IWNAS

1

1 kai egeneto logoV kuriou proV Iwnan ton tou Amaqi legwn

2 anasthqi kai poreuqhti eiV Nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth oti anebh h kraugh thV kakiaV authV proV me

3 kai anesth IwnaV tou fugein eiV QarsiV ek proswpou kuriou kai katebh eiV Iopphn kai euren ploion badizon eiV QarsiV kai edwken to naulon autou kai enebh eiV auto tou pleusai met autwn eiV QarsiV ek proswpou kuriou

4 kai kurioV exhgeiren pneuma eiV thn qalassan kai egeneto kludwn megaV en th qalassh kai to ploion ekinduneuen suntribhnai

5 kai efobhqhsan oi nautikoi kai anebown ekastoV proV ton qeon autwn kai ekbolhn epoihsanto twn skeuwn twn en tw ploiw eiV thn qalassan tou koufisqhnai ap autwn IwnaV de katebh eiV thn koilhn tou ploiou kai ekaqeuden kai erregcen

6 kai proshlqen proV auton o prwreuV kai eipen autw ti su regceiV anasta kai epikalou ton qeon sou opwV diaswsh o qeoV hmaV kai mh apolwmeqa

7 kai eipen ekastoV proV ton plhsion autou deute balwmen klhrouV kai epignwmen tinoV eneken h kakia auth estin en hmin kai ebalon klhrouV kai epesen o klhroV epi Iwnan

8 kai eipon proV auton apaggeilon hmin tinoV eneken h kakia auth estin en hmin tiV sou h ergasia estin kai poqen erch kai ek poiaV cwraV kai ek poiou laou ei su

9 kai eipen proV autouV douloV kuriou egw eimi kai ton kurion qeon tou ouranou egw sebomai oV epoihsen thn qalassan kai thn xhran

10 kai efobhqhsan oi andreV fobon megan kai eipan proV auton ti touto epoihsaV dioti egnwsan oi andreV oti ek proswpou kuriou hn feugwn oti aphggeilen autoiV

11 kai eipan proV auton ti soi poihswmen kai kopasei h qalassa af hmwn oti h qalassa eporeueto kai exhgeiren mallon kludwna

12 kai eipen IwnaV proV autouV arate me kai embalete me eiV thn qalassan kai kopasei h qalassa af umwn dioti egnwka egw oti di eme o kludwn o megaV outoV ef umaV estin

13 kai parebiazonto oi andreV tou epistreyai proV thn ghn kai ouk hdunanto oti h qalassa eporeueto kai exhgeireto mallon ep autouV

14 kai anebohsan proV kurion kai eipan mhdamwV kurie mh apolwmeqa eneken thV yuchV tou anqrwpou toutou kai mh dwV ef hmaV aima dikaion oti su kurie on tropon eboulou pepoihkaV

15 kai elabon ton Iwnan kai exebalon auton eiV thn qalassan kai esth h qalassa ek tou salou authV

16 kai efobhqhsan oi andreV fobw megalw ton kurion kai equsan qusian tw kuriw kai euxanto eucaV

 

2

1 kai prosetaxen kurioV khtei megalw katapiein ton Iwnan kai hn IwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

2 kai proshuxato IwnaV proV kurion ton qeon autou ek thV koiliaV tou khtouV

3 kai eipen ebohsa en qliyei mou proV kurion ton qeon mou kai eishkousen mou ek koiliaV adou kraughV mou hkousaV fwnhV mou

4 aperriyaV me eiV baqh kardiaV qalasshV kai potamoi me ekuklwsan panteV oi metewrismoi sou kai ta kumata sou ep eme dihlqon

5 kai egw eipa apwsmai ex ofqalmwn sou ara prosqhsw tou epibleyai proV ton naon ton agion sou

6 periecuqh udwr moi ewV yuchV abussoV ekuklwsen me escath edu h kefalh mou eiV scismaV orewn

7 katebhn eiV ghn hV oi mocloi authV katocoi aiwnioi kai anabhtw fqora zwhV mou kurie o qeoV mou

8 en tw ekleipein ap emou thn yuchn mou tou kuriou emnhsqhn kai elqoi proV se h proseuch mou eiV naon agion sou

