BASILEIWN G

1

1 kai o basileuV Dauid presbuteroV probebhkwV hmeraiV kai perieballon auton imatioiV kai ouk eqermaineto

2 kai eipon oi paideV autou zhthsatwsan tw kuriw hmwn tw basilei parqenon neanida kai parasthsetai tw basilei kai estai auton qalpousa kai koimhqhsetai met autou kai qermanqhsetai o kurioV hmwn o basileuV

3 kai ezhthsan neanida kalhn ek pantoV oriou Israhl kai euron thn Abisak thn Swmanitin kai hnegkan authn proV ton basilea

4 kai h neaniV kalh ewV sfodra kai hn qalpousa ton basilea kai eleitourgei autw kai o basileuV ouk egnw authn

5 kai AdwniaV uioV Aggiq ephreto legwn egw basileusw kai epoihsen eautw armata kai ippeiV kai penthkonta andraV paratrecein emprosqen autou

6 kai ouk apekwlusen auton o pathr autou oudepote legwn dia ti su epoihsaV kai ge autoV wraioV th oyei sfodra kai auton eteken opisw Abessalwm

7 kai egenonto oi logoi autou meta Iwab tou uiou SarouiaV kai meta Abiaqar tou ierewV kai ebohqoun opisw Adwniou

8 kai Sadwk o iereuV kai BanaiaV uioV Iwdae kai Naqan o profhthV kai Semei kai Rhi kai oi dunatoi tou Dauid ouk hsan opisw Adwniou

9 kai equsiasen AdwniaV probata kai moscouV kai arnaV meta liqou tou Zweleq oV hn ecomena thV phghV Rwghl kai ekalesen pantaV touV adelfouV autou kai pantaV touV adrouV Iouda paidaV tou basilewV

10 kai ton Naqan ton profhthn kai Banaian kai touV dunatouV kai ton Salwmwn adelfon autou ouk ekalesen

11 kai eipen Naqan proV Bhrsabee mhtera Salwmwn legwn ouk hkousaV oti ebasileusen AdwniaV uioV Aggiq kai o kurioV hmwn Dauid ouk egnw

12 kai nun deuro sumbouleusw soi dh sumboulian kai exelou thn yuchn sou kai thn yuchn tou uiou sou Salwmwn

13 deuro eiselqe proV ton basilea Dauid kai ereiV proV auton legousa ouci su kurie mou basileu wmosaV th doulh sou legwn oti Salwmwn o uioV sou basileusei met eme kai autoV kaqieitai epi tou qronou mou kai ti oti ebasileusen AdwniaV

14 kai idou eti laloushV sou ekei meta tou basilewV kai egw eiseleusomai opisw sou kai plhrwsw touV logouV sou

15 kai eishlqen Bhrsabee proV ton basilea eiV to tamieion kai o basileuV presbuthV sfodra kai Abisak h SwmanitiV hn leitourgousa tw basilei

16 kai ekuyen Bhrsabee kai prosekunhsen tw basilei kai eipen o basileuV ti estin soi

17 h de eipen kurie mou basileu su wmosaV en kuriw tw qew sou th doulh sou legwn oti Salwmwn o uioV sou basileusei met eme kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou

18 kai nun idou AdwniaV ebasileusen kai su kurie mou basileu ouk egnwV

19 kai equsiasen moscouV kai arnaV kai probata eiV plhqoV kai ekalesen pantaV touV uiouV tou basilewV kai Abiaqar ton ierea kai Iwab ton arconta thV dunamewV kai ton Salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen

20 kai su kurie mou basileu oi ofqalmoi pantoV Israhl proV se apaggeilai autoiV tiV kaqhsetai epi tou qronou tou kuriou mou tou basilewV met auton

21 kai estai wV an koimhqh o kurioV mou o basileuV meta twn paterwn autou kai esomai egw kai o uioV mou Salwmwn amartwloi

22 kai idou eti authV laloushV meta tou basilewV kai Naqan o profhthV hlqen

23 kai anhggelh tw basilei idou Naqan o profhthV kai eishlqen kata proswpon tou basilewV kai prosekunhsen tw basilei kata proswpon autou epi thn ghn

24 kai eipen Naqan kurie mou basileu su eipaV AdwniaV basileusei opisw mou kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou

25 oti katebh shmeron kai equsiasen moscouV kai arnaV kai probata eiV plhqoV kai ekalesen pantaV touV uiouV tou basilewV kai touV arcontaV thV dunamewV kai Abiaqar ton ierea kai idou eisin esqionteV kai pinonteV enwpion autou kai eipan zhtw o basileuV AdwniaV

26 kai eme auton ton doulon sou kai Sadwk ton ierea kai Banaian uion Iwdae kai Salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen

27 ei dia tou kuriou mou tou basilewV gegonen to rhma touto kai ouk egnwrisaV tw doulw sou tiV kaqhsetai epi ton qronon tou kuriou mou tou basilewV met auton

28 kai apekriqh Dauid kai eipen kalesate moi thn Bhrsabee kai eishlqen enwpion tou basilewV kai esth enwpion autou

29 kai wmosen o basileuV kai eipen zh kurioV oV elutrwsato thn yuchn mou ek pashV qliyewV

30 oti kaqwV wmosa soi en kuriw tw qew Israhl legwn oti Salwmwn o uioV sou basileusei met eme kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou ant emou oti outwV poihsw th hmera tauth

31 kai ekuyen Bhrsabee epi proswpon epi thn ghn kai prosekunhsen tw basilei kai eipen zhtw o kurioV mou o basileuV Dauid eiV ton aiwna

32 kai eipen o basileuV Dauid kalesate moi Sadwk ton ierea kai Naqan ton profhthn kai Banaian uion Iwdae kai eishlqon enwpion tou basilewV

33 kai eipen o basileuV autoiV labete touV doulouV tou kuriou umwn meq umwn kai epibibasate ton uion mou Salwmwn epi thn hmionon thn emhn kai katagagete auton eiV ton Giwn

34 kai crisatw auton ekei Sadwk o iereuV kai Naqan o profhthV eiV basilea epi Israhl kai salpisate keratinh kai ereite zhtw o basileuV Salwmwn

35 kai kaqhsetai epi tou qronou mou kai autoV basileusei ant emou kai egw eneteilamhn tou einai eiV hgoumenon epi Israhl kai Iouda

36 kai apekriqh BanaiaV uioV Iwdae tw basilei kai eipen genoito outwV pistwsai kurioV o qeoV tou kuriou mou tou basilewV

37 kaqwV hn kurioV meta tou kuriou mou tou basilewV outwV eih meta Salwmwn kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon tou kuriou mou tou basilewV Dauid

38 kai katebh Sadwk o iereuV kai Naqan o profhthV kai BanaiaV uioV Iwdae kai o cereqqi kai o feleqqi kai epekaqisan ton Salwmwn epi thn hmionon tou basilewV Dauid kai aphgagon auton eiV ton Giwn

39 kai elaben Sadwk o iereuV to keraV tou elaiou ek thV skhnhV kai ecrisen ton Salwmwn kai esalpisen th keratinh kai eipen paV o laoV zhtw o basileuV Salwmwn

40 kai anebh paV o laoV opisw autou kai ecoreuon en coroiV kai eufrainomenoi eufrosunhn megalhn kai erragh h gh en th fwnh autwn

41 kai hkousen AdwniaV kai panteV oi klhtoi autou kai autoi sunetelesan fagein kai hkousen Iwab thn fwnhn thV keratinhV kai eipen tiV h fwnh thV polewV hcoushV

42 eti autou lalountoV kai idou Iwnaqan uioV Abiaqar tou ierewV hlqen kai eipen AdwniaV eiselqe oti anhr dunamewV ei su kai agaqa euaggelisai

43 kai apekriqh Iwnaqan kai eipen kai mala o kurioV hmwn o basileuV Dauid ebasileusen ton Salwmwn

44 kai apesteilen o basileuV met autou ton Sadwk ton ierea kai Naqan ton profhthn kai Banaian uion Iwdae kai ton cereqqi kai ton feleqqi kai epekaqisan auton epi thn hmionon tou basilewV

45 kai ecrisan auton Sadwk o iereuV kai Naqan o profhthV eiV basilea en tw Giwn kai anebhsan ekeiqen eufrainomenoi kai hchsen h poliV auth h fwnh hn hkousate

46 kai ekaqisen Salwmwn epi qronon thV basileiaV

47 kai eishlqon oi douloi tou basilewV euloghsai ton kurion hmwn ton basilea Dauid legonteV agaqunai o qeoV to onoma Salwmwn tou uiou sou uper to onoma sou kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon sou kai prosekunhsen o basileuV epi thn koithn autou

48 kai ge outwV eipen o basileuV euloghtoV kurioV o qeoV Israhl oV edwken shmeron ek tou spermatoV mou kaqhmenon epi tou qronou mou kai oi ofqalmoi mou blepousin

49 kai exesthsan kai exanesthsan panteV oi klhtoi tou Adwniou kai aphlqon anhr eiV thn odon autou

50 kai AdwniaV efobhqh apo proswpou Salwmwn kai anesth kai aphlqen kai epelabeto twn keratwn tou qusiasthriou

51 kai anhggelh tw Salwmwn legonteV idou AdwniaV efobhqh ton basilea Salwmwn kai katecei twn keratwn tou qusiasthriou legwn omosatw moi shmeron o basileuV Salwmwn ei ou qanatwsei ton doulon autou en romfaia

52 kai eipen Salwmwn ean genhtai eiV uion dunamewV ei peseitai twn tricwn autou epi thn ghn kai ean kakia eureqh en autw qanatwqhsetai

53 kai apesteilen o basileuV Salwmwn kai kathnegken auton apanwqen tou qusiasthriou kai eishlqen kai prosekunhsen tw basilei Salwmwn kai eipen autw Salwmwn deuro eiV ton oikon sou

 

2

1 kai hggisan ai hmerai Dauid apoqanein auton kai eneteilato tw Salwmwn uiw autou legwn

2 egw eimi poreuomai en odw pashV thV ghV kai iscuseiV kai esh eiV andra

3 kai fulaxeiV thn fulakhn kuriou tou qeou sou tou poreuesqai en taiV odoiV autou fulassein taV entolaV autou kai ta dikaiwmata kai ta krimata ta gegrammena en nomw MwusewV ina sunihV a poihseiV kata panta osa an enteilwmai soi

4 ina sthsh kurioV ton logon autou on elalhsen legwn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn poreuesqai enwpion emou en alhqeia en olh kardia autwn kai en olh yuch autwn legwn ouk exoleqreuqhsetai soi anhr epanwqen qronou Israhl

5 kai ge su egnwV osa epoihsen moi Iwab uioV SarouiaV osa epoihsen toiV dusin arcousin twn dunamewn Israhl tw Abennhr uiw Nhr kai tw Amessai uiw Ieqer kai apekteinen autouV kai etaxen ta aimata polemou en eirhnh kai edwken aima aqwon en th zwnh autou th en th osfui autou kai en tw upodhmati autou tw en tw podi autou

6 kai poihseiV kata thn sofian sou kai ou kataxeiV thn polian autou en eirhnh eiV adou

7 kai toiV uioiV Berzelli tou Galaaditou poihseiV eleoV kai esontai en toiV esqiousin thn trapezan sou oti outwV hggisan moi en tw me apodidraskein apo proswpou Abessalwm tou adelfou sou

8 kai idou meta sou Semei uioV Ghra uioV tou Iemeni ek Baourim kai autoV kathrasato me kataran odunhran th hmera h eporeuomhn eiV parembolaV kai autoV katebh eiV apanthn mou eiV ton Iordanhn kai wmosa autw en kuriw legwn ei qanatwsw se en romfaia

9 kai ou mh aqwwshV auton oti anhr sofoV ei su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou

10 kai ekoimhqh Dauid meta twn paterwn autou kai etafh en polei Dauid

11 kai ai hmerai aV ebasileusen Dauid epi ton Israhl tessarakonta eth en Cebrwn ebasileusen eth epta kai en Ierousalhm triakonta tria eth

12 kai Salwmwn ekaqisen epi tou qronou Dauid tou patroV autou uioV etwn dwdeka kai htoimasqh h basileia autou sfodra

13 kai eishlqen AdwniaV uioV Aggiq proV Bhrsabee mhtera Salwmwn kai prosekunhsen auth h de eipen eirhnh h eisodoV sou kai eipen eirhnh

14 logoV moi proV se kai eipen autw lalhson

15 kai eipen auth su oidaV oti emoi hn h basileia kai ep eme eqeto paV Israhl to proswpon autou eiV basilea kai estrafh h basileia kai egenhqh tw adelfw mou oti para kuriou egeneto autw

16 kai nun aithsin mian egw aitoumai para sou mh apostreyhV to proswpon sou kai eipen autw Bhrsabee lalei

17 kai eipen auth eipon dh proV Salwmwn ton basilea oti ouk apostreyei to proswpon autou apo sou kai dwsei moi thn Abisak thn Swmanitin eiV gunaika

18 kai eipen Bhrsabee kalwV egw lalhsw peri sou tw basilei

19 kai eishlqen Bhrsabee proV ton basilea Salwmwn lalhsai autw peri Adwniou kai exanesth o basileuV eiV apanthn auth kai katefilhsen authn kai ekaqisen epi tou qronou autou kai eteqh qronoV th mhtri tou basilewV kai ekaqisen ek dexiwn autou

20 kai eipen autw aithsin mian mikran egw aitoumai para sou mh apostreyhV to proswpon sou kai eipen auth o basileuV aithsai mhter emh oti ouk apostreyw se

21 kai eipen doqhtw de Abisak h SwmanitiV tw Adwnia tw adelfw sou eiV gunaika

22 kai apekriqh Salwmwn o basileuV kai eipen th mhtri autou kai ina ti su hthsai thn Abisak tw Adwnia kai aithsai autw thn basileian oti outoV adelfoV mou o megaV uper eme kai autw Abiaqar o iereuV kai autw Iwab o uioV SarouiaV o arcistrathgoV etairoV

23 kai wmosen o basileuV Salwmwn kata tou kuriou legwn tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti kata thV yuchV autou elalhsen AdwniaV ton logon touton

24 kai nun zh kurioV oV htoimasen me kai eqeto me epi ton qronon Dauid tou patroV mou kai autoV epoihsen moi oikon kaqwV elalhsen kurioV oti shmeron qanatwqhsetai AdwniaV

25 kai exapesteilen Salwmwn o basileuV en ceiri Banaiou uiou Iwdae kai aneilen auton kai apeqanen AdwniaV en th hmera ekeinh

26 kai tw Abiaqar tw ierei eipen o basileuV apotrece su eiV Anaqwq eiV agron sou oti anhr qanatou ei su en th hmera tauth kai ou qanatwsw se oti hraV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou enwpion tou patroV mou kai oti ekakouchqhV en apasin oiV ekakouchqh o pathr mou

27 kai exebalen Salwmwn ton Abiaqar tou mh einai ierea tou kuriou plhrwqhnai to rhma kuriou o elalhsen epi ton oikon Hli en Shlwm

28 kai h akoh hlqen ewV Iwab tou uiou SarouiaV oti Iwab hn keklikwV opisw Adwniou kai opisw Salwmwn ouk eklinen kai efugen Iwab eiV to skhnwma tou kuriou kai katescen twn keratwn tou qusiasthriou

29 kai aphggelh tw Salwmwn legonteV oti efugen Iwab eiV thn skhnhn tou kuriou kai idou katecei twn keratwn tou qusiasthriou kai apesteilen Salwmwn proV Iwab legwn ti gegonen soi oti pefeugaV eiV to qusiasthrion kai eipen Iwab oti efobhqhn apo proswpou sou kai efugon proV kurion kai apesteilen Salwmwn o basileuV ton Banaiou uion Iwdae legwn poreuou kai anele auton kai qayon auton

30 kai hlqen Banaiou uioV Iwdae proV Iwab eiV thn skhnhn tou kuriou kai eipen autw tade legei o basileuV exelqe kai eipen Iwab ouk ekporeuomai oti wde apoqanoumai kai apestreyen BanaiaV uioV Iwdae kai eipen tw basilei legwn tade lelalhken Iwab kai tade apokekritai moi

31 kai eipen autw o basileuV poreuou kai poihson autw kaqwV eirhken kai anele auton kai qayeiV auton kai exareiV shmeron to aima o dwrean execeen Iwab ap emou kai apo tou oikou tou patroV mou

32 kai apestreyen kurioV to aima thV adikiaV autou eiV kefalhn autou wV aphnthsen toiV dusin anqrwpoiV toiV dikaioiV kai agaqoiV uper auton kai apekteinen autouV en romfaia kai o pathr mou Dauid ouk egnw to aima autwn ton Abennhr uion Nhr arcistrathgon Israhl kai ton Amessa uion Ieqer arcistrathgon Iouda

33 kai epestrafh ta aimata autwn eiV kefalhn autou kai eiV kefalhn tou spermatoV autou eiV ton aiwna kai tw Dauid kai tw spermati autou kai tw oikw autou kai tw qronw autou genoito eirhnh ewV aiwnoV para kuriou

34 kai aphnthsen Banaiou uioV Iwdae tw Iwab kai eqanatwsen auton kai eqayen auton en tw oikw autou en th erhmw

35 kai edwken o basileuV ton Banaiou uion Iwdae ant autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en Ierousalhm kai ton Sadwk ton ierea edwken o basileuV eiV ierea prwton anti Abiaqar

36 kai ekalesen o basileuV ton Semei kai eipen autw oikodomhson seautw oikon en Ierousalhm kai kaqou ekei kai ouk exeleush ekeiqen oudamou

