BASILEIWN D

1

1 kai hqethsen Mwab en Israhl meta to apoqanein Acaab

2 kai epesen OcoziaV dia tou diktuwtou tou en tw uperww autou tw en Samareia kai hrrwsthsen kai apesteilen aggelouV kai eipen proV autouV deute kai epizhthsate en th Baal muian qeon Akkarwn ei zhsomai ek thV arrwstiaV mou tauthV kai eporeuqhsan eperwthsai di autou

3 kai aggeloV kuriou elalhsen proV Hliou ton Qesbithn legwn anastaV deuro eiV sunanthsin twn aggelwn Ocoziou basilewV SamareiaV kai lalhseiV proV autouV ei para to mh einai qeon en Israhl umeiV poreuesqe epizhthsai en th Baal muian qeon Akkarwn

4 kai ouc outwV oti tade legei kurioV h klinh ef hV anebhV ekei ou katabhsh ap authV oti ekei qanatw apoqanh kai eporeuqh Hliou kai eipen proV autouV

5 kai epestrafhsan oi aggeloi proV auton kai eipen proV autouV ti oti epestreyate

6 kai eipan proV auton anhr anebh eiV sunanthsin hmwn kai eipen proV hmaV deute epistrafhte proV ton basilea ton aposteilanta umaV kai lalhsate proV auton tade legei kurioV ei para to mh einai qeon en Israhl su poreuh zhthsai en th Baal muian qeon Akkarwn ouc outwV h klinh ef hV anebhV ekei ou katabhsh ap authV oti qanatw apoqanh

7 kai elalhsen proV autouV legwn tiV h krisiV tou androV tou anabantoV eiV sunanthsin umin kai lalhsantoV proV umaV touV logouV toutouV

8 kai eipon proV auton anhr dasuV kai zwnhn dermatinhn periezwsmenoV thn osfun autou kai eipen Hliou o QesbithV outoV estin

9 kai apesteilen proV auton hgoumenon penthkontarcon kai touV penthkonta autou kai anebh kai hlqen proV auton kai idou Hliou ekaqhto epi thV korufhV tou orouV kai elalhsen o penthkontarcoV proV auton kai eipen anqrwpe tou qeou o basileuV ekalesen se katabhqi

10 kai apekriqh Hliou kai eipen proV ton penthkontarcon kai ei anqrwpoV tou qeou egw katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai touV penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai touV penthkonta autou

11 kai proseqeto o basileuV kai apesteilen proV auton allon penthkontarcon kai touV penthkonta autou kai anebh kai elalhsen o penthkontarcoV proV auton kai eipen anqrwpe tou qeou tade legei o basileuV tacewV katabhqi

12 kai apekriqh Hliou kai elalhsen proV auton kai eipen ei anqrwpoV tou qeou egw eimi katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai touV penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai touV penthkonta autou

13 kai proseqeto o basileuV eti aposteilai hgoumenon penthkontarcon triton kai touV penthkonta autou kai hlqen proV auton o penthkontarcoV o tritoV kai ekamyen epi ta gonata autou katenanti Hliou kai edehqh autou kai elalhsen proV auton kai eipen anqrwpe tou qeou entimwqhtw dh h yuch mou kai h yuch twn doulwn sou toutwn twn penthkonta en ofqalmoiV sou

14 idou katebh pur ek tou ouranou kai katefagen touV duo penthkontarcouV touV prwtouV kai touV penthkonta autwn kai nun entimwqhtw dh h yuch twn doulwn sou en ofqalmoiV sou

15 kai elalhsen aggeloV kuriou proV Hliou kai eipen katabhqi met autou mh fobhqhV apo proswpou autwn kai anesth Hliou kai katebh met autou proV ton basilea

16 kai elalhsen proV auton kai eipen Hliou tade legei kurioV ti oti apesteilaV aggelouV zhthsai en th Baal muian qeon Akkarwn ouc outwV h klinh ef hV anebhV ekei ou katabhsh ap authV oti qanatw apoqanh

17 kai apeqanen kata to rhma kuriou o elalhsen Hliou

18 kai ta loipa twn logwn Ocoziou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

 

2

1 kai egeneto en tw anagein kurion ton Hliou en susseismw wV eiV ton ouranon kai eporeuqh Hliou kai Elisaie ek Galgalwn

2 kai eipen Hliou proV Elisaie kaqou dh entauqa oti kurioV apestalken me ewV Baiqhl kai eipen Elisaie zh kurioV kai zh h yuch sou ei kataleiyw se kai hlqon eiV Baiqhl

3 kai hlqon oi uioi twn profhtwn oi en Baiqhl proV Elisaie kai eipon proV auton ei egnwV oti kurioV shmeron lambanei ton kurion sou epanwqen thV kefalhV sou kai eipen kagw egnwka siwpate

4 kai eipen Hliou proV Elisaie kaqou dh entauqa oti kurioV apestalken me eiV Iericw kai eipen Elisaie zh kurioV kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai hlqon eiV Iericw

5 kai hggisan oi uioi twn profhtwn oi en Iericw proV Elisaie kai eipan proV auton ei egnwV oti shmeron lambanei kurioV ton kurion sou epanwqen thV kefalhV sou kai eipen kai ge egw egnwn siwpate

6 kai eipen autw Hliou kaqou dh wde oti kurioV apestalken me ewV tou Iordanou kai eipen Elisaie zh kurioV kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai eporeuqhsan amfoteroi

7 kai penthkonta andreV uioi twn profhtwn kai esthsan ex enantiaV makroqen kai amfoteroi esthsan epi tou Iordanou

8 kai elaben Hliou thn mhlwthn autou kai eilhsen kai epataxen to udwr kai dihreqh to udwr enqa kai enqa kai diebhsan amfoteroi en erhmw

9 kai egeneto en tw diabhnai autouV kai Hliou eipen proV Elisaie aithsai ti poihsw soi prin h analhmfqhnai me apo sou kai eipen Elisaie genhqhtw dh dipla en pneumati sou ep eme

10 kai eipen Hliou esklhrunaV tou aithsasqai ean idhV me analambanomenon apo sou kai estai soi outwV kai ean mh ou mh genhtai

11 kai egeneto autwn poreuomenwn eporeuonto kai elaloun kai idou arma puroV kai ippoi puroV kai diesteilan ana meson amfoterwn kai anelhmfqh Hliou en susseismw wV eiV ton ouranon

12 kai Elisaie ewra kai eboa pater pater arma Israhl kai ippeuV autou kai ouk eiden auton eti kai epelabeto twn imatiwn autou kai dierrhxen auta eiV duo rhgmata

13 kai uywsen thn mhlwthn Hliou h epesen epanwqen Elisaie kai epestreyen Elisaie kai esth epi tou ceilouV tou Iordanou

14 kai elaben thn mhlwthn Hliou h epesen epanwqen autou kai epataxen to udwr kai ou diesth kai eipen pou o qeoV Hliou affw kai epataxen ta udata kai dierraghsan enqa kai enqa kai diebh Elisaie

15 kai eidon auton oi uioi twn profhtwn oi en Iericw ex enantiaV kai eipon epanapepautai to pneuma Hliou epi Elisaie kai hlqon eiV sunanthn autou kai prosekunhsan autw epi thn ghn

16 kai eipon proV auton idou dh meta twn paidwn sou penthkonta andreV uioi dunamewV poreuqenteV dh zhthsatwsan ton kurion sou mhpote hren auton pneuma kuriou kai erriyen auton en tw Iordanh h ef en twn orewn h ef ena twn bounwn kai eipen Elisaie ouk aposteleite

17 kai parebiasanto auton ewV otou hscuneto kai eipen aposteilate kai apesteilan penthkonta andraV kai ezhthsan treiV hmeraV kai ouc euron auton

18 kai anestreyan proV auton kai autoV ekaqhto en Iericw kai eipen Elisaie ouk eipon proV umaV mh poreuqhte

19 kai eipon oi andreV thV polewV proV Elisaie idou h katoikhsiV thV polewV agaqh kaqwV o kurioV blepei kai ta udata ponhra kai h gh ateknoumenh

20 kai eipen Elisaie labete moi udriskhn kainhn kai qete ekei ala kai elabon proV auton

21 kai exhlqen Elisaie eiV thn diexodon twn udatwn kai erriyen ekei ala kai eipen tade legei kurioV iamai ta udata tauta ouk estai eti ekeiqen qanatoV kai ateknoumenh

22 kai iaqhsan ta udata ewV thV hmeraV tauthV kata to rhma Elisaie o elalhsen

23 kai anebh ekeiqen eiV Baiqhl kai anabainontoV autou en th odw kai paidaria mikra exhlqon ek thV polewV kai katepaizon autou kai eipon autw anabaine falakre anabaine

24 kai exeneusen opisw autwn kai eiden auta kai kathrasato autoiV en onomati kuriou kai idou exhlqon duo arkoi ek tou drumou kai anerrhxan ex autwn tessarakonta kai duo paidaV

25 kai eporeuqh ekeiqen eiV to oroV to Karmhlion kai ekeiqen epestreyen eiV Samareian

 

3

1 kai Iwram uioV Acaab ebasileusen en Israhl en etei oktwkaidekatw Iwsafat basilei Iouda kai ebasileusen dwdeka eth

2 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou plhn ouc wV o pathr autou kai ouc wV h mhthr autou kai metesthsen taV sthlaV tou Baal aV epoihsen o pathr autou

3 plhn en th amartia Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl ekollhqh ouk apesth ap authV

4 kai Mwsa basileuV Mwab hn nwkhd kai epestrefen tw basilei Israhl en th epanastasei ekaton ciliadaV arnwn kai ekaton ciliadaV kriwn epi pokwn

5 kai egeneto meta to apoqanein Acaab kai hqethsen basileuV Mwab en basilei Israhl

6 kai exhlqen o basileuV Iwram en th hmera ekeinh ek SamareiaV kai epeskeyato ton Israhl

7 kai eporeuqh kai exapesteilen proV Iwsafat basilea Iouda legwn basileuV Mwab hqethsen en emoi ei poreush met emou eiV Mwab eiV polemon kai eipen anabhsomai omoioV moi omoioV soi wV o laoV mou o laoV sou wV oi ippoi mou oi ippoi sou

8 kai eipen poia odw anabw kai eipen odon erhmon Edwm

9 kai eporeuqh o basileuV Israhl kai o basileuV Iouda kai o basileuV Edwm kai ekuklwsan odon epta hmerwn kai ouk hn udwr th parembolh kai toiV kthnesin toiV en toiV posin autwn

10 kai eipen o basileuV Israhl w oti keklhken kurioV touV treiV basileiV parercomenouV dounai autouV en ceiri Mwab

11 kai eipen Iwsafat ouk estin wde profhthV tou kuriou kai epizhthswmen ton kurion par autou kai apekriqh eiV twn paidwn basilewV Israhl kai eipen wde Elisaie uioV Safat oV epeceen udwr epi ceiraV Hliou

12 kai eipen Iwsafat estin autw rhma kuriou kai katebh proV auton basileuV Israhl kai Iwsafat basileuV Iouda kai basileuV Edwm

13 kai eipen Elisaie proV basilea Israhl ti emoi kai soi deuro proV touV profhtaV tou patroV sou kai eipen autw o basileuV Israhl mh oti keklhken kurioV touV treiV basileiV tou paradounai autouV eiV ceiraV Mwab

14 kai eipen Elisaie zh kurioV twn dunamewn w paresthn enwpion autou oti ei mh proswpon Iwsafat basilewV Iouda egw lambanw ei epebleya proV se kai eidon se

15 kai nuni de labe moi yallonta kai egeneto wV eyallen o yallwn kai egeneto ep auton ceir kuriou

16 kai eipen tade legei kurioV poihsate ton ceimarroun touton boqunouV boqunouV

17 oti tade legei kurioV ouk oyesqe pneuma kai ouk oyesqe ueton kai o ceimarrouV outoV plhsqhsetai udatoV kai piesqe umeiV kai ai kthseiV umwn kai ta kthnh umwn

18 kai koufh auth en ofqalmoiV kuriou kai paradwsw thn Mwab en ceiri umwn

19 kai pataxete pasan polin ocuran kai pan xulon agaqon katabaleite kai pasaV phgaV udatoV emfraxete kai pasan merida agaqhn acreiwsete en liqoiV

20 kai egeneto to prwi anabainoushV thV qusiaV kai idou udata hrconto ex odou Edwm kai eplhsqh h gh udatoV

21 kai pasa Mwab hkousan oti anebhsan oi basileiV polemein autouV kai anebohsan ek pantoV periezwsmenou zwnhn kai epanw kai esthsan epi tou oriou

22 kai wrqrisan to prwi kai o hlioV aneteilen epi ta udata kai eiden Mwab ex enantiaV ta udata purra wsei aima

23 kai eipan aima touto thV romfaiaV emacesanto oi basileiV kai epataxan anhr ton plhsion autou kai nun epi ta skula Mwab

24 kai eishlqon eiV thn parembolhn Israhl kai Israhl anesthsan kai epataxan thn Mwab kai efugon apo proswpou autwn kai eishlqon eisporeuomenoi kai tuptonteV thn Mwab

25 kai taV poleiV kaqeilon kai pasan merida agaqhn erriyan anhr ton liqon kai eneplhsan authn kai pasan phghn udatoV enefraxan kai pan xulon agaqon katebalon ewV tou katalipein touV liqouV tou toicou kaqhrhmenouV kai ekukleusan oi sfendonhtai kai epataxan authn

26 kai eiden o basileuV Mwab oti ekrataiwsen uper auton o polemoV kai elaben meq eautou eptakosiouV andraV espasmenouV romfaian diakoyai proV basilea Edwm kai ouk hdunhqhsan

27 kai elaben ton uion autou ton prwtotokon oV ebasileusen ant autou kai anhnegken auton olokautwma epi tou teicouV kai egeneto metameloV megaV epi Israhl kai aphran ap autou kai epestreyan eiV thn ghn

 

4

1 kai gunh mia apo twn uiwn twn profhtwn eboa proV Elisaie legousa o douloV sou o anhr mou apeqanen kai su egnwV oti douloV hn foboumenoV ton kurion kai o danisthV hlqen labein touV duo uiouV mou eautw eiV doulouV

2 kai eipen Elisaie ti poihsw soi anaggeilon moi ti estin soi en tw oikw h de eipen ouk estin th doulh sou ouqen en tw oikw oti all h o aleiyomai elaion

3 kai eipen proV authn deuro aithson sauth skeuh exwqen para pantwn twn geitonwn sou skeuh kena mh oligwshV

4 kai eiseleush kai apokleiseiV thn quran kata sou kai kata twn uiwn sou kai apoceeiV eiV ta skeuh tauta kai to plhrwqen areiV

5 kai aphlqen par autou kai epoihsen outwV kai apekleisen thn quran kat authV kai kata twn uiwn authV autoi proshggizon proV authn kai auth epeceen

6 ewV eplhsqhsan ta skeuh kai eipen proV touV uiouV authV eggisate eti proV me skeuoV kai eipon auth ouk estin eti skeuoV kai esth to elaion

7 kai hlqen kai aphggeilen tw anqrwpw tou qeou kai eipen Elisaie deuro kai apodou to elaion kai apoteiseiV touV tokouV sou kai su kai oi uioi sou zhsesqe en tw epiloipw elaiw

8 kai egeneto hmera kai diebh Elisaie eiV Souman kai ekei gunh megalh kai ekrathsen auton fagein arton kai egeneto af ikanou tou eisporeuesqai auton exeklinen tou ekei fagein

9 kai eipen h gunh proV ton andra authV idou dh egnwn oti anqrwpoV tou qeou agioV outoV diaporeuetai ef hmaV dia pantoV

10 poihswmen dh autw uperwon topon mikron kai qwmen autw ekei klinhn kai trapezan kai difron kai lucnian kai estai en tw eisporeuesqai proV hmaV kai ekklinei ekei

11 kai egeneto hmera kai eishlqen ekei kai exeklinen eiV to uperwon kai ekoimhqh ekei

12 kai eipen proV Giezi to paidarion autou kaleson moi thn Swmanitin tauthn kai ekalesen authn kai esth enwpion autou

13 kai eipen autw eipon dh proV authn idou exesthsaV hmin pasan thn ekstasin tauthn ti dei poihsai soi ei estin logoV soi proV ton basilea h proV ton arconta thV dunamewV h de eipen en mesw tou laou mou egw eimi oikw

14 kai eipen ti dei poihsai auth kai eipen Giezi to paidarion autou kai mala uioV ouk estin auth kai o anhr authV presbuthV

15 kai ekalesen authn kai esth para thn quran

16 kai eipen Elisaie proV authn eiV ton kairon touton wV h wra zwsa su perieilhfuia uion h de eipen mh kurie mou mh diayeush thn doulhn sou

17 kai en gastri elaben h gunh kai eteken uion eiV ton kairon touton wV h wra zwsa wV elalhsen proV authn Elisaie

18 kai hdrunqh to paidarion kai egeneto hnika exhlqen to paidarion proV ton patera autou proV touV qerizontaV

19 kai eipen proV ton patera autou thn kefalhn mou thn kefalhn mou kai eipen tw paidariw aron auton proV thn mhtera autou

20 kai hren auton proV thn mhtera autou kai ekoimhqh epi twn gonatwn authV ewV meshmbriaV kai apeqanen

21 kai anhnegken auton kai ekoimisen auton epi thn klinhn tou anqrwpou tou qeou kai apekleisen kat autou kai exhlqen

