie emishsa kai epi toiV ecqroiV sou exethkomhn

22 teleion misoV emisoun autouV eiV ecqrouV egenonto moi

23 dokimason me o qeoV kai gnwqi thn kardian mou etason me kai gnwqi taV tribouV mou

24 kai ide ei odoV anomiaV en emoi kai odhghson me en odw aiwnia

 

139

1 eiV to teloV yalmoV tw Dauid

2 exelou me kurie ex anqrwpou ponhrou apo androV adikou rusai me

3 oitineV elogisanto adikiaV en kardia olhn thn hmeran paretassonto polemouV

4 hkonhsan glwssan autwn wsei ofewV ioV aspidwn upo ta ceilh autwn diayalma

5 fulaxon me kurie ek ceiroV amartwlou apo anqrwpwn adikwn exelou me oitineV elogisanto uposkelisai ta diabhmata mou

6 ekruyan uperhfanoi pagida moi kai scoinia dieteinan pagidaV toiV posin mou ecomena tribou skandalon eqento moi diayalma

7 eipa tw kuriw qeoV mou ei su enwtisai kurie thn fwnhn thV dehsewV mou

8 kurie kurie dunamiV thV swthriaV mou epeskiasaV epi thn kefalhn mou en hmera polemou

9 mh paradwV me kurie apo thV epiqumiaV mou amartwlw dielogisanto kat emou mh egkataliphV me mhpote uywqwsin diayalma

10 h kefalh tou kuklwmatoV autwn kopoV twn ceilewn autwn kaluyei autouV

11 pesountai ep autouV anqrakeV en puri katabaleiV autouV en talaipwriaiV ou mh upostwsin

12 anhr glwsswdhV ou kateuqunqhsetai epi thV ghV andra adikon kaka qhreusei eiV diafqoran

13 egnwn oti poihsei kurioV thn krisin tou ptwcou kai thn dikhn twn penhtwn

14 plhn dikaioi exomologhsontai tw onomati sou kai katoikhsousin euqeiV sun tw proswpw sou

 

140

1 yalmoV tw Dauid kurie ekekraxa proV se eisakouson mou prosceV th fwnh thV dehsewV mou en tw kekragenai me proV se

2 kateuqunqhtw h proseuch mou wV qumiama enwpion sou eparsiV twn ceirwn mou qusia esperinh

3 qou kurie fulakhn tw stomati mou kai quran periochV peri ta ceilh mou

4 mh ekklinhV thn kardian mou eiV logouV ponhriaV tou profasizesqai profaseiV en amartiaiV sun anqrwpoiV ergazomenoiV anomian kai ou mh sunduasw meta twn eklektwn autwn

5 paideusei me dikaioV en eleei kai elegxei me elaion de amartwlou mh lipanatw thn kefalhn mou oti eti kai h proseuch mou en taiV eudokiaiV autwn

6 katepoqhsan ecomena petraV oi kritai autwn akousontai ta rhmata mou oti hdunqhsan

7 wsei pacoV ghV dierragh epi thV ghV dieskorpisqh ta osta hmwn para ton adhn

8 oti proV se kurie kurie oi ofqalmoi mou epi se hlpisa mh antanelhV thn yuchn mou

9 fulaxon me apo pagidoV hV sunesthsanto moi kai apo skandalwn twn ergazomenwn thn anomian

10 pesountai en amfiblhstrw autou amartwloi kata monaV eimi egw ewV ou an parelqw

 

141

1 sunesewV tw Dauid en tw einai auton en tw sphlaiw proseuch

2 fwnh mou proV kurion ekekraxa fwnh mou proV kurion edehqhn

3 ekcew enantion autou thn dehsin mou thn qliyin mou enwpion autou apaggelw

4 en tw ekleipein ex emou to pneuma mou kai su egnwV taV tribouV mou en odw tauth h eporeuomhn ekruyan pagida moi

5 katenooun eiV ta dexia kai epeblepon oti ouk hn o epiginwskwn me apwleto fugh ap emou kai ouk estin o ekzhtwn thn yuchn mou

6 ekekraxa proV se kurie eipa su ei h elpiV mou meriV mou en gh zwntwn

7 prosceV proV thn dehsin mou oti etapeinwqhn sfodra rusai me ek twn katadiwkontwn me oti ekrataiwqhsan uper eme

8 exagage ek fulakhV thn yuchn mou tou exomologhsasqai tw onomati sou kurie eme upomenousin dikaioi ewV ou antapodwV moi