37 kai estai en th hmera thV exodou sou kai diabhsh ton ceimarroun Kedrwn ginwskwn gnwsh oti qanatw apoqanh to aima sou estai epi thn kefalhn sou kai wrkisen auton o basileuV en th hmera ekeinh

38 kai eipen Semei proV ton basilea agaqon to rhma o elalhsaV kurie mou basileu outw poihsei o douloV sou kai ekaqisen Semei en Ierousalhm tria eth

39 kai egenhqh meta tria eth kai apedrasan duo douloi tou Semei proV AgcouV uion Maaca basilea Geq kai aphggelh tw Semei legonteV idou oi douloi sou en Geq

40 kai anesth Semei kai epesaxe thn onon autou kai eporeuqh eiV Geq proV AgcouV tou ekzhthsai touV doulouV autou kai eporeuqh Semei kai hgagen touV doulouV autou ek Geq

41 kai aphggelh tw Salwmwn legonteV oti eporeuqh Semei ex Ierousalhm eiV Geq kai apestreyen touV doulouV autou

42 kai apesteilen o basileuV kai ekalesen ton Semei kai eipen proV auton ouci wrkisa se kata tou kuriou kai epemarturamhn soi legwn en h an hmera exelqhV ex Ierousalhm kai poreuqhV eiV dexia h eiV aristera ginwskwn gnwsh oti qanatw apoqanh

43 kai ti oti ouk efulaxaV ton orkon kuriou kai thn entolhn hn eneteilamhn kata sou

44 kai eipen o basileuV proV Semei su oidaV pasan thn kakian sou hn egnw h kardia sou a epoihsaV tw Dauid tw patri mou kai antapedwken kurioV thn kakian sou eiV kefalhn sou

45 kai o basileuV Salwmwn huloghmenoV kai o qronoV Dauid estai etoimoV enwpion kuriou eiV ton aiwna

46 kai eneteilato o basileuV Salwmwn tw Banaia uiw Iwdae kai exhlqen kai aneilen auton kai apeqanen

 

3

1 plhn o laoV hsan qumiwnteV epi toiV uyhloiV oti ouk wkodomhqh oikoV tw onomati kuriou ewV nun

2 kai hgaphsen Salwmwn ton kurion poreuesqai en toiV prostagmasin Dauid tou patroV autou plhn en toiV uyhloiV equen kai equmia

3 kai anesth kai eporeuqh eiV Gabawn qusai ekei oti auth uyhlotath kai megalh cilian olokautwsin anhnegken Salwmwn epi to qusiasthrion en Gabawn

4 kai wfqh kurioV tw Salwmwn en upnw thn nukta kai eipen kurioV proV Salwmwn aithsai ti aithma sautw

5 kai eipen Salwmwn su epoihsaV meta tou doulou sou Dauid tou patroV mou eleoV mega kaqwV dihlqen enwpion sou en alhqeia kai en dikaiosunh kai en euquthti kardiaV meta sou kai efulaxaV autw to eleoV to mega touto dounai ton uion autou epi tou qronou autou wV h hmera auth

6 kai nun kurie o qeoV mou su edwkaV ton doulon sou anti Dauid tou patroV mou kai egw eimi paidarion mikron kai ouk oida thn exodon mou kai thn eisodon mou

7 o de douloV sou en mesw tou laou sou on exelexw laon polun oV ouk ariqmhqhsetai

8 kai dwseiV tw doulw sou kardian akouein kai diakrinein ton laon sou en dikaiosunh tou suniein ana meson agaqou kai kakou oti tiV dunhsetai krinein ton laon sou ton barun touton

9 kai hresen enwpion kuriou oti hthsato Salwmwn to rhma touto

10 kai eipen kurioV proV auton anq wn hthsw par emou to rhma touto kai ouk hthsw sautw hmeraV pollaV kai ouk hthsw plouton oude hthsw yucaV ecqrwn sou all hthsw sautw sunesin tou eisakouein krima

11 idou pepoihka kata to rhma sou idou dedwka soi kardian fronimhn kai sofhn wV su ou gegonen emprosqen sou kai meta se ouk anasthsetai omoioV soi

12 kai a ouk hthsw dedwka soi kai plouton kai doxan wV ou gegonen anhr omoioV soi en basileusin

13 kai ean poreuqhV en th odw mou fulassein taV entolaV mou kai ta prostagmata mou wV eporeuqh Dauid o pathr sou kai plhqunw taV hmeraV sou

14 kai exupnisqh Salwmwn kai idou enupnion kai anesth kai paraginetai eiV Ierousalhm kai esth kata proswpon tou qusiasthriou tou kata proswpon kibwtou diaqhkhV kuriou en Siwn kai anhgagen olokautwseiV kai epoihsen eirhnikaV kai epoihsen poton megan eautw kai pasin toiV paisin autou

15 tote wfqhsan duo gunaikeV pornai tw basilei kai esthsan enwpion autou

16 kai eipen h gunh h mia en emoi kurie egw kai h gunh auth oikoumen en oikw eni kai etekomen en tw oikw

17 kai egenhqh en th hmera th trith tekoushV mou kai eteken kai h gunh auth kai hmeiV kata to auto kai ouk estin ouqeiV meq hmwn parex amfoterwn hmwn en tw oikw

18 kai apeqanen o uioV thV gunaikoV tauthV thn nukta wV epekoimhqh ep auton

19 kai anesth meshV thV nuktoV kai elaben ton uion mou ek twn agkalwn mou kai ekoimisen auton en tw kolpw authV kai ton uion authV ton teqnhkota ekoimisen en tw kolpw mou

20 kai anesthn to prwi qhlasai ton uion mou kai ekeinoV hn teqnhkwV kai idou katenohsa auton prwi kai idou ouk hn o uioV mou on etekon

21 kai eipen h gunh h etera ouci alla o uioV mou o zwn o de uioV sou o teqnhkwV kai elalhsan enwpion tou basilewV

22 kai eipen o basileuV autaiV su legeiV outoV o uioV mou o zwn kai o uioV tauthV o teqnhkwV kai su legeiV ouci alla o uioV mou o zwn kai o uioV sou o teqnhkwV

23 kai eipen o basileuV labete moi macairan kai proshnegkan thn macairan enwpion tou basilewV

24 kai eipen o basileuV dielete to paidion to qhlazon to zwn eiV duo kai dote to hmisu autou tauth kai to hmisu autou tauth

25 kai apekriqh h gunh hV hn o uioV o zwn kai eipen proV ton basilea oti etaracqh h mhtra authV epi tw uiw authV kai eipen en emoi kurie dote auth to paidion kai qanatw mh qanatwshte auton kai auth eipen mhte emoi mhte auth estw dielete

26 kai apekriqh o basileuV kai eipen dote to paidion th eipoush dote auth auto kai qanatw mh qanatwshte auton auth h mhthr autou

27 kai hkousan paV Israhl to krima touto o ekrinen o basileuV kai efobhqhsan apo proswpou tou basilewV oti eidon oti fronhsiV qeou en autw tou poiein dikaiwma

 

4

1 kai hn o basileuV Salwmwn basileuwn epi Israhl

2 kai outoi oi arconteV oi hsan autou Azariou uioV Sadwk

3 kai Eliaref kai Acia uioV Saba grammateiV kai Iwsafat uioV Acilid upomimnhskwn

4 kai Sadouc kai Abiaqar iereiV

5 kai Ornia uioV Naqan epi twn kaqestamenwn kai Zabouq uioV Naqan etairoV tou basilewV

6 kai Acihl oikonomoV kai Eliab uioV Saf epi thV patriaV kai Adwniram uioV Efra epi twn forwn

7 kai tw Salwmwn dwdeka kaqestamenoi epi panta Israhl corhgein tw basilei kai tw oikw autou mhna en tw eniautw egineto epi ton ena corhgein

8 kai tauta ta onomata autwn Benwr en orei Efraim eiV

9 uioV Rhcab en MacemaV kai Bhqalamin kai BaiqsamuV kai Ailwn ewV Baiqanan eiV

10 uioV Eswq Bhrbhqnema Lousamhnca kai Rhsfara

11 Cinanadab kai Anafaqi anhr Tablhq qugathr Salwmwn hn autw eiV gunaika eiV

12 Bakca uioV Acilid Qaanac kai Mekedw kai paV o oikoV San o para Sesaqan upokatw tou Esrae kai ek Baisafoud Ebelmawla ewV Maeber Loukam eiV

13 uioV Gaber en Remaq Galaad toutw scoinisma Eregaba h en th Basan exhkonta poleiV megalai teichreiV kai mocloi calkoi eiV

14 Acinadab uioV Acel Maanain eiV

15 AcimaaV en Nefqali kai outoV elaben thn Basemmaq qugatera Salwmwn eiV gunaika eiV

16 Baana uioV Cousi en th Maalaq eiV

17 Samaa uioV Hla en tw Beniamin

18 Gaber uioV Adai en th gh Gad gh Shwn basilewV tou Esebwn kai Wg basilewV tou Basan kai nasif eiV en gh Iouda

19 Iwsafat uioV Fouasoud en Issacar

 

5

1 kai ecorhgoun oi kaqestamenoi outwV tw basilei Salwmwn kai panta ta diaggelmata epi thn trapezan tou basilewV ekastoV mhna autou ou parallassousin logon kai taV kriqaV kai to acuron toiV ippoiV kai toiV armasin hron eiV ton topon ou an h o basileuV ekastoV kata thn suntaxin autou

2 kai tauta ta deonta tw Salwmwn en hmera mia triakonta koroi semidalewV kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou

3 kai deka moscoi eklektoi kai eikosi boeV nomadeV kai ekaton probata ektoV elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn siteuta

4 oti hn arcwn peran tou potamou kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn kukloqen

5

6

7

8

9 kai edwken kurioV fronhsin tw Salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai cuma kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan

10 kai eplhqunqh Salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn anqrwpwn kai uper pantaV fronimouV Aiguptou

11 kai esofisato uper pantaV touV anqrwpouV kai esofisato uper Gaiqan ton Ezraithn kai ton Aiman kai ton Calkal kai Darda uiouV Mal

12 kai elalhsen Salwmwn trisciliaV parabolaV kai hsan wdai autou pentakisciliai

13 kai elalhsen peri twn xulwn apo thV kedrou thV en tw Libanw kai ewV thV usswpou thV ekporeuomenhV dia tou toicou kai elalhsen peri twn kthnwn kai peri twn peteinwn kai peri twn erpetwn kai peri twn icquwn

14 kai pareginonto panteV oi laoi akousai thV sofiaV Salwmwn kai elambanen dwra para pantwn twn basilewn thV ghV osoi hkouon thV sofiaV autou

15 kai apesteilen Ciram basileuV Turou touV paidaV autou crisai ton Salwmwn anti Dauid tou patroV autou oti agapwn hn Ciram ton Dauid pasaV taV hmeraV

16 kai apesteilen Salwmwn proV Ciram legwn

17 su oidaV Dauid ton patera mou oti ouk edunato oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou mou apo proswpou twn polemwn twn kuklwsantwn auton ewV tou dounai kurion autouV upo ta icnh twn podwn autou

18 kai nun anepause kurioV o qeoV mou emoi kukloqen ouk estin epibouloV kai ouk estin apanthma ponhron

19 kai idou egw legw oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou mou kaqwV elalhsen kurioV o qeoV proV Dauid ton patera mou legwn o uioV sou on dwsw anti sou epi ton qronon sou outoV oikodomhsei ton oikon tw onomati mou

20 kai nun enteilai kai koyatwsan moi xula ek tou Libanou kai idou oi douloi mou meta twn doulwn sou kai ton misqon douleiaV sou dwsw soi kata panta osa ean eiphV oti su oidaV oti ouk estin hmin eidwV xula koptein kaqwV oi Sidwnioi

21 kai egenhqh kaqwV hkousen Ciram twn logwn Salwmwn ecarh sfodra kai eipen euloghtoV o qeoV shmeron oV edwken tw Dauid uion fronimon epi ton laon ton polun touton

22 kai apesteilen proV Salwmwn legwn akhkoa peri pantwn wn apestalkaV proV me egw poihsw pan qelhma sou xula kedrina kai peukina

23 oi douloi mou kataxousin auta ek tou Libanou eiV thn qalassan egw qhsomai auta scediaV ewV tou topou ou ean aposteilhV proV me kai ektinaxw auta ekei kai su areiV kai poihseiV to qelhma mou tou dounai artouV tw oikw mou

24 kai hn Ciram didouV tw Salwmwn kedrouV kai pan qelhma autou

25 kai Salwmwn edwken tw Ciram eikosi ciliadaV korouV purou kai macir tw oikw autou kai eikosi ciliadaV beq elaiou kekommenou kata touto edidou Salwmwn tw Ciram kat eniauton

26 kai kurioV edwken sofian tw Salwmwn kaqwV elalhsen autw kai hn eirhnh ana meson Ciram kai ana meson Salwmwn kai dieqento diaqhkhn ana meson eautwn

27 kai anhnegken o basileuV foron ek pantoV Israhl kai hn o foroV triakonta ciliadeV andrwn

28 kai apesteilen autouV eiV ton Libanon deka ciliadeV en tw mhni allassomenoi mhna hsan en tw Libanw kai duo mhnaV en oikw autwn kai Adwniram epi tou forou

29 kai hn tw Salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei

30 cwriV arcontwn twn kaqestamenwn epi twn ergwn twn Salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai oi poiounteV ta erga

31

32 kai htoimasan touV liqouV kai ta xula tria eth

 

6

1 kai egenhqh en tw tessarakostw kai tetrakosiostw etei thV exodou uiwn Israhl ex Aiguptou tw etei tw tetartw en mhni tw deuterw basileuontoV tou basilewV Salwmwn epi Israhl

2 kai o oikoV on wkodomhsen o basileuV Salwmwn tw kuriw tessarakonta phcewn mhkoV autou kai eikosi en phcei platoV autou kai pente kai eikosi en phcei to uyoV autou

3 kai to ailam kata proswpon tou naou eikosi en phcei mhkoV autou eiV to platoV tou oikou kai deka en phcei to platoV autou kata proswpon tou oikou kai wkodomhsen ton oikon kai sunetelesen auton

4 kai epoihsen tw oikw quridaV parakuptomenaV kruptaV

5 kai edwken epi ton toicon tou oikou melaqra kukloqen tw naw kai tw dabir kai epoihsen pleuraV kukloqen

6 h pleura h upokatw pente phcewn to platoV authV kai to meson ex kai h trith epta en phcei to platoV authV oti diasthma edwken tw oikw kukloqen exwqen tou oikou opwV mh epilambanwntai twn toicwn tou oikou

7 kai o oikoV en tw oikodomeisqai auton liqoiV akrotomoiV argoiV wkodomhqh kai sfura kai pelekuV kai pan skeuoV sidhroun ouk hkousqh en tw oikw en tw oikodomeisqai auton

8 kai o pulwn thV pleuraV thV upokatwqen upo thn wmian tou oikou thn dexian kai elikth anabasiV eiV to meson kai ek thV meshV epi ta triwrofa

9 kai wkodomhsen ton oikon kai sunetelesen auton kai ekoilostaqmhsen ton oikon kedroiV

10 kai wkodomhsen touV endesmouV di olou tou oikou pente en phcei to uyoV autou kai sunescen ton endesmon en xuloiV kedrinoiV

11

12

13

14

15 kai wkodomhsen touV toicouV tou oikou dia xulwn kedrinwn apo tou edafouV tou oikou kai ewV twn dokwn kai ewV twn toicwn ekoilostaqmhsen sunecomena xuloiV eswqen kai periescen to esw tou oikou en pleuraiV peukinaiV

16 kai wkodomhsen touV eikosi phceiV ap akrou tou oikou to pleuron to en apo tou edafouV ewV twn dokwn kai epoihsen ek tou dabir eiV to agion twn agiwn

17 kai tessarakonta phcwn hn o naoV kata proswpon

18

19 tou dabir en mesw tou oikou eswqen dounai ekei thn kibwton diaqhkhV kuriou

20 eikosi phceiV mhkoV kai eikosi phceiV platoV kai eikosi phceiV to uyoV autou kai periescen auton crusiw sugkekleismenw kai epoihsen qusiasthrion

21 kata proswpon tou dabir kai periescen auto crusiw

22 kai olon ton oikon periescen crusiw ewV sunteleiaV pantoV tou oikou

23 kai epoihsen en tw dabir duo ceroubin deka phcewn megeqoV estaqmwmenon

24 kai pente phcewn pterugion tou ceroub tou enoV kai pente phcewn pterugion autou to deuteron en phcei deka apo merouV pterugiou autou eiV meroV pterugiou autou

25 outwV tw ceroub tw deuterw en metrw eni sunteleia mia amfoteroiV

26 kai to uyoV tou ceroub tou enoV deka en phcei kai outwV to ceroub to deuteron

27 kai amfotera ta ceroubin en mesw tou oikou tou eswtatou kai diepetasen taV pterugaV autwn kai hpteto pterux mia tou toicou kai pterux hpteto tou toicou tou deuterou kai ai pterugeV autwn ai en mesw tou oikou hptonto pterux pterugoV

28 kai periescen ta ceroubin crusiw

29 kai pantaV touV toicouV tou oikou kuklw egkolapta egrayen grafidi ceroubin kai foinikeV tw eswterw kai tw exwterw

30 kai to edafoV tou oikou periescen crusiw tou eswtatou kai tou exwtatou

31 kai tw qurwmati tou dabir epoihsen quraV xulwn arkeuqinwn kai fliaV pentaplaV

32 kai duo quraV xulwn peukinwn kai egkolapta ep autwn egkekolammena ceroubin kai foinikaV kai petala diapepetasmena kai periescen crusiw kai katebainen epi ta ceroubin kai epi touV foinikaV to crusion

