ARIQMOI

1

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn en th erhmw th Sina en th skhnh tou marturiou en mia tou mhnoV tou deuterou etouV deuterou exelqontwn autwn ek ghV Aiguptou legwn

2 labete archn pashV sunagwghV uiwn Israhl kata suggeneiaV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon ex onomatoV autwn kata kefalhn autwn paV arshn

3 apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en dunamei Israhl episkeyasqe autouV sun dunamei autwn su kai Aarwn episkeyasqe autouV

4 kai meq umwn esontai ekastoV kata fulhn ekastou arcontwn kat oikouV patriwn esontai

5 kai tauta ta onomata twn andrwn oitineV parasthsontai meq umwn twn Roubhn Elisour uioV Sediour

6 twn Sumewn Salamihl uioV Sourisadai

7 twn Iouda Naasswn uioV Aminadab

8 twn Issacar Naqanahl uioV Swgar

9 twn Zaboulwn Eliab uioV Cailwn

10 twn uiwn Iwshf twn Efraim Elisama uioV Emioud twn Manassh Gamalihl uioV Fadassour

11 twn Beniamin Abidan uioV Gadewni

12 twn Dan Aciezer uioV Amisadai

13 twn Ashr Fagaihl uioV Ecran

14 twn Gad Elisaf uioV Ragouhl

15 twn Nefqali Acire uioV Ainan

16 outoi epiklhtoi thV sunagwghV arconteV twn fulwn kata patriaV ciliarcoi Israhl eisin

17 kai elaben MwushV kai Aarwn touV andraV toutouV touV anaklhqentaV ex onomatoV

18 kai pasan thn sunagwghn sunhgagon en mia tou mhnoV tou deuterou etouV kai ephxonousan kata geneseiV autwn kata patriaV autwn kata ariqmon onomatwn autwn apo eikosaetouV kai epanw pan arsenikon kata kefalhn autwn

19 on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush kai epeskephsan en th erhmw th Sina

20 kai egenonto oi uioi Roubhn prwtotokou Israhl kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

21 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Roubhn ex kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

22 toiV uioiV Sumewn kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

23 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Sumewn ennea kai penthkonta ciliadeV kai triakosioi

24 toiV uioiV Iouda kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

25 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Iouda tessareV kai ebdomhkonta ciliadeV kai exakosioi

26 toiV uioiV Issacar kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

27 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Issacar tessareV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

28 toiV uioiV Zaboulwn kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

29 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Zaboulwn epta kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

30 toiV uioiV Iwshf uioiV Efraim kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

31 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Efraim tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

32 toiV uioiV Manassh kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

33 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Manassh duo kai triakonta ciliadeV kai diakosioi

34 toiV uioiV Beniamin kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

35 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Beniamin pente kai triakonta ciliadeV kai tetrakosioi

36 toiV uioiV Gad kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

37 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Gad pente kai tessarakonta ciliadeV kai exakosioi kai penthkonta

38 toiV uioiV Dan kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

39 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Dan duo kai exhkonta ciliadeV kai eptakosioi

40 toiV uioiV Ashr kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

41 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Ashr mia kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

42 toiV uioiV Nefqali kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

43 h episkeyiV autwn ek thV fulhV Nefqali treiV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

44 auth h episkeyiV hn epeskeyanto MwushV kai Aarwn kai oi arconteV Israhl dwdeka andreV anhr eiV kata fulhn mian kata fulhn oikwn patriaV hsan

45 kai egeneto pasa h episkeyiV uiwn Israhl sun dunamei autwn apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV parataxasqai en Israhl

46 exakosiai ciliadeV kai triscilioi kai pentakosioi kai penthkonta

47 oi de Leuitai ek thV fulhV patriaV autwn ouk epeskephsan en toiV uioiV Israhl

48 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

49 ora thn fulhn thn Leui ou sunepiskeyh kai ton ariqmon autwn ou lhmyh en mesw twn uiwn Israhl

50 kai su episthson touV LeuitaV epi thn skhnhn tou marturiou kai epi panta ta skeuh authV kai epi panta osa estin en auth autoi arousin thn skhnhn kai panta ta skeuh authV kai autoi leitourghsousin en auth kai kuklw thV skhnhV parembalousin

51 kai en tw exairein thn skhnhn kaqelousin authn oi Leuitai kai en tw paremballein thn skhnhn anasthsousin kai o allogenhV o prosporeuomenoV apoqanetw

52 kai parembalousin oi uioi Israhl anhr en th eautou taxei kai anhr kata thn eautou hgemonian sun dunamei autwn

53 oi de Leuitai parembaletwsan enantion kuriou kuklw thV skhnhV tou marturiou kai ouk estai amarthma en uioiV Israhl kai fulaxousin oi Leuitai autoi thn fulakhn thV skhnhV tou marturiou

54 kai epoihsan oi uioi Israhl kata panta a eneteilato kurioV tw Mwush kai Aarwn outwV epoihsan

 

2

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

2 anqrwpoV ecomenoV autou kata tagma kata shmeaV kat oikouV patriwn autwn parembaletwsan oi uioi Israhl enantioi kuklw thV skhnhV tou marturiou parembalousin oi uioi Israhl

3 kai oi paremballonteV prwtoi kat anatolaV tagma parembolhV Iouda sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn Iouda Naasswn uioV Aminadab

4 dunamiV autou oi epeskemmenoi tessareV kai ebdomhkonta ciliadeV kai exakosioi

5 kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV Issacar kai o arcwn twn uiwn Issacar Naqanahl uioV Swgar

6 dunamiV autou oi epeskemmenoi tessareV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

7 kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV Zaboulwn kai o arcwn twn uiwn Zaboulwn Eliab uioV Cailwn

8 dunamiV autou oi epeskemmenoi epta kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

9 panteV oi epeskemmenoi ek thV parembolhV Iouda ekaton ogdohkonta ciliadeV kai exakiscilioi kai tetrakosioi sun dunamei autwn prwtoi exarousin

10 tagma parembolhV Roubhn proV liba sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn Roubhn Elisour uioV Sediour

11 dunamiV autou oi epeskemmenoi ex kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

12 kai oi paremballonteV ecomenoi autou fulhV Sumewn kai o arcwn twn uiwn Sumewn Salamihl uioV Sourisadai

13 dunamiV autou oi epeskemmenoi ennea kai penthkonta ciliadeV kai triakosioi

14 kai oi paremballonteV ecomenoi autou fulhV Gad kai o arcwn twn uiwn Gad Elisaf uioV Ragouhl

15 dunamiV autou oi epeskemmenoi pente kai tessarakonta ciliadeV kai exakosioi kai penthkonta

16 panteV oi epeskemmenoi thV parembolhV Roubhn ekaton penthkonta mia ciliadeV kai tetrakosioi kai penthkonta sun dunamei autwn deuteroi exarousin

17 kai arqhsetai h skhnh tou marturiou kai h parembolh twn Leuitwn meson twn parembolwn wV kai paremballousin outwV kai exarousin ekastoV ecomenoV kaq hgemonian

18 tagma parembolhV Efraim para qalassan sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn Efraim Elisama uioV Emioud

19 dunamiV autou oi epeskemmenoi tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

20 kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV Manassh kai o arcwn twn uiwn Manassh Gamalihl uioV Fadassour

21 dunamiV autou oi epeskemmenoi duo kai triakonta ciliadeV kai diakosioi

22 kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV Beniamin kai o arcwn twn uiwn Beniamin Abidan uioV Gadewni

23 dunamiV autou oi epeskemmenoi pente kai triakonta ciliadeV kai tetrakosioi

24 panteV oi epeskemmenoi thV parembolhV Efraim ekaton ciliadeV kai oktakiscilioi kai ekaton sun dunamei autwn tritoi exarousin

25 tagma parembolhV Dan proV borran sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn Dan Aciezer uioV Amisadai

26 dunamiV autou oi epeskemmenoi duo kai exhkonta ciliadeV kai eptakosioi

27 kai oi paremballonteV ecomenoi autou fulhV Ashr kai o arcwn twn uiwn Ashr Fagaihl uioV Ecran

28 dunamiV autou oi epeskemmenoi mia kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

29 kai oi paremballonteV ecomenoi fulhV Nefqali kai o arcwn twn uiwn Nefqali Acire uioV Ainan

30 dunamiV autou oi epeskemmenoi treiV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

31 panteV oi epeskemmenoi thV parembolhV Dan ekaton kai penthkonta epta ciliadeV kai exakosioi escatoi exarousin kata tagma autwn

32 auth h episkeyiV twn uiwn Israhl kat oikouV patriwn autwn pasa h episkeyiV twn parembolwn sun taiV dunamesin autwn exakosiai ciliadeV kai triscilioi pentakosioi penthkonta

33 oi de Leuitai ou sunepeskephsan en autoiV kaqa eneteilato kurioV tw Mwush

34 kai epoihsan oi uioi Israhl panta osa sunetaxen kurioV tw Mwush outwV parenebalon kata tagma autwn kai outwV exhron ekastoV ecomenoi kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn

 

3

1 kai autai ai geneseiV Aarwn kai Mwush en h hmera elalhsen kurioV tw Mwush en orei Sina

2 kai tauta ta onomata twn uiwn Aarwn prwtotokoV Nadab kai Abioud Eleazar kai Iqamar

3 tauta ta onomata twn uiwn Aarwn oi iereiV oi hleimmenoi ouV eteleiwsan taV ceiraV autwn ierateuein

4 kai eteleuthsen Nadab kai Abioud enanti kuriou prosferontwn autwn pur allotrion enanti kuriou en th erhmw Sina kai paidia ouk hn autoiV kai ierateusen Eleazar kai Iqamar met Aarwn tou patroV autwn

5 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

6 labe thn fulhn Leui kai sthseiV autouV enantion Aarwn tou ierewV kai leitourghsousin autw

7 kai fulaxousin taV fulakaV autou kai taV fulakaV twn uiwn Israhl enanti thV skhnhV tou marturiou ergazesqai ta erga thV skhnhV

8 kai fulaxousin panta ta skeuh thV skhnhV tou marturiou kai taV fulakaV twn uiwn Israhl kata panta ta erga thV skhnhV

9 kai dwseiV touV LeuitaV Aarwn kai toiV uioiV autou toiV iereusin doma dedomenoi outoi moi eisin apo twn uiwn Israhl

10 kai Aarwn kai touV uiouV autou katasthseiV epi thV skhnhV tou marturiou kai fulaxousin thn ierateian autwn kai panta ta kata ton bwmon kai esw tou katapetasmatoV kai o allogenhV o aptomenoV apoqaneitai

11 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

12 kai egw idou eilhfa touV LeuitaV ek mesou twn uiwn Israhl anti pantoV prwtotokou dianoigontoV mhtran para twn uiwn Israhl lutra autwn esontai kai esontai emoi oi Leuitai

13 emoi gar pan prwtotokon en h hmera epataxa pan prwtotokon en gh Aiguptou hgiasa emoi pan prwtotokon en Israhl apo anqrwpou ewV kthnouV emoi esontai egw kurioV

14 kai elalhsen kurioV proV Mwushn en th erhmw Sina legwn

15 episkeyai touV uiouV Leui kat oikouV patriwn autwn kata dhmouV autwn kata suggeneiaV autwn pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw episkeyasqe autouV

16 kai epeskeyanto autouV MwushV kai Aarwn dia fwnhV kuriou on tropon sunetaxen autoiV kurioV

17 kai hsan outoi oi uioi Leui ex onomatwn autwn Gedswn Kaaq kai Merari

18 kai tauta ta onomata twn uiwn Gedswn kata dhmouV autwn Lobeni kai Semei

19 kai uioi Kaaq kata dhmouV autwn Amram kai Issaar Cebrwn kai Ozihl

20 kai uioi Merari kata dhmouV autwn Mooli kai Mousi outoi eisin dhmoi twn Leuitwn kat oikouV patriwn autwn

21 tw Gedswn dhmoV tou Lobeni kai dhmoV tou Semei outoi dhmoi tou Gedswn

22 h episkeyiV autwn kata ariqmon pantoV arsenikou apo mhniaiou kai epanw h episkeyiV autwn eptakiscilioi kai pentakosioi

23 kai uioi Gedswn opisw thV skhnhV para qalassan parembalousin

24 kai o arcwn oikou patriaV tou dhmou tou Gedswn Elisaf uioV Lahl

25 kai h fulakh uiwn Gedswn en th skhnh tou marturiou h skhnh kai to kalumma kai to katakalumma thV quraV thV skhnhV tou marturiou

26 kai ta istia thV aulhV kai to katapetasma thV pulhV thV aulhV thV oushV epi thV skhnhV kai ta kataloipa pantwn twn ergwn autou

27 tw Kaaq dhmoV o AmramiV kai dhmoV o SaariV kai dhmoV o CebrwniV kai dhmoV o OzihliV outoi eisin dhmoi tou Kaaq

28 kata ariqmon pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw oktakiscilioi kai exakosioi fulassonteV taV fulakaV twn agiwn

29 oi dhmoi twn uiwn Kaaq parembalousin ek plagiwn thV skhnhV kata liba

30 kai o arcwn oikou patriwn twn dhmwn tou Kaaq Elisafan uioV Ozihl

31 kai h fulakh autwn h kibwtoV kai h trapeza kai h lucnia kai ta qusiasthria kai ta skeuh tou agiou osa leitourgousin en autoiV kai to katakalumma kai panta ta erga autwn

32 kai o arcwn epi twn arcontwn twn Leuitwn Eleazar o uioV Aarwn tou ierewV kaqestamenoV fulassein taV fulakaV twn agiwn

33 tw Merari dhmoV o Mooli kai dhmoV o Mousi outoi eisin dhmoi Merari

34 h episkeyiV autwn kata ariqmon pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw exakiscilioi kai penthkonta

35 kai o arcwn oikou patriwn tou dhmou tou Merari Sourihl uioV Abicail ek plagiwn thV skhnhV parembalousin proV borran

36 h episkeyiV h fulakh uiwn Merari taV kefalidaV thV skhnhV kai touV moclouV authV kai touV stulouV authV kai taV baseiV authV kai panta ta skeuh autwn kai ta erga autwn

37 kai touV stulouV thV aulhV kuklw kai taV baseiV autwn kai touV passalouV kai touV kalouV autwn

38 kai oi paremballonteV kata proswpon thV skhnhV tou marturiou ap anatolhV MwushV kai Aarwn kai oi uioi autou fulassonteV taV fulakaV tou agiou eiV taV fulakaV twn uiwn Israhl kai o allogenhV o aptomenoV apoqaneitai

39 pasa h episkeyiV twn Leuitwn ouV epeskeyato MwushV kai Aarwn dia fwnhV kuriou kata dhmouV autwn pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw duo kai eikosi ciliadeV

40 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn episkeyai pan prwtotokon arsen twn uiwn Israhl apo mhniaiou kai epanw kai labe ton ariqmon ex onomatoV

41 kai lhmyh touV LeuitaV emoi egw kurioV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn Israhl kai ta kthnh twn Leuitwn anti pantwn twn prwtotokwn en toiV kthnesin twn uiwn Israhl

42 kai epeskeyato MwushV on tropon eneteilato kurioV pan prwtotokon en toiV uioiV Israhl

43 kai egenonto panta ta prwtotoka ta arsenika kata ariqmon ex onomatoV apo mhniaiou kai epanw ek thV episkeyewV autwn duo kai eikosi ciliadeV treiV kai ebdomhkonta kai diakosioi

44 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

45 labe touV LeuitaV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn Israhl kai ta kthnh twn Leuitwn anti twn kthnwn autwn kai esontai emoi oi Leuitai egw kurioV

46 kai ta lutra triwn kai ebdomhkonta kai diakosiwn oi pleonazonteV para touV LeuitaV apo twn prwtotokwn twn uiwn Israhl

47 kai lhmyh pente siklouV kata kefalhn kata to didracmon to agion lhmyh eikosi obolouV tou siklou

48 kai dwseiV to argurion Aarwn kai toiV uioiV autou lutra twn pleonazontwn en autoiV

49 kai elaben MwushV to argurion ta lutra twn pleonazontwn eiV thn eklutrwsin twn Leuitwn

50 para twn prwtotokwn twn uiwn Israhl elaben to argurion ciliouV triakosiouV exhkonta pente siklouV kata ton siklon ton agion

51 kai edwken MwushV ta lutra twn pleonazontwn Aarwn kai toiV uioiV autou dia fwnhV kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

 

4

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

2 labe to kefalaion twn uiwn Kaaq ek mesou uiwn Leui kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn

3 apo eikosi kai pente etwn kai epanw kai ewV penthkonta etwn paV o eisporeuomenoV leitourgein poihsai panta ta erga en th skhnh tou marturiou

4 kai tauta ta erga twn uiwn Kaaq en th skhnh tou marturiou agion twn agiwn

5 kai eiseleusetai Aarwn kai oi uioi autou otan exairh h parembolh kai kaqelousin to katapetasma to suskiazon kai katakaluyousin en autw thn kibwton tou marturiou

6 kai epiqhsousin ep auto katakalumma derma uakinqinon kai epibalousin ep authn imation olon uakinqinon anwqen kai diembalousin touV anaforeiV

7 kai epi thn trapezan thn prokeimenhn epibalousin ep authn imation oloporfuron kai ta trublia kai taV quiskaV kai touV kuaqouV kai ta spondeia en oiV spendei kai oi artoi oi dia pantoV ep authV esontai

8 kai epibalousin ep authn imation kokkinon kai kaluyousin authn kalummati dermatinw uakinqinw kai diembalousin di authV touV anaforeiV

9 kai lhmyontai imation uakinqinon kai kaluyousin thn lucnian thn fwtizousan kai touV lucnouV authV kai taV labidaV authV kai taV eparustridaV authV kai panta ta aggeia tou elaiou oiV leitourgousin en autoiV

10 kai embalousin authn kai panta ta skeuh authV eiV kalumma dermatinon uakinqinon kai epiqhsousin authn ep anaforewn

11 kai epi to qusiasthrion to crusoun epikaluyousin imation uakinqinon kai kaluyousin auto kalummati dermatinw uakinqinw kai diembalousin touV anaforeiV autou

12 kai lhmyontai panta ta skeuh ta leitourgika osa leitourgousin en autoiV en toiV agioiV kai embalousin eiV imation uakinqinon kai kaluyousin auta kalummati dermatinw uakinqinw kai epiqhsousin epi anaforeiV

13 kai ton kalupthra epiqhsei epi to qusiasthrion kai epikaluyousin ep auto imation oloporfuron

14 kai epiqhsousin ep auto panta ta skeuh osoiV leitourgousin ep auto en autoiV kai ta pureia kai taV kreagraV kai taV fialaV kai ton kalupthra kai panta ta skeuh tou qusiasthriou kai epibalousin ep auto kalumma dermatinon uakinqinon kai diembalousin touV anaforeiV autou kai lhmyontai imation porfuroun kai sugkaluyousin ton louthra kai thn basin autou kai embalousin auta eiV kalumma dermatinon uakinqinon kai epiqhsousin epi anaforeiV

15 kai suntelesousin Aarwn kai oi uioi autou kaluptonteV ta agia kai panta ta skeuh ta agia en tw exairein thn parembolhn kai meta tauta eiseleusontai uioi Kaaq airein kai ouc ayontai twn agiwn ina mh apoqanwsin tauta arousin oi uioi Kaaq en th skhnh tou marturiou

16 episkopoV Eleazar uioV Aarwn tou ierewV to elaion tou fwtoV kai to qumiama thV sunqesewV kai h qusia h kaq hmeran kai to elaion thV crisewV h episkoph olhV thV skhnhV kai osa estin en auth en tw agiw en pasi toiV ergoiV

17 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

18 mh oleqreushte thV fulhV ton dhmon ton Kaaq ek mesou twn Leuitwn

19 touto poihsate autoiV kai zhsontai kai ou mh apoqanwsin prosporeuomenwn autwn proV ta agia twn agiwn Aarwn kai oi uioi autou prosporeuesqwsan kai katasthsousin autouV ekaston kata thn anaforan autou

20 kai ou mh eiselqwsin idein exapina ta agia kai apoqanountai

21 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

22 labe thn archn twn uiwn Gedswn kai toutouV kat oikouV patriwn autwn kata dhmouV autwn

23 apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV episkeyai autouV paV o eisporeuomenoV leitourgein kai poiein ta erga autou en th skhnh tou marturiou

24 auth h leitourgia tou dhmou tou Gedswn leitourgein kai airein

25 kai arei taV derreiV thV skhnhV kai thn skhnhn tou marturiou kai to kalumma authV kai to kalumma to uakinqinon to on ep authV anwqen kai to kalumma thV quraV thV skhnhV tou marturiou

26 kai ta istia thV aulhV osa epi thV skhnhV tou marturiou kai ta perissa kai panta ta skeuh ta leitourgika osa leitourgousin en autoiV poihsousin

27 kata stoma Aarwn kai twn uiwn autou estai h leitourgia twn uiwn Gedswn kata pasaV taV leitourgiaV autwn kai kata panta ta arta di autwn kai episkeyh autouV ex onomatwn panta ta arta up autwn

28 auth h leitourgia twn uiwn Gedswn en th skhnh tou marturiou kai h fulakh autwn en ceiri Iqamar tou uiou Aarwn tou ierewV

29 uioi Merari kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn episkeyasqe autouV

30 apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV episkeyasqe autouV paV o eisporeuomenoV leitourgein ta erga thV skhnhV tou marturiou