 

142

1 yalmoV tw Dauid ote auton o uioV katadiwkei kurie eisakouson thV proseuchV mou enwtisai thn dehsin mou en th alhqeia sou epakouson mou en th dikaiosunh sou

2 kai mh eiselqhV eiV krisin meta tou doulou sou oti ou dikaiwqhsetai enwpion sou paV zwn

3 oti katediwxen o ecqroV thn yuchn mou etapeinwsen eiV ghn thn zwhn mou ekaqisen me en skoteinoiV wV nekrouV aiwnoV

4 kai hkhdiasen ep eme to pneuma mou en emoi etaracqh h kardia mou

5 emnhsqhn hmerwn arcaiwn kai emelethsa en pasi toiV ergoiV sou en poihmasin twn ceirwn sou emeletwn

6 diepetasa taV ceiraV mou proV se h yuch mou wV gh anudroV soi diayalma

7 tacu eisakouson mou kurie exelipen to pneuma mou mh apostreyhV to proswpon sou ap emou kai omoiwqhsomai toiV katabainousin eiV lakkon

8 akouston poihson moi to prwi to eleoV sou oti epi soi hlpisa gnwrison moi kurie odon en h poreusomai oti proV se hra thn yuchn mou

9 exelou me ek twn ecqrwn mou kurie oti proV se katefugon

10 didaxon me tou poiein to qelhma sou oti su ei o qeoV mou to pneuma sou to agaqon odhghsei me en gh euqeia

11 eneka tou onomatoV sou kurie zhseiV me en th dikaiosunh sou exaxeiV ek qliyewV thn yuchn mou

12 kai en tw eleei sou exoleqreuseiV touV ecqrouV mou kai apoleiV pantaV touV qlibontaV thn yuchn mou oti douloV sou eimi egw

 

143

1 tw Dauid proV ton Goliad euloghtoV kurioV o qeoV mou o didaskwn taV ceiraV mou eiV parataxin touV daktulouV mou eiV polemon

2 eleoV mou kai katafugh mou antilhmptwr mou kai rusthV mou uperaspisthV mou kai ep autw hlpisa o upotasswn ton laon mou up eme

3 kurie ti estin anqrwpoV oti egnwsqhV autw h uioV anqrwpou oti logizh auton

4 anqrwpoV mataiothti wmoiwqh ai hmerai autou wsei skia paragousin

5 kurie klinon ouranouV sou kai katabhqi ayai twn orewn kai kapnisqhsontai

6 astrayon astraphn kai skorpieiV autouV exaposteilon ta belh sou kai suntaraxeiV autouV

7 exaposteilon thn ceira sou ex uyouV exelou me kai rusai me ex udatwn pollwn ek ceiroV uiwn allotriwn

8 wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikiaV

9 o qeoV wdhn kainhn asomai soi en yalthriw dekacordw yalw soi

10 tw didonti thn swthrian toiV basileusin tw lutroumenw Dauid ton doulon autou ek romfaiaV ponhraV

11 rusai me kai exelou me ek ceiroV uiwn allotriwn wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikiaV

12 wn oi uioi wV neofuta hdrummena en th neothti autwn ai qugatereV autwn kekallwpismenai perikekosmhmenai wV omoiwma naou

13 ta tamieia autwn plhrh exereugomena ek toutou eiV touto ta probata autwn polutoka plhqunonta en taiV exodoiV autwn

14 oi boeV autwn paceiV ouk estin kataptwma fragmou oude diexodoV oude kraugh en taiV plateiaiV autwn

15 emakarisan ton laon w tauta estin makarioV o laoV ou kurioV o qeoV autou

 

144

1 ainesiV tw Dauid uywsw se o qeoV mou o basileuV mou kai euloghsw to onoma sou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

2 kaq ekasthn hmeran euloghsw se kai ainesw to onoma sou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

3 megaV kurioV kai ainetoV sfodra kai thV megalwsunhV autou ouk estin peraV

4 genea kai genea epainesei ta erga sou kai thn dunamin sou apaggelousin

5 thn megaloprepeian thV doxhV thV agiwsunhV sou lalhsousin kai ta qaumasia sou dihghsontai

6 kai thn dunamin twn foberwn sou erousin kai thn megalwsunhn sou dihghsontai

7 mnhmhn tou plhqouV thV crhstothtoV sou exereuxontai kai th dikaiosunh sou agalliasontai