33 kai outwV epoihsen tw pulwni tou naou fliai xulwn arkeuqinwn stoai tetraplwV

34 kai en amfoteraiV taiV quraiV xula peukina duo ptucai h qura h mia kai strofeiV autwn kai duo ptucai h qura h deutera strefomena

35 egkekolammena ceroubin kai foinikeV kai diapepetasmena petala kai periecomena crusiw katagomenw epi thn ektupwsin

36 kai wkodomhsen thn aulhn thn eswtathn treiV sticouV apelekhtwn kai sticoV kateirgasmenhV kedrou kukloqen

 

7

1 kai apesteilen o basileuV Salwmwn kai elaben ton Ciram ek Turou

2 uion gunaikoV chraV kai outoV apo thV fulhV Nefqali kai o pathr autou anhr TurioV tektwn calkou kai peplhrwmenoV thV tecnhV kai sunesewV kai epignwsewV tou poiein pan ergon en calkw kai eishcqh proV ton basilea Salwmwn kai epoihsen panta ta erga

3 kai ecwneusen touV duo stulouV tw ailam tou oikou oktwkaideka phceiV uyoV tou stulou kai perimetron tessareV kai deka phceiV ekuklou auton kai to pacoV tou stulou tessarwn daktulwn ta koilwmata kai outwV o stuloV o deuteroV

4 kai duo epiqemata epoihsen dounai epi taV kefalaV twn stulwn cwneuta calka pente phceiV to uyoV tou epiqematoV tou enoV kai pente phceiV to uyoV tou epiqematoV tou deuterou

5 kai epoihsen duo diktua perikaluyai to epiqema twn stulwn kai diktuon tw epiqemati tw eni kai diktuon tw epiqemati tw deuterw

6 kai ergon kremaston duo sticoi rown calkwn dediktuwmenoi ergon kremaston sticoV epi sticon kai outwV epoihsen tw epiqemati tw deuterw

7 kai esthsen touV stulouV tou ailam tou naou kai esthsen ton stulon ton ena kai epekalesen to onoma autou Iacoum kai esthsen ton stulon ton deuteron kai epekalesen to onoma autou Baaz

8 kai epi twn kefalwn twn stulwn ergon krinou kata to ailam tessarwn phcwn

9 kai melaqron ep amfoterwn twn stulwn kai epanwqen twn pleurwn epiqema to melaqron tw pacei

10 kai epoihsen thn qalassan deka en phcei apo tou ceilouV authV ewV tou ceilouV authV stroggulon kuklw to auto pente en phcei to uyoV authV kai sunhgmenoi treiV kai triakonta en phcei ekukloun authn

11 kai uposthrigmata upokatwqen tou ceilouV authV kukloqen ekukloun authn deka en phcei kukloqen anistan thn qalassan

12 kai to ceiloV authV wV ergon ceilouV pothriou blastoV krinou kai to pacoV autou palaisthV

13 kai dwdeka boeV upokatw thV qalasshV oi treiV epibleponteV borran kai oi treiV epibleponteV qalassan kai oi treiV epibleponteV noton kai oi treiV epibleponteV anatolhn kai panta ta opisqia eiV ton oikon kai h qalassa ep autwn epanwqen

14 kai epoihsen deka mecwnwq calkaV pente phceiV mhkoV thV mecwnwq thV miaV kai tessareV phceiV platoV authV kai ex en phcei uyoV authV

15 kai touto to ergon twn mecwnwq sugkleiston autoiV kai sugkleiston ana meson twn execomenwn

16 kai epi ta sugkleismata autwn ana meson twn execomenwn leonteV kai boeV kai ceroubin kai epi twn execomenwn outwV kai epanwqen kai upokatwqen twn leontwn kai twn bown cwrai ergon katabasewV

17 kai tessareV trocoi calkoi th mecwnwq th mia kai ta proseconta calka kai tessara merh autwn wmiai upokatw twn louthrwn

18 kai ceireV en toiV trocoiV en th mecwnwq kai to uyoV tou trocou tou enoV phceoV kai hmisouV

19 kai to ergon twn trocwn ergon trocwn armatoV ai ceireV autwn kai oi nwtoi autwn kai h pragmateia autwn ta panta cwneuta

20 ai tessareV wmiai epi twn tessarwn gwniwn thV mecwnwq thV miaV ek thV mecwnwq oi wmoi authV

21 kai epi thV kefalhV thV mecwnwq hmisu tou phceoV megeqoV stroggulon kuklw epi thV kefalhV thV mecwnwq kai arch ceirwn authV kai ta sugkleismata authV kai hnoigeto epi taV arcaV twn ceirwn authV

22 kai ta sugkleismata authV ceroubin kai leonteV kai foinikeV estwta ecomenon ekaston kata proswpon autou esw kai ta kukloqen

23 kat authn epoihsen pasaV taV deka mecwnwq taxin mian kai metron en pasaiV

24 kai epoihsen deka cutrokaulouV calkouV tessarakonta coeiV cwrounta ton cutrokaulon ton ena metrhsei o cutrokauloV o eiV epi thV mecwnwq thV miaV taiV deka mecwnwq

25 kai eqeto taV deka mecwnwq pente apo thV wmiaV tou oikou ek dexiwn kai pente apo thV wmiaV tou oikou ex aristerwn kai h qalassa apo thV wmiaV tou oikou ek dexiwn kat anatolaV apo tou klitouV tou notou

26 kai epoihsen Ciram touV lebhtaV kai taV qermastreiV kai taV fialaV kai sunetelesen Ciram poiwn panta ta erga a epoihsen tw basilei Salwmwn en oikw kuriou

27 stulouV duo kai ta strepta twn stulwn epi twn kefalwn twn stulwn duo kai ta diktua duo tou kaluptein amfotera ta strepta twn glufwn ta onta epi twn stulwn

28 taV roaV tetrakosiaV amfoteroiV toiV diktuoiV duo sticoi rown tw diktuw tw eni perikaluptein amfotera ta strepta ep amfoteroiV toiV stuloiV

29 kai taV mecwnwq deka kai touV cutrokaulouV deka epi twn mecwnwq

30 kai thn qalassan mian kai touV boaV dwdeka upokatw thV qalasshV

31 kai touV lebhtaV kai taV qermastreiV kai taV fialaV kai panta ta skeuh a epoihsen Ciram tw basilei Salwmwn tw oikw kuriou kai oi stuloi tessarakonta kai oktw tou oikou tou basilewV kai tou oikou kuriou panta ta erga tou basilewV a epoihsen Ciram calka ardhn

32 ouk hn staqmoV tou calkou ou epoihsen panta ta erga tauta ek plhqouV sfodra ouk hn terma tw staqmw tou calkou

33 en tw perioikw tou Iordanou ecwneusen auta o basileuV en tw pacei thV ghV ana meson Sokcwq kai ana meson Sira

34 kai edwken o basileuV Salwmwn ta skeuh a epoihsen en oikw kuriou to qusiasthrion to crusoun kai thn trapezan ef hV oi artoi thV prosforaV crushn

35 kai taV lucniaV pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn kata proswpon tou dabir crusaV sugkleiomenaV kai ta lampadia kai touV lucnouV kai taV eparustridaV crusaV

36 kai ta proqura kai oi hloi kai ai fialai kai ta trublia kai ai quiskai crusai sugkleista kai ta qurwmata twn qurwn tou oikou tou eswtatou agiou twn agiwn kai taV quraV tou oikou tou naou crusaV

37 kai aneplhrwqh pan to ergon o epoihsen Salwmwn oikou kuriou kai eishnegken Salwmwn ta agia Dauid tou patroV autou kai panta ta agia Salwmwn to argurion kai to crusion kai ta skeuh edwken eiV touV qhsaurouV oikou kuriou

38 kai ton oikon autou wkodomhsen Salwmwn triskaideka etesin

39 kai wkodomhsen ton oikon drumw tou Libanou ekaton phceiV mhkoV autou kai penthkonta phceiV platoV autou kai triakonta phcwn uyoV autou kai triwn sticwn stulwn kedrinwn kai wmiai kedrinai toiV stuloiV

40 kai efatnwsen ton oikon anwqen epi twn pleurwn twn stulwn kai ariqmoV twn stulwn tessarakonta kai pente deka kai pente o sticoV

41 kai melaqra tria kai cwra epi cwran trisswV

42 kai panta ta qurwmata kai ai cwrai tetragwnoi memelaqrwmenai kai apo tou qurwmatoV epi quran trisswV

43 kai to ailam twn stulwn penthkonta phcwn mhkoV kai triakonta en platei ezugwmena ailam epi proswpon autwn kai stuloi kai pacoV epi proswpon authV toiV ailammin

44 kai to ailam twn qronwn ou krinei ekei ailam tou krithriou

45 kai oikoV autw en w kaqhsetai ekei aulh mia exelissomenh toutoiV kata to ergon touto kai oikon th qugatri Faraw hn elaben Salwmwn kata to ailam touto

46 panta tauta ek liqwn timiwn kekolammena ek diasthmatoV eswqen kai ek tou qemeliou ewV twn geiswn kai exwqen eiV thn aulhn thn megalhn

47 thn teqemeliwmenhn en timioiV liqoiV megaloiV liqoiV dekaphcesin kai toiV oktaphcesin

48 kai epanwqen timioiV kata to metron apelekhtwn kai kedroiV

49 thV aulhV thV megalhV kuklw treiV sticoi apelekhtwn kai sticoV kekolammenhV kedrou

50 kai sunetelesen Salwmwn olon ton oikon autou

 

8

1 kai egeneto en tw suntelesai Salwmwn tou oikodomhsai ton oikon kuriou kai ton oikon eautou meta eikosi eth tote exekklhsiasen o basileuV Salwmwn pantaV touV presbuterouV Israhl en Siwn tou anenegkein thn kibwton diaqhkhV kuriou ek polewV Dauid auth estin Siwn

2 en mhni Aqanin

3 kai hran oi iereiV thn kibwton

4 kai to skhnwma tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en tw skhnwmati tou marturiou

5 kai o basileuV kai paV Israhl emprosqen thV kibwtou quonteV probata kai boaV anariqmhta

6 kai eisferousin oi iereiV thn kibwton eiV ton topon authV eiV to dabir tou oikou eiV ta agia twn agiwn upo taV pterugaV twn ceroubin

7 oti ta ceroubin diapepetasmena taiV pteruxin epi ton topon thV kibwtou kai periekalupton ta ceroubin epi thn kibwton kai epi ta agia authV epanwqen

8 kai upereicon ta hgiasmena kai enebleponto ai kefalai twn hgiasmenwn ek twn agiwn eiV proswpon tou dabir kai ouk wptanonto exw

9 ouk hn en th kibwtw plhn duo plakeV liqinai plakeV thV diaqhkhV aV eqhken ekei MwushV en Cwrhb a dieqeto kurioV meta twn uiwn Israhl en tw ekporeuesqai autouV ek ghV Aiguptou

10 kai egeneto wV exhlqon oi iereiV ek tou agiou kai h nefelh eplhsen ton oikon

11 kai ouk hdunanto oi iereiV sthnai leitourgein apo proswpou thV nefelhV oti eplhsen doxa kuriou ton oikon

12

13

14 kai apestreyen o basileuV to proswpon autou kai euloghsen o basileuV panta Israhl kai pasa ekklhsia Israhl eisthkei

15 kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV Israhl shmeron oV elalhsen en tw stomati autou peri Dauid tou patroV mou kai en taiV cersin autou eplhrwsen legwn

16 af hV hmeraV exhgagon ton laon mou ton Israhl ex Aiguptou ouk exelexamhn en polei en eni skhptrw Israhl tou oikodomhsai oikon tou einai to onoma mou ekei kai exelexamhn en Ierousalhm einai to onoma mou ekei kai exelexamhn ton Dauid tou einai epi ton laon mou ton Israhl

17 kai egeneto epi thV kardiaV Dauid tou patroV mou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou Israhl

18 kai eipen kurioV proV Dauid ton patera mou anq wn hlqen epi thn kardian sou tou oikodomhsai oikon tw onomati mou kalwV epoihsaV oti egenhqh epi thn kardian sou

19 plhn su ouk oikodomhseiV ton oikon all h o uioV sou o exelqwn ek twn pleurwn sou outoV oikodomhsei ton oikon tw onomati mou

20 kai anesthsen kurioV to rhma autou o elalhsen kai anesthn anti Dauid tou patroV mou kai ekaqisa epi tou qronou Israhl kaqwV elalhsen kurioV kai wkodomhsa ton oikon tw onomati kuriou qeou Israhl

21 kai eqemhn ekei topon th kibwtw en h estin ekei diaqhkh kuriou hn dieqeto kurioV meta twn paterwn hmwn en tw exagagein auton autouV ek ghV Aiguptou

22 kai esth Salwmwn kata proswpon tou qusiasthriou kuriou enwpion pashV ekklhsiaV Israhl kai diepetasen taV ceiraV autou eiV ton ouranon

23 kai eipen kurie o qeoV Israhl ouk estin wV su qeoV en tw ouranw anw kai epi thV ghV katw fulasswn diaqhkhn kai eleoV tw doulw sou tw poreuomenw enwpion sou en olh th kardia autou

24 a efulaxaV tw doulw sou Dauid tw patri mou kai elalhsaV en tw stomati sou kai en cersin sou eplhrwsaV wV h hmera auth

25 kai nun kurie o qeoV Israhl fulaxon tw doulw sou tw Dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn ouk exarqhsetai sou anhr ek proswpou mou kaqhmenoV epi qronou Israhl plhn ean fulaxwntai ta tekna sou taV odouV autwn tou poreuesqai enwpion emou kaqwV eporeuqhV enwpion emou

26 kai nun kurie o qeoV Israhl pistwqhtw dh to rhma sou tw Dauid tw patri mou

27 oti ei alhqwV katoikhsei o qeoV meta anqrwpwn epi thV ghV ei o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou ouk arkesousin soi plhn kai o oikoV outoV on wkodomhsa tw onomati sou

28 kai epibleyh epi thn dehsin mou kurie o qeoV Israhl akouein thV teryewV hV o douloV sou proseucetai enwpion sou proV se shmeron

29 tou einai ofqalmouV sou hnewgmenouV eiV ton oikon touton hmeraV kai nuktoV eiV ton topon on eipaV estai to onoma mou ekei tou eisakouein thV proseuchV hV proseucetai o douloV sou eiV ton topon touton hmeraV kai nuktoV

30 kai eisakoush thV dehsewV tou doulou sou kai tou laou sou Israhl a an proseuxwntai eiV ton topon touton kai su eisakoush en tw topw thV katoikhsewV sou en ouranw kai poihseiV kai ilewV esh

31 osa an amarth ekastoV tw plhsion autou kai ean labh ep auton aran tou arasqai auton kai elqh kai exagoreush kata proswpon tou qusiasthriou sou en tw oikw toutw

32 kai su eisakousei ek tou ouranou kai poihseiV kai krineiV ton laon sou Israhl anomhqhnai anomon dounai thn odon autou eiV kefalhn autou kai tou dikaiwsai dikaion dounai autw kata thn dikaiosunhn autou

33 en tw ptaisai ton laon sou Israhl enwpion ecqrwn oti amarthsontai soi kai epistreyousin kai exomologhsontai tw onomati sou kai proseuxontai kai dehqhsontai en tw oikw toutw

34 kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou laou sou Israhl kai apostreyeiV autouV eiV thn ghn hn edwkaV toiV patrasin autwn

35 en tw susceqhnai ton ouranon kai mh genesqai ueton oti amarthsontai soi kai proseuxontai eiV ton topon touton kai exomologhsontai tw onomati sou kai apo twn amartiwn autwn apostreyousin otan tapeinwshV autouV

36 kai eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou doulou sou kai tou laou sou Israhl oti dhlwseiV autoiV thn odon thn agaqhn poreuesqai en auth kai dwseiV ueton epi thn ghn hn edwkaV tw law sou en klhronomia

37 limoV ean genhtai qanatoV ean genhtai oti estai empurismoV broucoV erusibh ean genhtai kai ean qliyh auton ecqroV autou en mia twn polewn autou pan sunanthma pan ponon

38 pasan proseuchn pasan dehsin ean genhtai panti anqrwpw wV an gnwsin ekastoV afhn kardiaV autou kai diapetash taV ceiraV autou eiV ton oikon touton

39 kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai ilewV esh kai poihseiV kai dwseiV andri kata taV odouV autou kaqwV an gnwV thn kardian autou oti su monwtatoV oidaV thn kardian pantwn uiwn anqrwpwn

40 opwV fobwntai se pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi thV ghV hV edwkaV toiV patrasin hmwn

41 kai tw allotriw oV ouk estin apo laou sou outoV

42 kai hxousin kai proseuxontai eiV ton topon touton

43 kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai poihseiV kata panta osa an epikaleshtai se o allotrioV opwV gnwsin panteV oi laoi to onoma sou kai fobwntai se kaqwV o laoV sou Israhl kai gnwsin oti to onoma sou epikeklhtai epi ton oikon touton on wkodomhsa

44 oti exeleusetai o laoV sou eiV polemon epi touV ecqrouV autou en odw h epistreyeiV autouV kai proseuxontai en onomati kuriou odon thV polewV hV exelexw en auth kai tou oikou ou wkodomhsa tw onomati sou

45 kai eisakousei ek tou ouranou thV dehsewV autwn kai thV proseuchV autwn kai poihseiV to dikaiwma autoiV