31 kai tauta ta fulagmata twn airomenwn up autwn kata panta ta erga autwn en th skhnh tou marturiou taV kefalidaV thV skhnhV kai touV moclouV kai touV stulouV authV kai taV baseiV authV kai to katakalumma kai ai baseiV autwn kai oi stuloi autwn kai to katakalumma thV quraV thV skhnhV

32 kai touV stulouV thV aulhV kuklw kai ai baseiV autwn kai touV stulouV tou katapetasmatoV thV pulhV thV aulhV kai taV baseiV autwn kai touV passalouV autwn kai touV kalouV autwn kai panta ta skeuh autwn kai panta ta leitourghmata autwn ex onomatwn episkeyasqe autouV kai panta ta skeuh thV fulakhV twn airomenwn up autwn

33 auth h leitourgia dhmou uiwn Merari en pasin toiV ergoiV autwn en th skhnh tou marturiou en ceiri Iqamar uiou Aarwn tou ierewV

34 kai epeskeyato MwushV kai Aarwn kai oi arconteV Israhl touV uiouV Kaaq kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn

35 apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV leitourgein kai poiein en th skhnh tou marturiou

36 kai egeneto h episkeyiV autwn kata dhmouV autwn discilioi diakosioi penthkonta

37 auth h episkeyiV dhmou Kaaq paV o leitourgwn en th skhnh tou marturiou kaqa epeskeyato MwushV kai Aarwn dia fwnhV kuriou en ceiri Mwush

38 kai epeskephsan uioi Gedswn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn

39 apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV leitourgein kai poiein ta erga en th skhnh tou marturiou

40 kai egeneto h episkeyiV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn discilioi exakosioi triakonta

41 auth h episkeyiV dhmou uiwn Gedswn paV o leitourgwn en th skhnh tou marturiou ouV epeskeyato MwushV kai Aarwn dia fwnhV kuriou en ceiri Mwush

42 epeskephsan de kai dhmoV uiwn Merari kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn

43 apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV leitourgein proV ta erga thV skhnhV tou marturiou

44 kai egenhqh h episkeyiV autwn kata dhmouV autwn kat oikouV patriwn autwn triscilioi kai diakosioi

45 auth h episkeyiV dhmou uiwn Merari ouV epeskeyato MwushV kai Aarwn dia fwnhV kuriou en ceiri Mwush

46 panteV oi epeskemmenoi ouV epeskeyato MwushV kai Aarwn kai oi arconteV Israhl touV LeuitaV kata dhmouV kat oikouV patriwn autwn

47 apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV proV to ergon twn ergwn kai ta erga ta airomena en th skhnh tou marturiou

48 kai egenhqhsan oi episkepenteV oktakiscilioi pentakosioi ogdohkonta

49 dia fwnhV kuriou epeskeyato autouV en ceiri Mwush andra kat andra epi twn ergwn autwn kai epi wn airousin autoi kai epeskephsan on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

 

5

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 prostaxon toiV uioiV Israhl kai exaposteilatwsan ek thV parembolhV panta lepron kai panta gonorruh kai panta akaqarton epi yuch

3 apo arsenikou ewV qhlukou exaposteilate exw thV parembolhV kai ou mh mianousin taV parembolaV autwn en oiV egw kataginomai en autoiV

4 kai epoihsan outwV oi uioi Israhl kai exapesteilan autouV exw thV parembolhV kaqa elalhsen kurioV tw Mwush outwV epoihsan oi uioi Israhl

5 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

6 lalhson toiV uioiV Israhl legwn anhr h gunh ostiV ean poihsh apo twn amartiwn twn anqrwpinwn kai paridwn paridh kai plhmmelhsh h yuch ekeinh

7 exagoreusei thn amartian hn epoihsen kai apodwsei thn plhmmeleian to kefalaion kai to epipempton autou prosqhsei ep auto kai apodwsei tini eplhmmelhsen autw

8 ean de mh h tw anqrwpw o agcisteuwn wste apodounai autw to plhmmelhma proV auton to plhmmelhma to apodidomenon kuriw tw ierei estai plhn tou kriou tou ilasmou di ou exilasetai en autw peri autou

9 kai pasa aparch kata panta ta agiazomena en uioiV Israhl osa an prosferwsin tw kuriw tw ierei autw estai

10 kai ekastou ta hgiasmena autou estai anhr oV ean dw tw ierei autw estai

11 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

12 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV androV androV ean parabh h gunh autou kai paridh auton uperidousa

13 kai koimhqh tiV met authV koithn spermatoV kai laqh ex ofqalmwn tou androV authV kai kruyh auth de h memiammenh kai martuV mh hn met authV kai auth mh h suneilhmmenh

14 kai epelqh autw pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou auth de memiantai h epelqh autw pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou auth de mh h memiammenh

15 kai axei o anqrwpoV thn gunaika autou proV ton ierea kai prosoisei to dwron peri authV to dekaton tou oifi aleuron kriqinon ouk epiceei ep auto elaion oude epiqhsei ep auto libanon estin gar qusia zhlotupiaV qusia mnhmosunou anamimnhskousa amartian

16 kai prosaxei authn o iereuV kai sthsei authn enanti kuriou

17 kai lhmyetai o iereuV udwr kaqaron zwn en aggeiw ostrakinw kai thV ghV thV oushV epi tou edafouV thV skhnhV tou marturiou kai labwn o iereuV embalei eiV to udwr

18 kai sthsei o iereuV thn gunaika enanti kuriou kai apokaluyei thn kefalhn thV gunaikoV kai dwsei epi taV ceiraV authV thn qusian tou mnhmosunou thn qusian thV zhlotupiaV en de th ceiri tou ierewV estai to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou toutou

19 kai orkiei authn o iereuV kai erei th gunaiki ei mh kekoimhtai tiV meta sou ei mh parabebhkaV mianqhnai upo ton andra ton seauthV aqwa isqi apo tou udatoV tou elegmou tou epikatarwmenou toutou

20 ei de su parabebhkaV up androV ousa h memiansai kai edwken tiV thn koithn autou en soi plhn tou androV sou

21 kai orkiei o iereuV thn gunaika en toiV orkoiV thV araV tauthV kai erei o iereuV th gunaiki dwh kurioV se en ara kai enorkion en mesw tou laou sou en tw dounai kurion ton mhron sou diapeptwkota kai thn koilian sou peprhsmenhn

22 kai eiseleusetai to udwr to epikatarwmenon touto eiV thn koilian sou prhsai gastera kai diapesein mhron sou kai erei h gunh genoito genoito

23 kai grayei o iereuV taV araV tautaV eiV biblion kai exaleiyei eiV to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou

24 kai potiei thn gunaika to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou kai eiseleusetai eiV authn to udwr to epikatarwmenon tou elegmou

25 kai lhmyetai o iereuV ek ceiroV thV gunaikoV thn qusian thV zhlotupiaV kai epiqhsei thn qusian enanti kuriou kai prosoisei authn proV to qusiasthrion

26 kai draxetai o iereuV apo thV qusiaV to mnhmosunon authV kai anoisei auto epi to qusiasthrion kai meta tauta potiei thn gunaika to udwr

27 kai estai ean h memiammenh kai lhqh laqh ton andra authV kai eiseleusetai eiV authn to udwr tou elegmou to epikatarwmenon kai prhsqhsetai thn koilian kai diapeseitai o mhroV authV kai estai h gunh eiV aran en tw law authV

28 ean de mh mianqh h gunh kai kaqara h kai aqwa estai kai ekspermatiei sperma

29 outoV o nomoV thV zhlotupiaV w ean parabh h gunh up androV ousa kai mianqh

30 h anqrwpoV w ean epelqh ep auton pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou kai sthsei thn gunaika autou enanti kuriou kai poihsei auth o iereuV panta ton nomon touton

31 kai aqwoV estai o anqrwpoV apo amartiaV kai h gunh ekeinh lhmyetai thn amartian authV

 

6

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV anhr h gunh oV ean megalwV euxhtai euchn afagnisasqai agneian kuriw

3 apo oinou kai sikera agnisqhsetai apo oinou kai oxoV ex oinou kai oxoV ek sikera ou pietai kai osa katergazetai ek stafulhV ou pietai kai stafulhn prosfaton kai stafida ou fagetai

4 pasaV taV hmeraV thV euchV autou apo pantwn osa ginetai ex ampelou oinon apo stemfulwn ewV gigartou ou fagetai

5 pasaV taV hmeraV thV euchV tou agnismou xuron ouk epeleusetai epi thn kefalhn autou ewV an plhrwqwsin ai hmerai osaV huxato kuriw agioV estai trefwn komhn trica kefalhV

6 pasaV taV hmeraV thV euchV kuriw epi pash yuch teteleuthkuia ouk eiseleusetai

7 epi patri kai epi mhtri kai ep adelfw kai ep adelfh ou mianqhsetai ep autoiV apoqanontwn autwn oti euch qeou autou ep autw epi kefalhV autou

8 pasaV taV hmeraV thV euchV autou agioV estai kuriw

9 ean de tiV apoqanh exapina ep autw paracrhma mianqhsetai h kefalh euchV autou kai xurhsetai thn kefalhn autou h an hmera kaqarisqh th hmera th ebdomh xurhqhsetai

10 kai th hmera th ogdoh oisei duo trugonaV h duo neossouV peristerwn proV ton ierea epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou

11 kai poihsei o iereuV mian peri amartiaV kai mian eiV olokautwma kai exilasetai peri autou o iereuV peri wn hmarten peri thV yuchV kai agiasei thn kefalhn autou en ekeinh th hmera

12 h hgiasqh kuriw taV hmeraV thV euchV kai prosaxei amnon eniausion eiV plhmmeleian kai ai hmerai ai proterai alogoi esontai oti emianqh kefalh euchV autou

13 kai outoV o nomoV tou euxamenou h an hmera plhrwsh hmeraV euchV autou prosoisei autoV para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

14 kai prosaxei to dwron autou kuriw amnon eniausion amwmon ena eiV olokautwsin kai amnada eniausian amwmon mian eiV amartian kai krion ena amwmon eiV swthrion

15 kai kanoun azumwn semidalewV artouV anapepoihmenouV en elaiw kai lagana azuma kecrismena en elaiw kai qusia autwn kai spondh autwn

16 kai prosoisei o iereuV enanti kuriou kai poihsei to peri amartiaV autou kai to olokautwma autou

17 kai ton krion poihsei qusian swthriou kuriw epi tw kanw twn azumwn kai poihsei o iereuV thn qusian autou kai thn spondhn autou

18 kai xurhsetai o hugmenoV para taV quraV thV skhnhV tou marturiou thn kefalhn thV euchV autou kai epiqhsei taV tricaV epi to pur o estin upo thn qusian tou swthriou

19 kai lhmyetai o iereuV ton braciona efqon apo tou kriou kai arton ena azumon apo tou kanou kai laganon azumon en kai epiqhsei epi taV ceiraV tou hugmenou meta to xurhsasqai auton thn euchn autou

20 kai prosoisei auta o iereuV epiqema enanti kuriou agion estai tw ierei epi tou sthquniou tou epiqematoV kai epi tou bracionoV tou afairematoV kai meta tauta pietai o hugmenoV oinon

21 outoV o nomoV tou euxamenou oV an euxhtai kuriw dwron autou kuriw peri thV euchV cwriV wn an eurh h ceir autou kata dunamin thV euchV autou hn an euxhtai kata nomon agneiaV

22 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

23 lalhson Aarwn kai toiV uioiV autou legwn outwV euloghsete touV uiouV Israhl legonteV autoiV kai epiqhsousin to onoma mou epi touV uiouV Israhl kai egw kurioV euloghsw autouV

24 euloghsai se kurioV kai fulaxai se

25 epifanai kurioV to proswpon autou epi se kai elehsai se

26 eparai kurioV to proswpon autou epi se kai dwh soi eirhnhn

 

7

1 kai egeneto h hmera sunetelesen MwushV wste anasthsai thn skhnhn kai ecrisen authn kai hgiasen authn kai panta ta skeuh authV kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou kai ecrisen auta kai hgiasen auta

2 kai proshnegkan oi arconteV Israhl dwdeka arconteV oikwn patriwn autwn outoi arconteV fulwn outoi oi paresthkoteV epi thV episkophV

3 kai hnegkan ta dwra autwn enanti kuriou ex amaxaV lamphnikaV kai dwdeka boaV amaxan para duo arcontwn kai moscon para ekastou kai proshgagon enantion thV skhnhV

4 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn

5 labe par autwn kai esontai proV ta erga ta leitourgika thV skhnhV tou marturiou kai dwseiV auta toiV LeuitaiV ekastw kata thn autou leitourgian

6 kai labwn MwushV taV amaxaV kai touV boaV edwken auta toiV LeuitaiV

7 taV duo amaxaV kai touV tessaraV boaV edwken toiV uioiV Gedswn kata taV leitourgiaV autwn

8 kai taV tessaraV amaxaV kai touV oktw boaV edwken toiV uioiV Merari kata taV leitourgiaV autwn dia Iqamar uiou Aarwn tou ierewV

9 kai toiV uioiV Kaaq ouk edwken oti ta leitourghmata tou agiou ecousin ep wmwn arousin

10 kai proshnegkan oi arconteV eiV ton egkainismon tou qusiasthriou en th hmera h ecrisen auto kai proshnegkan oi arconteV ta dwra autwn apenanti tou qusiasthriou

11 kai eipen kurioV proV Mwushn arcwn eiV kaq hmeran arcwn kaq hmeran prosoisousin ta dwra autwn eiV ton egkainismon tou qusiasthriou

12 kai hn o prosferwn th hmera th prwth to dwron autou Naasswn uioV Aminadab arcwn thV fulhV Iouda

13 kai proshnegken to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

14 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

15 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

16 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

17 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Naasswn uiou Aminadab

18 th hmera th deutera proshnegken Naqanahl uioV Swgar arcwn thV fulhV Issacar

19 kai proshnegken to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

20 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

21 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

22 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

23 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Naqanahl uiou Swgar

24 th hmera th trith arcwn twn uiwn Zaboulwn Eliab uioV Cailwn

25 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

26 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

27 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

28 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

29 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Eliab uiou Cailwn

30 th hmera th tetarth arcwn twn uiwn Roubhn Elisour uioV Sediour

31 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

32 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

33 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

34 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

35 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Elisour uiou Sediour

36 th hmera th pempth arcwn twn uiwn Sumewn Salamihl uioV Sourisadai

37 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

38 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

39 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

40 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

41 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Salamihl uiou Sourisadai

42 th hmera th ekth arcwn twn uiwn Gad Elisaf uioV Ragouhl

43 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

44 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

45 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

46 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

47 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Elisaf uiou Ragouhl

48 th hmera th ebdomh arcwn twn uiwn Efraim Elisama uioV Emioud

49 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

50 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

51 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

52 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

53 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Elisama uiou Emioud

54 th hmera th ogdoh arcwn twn uiwn Manassh Gamalihl uioV Fadassour

55 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

56 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

57 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

58 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

59 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Gamalihl uiou Fadassour

60 th hmera th enath arcwn twn uiwn Beniamin Abidan uioV Gadewni

61 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

62 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

63 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

64 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

65 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Abidan uiou Gadewni

66 th hmera th dekath arcwn twn uiwn Dan Aciezer uioV Amisadai

67 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

68 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

69 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

70 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

71 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Aciezer uiou Amisadai

72 th hmera th endekath arcwn twn uiwn Ashr Fagaihl uioV Ecran

73 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

74 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

75 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

76 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

77 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Fagaihl uiou Ecran

78 th hmera th dwdekath arcwn twn uiwn Nefqali Acire uioV Ainan

79 to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian

80 quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatoV

81 moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eiV olokautwma

82 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

83 kai eiV qusian swthriou damaleiV duo kriouV pente tragouV pente amnadaV eniausiaV pente touto to dwron Acire uiou Ainan

84 outoV o egkainismoV tou qusiasthriou h hmera ecrisen auto para twn arcontwn twn uiwn Israhl trublia argura dwdeka fialai argurai dwdeka quiskai crusai dwdeka

85 triakonta kai ekaton siklwn to trublion to en kai ebdomhkonta siklwn h fialh h mia pan to argurion twn skeuwn discilioi kai tetrakosioi sikloi en tw siklw tw agiw

86 quiskai crusai dwdeka plhreiV qumiamatoV pan to crusion twn quiskwn eikosi kai ekaton crusoi

87 pasai ai boeV eiV olokautwsin moscoi dwdeka krioi dwdeka amnoi eniausioi dwdeka kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kai cimaroi ex aigwn dwdeka peri amartiaV

88 pasai ai boeV eiV qusian swthriou damaleiV eikosi tessareV krioi exhkonta tragoi exhkonta amnadeV exhkonta eniausiai amwmoi auth h egkainwsiV tou qusiasthriou meta to plhrwsai taV ceiraV autou kai meta to crisai auton

89 en tw eisporeuesqai Mwushn eiV thn skhnhn tou marturiou lalhsai autw kai hkousen thn fwnhn kuriou lalountoV proV auton anwqen tou ilasthriou o estin epi thV kibwtou tou marturiou ana meson twn duo ceroubim kai elalei proV auton

 

8

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson tw Aarwn kai ereiV proV auton otan epitiqhV touV lucnouV ek merouV kata proswpon thV lucniaV fwtiousin oi epta lucnoi

3 kai epoihsen outwV Aarwn ek tou enoV merouV kata proswpon thV lucniaV exhyen touV lucnouV authV kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

4 kai auth h kataskeuh thV lucniaV sterea crush o kauloV authV kai ta krina authV sterea olh kata to eidoV o edeixen kurioV tw Mwush outwV epoihsen thn lucnian

5 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

6 labe touV LeuitaV ek mesou uiwn Israhl kai afagnieiV autouV

7 kai outwV poihseiV autoiV ton agnismon autwn perirraneiV autouV udwr agnismou kai epeleusetai xuron epi pan to swma autwn kai plunousin ta imatia autwn kai kaqaroi esontai

8 kai lhmyontai moscon ena ek bown kai toutou qusian semidalewV anapepoihmenhn en elaiw kai moscon eniausion ek bown lhmyh peri amartiaV

9 kai prosaxeiV touV LeuitaV enanti thV skhnhV tou marturiou kai sunaxeiV pasan sunagwghn uiwn Israhl

10 kai prosaxeiV touV LeuitaV enanti kuriou kai epiqhsousin oi uioi Israhl taV ceiraV autwn epi touV LeuitaV

11 kai aforiei Aarwn touV LeuitaV apodoma enanti kuriou para twn uiwn Israhl kai esontai wste ergazesqai ta erga kuriou

12 oi de Leuitai epiqhsousin taV ceiraV epi taV kefalaV twn moscwn kai poihsei ton ena peri amartiaV kai ton ena eiV olokautwma kuriw exilasasqai peri autwn

13 kai sthseiV touV LeuitaV enanti kuriou kai enanti Aarwn kai enanti twn uiwn autou kai apodwseiV autouV apodoma enanti kuriou

14 kai diasteleiV touV LeuitaV ek mesou uiwn Israhl kai esontai emoi

15 kai meta tauta eiseleusontai oi Leuitai ergazesqai ta erga thV skhnhV tou marturiou kai kaqarieiV autouV kai apodwseiV autouV enanti kuriou

16 oti apodoma apodedomenoi outoi moi eisin ek mesou uiwn Israhl anti twn dianoigontwn pasan mhtran prwtotokwn pantwn ek twn uiwn Israhl eilhfa autouV emoi

17 oti emoi pan prwtotokon en uioiV Israhl apo anqrwpou ewV kthnouV h hmera epataxa pan prwtotokon en gh Aiguptw hgiasa autouV emoi

18 kai elabon touV LeuitaV anti pantoV prwtotokou en uioiV Israhl

19 kai apedwka touV LeuitaV apodoma dedomenouV Aarwn kai toiV uioiV autou ek mesou uiwn Israhl ergazesqai ta erga twn uiwn Israhl en th skhnh tou marturiou kai exilaskesqai peri twn uiwn Israhl kai ouk estai en toiV uioiV Israhl proseggizwn proV ta agia

20 kai epoihsen MwushV kai Aarwn kai pasa sunagwgh uiwn Israhl toiV LeuitaiV kaqa eneteilato kurioV tw Mwush peri twn Leuitwn outwV epoihsan autoiV oi uioi Israhl

21 kai hgnisanto oi Leuitai kai eplunanto ta imatia kai apedwken autouV Aarwn apodoma enanti kuriou kai exilasato peri autwn Aarwn afagnisasqai autouV

22 kai meta tauta eishlqon oi Leuitai leitourgein thn leitourgian autwn en th skhnh tou marturiou enanti Aarwn kai enanti twn uiwn autou kaqwV sunetaxen kurioV tw Mwush peri twn Leuitwn outwV epoihsan autoiV

23 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

24 touto estin to peri twn Leuitwn apo pentekaieikosaetouV kai epanw eiseleusontai energein en th skhnh tou marturiou

25 kai apo penthkontaetouV aposthsetai apo thV leitourgiaV kai ouk ergatai eti

26 kai leitourghsei o adelfoV autou en th skhnh tou marturiou fulassein fulakaV erga de ouk ergatai outwV poihseiV toiV LeuitaiV en taiV fulakaiV autwn

 

9

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn en th erhmw Sina en tw etei tw deuterw exelqontwn autwn ek ghV Aiguptou en tw mhni tw prwtw legwn

2 eipon kai poieitwsan oi uioi Israhl to pasca kaq wran autou

3 th tessareskaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou proV esperan poihseiV auto kata kairouV kata ton nomon autou kai kata thn sugkrisin autou poihseiV auto