8 oiktirmwn kai elehmwn o kurioV makroqumoV kai polueleoV

9 crhstoV kurioV toiV sumpasin kai oi oiktirmoi autou epi panta ta erga autou

10 exomologhsasqwsan soi kurie panta ta erga sou kai oi osioi sou euloghsatwsan se

11 doxan thV basileiaV sou erousin kai thn dunasteian sou lalhsousin

12 tou gnwrisai toiV uioiV twn anqrwpwn thn dunasteian sou kai thn doxan thV megaloprepeiaV thV basileiaV sou

13 h basileia sou basileia pantwn twn aiwnwn kai h despoteia sou en pash genea kai genea

14 uposthrizei kurioV pantaV touV katapiptontaV kai anorqoi pantaV touV katerragmenouV

15 oi ofqalmoi pantwn eiV se elpizousin kai su didwV thn trofhn autwn en eukairia

16 anoigeiV su thn ceira sou kai empiplaV pan zwon eudokiaV

17 dikaioV kurioV en pasaiV taiV odoiV autou kai osioV en pasin toiV ergoiV autou

18 egguV kurioV pasin toiV epikaloumenoiV auton pasi toiV epikaloumenoiV auton en alhqeia

19 qelhma twn foboumenwn auton poihsei kai thV dehsewV autwn epakousetai kai swsei autouV

20 fulassei kurioV pantaV touV agapwntaV auton kai pantaV touV amartwlouV exoleqreusei

21 ainesin kuriou lalhsei to stoma mou kai eulogeitw pasa sarx to onoma to agion autou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

 

145

1 allhlouia Aggaiou kai Zacariou ainei h yuch mou ton kurion

2 ainesw kurion en zwh mou yalw tw qew mou ewV uparcw

3 mh pepoiqate ep arcontaV kai ef uiouV anqrwpwn oiV ouk estin swthria

4 exeleusetai to pneuma autou kai epistreyei eiV thn ghn autou en ekeinh th hmera apolountai panteV oi dialogismoi autwn

5 makarioV ou o qeoV Iakwb bohqoV h elpiV autou epi kurion ton qeon autou

6 ton poihsanta ton ouranon kai thn ghn thn qalassan kai panta ta en autoiV ton fulassonta alhqeian eiV ton aiwna

7 poiounta krima toiV adikoumenoiV didonta trofhn toiV peinwsin kurioV luei pepedhmenouV

8 kurioV anorqoi katerragmenouV kurioV sofoi tuflouV kurioV agapa dikaiouV

9 kurioV fulassei touV proshlutouV orfanon kai chran analhmyetai kai odon amartwlwn afaniei

10 basileusei kurioV eiV ton aiwna o qeoV sou Siwn eiV genean kai genean

 

146

1 allhlouia Aggaiou kai Zacariou aineite ton kurion oti agaqon yalmoV tw qew hmwn hdunqeih ainesiV

2 oikodomwn Ierousalhm o kurioV kai taV diasporaV tou Israhl episunaxei

3 o iwmenoV touV suntetrimmenouV thn kardian kai desmeuwn ta suntrimmata autwn

4 o ariqmwn plhqh astrwn kai pasin autoiV onomata kalwn

5 megaV o kurioV hmwn kai megalh h iscuV autou kai thV sunesewV autou ouk estin ariqmoV

6 analambanwn praeiV o kurioV tapeinwn de amartwlouV ewV thV ghV

7 exarxate tw kuriw en exomologhsei yalate tw qew hmwn en kiqara

8 tw periballonti ton ouranon en nefelaiV tw etoimazonti th gh ueton tw exanatellonti en oresi corton kai clohn th douleia twn anqrwpwn

9 didonti toiV kthnesi trofhn autwn kai toiV neossoiV twn korakwn toiV epikaloumenoiV auton

10 ouk en th dunasteia tou ippou qelhsei oude en taiV knhmaiV tou androV eudokei

11 eudokei kurioV en toiV foboumenoiV auton kai en toiV elpizousin epi to eleoV autou

 

147

1 allhlouia Aggaiou kai Zacariou epainei Ierousalhm ton kurion ainei ton qeon sou Siwn

2 oti eniscusen touV moclouV twn pulwn sou euloghsen touV uiouV sou en soi

3 o tiqeiV ta oria sou eirhnhn kai stear purou empiplwn se

4 o apostellwn to logion autou th gh ewV tacouV drameitai o logoV autou

5 tou didontoV ciona wsei erion omiclhn wsei spodon passontoV

6 ballontoV krustallon autou wsei ywmouV kata proswpon yucouV autou tiV uposthsetai