22 kai ekalesen ton andra authV kai eipen aposteilon dh moi en twn paidariwn kai mian twn onwn kai dramoumai ewV tou anqrwpou tou qeou kai epistreyw

23 kai eipen ti oti su poreuh proV auton shmeron ou neomhnia oude sabbaton h de eipen eirhnh

24 kai epesaxen thn onon kai eipen proV to paidarion authV age poreuou mh epischV moi tou epibhnai oti ean eipw soi

25 deuro kai poreush kai eleush proV ton anqrwpon tou qeou eiV to oroV to Karmhlion kai egeneto wV eiden Elisaie ercomenhn authn kai eipen proV Giezi to paidarion autou idou dh h SwmanitiV ekeinh

26 nun drame eiV apanthn authV kai ereiV ei eirhnh soi ei eirhnh tw andri sou ei eirhnh tw paidariw h de eipen Eirhnh

27 kai hlqen proV Elisaie eiV to oroV kai epelabeto twn podwn autou kai hggisen Giezi apwsasqai authn kai eipen Elisaie afeV authn oti h yuch authV katwdunoV auth kai kurioV apekruyen ap emou kai ouk anhggeilen moi

28 h de eipen mh hthsamhn uion para tou kuriou mou ouk eipa ou planhseiV met emou

29 kai eipen Elisaie tw Giezi zwsai thn osfun sou kai labe thn bakthrian mou en th ceiri sou kai deuro oti ean eurhV andra ouk euloghseiV auton kai ean euloghsh se anhr ouk apokriqhsh autw kai epiqhseiV thn bakthrian mou epi proswpon tou paidariou

30 kai eipen h mhthr tou paidariou zh kurioV kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai anesth Elisaie kai eporeuqh opisw authV

31 kai Giezi dihlqen emprosqen authV kai epeqhken thn bakthrian epi proswpon tou paidariou kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV kai epestreyen eiV apanthn autou kai aphggeilen autw legwn ouk hgerqh to paidarion

32 kai eishlqen Elisaie eiV ton oikon kai idou to paidarion teqnhkoV kekoimismenon epi thn klinhn autou

33 kai eishlqen Elisaie eiV ton oikon kai apekleisen thn quran kata twn duo eautwn kai proshuxato proV kurion

34 kai anebh kai ekoimhqh epi to paidarion kai eqhken to stoma autou epi to stoma autou kai touV ofqalmouV autou epi touV ofqalmouV autou kai taV ceiraV autou epi taV ceiraV autou kai diekamyen ep auton kai dieqermanqh h sarx tou paidariou

35 kai epestreyen kai eporeuqh en th oikia enqen kai enqen kai anebh kai sunekamyen epi to paidarion ewV eptakiV kai hnoixen to paidarion touV ofqalmouV autou

36 kai exebohsen Elisaie proV Giezi kai eipen kaleson thn Swmanitin tauthn kai ekalesen kai eishlqen proV auton kai eipen Elisaie labe ton uion sou

37 kai eishlqen h gunh kai epesen epi touV podaV autou kai prosekunhsen epi thn ghn kai elaben ton uion authV kai exhlqen

38 kai Elisaie epestreyen eiV Galgala kai o limoV en th gh kai oi uioi twn profhtwn ekaqhnto enwpion autou kai eipen Elisaie tw paidariw autou episthson ton lebhta ton megan kai eye eyema toiV uioiV twn profhtwn

39 kai exhlqen eiV eiV ton agron sullexai ariwq kai euren ampelon en tw agrw kai sunelexen ap authV toluphn agrian plhreV to imation autou kai enebalen eiV ton lebhta tou eyematoV oti ouk egnwsan

40 kai enecei toiV andrasin fagein kai egeneto en tw esqiein autouV ek tou eyhmatoV kai idou anebohsan kai eipon qanatoV en tw lebhti anqrwpe tou qeou kai ouk hdunanto fagein

41 kai eipen labete aleuron kai embalete eiV ton lebhta kai eipen Elisaie proV Giezi to paidarion egcei tw law kai esqietwsan kai ouk egenhqh eti ekei rhma ponhron en tw lebhti

42 kai anhr dihlqen ek Baiqsarisa kai hnegken proV ton anqrwpon tou qeou prwtogenhmatwn eikosi artouV kriqinouV kai palaqaV kai eipen dote tw law kai esqietwsan

43 kai eipen o leitourgoV autou ti dw touto enwpion ekaton andrwn kai eipen doV tw law kai esqietwsan oti tade legei kurioV fagontai kai kataleiyousin

44 kai efagon kai katelipon kata to rhma kuriou

 

5

1 kai Naiman o arcwn thV dunamewV SuriaV hn anhr megaV enwpion tou kuriou autou kai teqaumasmenoV proswpw oti en autw edwken kurioV swthrian Suria kai o anhr hn dunatoV iscui leleprwmenoV

2 kai Suria exhlqon monozwnoi kai hcmalwteusan ek ghV Israhl neanida mikran kai hn enwpion thV gunaikoV Naiman

3 h de eipen th kuria authV ofelon o kurioV mou enwpion tou profhtou tou qeou tou en Samareia tote aposunaxei auton apo thV lepraV autou

4 kai eishlqen kai aphggeilen tw kuriw eauthV kai eipen outwV kai outwV elalhsen h neaniV h ek ghV Israhl

5 kai eipen basileuV SuriaV proV Naiman deuro eiselqe kai exapostelw biblion proV basilea Israhl kai eporeuqh kai elaben en th ceiri autou deka talanta arguriou kai exakisciliouV crusouV kai deka allassomenaV stolaV

6 kai hnegken to biblion proV ton basilea Israhl legwn kai nun wV an elqh to biblion touto proV se idou apesteila proV se Naiman ton doulon mou kai aposunaxeiV auton apo thV lepraV autou

7 kai egeneto wV anegnw basileuV Israhl to biblion dierrhxen ta imatia autou kai eipen mh qeoV egw tou qanatwsai kai zwopoihsai oti outoV apostellei proV me aposunaxai andra apo thV lepraV autou oti plhn gnwte dh kai idete oti profasizetai outoV me

8 kai egeneto wV hkousen Elisaie oti dierrhxen o basileuV Israhl ta imatia eautou kai apesteilen proV ton basilea Israhl legwn ina ti dierrhxaV ta imatia sou elqetw dh proV me Naiman kai gnwtw oti estin profhthV en Israhl

9 kai hlqen Naiman en ippw kai armati kai esth epi quraV oikou Elisaie

10 kai apesteilen Elisaie aggelon proV auton legwn poreuqeiV lousai eptakiV en tw Iordanh kai epistreyei h sarx sou soi kai kaqarisqhsh

11 kai equmwqh Naiman kai aphlqen kai eipen idou dh elegon oti exeleusetai proV me kai sthsetai kai epikalesetai en onomati qeou autou kai epiqhsei thn ceira autou epi ton topon kai aposunaxei to lepron

12 ouci agaqoV Abana kai Farfar potamoi Damaskou uper Iordanhn kai panta ta udata Israhl ouci poreuqeiV lousomai en autoiV kai kaqarisqhsomai kai exeklinen kai aphlqen en qumw

13 kai hggisan oi paideV autou kai elalhsan proV auton megan logon elalhsen o profhthV proV se ouci poihseiV kai oti eipen proV se lousai kai kaqarisqhti

14 kai katebh Naiman kai ebaptisato en tw Iordanh eptaki kata to rhma Elisaie kai epestreyen h sarx autou wV sarx paidariou mikrou kai ekaqarisqh

15 kai epestreyen proV Elisaie autoV kai pasa h parembolh autou kai hlqen kai esth kai eipen idou dh egnwka oti ouk estin qeoV en pash th gh oti all h en tw Israhl kai nun labe thn eulogian para tou doulou sou

16 kai eipen Elisaie zh kurioV w paresthn enwpion autou ei lhmyomai kai parebiasato auton labein kai hpeiqhsen

17 kai eipen Naiman kai ei mh doqhtw dh tw doulw sou gomoV zeugouV hmionwn kai su moi dwseiV ek thV ghV thV purraV oti ou poihsei eti o douloV sou olokautwma kai qusiasma qeoiV eteroiV all h tw kuriw monw

18 kai ilasetai kurioV tw doulw sou en tw eisporeuesqai ton kurion mou eiV oikon Remman proskunhsai auton kai epanapausetai epi thV ceiroV mou kai proskunhsw en oikw Remman en tw proskunein auton en oikw Remman kai ilasetai dh kurioV tw doulw sou en tw logw toutw

19 kai eipen Elisaie proV Naiman deuro eiV eirhnhn kai aphlqen ap autou eiV debraqa thV ghV

20 kai eipen Giezi to paidarion Elisaie idou efeisato o kurioV mou tou Naiman tou Surou toutou tou mh labein ek ceiroV autou a enhnocen zh kurioV oti ei mh dramoumai opisw autou kai lhmyomai par autou ti

21 kai ediwxe Giezi opisw tou Naiman kai eiden auton Naiman treconta opisw autou kai epestreyen apo tou armatoV eiV apanthn autou

22 kai eipen eirhnh o kurioV mou apesteilen me legwn idou nun hlqon proV me duo paidaria ex orouV Efraim apo twn uiwn twn profhtwn doV dh autoiV talanton arguriou kai duo allassomenaV stolaV

23 kai eipen Naiman labe ditalanton arguriou kai elaben en dusi qulakoiV kai duo allassomenaV stolaV kai edwken epi duo paidaria autou kai hran emprosqen autou

24 kai hlqon eiV to skoteinon kai elaben ek twn ceirwn autwn kai pareqeto en oikw kai exapesteilen touV andraV

25 kai autoV eishlqen kai pareisthkei proV ton kurion autou kai eipen proV auton Elisaie poqen Giezi kai eipen Giezi ou peporeutai o douloV sou enqa kai enqa

26 kai eipen proV auton Elisaie ouci h kardia mou eporeuqh meta sou ote epestreyen o anhr apo tou armatoV eiV sunanthn soi kai nun elabeV to argurion kai nun elabeV ta imatia kai lhmyh en autw khpouV kai elaiwnaV kai ampelwnaV kai probata kai boaV kai paidaV kai paidiskaV

27 kai h lepra Naiman kollhqhsetai en soi kai en tw spermati sou eiV ton aiwna kai exhlqen ek proswpou autou leleprwmenoV wsei ciwn

 

6

1 kai eipon oi uioi twn profhtwn proV Elisaie idou dh o topoV en w hmeiV oikoumen enwpion sou stenoV af hmwn

2 poreuqwmen dh ewV tou Iordanou kai labwmen ekeiqen anhr eiV dokon mian kai poihswmen eautoiV ekei tou oikein ekei kai eipen deute

3 kai eipen o eiV epieikewV deuro meta twn doulwn sou kai eipen egw poreusomai

4 kai eporeuqh met autwn kai hlqon eiV ton Iordanhn kai etemnon ta xula

5 kai idou o eiV kataballwn thn dokon kai to sidhrion exepesen eiV to udwr kai ebohsen w kurie kai auto kecrhmenon

6 kai eipen o anqrwpoV tou qeou pou epesen kai edeixen autw ton topon kai apeknisen xulon kai erriyen ekei kai epepolasen to sidhrion

7 kai eipen uywson sautw kai exeteinen thn ceira autou kai elaben auto

8 kai basileuV SuriaV hn polemwn en Israhl kai ebouleusato proV touV paidaV autou legwn eiV ton topon tonde tina elmwni parembalw

9 kai apesteilen Elisaie proV ton basilea Israhl legwn fulaxai mh parelqein en tw topw toutw oti ekei Suria kekruptai

10 kai apesteilen o basileuV Israhl eiV ton topon on eipen autw Elisaie kai efulaxato ekeiqen ou mian oude duo

11 kai exekinhqh h yuch basilewV SuriaV peri tou logou toutou kai ekalesen touV paidaV autou kai eipen proV autouV ouk anaggeleite moi tiV prodidwsin me basilei Israhl

12 kai eipen eiV twn paidwn autou ouci kurie mou basileu oti Elisaie o profhthV o en Israhl anaggellei tw basilei Israhl pantaV touV logouV ouV ean lalhshV en tw tamieiw tou koitwnoV sou

13 kai eipen deute idete pou outoV kai aposteilaV lhmyomai auton kai anhggeilan autw legonteV idou en Dwqaim

14 kai apesteilen ekei ippon kai arma kai dunamin bareian kai hlqon nuktoV kai periekuklwsan thn polin

15 kai wrqrisen o leitourgoV Elisaie anasthnai kai exhlqen kai idou dunamiV kuklousa thn polin kai ippoV kai arma kai eipen to paidarion proV auton w kurie pwV poihswmen

16 kai eipen Elisaie mh fobou oti pleiouV oi meq hmwn uper touV met autwn

17 kai proseuxato Elisaie kai eipen kurie dianoixon touV ofqalmouV tou paidariou kai idetw kai dihnoixen kurioV touV ofqalmouV autou kai eiden kai idou to oroV plhreV ippwn kai arma puroV perikuklw Elisaie

18 kai katebhsan proV auton kai proshuxato Elisaie proV kurion kai eipen pataxon dh touto to eqnoV aorasia kai epataxen autouV aorasia kata to rhma Elisaie

19 kai eipen proV autouV Elisaie ouc auth h poliV kai auth h odoV deute opisw mou kai apaxw umaV proV ton andra on zhteite kai aphgagen autouV eiV Samareian

20 kai egeneto wV eishlqon eiV Samareian kai eipen Elisaie anoixon dh kurie touV ofqalmouV autwn kai idetwsan kai dihnoixen kurioV touV ofqalmouV autwn kai eidon kai idou hsan en mesw SamareiaV

21 kai eipen o basileuV Israhl wV eiden autouV ei pataxaV pataxw pater

22 kai eipen ou pataxeiV ei mh ouV hcmalwteusaV en romfaia sou kai toxw sou su tupteiV paraqeV artouV kai udwr enwpion autwn kai fagetwsan kai pietwsan kai apelqetwsan proV ton kurion autwn

23 kai pareqhken autoiV paraqesin megalhn kai efagon kai epion kai apesteilen autouV kai aphlqon proV ton kurion autwn kai ou proseqento eti monozwnoi SuriaV tou elqein eiV ghn Israhl

24 kai egeneto meta tauta kai hqroisen uioV Ader basileuV SuriaV pasan thn parembolhn autou kai anebh kai periekaqisen Samareian

25 kai egeneto limoV megaV en Samareia kai idou periekaqhnto ep authn ewV ou egenhqh kefalh onou penthkonta siklwn arguriou kai tetarton tou kabou koprou peristerwn pente siklwn arguriou

26 kai hn o basileuV Israhl diaporeuomenoV epi tou teicouV kai gunh ebohsen proV auton legousa swson kurie basileu

27 kai eipen auth mh se swsai kurioV poqen swsw se mh apo thV alwnoV h apo thV lhnou

28 kai eipen auth o basileuV ti estin soi kai eipen h gunh auth eipen proV me doV ton uion sou kai fagomeqa auton shmeron kai ton uion mou kai fagomeqa auton aurion

29 kai hyhsamen ton uion mou kai efagomen auton kai eipon proV authn th hmera th deutera doV ton uion sou kai fagwmen auton kai ekruyen ton uion authV

30 kai egeneto wV hkousen o basileuV Israhl touV logouV thV gunaikoV dierrhxen ta imatia autou kai autoV dieporeueto epi tou teicouV kai eiden o laoV ton sakkon epi thV sarkoV autou eswqen

31 kai eipen tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei sthsetai h kefalh Elisaie ep autw shmeron

32 kai Elisaie ekaqhto en tw oikw autou kai oi presbuteroi ekaqhnto met autou kai apesteilen andra pro proswpou autou prin elqein ton aggelon proV auton kai autoV eipen proV touV presbuterouV ei oidate oti apesteilen o uioV tou foneutou outoV afelein thn kefalhn mou idete wV an elqh o aggeloV apokleisate thn quran kai paraqliyate auton en th qura ouci fwnh twn podwn tou kuriou autou katopisqen autou

33 eti autou lalountoV met autwn kai idou aggeloV katebh proV auton kai eipen idou auth h kakia para kuriou ti upomeinw tw kuriw eti

 

7

1 kai eipen Elisaie akouson logon kuriou tade legei kurioV wV h wra auth aurion metron semidalewV siklou kai dimetron kriqwn siklou en taiV pulaiV SamareiaV

2 kai apekriqh o tristathV ef on o basileuV epanepaueto epi thn ceira autou tw Elisaie kai eipen idou poihsei kurioV katarraktaV en ouranw mh estai to rhma touto kai Elisaie eipen idou su oyh toiV ofqalmoiV sou kai ekeiqen ou fagh

3 kai tessareV andreV hsan leproi para thn quran thV polewV kai eipen anhr proV ton plhsion autou ti hmeiV kaqhmeqa wde ewV apoqanwmen

4 ean eipwmen eiselqwmen eiV thn polin kai o limoV en th polei kai apoqanoumeqa ekei kai ean kaqiswmen wde kai apoqanoumeqa kai nun deute kai empeswmen eiV thn parembolhn SuriaV ean zwogonhswsin hmaV kai zhsomeqa kai ean qanatwswsin hmaV kai apoqanoumeqa5 kai anesthsan en tw skotei eiselqein eiV thn parembolhn SuriaV kai hlqon eiV meroV thV parembolhV SuriaV kai idou ouk estin anhr ekei