46 oti amarthsontai soi oti ouk estin anqrwpoV oV ouc amarthsetai kai epaxeiV ep autouV kai paradwseiV autouV enwpion ecqrwn kai aicmalwtiousin autouV oi aicmalwtizonteV eiV ghn makran kai egguV

47 kai epistreyousin kardiaV autwn en th gh ou methcqhsan ekei kai epistreywsin kai dehqwsin sou en gh metoikiaV autwn legonteV hmartomen hnomhsamen hdikhsamen

48 kai epistreywsin proV se en olh kardia autwn kai en olh yuch autwn en th gh ecqrwn autwn ou methgageV autouV kai proseuxontai proV se odon ghV autwn hV edwkaV toiV patrasin autwn thV polewV hV exelexw kai tou oikou ou wkodomhka tw onomati sou

49 kai eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou

50 kai ilewV esh taiV adikiaiV autwn aiV hmarton soi kai kata panta ta aqethmata autwn a hqethsan soi kai dwseiV autouV eiV oiktirmouV enwpion aicmalwteuontwn autouV kai oiktirhsousin autouV

51 oti laoV sou kai klhronomia sou ouV exhgageV ek ghV Aiguptou ek mesou cwneuthriou sidhrou

52 kai estwsan oi ofqalmoi sou kai ta wta sou hnewgmena eiV thn dehsin tou doulou sou kai eiV thn dehsin tou laou sou Israhl eisakouein autwn en pasin oiV an epikaleswntai se

53 oti su diesteilaV autouV sautw eiV klhronomian ek pantwn twn lawn thV ghV kaqwV elalhsaV en ceiri doulou sou Mwush en tw exagagein se touV pateraV hmwn ek ghV Aiguptou kurie kurie

54 kai egeneto wV sunetelesen Salwmwn proseucomenoV proV kurion olhn thn proseuchn kai thn dehsin tauthn kai anesth apo proswpou tou qusiasthriou kuriou oklakwV epi ta gonata autou kai ai ceireV autou diapepetasmenai eiV ton ouranon

55 kai esth kai euloghsen pasan ekklhsian Israhl fwnh megalh legwn

56 euloghtoV kurioV shmeron oV edwken katapausin tw law autou Israhl kata panta osa elalhsen ou diefwnhsen logoV eiV en pasin toiV logoiV autou toiV agaqoiV oiV elalhsen en ceiri Mwush doulou autou

57 genoito kurioV o qeoV hmwn meq hmwn kaqwV hn meta twn paterwn hmwn mh egkatalipoito hmaV mhde apostreyoito hmaV

58 epiklinai kardiaV hmwn proV auton tou poreuesqai en pasaiV odoiV autou kai fulassein pasaV taV entolaV autou kai prostagmata autou a eneteilato toiV patrasin hmwn

59 kai estwsan oi logoi outoi ouV dedehmai enwpion kuriou qeou hmwn eggizonteV proV kurion qeon hmwn hmeraV kai nuktoV tou poiein to dikaiwma tou doulou sou kai to dikaiwma laou sou Israhl rhma hmeraV en hmera autou

60 opwV gnwsin panteV oi laoi thV ghV oti kurioV o qeoV autoV qeoV kai ouk estin eti

61 kai estwsan ai kardiai hmwn teleiai proV kurion qeon hmwn kai osiwV poreuesqai en toiV prostagmasin autou kai fulassein entolaV autou wV h hmera auth

62 kai o basileuV kai panteV oi uioi Israhl equsan qusian enwpion kuriou

63 kai equsen o basileuV Salwmwn taV qusiaV twn eirhnikwn aV equsen tw kuriw bown duo kai eikosi ciliadaV kai probatwn ekaton eikosi ciliadaV kai enekainisen ton oikon kuriou o basileuV kai panteV oi uioi Israhl

64 th hmera ekeinh hgiasen o basileuV to meson thV aulhV to kata proswpon tou oikou kuriou oti epoihsen ekei thn olokautwsin kai taV qusiaV kai ta steata twn eirhnikwn oti to qusiasthrion to calkoun to enwpion kuriou mikron tou mh dunasqai thn olokautwsin kai taV qusiaV twn eirhnikwn upenegkein

65 kai epoihsen Salwmwn thn eorthn en th hmera ekeinh kai paV Israhl met autou ekklhsia megalh apo thV eisodou Hmaq ewV potamou Aiguptou enwpion kuriou qeou hmwn en tw oikw w wkodomhsen esqiwn kai pinwn kai eufrainomenoV enwpion kuriou qeou hmwn epta hmeraV

66 kai en th hmera th ogdoh exapesteilen ton laon kai euloghsen auton kai aphlqon ekastoV eiV ta skhnwmata autou caironteV kai agaqh kardia epi toiV agaqoiV oiV epoihsen kurioV tw Dauid doulw autou kai tw Israhl law autou

 

9

1 kai egenhqh wV sunetelesen Salwmwn oikodomein ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai pasan thn pragmateian Salwmwn osa hqelhsen poihsai

2 kai wfqh kurioV tw Salwmwn deuteron kaqwV wfqh en Gabawn

3 kai eipen proV auton kurioV hkousa thV fwnhV thV proseuchV sou kai thV dehsewV sou hV edehqhV enwpion emou pepoihka soi kata pasan thn proseuchn sou hgiaka ton oikon touton on wkodomhsaV tou qesqai to onoma mou ekei eiV ton aiwna kai esontai oi ofqalmoi mou ekei kai h kardia mou pasaV taV hmeraV

4 kai su ean poreuqhV enwpion emou kaqwV eporeuqh Dauid o pathr sou en osiothti kardiaV kai en euquthti kai tou poiein kata panta a eneteilamhn autw kai ta prostagmata mou kai taV entolaV mou fulaxhV

5 kai anasthsw ton qronon thV basileiaV sou epi Israhl eiV ton aiwna kaqwV elalhsa tw Dauid patri sou legwn ouk exarqhsetai soi anhr hgoumenoV en Israhl

6 ean de apostrafenteV apostrafhte umeiV kai ta tekna umwn ap emou kai mh fulaxhte taV entolaV mou kai ta prostagmata mou a edwken MwushV enwpion umwn kai poreuqhte kai douleushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

7 kai exarw ton Israhl apo thV ghV hV edwka autoiV kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou aporriyw ek proswpou mou kai estai Israhl eiV afanismon kai eiV lalhma eiV pantaV touV laouV

8 kai o oikoV outoV o uyhloV paV o diaporeuomenoV di autou eksthsetai kai suriei kai erousin eneka tinoV epoihsen kurioV outwV th gh tauth kai tw oikw toutw

9 kai erousin anq wn egkatelipon kurion qeon autwn oV exhgagen touV pateraV autwn ex Aiguptou ex oikou douleiaV kai antelabonto qewn allotriwn kai prosekunhsan autoiV kai edouleusan autoiV dia touto ephgagen kurioV ep autouV thn kakian tauthn

10 eikosi eth en oiV wkodomhsen Salwmwn touV duo oikouV ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV

11 Ciram basileuV Turou antelabeto tou Salwmwn en xuloiV kedrinoiV kai en xuloiV peukinoiV kai en crusiw kai en panti qelhmati autou tote edwken o basileuV tw Ciram eikosi poleiV en th gh th Galilaia

12 kai exhlqen Ciram ek Turou kai eporeuqh eiV thn Galilaian tou idein taV poleiV aV edwken autw Salwmwn kai ouk hresan autw

13 kai eipen ti ai poleiV autai aV edwkaV moi adelfe kai ekalesen autaV orion ewV thV hmeraV tauthV

14 kai hnegken Ciram tw Salwmwn ekaton kai eikosi talanta crusiou

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 kai naun uper ou epoihsen o basileuV Salwmwn en Gasiwngaber thn ousan ecomenhn Ailaq epi tou ceilouV thV escathV qalasshV en gh Edwm

27 kai apesteilen Ciram en th nhi twn paidwn autou andraV nautikouV elaunein eidotaV qalassan meta twn paidwn Salwmwn

28 kai hlqon eiV Swfhra kai elabon ekeiqen crusiou ekaton kai eikosi talanta kai hnegkan tw basilei Salwmwn

 

10

1 kai basilissa Saba hkousen to onoma Salwmwn kai to onoma kuriou kai hlqen peirasai auton en ainigmasin

2 kai hlqen eiV Ierousalhm en dunamei bareia sfodra kai kamhloi airousai hdusmata kai cruson polun sfodra kai liqon timion kai eishlqen proV Salwmwn kai elalhsen autw panta osa hn en th kardia authV

3 kai aphggeilen auth Salwmwn pantaV touV logouV authV ouk hn logoV parewramenoV para tou basilewV on ouk aphggeilen auth

4 kai eiden basilissa Saba pasan fronhsin Salwmwn kai ton oikon on wkodomhsen

5 kai ta brwmata Salwmwn kai thn kaqedran paidwn autou kai thn stasin leitourgwn autou kai ton imatismon autou kai touV oinocoouV autou kai thn olokautwsin autou hn aneferen en oikw kuriou kai ex eauthV egeneto

6 kai eipen proV ton basilea Salwmwn alhqinoV o logoV on hkousa en th gh mou peri tou logou sou kai peri thV fronhsewV sou

7 kai ouk episteusa toiV lalousin moi ewV otou paregenomhn kai ewrakasin oi ofqalmoi mou kai idou ouk estin to hmisu kaqwV aphggeilan moi prosteqeikaV agaqa proV auta epi pasan thn akohn hn hkousa en th gh mou

8 makariai ai gunaikeV sou makarioi oi paideV sou outoi oi paresthkoteV enwpion sou di olou oi akouonteV pasan thn fronhsin sou

9 genoito kurioV o qeoV sou euloghmenoV oV hqelhsen en soi dounai se epi qronou Israhl dia to agapan kurion ton Israhl sthsai eiV ton aiwna kai eqeto se basilea ep autouV tou poiein krima en dikaiosunh kai en krimasin autwn

10 kai edwken tw Salwmwn ekaton eikosi talanta crusiou kai hdusmata polla sfodra kai liqon timion ouk elhluqei kata ta hdusmata ekeina eti eiV plhqoV a edwken basilissa Saba tw basilei Salwmwn

11 kai h nauV Ciram h airousa to crusion ek Soufir hnegken xula apelekhta polla sfodra kai liqon timion

12 kai epoihsen o basileuV ta xula ta apelekhta uposthrigmata tou oikou kuriou kai tou oikou tou basilewV kai nablaV kai kinuraV toiV wdoiV ouk elhluqei toiauta xula apelekhta epi thV ghV oude wfqhsan pou ewV thV hmeraV tauthV

13 kai o basileuV Salwmwn edwken th basilissh Saba panta osa hqelhsen osa hthsato ektoV pantwn wn dedwkei auth dia ceiroV tou basilewV Salwmwn kai apestrafh kai hlqen eiV thn ghn authV auth kai panteV oi paideV authV

14 kai hn o staqmoV tou crusiou tou elhluqotoV tw Salwmwn en eniautw eni exakosia kai exhkonta ex talanta crusiou

15 cwriV twn forwn twn upotetagmenwn kai twn emporwn kai pantwn twn basilewn tou peran kai twn satrapwn thV ghV

16 kai epoihsen Salwmwn triakosia dorata crusa elata triakosioi crusoi ephsan epi to doru to en

17 kai triakosia opla crusa elata treiV mnai crusiou enhsan eiV to oplon to en kai edwken auta eiV oikon drumou tou Libanou

18 kai epoihsen o basileuV qronon elefantinon megan kai periecruswsen auton crusiw dokimw

19 ex anabaqmoi tw qronw kai protomai moscwn tw qronw ek twn opisw autou kai ceireV enqen kai enqen epi tou topou thV kaqedraV kai duo leonteV esthkoteV para taV ceiraV

20 kai dwdeka leonteV estwteV epi twn ex anabaqmwn enqen kai enqen ou gegonen outwV pash basileia

21 kai panta ta skeuh tou potou Salwmwn crusa kai louthreV crusoi panta ta skeuh oikou drumou tou Libanou crusiw sugkekleismena ouk hn argurion oti ouk hn logizomenon en taiV hmeraiV Salwmwn

22 oti nauV QarsiV tw basilei en th qalassh meta twn nhwn Ciram mia dia triwn etwn hrceto tw basilei nauV ek QarsiV crusiou kai arguriou kai liqwn toreutwn kai pelekhtwn

23 kai emegalunqh Salwmwn uper pantaV touV basileiV thV ghV ploutw kai fronhsei

24 kai panteV basileiV thV ghV ezhtoun to proswpon Salwmwn tou akousai thV fronhsewV autou hV edwken kurioV en th kardia autou

25 kai autoi eferon ekastoV ta dwra autou skeuh crusa kai imatismon stakthn kai hdusmata kai ippouV kai hmionouV to kat eniauton eniauton

26 kai hsan tw Salwmwn tessareV ciliadeV qhleiai ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai eqeto autaV en taiV polesi twn armatwn kai meta tou basilewV en Ierousalhm

27 kai edwken o basileuV to crusion kai to argurion en Ierousalhm wV liqouV kai taV kedrouV edwken wV sukaminouV taV en th pedinh eiV plhqoV

28 kai h exodoV twn ippwn Salwmwn ex Aiguptou kai ek Qekoue emporoi tou basilewV elambanon ek Qekoue en allagmati

29 kai anebainen h exodoV ex Aiguptou arma anti ekaton arguriou kai ippoV anti penthkonta arguriou kai outw pasin toiV basileusin Cettiin kai basileusin SuriaV kata qalassan exeporeuonto

 

11

1 kai o basileuV Salwmwn hn filogunaioV kai hsan autw arcousai eptakosiai kai pallakai triakosiai kai elaben gunaikaV allotriaV kai thn qugatera Faraw MwabitidaV AmmanitidaV SuraV kai IdoumaiaV CettaiaV kai AmorraiaV

2 ek twn eqnwn wn apeipen kurioV toiV uioiV Israhl ouk eiseleusesqe eiV autouV kai autoi ouk eiseleusontai eiV umaV mh ekklinwsin taV kardiaV umwn opisw eidwlwn autwn eiV autouV ekollhqh Salwmwn tou agaphsai

3

4 kai egenhqh en kairw ghrouV Salwmwn kai ouk hn h kardia autou teleia meta kuriou qeou autou kaqwV h kardia Dauid tou patroV autou kai exeklinan ai gunaikeV ai allotriai thn kardian autou opisw qewn autwn

5 tote wkodomhsen Salwmwn uyhlon tw CamwV eidwlw Mwab kai tw basilei autwn eidwlw uiwn Ammwn

6 kai th Astarth bdelugmati Sidwniwn

7 kai outwV epoihsen pasaiV taiV gunaixin autou taiV allotriaiV equmiwn kai equon toiV eidwloiV autwn

8 kai epoihsen Salwmwn to ponhron enwpion kuriou ouk eporeuqh opisw kuriou wV Dauid o pathr autou

9 kai wrgisqh kurioV epi Salwmwn oti exeklinen kardian autou apo kuriou qeou Israhl tou ofqentoV autw diV

10 kai enteilamenou autw uper tou logou toutou to parapan mh poreuqhnai opisw qewn eterwn kai fulaxasqai poihsai a eneteilato autw kurioV o qeoV

11 kai eipen kurioV proV Salwmwn anq wn egeneto tauta meta sou kai ouk efulaxaV taV entolaV mou kai ta prostagmata mou a eneteilamhn soi diarrhsswn diarrhxw thn basileian sou ek ceiroV sou kai dwsw authn tw doulw sou

12 plhn en taiV hmeraiV sou ou poihsw auta dia Dauid ton patera sou ek ceiroV uiou sou lhmyomai authn

13 plhn olhn thn basileian ou mh labw skhptron en dwsw tw uiw sou dia Dauid ton doulon mou kai dia Ierousalhm thn polin hn exelexamhn

14 kai hgeiren kurioV satan tw Salwmwn ton Ader ton Idoumaion kai ton Esrwm uion Eliadae ton en Raemmaq Adrazar basilea Souba kurion autou kai sunhqroisqhsan ep auton andreV kai hn arcwn sustremmatoV kai prokatelabeto thn Damasek kai hsan satan tw Israhl pasaV taV hmeraV Salwmwn kai Ader o IdoumaioV ek tou spermatoV thV basileiaV en Idoumaia

15 kai egeneto en tw exoleqreusai Dauid ton Edwm en tw poreuqhnai Iwab arconta thV stratiaV qaptein touV traumatiaV ekoyan pan arsenikon en th Idoumaia

16 oti ex mhnaV enekaqhto ekei Iwab kai paV Israhl en th Idoumaia ewV otou exwleqreusen pan arsenikon ek thV IdoumaiaV

17 kai apedra Ader autoV kai panteV andreV Idoumaioi twn paidwn tou patroV autou met autou kai eishlqon eiV Aigupton kai Ader paidarion mikron

18 kai anistantai andreV ek thV polewV Madiam kai ercontai eiV Faran kai lambanousin andraV met autwn kai ercontai proV Faraw basilea Aiguptou kai eishlqen Ader proV Faraw kai edwken autw oikon kai artouV dietaxen autw

19 kai euren Ader carin enantion Faraw sfodra kai edwken autw gunaika adelfhn thV gunaikoV autou adelfhn QekeminaV thn meizw

20 kai eteken autw h adelfh QekeminaV tw Ader ton Ganhbaq uion authV kai exeqreyen auton Qekemina en mesw uiwn Faraw kai hn Ganhbaq en mesw uiwn Faraw