9 fulassomenoi mataia kai yeudh eleoV autwn egkatelipon

10 egw de meta fwnhV ainesewV kai exomologhsewV qusw soi osa huxamhn apodwsw soi swthriou tw kuriw

11 kai prosetagh tw khtei kai exebalen ton Iwnan epi thn xhran

 

3

1 kai egeneto logoV kuriou proV Iwnan ek deuterou legwn

2 anasthqi kai poreuqhti eiV Nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth kata to khrugma to emprosqen o egw elalhsa proV se

3 kai anesth IwnaV kai eporeuqh eiV Nineuh kaqwV elalhsen kurioV h de Nineuh hn poliV megalh tw qew wsei poreiaV odou hmerwn triwn

4 kai hrxato IwnaV tou eiselqein eiV thn polin wsei poreian hmeraV miaV kai ekhruxen kai eipen eti treiV hmerai kai Nineuh katastrafhsetai

5 kai enepisteusan oi andreV Nineuh tw qew kai ekhruxan nhsteian kai enedusanto sakkouV apo megalou autwn ewV mikrou autwn

6 kai hggisen o logoV proV ton basilea thV Nineuh kai exanesth apo tou qronou autou kai perieilato thn stolhn autou af eautou kai periebaleto sakkon kai ekaqisen epi spodou

7 kai ekhrucqh kai erreqh en th Nineuh para tou basilewV kai para twn megistanwn autou legwn oi anqrwpoi kai ta kthnh kai oi boeV kai ta probata mh geusasqwsan mhden mhde nemesqwsan mhde udwr pietwsan

8 kai periebalonto sakkouV oi anqrwpoi kai ta kthnh kai anebohsan proV ton qeon ektenwV kai apestreyan ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai apo thV adikiaV thV en cersin autwn legonteV

9 tiV oiden ei metanohsei o qeoV kai apostreyei ex orghV qumou autou kai ou mh apolwmeqa

10 kai eiden o qeoV ta erga autwn oti apestreyan apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai metenohsen o qeoV epi th kakia h elalhsen tou poihsai autoiV kai ouk epoihsen

 

4

1 kai eluphqh IwnaV luphn megalhn kai sunecuqh

2 kai proseuxato proV kurion kai eipen w kurie ouc outoi oi logoi mou eti ontoV mou en th gh mou dia touto proefqasa tou fugein eiV QarsiV dioti egnwn oti su elehmwn kai oiktirmwn makroqumoV kai polueleoV kai metanown epi taiV kakiaiV

3 kai nun despota kurie labe thn yuchn mou ap emou oti kalon to apoqanein me h zhn me

4 kai eipen kurioV proV Iwnan ei sfodra leluphsai su

5 kai exhlqen IwnaV ek thV polewV kai ekaqisen apenanti thV polewV kai epoihsen eautw ekei skhnhn kai ekaqhto upokatw authV en skia ewV ou apidh ti estai th polei

6 kai prosetaxen kurioV o qeoV kolokunqh kai anebh uper kefalhV tou Iwna tou einai skian uperanw thV kefalhV autou tou skiazein autw apo twn kakwn autou kai ecarh IwnaV epi th kolokunqh caran megalhn

7 kai prosetaxen o qeoV skwlhki ewqinh th epaurion kai epataxen thn kolokunqan kai apexhranqh

8 kai egeneto ama tw anateilai ton hlion kai prosetaxen o qeoV pneumati kauswnoV sugkaionti kai epataxen o hlioV epi thn kefalhn Iwna kai wligoyuchsen kai apelegeto thn yuchn autou kai eipen kalon moi apoqanein me h zhn

9 kai eipen o qeoV proV Iwnan ei sfodra leluphsai su epi th kolokunqh kai eipen sfodra leluphmai egw ewV qanatou

10 kai eipen kurioV su efeisw uper thV kolokunqhV uper hV ouk ekakopaqhsaV ep authn kai ouk exeqreyaV authn h egenhqh upo nukta kai upo nukta apwleto

11 egw de ou feisomai uper Nineuh thV polewV thV megalhV en h katoikousin pleiouV h dwdeka muriadeV anqrwpwn oitineV ouk egnwsan dexian autwn h aristeran autwn kai kthnh polla

 


 

Septuagint_Index            Next: Micah