4 kai elalhsen MwushV toiV uioiV Israhl poihsai to pasca

5 enarcomenou th tessareskaidekath hmera tou mhnoV en th erhmw tou Sina kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush outwV epoihsan oi uioi Israhl

6 kai paregenonto oi andreV oi hsan akaqartoi epi yuch anqrwpou kai ouk hdunanto poihsai to pasca en th hmera ekeinh kai proshlqon enantion Mwush kai Aarwn en ekeinh th hmera

7 kai eipan oi andreV ekeinoi proV auton hmeiV akaqartoi epi yuch anqrwpou mh oun usterhswmen prosenegkai to dwron kuriw kata kairon autou en mesw uiwn Israhl

8 kai eipen proV autouV MwushV sthte autou kai akousomai ti enteleitai kurioV peri umwn

9 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

10 lalhson toiV uioiV Israhl legwn anqrwpoV anqrwpoV oV ean genhtai akaqartoV epi yuch anqrwpou h en odw makran umin h en taiV geneaiV umwn kai poihsei to pasca kuriw

11 en tw mhni tw deuterw en th tessareskaidekath hmera to proV esperan poihsousin auto ep azumwn kai pikridwn fagontai auto

12 ou kataleiyousin ap autou eiV to prwi kai ostoun ou suntriyousin ap autou kata ton nomon tou pasca poihsousin auto

13 kai anqrwpoV oV ean kaqaroV h kai en odw makra ouk estin kai usterhsh poihsai to pasca exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou authV oti to dwron kuriw ou proshnegken kata ton kairon autou amartian autou lhmyetai o anqrwpoV ekeinoV

14 ean de proselqh proV umaV proshlutoV en th gh umwn kai poihsei to pasca kuriw kata ton nomon tou pasca kai kata thn suntaxin autou poihsei auto nomoV eiV estai umin kai tw proshlutw kai tw autocqoni thV ghV

15 kai th hmera h estaqh h skhnh ekaluyen h nefelh thn skhnhn ton oikon tou marturiou kai to esperaV hn epi thV skhnhV wV eidoV puroV ewV prwi

16 outwV egineto dia pantoV h nefelh ekalupten authn hmeraV kai eidoV puroV thn nukta

17 kai hnika anebh h nefelh apo thV skhnhV kai meta tauta aphran oi uioi Israhl kai en tw topw ou an esth h nefelh ekei parenebalon oi uioi Israhl

18 dia prostagmatoV kuriou parembalousin oi uioi Israhl kai dia prostagmatoV kuriou aparousin pasaV taV hmeraV en aiV skiazei h nefelh epi thV skhnhV parembalousin oi uioi Israhl

19 kai otan efelkhtai h nefelh epi thV skhnhV hmeraV pleiouV kai fulaxontai oi uioi Israhl thn fulakhn tou qeou kai ou mh exarwsin

20 kai estai otan skepash h nefelh hmeraV ariqmw epi thV skhnhV dia fwnhV kuriou parembalousin kai dia prostagmatoV kuriou aparousin

21 kai estai otan genhtai h nefelh af esperaV ewV prwi kai anabh h nefelh to prwi kai aparousin hmeraV h nuktoV

22 mhnoV hmeraV pleonazoushV thV nefelhV skiazoushV ep authV parembalousin oi uioi Israhl kai ou mh aparwsin

23 oti dia prostagmatoV kuriou aparousin thn fulakhn kuriou efulaxanto dia prostagmatoV kuriou en ceiri Mwush

 

10

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 poihson seautw duo salpiggaV arguraV elataV poihseiV autaV kai esontai soi anakalein thn sunagwghn kai exairein taV parembolaV

3 kai salpiseiV en autaiV kai sunacqhsetai pasa h sunagwgh epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

4 ean de en mia salpiswsin proseleusontai proV se panteV oi arconteV archgoi Israhl

5 kai salpieite shmasian kai exarousin ai parembolai ai paremballousai anatolaV

6 kai salpieite shmasian deuteran kai exarousin ai parembolai ai paremballousai liba kai salpieite shmasian trithn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai para qalassan kai salpieite shmasian tetarthn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai proV borran shmasia salpiousin en th exarsei autwn

7 kai otan sunagaghte thn sunagwghn salpieite kai ou shmasia

8 kai oi uioi Aarwn oi iereiV salpiousin taiV salpigxin kai estai umin nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn

9 ean de exelqhte eiV polemon en th gh umwn proV touV upenantiouV touV anqesthkotaV umin kai shmaneite taiV salpigxin kai anamnhsqhsesqe enanti kuriou kai diaswqhsesqe apo twn ecqrwn umwn

10 kai en taiV hmeraiV thV eufrosunhV umwn kai en taiV eortaiV umwn kai en taiV noumhniaiV umwn salpieite taiV salpigxin epi toiV olokautwmasin kai epi taiV qusiaiV twn swthriwn umwn kai estai umin anamnhsiV enanti tou qeou umwn egw kurioV o qeoV umwn

11 kai egeneto en tw eniautw tw deuterw en tw mhni tw deuterw eikadi tou mhnoV anebh h nefelh apo thV skhnhV tou marturiou

12 kai exhran oi uioi Israhl sun apartiaiV autwn en th erhmw Sina kai esth h nefelh en th erhmw tou Faran

13 kai exhran prwtoi dia fwnhV kuriou en ceiri Mwush

14 kai exhran tagma parembolhV uiwn Iouda prwtoi sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn Naasswn uioV Aminadab

15 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Issacar Naqanahl uioV Swgar

16 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Zaboulwn Eliab uioV Cailwn

17 kai kaqelousin thn skhnhn kai exarousin oi uioi Gedswn kai oi uioi Merari aironteV thn skhnhn

18 kai exhran tagma parembolhV Roubhn sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn Elisour uioV Sediour

19 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Sumewn Salamihl uioV Sourisadai

20 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Gad Elisaf o tou Ragouhl

21 kai exarousin oi uioi Kaaq aironteV ta agia kai sthsousin thn skhnhn ewV paragenwntai

22 kai exarousin tagma parembolhV Efraim sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn Elisama uioV Emioud

23 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Manassh Gamalihl o tou Fadassour

24 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Beniamin Abidan o tou Gadewni

25 kai exarousin tagma parembolhV uiwn Dan escatoi paswn twn parembolwn sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn Aciezer o tou Amisadai

26 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Ashr Fagaihl uioV Ecran

27 kai epi thV dunamewV fulhV uiwn Nefqali Acire uioV Ainan

28 autai ai stratiai uiwn Israhl kai exhran sun dunamei autwn

29 kai eipen MwushV tw Iwbab uiw Ragouhl tw Madianith tw gambrw Mwush exairomen hmeiV eiV ton topon on eipen kurioV touton dwsw umin deuro meq hmwn kai eu se poihsomen oti kurioV elalhsen kala peri Israhl

30 kai eipen proV auton ou poreusomai alla eiV thn ghn mou kai eiV thn genean mou

31 kai eipen mh egkataliphV hmaV ou eineken hsqa meq hmwn en th erhmw kai esh en hmin presbuthV

32 kai estai ean poreuqhV meq hmwn kai estai ta agaqa ekeina osa ean agaqopoihsh kurioV hmaV kai eu se poihsomen

33 kai exhran ek tou orouV kuriou odon triwn hmerwn kai h kibwtoV thV diaqhkhV kuriou proeporeueto protera autwn odon triwn hmerwn kataskeyasqai autoiV anapausin

34 kai egeneto en tw exairein thn kibwton kai eipen MwushV exegerqhti kurie diaskorpisqhtwsan oi ecqroi sou fugetwsan panteV oi misounteV se

35 kai en th katapausei eipen epistrefe kurie ciliadaV muriadaV en tw Israhl

36 kai h nefelh egeneto skiazousa ep autoiV hmeraV en tw exairein autouV ek thV parembolhV

 

11

1 kai hn o laoV gogguzwn ponhra enanti kuriou kai hkousen kurioV kai equmwqh orgh kai exekauqh en autoiV pur para kuriou kai katefagen meroV ti thV parembolhV

2 kai ekekraxen o laoV proV Mwushn kai huxato MwushV proV kurion kai ekopasen to pur

3 kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou empurismoV oti exekauqh en autoiV pur para kuriou

4 kai o epimiktoV o en autoiV epequmhsan epiqumian kai kaqisanteV eklaion kai oi uioi Israhl kai eipan tiV hmaV ywmiei krea

5 emnhsqhmen touV icquaV ouV hsqiomen en Aiguptw dwrean kai touV sikuaV kai touV peponaV kai ta prasa kai ta krommua kai ta skorda

6 nuni de h yuch hmwn kataxhroV ouden plhn eiV to manna oi ofqalmoi hmwn

7 to de manna wsei sperma koriou estin kai to eidoV autou eidoV krustallou

8 kai dieporeueto o laoV kai sunelegon kai hlhqon auto en tw mulw kai etribon en th quia kai hyoun auto en th cutra kai epoioun auto egkrufiaV kai hn h hdonh autou wsei geuma egkriV ex elaiou

9 kai otan katebh h drosoV epi thn parembolhn nuktoV katebainen to manna ep authV

10 kai hkousen MwushV klaiontwn autwn kata dhmouV autwn ekaston epi thV quraV autou kai equmwqh orgh kurioV sfodra kai enanti Mwush hn ponhron

11 kai eipen MwushV proV kurion ina ti ekakwsaV ton qeraponta sou kai dia ti ouc eurhka carin enantion sou epiqeinai thn ormhn tou laou toutou ep eme

12 mh egw en gastri elabon panta ton laon touton h egw etekon autouV oti legeiV moi labe auton eiV ton kolpon sou wsei arai tiqhnoV ton qhlazonta eiV thn ghn hn wmosaV toiV patrasin autwn

13 poqen moi krea dounai panti tw law toutw oti klaiousin ep emoi legonteV doV hmin krea ina fagwmen

14 ou dunhsomai egw monoV ferein ton laon touton oti baruteron moi estin to rhma touto

15 ei de outwV su poieiV moi apokteinon me anairesei ei eurhka eleoV para soi ina mh idw mou thn kakwsin

16 kai eipen kurioV proV Mwushn sunagage moi ebdomhkonta andraV apo twn presbuterwn Israhl ouV autoV su oidaV oti outoi eisin presbuteroi tou laou kai grammateiV autwn kai axeiV autouV proV thn skhnhn tou marturiou kai sthsontai ekei meta sou

17 kai katabhsomai kai lalhsw ekei meta sou kai afelw apo tou pneumatoV tou epi soi kai epiqhsw ep autouV kai sunantilhmyontai meta sou thn ormhn tou laou kai ouk oiseiV autouV su monoV

18 kai tw law ereiV agnisasqe eiV aurion kai fagesqe krea oti eklausate enanti kuriou legonteV tiV hmaV ywmiei krea oti kalon hmin estin en Aiguptw kai dwsei kurioV umin krea fagein kai fagesqe krea

19 ouc hmeran mian fagesqe oude duo oude pente hmeraV oude deka hmeraV oude eikosi hmeraV

20 ewV mhnoV hmerwn fagesqe ewV an exelqh ek twn mukthrwn umwn kai estai umin eiV coleran oti hpeiqhsate kuriw oV estin en umin kai eklausate enantion autou legonteV ina ti hmin exelqein ex Aiguptou

21 kai eipen MwushV exakosiai ciliadeV pezwn o laoV en oiV eimi en autoiV kai su eipaV krea dwsw autoiV fagein kai fagontai mhna hmerwn

22 mh probata kai boeV sfaghsontai autoiV kai arkesei autoiV h pan to oyoV thV qalasshV sunacqhsetai autoiV kai arkesei autoiV

23 kai eipen kurioV proV Mwushn mh ceir kuriou ouk exarkesei hdh gnwsei ei epikatalhmyetai se o logoV mou h ou

24 kai exhlqen MwushV kai elalhsen proV ton laon ta rhmata kuriou kai sunhgagen ebdomhkonta andraV apo twn presbuterwn tou laou kai esthsen autouV kuklw thV skhnhV

25 kai katebh kurioV en nefelh kai elalhsen proV auton kai pareilato apo tou pneumatoV tou ep autw kai epeqhken epi touV ebdomhkonta andraV touV presbuterouV wV de epanepausato to pneuma ep autouV kai eprofhteusan kai ouketi proseqento

26 kai kateleifqhsan duo andreV en th parembolh onoma tw eni Eldad kai onoma tw deuterw Mwdad kai epanepausato ep autouV to pneuma kai outoi hsan twn katagegrammenwn kai ouk hlqon proV thn skhnhn kai eprofhteusan en th parembolh

27 kai prosdramwn o neaniskoV aphggeilen Mwush kai eipen legwn Eldad kai Mwdad profhteuousin en th parembolh

28 kai apokriqeiV IhsouV o tou Nauh o paresthkwV Mwush o ekelektoV eipen kurie Mwush kwluson autouV

29 kai eipen autw MwushV mh zhloiV su moi kai tiV dwh panta ton laon kuriou profhtaV otan dw kurioV to pneuma autou ep autouV

30 kai aphlqen MwushV eiV thn parembolhn autoV kai oi presbuteroi Israhl

31 kai pneuma exhlqen para kuriou kai exeperasen ortugomhtran apo thV qalasshV kai epebalen epi thn parembolhn odon hmeraV enteuqen kai odon hmeraV enteuqen kuklw thV parembolhV wsei diphcu apo thV ghV

32 kai anastaV o laoV olhn thn hmeran kai olhn thn nukta kai olhn thn hmeran thn epaurion kai sunhgagon thn ortugomhtran o to oligon sunhgagen deka korouV kai eyuxan eautoiV yugmouV kuklw thV parembolhV

33 ta krea eti hn en toiV odousin autwn prin h ekleipein kai kurioV equmwqh eiV ton laon kai epataxen kurioV ton laon plhghn megalhn sfodra

34 kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou mnhmata thV epiqumiaV oti ekei eqayan ton laon ton epiqumhthn

35 apo mnhmatwn epiqumiaV exhren o laoV eiV Ashrwq kai egeneto o laoV en Ashrwq

 

12

1 kai elalhsen Mariam kai Aarwn kata Mwush eneken thV gunaikoV thV AiqiopisshV hn elaben MwushV oti gunaika Aiqiopissan elaben

2 kai eipan mh Mwush monw lelalhken kurioV ouci kai hmin elalhsen kai hkousen kurioV

3 kai o anqrwpoV MwushV prauV sfodra para pantaV touV anqrwpouV touV ontaV epi thV ghV

4 kai eipen kurioV paracrhma proV Mwushn kai Mariam kai Aarwn exelqate umeiV oi treiV eiV thn skhnhn tou marturiou kai exhlqon oi treiV eiV thn skhnhn tou marturiou

5 kai katebh kurioV en stulw nefelhV kai esth epi thV quraV thV skhnhV tou marturiou kai eklhqhsan Aarwn kai Mariam kai exhlqosan amfoteroi

6 kai eipen proV autouV akousate twn logwn mou ean genhtai profhthV umwn kuriw en oramati autw gnwsqhsomai kai en upnw lalhsw autw

7 ouc outwV o qerapwn mou MwushV en olw tw oikw mou pistoV estin

8 stoma kata stoma lalhsw autw en eidei kai ou di ainigmatwn kai thn doxan kuriou eiden kai dia ti ouk efobhqhte katalalhsai kata tou qerapontoV mou Mwush

9 kai orgh qumou kuriou ep autoiV kai aphlqen

10 kai h nefelh apesth apo thV skhnhV kai idou Mariam leprwsa wsei ciwn kai epebleyen Aarwn epi Mariam kai idou leprwsa

11 kai eipen Aarwn proV Mwushn deomai kurie mh sunepiqh hmin amartian dioti hgnohsamen kaqoti hmartomen

12 mh genhtai wsei ison qanatw wsei ektrwma ekporeuomenon ek mhtraV mhtroV kai katesqiei to hmisu twn sarkwn authV

13 kai ebohsen MwushV proV kurion legwn o qeoV deomai sou iasai authn

14 kai eipen kurioV proV Mwushn ei o pathr authV ptuwn eneptusen eiV to proswpon authV ouk entraphsetai epta hmeraV aforisqhtw epta hmeraV exw thV parembolhV kai meta tauta eiseleusetai

15 kai afwrisqh Mariam exw thV parembolhV epta hmeraV kai o laoV ouk exhren ewV ekaqarisqh Mariam

16 kai meta tauta exhren o laoV ex Ashrwq kai parenebalon en th erhmw tou Faran

 

13

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 aposteilon seautw andraV kai kataskeyasqwsan thn ghn twn Cananaiwn hn egw didwmi toiV uioiV Israhl eiV katascesin andra ena kata fulhn kata dhmouV patriwn autwn aposteleiV autouV panta archgon ex autwn

3 kai exapesteilen autouV MwushV ek thV erhmou Faran dia fwnhV kuriou panteV andreV archgoi uiwn Israhl outoi

4 kai tauta ta onomata autwn thV fulhV Roubhn Salamihl uioV Zakcour

5 thV fulhV Sumewn Safat uioV Souri

6 thV fulhV Iouda Caleb uioV Iefonnh

7 thV fulhV Issacar Igaal uioV Iwshf

8 thV fulhV Efraim Aush uioV Nauh

9 thV fulhV Beniamin Falti uioV Rafou

10 thV fulhV Zaboulwn Goudihl uioV Soudi

11 thV fulhV Iwshf twn uiwn Manassh Gaddi uioV Sousi

12 thV fulhV Dan Amihl uioV Gamali

13 thV fulhV Ashr Saqour uioV Micahl

14 thV fulhV Nefqali Nabi uioV Iabi

15 thV fulhV Gad Goudihl uioV Makci

16 tauta ta onomata twn andrwn ouV apesteilen MwushV kataskeyasqai thn ghn kai epwnomasen MwushV ton Aush uion Nauh Ihsoun

17 kai apesteilen autouV MwushV kataskeyasqai thn ghn Canaan kai eipen proV autouV anabhte tauth th erhmw kai anabhsesqe eiV to oroV

18 kai oyesqe thn ghn tiV estin kai ton laon ton egkaqhmenon ep authV ei iscuroteroV estin h asqenhV ei oligoi eisin h polloi

19 kai tiV h gh eiV hn outoi egkaqhntai ep authV ei kalh estin h ponhra kai tineV ai poleiV eiV aV outoi katoikousin en autaiV ei en teichresin h en ateicistoiV

20 kai tiV h gh ei piwn h pareimenh ei estin en auth dendra h ou kai proskarterhsanteV lhmyesqe apo twn karpwn thV ghV kai ai hmerai hmerai earoV prodromoi stafulhV

21 kai anabanteV kateskeyanto thn ghn apo thV erhmou Sin ewV Raab eisporeuomenwn Efaaq

22 kai anebhsan kata thn erhmon kai hlqon ewV Cebrwn kai ekei Aciman kai Sessi kai Qelamin geneai Enac kai Cebrwn epta etesin wkodomhqh pro tou Tanin Aiguptou

23 kai hlqosan ewV FaraggoV botruoV kai kateskeyanto authn kai ekoyan ekeiqen klhma kai botrun stafulhV ena ep autou kai hran auton ep anaforeusin kai apo twn rown kai apo twn sukwn

24 ton topon ekeinon epwnomasan Faragx botruoV dia ton botrun on ekoyan ekeiqen oi uioi Israhl

25 kai apestreyan ekeiqen kataskeyamenoi thn ghn meta tessarakonta hmeraV

26 kai poreuqenteV hlqon proV Mwushn kai Aarwn kai proV pasan sunagwghn uiwn Israhl eiV thn erhmon Faran KadhV kai apekriqhsan autoiV rhma kai pash th sunagwgh kai edeixan ton karpon thV ghV

27 kai dihghsanto autw kai eipan hlqamen eiV thn ghn eiV hn apesteilaV hmaV ghn reousan gala kai meli kai outoV o karpoV authV

28 all h oti qrasu to eqnoV to katoikoun ep authV kai ai poleiV ocurai teteicismenai kai megalai sfodra kai thn genean Enac ewrakamen ekei

29 kai Amalhk katoikei en th gh th proV noton kai o CettaioV kai o EuaioV kai o IebousaioV kai o AmorraioV katoikei en th oreinh kai o CananaioV katoikei para qalassan kai para ton Iordanhn potamon

30 kai katesiwphsen Caleb ton laon proV Mwushn kai eipen autw ouci alla anabanteV anabhsomeqa kai kataklhronomhsomen authn oti dunatoi dunhsomeqa proV autouV

31 kai oi anqrwpoi oi sunanabanteV met autou eipan ouk anabainomen oti ou mh dunwmeqa anabhnai proV to eqnoV oti iscuroteron estin hmwn mallon

32 kai exhnegkan ekstasin thV ghV hn kateskeyanto authn proV touV uiouV Israhl legonteV thn ghn hn parhlqomen authn kataskeyasqai gh katesqousa touV katoikountaV ep authV estin paV o laoV on ewrakamen en auth andreV upermhkeiV

33 kai ekei ewrakamen touV gigantaV kai hmen enwpion autwn wsei akrideV alla kai outwV hmen enwpion autwn

 

14

1 kai analabousa pasa h sunagwgh edwken fwnhn kai eklaien o laoV olhn thn nukta ekeinhn

2 kai diegogguzon epi Mwushn kai Aarwn panteV oi uioi Israhl kai eipan proV autouV pasa h sunagwgh ofelon apeqanomen en gh Aiguptw h en th erhmw tauth ei apeqanomen

3 kai ina ti kurioV eisagei hmaV eiV thn ghn tauthn pesein en polemw ai gunaikeV hmwn kai ta paidia esontai eiV diarpaghn nun oun beltion hmin estin apostrafhnai eiV Aigupton