6 kai kurioV akousthn epoihsen thn parembolhn SuriaV fwnhn armatoV kai fwnhn ippou kai fwnhn dunamewV megalhV kai eipen anhr proV ton adelfon autou nun emisqwsato ef hmaV basileuV Israhl touV basileaV twn Cettaiwn kai touV basileaV Aiguptou tou elqein ef hmaV

7 kai anesthsan kai apedrasan en tw skotei kai egkatelipan taV skhnaV autwn kai touV ippouV autwn kai touV onouV autwn en th parembolh wV estin kai efugon proV thn yuchn eautwn

8 kai eishlqon oi leproi outoi ewV merouV thV parembolhV kai eishlqon eiV skhnhn mian kai efagon kai epion kai hran ekeiqen argurion kai crusion kai imatismon kai eporeuqhsan kai epestreyan kai eishlqon eiV skhnhn allhn kai elabon ekeiqen kai eporeuqhsan kai katekruyan

9 kai eipen anhr proV ton plhsion autou ouc outwV hmeiV poioumen h hmera auth hmera euaggeliaV estin kai hmeiV siwpwmen kai menomen ewV fwtoV tou prwi kai eurhsomen anomian kai nun deuro kai eiselqwmen kai anaggeilwmen eiV ton oikon tou basilewV

10 kai eishlqon kai ebohsan proV thn pulhn thV polewV kai anhggeilan autoiV legonteV eishlqomen eiV thn parembolhn SuriaV kai idou ouk estin ekei anhr kai fwnh anqrwpou oti ei mh ippoV dedemenoV kai onoV kai ai skhnai autwn wV eisin

11 kai ebohsan oi qurwroi kai anhggeilan eiV ton oikon tou basilewV esw

12 kai anesth o basileuV nuktoV kai eipen proV touV paidaV autou anaggelw dh umin a epoihsen hmin Suria egnwsan oti peinwmen hmeiV kai exhlqan ek thV parembolhV kai ekrubhsan en tw agrw legonteV oti exeleusontai ek thV polewV kai sullhmyomeqa autouV zwntaV kai eiV thn polin eiseleusomeqa

13 kai apekriqh eiV twn paidwn autou kai eipen labetwsan dh pente twn ippwn twn upoleleimmenwn oi kateleifqhsan wde idou eisin proV pan to plhqoV Israhl to ekleipon kai aposteloumen ekei kai oyomeqa

14 kai elabon duo epibataV ippwn kai apesteilen o basileuV Israhl opisw tou basilewV SuriaV legwn deute kai idete

15 kai eporeuqhsan opisw autwn ewV tou Iordanou kai idou pasa h odoV plhrhV imatiwn kai skeuwn wn erriyen Suria en tw qambeisqai autouV kai epestreyan oi aggeloi kai anhggeilan tw basilei

16 kai exhlqen o laoV kai dihrpasen thn parembolhn SuriaV kai egeneto metron semidalewV siklou kai dimetron kriqwn siklou kata to rhma kuriou

17 kai o basileuV katesthsen ton tristathn ef on o basileuV epanepaueto epi th ceiri autou epi thV pulhV kai sunepathsen auton o laoV en th pulh kai apeqanen kaqa elalhsen o anqrwpoV tou qeou oV elalhsen en tw katabhnai ton aggelon proV auton

18 kai egeneto kaqa elalhsen Elisaie proV ton basilea legwn Dimetron kriqhV siklou kai metron semidalewV siklou kai estai wV h wra auth aurion en th pulh SamareiaV

19 kai apekriqh o tristathV tw Elisaie kai eipen idou kurioV poiei katarraktaV en tw ouranw mh estai to rhma touto kai eipen Elisaie idou oyh toiV ofqalmoiV sou kai ekeiqen ou fagh

20 kai egeneto outwV kai sunepathsen auton o laoV en th pulh kai apeqanen

 

8

1 kai Elisaie elalhsen proV thn gunaika hV ezwpurhsen ton uion legwn anasthqi kai deuro su kai o oikoV sou kai paroikei ou ean paroikhshV oti keklhken kurioV limon epi thn ghn kai ge hlqen epi thn ghn epta eth

2 kai anesth h gunh kai epoihsen kata to rhma Elisaie kai eporeuqh auth kai o oikoV authV kai parwkei en gh allofulwn epta eth

3 kai egeneto meta to teloV twn epta etwn kai epestreyen h gunh ek ghV allofulwn eiV thn polin kai hlqen bohsai proV ton basilea peri tou oikou eauthV kai peri twn agrwn eauthV

4 kai o basileuV elalei proV Giezi to paidarion Elisaie tou anqrwpou tou qeou legwn dihghsai dh moi panta ta megala a epoihsen Elisaie

5 kai egeneto autou exhgoumenou tw basilei wV ezwpurhsen uion teqnhkota kai idou h gunh hV ezwpurhsen ton uion authV Elisaie bowsa proV ton basilea peri tou oikou eauthV kai peri twn agrwn eauthV kai eipen Giezi kurie basileu auth h gunh kai outoV o uioV authV on ezwpurhsen Elisaie

6 kai ephrwthsen o basileuV thn gunaika kai dihghsato autw kai edwken auth o basileuV eunoucon ena legwn epistreyon panta ta authV kai panta ta genhmata tou agrou authV apo thV hmeraV hV katelipen thn ghn ewV tou nun

7 kai hlqen Elisaie eiV Damaskon kai uioV Ader basileuV SuriaV hrrwstei kai anhggeilan autw legonteV hkei o anqrwpoV tou qeou ewV wde

8 kai eipen o basileuV proV Azahl labe en th ceiri sou manaa kai deuro eiV apanthn tw anqrwpw tou qeou kai epizhthson ton kurion par autou legwn ei zhsomai ek thV arrwstiaV mou tauthV

9 kai eporeuqh Azahl eiV apanthn autou kai elaben manaa en th ceiri autou kai panta ta agaqa Damaskou arsin tessarakonta kamhlwn kai hlqen kai esth enwpion autou kai eipen proV Elisaie o uioV sou uioV Ader basileuV SuriaV apesteilen me proV se legwn ei zhsomai ek thV arrwstiaV mou tauthV

10 kai eipen Elisaie deuro eipon autw zwh zhsh kai edeixen moi kurioV oti qanatw apoqanh

11 kai paresth tw proswpw autou kai eqhken ewV aiscunhV kai eklausen o anqrwpoV tou qeou

12 kai eipen Azahl ti oti o kurioV mou klaiei kai eipen oti oida osa poihseiV toiV uioiV Israhl kaka ta ocurwmata autwn exaposteleiV en puri kai touV eklektouV autwn en romfaia apokteneiV kai ta nhpia autwn enseiseiV kai taV en gastri ecousaV autwn anarrhxeiV

13 kai eipen Azahl tiV estin o douloV sou o kuwn o teqnhkwV oti poihsei to rhma touto kai eipen Elisaie edeixen moi kurioV se basileuonta epi Surian

14 kai aphlqen apo Elisaie kai eishlqen proV ton kurion autou kai eipen autw ti eipen soi Elisaie kai eipen eipen moi zwh zhsh

15 kai egeneto th epaurion kai elaben to macma kai ebayen en tw udati kai periebalen epi to proswpon autou kai apeqanen kai ebasileusen Azahl ant autou

16 en etei pemptw tw Iwram uiw Acaab basilei Israhl ebasileusen Iwram uioV Iwsafat basileuV Iouda

17 uioV triakonta kai duo etwn hn en tw basileuein auton kai oktw eth ebasileusen en Ierousalhm

18 kai eporeuqh en odw basilewn Israhl kaqwV epoihsen oikoV Acaab oti qugathr Acaab hn autw eiV gunaika kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou

19 kai ouk hqelhsen kurioV diafqeirai ton Ioudan dia Dauid ton doulon autou kaqwV eipen dounai autw lucnon kai toiV uioiV autou pasaV taV hmeraV

20 en taiV hmeraiV autou hqethsen Edwm upokatwqen ceiroV Iouda kai ebasileusan ef eautouV basilea

21 kai anebh Iwram eiV Siwr kai panta ta armata met autou kai egeneto autou anastantoV kai epataxen ton Edwm ton kuklwsanta ep auton kai touV arcontaV twn armatwn kai efugen o laoV eiV ta skhnwmata autwn

22 kai hqethsen Edwm upokatwqen ceiroV Iouda ewV thV hmeraV tauthV tote hqethsen Lobena en tw kairw ekeinw

23 kai ta loipa twn logwn Iwram kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegraptai epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

24 kai ekoimhqh Iwram meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei Dauid tou patroV autou kai ebasileusen OcoziaV uioV autou ant autou

25 en etei dwdekatw tw Iwram uiw Acaab basilei Israhl ebasileusen OcoziaV uioV Iwram

26 uioV eikosi kai duo etwn OcoziaV en tw basileuein auton kai eniauton ena ebasileusen en Ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou Goqolia qugathr Ambri basilewV Israhl

27 kai eporeuqh en odw oikou Acaab kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kaqwV o oikoV Acaab

28 kai eporeuqh meta Iwram uiou Acaab eiV polemon meta Azahl basilewV allofulwn en Remmwq Galaad kai epataxan oi Suroi ton Iwram

29 kai epestreyen o basileuV Iwram tou iatreuqhnai en Iezrael apo twn plhgwn wn epataxan auton en Remmwq en tw polemein auton meta Azahl basilewV SuriaV kai OcoziaV uioV Iwram katebh tou idein ton Iwram uion Acaab en Iezrael oti hrrwstei autoV

 

9

1 kai Elisaie o profhthV ekalesen ena twn uiwn twn profhtwn kai eipen autw zwsai thn osfun sou kai labe ton fakon tou elaiou toutou en th ceiri sou kai deuro eiV Remmwq Galaad

2 kai eiseleush ekei kai oyh ekei Iou uion Iwsafat uiou Namessi kai eiseleush kai anasthseiV auton ek mesou twn adelfwn autou kai eisaxeiV auton eiV to tamieion en tw tamieiw

3 kai lhmyh ton fakon tou elaiou kai epiceeiV epi thn kefalhn autou kai eipon tade legei kurioV kecrika se eiV basilea epi Israhl kai anoixeiV thn quran kai feuxh kai ou meneiV

4 kai eporeuqh to paidarion o profhthV eiV Remmwq Galaad

5 kai eishlqen kai idou oi arconteV thV dunamewV ekaqhnto kai eipen logoV moi proV se o arcwn kai eipen Iou proV tina ek pantwn hmwn kai eipen proV se o arcwn

6 kai anesth kai eishlqen eiV ton oikon kai epeceen to elaion epi thn kefalhn autou kai eipen autw tade legei kurioV o qeoV Israhl kecrika se eiV basilea epi laon kuriou epi ton Israhl

7 kai exoleqreuseiV ton oikon Acaab tou kuriou sou ek proswpou mou kai ekdikhseiV ta aimata twn doulwn mou twn profhtwn kai ta aimata pantwn twn doulwn kuriou ek ceiroV Iezabel

8 kai ek ceiroV olou tou oikou Acaab kai exoleqreuseiV tw oikw Acaab ourounta proV toicon kai sunecomenon kai egkataleleimmenon en Israhl

9 kai dwsw ton oikon Acaab wV ton oikon Ieroboam uiou Nabat kai wV ton oikon Baasa uiou Acia

10 kai thn Iezabel katafagontai oi kuneV en th meridi Iezrael kai ouk estin o qaptwn kai hnoixen thn quran kai efugen

11 kai Iou exhlqen proV touV paidaV tou kuriou autou kai eipon autw ei eirhnh ti oti eishlqen o epilhmptoV outoV proV se kai eipen autoiV umeiV oidate ton andra kai thn adolescian autou

12 kai eipon adikon apaggeilon dh hmin kai eipen Iou proV autouV outwV kai outwV elalhsen proV me legwn tade legei kurioV kecrika se eiV basilea epi Israhl

13 kai akousanteV espeusan kai elabon ekastoV to imation autou kai eqhkan upokatw autou epi garem twn anabaqmwn kai esalpisan en keratinh kai eipon ebasileusen Iou

14 kai sunestrafh Iou uioV Iwsafat uiou Namessi proV Iwram kai Iwram autoV efulassen en Remmwq Galaad autoV kai paV Israhl apo proswpou Azahl basilewV SuriaV

15 kai apestreyen Iwram o basileuV iatreuqhnai en Iezrael apo twn plhgwn wn epaisan auton oi Suroi en tw polemein auton meta Azahl basilewV SuriaV kai eipen Iou ei estin h yuch umwn met emou mh exelqetw ek thV polewV diapefeugwV tou poreuqhnai kai apaggeilai en Iezrael

16 kai ippeusen kai eporeuqh Iou kai katebh eiV Iezrael oti Iwram basileuV Israhl eqerapeueto en Iezrael apo twn toxeumatwn wn katetoxeusan auton oi Aramin en th Rammaq en tw polemw meta Azahl basilewV SuriaV oti autoV dunatoV kai anhr dunamewV kai OcoziaV basileuV Iouda katebh idein ton Iwram

17 kai o skopoV anebh epi ton purgon en Iezrael kai eiden ton koniorton Iou en tw paraginesqai auton kai eipen Koniorton egw blepw kai eipen Iwram labe epibathn kai aposteilon emprosqen autwn kai eipatw ei eirhnh

18 kai eporeuqh epibathV ippou eiV apanthn autwn kai eipen tade legei o basileuV ei eirhnh kai eipen Iou ti soi kai eirhnh epistrefe eiV ta opisw mou kai aphggeilen o skopoV legwn hlqen o aggeloV ewV autwn kai ouk anestreyen

19 kai apesteilen epibathn ippou deuteron kai hlqen proV auton kai eipen tade legei o basileuV ei eirhnh kai eipen Iou ti soi kai eirhnh epistrefou eiV ta opisw mou

20 kai aphggeilen o skopoV legwn hlqen ewV autwn kai ouk anestreyen kai o agwn hgen ton Iou uion Namessiou oti en parallagh egeneto

21 kai eipen Iwram zeuxon kai ezeuxen arma kai exhlqen Iwram basileuV Israhl kai OcoziaV basileuV Iouda anhr en tw armati autou kai exhlqon eiV apanthn Iou kai euron auton en th meridi Nabouqai tou Iezrahlitou

22 kai egeneto wV eiden Iwram ton Iou kai eipen ei eirhnh Iou kai eipen Iou ti eirhnh eti ai porneiai Iezabel thV mhtroV sou kai ta farmaka authV ta polla

23 kai epestreyen Iwram taV ceiraV autou tou fugein kai eipen proV Ocozian doloV Ocozia

24 kai eplhsen Iou thn ceira autou en tw toxw kai epataxen ton Iwram ana meson twn bracionwn autou kai exhlqen to beloV dia thV kardiaV autou kai ekamyen epi ta gonata autou

25 kai eipen Iou proV Badekar ton tristathn autou riyon auton en th meridi agrou Nabouqai tou Iezrahlitou oti mnhmoneuw egw kai su epibebhkoteV epi zeugh opisw Acaab tou patroV autou kai kurioV elaben ep auton to lhmma touto legwn

26 ei mh meta twn aimatwn Nabouqai kai ta aimata twn uiwn autou eidon ecqeV fhsin kurioV kai antapodwsw autw en th meridi tauth fhsin kurioV kai nun araV dh riyon auton en th meridi kata to rhma kuriou

27 kai OcoziaV basileuV Iouda eiden kai efugen odon Baiqaggan kai ediwxen opisw autou Iou kai eipen kai ge auton kai epataxen auton en tw armati en tw anabainein Gai h estin Ieblaam kai efugen eiV Mageddwn kai apeqanen ekei

28 kai epebibasan auton oi paideV autou epi to arma kai hgagon auton eiV Ierousalhm kai eqayan auton en tw tafw autou en polei Dauid

29 kai en etei endekatw Iwram basilewV Israhl ebasileusen OcoziaV epi Ioudan

30 kai hlqen Iou eiV Iezrael kai Iezabel hkousen kai estimisato touV ofqalmouV authV kai hgaqunen thn kefalhn authV kai diekuyen dia thV quridoV

31 kai Iou eiseporeueto en th polei kai eipen ei eirhnh Zambri o foneuthV tou kuriou autou

32 kai ephren to proswpon autou eiV thn qurida kai eiden authn kai eipen tiV ei su katabhqi met emou kai katekuyan proV auton duo eunoucoi

33 kai eipen kulisate authn kai ekulisan authn kai errantisqh tou aimatoV authV proV ton toicon kai proV touV ippouV kai sunepathsan authn

34 kai eishlqen Iou kai efagen kai epien kai eipen episkeyasqe dh thn kathramenhn tauthn kai qayate authn oti qugathr basilewV estin

35 kai eporeuqhsan qayai authn kai ouc euron en auth allo ti h to kranion kai oi podeV kai ta icnh twn ceirwn

36 kai epestreyan kai anhggeilan autw kai eipen logoV kuriou on elalhsen en ceiri doulou autou Hliou tou Qesbitou legwn en th meridi Iezrael katafagontai oi kuneV taV sarkaV Iezabel

37 kai estai to qnhsimaion Iezabel wV kopria epi proswpou tou agrou en th meridi Iezrael wste mh eipein autouV Iezabel

 

10

1 kai tw Acaab ebdomhkonta uioi en Samareia kai egrayen Iou biblion kai apesteilen en Samareia proV touV arcontaV SamareiaV kai proV touV presbuterouV kai proV touV tiqhnouV uiwn Acaab legwn

