MICAIAS

1

1 kai egeneto logoV kuriou proV Micaian ton tou Mwrasqi en hmeraiV Iwaqam kai Acaz kai Ezekiou basilewn Iouda uper wn eiden peri SamareiaV kai peri Ierousalhm

2 akousate laoi logouV kai prosecetw h gh kai panteV oi en auth kai estai kurioV en umin eiV marturion kurioV ex oikou agiou autou

3 dioti idou kurioV ekporeuetai ek tou topou autou kai katabhsetai kai epibhsetai epi ta uyh thV ghV

4 kai saleuqhsetai ta orh upokatwqen autou kai ai koiladeV takhsontai wV khroV apo proswpou puroV kai wV udwr kataferomenon en katabasei

5 dia asebeian Iakwb panta tauta kai dia amartian oikou Israhl tiV h asebeia tou Iakwb ou Samareia kai tiV h amartia oikou Iouda ouci Ierousalhm

6 kai qhsomai Samareian eiV opwrofulakion agrou kai eiV futeian ampelwnoV kai kataspasw eiV caoV touV liqouV authV kai ta qemelia authV apokaluyw

7 kai panta ta glupta authV katakoyousin kai panta ta misqwmata authV emprhsousin en puri kai panta ta eidwla authV qhsomai eiV afanismon dioti ek misqwmatwn porneiaV sunhgagen kai ek misqwmatwn porneiaV sunestreyen

8 eneken toutou koyetai kai qrhnhsei poreusetai anupodetoV kai gumnh poihsetai kopeton wV drakontwn kai penqoV wV qugaterwn seirhnwn

9 oti katekrathsen h plhgh authV dioti hlqen ewV Iouda kai hyato ewV pulhV laou mou ewV Ierousalhm

10 oi en Geq mh megalunesqe oi en Akim mh anoikodomeite ex oikou kata gelwta ghn katapasasqe kata gelwta umwn

11 katoikousa kalwV taV poleiV authV ouk exhlqen katoikousa Sennaan koyasqai oikon ecomenon authV lhmyetai ex umwn plhghn odunhV

12 tiV hrxato eiV agaqa katoikoush odunaV oti katebh kaka para kuriou epi pulaV Ierousalhm

13 yofoV armatwn kai ippeuontwn katoikousa LaciV archgoV amartiaV auth estin th qugatri Siwn oti en soi eureqhsan asebeiai tou Israhl

14 dia touto dwseiV exapostellomenouV ewV klhronomiaV Geq oikouV mataiouV eiV kena egeneto toiV basileusin tou Israhl

15 ewV touV klhronomouV agagw soi katoikousa LaciV klhronomia ewV Odollam hxei h doxa thV qugatroV Israhl

16 xurhsai kai keirai epi ta tekna ta trufera sou emplatunon thn chreian sou wV aetoV oti hcmalwteuqhsan apo sou

 

2

1 egenonto logizomenoi kopouV kai ergazomenoi kaka en taiV koitaiV autwn kai ama th hmera suneteloun auta dioti ouk hran proV ton qeon taV ceiraV autwn

2 kai epequmoun agrouV kai dihrpazon orfanouV kai oikouV katedunasteuon kai dihrpazon andra kai ton oikon autou andra kai thn klhronomian autou

3 dia touto tade legei kurioV idou egw logizomai epi thn fulhn tauthn kaka ex wn ou mh arhte touV trachlouV umwn kai ou mh poreuqhte orqoi exaifnhV oti kairoV ponhroV estin

4 en th hmera ekeinh lhmfqhsetai ef umaV parabolh kai qrhnhqhsetai qrhnoV en melei legwn talaipwria etalaipwrhsamen meriV laou mou katemetrhqh en scoiniw kai ouk hn o kwluswn auton tou apostreyai oi agroi hmwn diemerisqhsan