21 kai Ader hkousen en Aiguptw oti kekoimhtai Dauid meta twn paterwn autou kai oti teqnhken Iwab o arcwn thV stratiaV kai eipen Ader proV Faraw exaposteilon me kai apostreyw eiV thn ghn mou

22 kai eipen Faraw tw Ader tini su elattonh met emou kai idou su zhteiV apelqein eiV thn ghn sou kai eipen autw Ader oti exapostellwn exaposteleiV me kai anestreyen Ader eiV thn ghn autou

23

24

25 auth h kakia hn epoihsen Ader kai ebaruqumhsen en Israhl kai ebasileusen en gh Edwm

26 kai Ieroboam uioV Nabat o Efraqi ek thV Sarira uioV gunaikoV chraV douloV Salwmwn

27 kai touto to pragma wV ephrato ceiraV epi basilea Salwmwn wkodomhsen thn akran sunekleisen ton fragmon thV polewV Dauid tou patroV autou

28 kai o anqrwpoV Ieroboam iscuroV dunamei kai eiden Salwmwn to paidarion oti anhr ergwn estin kai katesthsen auton epi taV arseiV oikou Iwshf

29 kai egenhqh en tw kairw ekeinw kai Ieroboam exhlqen ex Ierousalhm kai euren auton AciaV o ShlwnithV o profhthV en th odw kai apesthsen auton ek thV odou kai o AciaV peribeblhmenoV imatiw kainw kai amfoteroi en tw pediw

30 kai epelabeto Acia tou imatiou autou tou kainou tou ep autw kai dierrhxen auto dwdeka rhgmata

31 kai eipen tw Ieroboam labe seautw deka rhgmata oti tade legei kurioV o qeoV Israhl idou egw rhssw thn basileian ek ceiroV Salwmwn kai dwsw soi deka skhptra

32 kai duo skhptra esontai autw dia ton doulon mou Dauid kai dia Ierousalhm thn polin hn exelexamhn en auth ek paswn fulwn Israhl

33 anq wn katelipen me kai epoihsen th Astarth bdelugmati Sidwniwn kai tw CamwV kai toiV eidwloiV Mwab kai tw basilei autwn prosocqismati uiwn Ammwn kai ouk eporeuqh en taiV odoiV mou tou poihsai to euqeV enwpion emou wV Dauid o pathr autou

34 kai ou mh labw olhn thn basileian ek ceiroV autou dioti antitassomenoV antitaxomai autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou dia Dauid ton doulon mou on exelexamhn auton

35 kai lhmyomai thn basileian ek ceiroV tou uiou autou kai dwsw soi ta deka skhptra

36 tw de uiw autou dwsw ta duo skhptra opwV h qesiV tw doulw mou Dauid pasaV taV hmeraV enwpion emou en Ierousalhm th polei hn exelexamhn emautw tou qesqai onoma mou ekei

37 kai se lhmyomai kai basileuseiV en oiV epiqumei h yuch sou kai su esh basileuV epi ton Israhl

38 kai estai ean fulaxhV panta osa an enteilwmai soi kai poreuqhV en taiV odoiV mou kai poihshV to euqeV enwpion emou tou fulaxasqai taV entolaV mou kai ta prostagmata mou kaqwV epoihsen Dauid o douloV mou kai esomai meta sou kai oikodomhsw soi oikon piston kaqwV wkodomhsa tw Dauid

39

40 kai ezhthsen Salwmwn qanatwsai ton Ieroboam kai anesth kai apedra eiV Aigupton proV Sousakim basilea Aiguptou kai hn en Aiguptw ewV ou apeqanen Salwmwn

41 kai ta loipa twn rhmatwn Salwmwn kai panta osa epoihsen kai pasan thn fronhsin autou ouk idou tauta gegraptai en bibliw rhmatwn Salwmwn

42 kai ai hmerai aV ebasileusen Salwmwn en Ierousalhm tessarakonta eth

43 kai ekoimhqh Salwmwn meta twn paterwn autou kai eqayan auton en polei Dauid tou patroV autou kai egenhqh wV hkousen Ieroboam uioV Nabat kai autou eti ontoV en Aiguptw wV efugen ek proswpou Salwmwn kai ekaqhto en Aiguptw kateuqunei kai ercetai eiV thn polin autou eiV thn ghn Sarira thn en orei Efraim kai o basileuV Salwmwn ekoimhqh meta twn paterwn autou kai ebasileusen Roboam uioV autou ant autou

 

12

1 kai poreuetai basileuV Roboam eiV Sikima oti eiV Sikima hrconto paV Israhl basileusai auton

2

3 kai elalhsen o laoV proV ton basilea Roboam legonteV

4 o pathr sou ebarunen ton kloion hmwn kai su nun koufison apo thV douleiaV tou patroV sou thV sklhraV kai apo tou kloiou autou tou bareoV ou edwken ef hmaV kai douleusomen soi

5 kai eipen proV autouV apelqete ewV hmerwn triwn kai anastreyate proV me kai aphlqon

6 kai parhggeilen o basileuV toiV presbuteroiV oi hsan parestwteV enwpion Salwmwn tou patroV autou eti zwntoV autou legwn pwV umeiV bouleuesqe kai apokriqw tw law toutw logon

7 kai elalhsan proV auton legonteV ei en th hmera tauth esh douloV tw law toutw kai douleushV autoiV kai lalhshV autoiV logouV agaqouV kai esontai soi douloi pasaV taV hmeraV

8 kai egkatelipen thn boulhn twn presbuterwn a sunebouleusanto autw kai sunebouleusato meta twn paidariwn twn ektrafentwn met autou twn paresthkotwn pro proswpou autou

9 kai eipen autoiV ti umeiV sumbouleuete kai ti apokriqw tw law toutw toiV lalhsasin proV me legontwn koufison apo tou kloiou ou edwken o pathr sou ef hmaV

10 kai elalhsan proV auton ta paidaria ta ektrafenta met autou oi paresthkoteV pro proswpou autou legonteV tade lalhseiV tw law toutw toiV lalhsasi proV se legonteV o pathr sou ebarunen ton kloion hmwn kai su nun koufison af hmwn tade lalhseiV proV autouV h mikrothV mou pacutera thV osfuoV tou patroV mou

11 kai nun o pathr mou epesasseto umaV kloiw barei kagw prosqhsw epi ton kloion umwn o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin egw de paideusw umaV en skorpioiV

12 kai paregenonto paV Israhl proV ton basilea Roboam en th hmera th trith kaqoti elalhsen autoiV o basileuV legwn anastrafhte proV me th hmera th trith

13 kai apekriqh o basileuV proV ton laon sklhra kai egkatelipen Roboam thn boulhn twn presbuterwn a sunebouleusanto autw

14 kai elalhsen proV autouV kata thn boulhn twn paidariwn legwn o pathr mou ebarunen ton kloion umwn kagw prosqhsw epi ton kloion umwn o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin kagw paideusw umaV en skorpioiV

15 kai ouk hkousen o basileuV tou laou oti hn metastrofh para kuriou opwV sthsh to rhma autou o elalhsen en ceiri Acia tou Shlwnitou peri Ieroboam uiou Nabat

16 kai eidon paV Israhl oti ouk hkousen o basileuV autwn kai apekriqh o laoV tw basilei legwn tiV hmin meriV en Dauid kai ouk estin hmin klhronomia en uiw Iessai apotrece Israhl eiV ta skhnwmata sou nun boske ton oikon sou Dauid kai aphlqen Israhl eiV ta skhnwmata autou

17

18 kai apesteilen o basileuV ton Adwniram ton epi tou forou kai eliqobolhsan auton paV Israhl en liqoiV kai apeqanen kai o basileuV Roboam efqasen anabhnai tou fugein eiV Ierousalhm

19 kai hqethsen Israhl eiV ton oikon Dauid ewV thV hmeraV tauthV

20 kai egeneto wV hkousen paV Israhl oti anekamyen Ieroboam ex Aiguptou kai apesteilan kai ekalesan auton eiV thn sunagwghn kai ebasileusan auton epi Israhl kai ouk hn opisw oikou Dauid parex skhptrou Iouda kai Beniamin monoi

21 kai Roboam eishlqen eiV Ierousalhm kai exekklhsiasen thn sunagwghn Iouda kai skhptron Beniamin ekaton kai eikosi ciliadeV neaniwn poiountwn polemon tou polemein proV oikon Israhl epistreyai thn basileian Roboam uiw Salwmwn

22 kai egeneto logoV kuriou proV Samaian anqrwpon tou qeou legwn

23 eipon tw Roboam uiw Salwmwn basilei Iouda kai proV panta oikon Iouda kai Beniamin kai tw kataloipw tou laou legwn

24 tade legei kurioV ouk anabhsesqe oude polemhsete meta twn adelfwn umwn uiwn Israhl anastrefetw ekastoV eiV ton oikon eautou oti par emou gegonen to rhma touto kai hkousan tou logou kuriou kai katepausan tou poreuqhnai kata to rhma kuriou

25 kai wkodomhsen Ieroboam thn Sikima thn en orei Efraim kai katwkei en auth kai exhlqen ekeiqen kai wkodomhsen thn Fanouhl

26 kai eipen Ieroboam en th kardia autou idou nun epistreyei h basileia eiV oikon Dauid

27 ean anabh o laoV outoV anaferein qusiaV en oikw kuriou eiV Ierousalhm kai epistrafhsetai kardia tou laou proV kurion kai kurion autwn proV Roboam basilea Iouda kai apoktenousin me

28 kai ebouleusato o basileuV kai eporeuqh kai epoihsen duo damaleiV crusaV kai eipen proV ton laon ikanousqw umin anabainein eiV Ierousalhm idou qeoi sou Israhl oi anagagonteV se ek ghV Aiguptou

29 kai eqeto thn mian en Baiqhl kai thn mian edwken en Dan

30 kai egeneto o logoV outoV eiV amartian kai eporeueto o laoV pro proswpou thV miaV ewV Dan

31 kai epoihsen oikouV ef uyhlwn kai epoihsen iereiV meroV ti ek tou laou oi ouk hsan ek twn uiwn Leui

32 kai epoihsen Ieroboam eorthn en tw mhni tw ogdow en th pentekaidekath hmera tou mhnoV kata thn eorthn thn en gh Iouda kai anebh epi to qusiasthrion o epoihsen en Baiqhl tou quein taiV damalesin aiV epoihsen kai paresthsen en Baiqhl touV iereiV twn uyhlwn wn epoihsen

33 kai anebh epi to qusiasthrion o epoihsen th pentekaidekath hmera en tw mhni tw ogdow en th eorth h eplasato apo kardiaV autou kai epoihsen eorthn toiV uioiV Israhl kai anebh epi to qusiasthrion tou epiqusai

 

13

1 kai idou anqrwpoV tou qeou ex Iouda paregeneto en logw kuriou eiV Baiqhl kai Ieroboam eisthkei epi to qusiasthrion tou epiqusai

2 kai epekalesen proV to qusiasthrion en logw kuriou kai eipen qusiasthrion qusiasthrion tade legei kurioV idou uioV tiktetai tw oikw Dauid IwsiaV onoma autw kai qusei epi se touV iereiV twn uyhlwn touV epiquontaV epi se kai osta anqrwpwn kausei epi se

3 kai edwken en th hmera ekeinh teraV legwn touto to rhma o elalhsen kurioV legwn idou to qusiasthrion rhgnutai kai ekcuqhsetai h piothV h ep autw

4 kai egeneto wV hkousen o basileuV Ieroboam twn logwn tou anqrwpou tou qeou tou epikalesamenou epi to qusiasthrion to en Baiqhl kai exeteinen o basileuV thn ceira autou apo tou qusiasthriou legwn sullabete auton kai idou exhranqh h ceir autou hn exeteinen ep auton kai ouk hdunhqh epistreyai authn proV eauton

5 kai to qusiasthrion erragh kai execuqh h piothV apo tou qusiasthriou kata to teraV o edwken o anqrwpoV tou qeou en logw kuriou

6 kai eipen o basileuV Ieroboam tw anqrwpw tou qeou dehqhti tou proswpou kuriou tou qeou sou kai epistreyatw h ceir mou proV me kai edehqh o anqrwpoV tou qeou tou proswpou kuriou kai epestreyen thn ceira tou basilewV proV auton kai egeneto kaqwV to proteron

7 kai elalhsen o basileuV proV ton anqrwpon tou qeou eiselqe met emou eiV oikon kai aristhson kai dwsw soi doma

8 kai eipen o anqrwpoV tou qeou proV ton basilea ean moi dwV to hmisu tou oikou sou ouk eiseleusomai meta sou oude mh fagw arton oude mh piw udwr en tw topw toutw

9 oti outwV eneteilato moi en logw kurioV legwn mh faghV arton kai mh pihV udwr kai mh epistreyhV en th odw h eporeuqhV en auth

10 kai aphlqen en odw allh kai ouk anestreyen en th odw h hlqen en auth eiV Baiqhl

11 kai profhthV eiV presbuthV katwkei en Baiqhl kai ercontai oi uioi autou kai dihghsanto autw apanta ta erga a epoihsen o anqrwpoV tou qeou en th hmera ekeinh en Baiqhl kai touV logouV ouV elalhsen tw basilei kai epestreyan to proswpon tou patroV autwn

12 kai elalhsen proV autouV o pathr autwn legwn poia odw peporeutai kai deiknuousin autw oi uioi autou thn odon en h anhlqen o anqrwpoV tou qeou o elqwn ex Iouda

13 kai eipen toiV uioiV autou episaxate moi ton onon kai epesaxan autw ton onon kai epebh ep auton

14 kai eporeuqh katopisqen tou anqrwpou tou qeou kai euren auton kaqhmenon upo drun kai eipen autw ei su ei o anqrwpoV tou qeou o elhluqwV ex Iouda kai eipen autw egw

15 kai eipen autw deuro met emou kai fage arton

16 kai eipen ou mh dunwmai tou epistreyai meta sou oude mh fagomai arton oude piomai udwr en tw topw toutw

17 oti outwV entetaltai moi en logw kurioV legwn mh faghV arton ekei kai mh pihV udwr ekei kai mh epistreyhV en th odw h eporeuqhV en auth

18 kai eipen proV auton kagw profhthV eimi kaqwV su kai aggeloV lelalhken proV me en rhmati kuriou legwn epistreyon auton proV seauton eiV ton oikon sou kai fagetw arton kai pietw udwr kai eyeusato autw

19 kai epestreyen auton kai efagen arton kai epien udwr en tw oikw autou

20 kai egeneto autwn kaqhmenwn epi thV trapezhV kai egeneto logoV kuriou proV ton profhthn ton epistreyanta auton

21 kai eipen proV ton anqrwpon tou qeou ton hkonta ex Iouda legwn tade legei kurioV anq wn parepikranaV to rhma kuriou kai ouk efulaxaV thn entolhn hn eneteilato soi kurioV o qeoV sou

22 kai epestreyaV kai efageV arton kai epieV udwr en tw topw toutw w elalhsen proV se legwn mh faghV arton kai mh pihV udwr ou mh eiselqh to swma sou eiV ton tafon twn paterwn sou

23 kai egeneto meta to fagein arton kai piein udwr kai epesaxen autw ton onon kai epestreyen

24 kai aphlqen kai euren auton lewn en th odw kai eqanatwsen auton kai hn to swma autou errimmenon en th odw kai o onoV eisthkei par auto kai o lewn eisthkei para to swma

25 kai idou andreV paraporeuomenoi kai eidon to qnhsimaion errimmenon en th odw kai o lewn eisthkei ecomena tou qnhsimaiou kai eishlqon kai elalhsan en th polei ou o profhthV o presbuthV katwkei en auth

26 kai hkousen o epistreyaV auton ek thV odou kai eipen o anqrwpoV tou qeou outoV estin oV parepikrane to rhma kuriou

27

28 kai eporeuqh kai euren to swma autou errimmenon en th odw kai o onoV kai o lewn eisthkeisan para to swma kai ouk efagen o lewn to swma tou anqrwpou tou qeou kai ou sunetriyen ton onon

29 kai hren o profhthV to swma tou anqrwpou tou qeou kai epeqhken auto epi ton onon kai epestreyen auton eiV thn polin o profhthV tou qayai auton

30 en tw tafw eautou kai ekoyanto auton ouai adelfe

31 kai egeneto meta to koyasqai auton kai eipen toiV uioiV autou legwn ean apoqanw qayate me en tw tafw toutw ou o anqrwpoV tou qeou teqaptai en autw para ta osta autou qete me ina swqwsi ta osta mou meta twn ostwn autou

32 oti ginomenon estai to rhma o elalhsen en logw kuriou epi tou qusiasthriou tou en Baiqhl kai epi touV oikouV touV uyhlouV touV en Samareia

33 kai meta to rhma touto ouk epestreyen Ieroboam apo thV kakiaV autou kai epestreyen kai epoihsen ek merouV tou laou iereiV uyhlwn o boulomenoV eplhrou thn ceira autou kai egineto iereuV eiV ta uyhla

34 kai egeneto to rhma touto eiV amartian tw oikw Ieroboam kai eiV oleqron kai eiV afanismon apo proswpou thV ghV

 

14

1 kai Roboam uioV Salwmwn ebasileusen epi Iouda uioV tessarakonta kai enoV eniautwn Roboam en tw basileuein auton kai deka epta eth ebasileusen en Ierousalhm th polei hn exelexato kurioV qesqai to onoma autou ekei ek paswn fulwn tou Israhl kai to onoma thV mhtroV autou Naama h AmmanitiV

2 kai epoihsen Roboam to ponhron enwpion kuriou kai parezhlwsen auton en pasin oiV epoihsan oi patereV autou kai en taiV amartiaiV autwn aiV hmarton