7 apostelei ton logon autou kai thxei auta pneusei to pneuma autou kai ruhsetai udata

8 apaggellwn ton logon autou tw Iakwb dikaiwmata kai krimata autou tw Israhl

9 ouk epoihsen outwV panti eqnei kai ta krimata autou ouk edhlwsen autoiV

 

148

1 allhlouia Aggaiou kai Zacariou aineite ton kurion ek twn ouranwn aineite auton en toiV uyistoiV

2 aineite auton panteV oi aggeloi autou aineite auton pasai ai dunameiV autou

3 aineite auton hlioV kai selhnh aineite auton panta ta astra kai to fwV

4 aineite auton oi ouranoi twn ouranwn kai to udwr to uperanw twn ouranwn

5 ainesatwsan to onoma kuriou oti autoV eipen kai egenhqhsan autoV eneteilato kai ektisqhsan

6 esthsen auta eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV prostagma eqeto kai ou pareleusetai

7 aineite ton kurion ek thV ghV drakonteV kai pasai abussoi

8 pur calaza ciwn krustalloV pneuma kataigidoV ta poiounta ton logon autou

9 ta orh kai panteV oi bounoi xula karpofora kai pasai kedroi

10 ta qhria kai panta ta kthnh erpeta kai peteina pterwta

11 basileiV thV ghV kai panteV laoi arconteV kai panteV kritai ghV

12 neaniskoi kai parqenoi presbutai meta newterwn

13 ainesatwsan to onoma kuriou oti uywqh to onoma autou monou h exomologhsiV autou epi ghV kai ouranou

14 kai uywsei keraV laou autou umnoV pasi toiV osioiV autou toiV uioiV Israhl law eggizonti autw

 

149

1 allhlouia asate tw kuriw asma kainon h ainesiV autou en ekklhsia osiwn

2 eufranqhtw Israhl epi tw poihsanti auton kai uioi Siwn agalliasqwsan epi tw basilei autwn

3 ainesatwsan to onoma autou en corw en tumpanw kai yalthriw yalatwsan autw

4 oti eudokei kurioV en law autou kai uywsei praeiV en swthria

5 kauchsontai osioi en doxh kai agalliasontai epi twn koitwn autwn

6 ai uywseiV tou qeou en tw laruggi autwn kai romfaiai distomoi en taiV cersin autwn

7 tou poihsai ekdikhsin en toiV eqnesin elegmouV en toiV laoiV

8 tou dhsai touV basileiV autwn en pedaiV kai touV endoxouV autwn en ceiropedaiV sidhraiV

9 tou poihsai en autoiV krima eggrapton doxa auth estin pasi toiV osioiV autou

 

150

1 allhlouia aineite ton qeon en toiV agioiV autou aineite auton en sterewmati dunamewV autou

2 aineite auton epi taiV dunasteiaiV autou aineite auton kata to plhqoV thV megalwsunhV autou

3 aineite auton en hcw salpiggoV aineite auton en yalthriw kai kiqara

4 aineite auton en tumpanw kai corw aineite auton en cordaiV kai organw

5 aineite auton en kumbaloiV euhcoiV aineite auton en kumbaloiV alalagmou

6 pasa pnoh ainesatw ton kurion allhlouia

 

151

1 outoV o yalmoV idiografoV eiV Dauid kai exwqen tou ariqmou ote emonomachsen tw Goliad mikroV hmhn en toiV adelfoiV mou kai newteroV en tw oikw tou patroV mou epoimainon ta probata tou patroV mou

2 ai ceireV mou epoihsan organon oi daktuloi mou hrmosan yalthrion

3 kai tiV anaggelei tw kuriw mou autoV kurioV autoV eisakouei

4 autoV exapesteilen ton aggelon autou kai hren me ek twn probatwn tou patroV mou kai ecrisen me en tw elaiw thV crisewV autou

5 oi adelfoi mou kaloi kai megaloi kai ouk eudokhsen en autoiV kurioV

6 exhlqon eiV sunanthsin tw allofulw kai epikathrasato me en toiV eidwloiV autou

7 egw de spasamenoV thn par autou macairan apekefalisa auton kai hra oneidoV ex uiwn Israhl

 


 

Septuagint_Index            Next: Proverbs