5 dia touto ouk estai soi ballwn scoinion en klhrw en ekklhsia kuriou

6 mh klaiete dakrusin mhde dakruetwsan epi toutoiV ou gar apwsetai oneidh

7 o legwn oikoV Iakwb parwrgisen pneuma kuriou ei tauta ta epithdeumata autou estin ouc oi logoi autou eisin kaloi met autou kai orqoi peporeuntai

8 kai emprosqen o laoV mou eiV ecqran antesth katenanti thV eirhnhV autou thn doran autou exedeiran tou afelesqai elpida suntrimmon polemou

9 dia touto hgoumenoi laou mou aporrifhsontai ek twn oikiwn trufhV autwn dia ta ponhra epithdeumata autwn exwsqhsan eggisate oresin aiwnioiV

10 anasthqi kai poreuou oti ouk estin soi auth h anapausiV eneken akaqarsiaV diefqarhte fqora

11 katediwcqhte oudenoV diwkontoV pneuma esthsen yeudoV estalaxen soi eiV oinon kai mequsma kai estai ek thV stagonoV tou laou toutou

12 sunagomenoV sunacqhsetai Iakwb sun pasin ekdecomenoV ekdexomai touV kataloipouV tou Israhl epi to auto qhsomai thn apostrofhn autwn wV probata en qliyei wV poimnion en mesw koithV autwn exalountai ex anqrwpwn

13 dia thV diakophV pro proswpou autwn diekoyan kai dihlqon pulhn kai exhlqon di authV kai exhlqen o basileuV autwn pro proswpou autwn o de kurioV hghsetai autwn

 

3

1 kai erei akousate dh tauta ai arcai oikou Iakwb kai oi kataloipoi oikou Israhl ouc umin estin tou gnwnai to krima

2 oi misounteV ta kala kai zhtounteV ta ponhra arpazonteV ta dermata autwn ap autwn kai taV sarkaV autwn apo twn ostewn autwn

3 on tropon katefagon taV sarkaV tou laou mou kai ta dermata autwn apo twn ostewn autwn exedeiran kai ta ostea autwn suneqlasan kai emelisan wV sarkaV eiV lebhta kai wV krea eiV cutran

4 outwV kekraxontai proV kurion kai ouk eisakousetai autwn kai apostreyei to proswpon autou ap autwn en tw kairw ekeinw anq wn eponhreusanto en toiV epithdeumasin autwn ep autouV

5 tade legei kurioV epi touV profhtaV touV planwntaV ton laon mou touV daknontaV en toiV odousin autwn kai khrussontaV ep auton eirhnhn kai ouk edoqh eiV to stoma autwn hgeiran ep auton polemon

6 dia touto nux umin estai ex orasewV kai skotia umin estai ek manteiaV kai dusetai o hlioV epi touV profhtaV kai suskotasei ep autouV h hmera

7 kai kataiscunqhsontai oi orwnteV ta enupnia kai katagelasqhsontai oi manteiV kai katalalhsousin kat autwn panteV autoi dioti ouk estai o eisakouwn autwn

8 ean mh egw emplhsw iscun en pneumati kuriou kai krimatoV kai dunasteiaV tou apaggeilai tw Iakwb asebeiaV autou kai tw Israhl amartiaV autou

9 akousate dh tauta oi hgoumenoi oikou Iakwb kai oi kataloipoi oikou Israhl oi bdelussomenoi krima kai panta ta orqa diastrefonteV

10 oi oikodomounteV Siwn en aimasin kai Ierousalhm en adikiaiV

11 oi hgoumenoi authV meta dwrwn ekrinon kai oi iereiV authV meta misqou apekrinonto kai oi profhtai authV meta arguriou emanteuonto kai epi ton kurion epanepauonto legonteV ouci kurioV en hmin estin ou mh epelqh ef hmaV kaka

12 dia touto di umaV Siwn wV agroV arotriaqhsetai kai Ierousalhm wV opwrofulakion estai kai to oroV tou oikou wV alsoV drumou

 

4

1 kai estai ep escatwn twn hmerwn emfaneV to oroV tou kuriou etoimon epi taV korufaV twn orewn kai metewrisqhsetai uperanw twn bounwn kai speusousin proV auto laoi