2 kai nun wV ean elqh to biblion touto proV umaV meq umwn oi uioi tou kuriou umwn kai meq umwn to arma kai oi ippoi kai poleiV ocurai kai ta opla

3 kai oyesqe ton agaqon kai ton euqh en toiV uioiV tou kuriou umwn kai katasthsete auton epi ton qronon tou patroV autou kai polemeite uper tou oikou tou kuriou umwn

4 kai efobhqhsan sfodra kai eipon idou oi duo basileiV ouk esthsan kata proswpon autou kai pwV sthsomeqa hmeiV

5 kai apesteilan oi epi tou oikou kai oi epi thV polewV kai oi presbuteroi kai oi tiqhnoi proV Iou legonteV paideV sou hmeiV kai osa ean eiphV proV hmaV poihsomen ou basileusomen andra to agaqon en ofqalmoiV sou poihsomen

6 kai egrayen proV autouV biblion deuteron legwn ei emoi umeiV kai thV fwnhV mou umeiV eisakouete labete thn kefalhn andrwn twn uiwn tou kuriou umwn kai enegkate proV me wV h wra aurion eiV Iezrael kai oi uioi tou basilewV hsan ebdomhkonta andreV outoi adroi thV polewV exetrefon autouV

7 kai egeneto wV hlqen to biblion proV autouV kai elabon touV uiouV tou basilewV kai esfaxan autouV ebdomhkonta andraV kai eqhkan taV kefalaV autwn en kartalloiV kai apesteilan autaV proV auton eiV Iezrael

8 kai hlqen o aggeloV kai aphggeilen legwn hnegkan taV kefalaV twn uiwn tou basilewV kai eipen qete autaV bounouV duo para thn quran thV pulhV eiV prwi

9 kai egeneto prwi kai exhlqen kai esth en tw pulwni thV polewV kai eipen proV panta ton laon dikaioi umeiV idou egw eimi sunestrafhn epi ton kurion mou kai apekteina auton kai tiV epataxen pantaV toutouV

10 idete affw oti ou peseitai apo tou rhmatoV kuriou eiV thn ghn ou elalhsen kurioV epi ton oikon Acaab kai kurioV epoihsen osa elalhsen en ceiri doulou autou Hliou

11 kai epataxen Iou pantaV touV kataleifqentaV en tw oikw Acaab en Iezrael kai pantaV touV adrouV autou kai touV gnwstouV autou kai touV iereiV autou wste mh katalipein autou kataleimma

12 kai anesth kai eporeuqh eiV Samareian autoV en Baiqakad twn poimenwn en th odw

13 kai Iou euren touV adelfouV Ocoziou basilewV Iouda kai eipen tineV umeiV kai eipon oi adelfoi Ocoziou hmeiV kai katebhmen eiV eirhnhn twn uiwn tou basilewV kai twn uiwn thV dunasteuoushV

14 kai eipen sullabete autouV zwntaV kai sunelabon autouV zwntaV kai esfaxan autouV eiV Baiqakad tessarakonta kai duo andraV ou katelipen andra ex autwn

15 kai eporeuqh ekeiqen kai euren ton Iwnadab uion Rhcab en th odw eiV apanthn autou kai euloghsen auton kai eipen proV auton Iou ei estin kardia sou meta kardiaV mou euqeia kaqwV h kardia mou meta thV kardiaV sou kai eipen Iwnadab estin kai eipen Iou kai ei estin doV thn ceira sou kai edwken thn ceira autou kai anebibasen auton proV auton epi to arma

16 kai eipen proV auton deuro met emou kai ide en tw zhlwsai me tw kuriw Sabawq kai epekaqisen auton en tw armati autou

17 kai eishlqen eiV Samareian kai epataxen pantaV touV kataleifqentaV tou Acaab en Samareia ewV tou afanisai auton kata to rhma kuriou o elalhsen proV Hliou

18 kai sunhqroisen Iou panta ton laon kai eipen proV autouV Acaab edouleusen tw Baal oliga kai ge Iou douleusei autw polla

19 kai nun panteV oi profhtai tou Baal pantaV touV doulouV autou kai touV iereiV autou kalesate proV me anhr mh episkephtw oti qusia megalh moi tw Baal paV oV ean episkeph ou zhsetai kai Iou epoihsen en pternismw ina apolesh touV doulouV tou Baal

20 kai eipen Iou agiasate iereian tw Baal kai ekhruxan

21 kai apesteilen Iou en panti Israhl legwn kai nun panteV oi douloi tou Baal kai panteV oi iereiV autou kai panteV oi profhtai autou mhdeiV apoleipesqw oti qusian megalhn poiw oV an apoleifqh ou zhsetai kai hlqon panteV oi douloi tou Baal kai panteV oi iereiV autou kai panteV oi profhtai autou ou kateleifqh anhr oV ou paregeneto kai eishlqon eiV ton oikon tou Baal kai eplhsqh o oikoV tou Baal stoma eiV stoma

22 kai eipen Iou tw epi tou oikou mesqaal exagage endumata pasi toiV douloiV tou Baal kai exhnegken autoiV o stolisthV

23 kai eishlqen Iou kai Iwnadab uioV Rhcab eiV oikon tou Baal kai eipen toiV douloiV tou Baal ereunhsate kai idete ei estin meq umwn twn doulwn kuriou oti all h oi douloi tou Baal monwtatoi

24 kai eishlqen tou poihsai ta qumata kai ta olokautwmata kai Iou etaxen eautw exw ogdohkonta andraV kai eipen anhr oV ean diaswqh apo twn andrwn wn egw anagw epi ceiraV umwn h yuch autou anti thV yuchV autou

25 kai egeneto wV sunetelesen poiwn thn olokautwsin kai eipen Iou toiV paratrecousin kai toiV tristataiV eiselqonteV pataxate autouV anhr mh exelqatw ex autwn kai epataxan autouV en stomati romfaiaV kai erriyan oi paratreconteV kai oi tristatai kai eporeuqhsan ewV polewV oikou tou Baal

26 kai exhnegkan thn sthlhn tou Baal kai eneprhsan authn

27 kai katespasan taV sthlaV tou Baal kai kaqeilon ton oikon tou Baal kai etaxan auton eiV lutrwnaV ewV thV hmeraV tauthV

28 kai hfanisen Iou ton Baal ex Israhl

29 plhn amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl ouk apesth Iou apo opisqen autwn ai damaleiV ai crusai en Baiqhl kai en Dan

30 kai eipen kurioV proV Iou anq wn osa hgaqunaV poihsai to euqeV en ofqalmoiV mou kai panta osa en th kardia mou epoihsaV tw oikw Acaab uioi tetartoi kaqhsontai soi epi qronou Israhl

31 kai Iou ouk efulaxen poreuesqai en nomw kuriou qeou Israhl en olh kardia autou ouk apesth epanwqen amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl

32 en taiV hmeraiV ekeinaiV hrxato kurioV sugkoptein en tw Israhl kai epataxen autouV Azahl en panti oriw Israhl

33 apo tou Iordanou kat anatolaV hliou pasan thn ghn Galaad tou Gaddi kai tou Roubhn kai tou Manassh apo Arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou Arnwn kai thn Galaad kai thn Basan

34 kai ta loipa twn logwn Iou kai panta osa epoihsen kai pasa h dunasteia autou kai taV sunayeiV aV sunhyen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

35 kai ekoimhqh Iou meta twn paterwn autou kai eqayan auton en Samareia kai ebasileusen IwacaV uioV autou ant autou

36 kai ai hmerai aV ebasileusen Iou epi Israhl eikosi oktw eth en Samareia

 

11

1 kai Goqolia h mhthr Ocoziou eiden oti apeqanon oi uioi authV kai apwlesen pan to sperma thV basileiaV

2 kai elaben Iwsabee qugathr tou basilewV Iwram adelfh Ocoziou ton IwaV uion adelfou authV kai ekleyen auton ek mesou twn uiwn tou basilewV twn qanatoumenwn auton kai thn trofon autou en tw tamieiw twn klinwn kai ekruyen auton apo proswpou GoqoliaV kai ouk eqanatwqh

3 kai hn met authV en oikw kuriou krubomenoV ex eth kai Goqolia basileuousa epi thV ghV

4 kai en tw etei tw ebdomw apesteilen Iwdae o iereuV kai elaben touV ekatontarcouV ton Corri kai ton Rasim kai aphgagen autouV proV auton eiV oikon kuriou kai dieqeto autoiV diaqhkhn kuriou kai wrkisen autouV enwpion kuriou kai edeixen autoiV Iwdae ton uion tou basilewV

5 kai eneteilato autoiV legwn outoV o logoV on poihsete to triton ex umwn eiselqetw to sabbaton kai fulaxete fulakhn oikou tou basilewV en tw pulwni

6 kai to triton en th pulh twn odwn kai to triton thV pulhV opisw twn paratrecontwn kai fulaxete thn fulakhn tou oikou

7 kai duo ceireV en umin paV o ekporeuomenoV to sabbaton kai fulaxousin thn fulakhn oikou kuriou proV ton basilea

8 kai kuklwsate epi ton basilea kuklw anhr kai to skeuoV autou en ceiri autou kai o eisporeuomenoV eiV ta sadhrwq apoqaneitai kai egeneto meta tou basilewV en tw ekporeuesqai auton kai en tw eisporeuesqai auton

9 kai epoihsan oi ekatontarcoi panta osa eneteilato Iwdae o sunetoV kai elaben anhr touV andraV autou touV eisporeuomenouV to sabbaton meta twn ekporeuomenwn to sabbaton kai eishlqen proV Iwdae ton ierea

10 kai edwken o iereuV toiV ekatontarcaiV touV seiromastaV kai touV trissouV tou basilewV Dauid touV en oikw kuriou

11 kai esthsan oi paratreconteV anhr kai to skeuoV autou en th ceiri autou apo thV wmiaV tou oikou thV dexiaV ewV thV wmiaV tou oikou thV euwnumou tou qusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw

12 kai exapesteilen ton uion tou basilewV kai edwken ep auton to nezer kai to marturion kai ebasileusen auton kai ecrisen auton kai ekrothsan th ceiri kai eipan zhtw o basileuV

13 kai hkousen Goqolia thn fwnhn twn trecontwn tou laou kai eishlqen proV ton laon eiV oikon kuriou

14 kai eiden kai idou o basileuV eisthkei epi tou stulou kata to krima kai oi wdoi kai ai salpiggeV proV ton basilea kai paV o laoV thV ghV cairwn kai salpizwn en salpigxin kai dierrhxen Goqolia ta imatia eauthV kai ebohsen sundesmoV sundesmoV

15 kai eneteilato Iwdae o iereuV toiV ekatontarcaiV toiV episkopoiV thV dunamewV kai eipen proV autouV exagagete authn eswqen twn sadhrwq kai o eisporeuomenoV opisw authV qanatw qanatwqhsetai romfaia oti eipen o iereuV kai mh apoqanh en oikw kuriou

16 kai epeqhkan auth ceiraV kai eishlqen odon eisodou twn ippwn oikou tou basilewV kai apeqanen ekei

17 kai dieqeto Iwdae diaqhkhn ana meson kuriou kai ana meson tou basilewV kai ana meson tou laou tou einai eiV laon tw kuriw kai ana meson tou basilewV kai ana meson tou laou

18 kai eishlqen paV o laoV thV ghV eiV oikon tou Baal kai katespasan auton kai ta qusiasthria autou kai taV eikonaV autou sunetriyan agaqwV kai ton Matqan ton ierea tou Baal apekteinan kata proswpon twn qusiasthriwn kai eqhken o iereuV episkopouV eiV ton oikon kuriou

19 kai elaben touV ekatontarcouV kai ton Corri kai ton Rasim kai panta ton laon thV ghV kai kathgagon ton basilea ex oikou kuriou kai eishlqen odon pulhV twn paratrecontwn oikou tou basilewV kai ekaqisan auton epi tou qronou twn basilewn

20 kai ecarh paV o laoV thV ghV kai h poliV hsucasen kai thn Goqolian eqanatwsan en romfaia en oikw tou basilewV

 

12

1 uioV etwn epta IwaV en tw basileuein auton

2 en etei ebdomw tw Iou ebasileusen IwaV kai tessarakonta eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou Abia ek thV Bhrsabee

3 kai epoihsen IwaV to euqeV enwpion kuriou pasaV taV hmeraV aV efwtisen auton Iwdae o iereuV

4 plhn twn uyhlwn ou metestaqhsan kai ekei eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

5 kai eipen IwaV proV touV iereiV pan to argurion twn agiwn to eisodiazomenon en tw oikw kuriou argurion suntimhsewV anhr argurion labwn suntimhsewV pan argurion o ean anabh epi kardian androV enegkein en oikw kuriou

6 labetwsan eautoiV oi iereiV anhr apo thV prasewV autwn kai autoi krathsousin to bedek tou oikou eiV panta ou ean eureqh ekei bedek

7 kai egenhqh en tw eikostw kai tritw etei tw basilei IwaV ouk ekrataiwsan oi iereiV to bedek tou oikou

8 kai ekalesen IwaV o basileuV Iwdae ton ierea kai touV iereiV kai eipen proV autouV ti oti ouk ekrataioute to bedek tou oikou kai nun mh labhte argurion apo twn prasewn umwn oti eiV to bedek tou oikou dwsete auto

9 kai sunefwnhsan oi iereiV tou mh labein argurion para tou laou kai tou mh eniscusai to bedek tou oikou

10 kai elaben Iwdae o iereuV kibwton mian kai etrhsen trwglhn epi thV sanidoV authV kai edwken authn para iamibin en tw oikw androV oikou kuriou kai edwkan oi iereiV oi fulassonteV ton staqmon pan to argurion to eureqen en oikw kuriou

11 kai egeneto wV eidon oti polu to argurion en th kibwtw kai anebh o grammateuV tou basilewV kai o iereuV o megaV kai esfigxan kai hriqmhsan to argurion to eureqen en oikw kuriou

12 kai edwkan to argurion to etoimasqen epi ceiraV poiountwn ta erga twn episkopwn oikou kuriou kai exedosan toiV tektosin twn xulwn kai toiV oikodomoiV toiV poiousin en oikw kuriou

13 kai toiV teicistaiV kai toiV latomoiV twn liqwn tou kthsasqai xula kai liqouV latomhtouV tou katascein to bedek oikou kuriou eiV panta osa exwdiasqh epi ton oikon tou krataiwsai

14 plhn ou poihqhsetai oikw kuriou qurai argurai hloi fialai kai salpiggeV pan skeuoV crusoun kai skeuoV arguroun ek tou arguriou tou eisenecqentoV en oikw kuriou

15 oti toiV poiousin ta erga dwsousin auto kai ekrataiwsan en autw ton oikon kuriou

16 kai ouk exelogizonto touV andraV oiV edidoun to argurion epi ceiraV autwn dounai toiV poiousin ta erga oti en pistei autwn poiousin

17 argurion peri amartiaV kai argurion peri plhmmeleiaV o ti eishnecqh en oikw kuriou toiV iereusin egeneto

18 tote anebh Azahl basileuV SuriaV kai epolemhsen epi Geq kai prokatelabeto authn kai etaxen Azahl to proswpon autou anabhnai epi Ierousalhm

19 kai elaben IwaV basileuV Iouda panta ta agia osa hgiasen Iwsafat kai Iwram kai OcoziaV oi patereV autou kai basileiV Iouda kai ta agia autou kai pan to crusion to eureqen en qhsauroiV oikou kuriou kai oikou tou basilewV kai apesteilen tw Azahl basilei SuriaV kai anebh apo Ierousalhm

20 kai ta loipa twn logwn IwaV kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

21 kai anesthsan oi douloi autou kai edhsan panta sundesmon kai epataxan ton IwaV en oikw Mallw tw en Gaalla

22 kai Iezicar uioV Iemouaq kai Iezebouq o uioV autou Swmhr oi douloi autou epataxan auton kai apeqanen kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei Dauid kai ebasileusen AmessiaV uioV autou ant autou

 

13

1 en etei eikostw kai tritw etei tw IwaV uiw Ocoziou basilei Iouda ebasileusen IwacaV uioV Iou en Samareia eptakaideka eth

2 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kai eporeuqh opisw amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl ouk apesth ap autwn

3 kai wrgisqh qumw kurioV en tw Israhl kai edwken autouV en ceiri Azahl basilewV SuriaV kai en ceiri uiou Ader uiou Azahl pasaV taV hmeraV

4 kai edehqh IwacaV tou proswpou kuriou kai ephkousen autou kurioV oti eiden thn qliyin Israhl oti eqliyen autouV basileuV SuriaV

5 kai edwken kurioV swthrian tw Israhl kai exhlqen upokatwqen ceiroV SuriaV kai ekaqisan oi uioi Israhl en toiV skhnwmasin autwn kaqwV ecqeV kai trithV

6 plhn ouk apesthsan apo amartiwn oikou Ieroboam oV exhmarten ton Israhl en autaiV eporeuqhsan kai ge to alsoV estaqh en Samareia

7 oti ouc upeleifqh tw IwacaV laoV all h penthkonta ippeiV kai deka armata kai deka ciliadeV pezwn oti apwlesen autouV basileuV SuriaV kai eqento autouV wV coun eiV katapathsin

8 kai ta loipa twn logwn IwacaV kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

9 kai ekoimhqh IwacaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en Samareia kai ebasileusen IwaV uioV autou ant autou