4 kai eipan eteroV tw eterw dwmen archgon kai apostreywmen eiV Aigupton

5 kai epesen MwushV kai Aarwn epi proswpon enantion pashV sunagwghV uiwn Israhl

6 IhsouV de o tou Nauh kai Caleb o tou Iefonnh twn kataskeyamenwn thn ghn dierrhxan ta imatia autwn

7 kai eipan proV pasan sunagwghn uiwn Israhl legonteV h gh hn kateskeyameqa authn agaqh estin sfodra sfodra

8 ei airetizei hmaV kurioV eisaxei hmaV eiV thn ghn tauthn kai dwsei authn hmin gh htiV estin reousa gala kai meli

9 alla apo tou kuriou mh apostatai ginesqe umeiV de mh fobhqhte ton laon thV ghV oti katabrwma hmin estin afesthken gar o kairoV ap autwn o de kurioV en hmin mh fobhqhte autouV

10 kai eipen pasa h sunagwgh kataliqobolhsai autouV en liqoiV kai h doxa kuriou wfqh en nefelh epi thV skhnhV tou marturiou en pasi toiV uioiV Israhl

11 kai eipen kurioV proV Mwushn ewV tinoV paroxunei me o laoV outoV kai ewV tinoV ou pisteuousin moi en pasin toiV shmeioiV oiV epoihsa en autoiV

12 pataxw autouV qanatw kai apolw autouV kai poihsw se kai ton oikon tou patroV sou eiV eqnoV mega kai polu mallon h touto

13 kai eipen MwushV proV kurion kai akousetai AiguptoV oti anhgageV th iscui sou ton laon touton ex autwn

14 alla kai panteV oi katoikounteV epi thV ghV tauthV akhkoasin oti su ei kurioV en tw law toutw ostiV ofqalmoiV kat ofqalmouV optazh kurie kai h nefelh sou efesthken ep autwn kai en stulw nefelhV su poreuh proteroV autwn thn hmeran kai en stulw puroV thn nukta

15 kai ektriyeiV ton laon touton wsei anqrwpon ena kai erousin ta eqnh osoi akhkoasin to onoma sou legonteV

16 para to mh dunasqai kurion eisagagein ton laon touton eiV thn ghn hn wmosen autoiV katestrwsen autouV en th erhmw

17 kai nun uywqhtw h iscuV sou kurie on tropon eipaV legwn

18 kurioV makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV afairwn anomiaV kai adikiaV kai amartiaV kai kaqarismw ou kaqariei ton enocon apodidouV amartiaV paterwn epi tekna ewV trithV kai tetarthV

19 afeV thn amartian tw law toutw kata to mega eleoV sou kaqaper ilewV autoiV egenou ap Aiguptou ewV tou nun

20 kai eipen kurioV proV Mwushn ilewV autoiV eimi kata to rhma sou

21 alla zw egw kai zwn to onoma mou kai emplhsei h doxa kuriou pasan thn ghn

22 oti panteV oi andreV oi orwnteV thn doxan mou kai ta shmeia a epoihsa en Aiguptw kai en th erhmw tauth kai epeirasan me touto dekaton kai ouk eishkousan mou thV fwnhV

23 h mhn ouk oyontai thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn all h ta tekna autwn a estin met emou wde osoi ouk oidasin agaqon oude kakon paV newteroV apeiroV toutoiV dwsw thn ghn panteV de oi paroxunanteV me ouk oyontai authn

24 o de paiV mou Caleb oti egenhqh pneuma eteron en autw kai ephkolouqhsen moi eisaxw auton eiV thn ghn eiV hn eishlqen ekei kai to sperma autou klhronomhsei authn

25 o de Amalhk kai o CananaioV katoikousin en th koiladi aurion epistrafhte umeiV kai aparate eiV thn erhmon odon qalassan eruqran

26 kai eipen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

27 ewV tinoV thn sunagwghn thn ponhran tauthn a autoi gogguzousin enantion emou thn goggusin twn uiwn Israhl hn egoggusan peri umwn akhkoa

28 eipon autoiV zw egw legei kurioV h mhn on tropon lelalhkate eiV ta wta mou outwV poihsw umin

29 en th erhmw tauth peseitai ta kwla umwn kai pasa h episkoph umwn kai oi kathriqmhmenoi umwn apo eikosaetouV kai epanw osoi egoggusan ep emoi

30 ei umeiV eiseleusesqe eiV thn ghn ef hn exeteina thn ceira mou kataskhnwsai umaV ep authV all h Caleb uioV Iefonnh kai IhsouV o tou Nauh

31 kai ta paidia a eipate en diarpagh esesqai eisaxw autouV eiV thn ghn kai klhronomhsousin thn ghn hn umeiV apesthte ap authV

32 kai ta kwla umwn peseitai en th erhmw tauth

33 oi de uioi umwn esontai nemomenoi en th erhmw tessarakonta eth kai anoisousin thn porneian umwn ewV an analwqh ta kwla umwn en th erhmw

34 kata ton ariqmon twn hmerwn osaV kateskeyasqe thn ghn tessarakonta hmeraV hmeran tou eniautou lhmyesqe taV amartiaV umwn tessarakonta eth kai gnwsesqe ton qumon thV orghV mou

35 egw kurioV elalhsa h mhn outwV poihsw th sunagwgh th ponhra tauth th episunestamenh ep eme en th erhmw tauth exanalwqhsontai kai ekei apoqanountai

36 kai oi anqrwpoi ouV apesteilen MwushV kataskeyasqai thn ghn kai paragenhqenteV diegoggusan kat authV proV thn sunagwghn exenegkai rhmata ponhra peri thV ghV

37 kai apeqanon oi anqrwpoi oi kateipanteV kata thV ghV ponhra en th plhgh enanti kuriou

38 kai IhsouV uioV Nauh kai Caleb uioV Iefonnh ezhsan apo twn anqrwpwn ekeinwn twn peporeumenwn kataskeyasqai thn ghn

39 kai elalhsen MwushV ta rhmata tauta proV pantaV uiouV Israhl kai epenqhsen o laoV sfodra

40 kai orqrisanteV to prwi anebhsan eiV thn korufhn tou orouV legonteV idou oide hmeiV anabhsomeqa eiV ton topon on eipen kurioV oti hmartomen

41 kai eipen MwushV ina ti umeiV parabainete to rhma kuriou ouk euoda estai umin

42 mh anabainete ou gar estin kurioV meq umwn kai peseisqe pro proswpou twn ecqrwn umwn

43 oti o Amalhk kai o CananaioV ekei emprosqen umwn kai peseisqe macaira ou eineken apestrafhte apeiqounteV kuriw kai ouk estai kurioV en umin

44 kai diabiasamenoi anebhsan epi thn korufhn tou orouV h de kibwtoV thV diaqhkhV kuriou kai MwushV ouk ekinhqhsan ek thV parembolhV

45 kai katebh o Amalhk kai o CananaioV o egkaqhmenoV en tw orei ekeinw kai etreyanto autouV kai katekoyan autouV ewV Erman kai apestrafhsan eiV thn parembolhn

 

15

1 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV otan eiselqhte eiV thn ghn thV katoikhsewV umwn hn egw didwmi umin

3 kai poihseiV olokautwmata kuriw olokarpwma h qusian megalunai euchn h kaq ekousion h en taiV eortaiV umwn poihsai osmhn euwdiaV kuriw ei men apo twn bown h apo twn probatwn

4 kai prosoisei o prosferwn to dwron autou kuriw qusian semidalewV dekaton tou oifi anapepoihmenhV en elaiw en tetartw tou in

5 kai oinon eiV spondhn to tetarton tou in poihsete epi thV olokautwsewV h epi thV qusiaV tw amnw tw eni poihseiV tosouto karpwma osmhn euwdiaV tw kuriw

6 kai tw kriw otan poihte auton h eiV olokautwma h eiV qusian poihseiV qusian semidalewV duo dekata anapepoihmenhV en elaiw to triton tou in

7 kai oinon eiV spondhn to triton tou in prosoisete eiV osmhn euwdiaV kuriw

8 ean de apo twn bown poihte eiV olokautwma h eiV qusian megalunai euchn h eiV swthrion kuriw

9 kai prosoisei epi tou moscou qusian semidalewV tria dekata anapepoihmenhV en elaiw hmisu tou in

10 kai oinon eiV spondhn to hmisu tou in karpwma osmhn euwdiaV kuriw

11 outwV poihseiV tw moscw tw eni h tw kriw tw eni h tw amnw tw eni ek twn probatwn h ek twn aigwn

12 kata ton ariqmon wn ean poihshte outw poihsete tw eni kata ton ariqmon autwn

13 paV o autocqwn poihsei outwV toiauta prosenegkai karpwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw

14 ean de proshlutoV en umin prosgenhtai en th gh umwn h oV an genhtai en umin en taiV geneaiV umwn kai poihsei karpwma osmhn euwdiaV kuriw on tropon poieite umeiV outwV poihsei h sunagwgh kuriw

15 nomoV eiV estai umin kai toiV proshlutoiV toiV proskeimenoiV en umin nomoV aiwnioV eiV geneaV umwn wV umeiV kai o proshlutoV estai enanti kuriou

16 nomoV eiV estai kai dikaiwma en estai umin kai tw proshlutw tw proskeimenw en umin

17 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

18 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV en tw eisporeuesqai umaV eiV thn ghn eiV hn egw eisagw umaV ekei

19 kai estai otan esqhte umeiV apo twn artwn thV ghV afeleite afairema aforisma kuriw

20 aparchn furamatoV umwn arton afairema aforieite auto wV afairema apo alw outwV afeleite auton

21 aparchn furamatoV umwn kai dwsete kuriw afairema eiV taV geneaV umwn

22 otan de diamarthte kai mh poihshte pasaV taV entolaV tautaV aV elalhsen kurioV proV Mwushn

23 kaqa sunetaxen kurioV proV umaV en ceiri Mwush apo thV hmeraV hV sunetaxen kurioV proV umaV kai epekeina eiV taV geneaV umwn

24 kai estai ean ex ofqalmwn thV sunagwghV genhqh akousiwV kai poihsei pasa h sunagwgh moscon ena ek bown amwmon eiV olokautwma eiV osmhn euwdiaV kuriw kai qusian toutou kai spondhn autou kata thn suntaxin kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV

25 kai exilasetai o iereuV peri pashV sunagwghV uiwn Israhl kai afeqhsetai autoiV oti akousion estin kai autoi hnegkan to dwron autwn karpwma kuriw peri thV amartiaV autwn enanti kuriou peri twn akousiwn autwn

26 kai afeqhsetai kata pasan sunagwghn uiwn Israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw proV umaV oti panti tw law akousion

27 ean de yuch mia amarth akousiwV prosaxei aiga mian eniausian peri amartiaV

28 kai exilasetai o iereuV peri thV yuchV thV akousiasqeishV kai amartoushV akousiwV enanti kuriou exilasasqai peri autou

29 tw egcwriw en uioiV Israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw en autoiV nomoV eiV estai autoiV oV an poihsh akousiwV

30 kai yuch htiV poihsei en ceiri uperhfaniaV apo twn autocqonwn h apo twn proshlutwn ton qeon outoV paroxunei exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou authV

31 oti to rhma kuriou efaulisen kai taV entolaV autou dieskedasen ektriyei ektribhsetai h yuch ekeinh h amartia authV en auth

32 kai hsan oi uioi Israhl en th erhmw kai euron andra sullegonta xula th hmera twn sabbatwn

33 kai proshgagon auton oi euronteV auton sullegonta xula th hmera twn sabbatwn proV Mwushn kai Aarwn kai proV pasan sunagwghn uiwn Israhl

34 kai apeqento auton eiV fulakhn ou gar sunekrinan ti poihswsin auton

35 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn qanatw qanatousqw o anqrwpoV liqobolhsate auton liqoiV pasa h sunagwgh

36 kai exhgagon auton pasa h sunagwgh exw thV parembolhV kai eliqobolhsan auton pasa h sunagwgh liqoiV exw thV parembolhV kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

37 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn

38 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV kai poihsatwsan eautoiV kraspeda epi ta pterugia twn imatiwn autwn eiV taV geneaV autwn kai epiqhsete epi ta kraspeda twn pterugiwn klwsma uakinqinon

39 kai estai umin en toiV kraspedoiV kai oyesqe auta kai mnhsqhsesqe paswn twn entolwn kuriou kai poihsete autaV kai ou diastrafhsesqe opisw twn dianoiwn umwn kai opisw twn ofqalmwn umwn en oiV umeiV ekporneuete opisw autwn

40 opwV an mnhsqhte kai poihshte pasaV taV entolaV mou kai esesqe agioi tw qew umwn

41 egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV Aiguptou einai umwn qeoV egw kurioV o qeoV umwn

 

16

1 kai elalhsen Kore uioV Issaar uiou Kaaq uiou Leui kai Daqan kai Abirwn uioi Eliab kai Aun uioV Faleq uiou Roubhn

2 kai anesthsan enanti Mwush kai andreV twn uiwn Israhl penthkonta kai diakosioi archgoi sunagwghV sugklhtoi boulhV kai andreV onomastoi

3 sunesthsan epi Mwushn kai Aarwn kai eipan ecetw umin oti pasa h sunagwgh panteV agioi kai en autoiV kurioV kai dia ti katanistasqe epi thn sunagwghn kuriou

4 kai akousaV MwushV epesen epi proswpon

5 kai elalhsen proV Kore kai proV pasan autou thn sunagwghn legwn epeskeptai kai egnw o qeoV touV ontaV autou kai touV agiouV kai proshgageto proV eauton kai ouV exelexato eautw proshgageto proV eauton

6 touto poihsate labete umin autoiV pureia Kore kai pasa h sunagwgh autou

7 kai epiqete ep auta pur kai epiqete ep auta qumiama enanti kuriou aurion kai estai o anhr on an eklexhtai kurioV outoV agioV ikanousqw umin uioi Leui

8 kai eipen MwushV proV Kore eisakousate mou uioi Leui

9 mh mikron estin touto umin oti diesteilen o qeoV Israhl umaV ek sunagwghV Israhl kai proshgageto umaV proV eauton leitourgein taV leitourgiaV thV skhnhV kuriou kai paristasqai enanti thV sunagwghV latreuein autoiV

10 kai proshgageto se kai pantaV touV adelfouV sou uiouV Leui meta sou kai zhteite ierateuein

11 outwV su kai pasa h sunagwgh sou h sunhqroismenh proV ton qeon kai Aarwn tiV estin oti diagogguzete kat autou

12 kai apesteilen MwushV kalesai Daqan kai Abirwn uiouV Eliab kai eipan ouk anabainomen

13 mh mikron touto oti anhgageV hmaV ek ghV reoushV gala kai meli apokteinai hmaV en th erhmw oti katarceiV hmwn arcwn

14 ei kai eiV ghn reousan gala kai meli eishgageV hmaV kai edwkaV hmin klhron agrou kai ampelwnaV touV ofqalmouV twn anqrwpwn ekeinwn an exekoyaV ouk anabainomen

15 kai ebaruqumhsen MwushV sfodra kai eipen proV kurion mh proschV eiV thn qusian autwn ouk epiqumhma oudenoV autwn eilhfa oude ekakwsa oudena autwn

16 kai eipen MwushV proV Kore agiason thn sunagwghn sou kai ginesqe etoimoi enanti kuriou su kai autoi kai Aarwn aurion

17 kai labete ekastoV to pureion autou kai epiqhsete ep auta qumiama kai prosaxete enanti kuriou ekastoV to pureion autou penthkonta kai diakosia pureia kai su kai Aarwn ekastoV to pureion autou

18 kai elaben ekastoV to pureion autou kai epeqhkan ep auta pur kai epebalon ep auto qumiama kai esthsan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou MwushV kai Aarwn

19 kai episunesthsen ep autouV Kore thn pasan autou sunagwghn para thn quran thV skhnhV tou marturiou kai wfqh h doxa kuriou pash th sunagwgh

20 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

21 aposcisqhte ek mesou thV sunagwghV tauthV kai exanalwsw autouV eiV apax

22 kai epesan epi proswpon autwn kai eipan qeoV qeoV twn pneumatwn kai pashV sarkoV ei anqrwpoV eiV hmarten epi pasan thn sunagwghn orgh kuriou

23 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

24 lalhson th sunagwgh legwn anacwrhsate kuklw apo thV sunagwghV Kore

25 kai anesth MwushV kai eporeuqh proV Daqan kai Abirwn kai suneporeuqhsan met autou panteV oi presbuteroi Israhl

26 kai elalhsen proV thn sunagwghn legwn aposcisqhte apo twn skhnwn twn anqrwpwn twn sklhrwn toutwn kai mh aptesqe apo pantwn wn estin autoiV mh sunapolhsqe en pash th amartia autwn

27 kai apesthsan apo thV skhnhV Kore kuklw kai Daqan kai Abirwn exhlqon kai eisthkeisan para taV quraV twn skhnwn autwn kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn kai h aposkeuh autwn

28 kai eipen MwushV en toutw gnwsesqe oti kurioV apesteilen me poihsai panta ta erga tauta oti ouk ap emautou

29 ei kata qanaton pantwn anqrwpwn apoqanountai outoi ei kai kat episkeyin pantwn anqrwpwn episkoph estai autwn ouci kurioV apestalken me

30 all h en fasmati deixei kurioV kai anoixasa h gh to stoma authV katapietai autouV kai touV oikouV autwn kai taV skhnaV autwn kai panta osa estin autoiV kai katabhsontai zwnteV eiV adou kai gnwsesqe oti parwxunan oi anqrwpoi outoi ton kurion

31 wV de epausato lalwn pantaV touV logouV toutouV erragh h gh upokatw autwn

32 kai hnoicqh h gh kai katepien autouV kai touV oikouV autwn kai pantaV touV anqrwpouV touV ontaV meta Kore kai ta kthnh autwn

33 kai katebhsan autoi kai osa estin autwn zwnta eiV adou kai ekaluyen autouV h gh kai apwlonto ek mesou thV sunagwghV

34 kai paV Israhl oi kuklw autwn efugon apo thV fwnhV autwn oti legonteV mhpote katapih hmaV h gh

35 kai pur exhlqen para kuriou kai katefagen touV penthkonta kai diakosiouV andraV touV prosferontaV to qumiama

 

17

1 kai eipen kurioV proV Mwushn

2 kai proV Eleazar ton uion Aarwn ton ierea anelesqe ta pureia ta calka ek mesou twn katakekaumenwn kai to pur to allotrion touto speiron ekei oti hgiasan

3 ta pureia twn amartwlwn toutwn en taiV yucaiV autwn kai poihson auta lepidaV elataV periqema tw qusiasthriw oti proshnecqhsan enanti kuriou kai hgiasqhsan kai egenonto eiV shmeion toiV uioiV Israhl

4 kai elaben Eleazar uioV Aarwn tou ierewV ta pureia ta calka osa proshnegkan oi katakekaumenoi kai proseqhkan auta periqema tw qusiasthriw

5 mnhmosunon toiV uioiV Israhl opwV an mh proselqh mhqeiV allogenhV oV ouk estin ek tou spermatoV Aarwn epiqeinai qumiama enanti kuriou kai ouk estai wsper Kore kai h episustasiV autou kaqa elalhsen kurioV en ceiri Mwush

6 kai egoggusan oi uioi Israhl th epaurion epi Mwushn kai Aarwn legonteV umeiV apektagkate ton laon kuriou

7 kai egeneto en tw episustrefesqai thn sunagwghn epi Mwushn kai Aarwn kai wrmhsan epi thn skhnhn tou marturiou kai thnde ekaluyen authn h nefelh kai wfqh h doxa kuriou

8 kai eishlqen MwushV kai Aarwn kata proswpon thV skhnhV tou marturiou

9 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

10 ekcwrhsate ek mesou thV sunagwghV tauthV kai exanalwsw autouV eiV apax kai epeson epi proswpon autwn

11 kai eipen MwushV proV Aarwn labe to pureion kai epiqeV ep auto pur apo tou qusiasthriou kai epibale ep auto qumiama kai apenegke to tacoV eiV thn parembolhn kai exilasai peri autwn exhlqen gar orgh apo proswpou kuriou hrktai qrauein ton laon

12 kai elaben Aarwn kaqaper elalhsen autw MwushV kai edramen eiV thn sunagwghn kai hdh enhrkto h qrausiV en tw law kai epebalen to qumiama kai exilasato peri tou laou

13 kai esth ana meson twn teqnhkotwn kai twn zwntwn kai ekopasen h qrausiV

14 kai egenonto oi teqnhkoteV en th qrausei tessareV kai deka ciliadeV kai eptakosioi cwriV twn teqnhkotwn eneken Kore

15 kai epestreyen Aarwn proV Mwushn epi thn quran thV skhnhV tou marturiou kai ekopasen h qrausiV

16 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

17 lalhson toiV uioiV Israhl kai labe par autwn rabdon rabdon kat oikouV patriwn para pantwn twn arcontwn autwn kat oikouV patriwn autwn dwdeka rabdouV kai ekastou to onoma autou epigrayon epi thV rabdou autou

18 kai to onoma Aarwn epigrayon epi thV rabdou Leui estin gar rabdoV mia kata fulhn oikou patriwn autwn dwsousin

19 kai qhseiV autaV en th skhnh tou marturiou katenanti tou marturiou en oiV gnwsqhsomai soi ekei

20 kai estai o anqrwpoV on ean eklexwmai auton h rabdoV autou ekblasthsei kai perielw ap emou ton goggusmon twn uiwn Israhl a autoi gogguzousin ef umin