2 kai poreusontai eqnh polla kai erousin deute anabwmen eiV to oroV kuriou kai eiV ton oikon tou qeou Iakwb kai deixousin hmin thn odon autou kai poreusomeqa en taiV triboiV autou oti ek Siwn exeleusetai nomoV kai logoV kuriou ex Ierousalhm

3 kai krinei ana meson lawn pollwn kai exelegxei eqnh iscura ewV eiV ghn makran kai katakoyousin taV romfaiaV autwn eiV arotra kai ta dorata autwn eiV drepana kai ouketi mh antarh eqnoV ep eqnoV romfaian kai ouketi mh maqwsin polemein

4 kai anapausetai ekastoV upokatw ampelou autou kai ekastoV upokatw sukhV autou kai ouk estai o ekfobwn dioti to stoma kuriou pantokratoroV elalhsen tauta

5 oti panteV oi laoi poreusontai ekastoV thn odon autou hmeiV de poreusomeqa en onomati kuriou qeou hmwn eiV ton aiwna kai epekeina

6 en th hmera ekeinh legei kurioV sunaxw thn suntetrimmenhn kai thn exwsmenhn eisdexomai kai ouV apwsamhn

7 kai qhsomai thn suntetrimmenhn eiV upoleimma kai thn apwsmenhn eiV eqnoV iscuron kai basileusei kurioV ep autouV en orei Siwn apo tou nun kai ewV eiV ton aiwna

8 kai su purgoV poimniou aucmwdhV qugater Siwn epi se hxei kai eiseleusetai h arch h prwth basileia ek BabulwnoV th qugatri Ierousalhm

9 kai nun ina ti egnwV kaka mh basileuV ouk hn soi h h boulh sou apwleto oti katekrathsan sou wdineV wV tiktoushV

10 wdine kai andrizou kai eggize qugater Siwn wV tiktousa dioti nun exeleush ek polewV kai kataskhnwseiV en pediw kai hxeiV ewV BabulwnoV ekeiqen rusetai se kai ekeiqen lutrwsetai se kurioV o qeoV sou ek ceiroV ecqrwn sou

11 kai nun episunhcqh epi se eqnh polla oi legonteV epicaroumeqa kai epoyontai epi Siwn oi ofqalmoi hmwn

12 autoi de ouk egnwsan ton logismon kuriou kai ou sunhkan thn boulhn autou oti sunhgagen autouV wV dragmata alwnoV

13 anasthqi kai aloa autouV qugater Siwn oti ta kerata sou qhsomai sidhra kai taV oplaV sou qhsomai calkaV kai katathxeiV en autoiV eqnh kai leptuneiV laouV pollouV kai anaqhseiV tw kuriw to plhqoV autwn kai thn iscun autwn tw kuriw pashV thV ghV

14 nun emfracqhsetai qugathr Efraim en fragmw sunochn etaxen ef hmaV en rabdw pataxousin epi siagona taV fulaV tou Israhl

 

5

1 kai su Bhqleem oikoV tou Efraqa oligostoV ei tou einai en ciliasin Iouda ek sou moi exeleusetai tou einai eiV arconta en tw Israhl kai ai exodoi autou ap archV ex hmerwn aiwnoV

2 dia touto dwsei autouV ewV kairou tiktoushV texetai kai oi epiloipoi twn adelfwn autwn epistreyousin epi touV uiouV Israhl

3 kai sthsetai kai oyetai kai poimanei to poimnion autou en iscui kuriou kai en th doxh tou onomatoV kuriou tou qeou autwn uparxousin dioti nun megalunqhsetai ewV akrwn thV ghV

4 kai estai auth eirhnh otan AssurioV epelqh epi thn ghn umwn kai otan epibh epi thn cwran umwn kai epegerqhsontai ep auton epta poimeneV kai oktw dhgmata anqrwpwn

5 kai poimanousin ton Assour en romfaia kai thn ghn tou Nebrwd en th tafrw authV kai rusetai ek tou Assour otan epelqh epi thn ghn umwn kai otan epibh epi ta oria umwn