3 kai wkodomhsan eautoiV uyhla kai sthlaV kai alsh epi panta bounon uyhlon kai upokatw pantoV xulou suskiou

4 kai sundesmoV egenhqh en th gh kai epoihsan apo pantwn twn bdelugmatwn twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou uiwn Israhl

5 kai egeneto en tw eniautw tw pemptw basileuontoV Roboam anebh Sousakim basileuV Aiguptou epi Ierousalhm

6 kai elaben pantaV touV qhsaurouV oikou kuriou kai touV qhsaurouV oikou tou basilewV kai ta dorata ta crusa a elaben Dauid ek ceiroV twn paidwn Adraazar basilewV Souba kai eishnegken auta eiV Ierousalhm ta panta elaben opla ta crusa

7 kai epoihsen Roboam o basileuV opla calka ant autwn kai epeqento ep auton oi hgoumenoi twn paratrecontwn oi fulassonteV ton pulwna oikou tou basilewV

8 kai egeneto ote eiseporeueto o basileuV eiV oikon kuriou kai hron auta oi paratreconteV kai aphreidonto auta eiV to qee twn paratrecontwn

9 kai ta loipa twn logwn Roboam kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

10 kai polemoV hn ana meson Roboam kai ana meson Ieroboam pasaV taV hmeraV

11 kai ekoimhqh Roboam meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei Dauid kai ebasileusen Abiou uioV autou ant autou

 

15

1 kai en tw oktwkaidekatw etei basileuontoV Ieroboam uiou Nabat basileuei Abiou uioV Roboam epi Iouda

2 kai ex eth ebasileusen kai onoma thV mhtroV autou Maaca qugathr Abessalwm

3 kai eporeuqh en taiV amartiaiV tou patroV autou aiV epoihsen enwpion autou kai ouk hn h kardia autou teleia meta kuriou qeou autou wV h kardia Dauid tou patroV autou

4 oti dia Dauid edwken autw kurioV kataleimma ina sthsh tekna autou met auton kai sthsh thn Ierousalhm

5 wV epoihsen Dauid to euqeV enwpion kuriou ouk exeklinen apo pantwn wn eneteilato autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

6

7 kai ta loipa twn logwn Abiou kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda kai polemoV hn ana meson Abiou kai ana meson Ieroboam

8 kai ekoimhqh Abiou meta twn paterwn autou en tw eikostw kai tetartw etei tou Ieroboam kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei Dauid kai basileuei Asa uioV autou ant autou

9 en tw eniautw tw tetartw kai eikostw tou Ieroboam basilewV Israhl basileuei Asa epi Ioudan

10 kai tessarakonta kai en etoV ebasileusen en Ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou Ana qugathr Abessalwm

11 kai epoihsen Asa to euqeV enwpion kuriou wV Dauid o pathr autou

12 kai afeilen taV teletaV apo thV ghV kai exapesteilen panta ta epithdeumata a epoihsan oi patereV autou

13 kai thn Ana thn mhtera autou metesthsen tou mh einai hgoumenhn kaqwV epoihsen sunodon en tw alsei authV kai exekoyen Asa taV kataduseiV authV kai eneprhsen puri en tw ceimarrw Kedrwn

14 ta de uyhla ouk exhren plhn h kardia Asa hn teleia meta kuriou pasaV taV hmeraV autou

15 kai eishnegken touV kionaV tou patroV autou kai touV kionaV autou eishnegken eiV ton oikon kuriou argurouV kai crusouV kai skeuh

16 kai polemoV hn ana meson Asa kai ana meson Baasa basilewV Israhl pasaV taV hmeraV

17 kai anebh Baasa basileuV Israhl epi Ioudan kai wkodomhsen thn Rama tou mh einai ekporeuomenon kai eisporeuomenon tw Asa basilei Iouda

18 kai elaben Asa to argurion kai to crusion to eureqen en toiV qhsauroiV tou oikou tou basilewV kai edwken auta eiV ceiraV paidwn autou kai exapesteilen autouV o basileuV Asa proV uion Ader uion Taberemman uiou Azin basilewV SuriaV tou katoikountoV en Damaskw legwn

19 diaqou diaqhkhn ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou patroV mou kai tou patroV sou idou exapestalka soi dwra argurion kai crusion deuro diaskedason thn diaqhkhn sou thn proV Baasa basilea Israhl kai anabhsetai ap emou

20 kai hkousen uioV Ader tou basilewV Asa kai apesteilen touV arcontaV twn dunamewn twn autou taiV polesin tou Israhl kai epataxen thn Ain kai thn Dan kai thn Abelmaa kai pasan thn Cezraq ewV pashV thV ghV Nefqali

21 kai egeneto wV hkousen Baasa kai dielipen tou oikodomein thn Rama kai anestreyen eiV Qersa

22 kai o basileuV Asa parhggeilen panti Iouda eiV Ainakim kai airousin touV liqouV thV Rama kai ta xula authV a wkodomhsen Baasa kai wkodomhsen en autoiV o basileuV Asa pan bounon Beniamin kai thn skopian

23 kai ta loipa twn logwn Asa kai pasa h dunasteia autou hn epoihsen ouk idou tauta gegrammena estin epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda plhn en tw kairw tou ghrwV autou eponesen touV podaV autou

24 kai ekoimhqh Asa kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei Dauid kai basileuei Iwsafat uioV autou ant autou

25 kai Nadab uioV Ieroboam basileuei epi Israhl en etei deuterw tou Asa basilewV Iouda kai ebasileusen epi Israhl eth duo

26 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai eporeuqh en odw tou patroV autou kai en taiV amartiaiV autou aiV exhmarten ton Israhl

27 kai periekaqisen auton Baasa uioV Acia epi ton oikon Belaan kai epataxen auton en Gabaqwn th twn allofulwn kai Nadab kai paV Israhl periekaqhto epi Gabaqwn

28 kai eqanatwsen auton Baasa en etei tritw tou Asa uiou Abiou basilewV Iouda kai ebasileusen

29 kai egeneto wV ebasileusen kai epataxen ton oikon Ieroboam kai ouc upelipeto pasan pnohn tou Ieroboam ewV tou exoleqreusai auton kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri doulou autou Acia tou Shlwnitou

30 peri twn amartiwn Ieroboam wV exhmarten ton Israhl kai en tw parorgismw autou w parwrgisen ton kurion qeon tou Israhl

31 kai ta loipa twn logwn Nadab kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena estin en bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

32

33 kai en tw etei tw tritw tou Asa basilewV Iouda basileuei Baasa uioV Acia epi Israhl en Qersa eikosi kai tessara eth

34 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai eporeuqh en odw Ieroboam uiou Nabat kai en taiV amartiaiV autou wV exhmarten ton Israhl

 

16

1 kai egeneto logoV kuriou en ceiri Iou uiou Anani proV Baasa

2 anq wn uywsa se apo thV ghV kai edwka se hgoumenon epi ton laon mou Israhl kai eporeuqhV en th odw Ieroboam kai exhmarteV ton laon mou ton Israhl tou parorgisai me en toiV mataioiV autwn

3 idou egw exegeirw opisw Baasa kai opisqen tou oikou autou kai dwsw ton oikon sou wV ton oikon Ieroboam uiou Nabat

4 ton teqnhkota tou Baasa en th polei katafagontai auton oi kuneV kai ton teqnhkota autou en tw pediw katafagontai auton ta peteina tou ouranou

5 kai ta loipa twn logwn Baasa kai panta a epoihsen kai ai dunasteiai autou ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn Israhl

6 kai ekoimhqh Baasa meta twn paterwn autou kai qaptetai en Qersa kai basileuei Hla uioV autou ant autou en tw eikostw etei basilewV Asa

7 kai en ceiri Iou uiou Anani elalhsen kurioV epi Baasa kai epi ton oikon autou pasan thn kakian hn epoihsen enwpion kuriou tou parorgisai auton en toiV ergoiV twn ceirwn autou tou einai kata ton oikon Ieroboam kai uper tou pataxai auton

8 kai Hla uioV Baasa ebasileusen epi Israhl duo eth en Qersa

9 kai sunestreyen ep auton Zambri o arcwn thV hmisouV thV ippou kai autoV hn en Qersa pinwn mequwn en tw oikw Wsa tou oikonomou en Qersa

10 kai eishlqen Zambri kai epataxen auton kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant autou

11 kai egenhqh en tw basileusai auton en tw kaqisai auton epi tou qronou autou kai epataxen olon ton oikon Baasa

12 kata to rhma o elalhsen kurioV epi ton oikon Baasa proV Iou ton profhthn

13 peri paswn twn amartiwn Baasa kai Hla tou uiou autou wV exhmarten ton Israhl tou parorgisai kurion ton qeon Israhl en toiV mataioiV autwn

14 kai ta loipa twn logwn Hla kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn Israhl

15 kai Zambri ebasileusen epta hmeraV en Qersa kai h parembolh Israhl epi Gabaqwn thn twn allofulwn

16 kai hkousen o laoV en th parembolh legontwn sunestrafh Zambri kai epaisen ton basilea kai ebasileusan en Israhl ton Ambri ton hgoumenon thV stratiaV epi Israhl en th hmera ekeinh en th parembolh

17 kai anebh Ambri kai paV Israhl met autou ek Gabaqwn kai periekaqisan epi Qersa

18 kai egenhqh wV eiden Zambri oti prokateilhmptai autou h poliV kai eisporeuetai eiV antron tou oikou tou basilewV kai enepurisen ep auton ton oikon tou basilewV en puri kai apeqanen

19 uper twn amartiwn autou wn epoihsen tou poihsai to ponhron enwpion kuriou poreuqhnai en odw Ieroboam uiou Nabat kai en taiV amartiaiV autou wV exhmarten ton Israhl

20 kai ta loipa twn logwn Zambri kai taV sunayeiV autou aV sunhyen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn Israhl

21 tote merizetai o laoV Israhl hmisu tou laou ginetai opisw Qamni uiou Gwnaq tou basileusai auton kai to hmisu tou laou ginetai opisw Ambri

22 o laoV o wn opisw Ambri uperekrathsen ton laon ton opisw Qamni uiou Gwnaq kai apeqanen Qamni kai Iwram o adelfoV autou en tw kairw ekeinw kai ebasileusen Ambri meta Qamni

23 en tw etei tw triakostw kai prwtw tou basilewV Asa basileuei Ambri epi Israhl dwdeka eth en Qersa basileuei ex eth

24 kai ekthsato Ambri to oroV to Semerwn para Semhr tou kuriou tou orouV duo talantwn arguriou kai wkodomhsen to oroV kai epekalesen to onoma tou orouV ou wkodomesen epi tw onomati Semhr tou kuriou tou orouV Saemhrwn

25 kai epoihsen Ambri to ponhron enwpion kuriou kai eponhreusato uper pantaV touV genomenouV emprosqen autou

26 kai eporeuqh en pash odw Ieroboam uiou Nabat kai en taiV amartiaiV autou aiV exhmarten ton Israhl tou parorgisai ton kurion qeon Israhl en toiV mataioiV autwn

27 kai ta loipa twn logwn Ambri kai panta a epoihsen kai h dunasteia autou ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn Israhl

28 kai ekoimhqh Ambri meta twn paterwn autou kai qaptetai en Samareia kai basileuei Acaab uioV autou ant autou

29 en etei deuterw tw Iwsafat basileuei Acaab uioV Ambri ebasileusen epi Israhl en Samareia eikosi kai duo eth

30 kai epoihsen Acaab to ponhron enwpion kuriou eponhreusato uper pantaV touV emprosqen autou

31 kai ouk hn autw ikanon tou poreuesqai en taiV amartiaiV Ieroboam uiou Nabat kai elaben gunaika thn Iezabel qugatera Ieqebaal basilewV Sidwniwn kai eporeuqh kai edouleusen tw Baal kai prosekunhsen autw

32 kai esthsen qusiasthrion tw Baal en oikw twn prosocqismatwn autou on wkodomhsen en Samareia

33 kai epoihsen Acaab alsoV kai proseqhken Acaab tou poihsai parorgismata tou parorgisai thn yuchn autou tou exoleqreuqhnai ekakopoihsen uper pantaV touV basileiV Israhl touV genomenouV emprosqen autou

34 en taiV hmeraiV autou wkodomhsen Acihl o BaiqhlithV thn Iericw en tw Abirwn tw prwtotokw autou eqemeliwsen authn kai tw Segoub tw newterw autou epesthsen quraV authV kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri Ihsou uiou Nauh

 

17

1 kai eipen Hliou o profhthV o QesbithV ek Qesbwn thV Galaad proV Acaab zh kurioV o qeoV twn dunamewn o qeoV Israhl w paresthn enwpion autou ei estai ta eth tauta drosoV kai uetoV oti ei mh dia stomatoV logou mou

2 kai egeneto rhma kuriou proV Hliou

3 poreuou enteuqen kata anatolaV kai krubhqi en tw ceimarrw Corraq tou epi proswpou tou Iordanou

4 kai estai ek tou ceimarrou piesai udwr kai toiV koraxin enteloumai diatrefein se ekei

5 kai epoihsen Hliou kata to rhma kuriou kai ekaqisen en tw ceimarrw Corraq epi proswpou tou Iordanou

6 kai oi korakeV eferon autw artouV to prwi kai krea to deilhV kai ek tou ceimarrou epinen udwr

7 kai egeneto meta hmeraV kai exhranqh o ceimarrouV oti ouk egeneto uetoV epi thV ghV

8 kai egeneto rhma kuriou proV Hliou

9 anasthqi kai poreuou eiV Sarepta thV SidwniaV idou entetalmai ekei gunaiki chra tou diatrefein se

10 kai anesth kai eporeuqh eiV Sarepta eiV ton pulwna thV polewV kai idou ekei gunh chra sunelegen xula kai ebohsen opisw authV Hliou kai eipen auth labe dh moi oligon udwr eiV aggoV kai piomai

11 kai eporeuqh labein kai ebohsen opisw authV Hliou kai eipen lhmyh dh moi ywmon artou en th ceiri sou

12 kai eipen h gunh zh kurioV o qeoV sou ei estin moi egkrufiaV all h oson drax aleurou en th udria kai oligon elaion en tw kayakh kai idou egw sullegw duo xularia kai eiseleusomai kai poihsw auto emauth kai toiV teknoiV mou kai fagomeqa kai apoqanoumeqa13 kai eipen proV authn Hliou qarsei eiselqe kai poihson kata to rhma sou alla poihson emoi ekeiqen egkrufian mikron en prwtoiV kai exoiseiV moi sauth de kai toiV teknoiV sou poihseiV ep escatou

14 oti tade legei kurioV h udria tou aleurou ouk ekleiyei kai o kayakhV tou elaiou ouk elattonhsei ewV hmeraV tou dounai kurion ton ueton epi thV ghV

15 kai eporeuqh h gunh kai epoihsen kai hsqien auth kai autoV kai ta tekna authV

16 kai h udria tou aleurou ouk exelipen kai o kayakhV tou elaiou ouk elattonwqh kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri Hliou

17 kai egeneto meta tauta kai hrrwsthsen o uioV thV gunaikoV thV kuriaV tou oikou kai hn h arrwstia autou krataia sfodra ewV ou ouc upeleifqh en autw pneuma

18 kai eipen proV Hliou ti emoi kai soi anqrwpe tou qeou eishlqeV proV me tou anamnhsai taV adikiaV mou kai qanatwsai ton uion mou

19 kai eipen Hliou proV thn gunaika doV moi ton uion sou kai elaben auton ek tou kolpou authV kai anhnegken auton eiV to uperwon en w autoV ekaqhto ekei kai ekoimisen auton epi thV klinhV autou

20 kai anebohsen Hliou kai eipen oimmoi kurie o martuV thV chraV meq hV egw katoikw met authV su kekakwkaV tou qanatwsai ton uion authV

21 kai enefushsen tw paidariw triV kai epekalesato ton kurion kai eipen kurie o qeoV mou epistrafhtw dh h yuch tou paidariou toutou eiV auton

22 kai egeneto outwV kai anebohsen to paidarion

23 kai kathgagen auton apo tou uperwou eiV ton oikon kai edwken auton th mhtri autou kai eipen Hliou blepe zh o uioV sou

24 kai eipen h gunh proV Hliou idou egnwka oti anqrwpoV qeou ei su kai rhma kuriou en stomati sou alhqinon

 

18

1 kai egeneto meq hmeraV pollaV kai rhma kuriou egeneto proV Hliou en tw eniautw tw tritw legwn poreuqhti kai ofqhti tw Acaab kai dwsw ueton epi proswpon thV ghV

2 kai eporeuqh Hliou tou ofqhnai tw Acaab kai h limoV krataia en Samareia

3 kai ekalesen Acaab ton Abdiou ton oikonomon kai Abdiou hn foboumenoV ton kurion sfodra

4 kai egeneto en tw tuptein thn Iezabel touV profhtaV kuriou kai elaben Abdiou ekaton andraV profhtaV kai ekruyen autouV kata penthkonta en sphlaiw kai dietrefen autouV en artw kai udati

5 kai eipen Acaab proV Abdiou deuro kai dielqwmen epi thn ghn epi phgaV twn udatwn kai epi ceimarrouV ean pwV eurwmen botanhn kai peripoihswmeqa ippouV kai hmionouV kai ouk exoloqreuqhsontai apo twn kthnwn

6 kai emerisan eautoiV thn odon tou dielqein authn Acaab eporeuqh en odw mia monoV kai Abdiou eporeuqh en odw allh monoV