10 en etei triakostw kai ebdomw etei tw IwaV basilei Iouda ebasileusen IwaV uioV IwacaV epi Israhl en Samareia ekkaideka eth

11 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo pashV amartiaV Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl en autaiV eporeuqh

12 kai ta loipa twn logwn IwaV kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou aV epoihsen meta Amessiou basilewV Iouda ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

13 kai ekoimhqh IwaV meta twn paterwn autou kai Ieroboam ekaqisen epi tou qronou autou en Samareia meta twn uiwn Israhl

14 kai Elisaie hrrwsthsen thn arrwstian autou di hn apeqanen kai katebh proV auton IwaV basileuV Israhl kai eklausen epi proswpou autou kai eipen pater pater arma Israhl kai ippeuV autou

15 kai eipen autw Elisaie labe toxon kai belh kai elaben proV auton toxon kai belh

16 kai eipen tw basilei epibibason thn ceira sou epi to toxon kai epebibasen IwaV thn ceira autou epi to toxon kai epeqhken Elisaie taV ceiraV autou epi taV ceiraV tou basilewV

17 kai eipen anoixon thn qurida kat anatolaV kai hnoixen kai eipen Elisaie toxeuson kai etoxeusen kai eipen beloV swthriaV tw kuriw kai beloV swthriaV en Suria kai pataxeiV thn Surian en Afek ewV sunteleiaV

18 kai eipen autw Elisaie labe toxa kai elaben kai eipen tw basilei Israhl pataxon eiV thn ghn kai epataxen o basileuV triV kai esth

19 kai eluphqh ep autw o anqrwpoV tou qeou kai eipen ei epataxaV pentakiV h exakiV tote an epataxaV thn Surian ewV sunteleiaV kai nun triV pataxeiV thn Surian

20 kai apeqanen Elisaie kai eqayan auton kai monozwnoi Mwab hlqon en th gh elqontoV tou eniautou

21 kai egeneto autwn qaptontwn ton andra kai idou eidon ton monozwnon kai erriyan ton andra en tw tafw Elisaie kai eporeuqh kai hyato twn ostewn Elisaie kai ezhsen kai anesth epi touV podaV autou

22 kai Azahl exeqliyen ton Israhl pasaV taV hmeraV IwacaV

23 kai hlehsen kurioV autouV kai oiktirhsen autouV kai epebleyen proV autouV dia thn diaqhkhn autou thn meta Abraam kai Isaak kai Iakwb kai ouk hqelhsen kurioV diafqeirai autouV kai ouk aperriyen autouV apo tou proswpou autou

24 kai apeqanen Azahl basileuV SuriaV kai ebasileusen uioV Ader uioV autou ant autou

25 kai epestreyen IwaV uioV IwacaV kai elaben taV poleiV ek ceiroV uiou Ader uiou Azahl aV elaben ek ceiroV IwacaV tou patroV autou en tw polemw triV epataxen auton IwaV kai epestreyen taV poleiV Israhl

 

14

1 en etei deuterw tw IwaV uiw IwacaV basilei Israhl kai ebasileusen AmessiaV uioV IwaV basileuV Iouda

2 uioV eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou Iwadin ex Ierousalhm

3 kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou plhn ouc wV Dauid o pathr autou kata panta osa epoihsen IwaV o pathr autou epoihsen

4 plhn ta uyhla ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

5 kai egeneto ote katiscusen h basileia en ceiri autou kai epataxen touV doulouV autou touV pataxantaV ton patera autou

6 kai touV uiouV twn pataxantwn ouk eqanatwsen kaqwV gegraptai en bibliw nomwn Mwush wV eneteilato kurioV legwn ouk apoqanountai patereV uper uiwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn oti all h ekastoV en taiV amartiaiV autou apoqaneitai

7 autoV epataxen ton Edwm en Gaimele deka ciliadaV kai sunelabe thn petran en tw polemw kai ekalesen to onoma authV Kaqohl ewV thV hmeraV tauthV

8 tote apesteilen AmessiaV aggelouV proV IwaV uion IwacaV uiou Iou basilewV Israhl legwn deuro ofqwmen proswpoiV

9 kai apesteilen IwaV basileuV Israhl proV Amessian basilea Iouda legwn o akan o en tw Libanw apesteilen proV thn kedron thn en tw Libanw legwn doV thn qugatera sou tw uiw mou eiV gunaika kai dihlqon ta qhria tou agrou ta en tw Libanw kai sunepathsan ton akana

10 tuptwn epataxaV thn Idoumaian kai ephren se h kardia sou endoxasqhti kaqhmenoV en tw oikw sou kai ina ti erizeiV en kakia sou kai pesh su kai IoudaV meta sou

11 kai ouk hkousen AmessiaV kai anebh o basileuV Israhl kai wfqhsan proswpoiV autoV kai AmessiaV basileuV Iouda en BaiqsamuV th tou Iouda

12 kai eptaisen IoudaV apo proswpou Israhl kai efugen anhr eiV to skhnwma autou

13 kai ton Amessian uion IwaV uiou Ocoziou basilea Iouda sunelaben IwaV uioV IwacaV basileuV Israhl en BaiqsamuV kai hlqen eiV Ierousalhm kai kaqeilen en tw teicei Ierousalhm en th pulh Efraim ewV pulhV thV gwniaV tetrakosiouV phceiV

14 kai elaben to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en oikw kuriou kai en qhsauroiV oikou tou basilewV kai touV uiouV twn summixewn kai apestreyen eiV Samareian

15 kai ta loipa twn logwn IwaV osa epoihsen en dunasteia autou a epolemhsen meta Amessiou basilewV Iouda ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

16 kai ekoimhqh IwaV meta twn paterwn autou kai etafh en Samareia meta twn basilewn Israhl kai ebasileusen Ieroboam uioV autou ant autou

17 kai ezhsen AmessiaV uioV IwaV basileuV Iouda meta to apoqanein IwaV uion IwacaV basilea Israhl pentekaideka eth

18 kai ta loipa twn logwn Amessiou kai panta a epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

19 kai sunestrafhsan ep auton sustremma en Ierousalhm kai efugen eiV LaciV kai apesteilan opisw autou eiV LaciV kai eqanatwsan auton ekei

20 kai hran auton ef ippwn kai etafh en Ierousalhm meta twn paterwn autou en polei Dauid

21 kai elaben paV o laoV Iouda ton Azarian kai autoV uioV ekkaideka etwn kai ebasileusan auton anti tou patroV autou Amessiou

22 autoV wkodomhsen thn Ailwq kai epestreyen authn tw Iouda meta to koimhqhnai ton basilea meta twn paterwn autou

23 en etei pentekaidekatw tou Amessiou uiou IwaV basilewV Iouda ebasileusen Ieroboam uioV IwaV epi Israhl en Samareia tessarakonta kai en etoV

24 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl

25 autoV apesthsen to orion Israhl apo eisodou Aimaq ewV thV qalasshV thV Araba kata to rhma kuriou qeou Israhl o elalhsen en ceiri doulou autou Iwna uiou Amaqi tou profhtou tou ek Geqcober

26 oti eiden kurioV thn tapeinwsin Israhl pikran sfodra kai oligostouV sunecomenouV kai espanismenouV kai egkataleleimmenouV kai ouk hn o bohqwn tw Israhl

27 kai ouk elalhsen kurioV exaleiyai to sperma Israhl upokatwqen tou ouranou kai eswsen autouV dia ceiroV Ieroboam uiou IwaV

28 kai ta loipa twn logwn Ieroboam kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou osa epolemhsen kai osa epestreyen thn Damaskon kai thn Aimaq tw Iouda en Israhl ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

29 kai ekoimhqh Ieroboam meta twn paterwn autou meta basilewn Israhl kai ebasileusen AzariaV uioV Amessiou anti tou patroV autou

 

15

1 en etei eikostw kai ebdomw tw Ieroboam basilei Israhl ebasileusen AzariaV uioV Amessiou basilewV Iouda

2 uioV ekkaideka etwn hn en tw basileuein auton kai penthkonta kai duo eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Calia ex Ierousalhm

3 kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen AmessiaV o pathr autou

4 plhn twn uyhlwn ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

5 kai hyato kurioV tou basilewV kai hn leleprwmenoV ewV hmeraV qanatou autou kai ebasileusen en oikw affouswq kai Iwaqam uioV tou basilewV epi tw oikw krinwn ton laon thV ghV

6 kai ta loipa twn logwn Azariou kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

7 kai ekoimhqh AzariaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei Dauid kai ebasileusen Iwaqam uioV autou ant autou

8 en etei triakostw kai ogdow tw Azaria basilei Iouda ebasileusen ZacariaV uioV Ieroboam epi Israhl en Samareia examhnon

9 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kaqa epoihsan oi patereV autou ouk apesth apo amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl

10 kai sunestrafhsan ep auton Selloum uioV IabiV kai Keblaam kai epataxan auton kai eqanatwsan auton kai Selloum ebasileusen ant autou

11 kai ta loipa twn logwn Zacariou idou estin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

12 o logoV kuriou on elalhsen proV Iou legwn uioi tetartoi kaqhsontai soi epi qronou Israhl kai egeneto outwV

13 kai Selloum uioV IabiV ebasileusen kai en etei triakostw kai enatw Azaria basilei Iouda ebasileusen Selloum mhna hmerwn en Samareia

14 kai anebh Manahm uioV Gaddi ek Qarsila kai hlqen eiV Samareian kai epataxen ton Selloum uion IabiV en Samareia kai eqanatwsen auton

15 kai ta loipa twn logwn Selloum kai h sustrofh autou hn sunestrafh idou eisin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

16 tote epataxen Manahm thn Qersa kai panta ta en auth kai ta oria authV apo Qersa oti ouk hnoixan autw kai epataxen authn kai taV en gastri ecousaV anerrhxen

17 en etei triakostw kai enatw Azaria basilei Iouda kai ebasileusen Manahm uioV Gaddi epi Israhl deka eth en Samareia

18 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl

19 en taiV hmeraiV autou anebh Foul basileuV Assuriwn epi thn ghn kai Manahm edwken tw Foul cilia talanta arguriou einai thn ceira autou met autou

20 kai exhnegken Manahm to argurion epi ton Israhl epi pan dunaton iscui dounai tw basilei twn Assuriwn penthkonta siklouV tw andri tw eni kai apestreyen basileuV Assuriwn kai ouk esth ekei en th gh

21 kai ta loipa twn logwn Manahm kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

22 kai ekoimhqh Manahm meta twn paterwn autou kai ebasileusen FakeiaV uioV autou ant autou

23 en etei penthkostw tou Azariou basilewV Iouda ebasileusen FakeiaV uioV Manahm epi Israhl en Samareia duo eth

24 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl

25 kai sunestrafh ep auton Fakee uioV Romeliou o tristathV autou kai epataxen auton en Samareia enantion oikou tou basilewV meta tou Argob kai meta tou Aria kai met autou penthkonta andreV apo twn tetrakosiwn kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant autou

26 kai ta loipa twn logwn Fakeiou kai panta osa epoihsen idou eisin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

27 en etei penthkostw kai deuterw tou Azariou basilewV Iouda ebasileusen Fakee uioV Romeliou epi Israhl en Samareia eikosi eth

28 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn Ieroboam uiou Nabat oV exhmarten ton Israhl

29 en taiV hmeraiV Fakee basilewV Israhl hlqen Qaglaqfellasar basileuV Assuriwn kai elaben thn Ain kai thn Abelbaiqamaaca kai thn Ianwc kai thn Kenez kai thn Aswr kai thn Galaad kai thn Galilaian pasan ghn Nefqali kai apwkisen autouV eiV AssuriouV

30 kai sunestreyen sustremma Wshe uioV Hla epi Fakee uion Romeliou kai epataxen auton kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant autou en etei eikostw Iwaqam uiou Azariou

31 kai ta loipa twn logwn Fakee kai panta osa epoihsen idou estin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Israhl

32 en etei deuterw Fakee uiou Romeliou basilewV Israhl ebasileusen Iwaqam uioV Azariou basilewV Iouda

33 uioV eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai ekkaideka eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou Ierousa qugathr Sadwk

34 kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen OziaV o pathr autou

35 plhn ta uyhla ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmia en toiV uyhloiV autoV wkodomhsen thn pulhn oikou kuriou thn epanw

36 kai ta loipa twn logwn Iwaqam kai panta osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

37 en taiV hmeraiV ekeinaiV hrxato kurioV exapostellein en Iouda ton Raasswn basilea SuriaV kai ton Fakee uion Romeliou

38 kai ekoimhqh Iwaqam meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei Dauid tou patroV autou kai ebasileusen Acaz uioV autou ant autou

 

16

1 en etei eptakaidekatw Fakee uiou Romeliou ebasileusen Acaz uioV Iwaqam basilewV Iouda

2 uioV eikosi etwn hn Acaz en tw basileuein auton kai ekkaideka eth ebasileusen en Ierousalhm kai ouk epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou qeou autou pistwV wV Dauid o pathr autou

3 kai eporeuqh en odw Ieroboam uiou Nabat basilewV Israhl kai ge ton uion autou dihgen en puri kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou twn uiwn Israhl

4 kai equsiazen kai equmia en toiV uyhloiV kai epi twn bounwn kai upokatw pantoV xulou alswdouV

5 tote anebh Raasswn basileuV SuriaV kai Fakee uioV Romeliou basileuV Israhl eiV Ierousalhm eiV polemon kai epoliorkoun epi Acaz kai ouk edunanto polemein

6 en tw kairw ekeinw epestreyen Raasswn basileuV SuriaV thn Ailaq th Suria kai exebalen touV IoudaiouV ex Ailaq kai Idoumaioi hlqon eiV Ailaq kai katwkhsan ekei ewV thV hmeraV tauthV

7 kai apesteilen Acaz aggelouV proV Qaglaqfellasar basilea Assuriwn legwn douloV sou kai uioV sou egw anabhqi kai swson me ek ceiroV basilewV SuriaV kai ek ceiroV basilewV Israhl twn epanistamenwn ep eme

8 kai elaben Acaz to argurion kai to crusion to eureqen en qhsauroiV oikou kuriou kai oikou tou basilewV kai apesteilen tw basilei dwra

9 kai hkousen autou basileuV Assuriwn kai anebh basileuV Assuriwn eiV Damaskon kai sunelaben authn kai apwkisen authn kai ton Raasswn eqanatwsen

10 kai eporeuqh basileuV Acaz eiV apanthn tw Qaglaqfellasar basilei Assuriwn eiV Damaskon kai eiden to qusiasthrion en Damaskw kai apesteilen o basileuV Acaz proV Ourian ton ierea to omoiwma tou qusiasthriou kai ton ruqmon autou eiV pasan poihsin autou

11 kai wkodomhsen OuriaV o iereuV to qusiasthrion kata panta osa apesteilen o basileuV Acaz ek Damaskou

12 kai eiden o basileuV to qusiasthrion kai anebh ep auto

13 kai equmiasen thn olokautwsin autou kai thn qusian autou kai thn spondhn autou kai proseceen to aima twn eirhnikwn twn autou epi to qusiasthrion

14 kai to qusiasthrion to calkoun to apenanti kuriou kai proshgagen apo proswpou tou oikou kuriou apo tou ana meson tou qusiasthriou kai apo tou ana meson tou oikou kuriou kai edwken auto epi mhron tou qusiasthriou kata borran

15 kai eneteilato o basileuV Acaz tw Ouria tw ierei legwn epi to qusiasthrion to mega prosfere thn olokautwsin thn prwinhn kai thn qusian thn esperinhn kai thn olokautwsin tou basilewV kai thn qusian autou kai thn olokautwsin pantoV tou laou kai thn qusian autwn kai thn spondhn autwn kai pan aima olokautwsewV kai pan aima qusiaV ep auto prosceeiV kai to qusiasthrion to calkoun estai moi eiV to prwi

16 kai epoihsen OuriaV o iereuV kata panta osa eneteilato autw o basileuV Acaz

17 kai sunekoyen o basileuV Acaz ta sugkleismata twn mecwnwq kai methren ap autwn ton louthra kai thn qalassan kaqeilen apo twn bown twn calkwn twn upokatw authV kai edwken authn epi basin liqinhn

18 kai ton qemelion thV kaqedraV wkodomhsen en oikw kuriou kai thn eisodon tou basilewV thn exw epestreyen en oikw kuriou apo proswpou basilewV Assuriwn

19 kai ta loipa twn logwn Acaz osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

20 kai ekoimhqh Acaz meta twn paterwn autou kai etafh en polei Dauid kai ebasileusen EzekiaV uioV autou ant autou

 

17

1 en etei dwdekatw tw Acaz basilei Iouda ebasileusen Wshe uioV Hla en Samareia epi Israhl ennea eth

2 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou plhn ouc wV oi basileiV Israhl oi hsan emprosqen autou

3 ep auton anebh Salamanasar basileuV Assuriwn kai egenhqh autw Wshe douloV kai epestreyen autw manaa

4 kai euren basileuV Assuriwn en tw Wshe adikian oti apesteilen aggelouV proV Shgwr basilea Aiguptou kai ouk hnegken manaa tw basilei Assuriwn en tw eniautw ekeinw kai epoliorkhsen auton o basileuV Assuriwn kai edhsen auton en oikw fulakhV

5 kai anebh o basileuV Assuriwn en pash th gh kai anebh eiV Samareian kai epoliorkhsen ep authn tria eth