21 kai elalhsen MwushV toiV uioiV Israhl kai edwkan autw panteV oi arconteV autwn rabdon tw arconti tw eni rabdon kata arconta kat oikouV patriwn autwn dwdeka rabdouV kai h rabdoV Aarwn ana meson twn rabdwn autwn

22 kai apeqhken MwushV taV rabdouV enanti kuriou en th skhnh tou marturiou

23 kai egeneto th epaurion kai eishlqen MwushV kai Aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai idou eblasthsen h rabdoV Aarwn eiV oikon Leui kai exhnegken blaston kai exhnqhsen anqh kai eblasthsen karua

24 kai exhnegken MwushV pasaV taV rabdouV apo proswpou kuriou proV pantaV uiouV Israhl kai eidon kai elabon ekastoV thn rabdon autou

25 kai eipen kurioV proV Mwushn apoqeV thn rabdon Aarwn enwpion twn marturiwn eiV diathrhsin shmeion toiV uioiV twn anhkown kai pausasqw o goggusmoV autwn ap emou kai ou mh apoqanwsin

26 kai epoihsen MwushV kai Aarwn kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush outwV epoihsan

27 kai eipan oi uioi Israhl proV Mwushn legonteV idou exanhlwmeqa apolwlamen paranhlwmeqa

28 paV o aptomenoV thV skhnhV kuriou apoqnhskei ewV eiV teloV apoqanwmen

 

18

1 kai eipen kurioV proV Aarwn legwn su kai oi uioi sou kai o oikoV patriaV sou lhmyesqe taV amartiaV twn agiwn kai su kai oi uioi sou lhmyesqe taV amartiaV thV ierateiaV umwn

2 kai touV adelfouV sou fulhn Leui dhmon tou patroV sou prosagagou proV seauton kai prosteqhtwsan soi kai leitourgeitwsan soi kai su kai oi uioi sou meta sou apenanti thV skhnhV tou marturiou

3 kai fulaxontai taV fulakaV sou kai taV fulakaV thV skhnhV plhn proV ta skeuh ta agia kai proV to qusiasthrion ou proseleusontai kai ouk apoqanountai kai outoi kai umeiV

4 kai prosteqhsontai proV se kai fulaxontai taV fulakaV thV skhnhV tou marturiou kata pasaV taV leitourgiaV thV skhnhV kai o allogenhV ou proseleusetai proV se

5 kai fulaxesqe taV fulakaV twn agiwn kai taV fulakaV tou qusiasthriou kai ouk estai qumoV en toiV uioiV Israhl

6 kai egw eilhfa touV adelfouV umwn touV LeuitaV ek mesou twn uiwn Israhl doma dedomenon kuriw leitourgein taV leitourgiaV thV skhnhV tou marturiou

7 kai su kai oi uioi sou meta sou diathrhsete thn ierateian umwn kata panta tropon tou qusiasthriou kai to endoqen tou katapetasmatoV kai leitourghsete taV leitourgiaV doma thV ierateiaV umwn kai o allogenhV o prosporeuomenoV apoqaneitai

8 kai elalhsen kurioV proV Aarwn kai egw idou dedwka umin thn diathrhsin twn aparcwn apo pantwn twn hgiasmenwn moi para twn uiwn Israhl soi dedwka auta eiV geraV kai toiV uioiV sou meta se nomimon aiwnion

9 kai touto estw umin apo twn hgiasmenwn agiwn twn karpwmatwn apo pantwn twn dwrwn autwn kai apo pantwn twn qusiasmatwn autwn kai apo pashV plhmmeleiaV autwn kai apo paswn twn amartiwn osa apodidoasin moi apo pantwn twn agiwn soi estai kai toiV uioiV sou10 en tw agiw twn agiwn fagesqe auta pan arsenikon fagetai auta su kai oi uioi sou agia estai soi

11 kai touto estai umin aparch domatwn autwn apo pantwn twn epiqematwn twn uiwn Israhl soi dedwka auta kai toiV uioiV sou kai taiV qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion paV kaqaroV en tw oikw sou edetai auta

12 pasa aparch elaiou kai pasa aparch oinou kai sitou aparch autwn osa an dwsi tw kuriw soi dedwka auta

13 ta prwtogenhmata panta osa en th gh autwn osa an enegkwsin kuriw soi estai paV kaqaroV en tw oikw sou edetai auta

14 pan anateqematismenon en uioiV Israhl soi estai

15 kai pan dianoigon mhtran apo pashV sarkoV a prosferousin kuriw apo anqrwpou ewV kthnouV soi estai all h lutroiV lutrwqhsetai ta prwtotoka twn anqrwpwn kai ta prwtotoka twn kthnwn twn akaqartwn lutrwsh

16 kai h lutrwsiV autou apo mhniaiou h suntimhsiV pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin

17 plhn prwtotoka moscwn kai prwtotoka probatwn kai prwtotoka aigwn ou lutrwsh agia estin kai to aima autwn prosceeiV proV to qusiasthrion kai to stear anoiseiV karpwma eiV osmhn euwdiaV kuriw

18 kai ta krea estai soi kaqa kai to sthqunion tou epiqematoV kai kata ton braciona ton dexion soi estai

19 pan afairema twn agiwn osa an afelwsin oi uioi Israhl kuriw soi dedwka kai toiV uioiV sou kai taiV qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion diaqhkh aloV aiwniou estin enanti kuriou soi kai tw spermati sou meta se

20 kai elalhsen kurioV proV Aarwn en th gh autwn ou klhronomhseiV kai meriV ouk estai soi en autoiV oti egw meriV sou kai klhronomia sou en mesw twn uiwn Israhl

21 kai toiV uioiV Leui idou dedwka pan epidekaton en Israhl en klhrw anti twn leitourgiwn autwn osa autoi leitourgousin leitourgian en th skhnh tou marturiou

22 kai ou proseleusontai eti oi uioi Israhl eiV thn skhnhn tou marturiou labein amartian qanathforon

23 kai leitourghsei o LeuithV autoV thn leitourgian thV skhnhV tou marturiou kai autoi lhmyontai ta amarthmata autwn nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn kai en mesw uiwn Israhl ou klhronomhsousin klhronomian

24 oti ta epidekata twn uiwn Israhl osa an aforiswsin kuriw afairema dedwka toiV LeuitaiV en klhrw dia touto eirhka autoiV en mesw uiwn Israhl ou klhronomhsousin klhron

25 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

26 kai toiV LeuitaiV lalhseiV kai ereiV proV autouV ean labhte para twn uiwn Israhl to epidekaton o dedwka umin par autwn en klhrw kai afeleite umeiV ap autou afairema kuriw epidekaton apo tou epidekatou

27 kai logisqhsetai umin ta afairemata umwn wV sitoV apo alw kai afairema apo lhnou

28 outwV afeleite kai umeiV apo twn afairematwn kuriou apo pantwn epidekatwn umwn osa ean labhte para twn uiwn Israhl kai dwsete ap autwn afairema kuriw Aarwn tw ierei

29 apo pantwn twn domatwn umwn afeleite afairema kuriw h apo pantwn twn aparcwn to hgiasmenon ap autou

30 kai ereiV proV autouV otan afairhte thn aparchn ap autou kai logisqhsetai toiV LeuitaiV wV genhma apo alw kai wV genhma apo lhnou

31 kai edesqe auto en panti topw umeiV kai oi oikoi umwn oti misqoV outoV umin estin anti twn leitourgiwn umwn twn en th skhnh tou marturiou

32 kai ou lhmyesqe di auto amartian oti an afairhte thn aparchn ap autou kai ta agia twn uiwn Israhl ou bebhlwsete ina mh apoqanhte

 

19

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

2 auth h diastolh tou nomou osa sunetaxen kurioV legwn lalhson toiV uioiV Israhl kai labetwsan proV se damalin purran amwmon htiV ouk ecei en auth mwmon kai h ouk epeblhqh ep authn zugoV

3 kai dwseiV authn proV Eleazar ton ierea kai exaxousin authn exw thV parembolhV eiV topon kaqaron kai sfaxousin authn enwpion autou

4 kai lhmyetai Eleazar apo tou aimatoV authV kai ranei apenanti tou proswpou thV skhnhV tou marturiou apo tou aimatoV authV eptakiV

5 kai katakausousin authn enantion autou kai to derma kai ta krea authV kai to aima authV sun th koprw authV katakauqhsetai

6 kai lhmyetai o iereuV xulon kedrinon kai usswpon kai kokkinon kai embalousin eiV meson tou katakaumatoV thV damalewV

7 kai plunei ta imatia autou o iereuV kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn kai akaqartoV estai o iereuV ewV esperaV

8 kai o katakaiwn authn plunei ta imatia autou kai lousetai to swma autou kai akaqartoV estai ewV esperaV

9 kai sunaxei anqrwpoV kaqaroV thn spodon thV damalewV kai apoqhsei exw thV parembolhV eiV topon kaqaron kai estai th sunagwgh uiwn Israhl eiV diathrhsin udwr rantismou agnisma estin

10 kai plunei ta imatia o sunagwn thn spodian thV damalewV kai akaqartoV estai ewV esperaV kai estai toiV uioiV Israhl kai toiV proskeimenoiV proshlutoiV nomimon aiwnion

11 o aptomenoV tou teqnhkotoV pashV yuchV anqrwpou akaqartoV estai epta hmeraV

12 outoV agnisqhsetai th hmera th trith kai th hmera th ebdomh kai kaqaroV estai ean de mh afagnisqh th hmera th trith kai th hmera th ebdomh ou kaqaroV estai

13 paV o aptomenoV tou teqnhkotoV apo yuchV anqrwpou ean apoqanh kai mh afagnisqh thn skhnhn kuriou emianen ektribhsetai h yuch ekeinh ex Israhl oti udwr rantismou ou perierrantisqh ep auton akaqartoV estin eti h akaqarsia autou en autw estin

14 kai outoV o nomoV anqrwpoV ean apoqanh en oikia paV o eisporeuomenoV eiV thn oikian kai osa estin en th oikia akaqarta estai epta hmeraV

15 kai pan skeuoV anewgmenon osa ouci desmon katadedetai ep autw akaqarta estin

16 kai paV oV ean ayhtai epi proswpou tou pediou traumatiou h nekrou h osteou anqrwpinou h mnhmatoV epta hmeraV akaqartoV estai

17 kai lhmyontai tw akaqartw apo thV spodiaV thV katakekaumenhV tou agnismou kai ekceousin ep authn udwr zwn eiV skeuoV

18 kai lhmyetai usswpon kai bayei eiV to udwr anhr kaqaroV kai perirranei epi ton oikon kai epi ta skeuh kai epi taV yucaV osai ean wsin ekei kai epi ton hmmenon tou osteou tou anqrwpinou h tou traumatiou h tou teqnhkotoV h tou mnhmatoV

19 kai perirranei o kaqaroV epi ton akaqarton en th hmera th trith kai en th hmera th ebdomh kai afagnisqhsetai th hmera th ebdomh kai plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

20 kai anqrwpoV oV ean mianqh kai mh afagnisqh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek mesou thV sunagwghV oti ta agia kuriou emianen oti udwr rantismou ou perierrantisqh ep auton akaqartoV estin

21 kai estai umin nomimon aiwnion kai o perirrainwn udwr rantismou plunei ta imatia autou kai o aptomenoV tou udatoV tou rantismou akaqartoV estai ewV esperaV

22 kai pantoV ou ean ayhtai autou o akaqartoV akaqarton estai kai h yuch h aptomenh akaqartoV estai ewV esperaV

 

20

1 kai hlqon oi uioi Israhl pasa h sunagwgh eiV thn erhmon Sin en tw mhni tw prwtw kai katemeinen o laoV en KadhV kai eteleuthsen ekei Mariam kai etafh ekei

2 kai ouk hn udwr th sunagwgh kai hqroisqhsan epi Mwushn kai Aarwn

3 kai eloidoreito o laoV proV Mwushn legonteV ofelon apeqanomen en th apwleia twn adelfwn hmwn enanti kuriou

4 kai ina ti anhgagete thn sunagwghn kuriou eiV thn erhmon tauthn apokteinai hmaV kai ta kthnh hmwn

5 kai ina ti touto anhgagete hmaV ex Aiguptou paragenesqai eiV ton topon ton ponhron touton topoV ou ou speiretai oude sukai oude ampeloi oude roai oude udwr estin piein

6 kai hlqen MwushV kai Aarwn apo proswpou thV sunagwghV epi thn quran thV skhnhV tou marturiou kai epesan epi proswpon kai wfqh h doxa kuriou proV autouV

7 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

8 labe thn rabdon kai ekklhsiason thn sunagwghn su kai Aarwn o adelfoV sou kai lalhsate proV thn petran enanti autwn kai dwsei ta udata authV kai exoisete autoiV udwr ek thV petraV kai potieite thn sunagwghn kai ta kthnh autwn

9 kai elaben MwushV thn rabdon thn apenanti kuriou kaqa sunetaxen kurioV

10 kai exekklhsiasen MwushV kai Aarwn thn sunagwghn apenanti thV petraV kai eipen proV autouV akousate mou oi apeiqeiV mh ek thV petraV tauthV exaxomen umin udwr

11 kai eparaV MwushV thn ceira autou epataxen thn petran th rabdw diV kai exhlqen udwr polu kai epien h sunagwgh kai ta kthnh autwn

12 kai eipen kurioV proV Mwushn kai Aarwn oti ouk episteusate agiasai me enantion uiwn Israhl dia touto ouk eisaxete umeiV thn sunagwghn tauthn eiV thn ghn hn dedwka autoiV

13 touto udwr antilogiaV oti eloidorhqhsan oi uioi Israhl enanti kuriou kai hgiasqh en autoiV

14 kai apesteilen MwushV aggelouV ek KadhV proV basilea Edwm legwn tade legei o adelfoV sou Israhl su episth panta ton mocqon ton euronta hmaV

15 kai katebhsan oi patereV hmwn eiV Aigupton kai parwkhsamen en Aiguptw hmeraV pleiouV kai ekakwsan hmaV oi Aiguptioi kai touV pateraV hmwn

16 kai anebohsamen proV kurion kai eishkousen kurioV thV fwnhV hmwn kai aposteilaV aggelon exhgagen hmaV ex Aiguptou kai nun esmen en KadhV polei ek merouV twn oriwn sou

17 pareleusomeqa dia thV ghV sou ou dieleusomeqa di agrwn oude di ampelwnwn oude piomeqa udwr ek lakkou sou odw basilikh poreusomeqa ouk ekklinoumen dexia oude euwnuma ewV an parelqwmen ta oria sou

18 kai eipen proV auton Edwm ou dieleush di emou ei de mh en polemw exeleusomai eiV sunanthsin soi

19 kai legousin autw oi uioi Israhl para to oroV pareleusomeqa ean de tou udatoV sou piwmen egw te kai ta kthnh dwsw timhn soi alla to pragma ouden estin para to oroV pareleusomeqa

20 o de eipen ou dieleush di emou kai exhlqen Edwm eiV sunanthsin autw en oclw barei kai en ceiri iscura

21 kai ouk hqelhsen Edwm dounai tw Israhl parelqein dia twn oriwn autou kai exeklinen Israhl ap autou

22 kai aphran ek KadhV kai paregenonto oi uioi Israhl pasa h sunagwgh eiV Wr to oroV

23 kai eipen kurioV proV Mwushn kai Aarwn en Wr tw orei epi twn oriwn ghV Edwm legwn

24 prosteqhtw Aarwn proV ton laon autou oti ou mh eiselqhte eiV thn ghn hn dedwka toiV uioiV Israhl dioti parwxunate me epi tou udatoV thV loidoriaV

25 labe ton Aarwn kai Eleazar ton uion autou kai anabibason autouV eiV Wr to oroV enanti pashV thV sunagwghV

26 kai ekduson Aarwn thn stolhn autou kai enduson Eleazar ton uion autou kai Aarwn prosteqeiV apoqanetw ekei

27 kai epoihsen MwushV kaqa sunetaxen kurioV kai anebibasen auton eiV Wr to oroV enantion pashV thV sunagwghV

28 kai exedusen Aarwn ta imatia autou kai enedusen auta Eleazar ton uion autou kai apeqanen Aarwn epi thV korufhV tou orouV kai katebh MwushV kai Eleazar ek tou orouV

29 kai eiden pasa h sunagwgh oti apeluqh Aarwn kai eklausan ton Aarwn triakonta hmeraV paV oikoV Israhl

 

21

1 kai hkousen o CananiV basileuV Arad o katoikwn kata thn erhmon hlqen gar Israhl odon Aqarin kai epolemhsen proV Israhl kai katepronomeusan ex autwn aicmalwsian

2 kai huxato Israhl euchn kuriw kai eipen ean moi paradwV ton laon touton upoceirion anaqematiw auton kai taV poleiV autou

3 kai eishkousen kurioV thV fwnhV Israhl kai paredwken ton Cananin upoceirion autou kai aneqematisen auton kai taV poleiV autou kai epekalesan to onoma tou topou ekeinou anaqema

4 kai aparanteV ex Wr tou orouV odon epi qalassan eruqran periekuklwsan ghn Edwm kai wligoyuchsen o laoV en th odw

5 kai katelalei o laoV proV ton qeon kai kata Mwush legonteV ina ti exhgageV hmaV ex Aiguptou apokteinai hmaV en th erhmw oti ouk estin artoV oude udwr h de yuch hmwn proswcqisen en tw artw tw diakenw

6 kai apesteilen kurioV eiV ton laon touV ofeiV touV qanatountaV kai edaknon ton laon kai apeqanen laoV poluV twn uiwn Israhl

7 kai paragenomenoV o laoV proV Mwushn elegon oti hmartomen oti katelalhsamen kata tou kuriou kai kata sou euxai oun proV kurion kai afeletw af hmwn ton ofin kai huxato MwushV proV kurion peri tou laou

8 kai eipen kurioV proV Mwushn poihson seautw ofin kai qeV auton epi shmeiou kai estai ean dakh ofiV anqrwpon paV o dedhgmenoV idwn auton zhsetai

9 kai epoihsen MwushV ofin calkoun kai esthsen auton epi shmeiou kai egeneto otan edaknen ofiV anqrwpon kai epebleyen epi ton ofin ton calkoun kai ezh

10 kai aphran oi uioi Israhl kai parenebalon en Wbwq

11 kai exaranteV ex Wbwq parenebalon en Acelgai ek tou peran en th erhmw h estin kata proswpon Mwab kata anatolaV hliou

12 ekeiqen aphran kai parenebalon eiV faragga Zaret

13 kai ekeiqen aparanteV parenebalon eiV to peran Arnwn en th erhmw to execon apo twn oriwn twn Amorraiwn estin gar Arnwn oria Mwab ana meson Mwab kai ana meson tou Amorraiou

14 dia touto legetai en bibliw polemoV tou kuriou thn Zwob eflogisen kai touV ceimarrouV Arnwn

15 kai touV ceimarrouV katesthsen katoikisai Hr kai proskeitai toiV orioiV Mwab

16 kai ekeiqen to frear touto estin to frear o eipen kurioV proV Mwushn sunagage ton laon kai dwsw autoiV udwr piein

17 tote hsen Israhl to asma touto epi tou freatoV exarcete autw

18 frear wruxan auto arconteV exelatomhsan auto basileiV eqnwn en th basileia autwn en tw kurieusai autwn kai apo freatoV eiV Manqanain

19 kai apo Manqanain eiV Naalihl kai apo Naalihl eiV Bamwq

20 kai apo Bamwq eiV naphn h estin en tw pediw Mwab apo korufhV tou lelaxeumenou to blepon kata proswpon thV erhmou

21 kai apesteilen MwushV presbeiV proV Shwn basilea Amorraiwn logoiV eirhnikoiV legwn

22 pareleusomeqa dia thV ghV sou th odw poreusomeqa ouk ekklinoumen oute eiV agron oute eiV ampelwna ou piomeqa udwr ek freatoV sou odw basilikh poreusomeqa ewV parelqwmen ta oria sou

23 kai ouk edwken Shwn tw Israhl parelqein dia twn oriwn autou kai sunhgagen Shwn panta ton laon autou kai exhlqen parataxasqai tw Israhl eiV thn erhmon kai hlqen eiV Iassa kai paretaxato tw Israhl

24 kai epataxen auton Israhl fonw macairhV kai katekurieusan thV ghV autou apo Arnwn ewV Iabok ewV uiwn Amman oti Iazhr oria uiwn Ammwn estin

25 kai elaben Israhl pasaV taV poleiV tautaV kai katwkhsen Israhl en pasaiV taiV polesin twn Amorraiwn en Esebwn kai en pasaiV taiV sugkurousaiV auth

26 estin gar Esebwn poliV Shwn tou basilewV twn Amorraiwn kai outoV epolemhsen basilea Mwab to proteron kai elabon pasan thn ghn autou apo Arohr ewV Arnwn

27 dia touto erousin oi ainigmatistai elqete eiV Esebwn ina oikodomhqh kai kataskeuasqh poliV Shwn

28 oti pur exhlqen ex Esebwn flox ek polewV Shwn kai katefagen ewV Mwab kai katepien sthlaV Arnwn

29 ouai soi Mwab apwlou laoV CamwV apedoqhsan oi uioi autwn diaswzesqai kai ai qugatereV autwn aicmalwtoi tw basilei twn Amorraiwn Shwn

30 kai to sperma autwn apoleitai Esebwn ewV Daibwn kai ai gunaikeV eti prosexekausan pur epi Mwab