7 kai hn Abdiou en th odw monoV kai hlqen Hliou eiV sunanthsin autou monoV kai Abdiou espeusen kai epesen epi proswpon autou kai eipen ei su ei autoV kurie mou Hliou

8 kai eipen Hliou autw egw poreuou lege tw kuriw sou idou Hliou

9 kai eipen Abdiou ti hmarthka oti didwV ton doulon sou eiV ceira Acaab tou qanatwsai me

10 zh kurioV o qeoV sou ei estin eqnoV h basileia ou ouk apestalken o kurioV mou zhtein se kai eipon ouk estin kai eneprhsen thn basileian kai taV cwraV authV oti ouc eurhken se

11 kai nun su legeiV poreuou anaggelle tw kuriw sou idou Hliou

12 kai estai ean egw apelqw apo sou kai pneuma kuriou arei se eiV ghn hn ouk oida kai eiseleusomai apaggeilai tw Acaab kai apoktenei me kai o douloV sou estin foboumenoV ton kurion ek neothtoV autou

13 h ouk aphggelh soi tw kuriw mou oia pepoihka en tw apokteinein Iezabel touV profhtaV kuriou kai ekruya apo twn profhtwn kuriou ekaton andraV ana penthkonta en sphlaiw kai eqreya en artoiV kai udati

14 kai nun su legeiV moi poreuou lege tw kuriw sou idou Hliou kai apoktenei me

15 kai eipen Hliou zh kurioV twn dunamewn w paresthn enwpion autou oti shmeron ofqhsomai autw

16 kai eporeuqh Abdiou eiV sunanthn tw Acaab kai aphggeilen autw kai exedramen Acaab kai eporeuqh eiV sunanthsin Hliou

17 kai egeneto wV eiden Acaab ton Hliou kai eipen Acaab proV Hliou ei su ei autoV o diastrefwn ton Israhl

18 kai eipen Hliou ou diastrefw ton Israhl oti all h su kai o oikoV tou patroV sou en tw katalimpanein umaV ton kurion qeon umwn kai eporeuqhV opisw twn Baalim

19 kai nun aposteilon sunaqroison proV me panta Israhl eiV oroV to Karmhlion kai touV profhtaV thV aiscunhV tetrakosiouV kai penthkonta kai touV profhtaV twn alswn tetrakosiouV esqiontaV trapezan Iezabel

20 kai apesteilen Acaab eiV panta Israhl kai episunhgagen pantaV touV profhtaV eiV oroV to Karmhlion

21 kai proshgagen Hliou proV pantaV kai eipen autoiV Hliou ewV pote umeiV cwlaneite ep amfoteraiV taiV ignuaiV ei estin kurioV o qeoV poreuesqe opisw autou ei de o Baal autoV poreuesqe opisw autou kai ouk apekriqh o laoV logon

22 kai eipen Hliou proV ton laon egw upoleleimmai profhthV tou kuriou monwtatoV kai oi profhtai tou Baal tetrakosioi kai penthkonta andreV kai oi profhtai tou alsouV tetrakosioi

23 dotwsan hmin duo boaV kai eklexasqwsan eautoiV ton ena kai melisatwsan kai epiqetwsan epi twn xulwn kai pur mh epiqetwsan kai egw poihsw ton boun ton allon kai pur ou mh epiqw

24 kai boate en onomati qewn umwn kai egw epikalesomai en onomati kuriou tou qeou mou kai estai o qeoV oV ean epakoush en puri outoV qeoV kai apekriqhsan paV o laoV kai eipon kalon to rhma o elalhsaV

25 kai eipen Hliou toiV profhtaiV thV aiscunhV eklexasqe eautoiV ton moscon ton ena kai poihsate prwtoi oti polloi umeiV kai epikalesasqe en onomati qeou umwn kai pur mh epiqhte

26 kai elabon ton moscon kai epoihsan kai epekalounto en onomati tou Baal ek prwiqen ewV meshmbriaV kai eipon epakouson hmwn o Baal epakouson hmwn kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV kai dietrecon epi tou qusiasthriou ou epoihsan

27 kai egeneto meshmbria kai emukthrisen autouV Hliou o QesbithV kai eipen epikaleisqe en fwnh megalh oti qeoV estin oti adolescia autw estin kai ama mhpote crhmatizei autoV h mhpote kaqeudei autoV kai exanasthsetai

28 kai epekalounto en fwnh megalh kai katetemnonto kata ton eqismon autwn en macairaiV kai seiromastaiV ewV ekcusewV aimatoV ep autouV

29 kai eprofhteuon ewV ou parhlqen to deilinon kai egeneto wV o kairoV tou anabhnai thn qusian kai ouk hn fwnh kai elalhsen Hliou o QesbithV proV touV profhtaV twn prosocqismatwn legwn metasthte apo tou nun kai egw poihsw to olokautwma mou kai metesthsan kai aphlqon

30 kai eipen Hliou proV ton laon prosagagete proV me kai proshgagen paV o laoV proV auton

31 kai elaben Hliou dwdeka liqouV kat ariqmon fulwn tou Israhl wV elalhsen kurioV proV auton legwn Israhl estai to onoma sou

32 kai wkodomhsen touV liqouV en onomati kuriou kai iasato to qusiasthrion to kateskammenon kai epoihsen qaala cwrousan duo metrhtaV spermatoV kukloqen tou qusiasthriou

33 kai estoibasen taV scidakaV epi to qusiasthrion o epoihsen kai emelisen to olokautwma kai epeqhken epi taV scidakaV kai estoibasen epi to qusiasthrion

34 kai eipen labete moi tessaraV udriaV udatoV kai epiceete epi to olokautwma kai epi taV scidakaV kai epoihsan outwV kai eipen deuterwsate kai edeuterwsan kai eipen trisswsate kai etrisseusan

35 kai dieporeueto to udwr kuklw tou qusiasthriou kai thn qaala eplhsan udatoV

36 kai anebohsen Hliou eiV ton ouranon kai eipen kurie o qeoV Abraam kai Isaak kai Israhl epakouson mou kurie epakouson mou shmeron en puri kai gnwtwsan paV o laoV outoV oti su ei kurioV o qeoV Israhl kagw douloV sou kai dia se pepoihka ta erga tauta

37 epakouson mou kurie epakouson mou en puri kai gnwtw o laoV outoV oti su ei kurioV o qeoV kai su estreyaV thn kardian tou laou toutou opisw

38 kai epesen pur para kuriou ek tou ouranou kai katefagen to olokautwma kai taV scidakaV kai to udwr to en th qaala kai touV liqouV kai ton coun exelixen to pur

39 kai epesen paV o laoV epi proswpon autwn kai eipon alhqwV kurioV estin o qeoV autoV o qeoV

40 kai eipen Hliou proV ton laon sullabete touV profhtaV tou Baal mhqeiV swqhtw ex autwn kai sunelabon autouV kai katagei autouV Hliou eiV ton ceimarroun Kiswn kai esfaxen autouV ekei

41 kai eipen Hliou tw Acaab anabhqi kai fage kai pie oti fwnh twn podwn tou uetou

42 kai anebh Acaab tou fagein kai piein kai Hliou anebh epi ton Karmhlon kai ekuyen epi thn ghn kai eqhken to proswpon eautou ana meson twn gonatwn eautou

43 kai eipen tw paidariw autou anabhqi kai epibleyon odon thV qalasshV kai epebleyen to paidarion kai eipen ouk estin ouqen kai eipen Hliou kai su epistreyon eptaki kai epestreyen to paidarion eptaki

44 kai egeneto en tw ebdomw kai idou nefelh mikra wV icnoV androV anagousa udwr kai eipen anabhqi kai eipon tw Acaab zeuxon to arma sou kai katabhqi mh katalabh se o uetoV

45 kai egeneto ewV wde kai wde kai o ouranoV suneskotasen nefelaiV kai pneumati kai egeneto uetoV megaV kai eklaien kai eporeueto Acaab eiV Iezrael

46 kai ceir kuriou epi ton Hliou kai sunesfigxen thn osfun autou kai etrecen emprosqen Acaab ewV Iezrael

 

19

1 kai anhggeilen Acaab th Iezabel gunaiki autou panta a epoihsen Hliou kai wV apekteinen touV profhtaV en romfaia

2 kai apesteilen Iezabel proV Hliou kai eipen ei su ei Hliou kai egw Iezabel tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti tauthn thn wran aurion qhsomai thn yuchn sou kaqwV yuchn enoV ex autwn

3 kai efobhqh Hliou kai anesth kai aphlqen kata thn yuchn eautou kai ercetai eiV Bhrsabee thn Iouda kai afhken to paidarion autou ekei

4 kai autoV eporeuqh en th erhmw odon hmeraV kai hlqen kai ekaqisen upo raqm en kai hthsato thn yuchn autou apoqanein kai eipen ikanousqw nun labe dh thn yuchn mou ap emou kurie oti ou kreisswn egw eimi uper touV pateraV mou

5 kai ekoimhqh kai upnwsen ekei upo futon kai idou tiV hyato autou kai eipen autw anasthqi kai fage

6 kai epebleyen Hliou kai idou proV kefalhV autou egkrufiaV olurithV kai kayakhV udatoV kai anesth kai efagen kai epien kai epistreyaV ekoimhqh

7 kai epestreyen o aggeloV kuriou ek deuterou kai hyato autou kai eipen autw anasta fage oti pollh apo sou h odoV

8 kai anesth kai efagen kai epien kai eporeuqh en th iscui thV brwsewV ekeinhV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV ewV orouV Cwrhb

9 kai eishlqen ekei eiV to sphlaion kai katelusen ekei kai idou rhma kuriou proV auton kai eipen ti su entauqa Hliou

10 kai eipen Hliou zhlwn ezhlwka tw kuriw pantokratori oti egkatelipon se oi uioi Israhl ta qusiasthria sou kateskayan kai touV profhtaV sou apekteinan en romfaia kai upoleleimmai egw monwtatoV kai zhtousi thn yuchn mou labein authn

11 kai eipen exeleush aurion kai sthsh enwpion kuriou en tw orei idou pareleusetai kurioV kai pneuma mega krataion dialuon orh kai suntribon petraV enwpion kuriou ouk en tw pneumati kurioV kai meta to pneuma susseismoV ouk en tw susseismw kurioV

12 kai meta ton susseismon pur ouk en tw puri kurioV kai meta to pur fwnh auraV lepthV kakei kurioV

13 kai egeneto wV hkousen Hliou kai epekaluyen to proswpon autou en th mhlwth eautou kai exhlqen kai esth upo to sphlaion kai idou proV auton fwnh kai eipen ti su entauqa Hliou

14 kai eipen Hliou zhlwn ezhlwka tw kuriw pantokratori oti egkatelipon thn diaqhkhn sou oi uioi Israhl ta qusiasthria sou kaqeilan kai touV profhtaV sou apekteinan en romfaia kai upoleleimmai egw monwtatoV kai zhtousi thn yuchn mou labein authn

15 kai eipen kurioV proV auton poreuou anastrefe eiV thn odon sou kai hxeiV eiV thn odon erhmou Damaskou kai criseiV ton Azahl eiV basilea thV SuriaV

16 kai ton Iou uion Namessi criseiV eiV basilea epi Israhl kai ton Elisaie uion Safat apo Abelmaoula criseiV eiV profhthn anti sou

17 kai estai ton swzomenon ek romfaiaV Azahl qanatwsei Iou kai ton swzomenon ek romfaiaV Iou qanatwsei Elisaie

18 kai kataleiyeiV en Israhl epta ciliadaV andrwn panta gonata a ouk wklasan gonu tw Baal kai pan stoma o ou prosekunhsen autw

19 kai aphlqen ekeiqen kai euriskei ton Elisaie uion Safat kai autoV hrotria en bousin dwdeka zeugh bown enwpion autou kai autoV en toiV dwdeka kai ephlqen ep auton kai eperriye thn mhlwthn autou ep auton

20 kai katelipen Elisaie taV boaV kai katedramen opisw Hliou kai eipen katafilhsw ton patera mou kai akolouqhsw opisw sou kai eipen Hliou anastrefe oti pepoihka soi

21 kai anestreyen exopisqen autou kai elaben ta zeugh twn bown kai equsen kai hyhsen auta en toiV skeuesi twn bown kai edwken tw law kai efagon kai anesth kai eporeuqh opisw Hliou kai eleitourgei autw

 

20

1 kai ampelwn eiV hn tw Nabouqai tw Iezrahlith para tw alw Acaab basilewV SamareiaV

2 kai elalhsen Acaab proV Nabouqai legwn doV moi ton ampelwna sou kai estai moi eiV khpon lacanwn oti eggiwn outoV tw oikw mou kai dwsw soi ampelwna allon agaqon uper auton ei de areskei enwpion sou dwsw soi argurion antallagma tou ampelwnoV sou toutou kai estai moi eiV khpon lacanwn

3 kai eipen Nabouqai proV Acaab mh moi genoito para qeou mou dounai klhronomian paterwn mou soi

4 kai egeneto to pneuma Acaab tetaragmenon kai ekoimhqh epi thV klinhV autou kai sunekaluyen to prwswpon autou kai ouk efagen arton

5 kai eishlqen Iezabel h gunh autou proV auton kai elalhsen proV auton ti to pneuma sou tetaragmenon kai ouk ei su esqiwn arton

6 kai eipen proV authn oti elalhsa proV Nabouqai ton Iezrahlithn legwn doV moi ton ampelwna sou arguriou ei de boulei dwsw soi ampelwna allon ant autou kai eipen ou dwsw soi klhronomian paterwn mou

7 kai eipen proV auton Iezabel h gunh autou su nun outwV poieiV basilea epi Israhl anasthqi fage arton kai sautou genou egw dwsw soi ton ampelwna Nabouqai tou Iezrahlitou

8 kai egrayen biblion epi tw onomati Acaab kai esfragisato th sfragidi autou kai apesteilen to biblion proV touV presbuterouV kai touV eleuqerouV touV katoikountaV meta Nabouqai

9 kai egegrapto en toiV biblioiV legwn nhsteusate nhsteian kai kaqisate ton Nabouqai en arch tou laou

10 kai egkaqisate duo andraV uiouV paranomwn ex enantiaV autou kai katamarturhsatwsan autou legonteV huloghsen qeon kai basilea kai exagagetwsan auton kai liqobolhsatwsan auton kai apoqanetw

11 kai epoihsan oi andreV thV polewV autou oi presbuteroi kai oi eleuqeroi oi katoikounteV en th polei autou kaqa apesteilen proV autouV Iezabel kaqa gegraptai en toiV biblioiV oiV apesteilen proV autouV

12 ekalesan nhsteian kai ekaqisan ton Nabouqai en arch tou laou

13 kai hlqon duo andreV uioi paranomwn kai ekaqisan ex enantiaV autou kai katemarturhsan autou legonteV huloghkaV qeon kai basilea kai exhgagon auton exw thV polewV kai eliqobolhsan auton liqoiV kai apeqanen

14 kai apesteilan proV Iezabel legonteV leliqobolhtai Nabouqai kai teqnhken

15 kai egeneto wV hkousen Iezabel kai eipen proV Acaab anasta klhronomei ton ampelwna Nabouqai tou Iezrahlitou oV ouk edwken soi arguriou oti ouk estin Nabouqai zwn oti teqnhken

16 kai egeneto wV hkousen Acaab oti teqnhken Nabouqai o IezrahlithV kai dierrhxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai egeneto meta tauta kai anesth kai katebh Acaab eiV ton ampelwna Nabouqai tou Iezrahlitou klhronomhsai auton

17 kai eipen kurioV proV Hliou ton Qesbithn legwn

18 anasthqi kai katabhqi eiV apanthn Acaab basilewV Israhl tou en Samareia idou outoV en ampelwni Nabouqai oti katabebhken ekei klhronomhsai auton

19 kai lalhseiV proV auton legwn tade legei kurioV wV su efoneusaV kai eklhronomhsaV dia touto tade legei kurioV en panti topw w eleixan ai ueV kai oi kuneV to aima Nabouqai ekei leixousin oi kuneV to aima sou kai ai pornai lousontai en tw aimati sou

20 kai eipen Acaab proV Hliou ei eurhkaV me o ecqroV mou kai eipen eurhka dioti mathn peprasai poihsai to ponhron enwpion kuriou parorgisai auton

21 tade legei kurioV idou egw epagw epi se kaka kai ekkausw opisw sou kai exoleqreusw tou Acaab ourounta proV toicon kai sunecomenon kai egkataleleimmenon en Israhl

22 kai dwsw ton oikon sou wV ton oikon Ieroboam uiou Nabat kai wV ton oikon Baasa uiou Acia peri twn parorgismatwn wn parwrgisaV kai exhmarteV ton Israhl

23 kai th Iezabel elalhsen kurioV legwn oi kuneV katafagontai authn en tw proteicismati Iezrael

24 ton teqnhkota tou Acaab en th polei fagontai oi kuneV kai ton teqnhkota autou en tw pediw fagontai ta peteina tou ouranou

25 plhn mataiwV Acaab wV epraqh poihsai to ponhron enwpion kuriou wV meteqhken auton Iezabel h gunh autou

26 kai ebdelucqh sfodra poreuesqai opisw twn bdelugmatwn kata panta a epoihsen o AmorraioV on exwleqreusen kurioV apo proswpou uiwn Israhl

27 kai uper tou logou wV katenugh Acaab apo proswpou tou kuriou kai eporeueto klaiwn kai dierrhxen ton citwna autou kai ezwsato sakkon epi to swma autou kai enhsteusen kai periebaleto sakkon en th hmera h epataxen Nabouqai ton Iezrahlithn

28 kai egeneto rhma kuriou en ceiri doulou autou Hliou peri Acaab kai eipen kurioV