6 en etei enatw Wshe sunelaben basileuV Assuriwn thn Samareian kai apwkisen ton Israhl eiV AssuriouV kai katwkisen autouV en Alae kai en Abwr potamoiV Gwzan kai Orh Mhdwn

7 kai egeneto oti hmarton oi uioi Israhl tw kuriw qew autwn tw anagagonti autouV ek ghV Aiguptou upokatwqen ceiroV Faraw basilewV Aiguptou kai efobhqhsan qeouV eterouV

8 kai eporeuqhsan toiV dikaiwmasin twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou uiwn Israhl kai oi basileiV Israhl osoi epoihsan

9 kai osoi hmfiesanto oi uioi Israhl logouV ouc outwV kata kuriou qeou autwn kai wkodomhsan eautoiV uyhla en pasaiV taiV polesin autwn apo purgou fulassontwn ewV polewV ocuraV

10 kai esthlwsan eautoiV sthlaV kai alsh epi panti bounw uyhlw kai upokatw pantoV xulou alswdouV

11 kai equmiasan ekei en pasin uyhloiV kaqwV ta eqnh a apwkisen kurioV ek proswpou autwn kai epoihsan koinwnouV kai ecaraxan tou parorgisai ton kurion

12 kai elatreusan toiV eidwloiV oiV eipen kurioV autoiV ou poihsete to rhma touto kuriw

13 kai diemarturato kurioV en tw Israhl kai en tw Iouda en ceiri pantwn twn profhtwn autou pantoV orwntoV legwn apostrafhte apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai fulaxate taV entolaV mou kai ta dikaiwmata mou kai panta ton nomon on eneteilamhn toiV patrasin umwn osa apesteila autoiV en ceiri twn doulwn mou twn profhtwn

14 kai ouk hkousan kai esklhrunan ton nwton autwn uper ton nwton twn paterwn autwn

15 kai ta marturia autou osa diemarturato autoiV ouk efulaxan kai eporeuqhsan opisw twn mataiwn kai emataiwqhsan kai opisw twn eqnwn twn perikuklw autwn wn eneteilato autoiV tou mh poihsai kata tauta

16 egkatelipon taV entolaV kuriou qeou autwn kai epoihsan eautoiV cwneuma duo damaleiV kai epoihsan alsh kai prosekunhsan pash th dunamei tou ouranou kai elatreusan tw Baal

17 kai dihgon touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn en puri kai emanteuonto manteiaV kai oiwnizonto kai epraqhsan tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV kuriou parorgisai auton

18 kai equmwqh kurioV sfodra en tw Israhl kai apesthsen autouV apo tou proswpou autou kai ouc upeleifqh plhn fulh Iouda monwtath

19 kai ge IoudaV ouk efulaxen taV entolaV kuriou tou qeou autwn kai eporeuqhsan en toiV dikaiwmasin Israhl oiV epoihsan

20 kai apewsanto ton kurion en panti spermati Israhl kai esaleusen autouV kai edwken autouV en ceiri diarpazontwn autouV ewV ou aperriyen autouV apo proswpou autou

21 oti plhn Israhl epanwqen oikou Dauid kai ebasileusan ton Ieroboam uion Nabat kai exewsen Ieroboam ton Israhl exopisqen kuriou kai exhmarten autouV amartian megalhn

22 kai eporeuqhsan oi uioi Israhl en pash amartia Ieroboam h epoihsen ouk apesthsan ap authV

23 ewV ou metesthsen kurioV ton Israhl apo proswpou autou kaqwV elalhsen kurioV en ceiri pantwn twn doulwn autou twn profhtwn kai apwkisqh Israhl epanwqen thV ghV autou eiV AssuriouV ewV thV hmeraV tauthV

24 kai hgagen basileuV Assuriwn ek BabulwnoV ton ek Counqa kai apo Aia kai apo Aimaq kai Sepfarouain kai katwkisqhsan en polesin SamareiaV anti twn uiwn Israhl kai eklhronomhsan thn Samareian kai katwkhsan en taiV polesin authV

25 kai egeneto en arch thV kaqedraV autwn ouk efobhqhsan ton kurion kai apesteilen kurioV en autoiV touV leontaV kai hsan apoktennonteV en autoiV

26 kai eipon tw basilei Assuriwn legonteV ta eqnh a apwkisaV kai antekaqisaV en polesin SamareiaV ouk egnwsan to krima tou qeou thV ghV kai apesteilen eiV autouV touV leontaV kai idou eisin qanatounteV autouV kaqoti ouk oidasin to krima tou qeou thV ghV

27 kai eneteilato o basileuV Assuriwn legwn apagete ekeiqen kai poreuesqwsan kai katoikeitwsan ekei kai fwtiousin autouV to krima tou qeou thV ghV

28 kai hgagon ena twn ierewn wn apwkisan apo SamareiaV kai ekaqisen en Baiqhl kai hn fwtizwn autouV pwV fobhqwsin ton kurion

29 kai hsan poiounteV eqnh eqnh qeouV autwn kai eqhkan en oikw twn uyhlwn wn epoihsan oi Samaritai eqnh en taiV polesin autwn en aiV katwkoun en autaiV

30 kai oi andreV BabulwnoV epoihsan thn Sokcwqbainiq kai oi andreV Couq epoihsan thn Nhrigel kai oi andreV Aimaq epoihsan thn Asimaq

31 kai oi Euaioi epoihsan thn Eblazer kai thn Qarqak kai oi Sepfarouain katekaion touV uiouV autwn en puri tw Adramelec kai Anhmelec qeoiV Sepfarouain

32 kai hsan foboumenoi ton kurion kai katwkisan ta bdelugmata autwn en toiV oikoiV twn uyhlwn a epoihsan en Samareia eqnoV eqnoV en polei en h katwkoun en auth kai hsan foboumenoi ton kurion kai epoihsan eautoiV iereiV twn uyhlwn kai epoihsan eautoiV en oikw twn uyhlwn

33 ton kurion efobounto kai toiV qeoiV autwn elatreuon kata to krima twn eqnwn oqen apwkisen autouV ekeiqen

34 ewV thV hmeraV tauthV autoi epoioun kata to krima autwn autoi fobountai kai autoi poiousin kata ta dikaiwmata autwn kai kata thn krisin autwn kai kata ton nomon kai kata thn entolhn hn eneteilato kurioV toiV uioiV Iakwb ou eqhken to onoma autou Israhl

35 kai dieqeto kurioV met autwn diaqhkhn kai eneteilato autoiV legwn ou fobhqhsesqe qeouV eterouV kai ou proskunhsete autoiV kai ou latreusete autoiV kai ou qusiasete autoiV

36 oti all h tw kuriw oV anhgagen umaV ek ghV Aiguptou en iscui megalh kai en bracioni uyhlw auton fobhqhsesqe kai autw proskunhsete kai autw qusete

37 kai ta dikaiwmata kai ta krimata kai ton nomon kai taV entolaV aV egrayen umin fulassesqe poiein pasaV taV hmeraV kai ou fobhqhsesqe qeouV eterouV

38 kai thn diaqhkhn hn dieqeto meq umwn ouk epilhsesqe kai ou fobhqhsesqe qeouV eterouV

39 oti all h ton kurion qeon umwn fobhqhsesqe kai autoV exeleitai umaV ek pantwn twn ecqrwn umwn

40 kai ouk akousesqe epi tw krimati autwn o autoi poiousin

41 kai hsan ta eqnh tauta foboumenoi ton kurion kai toiV gluptoiV autwn hsan douleuonteV kai ge oi uioi kai oi uioi twn uiwn autwn kaqa epoihsan oi patereV autwn poiousin ewV thV hmeraV tauthV

 

18

1 kai egeneto en etei tritw tw Wshe uiw Hla basilei Israhl ebasileusen EzekiaV uioV Acaz basilewV Iouda

2 uioV eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Abou qugathr Zacariou

3 kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen Dauid o pathr autou

4 autoV exhren ta uyhla kai sunetriyen pasaV taV sthlaV kai exwleqreusen ta alsh kai ton ofin ton calkoun on epoihsen MwushV oti ewV twn hmerwn ekeinwn hsan oi uioi Israhl qumiwnteV autw kai ekalesen auton Neesqan

5 en kuriw qew Israhl hlpisen kai met auton ouk egenhqh omoioV autw en basileusin Iouda kai en toiV genomenoiV emprosqen autou

6 kai ekollhqh tw kuriw ouk apesth opisqen autou kai efulaxen taV entolaV autou osaV eneteilato Mwush

7 kai hn kurioV met autou en pasin oiV epoiei sunhken kai hqethsen en tw basilei Assuriwn kai ouk edouleusen autw

8 autoV epataxen touV allofulouV ewV GazhV kai ewV oriou authV apo purgou fulassontwn kai ewV polewV ocuraV

9 kai egeneto en tw etei tw tetartw basilei Ezekia autoV eniautoV o ebdomoV tw Wshe uiw Hla basilei Israhl anebh Salamanassar basileuV Assuriwn epi Samareian kai epoliorkei ep authn

10 kai katelabeto authn apo telouV triwn etwn en etei ektw tw Ezekia autoV eniautoV enatoV tw Wshe basilei Israhl kai sunelhmfqh Samareia

11 kai apwkisen basileuV Assuriwn thn Samareian eiV AssuriouV kai eqhken autouV en Alae kai en Abwr potamw Gwzan kai Orh Mhdwn

12 anq wn oti ouk hkousan thV fwnhV kuriou qeou autwn kai parebhsan thn diaqhkhn autou panta osa eneteilato MwushV o douloV kuriou kai ouk hkousan kai ouk epoihsan

13 kai tw tessareskaidekatw etei basilei Ezekiou anebh Sennachrim basileuV Assuriwn epi taV poleiV Iouda taV ocuraV kai sunelaben autaV

14 kai apesteilen EzekiaV basileuV Iouda aggelouV proV basilea Assuriwn eiV LaciV legwn hmarthka apostrafhti ap emou o ean epiqhV ep eme bastasw kai epeqhken o basileuV Assuriwn epi Ezekian basilea Iouda triakosia talanta arguriou kai triakonta talanta crusiou

15 kai edwken EzekiaV pan to argurion to eureqen en oikw kuriou kai en qhsauroiV oikou tou basilewV

16 en tw kairw ekeinw sunekoyen EzekiaV taV quraV naou kuriou kai ta esthrigmena a ecruswsen EzekiaV basileuV Iouda kai edwken auta basilei Assuriwn

17 kai apesteilen basileuV Assuriwn ton Qarqan kai ton RafiV kai ton Rayakhn ek LaciV proV ton basilea Ezekian en dunamei bareia epi Ierousalhm kai anebhsan kai hlqon eiV Ierousalhm kai esthsan en tw udragwgw thV kolumbhqraV thV anw h estin en th odw tou agrou tou gnafewV

18 kai ebohsan proV Ezekian kai exhlqon proV auton Eliakim uioV Celkiou o oikonomoV kai SomnaV o grammateuV kai IwaV uioV Asaf o anamimnhskwn

19 kai eipen proV autouV RayakhV eipate dh proV Ezekian tade legei o basileuV o megaV basileuV Assuriwn tiV h pepoiqhsiV auth hn pepoiqaV

20 eipaV plhn logoi ceilewn boulh kai dunamiV eiV polemon nun oun tini pepoiqwV hqethsaV en emoi

21 nun idou pepoiqaV sautw epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep Aigupton oV an sthricqh anhr ep authn kai eiseleusetai eiV thn ceira autou kai trhsei authn outwV Faraw basileuV Aiguptou pasin toiV pepoiqosin ep auton

22 kai oti eipaV proV me epi kurion qeon pepoiqamen ouci autoV outoV ou apesthsen EzekiaV ta uyhla autou kai ta qusiasthria autou kai eipen tw Iouda kai th Ierousalhm enwpion tou qusiasthriou toutou proskunhsete en Ierousalhm

23 kai nun micqhte dh tw kuriw mou basilei Assuriwn kai dwsw soi disciliouV ippouV ei dunhsh dounai seautw epibataV ep autouV

24 kai pwV apostreyeiV to proswpon toparcou enoV twn doulwn tou kuriou mou twn elacistwn kai hlpisaV sautw ep Aigupton eiV armata kai ippeiV

25 kai nun mh aneu kuriou anebhmen epi ton topon touton tou diafqeirai auton kurioV eipen proV me anabhqi epi thn ghn tauthn kai diafqeiron authn

26 kai eipen Eliakim uioV Celkiou kai SomnaV kai IwaV proV Rayakhn lalhson dh proV touV paidaV sou Suristi oti akouomen hmeiV kai ou lalhseiV meq hmwn Ioudaisti kai ina ti laleiV en toiV wsin tou laou tou epi tou teicouV

27 kai eipen proV autouV RayakhV mh epi ton kurion sou kai proV se apesteilen me o kurioV mou lalhsai touV logouV toutouV ouci epi touV andraV touV kaqhmenouV epi tou teicouV tou fagein thn kopron autwn kai piein to ouron autwn meq umwn ama

28 kai esth RayakhV kai ebohsen fwnh megalh Ioudaisti kai elalhsen kai eipen akousate touV logouV tou megalou basilewV Assuriwn

29 tade legei o basileuV mh epairetw umaV EzekiaV logoiV oti ou mh dunhtai umaV exelesqai ek ceiroV mou

30 kai mh epelpizetw umaV EzekiaV proV kurion legwn exairoumenoV exeleitai hmaV kurioV ou mh paradoqh h poliV auth en ceiri basilewV Assuriwn

31 mh akouete Ezekiou oti tade legei o basileuV Assuriwn poihsate met emou eulogian kai exelqate proV me kai pietai anhr thn ampelon autou kai anhr thn sukhn autou fagetai kai pietai udwr tou lakkou autou

32 ewV elqw kai labw umaV eiV ghn wV gh umwn gh sitou kai oinou kai artou kai ampelwnwn gh elaiaV elaiou kai melitoV kai zhsete kai ou mh apoqanhte kai mh akouete Ezekiou oti apata umaV legwn kurioV rusetai hmaV

33 mh ruomenoi errusanto oi qeoi twn eqnwn ekastoV thn eautou cwran ek ceiroV basilewV Assuriwn

34 pou estin o qeoV Aimaq kai Arfad pou estin o qeoV Sepfarouain kai oti exeilanto Samareian ek ceiroV mou

35 tiV en pasin toiV qeoiV twn gaiwn oi exeilanto taV gaV autwn ek ceiroV mou oti exeleitai kurioV thn Ierousalhm ek ceiroV mou

36 kai ekwfeusan kai ouk apekriqhsan autw logon oti entolh tou basilewV legwn ouk apokriqhsesqe autw

37 kai eishlqen Eliakim uioV Celkiou o oikonomoV kai SomnaV o grammateuV kai IwaV uioV Asaf o anamimnhskwn proV Ezekian dierrhcoteV ta imatia kai anhggeilan autw touV logouV Rayakou

 

19

1 kai egeneto wV hkousen o basileuV EzekiaV kai dierrhxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai eishlqen eiV oikon kuriou

2 kai apesteilen Eliakim ton oikonomon kai Somnan ton grammatea kai touV presbuterouV twn ierewn peribeblhmenouV sakkouV proV Hsaian ton profhthn uion AmwV

3 kai eipon proV auton tade legei EzekiaV hmera qliyewV kai elegmou kai parorgismou h hmera auth oti hlqon uioi ewV wdinwn kai iscuV ouk estin th tiktoush

4 ei pwV eisakousetai kurioV o qeoV sou pantaV touV logouV Rayakou on apesteilen auton basileuV Assuriwn o kurioV autou oneidizein qeon zwnta kai blasfhmein en logoiV oiV hkousen kurioV o qeoV sou kai lhmyh proseuchn peri tou leimmatoV tou euriskomenou

5 kai hlqon oi paideV tou basilewV Ezekiou proV Hsaian

6 kai eipen autoiV HsaiaV tade ereite proV ton kurion umwn tade legei kurioV mh fobhqhV apo twn logwn wn hkousaV wn eblasfhmhsan ta paidaria basilewV Assuriwn

7 idou egw didwmi en autw pneuma kai akousetai aggelian kai apostrafhsetai eiV thn ghn autou kai katabalw auton en romfaia en th gh autou

8 kai epestreyen RayakhV kai euren ton basilea Assuriwn polemounta epi Lomna oti hkousen oti aphren apo LaciV

9 kai hkousen peri Qaraka basilewV Aiqiopwn legwn idou exhlqen polemein meta sou kai epestreyen kai apesteilen aggelouV proV Ezekian legwn

10 mh epairetw se o qeoV sou ef w su pepoiqaV ep autw legwn ou mh paradoqh Ierousalhm eiV ceiraV basilewV Assuriwn

11 idou su hkousaV panta osa epoihsan basileiV Assuriwn pasaiV taiV gaiV tou anaqematisai autaV kai su rusqhsh

12 mh exeilanto autouV oi qeoi twn eqnwn ouV diefqeiran oi patereV mou thn te Gwzan kai thn Carran kai RafeV kai uiouV Edem touV en Qaesqen

13 pou estin o basileuV Aimaq kai o basileuV Arfad kai pou estin Sepfarouain Ana kai Aua

14 kai elaben EzekiaV ta biblia ek ceiroV twn aggelwn kai anegnw auta kai anebh eiV oikon kuriou kai aneptuxen auta EzekiaV enantion kuriou