31 katwkhsen de Israhl en pasaiV taiV polesin twn Amorraiwn

32 kai apesteilen MwushV kataskeyasqai thn Iazhr kai katelabonto authn kai taV kwmaV authV kai exebalon ton Amorraion ton katoikounta ekei

33 kai epistreyanteV anebhsan odon thn eiV Basan kai exhlqen Wg basileuV thV Basan eiV sunanthsin autoiV kai paV o laoV autou eiV polemon eiV Edrain

34 kai eipen kurioV proV Mwushn mh fobhqhV auton oti eiV taV ceiraV sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseiV autw kaqwV epoihsaV tw Shwn basilei twn Amorraiwn oV katwkei en Esebwn

35 kai epataxen auton kai touV uiouV autou kai panta ton laon autou ewV tou mh katalipein autou zwgreian kai eklhronomhsan thn ghn autwn

 

22

1 kai aparanteV oi uioi Israhl parenebalon epi dusmwn Mwab para ton Iordanhn kata Iericw

2 kai idwn Balak uioV Sepfwr panta osa epoihsen Israhl tw Amorraiw

3 kai efobhqh Mwab ton laon sfodra oti polloi hsan kai proswcqisen Mwab apo proswpou uiwn Israhl

4 kai eipen Mwab th gerousia Madiam nun ekleixei h sunagwgh auth pantaV touV kuklw hmwn wV ekleixai o moscoV ta clwra ek tou pediou kai Balak uioV Sepfwr basileuV Mwab hn kata ton kairon ekeinon

5 kai apesteilen presbeiV proV Balaam uion Bewr Faqoura o estin epi tou potamou ghV uiwn laou autou kalesai auton legwn idou laoV exelhluqen ex Aiguptou kai idou katekaluyen thn oyin thV ghV kai outoV egkaqhtai ecomenoV mou

6 kai nun deuro arasai moi ton laon touton oti iscuei outoV h hmeiV ean dunwmeqa pataxai ex autwn kai ekbalw autouV ek thV ghV oti oida ouV ean euloghshV su euloghntai kai ouV ean katarash su kekathrantai

7 kai eporeuqh h gerousia Mwab kai h gerousia Madiam kai ta manteia en taiV cersin autwn kai hlqon proV Balaam kai eipan autw ta rhmata Balak

8 kai eipen proV autouV katalusate autou thn nukta kai apokriqhsomai umin pragmata a ean lalhsh kurioV proV me kai katemeinan oi arconteV Mwab para Balaam

9 kai hlqen o qeoV proV Balaam kai eipen autw ti oi anqrwpoi outoi para soi

10 kai eipen Balaam proV ton qeon Balak uioV Sepfwr basileuV Mwab apesteilen autouV proV me legwn

11 idou laoV exelhluqen ex Aiguptou kai idou kekalufen thn oyin thV ghV kai outoV egkaqhtai ecomenoV mou kai nun deuro arasai moi auton ei ara dunhsomai pataxai auton kai ekbalw auton apo thV ghV

12 kai eipen o qeoV proV Balaam ou poreush met autwn oude katarash ton laon estin gar euloghmenoV

13 kai anastaV Balaam to prwi eipen toiV arcousin Balak apotrecete proV ton kurion umwn ouk afihsin me o qeoV poreuesqai meq umwn

14 kai anastanteV oi arconteV Mwab hlqon proV Balak kai eipan ou qelei Balaam poreuqhnai meq hmwn

15 kai proseqeto Balak eti aposteilai arcontaV pleiouV kai entimoterouV toutwn

16 kai hlqon proV Balaam kai legousin autw tade legei Balak o tou Sepfwr axiw se mh oknhshV elqein proV me

17 entimwV gar timhsw se kai osa ean eiphV poihsw soi kai deuro epikatarasai moi ton laon touton

18 kai apekriqh Balaam kai eipen toiV arcousin Balak ean dw moi Balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou tou qeou poihsai auto mikron h mega en th dianoia mou

19 kai nun upomeinate autou kai umeiV thn nukta tauthn kai gnwsomai ti prosqhsei kurioV lalhsai proV me

20 kai hlqen o qeoV proV Balaam nuktoV kai eipen autw ei kalesai se pareisin oi anqrwpoi outoi anastaV akolouqhson autoiV alla to rhma o an lalhsw proV se touto poihseiV

21 kai anastaV Balaam to prwi epesaxen thn onon autou kai eporeuqh meta twn arcontwn Mwab

22 kai wrgisqh qumw o qeoV oti eporeuqh autoV kai anesth o aggeloV tou qeou endiaballein auton kai autoV epibebhkei epi thV onou autou kai duo paideV autou met autou

23 kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou anqesthkota en th odw kai thn romfaian espasmenhn en th ceiri autou kai exeklinen h onoV ek thV odou kai eporeueto eiV to pedion kai epataxen thn onon th rabdw tou euqunai authn en th odw

24 kai esth o aggeloV tou qeou en taiV aulaxin twn ampelwn fragmoV enteuqen kai fragmoV enteuqen

25 kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou proseqliyen eauthn proV ton toicon kai apeqliyen ton poda Balaam kai proseqeto eti mastixai authn

26 kai proseqeto o aggeloV tou qeou kai apelqwn upesth en topw stenw eiV on ouk hn ekklinai dexian oude aristeran

27 kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou sunekaqisen upokatw Balaam kai equmwqh Balaam kai etupten thn onon th rabdw

28 kai hnoixen o qeoV to stoma thV onou kai legei tw Balaam ti epoihsa soi oti pepaikaV me touto triton

29 kai eipen Balaam th onw oti empepaicaV moi kai ei eicon macairan en th ceiri mou hdh an exekenthsa se

30 kai legei h onoV tw Balaam ouk egw h onoV sou ef hV epebaineV apo neothtoV sou ewV thV shmeron hmeraV mh uperorasei uperidousa epoihsa soi outwV o de eipen ouci

31 apekaluyen de o qeoV touV ofqalmouV Balaam kai ora ton aggelon kuriou anqesthkota en th odw kai thn macairan espasmenhn en th ceiri autou kai kuyaV prosekunhsen tw proswpw autou

32 kai eipen autw o aggeloV tou qeou dia ti epataxaV thn onon sou touto triton kai idou egw exhlqon eiV diabolhn sou oti ouk asteia h odoV sou enantion mou

33 kai idousa me h onoV exeklinen ap emou triton touto kai ei mh exeklinen nun oun se men apekteina ekeinhn de periepoihsamhn

34 kai eipen Balaam tw aggelw kuriou hmarthka ou gar hpistamhn oti su moi anqesthkaV en th odw eiV sunanthsin kai nun ei mh soi areskei apostrafhsomai

35 kai eipen o aggeloV tou qeou proV Balaam sumporeuqhti meta twn anqrwpwn plhn to rhma o ean eipw proV se touto fulaxh lalhsai kai eporeuqh Balaam meta twn arcontwn Balak

36 kai akousaV Balak oti hkei Balaam exhlqen eiV sunanthsin autw eiV polin Mwab h estin epi twn oriwn Arnwn o estin ek merouV twn oriwn

37 kai eipen Balak proV Balaam ouci apesteila proV se kalesai se dia ti ouk hrcou proV me ontwV ou dunhsomai timhsai se

38 kai eipen Balaam proV Balak idou hkw proV se nun dunatoV esomai lalhsai ti to rhma o ean balh o qeoV eiV to stoma mou touto lalhsw

39 kai eporeuqh Balaam meta Balak kai hlqon eiV poleiV epaulewn

40 kai equsen Balak probata kai moscouV kai apesteilen tw Balaam kai toiV arcousi toiV met autou

41 kai egenhqh prwi kai paralabwn Balak ton Balaam anebibasen auton epi thn sthlhn tou Baal kai edeixen autw ekeiqen meroV ti tou laou

 

23

1 kai eipen Balaam tw Balak oikodomhson moi entauqa epta bwmouV kai etoimason moi entauqa epta moscouV kai epta kriouV

2 kai epoihsen Balak on tropon eipen autw Balaam kai anhnegken moscon kai krion epi ton bwmon

3 kai eipen Balaam proV Balak parasthqi epi thV qusiaV sou kai poreusomai ei moi faneitai o qeoV en sunanthsei kai rhma o ean moi deixh anaggelw soi kai paresth Balak epi thV qusiaV autou kai Balaam eporeuqh eperwthsai ton qeon kai eporeuqh euqeian

4 kai efanh o qeoV tw Balaam kai eipen proV auton Balaam touV epta bwmouV htoimasa kai anebibasa moscon kai krion epi ton bwmon

5 kai enebalen o qeoV rhma eiV to stoma Balaam kai eipen epistrafeiV proV Balak outwV lalhseiV

6 kai apestrafh proV auton kai ode efeisthkei epi twn olokautwmatwn autou kai panteV oi arconteV Mwab met autou

7 kai egenhqh pneuma qeou ep autw kai analabwn thn parabolhn autou eipen ek MesopotamiaV metepemyato me Balak basileuV Mwab ex orewn ap anatolwn legwn deuro arasai moi ton Iakwb kai deuro epikatarasai moi ton Israhl

8 ti araswmai on mh kataratai kurioV h ti kataraswmai on mh kataratai o qeoV

9 oti apo korufhV orewn oyomai auton kai apo bounwn prosnohsw auton idou laoV monoV katoikhsei kai en eqnesin ou sullogisqhsetai

10 tiV exhkribasato to sperma Iakwb kai tiV exariqmhsetai dhmouV Israhl apoqanoi h yuch mou en yucaiV dikaiwn kai genoito to sperma mou wV to sperma toutwn

11 kai eipen Balak proV Balaam ti pepoihkaV moi eiV katarasin ecqrwn mou keklhka se kai idou euloghkaV eulogian

12 kai eipen Balaam proV Balak ouci osa ean embalh o qeoV eiV to stoma mou touto fulaxw lalhsai

13 kai eipen proV auton Balak deuro eti met emou eiV topon allon ex wn ouk oyh auton ekeiqen all h meroV ti autou oyh pantaV de ou mh idhV kai katarasai moi auton ekeiqen

14 kai parelaben auton eiV agrou skopian epi korufhn lelaxeumenou kai wkodomhsen ekei epta bwmouV kai anebibasen moscon kai krion epi ton bwmon

15 kai eipen Balaam proV Balak parasthqi epi thV qusiaV sou egw de poreusomai eperwthsai ton qeon

16 kai sunhnthsen o qeoV tw Balaam kai enebalen rhma eiV to stoma autou kai eipen apostrafhti proV Balak kai tade lalhseiV

17 kai apestrafh proV auton kai ode efeisthkei epi thV olokautwsewV autou kai panteV oi arconteV Mwab met autou kai eipen autw Balak ti elalhsen kurioV

18 kai analabwn thn parabolhn autou eipen anasthqi Balak kai akoue enwtisai martuV uioV Sepfwr

19 ouc wV anqrwpoV o qeoV diarthqhnai oude wV uioV anqrwpou apeilhqhnai autoV eipaV ouci poihsei lalhsei kai ouci emmenei

20 idou eulogein pareilhmmai euloghsw kai ou mh apostreyw

21 ouk estai mocqoV en Iakwb oude ofqhsetai ponoV en Israhl kurioV o qeoV autou met autou ta endoxa arcontwn en autw

22 qeoV o exagagwn autouV ex Aiguptou wV doxa monokerwtoV autw

23 ou gar estin oiwnismoV en Iakwb oude manteia en Israhl kata kairon rhqhsetai Iakwb kai tw Israhl ti epitelesei o qeoV

24 idou laoV wV skumnoV anasthsetai kai wV lewn gauriwqhsetai ou koimhqhsetai ewV fagh qhran kai aima traumatiwn pietai

25 kai eipen Balak proV Balaam oute kataraiV katarash moi auton oute eulogwn mh euloghshV auton

26 kai apokriqeiV Balaam eipen tw Balak ouk elalhsa soi legwn to rhma o ean lalhsh o qeoV touto poihsw

27 kai eipen Balak proV Balaam deuro paralabw se eiV topon allon ei aresei tw qew kai katarasai moi auton ekeiqen

28 kai parelaben Balak ton Balaam epi korufhn tou Fogwr to parateinon eiV thn erhmon

29 kai eipen Balaam proV Balak oikodomhson moi wde epta bwmouV kai etoimason moi wde epta moscouV kai epta kriouV

30 kai epoihsen Balak kaqaper eipen autw Balaam kai anhnegken moscon kai krion epi ton bwmon

 

24

1 kai idwn Balaam oti kalon estin enanti kuriou eulogein ton Israhl ouk eporeuqh kata to eiwqoV eiV sunanthsin toiV oiwnoiV kai apestreyen to proswpon autou eiV thn erhmon

2 kai exaraV Balaam touV ofqalmouV autou kaqora ton Israhl estratopedeukota kata fulaV kai egeneto pneuma qeou en autw

3 kai analabwn thn parabolhn autou eipen fhsin Balaam uioV Bewr fhsin o anqrwpoV o alhqinwV orwn

4 fhsin akouwn logia qeou ostiV orasin qeou eiden en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou

5 wV kaloi sou oi oikoi Iakwb ai skhnai sou Israhl

6 wsei napai skiazousai kai wsei paradeisoi epi potamwn kai wsei skhnai aV ephxen kurioV wsei kedroi par udata

7 exeleusetai anqrwpoV ek tou spermatoV autou kai kurieusei eqnwn pollwn kai uywqhsetai h Gwg basileia autou kai auxhqhsetai h basileia autou

8 qeoV wdhghsen auton ex Aiguptou wV doxa monokerwtoV autw edetai eqnh ecqrwn autou kai ta pach autwn ekmueliei kai taiV bolisin autou katatoxeusei ecqron

9 katakliqeiV anepausato wV lewn kai wV skumnoV tiV anasthsei auton oi eulogounteV se euloghntai kai oi katarwmenoi se kekathrantai

10 kai equmwqh Balak epi Balaam kai sunekrothsen taiV cersin autou kai eipen Balak proV Balaam katarasqai ton ecqron mou keklhka se kai idou eulogwn euloghsaV triton touto

11 nun oun feuge eiV ton topon sou eipa timhsw se kai nun esterhsen se kurioV thV doxhV

12 kai eipen Balaam proV Balak ouci kai toiV aggeloiV sou ouV apesteilaV proV me elalhsa legwn

13 ean moi dw Balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou poihsai auto ponhron h kalon par emautou osa ean eiph o qeoV tauta erw

14 kai nun idou apotrecw eiV ton topon mou deuro sumbouleusw soi ti poihsei o laoV outoV ton laon sou ep escatou twn hmerwn

15 kai analabwn thn parabolhn autou eipen fhsin Balaam uioV Bewr fhsin o anqrwpoV o alhqinwV orwn

16 akouwn logia qeou epistamenoV episthmhn para uyistou kai orasin qeou idwn en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou

17 deixw autw kai ouci nun makarizw kai ouk eggizei anatelei astron ex Iakwb kai anasthsetai anqrwpoV ex Israhl kai qrausei touV archgouV Mwab kai pronomeusei pantaV uiouV Shq

18 kai estai Edwm klhronomia kai estai klhronomia Hsau o ecqroV autou kai Israhl epoihsen en iscui

19 kai exegerqhsetai ex Iakwb kai apolei swzomenon ek polewV

20 kai idwn ton Amalhk kai analabwn thn parabolhn autou eipen arch eqnwn Amalhk kai to sperma autwn apoleitai

21 kai idwn ton Kainaion kai analabwn thn parabolhn autou eipen iscura h katoikia sou kai ean qhV en petra thn nossian sou

22 kai ean genhtai tw Bewr neossia panourgiaV Assurioi se aicmalwteusousin

23 kai idwn ton Wg kai analabwn thn parabolhn autou eipen w w tiV zhsetai otan qh tauta o qeoV

24 kai exeleusetai ek ceiroV Kitiaiwn kai kakwsousin Assour kai kakwsousin EbraiouV kai autoi omoqumadon apolountai

25 kai anastaV Balaam aphlqen apostrafeiV eiV ton topon autou kai Balak aphlqen proV eauton

 

25

1 kai katelusen Israhl en Sattin kai ebebhlwqh o laoV ekporneusai eiV taV qugateraV Mwab

2 kai ekalesan autouV epi taiV qusiaiV twn eidwlwn autwn kai efagen o laoV twn qusiwn autwn kai prosekunhsan toiV eidwloiV autwn

3 kai etelesqh Israhl tw Beelfegwr kai wrgisqh qumw kurioV tw Israhl

4 kai eipen kurioV tw Mwush labe pantaV touV archgouV tou laou kai paradeigmatison autouV kuriw apenanti tou hliou kai apostrafhsetai orgh qumou kuriou apo Israhl

5 kai eipen MwushV taiV fulaiV Israhl apokteinate ekastoV ton oikeion autou ton tetelesmenon tw Beelfegwr

6 kai idou anqrwpoV twn uiwn Israhl elqwn proshgagen ton adelfon autou proV thn Madianitin enantion Mwush kai enanti pashV sunagwghV uiwn Israhl autoi de eklaion para thn quran thV skhnhV tou marturiou

7 kai idwn FineeV uioV Eleazar uiou Aarwn tou ierewV exanesth ek mesou thV sunagwghV kai labwn seiromasthn en th ceiri

8 eishlqen opisw tou anqrwpou tou Israhlitou eiV thn kaminon kai apekenthsen amfoterouV ton te anqrwpon ton Israhlithn kai thn gunaika dia thV mhtraV authV kai epausato h plhgh apo uiwn Israhl

9 kai egenonto oi teqnhkoteV en th plhgh tessareV kai eikosi ciliadeV

10 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

11 FineeV uioV Eleazar uiou Aarwn tou ierewV katepausen ton qumon mou apo uiwn Israhl en tw zhlwsai mou ton zhlon en autoiV kai ouk exanhlwsa touV uiouV Israhl en tw zhlw mou

12 outwV eipon idou egw didwmi autw diaqhkhn eirhnhV

13 kai estai autw kai tw spermati autou met auton diaqhkh ierateiaV aiwnia anq wn ezhlwsen tw qew autou kai exilasato peri twn uiwn Israhl

14 to de onoma tou anqrwpou tou Israhlitou tou peplhgotoV oV eplhgh meta thV MadianitidoV Zambri uioV Salw arcwn oikou patriaV twn Sumewn

15 kai onoma th gunaiki th Madianitidi th peplhguia Casbi qugathr Sour arcontoV eqnouV Ommwq oikou patriaV estin twn Madian

16 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn lalhson toiV uioiV Israhl legwn

17 ecqrainete toiV MadihnaioiV kai pataxate autouV

18 oti ecqrainousin autoi umin en doliothti osa doliousin umaV dia Fogwr kai dia Casbi qugatera arcontoV Madian adelfhn autwn thn peplhguian en th hmera thV plhghV dia Fogwr

 

26

1 kai egeneto meta thn plhghn kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai proV Eleazar ton ierea legwn

2 labe thn archn pashV sunagwghV uiwn Israhl apo eikosaetouV kai epanw kat oikouV patriwn autwn paV o ekporeuomenoV parataxasqai en Israhl

3 kai elalhsen MwushV kai Eleazar o iereuV en Arabwq Mwab epi tou Iordanou kata Iericw legwn

4 apo eikosaetouV kai epanw on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush kai oi uioi Israhl oi exelqonteV ex Aiguptou

5 Roubhn prwtotokoV Israhl uioi de Roubhn Enwc kai dhmoV tou Enwc tw Fallou dhmoV tou Falloui

6 tw Asrwn dhmoV tou Asrwni tw Carmi dhmoV tou Carmi

7 outoi dhmoi Roubhn kai egeneto h episkeyiV autwn treiV kai tessarakonta ciliadeV kai eptakosioi kai triakonta

8 kai uioi Fallou Eliab

9 kai uioi Eliab Namouhl kai Daqan kai Abirwn outoi epiklhtoi thV sunagwghV outoi eisin oi episustanteV epi Mwushn kai Aarwn en th sunagwgh Kore en th episustasei kuriou

10 kai anoixasa h gh to stoma authV katepien autouV kai Kore en tw qanatw thV sunagwghV autou ote katefagen to pur touV penthkonta kai diakosiouV kai egenhqhsan en shmeiw

11 oi de uioi Kore ouk apeqanon

12 kai oi uioi Sumewn o dhmoV twn uiwn Sumewn tw Namouhl dhmoV o Namouhli tw Iamin dhmoV o Iamini tw Iacin dhmoV o Iacini

13 tw Zara dhmoV o Zarai tw Saoul dhmoV o Saouli

14 outoi dhmoi Sumewn ek thV episkeyewV autwn duo kai eikosi ciliadeV kai diakosioi

15 uioi de Iouda Hr kai Aunan kai apeqanen Hr kai Aunan en gh Canaan

16 egenonto de oi uioi Iouda kata dhmouV autwn tw Shlwn dhmoV o Shlwni tw FareV dhmoV o FareV tw Zara dhmoV o Zarai

17 kai egenonto uioi FareV tw Asrwn dhmoV o Asrwni tw Iamoun dhmoV o Iamouni

18 outoi dhmoi tw Iouda kata thn episkophn autwn ex kai ebdomhkonta ciliadeV kai pentakosioi

19 kai uioi Issacar kata dhmouV autwn tw Qwla dhmoV o Qwlai tw Foua dhmoV o Fouai

20 tw Iasoub dhmoV o Iasoubi tw Samaran dhmoV o Samarani

21 outoi dhmoi Issacar ex episkeyewV autwn tessareV kai exhkonta ciliadeV kai triakosioi