29 ewrakaV wV katenugh Acaab apo proswpou mou ouk epaxw thn kakian en taiV hmeraiV autou all en taiV hmeraiV tou uiou autou epaxw thn kakian

 

21

1 kai sunhqroisen uioV Ader pasan thn dunamin autou kai anebh kai periekaqisen epi Samareian kai triakonta kai duo basileiV met autou kai paV ippoV kai arma kai anebhsan kai periekaqisan epi Samareian kai epolemhsan ep authn

2 kai apesteilen proV Acaab basilea Israhl eiV thn polin

3 kai eipen proV auton tade legei uioV Ader to argurion sou kai to crusion sou emon estin kai ai gunaikeV sou kai ta tekna sou ema estin

4 kai apekriqh o basileuV Israhl kai eipen kaqwV elalhsaV kurie basileu soV egw eimi kai panta ta ema

5 kai anestreyan oi aggeloi kai eipon tade legei uioV Ader egw apestalka proV se legwn to argurion sou kai to crusion sou kai taV gunaikaV sou kai ta tekna sou dwseiV emoi

6 oti tauthn thn wran aurion apostelw touV paidaV mou proV se kai ereunhsousin ton oikon sou kai touV oikouV twn paidwn sou kai estai ta epiqumhmata ofqalmwn autwn ef a an epibalwsi taV ceiraV autwn kai lhmyontai

7 kai ekalesen o basileuV Israhl pantaV touV presbuterouV kai eipen gnwte dh kai idete oti kakian outoV zhtei oti apestalken proV me peri twn gunaikwn mou kai peri twn uiwn mou kai peri twn qugaterwn mou to argurion mou kai to crusion mou ouk apekwlusa ap autou

8 kai eipan autw oi presbuteroi kai paV o laoV mh akoushV kai mh qelhshV

9 kai eipen toiV aggeloiV uiou Ader legete tw kuriw umwn panta osa apestalkaV proV ton doulon sou en prwtoiV poihsw to de rhma touto ou dunhsomai poihsai kai aphran oi andreV kai epestreyan autw logon

10 kai antapesteilen proV auton uioV Ader legwn tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei ekpoihsei o couV SamareiaV taiV alwpexin panti tw law toiV pezoiV mou

11 kai apekriqh o basileuV Israhl kai eipen ikanousqw mh kaucasqw o kurtoV wV o orqoV

12 kai egeneto ote apekriqh autw ton logon touton pinwn hn autoV kai panteV oi basileiV met autou en skhnaiV kai eipen toiV paisin autou oikodomhsate caraka kai eqento caraka epi thn polin

13 kai idou profhthV eiV proshlqen tw basilei Israhl kai eipen tade legei kurioV ei eorakaV panta ton oclon ton megan touton idou egw didwmi auton shmeron eiV ceiraV saV kai gnwsh oti egw kurioV

14 kai eipen Acaab en tini kai eipen tade legei kurioV en toiV paidarioiV twn arcontwn twn cwrwn kai eipen Acaab tiV sunayei ton polemon kai eipen su

15 kai epeskeyato Acaab ta paidaria twn arcontwn twn cwrwn kai egenonto diakosioi kai triakonta kai meta tauta epeskeyato ton laon pan uion dunamewV exhkonta ciliadaV

16 kai exhlqen meshmbriaV kai uioV Ader pinwn mequwn en Sokcwq autoV kai oi basileiV triakonta kai duo basileiV sumbohqoi met autou

17 kai exhlqon paidaria arcontwn twn cwrwn en prwtoiV kai apostellousin kai apaggellousin tw basilei SuriaV legonteV andreV exelhluqasin ek SamareiaV

18 kai eipen autoiV ei eiV eirhnhn outoi ekporeuontai sullabete autouV zwntaV kai ei eiV polemon zwntaV sullabete autouV

19 kai mh exelqatwsan ek thV polewV ta paidaria arcontwn twn cwrwn kai h dunamiV opisw autwn

20 epataxen ekastoV ton par autou kai edeuterwsen ekastoV ton par autou kai efugen Suria kai katediwxen autouV Israhl kai swzetai uioV Ader basileuV SuriaV ef ippou ippewV

21 kai exhlqen basileuV Israhl kai elaben pantaV touV ippouV kai ta armata kai epataxen plhghn megalhn en Suria

22 kai proshlqen o profhthV proV basilea Israhl kai eipen krataiou kai gnwqi kai ide ti poihseiV oti epistrefontoV tou eniautou uioV Ader basileuV SuriaV anabainei epi se

23 kai oi paideV basilewV SuriaV eipon qeoV orewn qeoV Israhl kai ou qeoV koiladwn dia touto ekrataiwsen uper hmaV ean de polemhswmen autouV kat euqu ei mh krataiwsomen uper autouV

24 kai to rhma touto poihson aposthson touV basileiV ekaston eiV ton topon autwn kai qou ant autwn satrapaV

25 kai allaxomen soi dunamin kata thn dunamin thn pesousan apo sou kai ippon kata thn ippon kai armata kata ta armata kai polemhsomen proV autouV kat euqu kai krataiwsomen uper autouV kai hkousen thV fwnhV autwn kai epoihsen outwV

26 kai egeneto epistreyantoV tou eniautou kai epeskeyato uioV Ader thn Surian kai anebh eiV Afeka eiV polemon epi Israhl

27 kai oi uioi Israhl epeskephsan kai paregenonto eiV apanthn autwn kai parenebalen Israhl ex enantiaV autwn wsei duo poimnia aigwn kai Suria eplhsen thn ghn

28 kai proshlqen o anqrwpoV tou qeou kai eipen tw basilei Israhl tade legei kurioV anq wn eipen Suria qeoV orewn kurioV o qeoV Israhl kai ou qeoV koiladwn autoV kai dwsw thn dunamin thn megalhn tauthn eiV ceira shn kai gnwsh oti egw kurioV

29 kai paremballousin outoi apenanti toutwn epta hmeraV kai egeneto en th hmera th ebdomh kai proshgagen o polemoV kai epataxen Israhl thn Surian ekaton ciliadaV pezwn mia hmera

30 kai efugon oi kataloipoi eiV Afeka eiV thn polin kai epesen to teicoV epi eikosi kai epta ciliadaV andrwn twn kataloipwn kai uioV Ader efugen kai eishlqen eiV ton oikon tou koitwnoV eiV to tamieion

31 kai eipen toiV paisin autou oida oti basileiV Israhl basileiV eleouV eisin epiqwmeqa dh sakkouV epi taV osfuaV hmwn kai scoinia epi taV kefalaV hmwn kai exelqwmen proV basilea Israhl ei pwV zwogonhsei taV yucaV hmwn

32 kai periezwsanto sakkouV epi taV osfuaV autwn kai eqesan scoinia epi taV kefalaV autwn kai eipon tw basilei Israhl douloV sou uioV Ader legei zhsatw dh h yuch mou kai eipen ei eti zh adelfoV mou estin

33 kai oi andreV oiwnisanto kai espeusan kai anelexan ton logon ek tou stomatoV autou kai eipon adelfoV sou uioV Ader kai eipen eiselqate kai labete auton kai exhlqen proV auton uioV Ader kai anabibazousin auton proV auton epi to arma

34 kai eipen proV auton taV poleiV aV elaben o pathr mou para tou patroV sou apodwsw soi kai exodouV qhseiV sautw en Damaskw kaqwV eqeto o pathr mou en Samareia kai egw en diaqhkh exapostelw se kai dieqeto autw diaqhkhn kai exapesteilen auton

35 kai anqrwpoV eiV ek twn uiwn twn profhtwn eipen proV ton plhsion autou en logw kuriou pataxon dh me kai ouk hqelhsen o anqrwpoV pataxai auton

36 kai eipen proV auton anq wn ouk hkousaV thV fwnhV kuriou idou su apotreceiV ap emou kai pataxei se lewn kai aphlqen ap autou kai euriskei auton lewn kai epataxen auton

37 kai euriskei anqrwpon allon kai eipen pataxon me dh kai epataxen auton o anqrwpoV pataxaV kai sunetriyen

38 kai eporeuqh o profhthV kai esth tw basilei Israhl epi thV odou kai katedhsato telamwni touV ofqalmouV autou

39 kai egeneto wV o basileuV pareporeueto kai outoV eboa proV ton basilea kai eipen o douloV sou exhlqen epi thn stratian tou polemou kai idou anhr eishgagen proV me andra kai eipen proV me fulaxon touton ton andra ean de ekphdwn ekphdhsh kai estai h yuch sou anti thV yuchV autou h talanton arguriou sthseiV

40 kai egenhqh periebleyato o douloV sou wde kai wde kai outoV ouk hn kai eipen proV auton o basileuV Israhl idou kai ta enedra par emoi efoneusaV

41 kai espeusen kai afeilen ton telamwna apo twn ofqalmwn autou kai epegnw auton o basileuV Israhl oti ek twn profhtwn outoV

42 kai eipen proV auton tade legei kurioV dioti exhnegkaV su andra oleqrion ek ceiroV sou kai estai h yuch sou anti thV yuchV autou kai o laoV sou anti tou laou autou

43 kai aphlqen o basileuV Israhl sugkecumenoV kai eklelumenoV kai ercetai eiV Samareian

 

22

1 kai ekaqisen tria eth kai ouk hn polemoV ana meson SuriaV kai ana meson Israhl

2 kai egenhqh en tw eniautw tw tritw kai katebh Iwsafat basileuV Iouda proV basilea Israhl

3 kai eipen basileuV Israhl proV touV paidaV autou ei oidate oti hmin Remmaq Galaad kai hmeiV siwpwmen labein authn ek ceiroV basilewV SuriaV

4 kai eipen basileuV Israhl proV Iwsafat anabhsh meq hmwn eiV Remmaq Galaad eiV polemon kai eipen Iwsafat kaqwV egw outwV kai su kaqwV o laoV mou o laoV sou kaqwV oi ippoi mou oi ippoi sou

5 kai eipen Iwsafat basileuV Iouda proV basilea Israhl eperwthsate dh shmeron ton kurion

6 kai sunhqroisen o basileuV Israhl pantaV touV profhtaV wV tetrakosiouV andraV kai eipen autoiV o basileuV ei poreuqw eiV Remmaq Galaad eiV polemon h episcw kai eipan anabaine kai didouV dwsei kurioV eiV ceiraV tou basilewV

7 kai eipen Iwsafat proV basilea Israhl ouk estin wde profhthV tou kuriou kai eperwthsomen ton kurion di autou

8 kai eipen o basileuV Israhl proV Iwsafat eti estin anhr eiV tou eperwthsai ton kurion di autou kai egw memishka auton oti ou lalei peri emou kala all h kaka MicaiaV uioV Iemla kai eipen Iwsafat basileuV Iouda mh legetw o basileuV outwV

9 kai ekalesen o basileuV Israhl eunoucon ena kai eipen tacoV Micaian uion Iemla

10 kai o basileuV Israhl kai Iwsafat basileuV Iouda ekaqhnto anhr epi tou qronou autou enoploi en taiV pulaiV SamareiaV kai panteV oi profhtai eprofhteuon enwpion autwn

11 kai epoihsen eautw SedekiaV uioV Canana kerata sidhra kai eipen tade legei kurioV en toutoiV keratieiV thn Surian ewV suntelesqh

12 kai panteV oi profhtai eprofhteuon outwV legonteV anabaine eiV Remmaq Galaad kai euodwsei kai dwsei kurioV eiV ceiraV sou kai ton basilea SuriaV

13 kai o aggeloV o poreuqeiV kalesai ton Micaian elalhsen autw legwn idou dh lalousin panteV oi profhtai en stomati eni kala peri tou basilewV ginou dh kai su eiV logouV sou kata touV logouV enoV toutwn kai lalhson kala

14 kai eipen MicaiaV zh kurioV oti a an eiph kurioV proV me tauta lalhsw

15 kai hlqen proV ton basilea kai eipen autw o basileuV Micaia ei anabw eiV Remmaq Galaad eiV polemon h episcw kai eipen anabaine kai euodwsei kai dwsei kurioV eiV ceira tou basilewV

16 kai eipen autw o basileuV posakiV egw orkizw se opwV lalhshV proV me alhqeian en onomati kuriou

17 kai eipen MicaiaV ouc outwV ewraka panta ton Israhl diesparmenon en toiV oresin wV poimnion w ouk estin poimhn kai eipen kurioV ou kurioV toutoiV anastrefetw ekastoV eiV ton oikon autou en eirhnh

18 kai eipen basileuV Israhl proV Iwsafat basilea Iouda ouk eipa proV se ou profhteuei outoV moi kala dioti all h kaka

19 kai eipen MicaiaV ouc outwV ouk egw akoue rhma kuriou ouc outwV eidon ton kurion qeon Israhl kaqhmenon epi qronou autou kai pasa h stratia tou ouranou eisthkei peri auton ek dexiwn autou kai ex euwnumwn autou

20 kai eipen kurioV tiV apathsei ton Acaab basilea Israhl kai anabhsetai kai peseitai en Remmaq Galaad kai eipen outoV outwV kai outoV outwV

21 kai exhlqen pneuma kai esth enwpion kuriou kai eipen egw apathsw auton kai eipen proV auton kurioV en tini

22 kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn autou kai eipen apathseiV kai ge dunhsei exelqe kai poihson outwV

23 kai nun idou edwken kurioV pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn sou toutwn kai kurioV elalhsen epi se kaka

24 kai proshlqen Sedekiou uioV Canana kai epataxen ton Micaian epi thn siagona kai eipen poion pneuma kuriou to lalhsan en soi

25 kai eipen MicaiaV idou su oyh en th hmera ekeinh otan eiselqhV tamieion tou tamieiou tou krubhnai

26 kai eipen o basileuV Israhl labete ton Micaian kai apostreyate auton proV Emhr ton arconta thV polewV kai tw IwaV uiw tou basilewV

27 eipon qesqai touton en fulakh kai esqiein auton arton qliyewV kai udwr qliyewV ewV tou epistreyai me en eirhnh

28 kai eipen MicaiaV ean epistrefwn epistreyhV en eirhnh ouk elalhsen kurioV en emoi

29 kai anebh basileuV Israhl kai Iwsafat basileuV Iouda met autou eiV Remmaq Galaad

30 kai eipen basileuV Israhl proV Iwsafat basilea Iouda sugkaluyomai kai eiseleusomai eiV ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekaluyato o basileuV Israhl kai eishlqen eiV ton polemon

31 kai basileuV SuriaV eneteilato toiV arcousi twn armatwn autou triakonta kai dusin legwn mh polemeite mikron kai megan all h ton basilea Israhl monwtaton

32 kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn ton Iwsafat basilea Iouda kai autoi eipon fainetai basileuV Israhl outoV kai ekuklwsan auton polemhsai kai anekraxen Iwsafat

33 kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn oti ouk estin basileuV Israhl outoV kai apestreyan ap autou

34 kai eneteinen eiV to toxon eustocwV kai epataxen ton basilea Israhl ana meson tou pneumonoV kai ana meson tou qwrakoV kai eipen tw hniocw autou epistreyon taV ceiraV sou kai exagage me ek tou polemou oti tetrwmai

35 kai etropwqh o polemoV en th hmera ekeinh kai o basileuV hn esthkwV epi tou armatoV ex enantiaV SuriaV apo prwi ewV esperaV kai apecunne to aima ek thV plhghV eiV ton kolpon tou armatoV kai apeqanen esperaV kai exeporeueto to aima thV trophV ewV tou kolpou tou armatoV

36 kai esth o stratokhrux dunontoV tou hliou legwn ekastoV eiV thn eautou polin kai eiV thn eautou ghn

37 oti teqnhken o basileuV kai hlqon eiV Samareian kai eqayan ton basilea en Samareia

38 kai apeniyan to arma epi thn krhnhn SamareiaV kai exeleixan ai ueV kai oi kuneV to aima kai ai pornai elousanto en tw aimati kata to rhma kuriou o elalhsen

39 kai ta loipa twn logwn Acaab kai panta a epoihsen kai oikon elefantinon on wkodomhsen kai pasaV taV poleiV aV epoihsen ouk idou tauta gegraptai en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn Israhl

40 kai ekoimhqh Acaab meta twn paterwn autou kai ebasileusen OcoziaV uioV autou ant autou

41 kai Iwsafat uioV Asa ebasileusen epi Iouda etei tetartw tw Acaab basilewV Israhl ebasileusen

42 Iwsafat uioV triakonta kai pente etwn en tw basileuein auton kai eikosi kai pente eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Azouba qugathr Selei

43 kai eporeuqh en pash odw Asa tou patroV autou ouk exeklinen ap authV tou poihsai to euqeV en ofqalmoiV kuriou

44 plhn twn uyhlwn ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

45 kai eirhneusen Iwsafat meta basilewV Israhl

46 kai ta loipa twn logwn Iwsafat kai ai dunasteiai autou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn Iouda

47

48

49

50

51 kai ekoimhqh Iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh para toiV patrasin autou en polei Dauid tou patroV autou kai ebasileusen Iwram uioV autou ant autou

52 kai OcoziaV uioV Acaab ebasileusen epi Israhl en Samareia en etei eptakaidekatw Iwsafat basilei Iouda kai ebasileusen en Israhl eth duo

53 kai epoihsen to ponhron enantion kuriou kai eporeuqh en odw Acaab tou patroV autou kai en odw Iezabel thV mhtroV autou kai en taiV amartiaiV oikou Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl

54 kai edouleusen toiV Baalim kai prosekunhsen autoiV kai parwrgisen ton kurion qeon Israhl kata panta ta genomena emprosqen autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Kings IV