15 kai eipen kurie o qeoV Israhl o kaqhmenoV epi twn ceroubin su ei o qeoV monoV en pasaiV taiV basileiaiV thV ghV su epoihsaV ton ouranon kai thn ghn

16 klinon kurie to ouV sou kai akouson anoixon kurie touV ofqalmouV sou kai ide kai akouson touV logouV Sennachrim ouV apesteilen oneidizein qeon zwnta

17 oti alhqeia kurie hrhmwsan basileiV Assuriwn ta eqnh

18 kai edwkan touV qeouV autwn eiV to pur oti ou qeoi eisin all h erga ceirwn anqrwpwn xula kai liqoi kai apwlesan autouV

19 kai nun kurie o qeoV hmwn swson hmaV ek ceiroV autou kai gnwsontai pasai ai basileiai thV ghV oti su kurioV o qeoV monoV

20 kai apesteilen HsaiaV uioV AmwV proV Ezekian legwn tade legei kurioV o qeoV twn dunamewn o qeoV Israhl a proshuxw proV me peri Sennachrim basilewV Assuriwn hkousa

21 outoV o logoV on elalhsen kurioV ep auton exoudenhsen se kai emukthrisen se parqenoV qugathr Siwn epi soi kefalhn authV ekinhsen qugathr Ierousalhm

22 tina wneidisaV kai eblasfhmhsaV kai epi tina uywsaV fwnhn kai hraV eiV uyoV touV ofqalmouV sou eiV ton agion tou Israhl

23 en ceiri aggelwn sou wneidisaV kurion kai eipaV en tw plhqei twn armatwn mou egw anabhsomai eiV uyoV orewn mhrouV tou Libanou kai ekoya to megeqoV thV kedrou autou ta eklekta kuparisswn autou kai hlqon eiV melon telouV autou drumou Karmhlou autou

24 egw eyuxa kai epion udata allotria kai exhrhmwsa tw icnei tou podoV mou pantaV potamouV periochV

25 eplasa authn nun hgagon authn kai egenhqh eiV eparseiV apoikesiwn macimwn poleiV ocuraV

26 kai oi enoikounteV en autaiV hsqenhsan th ceiri epthxan kai kathscunqhsan egenonto cortoV agrou h clwra botanh cloh dwmatwn kai pathma apenanti esthkotoV

27 kai thn kaqedran sou kai thn exodon sou kai thn eisodon sou egnwn kai ton qumon sou ep eme

28 dia to orgisqhnai se ep eme kai to strhnoV sou anebh en toiV wsin mou kai qhsw ta agkistra mou en toiV mukthrsin sou kai calinon en toiV ceilesin sou kai apostreyw se en th odw h hlqeV en auth

29 kai touto soi to shmeion fagh touton ton eniauton automata kai tw etei tw deuterw ta anatellonta kai eti tritw spora kai amhtoV kai futeia ampelwnwn kai fagesqe ton karpon autwn

30 kai prosqhsei to diaseswsmenon oikou Iouda to upoleifqen rizan katw kai poihsei karpon anw

31 oti ex Ierousalhm exeleusetai kataleimma kai anaswzomenoV ex orouV Siwn o zhloV kuriou twn dunamewn poihsei touto

32 ouc outwV tade legei kurioV proV basilea Assuriwn ouk eiseleusetai eiV thn polin tauthn kai ou toxeusei ekei beloV kai ou profqasei authn qureoV kai ou mh ekceh proV authn proscwma

33 th odw h hlqen en auth apostrafhsetai kai eiV thn polin tauthn ouk eiseleusetai legei kurioV

34 kai uperaspiw uper thV polewV tauthV di eme kai dia Dauid ton doulon mou

35 kai egeneto ewV nuktoV kai exhlqen aggeloV kuriou kai epataxen en th parembolh twn Assuriwn ekaton ogdohkonta pente ciliadaV kai wrqrisan to prwi kai idou panteV swmata nekra

36 kai aphren kai eporeuqh kai apestreyen Sennachrim basileuV Assuriwn kai wkhsen en Nineuh

37 kai egeneto autou proskunountoV en oikw Neserac qeou autou kai Adramelec kai Sarasar oi uioi autou epataxan auton en macaira kai autoi eswqhsan eiV ghn Ararat kai ebasileusen Asordan o uioV autou ant autou

 

20

1 en taiV hmeraiV ekeinaiV hrrwsthsen EzekiaV eiV qanaton kai eishlqen proV auton HsaiaV uioV AmwV o profhthV kai eipen proV auton tade legei kurioV enteilai tw oikw sou oti apoqnhskeiV su kai ou zhsh

2 kai apestreyen EzekiaV to proswpon autou proV ton toicon kai huxato proV kurion legwn

3 w dh kurie mnhsqhti dh osa periepathsa enwpion sou en alhqeia kai en kardia plhrei kai to agaqon en ofqalmoiV sou epoihsa kai eklausen EzekiaV klauqmw megalw

4 kai hn HsaiaV en th aulh th mesh kai rhma kuriou egeneto proV auton legwn

5 epistreyon kai ereiV proV Ezekian ton hgoumenon tou laou mou tade legei kurioV o qeoV Dauid tou patroV sou hkousa thV proseuchV sou eidon ta dakrua sou idou egw iasomai se th hmera th trith anabhsh eiV oikon kuriou

6 kai prosqhsw epi taV hmeraV sou pente kai deka eth kai ek ceiroV basilewV Assuriwn swsw se kai thn polin tauthn kai uperaspiw uper thV polewV tauthV di eme kai dia Dauid ton doulon mou

7 kai eipen labetwsan palaqhn sukwn kai epiqetwsan epi to elkoV kai ugiasei

8 kai eipen EzekiaV proV Hsaian ti to shmeion oti iasetai me kurioV kai anabhsomai eiV oikon kuriou th hmera th trith

9 kai eipen HsaiaV touto to shmeion para kuriou oti poihsei kurioV ton logon on elalhsen poreusetai h skia deka baqmouV ean epistrefh deka baqmouV

10 kai eipen EzekiaV koufon thn skian klinai deka baqmouV ouci all epistrafhtw h skia deka baqmouV eiV ta opisw

11 kai ebohsen HsaiaV o profhthV proV kurion kai epestreyen h skia en toiV anabaqmoiV eiV ta opisw deka baqmouV

12 en tw kairw ekeinw apesteilen Marwdacbaladan uioV Baladan basileuV BabulwnoV biblia kai manaa proV Ezekian oti hkousen oti hrrwsthsen EzekiaV

13 kai ecarh ep autoiV EzekiaV kai edeixen autoiV olon ton oikon tou necwqa to argurion kai to crusion ta arwmata kai to elaion to agaqon kai ton oikon twn skeuwn kai osa hureqh en toiV qhsauroiV autou ouk hn logoV on ouk edeixen autoiV EzekiaV en tw oikw autou kai en pash th exousia autou

14 kai eishlqen HsaiaV o profhthV proV ton basilea Ezekian kai eipen proV auton ti elalhsan oi andreV outoi kai poqen hkasin proV se kai eipen EzekiaV ek ghV porrwqen hkasin proV me ek BabulwnoV

15 kai eipen ti eidon en tw oikw sou kai eipen panta osa en tw oikw mou eidon ouk hn en tw oikw mou o ouk edeixa autoiV alla kai ta en toiV qhsauroiV mou

16 kai eipen HsaiaV proV Ezekian akouson logon kuriou

17 idou hmerai ercontai kai lhmfqhsetai panta ta en tw oikw sou kai osa eqhsaurisan oi patereV sou ewV thV hmeraV tauthV eiV Babulwna kai ouc upoleifqhsetai rhma o eipen kurioV

18 kai oi uioi sou oi exeleusontai ek sou ouV gennhseiV lhmyetai kai esontai eunoucoi en tw oikw tou basilewV BabulwnoV

19 kai eipen EzekiaV proV Hsaian agaqoV o logoV kuriou on elalhsen estw eirhnh en taiV hmeraiV mou

20 kai ta loipa twn logwn Ezekiou kai pasa h dunasteia autou kai osa epoihsen thn krhnhn kai ton udragwgon kai eishnegken to udwr eiV thn polin ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

21 kai ekoimhqh EzekiaV meta twn paterwn autou kai etafh en polei Dauid kai ebasileusen ManasshV uioV autou ant autou

 

21

1 uioV dwdeka etwn ManasshV en tw basileuein auton kai penthkonta kai pente eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Oyiba

2 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou twn uiwn Israhl

3 kai epestreyen kai wkodomhsen ta uyhla a katespasen EzekiaV o pathr autou kai anesthsen qusiasthrion th Baal kai epoihsen alsh kaqwV epoihsen Acaab basileuV Israhl kai prosekunhsen pash th dunamei tou ouranou kai edouleusen autoiV

4 kai wkodomhsen qusiasthrion en oikw kuriou wV eipen en Ierousalhm qhsw to onoma mou

5 kai wkodomhsen qusiasthrion pash th dunamei tou ouranou en taiV dusin aulaiV oikou kuriou

6 kai dihgen touV uiouV autou en puri kai eklhdonizeto kai oiwnizeto kai epoihsen qelhthn kai gnwstaV eplhqunen tou poiein to ponhron en ofqalmoiV kuriou parorgisai auton

7 kai eqhken to glupton tou alsouV en tw oikw w eipen kurioV proV Dauid kai proV Salwmwn ton uion autou en tw oikw toutw kai en Ierousalhm h exelexamhn ek paswn fulwn Israhl kai qhsw to onoma mou ekei eiV ton aiwna

8 kai ou prosqhsw tou saleusai ton poda Israhl apo thV ghV hV edwka toiV patrasin autwn oitineV fulaxousin panta osa eneteilamhn kata pasan thn entolhn hn eneteilato autoiV o douloV mou MwushV

9 kai ouk hkousan kai eplanhsen autouV ManasshV tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV kuriou uper ta eqnh a hfanisen kurioV ek proswpou uiwn Israhl

10 kai elalhsen kurioV en ceiri doulwn autou twn profhtwn legwn

11 anq wn osa epoihsen ManasshV o basileuV Iouda ta bdelugmata tauta ta ponhra apo pantwn wn epoihsen o AmorraioV o emprosqen kai exhmarten kai ge Iouda en toiV eidwloiV autwn

12 ouc outwV tade legei kurioV o qeoV Israhl idou egw ferw kaka epi Ierousalhm kai epi Iouda wste pantoV akouontoV hchsei amfotera ta wta autou

13 kai ektenw epi Ierousalhm to metron SamareiaV kai to staqmion oikou Acaab kai apaleiyw thn Ierousalhm kaqwV apaleifetai o alabastroV apaleifomenoV kai katastrefetai epi proswpon autou

14 kai apwsomai to upoleimma thV klhronomiaV mou kai paradwsw autouV eiV ceiraV ecqrwn autwn kai esontai eiV diarpaghn kai eiV pronomhn pasin toiV ecqroiV autwn

15 anq wn osa epoihsan to ponhron en ofqalmoiV mou kai hsan parorgizonteV me apo thV hmeraV hV exhgagon touV pateraV autwn ex Aiguptou kai ewV thV hmeraV tauthV

16 kai ge aima aqwon execeen ManasshV polu sfodra ewV ou eplhsen thn Ierousalhm stoma eiV stoma plhn twn amartiwn autou wn exhmarten ton Ioudan tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV kuriou

17 kai ta loipa twn logwn Manassh kai panta osa epoihsen kai h amartia autou hn hmarten ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

18 kai ekoimhqh ManasshV meta twn paterwn autou kai etafh en tw khpw tou oikou autou en khpw Oza kai ebasileusen Amwn uioV autou ant autou

19 uioV eikosi kai duo etwn Amwn en tw basileuein auton kai duo eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Mesollam qugathr ArouV ex Ieteba

20 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kaqwV epoihsen ManasshV o pathr autou

21 kai eporeuqh en pash odw h eporeuqh o pathr autou kai elatreusen toiV eidwloiV oiV elatreusen o pathr autou kai prosekunhsen autoiV

22 kai egkatelipen ton kurion qeon twn paterwn autou kai ouk eporeuqh en odw kuriou

23 kai sunestrafhsan oi paideV Amwn proV auton kai eqanatwsan ton basilea en tw oikw autou

24 kai epataxen paV o laoV thV ghV pantaV touV sustrafentaV epi ton basilea Amwn kai ebasileusen o laoV thV ghV ton Iwsian uion autou ant autou

25 kai ta loipa twn logwn Amwn osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

26 kai eqayan auton en tw tafw autou en tw khpw Oza kai ebasileusen IwsiaV uioV autou ant autou

 

22

1 uioV oktw etwn IwsiaV en tw basileuein auton kai triakonta kai en etoV ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Iedida qugathr Edeia ek Basourwq

2 kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kai eporeuqh en pash odw Dauid tou patroV autou ouk apesth dexia h aristera

3 kai egenhqh en tw oktwkaidekatw etei tw basilei Iwsia en tw mhni tw ogdow apesteilen o basileuV ton Saffan uion Eseliou uiou Mesollam ton grammatea oikou kuriou legwn

4 anabhqi proV Celkian ton ierea ton megan kai sfragison to argurion to eisenecqen en oikw kuriou o sunhgagon oi fulassonteV ton staqmon para tou laou

5 kai dotwsan auto epi ceira poiountwn ta erga twn kaqestamenwn en oikw kuriou kai edwken auto toiV poiousin ta erga toiV en oikw kuriou tou katiscusai to bedek tou oikou

6 toiV tektosin kai toiV oikodomoiV kai toiV teicistaiV kai tou kthsasqai xula kai liqouV latomhtouV tou krataiwsai to bedek tou oikou

7 plhn ouk exelogizonto autouV to argurion to didomenon autoiV oti en pistei autoi poiousin

8 kai eipen CelkiaV o iereuV o megaV proV Saffan ton grammatea biblion tou nomou euron en oikw kuriou kai edwken CelkiaV to biblion proV Saffan kai anegnw auto

9 kai eishnegken proV ton basilea Iwsian kai epestreyen tw basilei rhma kai eipen ecwneusan oi douloi sou to argurion to eureqen en tw oikw kuriou kai edwkan auto epi ceira poiountwn ta erga twn kaqestamenwn en oikw kuriou

10 kai eipen Saffan o grammateuV proV ton basilea legwn biblion edwken moi CelkiaV o iereuV kai anegnw auto Saffan enwpion tou basilewV

11 kai egeneto wV hkousen o basileuV touV logouV tou bibliou tou nomou kai dierrhxen ta imatia eautou

12 kai eneteilato o basileuV tw Celkia tw ierei kai tw Acikam uiw Saffan kai tw Acobwr uiw Micaiou kai tw Saffan tw grammatei kai tw Asaia doulw tou basilewV legwn

13 deute ekzhthsate ton kurion peri emou kai peri pantoV tou laou kai peri pantoV tou Iouda peri twn logwn tou bibliou tou eureqentoV toutou oti megalh h orgh kuriou h ekkekaumenh en hmin uper ou ouk hkousan oi patereV hmwn twn logwn tou bibliou toutou tou poiein kata panta ta gegrammena kaq hmwn

14 kai eporeuqh CelkiaV o iereuV kai Acikam kai Acobwr kai Saffan kai AsaiaV proV Oldan thn profhtin gunaika Sellhm uiou Qekoue uiou AraaV tou imatiofulakoV kai auth katwkei en Ierousalhm en th masena kai elalhsan proV authn

15 kai eipen autoiV tade legei kurioV o qeoV Israhl eipate tw andri tw aposteilanti umaV proV me

16 tade legei kurioV idou egw epagw kaka epi ton topon touton kai epi touV enoikountaV auton pantaV touV logouV tou bibliou ouV anegnw basileuV Iouda

17 anq wn egkatelipon me kai equmiwn qeoiV eteroiV opwV parorgiswsin me en toiV ergoiV twn ceirwn autwn kai ekkauqhsetai o qumoV mou en tw topw toutw kai ou sbesqhsetai

18 kai proV basilea Iouda ton aposteilanta umaV epizhthsai ton kurion tade ereite proV auton tade legei kurioV o qeoV Israhl oi logoi ouV hkousaV

19 anq wn oti hpalunqh h kardia sou kai enetraphV apo proswpou kuriou wV hkousaV osa elalhsa epi ton topon touton kai epi touV enoikountaV auton tou einai eiV afanismon kai eiV kataran kai dierrhxaV ta imatia sou kai eklausaV enwpion emou kai ge egw hkousa legei kurioV

20 ouc outwV idou egw prostiqhmi se proV touV pateraV sou kai sunacqhsh eiV ton tafon sou en eirhnh kai ouk ofqhsetai en toiV ofqalmoiV sou en pasin toiV kakoiV oiV egw eimi epagw epi ton topon touton kai epestreyan tw basilei to rhma

 

23

1 kai apesteilen o basileuV kai sunhgagen proV eauton pantaV touV presbuterouV Iouda kai Ierousalhm

2 kai anebh o basileuV eiV oikon kuriou kai paV anhr Iouda kai panteV oi katoikounteV en Ierousalhm met autou kai oi iereiV kai oi profhtai kai paV o laoV apo mikrou kai ewV megalou kai anegnw en wsin autwn pantaV touV logouV tou bibliou thV diaqhkhV tou eureqentoV en oikw kuriou

3 kai esth o basileuV proV ton stulon kai dieqeto diaqhkhn enwpion kuriou tou poreuesqai opisw kuriou kai tou fulassein taV entolaV autou kai ta marturia autou kai ta dikaiwmata autou en pash kardia kai en pash yuch tou anasthsai touV logouV thV diaqhkhV tauthV ta gegrammena epi to biblion touto kai esth paV o laoV en th diaqhkh