6 kai estai to upoleimma tou Iakwb en toiV eqnesin en mesw lawn pollwn wV drosoV para kuriou piptousa kai wV arneV epi agrwstin opwV mh sunacqh mhdeiV mhde uposth en uioiV anqrwpwn

7 kai estai to upoleimma tou Iakwb en toiV eqnesin en mesw lawn pollwn wV lewn en kthnesin en tw drumw kai wV skumnoV en poimnioiV probatwn on tropon otan dielqh kai diasteilaV arpash kai mh h o exairoumenoV

8 uywqhsetai h ceir sou epi touV qlibontaV se kai panteV oi ecqroi sou exoleqreuqhsontai

9 kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV exoleqreusw touV ippouV sou ek mesou sou kai apolw ta armata sou

10 kai exoleqreusw taV poleiV thV ghV sou kai exarw panta ta ocurwmata sou

11 kai exarw ta farmaka sou ek twn ceirwn sou kai apofqeggomenoi ouk esontai en soi

12 kai exoleqreusw ta glupta sou kai taV sthlaV sou ek mesou sou kai ouketi mh proskunhshV toiV ergoiV twn ceirwn sou

13 kai ekkoyw ta alsh sou ek mesou sou kai afaniw taV poleiV sou

14 kai poihsw en orgh kai en qumw ekdikhsin en toiV eqnesin anq wn ouk eishkousan

 

6

1 akousate dh logon kuriou kurioV eipen anasthqi kriqhti proV ta orh kai akousatwsan oi bounoi fwnhn sou

2 akousate bounoi thn krisin tou kuriou kai ai faraggeV qemelia thV ghV oti krisiV tw kuriw proV ton laon autou kai meta tou Israhl dielegcqhsetai

3 laoV mou ti epoihsa soi h ti eluphsa se h ti parhnwclhsa soi apokriqhti moi

4 dioti anhgagon se ek ghV Aiguptou kai ex oikou douleiaV elutrwsamhn se kai exapesteila pro proswpou sou ton Mwushn kai Aarwn kai Mariam

5 laoV mou mnhsqhti dh ti ebouleusato kata sou Balak basileuV Mwab kai ti apekriqh autw Balaam uioV tou Bewr apo twn scoinwn ewV tou Galgal opwV gnwsqh h dikaiosunh tou kuriou

6 en tini katalabw ton kurion antilhmyomai qeou mou uyistou ei katalhmyomai auton en olokautwmasin en moscoiV eniausioiV

7 ei prosdexetai kurioV en ciliasin kriwn h en muriasin ceimarrwn pionwn ei dw prwtotoka mou asebeiaV karpon koiliaV mou uper amartiaV yuchV mou

8 ei anhggelh soi anqrwpe ti kalon h ti kurioV ekzhtei para sou all h tou poiein krima kai agapan eleon kai etoimon einai tou poreuesqai meta kuriou qeou sou

9 fwnh kuriou th polei epiklhqhsetai kai swsei foboumenouV to onoma autou akoue fulh kai tiV kosmhsei polin

10 mh pur kai oikoV anomou qhsaurizwn qhsaurouV anomouV kai meta ubrewV adikia

11 ei dikaiwqhsetai en zugw anomoV kai en marsippw staqmia dolou

12 ex wn ton plouton autwn asebeiaV eplhsan kai oi katoikounteV authn elaloun yeudh kai h glwssa autwn uywqh en tw stomati autwn

13 kai egw arxomai tou pataxai se afaniw se epi taiV amartiaiV sou

14 su fagesai kai ou mh emplhsqhV kai skotasei en soi kai ekneusei kai ou mh diaswqhV kai osoi ean diaswqwsin eiV romfaian paradoqhsontai

15 su spereiV kai ou mh amhshV su pieseiV elaian kai ou mh aleiyh elaion kai oinon kai ou mh pihte kai afanisqhsetai nomima laou mou