22 uioi Zaboulwn kata dhmouV autwn tw Sared dhmoV o Saredi tw Allwn dhmoV o Allwni tw Allhl dhmoV o Allhli

23 outoi dhmoi Zaboulwn ex episkeyewV autwn exhkonta ciliadeV kai pentakosioi

24 uioi Gad kata dhmouV autwn tw Safwn dhmoV o Safwni tw Aggi dhmoV o Aggi tw Souni dhmoV o Souni

25 tw Azeni dhmoV o Azeni tw Addi dhmoV o Addi

26 tw Aroadi dhmoV o Aroadi tw Arihl dhmoV o Arihli

27 outoi dhmoi uiwn Gad ex episkeyewV autwn tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

28 uioi Ashr kata dhmouV autwn tw Iamin dhmoV o Iamini tw Iesou dhmoV o Iesoui tw Baria dhmoV o Bariai

29 tw Cober dhmoV o Coberi tw Melcihl dhmoV o Melcihli

30 kai to onoma qugatroV Ashr Sara

31 outoi dhmoi Ashr ex episkeyewV autwn treiV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

32 uioi Iwshf kata dhmouV autwn Manassh kai Efraim

33 uioi Manassh tw Macir dhmoV o Maciri kai Macir egennhsen ton Galaad tw Galaad dhmoV o Galaadi

34 kai outoi uioi Galaad tw Aciezer dhmoV o Aciezeri tw Celeg dhmoV o Celegi

35 tw Esrihl dhmoV o Esrihli tw Sucem dhmoV o Sucemi

36 tw Sumaer dhmoV o Sumaeri kai tw Ofer dhmoV o Oferi

37 kai tw Salpaad uiw Ofer ouk egenonto autw uioi all h qugatereV kai tauta ta onomata twn qugaterwn Salpaad Mala kai Noua kai Egla kai Melca kai Qersa

38 outoi dhmoi Manassh ex episkeyewV autwn duo kai penthkonta ciliadeV kai eptakosioi

39 kai outoi uioi Efraim tw Soutala dhmoV o Soutalai tw Tanac dhmoV o Tanaci

40 outoi uioi Soutala tw Eden dhmoV o Edeni

41 outoi dhmoi Efraim ex episkeyewV autwn duo kai triakonta ciliadeV kai pentakosioi outoi dhmoi uiwn Iwshf kata dhmouV autwn

42 uioi Beniamin kata dhmouV autwn tw Bale dhmoV o Balei tw Asubhr dhmoV o Asubhri tw Iaciran dhmoV o Iacirani

43 tw Swfan dhmoV o Swfani

44 kai egenonto oi uioi Bale Adar kai Noeman tw Adar dhmoV o Adari tw Noeman dhmoV o Noemani

45 outoi uioi Beniamin kata dhmouV autwn ex episkeyewV autwn pente kai tessarakonta ciliadeV kai exakosioi

46 kai uioi Dan kata dhmouV autwn tw Sami dhmoV o Sami outoi dhmoi Dan kata dhmouV autwn

47 panteV oi dhmoi Sami kat episkophn autwn tessareV kai exhkonta ciliadeV kai tetrakosioi

48 uioi Nefqali kata dhmouV autwn tw Asihl dhmoV o Asihli tw Gauni dhmoV o Gauni

49 tw Ieser dhmoV o Ieseri tw Sellhm dhmoV o Sellhmi

50 outoi dhmoi Nefqali ex episkeyewV autwn pente kai tessarakonta ciliadeV kai tetrakosioi

51 auth h episkeyiV uiwn Israhl exakosiai ciliadeV kai cilioi kai eptakosioi kai triakonta

52 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

53 toutoiV merisqhsetai h gh klhronomein ex ariqmou onomatwn

54 toiV pleiosin pleonaseiV thn klhronomian kai toiV elattosin elattwseiV thn klhronomian autwn ekastw kaqwV epeskephsan doqhsetai h klhronomia autwn

55 dia klhrwn merisqhsetai h gh toiV onomasin kata fulaV patriwn autwn klhronomhsousin

56 ek tou klhrou merieiV thn klhronomian autwn ana meson pollwn kai oligwn

57 kai uioi Leui kata dhmouV autwn tw Gedswn dhmoV o Gedswni tw Kaaq dhmoV o Kaaqi tw Merari dhmoV o Merari

58 outoi dhmoi uiwn Leui dhmoV o Lobeni dhmoV o Cebrwni dhmoV o Kore kai dhmoV o Mousi kai Kaaq egennhsen ton Amram

59 kai to onoma thV gunaikoV autou Iwcabed qugathr Leui h eteken toutouV tw Leui en Aiguptw kai eteken tw Amram ton Aarwn kai Mwushn kai Mariam thn adelfhn autwn

60 kai egennhqhsan tw Aarwn o te Nadab kai Abioud kai Eleazar kai Iqamar

61 kai apeqanen Nadab kai Abioud en tw prosferein autouV pur allotrion enanti kuriou en th erhmw Sina

62 kai egenhqhsan ex episkeyewV autwn treiV kai eikosi ciliadeV pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw ou gar sunepeskephsan en mesw uiwn Israhl oti ou didotai autoiV klhroV en mesw uiwn Israhl

63 kai auth h episkeyiV Mwush kai Eleazar tou ierewV oi epeskeyanto touV uiouV Israhl en Arabwq Mwab epi tou Iordanou kata Iericw

64 kai en toutoiV ouk hn anqrwpoV twn epeskemmenwn upo Mwush kai Aarwn ouV epeskeyanto touV uiouV Israhl en th erhmw Sina

65 oti eipen kurioV autoiV qanatw apoqanountai en th erhmw kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV plhn Caleb uioV Iefonnh kai IhsouV o tou Nauh

 

27

1 kai proselqousai ai qugatereV Salpaad uiou Ofer uiou Galaad uiou Macir tou dhmou Manassh twn uiwn Iwshf kai tauta ta onomata autwn Mala kai Noua kai Egla kai Melca kai Qersa

2 kai stasai enanti Mwush kai enanti Eleazar tou ierewV kai enanti twn arcontwn kai enanti pashV sunagwghV epi thV quraV thV skhnhV tou marturiou legousin

3 o pathr hmwn apeqanen en th erhmw kai autoV ouk hn en mesw thV sunagwghV thV episustashV enanti kuriou en th sunagwgh Kore oti dia amartian autou apeqanen kai uioi ouk egenonto autw

4 mh exaleifqhtw to onoma tou patroV hmwn ek mesou tou dhmou autou oti ouk estin autw uioV dote hmin katascesin en mesw adelfwn patroV hmwn

5 kai proshgagen MwushV thn krisin autwn enanti kuriou

6 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

7 orqwV qugatereV Salpaad lelalhkasin doma dwseiV autaiV katascesin klhronomiaV en mesw adelfwn patroV autwn kai periqhseiV ton klhron tou patroV autwn autaiV

8 kai toiV uioiV Israhl lalhseiV legwn anqrwpoV ean apoqanh kai uioV mh h autw periqhsete thn klhronomian autou th qugatri autou

9 ean de mh h qugathr autw dwsete thn klhronomian tw adelfw autou

10 ean de mh wsin autw adelfoi dwsete thn klhronomian tw adelfw tou patroV autou

11 ean de mh wsin adelfoi tou patroV autou dwsete thn klhronomian tw oikeiw tw eggista autou ek thV fulhV autou klhronomhsei ta autou kai estai touto toiV uioiV Israhl dikaiwma krisewV kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

12 kai eipen kurioV proV Mwushn anabhqi eiV to oroV to en tw peran touto oroV Nabau kai ide thn ghn Canaan hn egw didwmi toiV uioiV Israhl en katascesei

13 kai oyei authn kai prosteqhsh proV ton laon sou kai su kaqa proseteqh Aarwn o adelfoV sou en Wr tw orei

14 dioti parebhte to rhma mou en th erhmw Sin en tw antipiptein thn sunagwghn agiasai me ouc hgiasate me epi tw udati enanti autwn touto estin udwr antilogiaV KadhV en th erhmw Sin

15 kai eipen MwushV proV kurion

16 episkeyasqw kurioV o qeoV twn pneumatwn kai pashV sarkoV anqrwpon epi thV sunagwghV tauthV

17 ostiV exeleusetai pro proswpou autwn kai ostiV eiseleusetai pro proswpou autwn kai ostiV exaxei autouV kai ostiV eisaxei autouV kai ouk estai h sunagwgh kuriou wsei probata oiV ouk estin poimhn

18 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn labe proV seauton ton Ihsoun uion Nauh anqrwpon oV ecei pneuma en eautw kai epiqhseiV taV ceiraV sou ep auton

19 kai sthseiV auton enanti Eleazar tou ierewV kai entelh autw enanti pashV sunagwghV kai entelh peri autou enantion autwn

20 kai dwseiV thV doxhV sou ep auton opwV an eisakouswsin autou oi uioi Israhl

21 kai enanti Eleazar tou ierewV sthsetai kai eperwthsousin auton thn krisin twn dhlwn enanti kuriou epi tw stomati autou exeleusontai kai epi tw stomati autou eiseleusontai autoV kai oi uioi Israhl omoqumadon kai pasa h sunagwgh

22 kai epoihsen MwushV kaqa eneteilato autw kurioV kai labwn ton Ihsoun esthsen auton enantion Eleazar tou ierewV kai enanti pashV sunagwghV

23 kai epeqhken taV ceiraV autou ep auton kai sunesthsen auton kaqaper sunetaxen kurioV tw Mwush

 

28

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 enteilai toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV legwn ta dwra mou domata mou karpwmata mou eiV osmhn euwdiaV diathrhsete prosferein emoi en taiV eortaiV mou

3 kai ereiV proV autouV tauta ta karpwmata osa prosaxete kuriw amnouV eniausiouV amwmouV duo thn hmeran eiV olokautwsin endelecwV

4 ton amnon ton ena poihseiV to prwi kai ton amnon ton deuteron poihseiV to proV esperan

5 kai poihseiV to dekaton tou oifi semidalin eiV qusian anapepoihmenhn en elaiw en tetartw tou in

6 olokautwma endelecismou h genomenh en tw orei Sina eiV osmhn euwdiaV kuriw

7 kai spondhn autou to tetarton tou in tw amnw tw eni en tw agiw speiseiV spondhn sikera kuriw

8 kai ton amnon ton deuteron poihseiV to proV esperan kata thn qusian autou kai kata thn spondhn autou poihsete eiV osmhn euwdiaV kuriw

9 kai th hmera twn sabbatwn prosaxete duo amnouV eniausiouV amwmouV kai duo dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian kai spondhn

10 olokautwma sabbatwn en toiV sabbatoiV epi thV olokautwsewV thV dia pantoV kai thn spondhn autou

11 kai en taiV neomhniaiV prosaxete olokautwmata tw kuriw moscouV ek bown duo kai krion ena amnouV eniausiouV epta amwmouV

12 tria dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw tw moscw tw eni kai duo dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw tw kriw tw eni

13 dekaton semidalewV anapepoihmenhV en elaiw tw amnw tw eni qusian osmhn euwdiaV karpwma kuriw

14 h spondh autwn to hmisu tou in estai tw moscw tw eni kai to triton tou in estai tw kriw tw eni kai to tetarton tou in estai tw amnw tw eni oinou touto olokautwma mhna ek mhnoV eiV touV mhnaV tou eniautou

15 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV kuriw epi thV olokautwsewV thV dia pantoV poihqhsetai kai h spondh autou

16 kai en tw mhni tw prwtw tessareskaidekath hmera tou mhnoV pasca kuriw

17 kai th pentekaidekath hmera tou mhnoV toutou eorth epta hmeraV azuma edesqe

18 kai h hmera h prwth epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

19 kai prosaxete olokautwmata karpwmata kuriw moscouV ek bown duo krion ena epta amnouV eniausiouV amwmoi esontai umin

20 kai h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

21 dekaton dekaton poihseiV tw amnw tw eni toiV epta amnoiV

22 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn

23 plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV thV prwinhV o estin olokautwma endelecismou

24 tauta kata tauta poihsete thn hmeran eiV taV epta hmeraV dwron karpwma eiV osmhn euwdiaV kuriw epi tou olokautwmatoV tou dia pantoV poihseiV thn spondhn autou

25 kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth

26 kai th hmera twn newn otan prosferhte qusian nean kuriw twn ebdomadwn epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

27 kai prosaxete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw moscouV ek bown duo krion ena epta amnouV eniausiouV amwmouV

28 h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

29 dekaton dekaton tw amnw tw eni toiV epta amnoiV

30 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn

31 plhn tou olokautwmatoV tou dia pantoV kai thn qusian autwn poihsete moi amwmoi esontai umin kai taV spondaV autwn

 

29

1 kai tw mhni tw ebdomw mia tou mhnoV epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete hmera shmasiaV estai umin

2 kai poihsete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw moscon ena ek bown krion ena amnouV eniausiouV epta amwmouV

3 h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

4 dekaton dekaton tw amnw tw eni toiV epta amnoiV

5 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn

6 plhn twn olokautwmatwn thV noumhniaV kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kai to olokautwma to dia pantoV kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kata thn sugkrisin autwn eiV osmhn euwdiaV kuriw

7 kai th dekath tou mhnoV toutou epiklhtoV agia estai umin kai kakwsete taV yucaV umwn kai pan ergon ou poihsete

8 kai prosoisete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV karpwmata kuriw moscon ena ek bown krion ena amnouV eniausiouV epta amwmoi esontai umin

9 h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

10 dekaton dekaton tw amnw tw eni eiV touV epta amnouV

11 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn plhn to peri thV amartiaV thV exilasewV kai h olokautwsiV h dia pantoV h qusia authV kai h spondh authV kata thn sugkrisin eiV osmhn euwdiaV karpwma kuriw

12 kai th pentekaidekath hmera tou mhnoV tou ebdomou toutou epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete kai eortasete authn eorthn kuriw epta hmeraV

13 kai prosaxete olokautwmata karpwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw th hmera th prwth moscouV ek bown treiV kai deka kriouV duo amnouV eniausiouV deka tessaraV amwmoi esontai

14 ai qusiai autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni toiV triskaideka moscoiV kai duo dekata tw kriw tw eni epi touV duo kriouV

15 dekaton dekaton tw amnw tw eni epi touV tessaraV kai deka amnouV

16 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

17 kai th hmera th deutera moscouV dwdeka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

18 h qusia autwn kai h spondh autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

19 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

20 th hmera th trith moscouV endeka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

21 h qusia autwn kai h spondh autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

22 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

23 th hmera th tetarth moscouV deka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

24 ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

25 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

26 th hmera th pempth moscouV ennea kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

27 ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

28 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

29 th hmera th ekth moscouV oktw kriouV duo amnouV eniausiouV deka tessaraV amwmouV

30 ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

31 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

32 th hmera th ebdomh moscouV epta kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

33 ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

34 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

35 kai th hmera th ogdoh exodion estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth

36 kai prosaxete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV karpwmata kuriw moscon ena krion ena amnouV eniausiouV epta amwmouV

37 ai qusiai autwn kai ai spondai autwn tw moscw kai tw kriw kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

38 kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

39 tauta poihsete kuriw en taiV eortaiV umwn plhn twn eucwn umwn kai ta ekousia umwn kai ta olokautwmata umwn kai taV qusiaV umwn kai taV spondaV umwn kai ta swthria umwn

 

30

1 kai elalhsen MwushV toiV uioiV Israhl kata panta osa eneteilato kurioV tw Mwush

2 kai elalhsen MwushV proV touV arcontaV twn fulwn Israhl legwn touto to rhma o sunetaxen kurioV

3 anqrwpoV anqrwpoV oV an euxhtai euchn kuriw h omosh orkon h orishtai orismw peri thV yuchV autou ou bebhlwsei to rhma autou panta osa ean exelqh ek tou stomatoV autou poihsei

4 ean de gunh euxhtai euchn kuriw h orishtai orismon en tw oikw tou patroV authV en th neothti authV

5 kai akoush o pathr authV taV eucaV authV kai touV orismouV authV ouV wrisato kata thV yuchV authV kai parasiwphsh authV o pathr kai sthsontai pasai ai eucai authV kai panteV oi orismoi ouV wrisato kata thV yuchV authV menousin auth

6 ean de ananeuwn ananeush o pathr authV h an hmera akoush pasaV taV eucaV authV kai touV orismouV ouV wrisato kata thV yuchV authV ou sthsontai kai kurioV kaqariei authn oti aneneusen o pathr authV

7 ean de genomenh genhtai andri kai ai eucai authV ep auth kata thn diastolhn twn ceilewn authV ouV wrisato kata thV yuchV authV

8 kai akoush o anhr authV kai parasiwphsh auth h an hmera akoush kai outwV sthsontai pasai ai eucai authV kai oi orismoi authV ouV wrisato kata thV yuchV authV sthsontai

9 ean de ananeuwn ananeush o anhr authV h an hmera akoush pasai ai eucai authV kai oi orismoi authV ouV wrisato kata thV yuchV authV ou menousin oti o anhr aneneusen ap authV kai kurioV kaqariei authn

10 kai euch chraV kai ekbeblhmenhV osa an euxhtai kata thV yuchV authV menousin auth

11 ean de en tw oikw tou androV authV h euch authV h o orismoV kata thV yuchV authV meq orkou

12 kai akoush o anhr authV kai parasiwphsh auth kai mh ananeush auth kai sthsontai pasai ai eucai authV kai panteV oi orismoi authV ouV wrisato kata thV yuchV authV sthsontai kat authV

13 ean de perielwn perielh o anhr authV h an hmera akoush panta osa ean exelqh ek twn ceilewn authV kata taV eucaV authV kai kata touV orismouV touV kata thV yuchV authV ou menei auth o anhr authV perieilen kai kurioV kaqarisei authn

14 pasa euch kai paV orkoV desmou kakwsai yuchn o anhr authV sthsei auth kai o anhr authV perielei

15 ean de siwpwn parasiwphsh auth hmeran ex hmeraV kai sthsei auth pasaV taV eucaV authV kai touV orismouV touV ep authV sthsei auth oti esiwphsen auth th hmera h hkousen

16 ean de perielwn perielh authV meta thn hmeran hn hkousen kai lhmyetai thn amartian autou

17 tauta ta dikaiwmata osa eneteilato kurioV tw Mwush ana meson androV kai gunaikoV autou kai ana meson patroV kai qugatroV en neothti en oikw patroV

 

31

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 ekdikei thn ekdikhsin uiwn Israhl ek twn Madianitwn kai escaton prosteqhsh proV ton laon sou

3 kai elalhsen MwushV proV ton laon legwn exoplisate ex umwn andraV parataxasqai enanti kuriou epi Madian apodounai ekdikhsin para tou kuriou th Madian

4 ciliouV ek fulhV ciliouV ek fulhV ek paswn fulwn Israhl aposteilate parataxasqai

5 kai exhriqmhsan ek twn ciliadwn Israhl ciliouV ek fulhV dwdeka ciliadeV enwplismenoi eiV parataxin

6 kai apesteilen autouV MwushV ciliouV ek fulhV ciliouV ek fulhV sun dunamei autwn kai FineeV uion Eleazar uiou Aarwn tou ierewV kai ta skeuh ta agia kai ai salpiggeV twn shmasiwn en taiV cersin autwn

7 kai paretaxanto epi Madian kaqa eneteilato kurioV tw Mwush kai apekteinan pan arsenikon

8 kai touV basileiV Madian apekteinan ama toiV traumatiaiV autwn kai ton Euin kai ton Sour kai ton Rokom kai ton Our kai ton Robok pente basileiV Madian kai ton Balaam uion Bewr apekteinan en romfaia sun toiV traumatiaiV autwn

9 kai epronomeusan taV gunaikaV Madian kai thn aposkeuhn autwn kai ta kthnh autwn kai panta ta egkthta autwn kai thn dunamin autwn epronomeusan

10 kai pasaV taV poleiV autwn taV en taiV oikiaiV autwn kai taV epauleiV autwn eneprhsan en puri

11 kai elabon pasan thn pronomhn kai panta ta skula autwn apo anqrwpou ewV kthnouV

12 kai hgagon proV Mwushn kai proV Eleazar ton ierea kai proV pantaV uiouV Israhl thn aicmalwsian kai ta skula kai thn pronomhn eiV thn parembolhn eiV Arabwq Mwab h estin epi tou Iordanou kata Iericw

13 kai exhlqen MwushV kai Eleazar o iereuV kai panteV oi arconteV thV sunagwghV eiV sunanthsin autoiV exw thV parembolhV

14 kai wrgisqh MwushV epi toiV episkopoiV thV dunamewV ciliarcoiV kai ekatontarcoiV toiV ercomenoiV ek thV parataxewV tou polemou

15 kai eipen autoiV MwushV ina ti ezwgrhsate pan qhlu

16 autai gar hsan toiV uioiV Israhl kata to rhma Balaam tou aposthsai kai uperidein to rhma kuriou eneken Fogwr kai egeneto h plhgh en th sunagwgh kuriou

17 kai nun apokteinate pan arsenikon en pash th apartia kai pasan gunaika htiV egnwken koithn arsenoV apokteinate

18 pasan thn apartian twn gunaikwn htiV ouk oiden koithn arsenoV zwgrhsate autaV

19 kai umeiV parembalete exw thV parembolhV epta hmeraV paV o anelwn kai o aptomenoV tou tetrwmenou agnisqhsetai th hmera th trith kai th hmera th ebdomh umeiV kai h aicmalwsia umwn

20 kai pan periblhma kai pan skeuoV dermatinon kai pasan ergasian ex aigeiaV kai pan skeuoV xulinon afagnieite