4 kai eneteilato o basileuV tw Celkia tw ierei tw megalw kai toiV iereusin thV deuterwsewV kai toiV fulassousin ton staqmon tou exagagein ek tou naou kuriou panta ta skeuh ta pepoihmena tw Baal kai tw alsei kai pash th dunamei tou ouranou kai katekausen auta exw Ierousalhm en sadhmwq Kedrwn kai elaben ton coun autwn eiV Baiqhl

5 kai katepausen touV cwmarim ouV edwkan basileiV Iouda kai equmiwn en toiV uyhloiV kai en taiV polesin Iouda kai toiV perikuklw Ierousalhm kai touV qumiwntaV tw Baal kai tw hliw kai th selhnh kai toiV mazourwq kai pash th dunamei tou ouranou

6 kai exhnegken to alsoV ex oikou kuriou exwqen Ierousalhm eiV ton ceimarroun Kedrwn kai katekausen auton en tw ceimarrw Kedrwn kai eleptunen eiV coun kai erriyen ton coun autou eiV ton tafon twn uiwn tou laou

7 kai kaqeilen ton oikon twn kadhsim twn en tw oikw kuriou ou ai gunaikeV ufainon ekei cettiin tw alsei

8 kai anhgagen pantaV touV iereiV ek polewn Iouda kai emianen ta uyhla ou equmiasan ekei oi iereiV apo Gabaa kai ewV Bhrsabee kai kaqeilen ton oikon twn pulwn ton para thn quran thV pulhV Ihsou arcontoV thV polewV twn ex aristerwn androV en th pulh thV polewV

9 plhn ouk anebhsan oi iereiV twn uyhlwn proV to qusiasthrion kuriou en Ierousalhm oti ei mh efagon azuma en mesw twn adelfwn autwn

10 kai emianen ton Tafeq ton en faraggi uiou Ennom tou diagein andra ton uion autou kai andra thn qugatera autou tw Moloc en puri

11 kai katepausen touV ippouV ouV edwkan basileiV Iouda tw hliw en th eisodw oikou kuriou eiV to gazofulakion Naqan basilewV tou eunoucou en farourim kai to arma tou hliou katekausen puri

12 kai ta qusiasthria ta epi tou dwmatoV tou uperwou Acaz a epoihsan basileiV Iouda kai ta qusiasthria a epoihsen ManasshV en taiV dusin aulaiV oikou kuriou kai kaqeilen o basileuV kai katespasen ekeiqen kai erriyen ton coun autwn eiV ton ceimarroun Kedrwn

13 kai ton oikon ton epi proswpon Ierousalhm ton ek dexiwn tou orouV tou Mosoaq on wkodomhsen Salwmwn basileuV Israhl th Astarth prosocqismati Sidwniwn kai tw CamwV prosocqismati Mwab kai tw Molcol bdelugmati uiwn Ammwn emianen o basileuV

14 kai sunetriyen taV sthlaV kai exwleqreusen ta alsh kai eplhsen touV topouV autwn ostewn anqrwpwn

15 kai ge to qusiasthrion to en Baiqhl to uyhlon o epoihsen Ieroboam uioV Nabat oV exhmarten ton Israhl kai ge to qusiasthrion ekeino kai to uyhlon katespasen kai sunetriyen touV liqouV autou kai eleptunen eiV coun kai katekausen to alsoV

16 kai exeneusen IwsiaV kai eiden touV tafouV touV ontaV ekei en th polei kai apesteilen kai elaben ta osta ek twn tafwn kai katekausen epi to qusiasthrion kai emianen auto kata to rhma kuriou o elalhsen o anqrwpoV tou qeou en tw estanai Ieroboam en th eorth epi to qusiasthrion kai epistreyaV hren touV ofqalmouV autou epi ton tafon tou anqrwpou tou qeou tou lalhsantoV touV logouV toutouV

17 kai eipen ti to skopelon ekeino o egw orw kai eipon autw oi andreV thV polewV o anqrwpoV tou qeou estin o exelhluqwV ex Iouda kai epikalesamenoV touV logouV toutouV ouV epekalesato epi to qusiasthrion Baiqhl

18 kai eipen afete auto anhr mh kinhsatw ta osta autou kai errusqhsan ta osta autou meta twn ostwn tou profhtou tou hkontoV ek SamareiaV

19 kai ge eiV pantaV touV oikouV twn uyhlwn touV en taiV polesin SamareiaV ouV epoihsan basileiV Israhl parorgizein kurion apesthsen IwsiaV kai epoihsen en autoiV panta ta erga a epoihsen en Baiqhl

20 kai equsiasen pantaV touV iereiV twn uyhlwn touV ontaV ekei epi twn qusiasthriwn kai katekausen ta osta twn anqrwpwn ep auta kai epestrafh eiV Ierousalhm

21 kai eneteilato o basileuV panti tw law legwn poihsate to pasca tw kuriw qew hmwn kaqwV gegraptai epi bibliou thV diaqhkhV tauthV

22 oti ouk egenhqh to pasca touto af hmerwn twn kritwn oi ekrinon ton Israhl kai pasaV taV hmeraV basilewn Israhl kai basilewn Iouda

23 oti all h tw oktwkaidekatw etei tou basilewV Iwsia egenhqh to pasca tw kuriw en Ierousalhm

24 kai ge touV qelhtaV kai touV gnwristaV kai ta qerafin kai ta eidwla kai panta ta prosocqismata ta gegonota en gh Iouda kai en Ierousalhm exhren o basileuV IwsiaV ina sthsh touV logouV tou nomou touV gegrammenouV epi tou bibliou ou euren CelkiaV o iereuV en oikw kuriou

25 omoioV autw ouk egenhqh emprosqen autou basileuV oV epestreyen proV kurion en olh kardia autou kai en olh yuch autou kai en olh iscui autou kata panta ton nomon Mwush kai met auton ouk anesth omoioV autw

26 plhn ouk apestrafh kurioV apo qumou orghV autou tou megalou ou equmwqh orgh autou en tw Iouda epi touV parorgismouV ouV parwrgisen auton ManasshV

27 kai eipen kurioV kai ge ton Ioudan aposthsw apo tou proswpou mou kaqwV apesthsa ton Israhl kai apwsomai thn polin tauthn hn exelexamhn thn Ierousalhm kai ton oikon ou eipon estai to onoma mou ekei

28 kai ta loipa twn logwn Iwsiou kai panta osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

29 en de taiV hmeraiV autou anebh Faraw Necaw basileuV Aiguptou epi basilea Assuriwn epi potamon Eufrathn kai eporeuqh IwsiaV eiV apanthn autou kai eqanatwsen auton Necaw en Mageddw en tw idein auton

30 kai epebibasan auton oi paideV autou nekron ek Mageddw kai hgagon auton eiV Ierousalhm kai eqayan auton en tw tafw autou en polei Dauid kai elaben o laoV thV ghV ton IwacaV uion Iwsiou kai ecrisan auton kai ebasileusan auton anti tou patroV autou

31 uioV eikosi kai triwn etwn hn IwacaV en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Amital qugathr Ieremiou ek Lemna

32 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsan oi patereV autou

33 kai metesthsen auton Faraw Necaw en Deblaqa en gh Emaq tou mh basileuein en Ierousalhm kai edwken zhmian epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai ekaton talanta crusiou

34 kai ebasileusen Faraw Necaw ep autouV ton Eliakim uion Iwsiou basilewV Iouda anti Iwsiou tou patroV autou kai epestreyen to onoma autou Iwakim kai ton IwacaV elaben kai eishnegken eiV Aigupton kai apeqanen ekei

35 kai to argurion kai to crusion edwken Iwakim tw Faraw plhn etimografhsen thn ghn tou dounai to argurion epi stomatoV Faraw anhr kata thn suntimhsin autou edwkan to argurion kai to crusion meta tou laou thV ghV dounai tw Faraw Necaw

36 uioV eikosi kai pente etwn Iwakim en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Ieldaf qugathr Fedeia ek Rouma

37 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsan oi patereV autou

 

24

1 en taiV hmeraiV autou anebh Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai egenhqh autw Iwakim douloV tria eth kai epestreyen kai hqethsen en autw

2 kai apesteilen autw touV monozwnouV twn Caldaiwn kai touV monozwnouV SuriaV kai touV monozwnouV Mwab kai touV monozwnouV uiwn Ammwn kai exapesteilen autouV en th gh Iouda tou katiscusai kata ton logon kuriou on elalhsen en ceiri twn doulwn autou twn profhtwn

3 plhn epi ton qumon kuriou hn en tw Iouda aposthsai auton apo proswpou autou en amartiaiV Manassh kata panta osa epoihsen

4 kai ge aima aqwon execeen kai eplhsen thn Ierousalhm aimatoV aqwou kai ouk hqelhsen kurioV ilasqhnai

5 kai ta loipa twn logwn Iwakim kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda

6 kai ekoimhqh Iwakim meta twn paterwn autou kai ebasileusen Iwakim uioV autou ant autou

7 kai ou proseqeto eti basileuV Aiguptou exelqein ek thV ghV autou oti elaben basileuV BabulwnoV apo tou ceimarrou Aiguptou ewV tou potamou Eufratou panta osa hn tou basilewV Aiguptou

8 uioV oktwkaideka etwn Iwakim en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Nesqa qugathr Ellanaqan ex Ierousalhm

9 kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen o pathr autou

10 en tw kairw ekeinw anebh Naboucodonosor basileuV BabulwnoV eiV Ierousalhm kai hlqen h poliV en perioch

11 kai eishlqen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV eiV thn polin kai oi paideV autou epoliorkoun ep authn

12 kai exhlqen Iwakim basileuV Iouda epi basilea BabulwnoV autoV kai oi paideV autou kai h mhthr autou kai oi arconteV autou kai oi eunoucoi autou kai elaben auton basileuV BabulwnoV en etei ogdow thV basileiaV autou

13 kai exhnegken ekeiqen pantaV touV qhsaurouV oikou kuriou kai touV qhsaurouV oikou tou basilewV kai sunekoyen panta ta skeuh ta crusa a epoihsen Salwmwn basileuV Israhl en tw naw kuriou kata to rhma kuriou

14 kai apwkisen thn Ierousalhm kai pantaV touV arcontaV kai touV dunatouV iscui aicmalwsiaV deka ciliadaV aicmalwtisaV kai pan tektona kai ton sugkleionta kai ouc upeleifqh plhn oi ptwcoi thV ghV

15 kai apwkisen ton Iwakim eiV Babulwna kai thn mhtera tou basilewV kai taV gunaikaV tou basilewV kai touV eunoucouV autou kai touV iscurouV thV ghV aphgagen apoikesian ex Ierousalhm eiV Babulwna

16 kai pantaV touV andraV thV dunamewV eptakisciliouV kai ton tektona kai ton sugkleionta ciliouV panteV dunatoi poiounteV polemon kai hgagen autouV basileuV BabulwnoV metoikesian eiV Babulwna

17 kai ebasileusen basileuV BabulwnoV ton Maqqanian uion autou ant autou kai epeqhken to onoma autou Sedekia

18 uioV eikosi kai enoV eniautou SedekiaV en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Amital qugathr Ieremiou

19 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kata panta osa epoihsen Iwakim

20 oti epi ton qumon kuriou hn epi Ierousalhm kai en tw Iouda ewV aperriyen autouV apo proswpou autou kai hqethsen SedekiaV en tw basilei BabulwnoV

 

25

1 kai egenhqh en tw etei tw enatw thV basileiaV autou en tw mhni tw dekatw hlqen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai pasa h dunamiV autou epi Ierousalhm kai parenebalen ep authn kai wkodomhsen ep authn periteicoV kuklw

2 kai hlqen h poliV en perioch ewV tou endekatou etouV tou basilewV Sedekiou

3 enath tou mhnoV kai eniscusen o limoV en th polei kai ouk hsan artoi tw law thV ghV

4 kai erragh h poliV kai panteV oi andreV tou polemou exhlqon nuktoV odon pulhV thV ana meson twn teicewn auth h estin tou khpou tou basilewV kai oi Caldaioi epi thn polin kuklw kai eporeuqh odon thn Araba

5 kai ediwxen h dunamiV twn Caldaiwn opisw tou basilewV kai katelabon auton en Arabwq Iericw kai pasa h dunamiV autou diesparh epanwqen autou

6 kai sunelabon ton basilea kai hgagon auton proV ton basilea BabulwnoV eiV Deblaqa kai elalhsen met autou krisin

7 kai touV uiouV Sedekiou esfaxen kat ofqalmouV autou kai touV ofqalmouV Sedekiou exetuflwsen kai edhsen auton en pedaiV kai hgagen auton eiV Babulwna

8 kai en tw mhni tw pemptw ebdomh tou mhnoV autoV eniautoV enneakaidekatoV tw Naboucodonosor basilei BabulwnoV hlqen Nabouzardan o arcimageiroV estwV enwpion basilewV BabulwnoV eiV Ierousalhm

9 kai eneprhsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai pantaV touV oikouV Ierousalhm kai pan oikon eneprhsen

10 o arcimageiroV

11 kai to perisson tou laou to kataleifqen en th polei kai touV empeptwkotaV oi enepeson proV basilea BabulwnoV kai to loipon tou sthrigmatoV methren Nabouzardan o arcimageiroV

12 kai apo twn ptwcwn thV ghV upelipen o arcimageiroV eiV ampelourgouV kai eiV gabin

13 kai touV stulouV touV calkouV touV en oikw kuriou kai taV mecwnwq kai thn qalassan thn calkhn thn en oikw kuriou sunetriyan oi Caldaioi kai hran ton calkon autwn eiV Babulwna

14 kai touV lebhtaV kai ta iamin kai taV fialaV kai taV quiskaV kai panta ta skeuh ta calka en oiV leitourgousin en autoiV elaben

15 kai ta pureia kai taV fialaV taV crusaV kai taV arguraV elaben o arcimageiroV

16 stulouV duo h qalassa h mia kai ta mecwnwq a epoihsen Salwmwn tw oikw kuriou ouk hn staqmoV tou calkou pantwn twn skeuwn

17 oktwkaideka phcewn uyoV tou stulou tou enoV kai to cwqar ep autou to calkoun kai to uyoV tou cwqar triwn phcewn sabaca kai roai epi tou cwqar kuklw ta panta calka kai kata ta auta tw stulw tw deuterw epi tw sabaca

18 kai elaben o arcimageiroV ton Saraian ierea ton prwton kai ton Sofonian uion thV deuterwsewV kai touV treiV touV fulassontaV ton staqmon

19 kai ek thV polewV elaben eunoucon ena oV hn epistathV epi twn andrwn twn polemistwn kai pente andraV twn orwntwn to proswpon tou basilewV touV eureqentaV en th polei kai ton grammatea tou arcontoV thV dunamewV ton ektassonta ton laon thV ghV kai exhkonta andraV tou laou thV ghV touV eureqentaV en th polei

20 kai elaben autouV Nabouzardan o arcimageiroV kai aphgagen autouV proV ton basilea BabulwnoV eiV Deblaqa

21 kai epaisen autouV basileuV BabulwnoV kai eqanatwsen autouV en Deblaqa en gh Aimaq kai apwkisqh IoudaV epanwqen thV ghV autou

22 kai o laoV o kataleifqeiV en gh Iouda ouV katelipen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai katesthsen ep autwn ton Godolian uion Acikam uiou Safan

23 kai hkousan panteV oi arconteV thV dunamewV autoi kai oi andreV autwn oti katesthsen basileuV BabulwnoV ton Godolian kai hlqon proV Godolian eiV Masshfaq kai Ismahl uioV Naqaniou kai Iwanan uioV Karhe kai SaraiaV uioV Qanemaq o NetwfaqithV kai IezoniaV uioV tou Macaqi autoi kai oi andreV autwn

24 kai wmosen GodoliaV autoiV kai toiV andrasin autwn kai eipen autoiV mh fobeisqe parodon twn Caldaiwn kaqisate en th gh kai douleusate tw basilei BabulwnoV kai kalwV estai umin

25 kai egenhqh en tw ebdomw mhni hlqen Ismahl uioV Naqaniou uiou Elisama ek tou spermatoV twn basilewn kai deka andreV met autou kai epataxen ton Godolian kai apeqanen kai touV IoudaiouV kai touV CaldaiouV oi hsan met autou eiV Masshfaq

26 kai anesth paV o laoV apo mikrou kai ewV megalou kai oi arconteV twn dunamewn kai eishlqon eiV Aigupton oti efobhqhsan apo proswpou twn Caldaiwn

27 kai egenhqh en tw triakostw kai ebdomw etei thV apoikesiaV tou Iwakim basilewV Iouda en tw dwdekatw mhni ebdomh kai eikadi tou mhnoV uywsen Euilmarwdac basileuV BabulwnoV en tw eniautw thV basileiaV autou thn kefalhn Iwakim basilewV Iouda kai exhgagen auton ex oikou fulakhV autou

28 kai elalhsen met autou agaqa kai edwken ton qronon autou epanwqen twn qronwn twn basilewn twn met autou en Babulwni

29 kai hlloiwsen ta imatia thV fulakhV autou kai hsqien arton dia pantoV enwpion autou pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

30 kai h estiatoria autou estiatoria dia pantoV edoqh autw ex oikou tou basilewV logon hmeraV en th hmera autou pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Chronicles I