16 kai efulaxaV ta dikaiwmata Zambri kai panta ta erga oikou Acaab kai eporeuqhte en taiV boulaiV autwn opwV paradw se eiV afanismon kai touV katoikountaV authn eiV surismon kai oneidh lawn lhmyesqe

 

7

1 oimmoi oti egenomhn wV sunagwn kalamhn en amhtw kai wV epifullida en trughtw ouc uparcontoV botruoV tou fagein ta prwtogona oimmoi yuch

2 oti apolwlen eulabhV apo thV ghV kai katorqwn en anqrwpoiV ouc uparcei panteV eiV aimata dikazontai ekastoV ton plhsion autou ekqlibousin ekqlibh

3 epi to kakon taV ceiraV autwn etoimazousin o arcwn aitei kai o krithV eirhnikouV logouV elalhsen kataqumion yuchV autou estin kai exeloumai

4 ta agaqa autwn wV shV ektrwgwn kai badizwn epi kanonoV en hmera skopiaV ouai ouai ai ekdikhseiV sou hkasin nun esontai klauqmoi autwn

5 mh katapisteuete en filoiV kai mh elpizete epi hgoumenoiV apo thV sugkoitou sou fulaxai tou anaqesqai ti auth

6 dioti uioV atimazei patera qugathr epanasthsetai epi thn mhtera authV numfh epi thn penqeran authV ecqroi androV panteV oi andreV oi en tw oikw autou

7 egw de epi ton kurion epibleyomai upomenw epi tw qew tw swthri mou eisakousetai mou o qeoV mou

8 mh epicaire moi h ecqra mou oti peptwka kai anasthsomai dioti ean kaqisw en tw skotei kurioV fwtiei moi

9 orghn kuriou upoisw oti hmarton autw ewV tou dikaiwsai auton thn dikhn mou kai poihsei to krima mou kai exaxei me eiV to fwV oyomai thn dikaiosunhn autou

10 kai oyetai h ecqra mou kai peribaleitai aiscunhn h legousa proV me pou kurioV o qeoV sou oi ofqalmoi mou epoyontai authn nun estai eiV katapathma wV phloV en taiV odoiV

11 hmeraV aloifhV plinqou exaleiyiV sou h hmera ekeinh kai apotriyetai nomima sou

12 h hmera ekeinh kai ai poleiV sou hxousin eiV omalismon kai eiV diamerismon Assuriwn kai ai poleiV sou ai ocurai eiV diamerismon apo Turou ewV tou potamou SuriaV hmera udatoV kai qorubou

13 kai estai h gh eiV afanismon sun toiV katoikousin authn ek karpwn epithdeumatwn autwn

14 poimaine laon sou en rabdw sou probata klhronomiaV sou kataskhnountaV kaq eautouV drumon en mesw tou Karmhlou nemhsontai thn Basanitin kai thn Galaaditin kaqwV ai hmerai tou aiwnoV

15 kai kata taV hmeraV exodiaV sou ex Aiguptou oyesqe qaumasta

16 oyontai eqnh kai kataiscunqhsontai ek pashV thV iscuoV autwn epiqhsousin ceiraV epi to stoma autwn ta wta autwn apokwfwqhsontai

17 leixousin coun wV ofeiV suronteV ghn sugcuqhsontai en sugkleismw autwn epi tw kuriw qew hmwn eksthsontai kai fobhqhsontai apo sou

18 tiV qeoV wsper su exairwn adikiaV kai uperbainwn asebeiaV toiV kataloipoiV thV klhronomiaV autou kai ou sunescen eiV marturion orghn autou oti qelhthV eleouV estin

19 autoV epistreyei kai oiktirhsei hmaV katadusei taV adikiaV hmwn kai aporrifhsontai eiV ta baqh thV qalasshV pasaV taV amartiaV hmwn

20 dwseiV alhqeian tw Iakwb eleon tw Abraam kaqoti wmosaV toiV patrasin hmwn kata taV hmeraV taV emprosqen

 


 

Septuagint_Index            Next: Nahum