21 kai eipen Eleazar o iereuV proV touV andraV thV dunamewV touV ercomenouV ek thV parataxewV tou polemou touto to dikaiwma tou nomou o sunetaxen kurioV tw Mwush

22 plhn tou crusiou kai tou arguriou kai calkou kai sidhrou kai molibou kai kassiterou

23 pan pragma o dieleusetai en puri kai kaqarisqhsetai all h tw udati tou agnismou agnisqhsetai kai panta osa ean mh diaporeuhtai dia puroV dieleusetai di udatoV

24 kai pluneisqe ta imatia th hmera th ebdomh kai kaqarisqhsesqe kai meta tauta eiseleusesqe eiV thn parembolhn

25 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

26 labe to kefalaion twn skulwn thV aicmalwsiaV apo anqrwpou ewV kthnouV su kai Eleazar o iereuV kai oi arconteV twn patriwn thV sunagwghV

27 kai dieleite ta skula ana meson twn polemistwn twn ekporeuomenwn eiV thn parataxin kai ana meson pashV sunagwghV

28 kai afeleite teloV kuriw para twn anqrwpwn twn polemistwn twn ekpeporeumenwn eiV thn parataxin mian yuchn apo pentakosiwn apo twn anqrwpwn kai apo twn kthnwn kai apo twn bown kai apo twn probatwn kai apo twn aigwn

29 kai apo tou hmisouV autwn lhmyesqe kai dwseiV Eleazar tw ierei taV aparcaV kuriou

30 kai apo tou hmisouV tou twn uiwn Israhl lhmyh ena apo twn penthkonta apo twn anqrwpwn kai apo twn bown kai apo twn probatwn kai apo twn onwn kai apo pantwn twn kthnwn kai dwseiV auta toiV LeuitaiV toiV fulassousin taV fulakaV en th skhnh kuriou

31 kai epoihsen MwushV kai Eleazar o iereuV kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

32 kai egenhqh to pleonasma thV pronomhV o epronomeusan oi andreV oi polemistai apo twn probatwn exakosiai ciliadeV kai ebdomhkonta kai pente ciliadeV

33 kai boeV duo kai ebdomhkonta ciliadeV

34 kai onoi mia kai exhkonta ciliadeV

35 kai yucai anqrwpwn apo twn gunaikwn ai ouk egnwsan koithn androV pasai yucai duo kai triakonta ciliadeV

36 kai egenhqh to hmiseuma h meriV twn ekpeporeumenwn eiV ton polemon ek tou ariqmou twn probatwn triakosiai kai triakonta ciliadeV kai eptakiscilia kai pentakosia

37 kai egeneto to teloV kuriw apo twn probatwn exakosia ebdomhkonta pente

38 kai boeV ex kai triakonta ciliadeV kai to teloV kuriw duo kai ebdomhkonta

39 kai onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi kai to teloV kuriw eiV kai exhkonta

40 kai yucai anqrwpwn ekkaideka ciliadeV kai to teloV autwn kuriw duo kai triakonta yucai

41 kai edwken MwushV to teloV kuriw to afairema tou qeou Eleazar tw ierei kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

42 apo tou hmiseumatoV twn uiwn Israhl ouV dieilen MwushV apo twn andrwn twn polemistwn

43 kai egeneto to hmiseuma to thV sunagwghV apo twn probatwn triakosiai ciliadeV kai triakonta ciliadeV kai eptakiscilia kai pentakosia

44 kai boeV ex kai triakonta ciliadeV

45 onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi

46 kai yucai anqrwpwn ex kai deka ciliadeV

47 kai elaben MwushV apo tou hmiseumatoV twn uiwn Israhl to en apo twn penthkonta apo twn anqrwpwn kai apo twn kthnwn kai edwken auta toiV LeuitaiV toiV fulassousin taV fulakaV thV skhnhV kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

48 kai proshlqon proV Mwushn panteV oi kaqestamenoi eiV taV ciliarciaV thV dunamewV ciliarcoi kai ekatontarcoi

49 kai eipan proV Mwushn oi paideV sou eilhfasin to kefalaion twn andrwn twn polemistwn twn par hmwn kai ou diapefwnhken ap autwn oude eiV

50 kai prosenhnocamen to dwron kuriw anhr o euren skeuoV crusoun clidwna kai yelion kai daktulion kai peridexion kai emplokion exilasasqai peri hmwn enanti kuriou

51 kai elaben MwushV kai Eleazar o iereuV to crusion par autwn pan skeuoV eirgasmenon

52 kai egeneto pan to crusion to afairema o afeilon kuriw ex kai deka ciliadeV kai eptakosioi kai penthkonta sikloi para twn ciliarcwn kai para twn ekatontarcwn

53 kai oi andreV oi polemistai epronomeusan ekastoV eautw

54 kai elaben MwushV kai Eleazar o iereuV to crusion para twn ciliarcwn kai para twn ekatontarcwn kai eishnegken auta eiV thn skhnhn tou marturiou mnhmosunon twn uiwn Israhl enanti kuriou

 

32

1 kai kthnh plhqoV hn toiV uioiV Roubhn kai toiV uioiV Gad plhqoV sfodra kai eidon thn cwran Iazhr kai thn cwran Galaad kai hn o topoV topoV kthnesin

2 kai proselqonteV oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad eipan proV Mwushn kai proV Eleazar ton ierea kai proV touV arcontaV thV sunagwghV legonteV

3 Atarwq kai Daibwn kai Iazhr kai Nambra kai Esebwn kai Elealh kai Sebama kai Nabau kai Baian

4 thn ghn hn paredwken kurioV enwpion twn uiwn Israhl gh kthnotrofoV estin kai toiV paisin sou kthnh uparcei

5 kai elegon ei euromen carin enwpion sou doqhtw h gh auth toiV oiketaiV sou en katascesei kai mh diabibashV hmaV ton Iordanhn

6 kai eipen MwushV toiV uioiV Gad kai toiV uioiV Roubhn oi adelfoi umwn poreuontai eiV polemon kai umeiV kaqhsesqe autou

7 kai ina ti diastrefete taV dianoiaV twn uiwn Israhl mh diabhnai eiV thn ghn hn kurioV didwsin autoiV

8 ouc outwV epoihsan oi patereV umwn ote apesteila autouV ek KadhV Barnh katanohsai thn ghn

9 kai anebhsan Faragga botruoV kai katenohsan thn ghn kai apesthsan thn kardian twn uiwn Israhl opwV mh eiselqwsin eiV thn ghn hn edwken kurioV autoiV

10 kai wrgisqh qumw kurioV en th hmera ekeinh kai wmosen legwn

11 ei oyontai oi anqrwpoi outoi oi anabanteV ex Aiguptou apo eikosaetouV kai epanw oi epistamenoi to kakon kai to agaqon thn ghn hn wmosa tw Abraam kai Isaak kai Iakwb ou gar sunephkolouqhsan opisw mou

12 plhn Caleb uioV Iefonnh o diakecwrismenoV kai IhsouV o tou Nauh oti sunephkolouqhsen opisw kuriou

13 kai wrgisqh qumw kurioV epi ton Israhl kai katerrombeusen autouV en th erhmw tessarakonta eth ewV exanhlwqh pasa h genea oi poiounteV ta ponhra enanti kuriou

14 idou anesthte anti twn paterwn umwn sustremma anqrwpwn amartwlwn prosqeinai eti epi ton qumon thV orghV kuriou epi Israhl

15 oti apostrafhsesqe ap autou prosqeinai eti katalipein auton en th erhmw kai anomhsete eiV olhn thn sunagwghn tauthn

16 kai proshlqon autw kai elegon epauleiV probatwn oikodomhswmen wde toiV kthnesin hmwn kai poleiV taiV aposkeuaiV hmwn

17 kai hmeiV enoplisamenoi profulakh proteroi twn uiwn Israhl ewV an agagwmen autouV eiV ton eautwn topon kai katoikhsei h aposkeuh hmwn en polesin teteicismenaiV dia touV katoikountaV thn ghn

18 ou mh apostrafwmen eiV taV oikiaV hmwn ewV an katamerisqwsin oi uioi Israhl ekastoV eiV thn klhronomian autou

19 kai ouketi klhronomhswmen en autoiV apo tou peran tou Iordanou kai epekeina oti apecomen touV klhrouV hmwn en tw peran tou Iordanou en anatolaiV

20 kai eipen proV autouV MwushV ean poihshte kata to rhma touto ean exoplishsqe enanti kuriou eiV polemon

21 kai pareleusetai umwn paV oplithV ton Iordanhn enanti kuriou ewV an ektribh o ecqroV autou apo proswpou autou

22 kai katakurieuqh h gh enanti kuriou kai meta tauta apostrafhsesqe kai esesqe aqwoi enanti kuriou kai apo Israhl kai estai h gh auth umin en katascesei enanti kuriou

23 ean de mh poihshte outwV amarthsesqe enanti kuriou kai gnwsesqe thn amartian umwn otan umaV katalabh ta kaka

24 kai oikodomhsete umin autoiV poleiV th aposkeuh umwn kai epauleiV toiV kthnesin umwn kai to ekporeuomenon ek tou stomatoV umwn poihsete

25 kai eipan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad proV Mwushn legonteV oi paideV sou poihsousin kaqa o kurioV hmwn entelletai

26 h aposkeuh hmwn kai ai gunaikeV hmwn kai panta ta kthnh hmwn esontai en taiV polesin Galaad

27 oi de paideV sou pareleusontai panteV enwplismenoi kai ektetagmenoi enanti kuriou eiV ton polemon on tropon o kurioV legei

28 kai sunesthsen autoiV MwushV Eleazar ton ierea kai Ihsoun uion Nauh kai touV arcontaV patriwn twn fulwn Israhl

29 kai eipen proV autouV MwushV ean diabwsin oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad meq umwn ton Iordanhn paV enwplismenoV eiV polemon enanti kuriou kai katakurieushte thV ghV apenanti umwn kai dwsete autoiV thn ghn Galaad en katascesei

30 ean de mh diabwsin enwplismenoi meq umwn eiV ton polemon enanti kuriou kai diabibasete thn aposkeuhn autwn kai taV gunaikaV autwn kai ta kthnh autwn protera umwn eiV ghn Canaan kai sugkataklhronomhqhsontaix en umin en th gh Canaan

31 kai apekriqhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad legonteV osa o kurioV legei toiV qerapousin autou outwV poihsomen

32 hmeiV diabhsomeqa enwplismenoi enanti kuriou eiV ghn Canaan kai dwsete thn katascesin hmin en tw peran tou Iordanou

33 kai edwken autoiV MwushV toiV uioiV Gad kai toiV uioiV Roubhn kai tw hmisei fulhV Manassh uiwn Iwshf thn basileian Shwn basilewV Amorraiwn kai thn basileian Wg basilewV thV Basan thn ghn kai taV poleiV sun toiV orioiV authV poleiV thV ghV kuklw

34 kai wkodomhsan oi uioi Gad thn Daibwn kai thn Atarwq kai thn Arohr

35 kai thn Swfar kai thn Iazhr kai uywsan autaV

36 kai thn Nambran kai thn Baiqaran poleiV ocuraV kai epauleiV probatwn

37 kai oi uioi Roubhn wkodomhsan thn Esebwn kai Elealh kai Kariaqaim

38 kai thn Beelmewn perikekuklwmenaV kai thn Sebama kai epwnomasan kata ta onomata autwn ta onomata twn polewn aV wkodomhsan

39 kai eporeuqh uioV Macir uiou Manassh eiV Galaad kai elaben authn kai apwlesen ton Amorraion ton katoikounta en auth

40 kai edwken MwushV thn Galaad tw Macir uiw Manassh kai katwkhsen ekei

41 kai Iair o tou Manassh eporeuqh kai elaben taV epauleiV autwn kai epwnomasen autaV epauleiV Iair

42 kai Nabau eporeuqh kai elaben thn Kanaaq kai taV kwmaV authV kai epwnomasen autaV Nabwq ek tou onomatoV autou

 

33

1 kai outoi staqmoi twn uiwn Israhl wV exhlqon ek ghV Aiguptou sun dunamei autwn en ceiri Mwush kai Aarwn

2 kai egrayen MwushV taV aparseiV autwn kai touV staqmouV autwn dia rhmatoV kuriou kai outoi staqmoi thV poreiaV autwn

3 aphran ek Ramessh tw mhni tw prwtw th pentekaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou th epaurion tou pasca exhlqon oi uioi Israhl en ceiri uyhlh enantion pantwn twn Aiguptiwn

4 kai oi Aiguptioi eqapton ex autwn touV teqnhkotaV pantaV ouV epataxen kurioV pan prwtotokon en gh Aiguptw kai en toiV qeoiV autwn epoihsen thn ekdikhsin kurioV

5 kai aparanteV oi uioi Israhl ek Ramessh parenebalon eiV Sokcwq

6 kai aphran ek Sokcwq kai parenebalon eiV Bouqan o estin meroV ti thV erhmou

7 kai aphran ek Bouqan kai parenebalon epi stoma Eirwq o estin apenanti Beelsepfwn kai parenebalon apenanti Magdwlou

8 kai aphran apenanti Eirwq kai diebhsan meson thV qalasshV eiV thn erhmon kai eporeuqhsan odon triwn hmerwn dia thV erhmou autoi kai parenebalon en PikriaiV

9 kai aphran ek Pikriwn kai hlqon eiV Ailim kai en Ailim dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta stelech foinikwn kai parenebalon ekei para to udwr

10 kai aphran ex Ailim kai parenebalon epi qalassan eruqran

11 kai aphran apo qalasshV eruqraV kai parenebalon eiV thn erhmon Sin

12 kai aphran ek thV erhmou Sin kai parenebalon eiV Rafaka

13 kai aphran ek Rafaka kai parenebalon en AilouV

14 kai aphran ex AilouV kai parenebalon en Rafidin kai ouk hn udwr tw law piein ekei

15 kai aphran ek Rafidin kai parenebalon en th erhmw Sina

16 kai aphran ek thV erhmou Sina kai parenebalon en Mnhmasin thV epiqumiaV

17 kai aphran ek Mnhmatwn epiqumiaV kai parenebalon en Ashrwq

18 kai aphran ex Ashrwq kai parenebalon en Raqama

19 kai aphran ek Raqama kai parenebalon en Remmwn FareV

20 kai aphran ek Remmwn FareV kai parenebalon en Lemwna

21 kai aphran ek Lemwna kai parenebalon eiV Dessa

22 kai aphran ek Dessa kai parenebalon eiV Makellaq

23 kai aphran ek Makellaq kai parenebalon eiV Safar

24 kai aphran ek Safar kai parenebalon eiV Caradaq

25 kai aphran ek Caradaq kai parenebalon eiV Makhlwq

26 kai aphran ek Makhlwq kai parenebalon eiV Kataaq

27 kai aphran ek Kataaq kai parenebalon eiV Taraq

28 kai aphran ek Taraq kai parenebalon eiV Matekka

29 kai aphran ek Matekka kai parenebalon eiV Selmwna

30 kai aphran ek Selmwna kai parenebalon eiV Massourouq

31 kai aphran ek Massourouq kai parenebalon eiV Banaia

32 kai aphran ek Banaia kai parenebalon eiV to oroV Gadgad

33 kai aphran ek tou orouV Gadgad kai parenebalon eiV Etebaqa

34 kai aphran ex Etebaqa kai parenebalon eiV Ebrwna

35 kai aphran ex Ebrwna kai parenebalon eiV Gesiwngaber

36 kai aphran ek Gesiwngaber kai parenebalon en th erhmw Sin kai aphran ek thV erhmou Sin kai parenebalon eiV thn erhmon Faran auth estin KadhV

37 kai aphran ek KadhV kai parenebalon eiV Wr to oroV plhsion ghV Edwm

38 kai anebh Aarwn o iereuV dia prostagmatoV kuriou kai apeqanen ekei en tw tessarakostw etei thV exodou twn uiwn Israhl ek ghV Aiguptou tw mhni tw pemptw mia tou mhnoV

39 kai Aarwn hn triwn kai eikosi kai ekaton etwn ote apeqnhsken en Wr tw orei

40 kai akousaV o CananiV basileuV Arad kai outoV katwkei en gh Canaan ote eiseporeuonto oi uioi Israhl

41 kai aphran ex Wr tou orouV kai parenebalon eiV Selmwna

42 kai aphran ek Selmwna kai parenebalon eiV Finw

43 kai aphran ek Finw kai parenebalon eiV Wbwq

44 kai aphran ex Wbwq kai parenebalon en Gai en tw peran epi twn oriwn Mwab

45 kai aphran ek Gai kai parenebalon eiV Daibwn Gad

46 kai aphran ek Daibwn Gad kai parenebalon en Gelmwn Deblaqaim

47 kai aphran ek Gelmwn Deblaqaim kai parenebalon epi ta orh ta Abarim apenanti Nabau

48 kai aphran apo orewn Abarim kai parenebalon epi dusmwn Mwab epi tou Iordanou kata Iericw

49 kai parenebalon para ton Iordanhn ana meson Aisimwq ewV Belsattim kata dusmaV Mwab

50 kai elalhsen kurioV proV Mwushn epi dusmwn Mwab para ton Iordanhn kata Iericw legwn

51 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV umeiV diabainete ton Iordanhn eiV ghn Canaan

52 kai apoleite pantaV touV katoikountaV en th gh pro proswpou umwn kai exareite taV skopiaV autwn kai panta ta eidwla ta cwneuta autwn apoleite auta kai pasaV taV sthlaV autwn exareite

53 kai apoleite pantaV touV katoikountaV thn ghn kai katoikhsete en auth umin gar dedwka thn ghn autwn en klhrw

54 kai kataklhronomhsete thn ghn autwn en klhrw kata fulaV umwn toiV pleiosin plhquneite thn katascesin autwn kai toiV elattosin elattwsete thn katascesin autwn eiV o ean exelqh to onoma autou ekei autou estai kata fulaV patriwn umwn klhronomhsete

55 ean de mh apoleshte touV katoikountaV epi thV ghV apo proswpou umwn kai estai ouV ean kataliphte ex autwn skolopeV en toiV ofqalmoiV umwn kai bolideV en taiV pleuraiV umwn kai ecqreusousin epi thV ghV ef hn umeiV katoikhsete

56 kai estai kaqoti diegnwkein poihsai autouV poihsw umin

 

34

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 enteilai toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV umeiV eisporeuesqe eiV thn ghn Canaan auth estai umin eiV klhronomian gh Canaan sun toiV orioiV authV

3 kai estai umin to klitoV to proV liba apo erhmou Sin ewV ecomenon Edwm kai estai umin ta oria proV liba apo merouV thV qalasshV thV alukhV apo anatolwn

4 kai kuklwsei umaV ta oria apo liboV proV anabasin Akrabin kai pareleusetai Senna kai estai h diexodoV autou proV liba KadhV tou Barnh kai exeleusetai eiV epaulin Arad kai pareleusetai Asemwna

5 kai kuklwsei ta oria apo Asemwna ceimarroun Aiguptou kai estai h diexodoV h qalassa

6 kai ta oria thV qalasshV estai umin h qalassa h megalh oriei touto estai umin ta oria thV qalasshV

7 kai touto estai ta oria umin proV borran apo thV qalasshV thV megalhV katametrhsete umin autoiV para to oroV to oroV

8 kai apo tou orouV to oroV katametrhsete autoiV eisporeuomenwn eiV Emaq kai estai h diexodoV autou ta oria Sarada

9 kai exeleusetai ta oria Defrwna kai estai h diexodoV autou Asernain touto estai umin oria apo borra

10 kai katametrhsete umin autoiV ta oria anatolwn apo Asernain Sepfama

11 kai katabhsetai ta oria apo Sepfam Arbhla apo anatolwn epi phgaV kai katabhsetai ta oria Bhla epi nwtou qalasshV Cenara apo anatolwn

12 kai katabhsetai ta oria epi ton Iordanhn kai estai h diexodoV qalassa h alukh auth estai umin h gh kai ta oria authV kuklw

13 kai eneteilato MwushV toiV uioiV Israhl legwn auth h gh hn kataklhronomhsete authn meta klhrou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush dounai authn taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV Manassh

14 oti elaben fulh uiwn Roubhn kai fulh uiwn Gad kat oikouV patriwn autwn kai to hmisu fulhV Manassh apelabon touV klhrouV autwn

15 duo fulai kai hmisu fulhV elabon touV klhrouV autwn peran tou Iordanou kata Iericw apo notou kat anatolaV

16 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

17 tauta ta onomata twn andrwn oi klhronomhsousin umin thn ghn Eleazar o iereuV kai IhsouV o tou Nauh

18 kai arconta ena ek fulhV lhmyesqe kataklhronomhsai umin thn ghn

19 kai tauta ta onomata twn andrwn thV fulhV Iouda Caleb uioV Iefonnh

20 thV fulhV Sumewn Salamihl uioV Emioud

21 thV fulhV Beniamin Eldad uioV Caslwn

22 thV fulhV Dan arcwn Bakcir uioV Egli

23 twn uiwn Iwshf fulhV uiwn Manassh arcwn Anihl uioV Oufi

24 thV fulhV uiwn Efraim arcwn Kamouhl uioV Sabaqa

25 thV fulhV Zaboulwn arcwn Elisafan uioV Farnac

26 thV fulhV uiwn Issacar arcwn Faltihl uioV Oza

27 thV fulhV uiwn Ashr arcwn Aciwr uioV Selemi

28 thV fulhV Nefqali arcwn Fadahl uioV Benamioud

29 outoi oiV eneteilato kurioV katamerisai toiV uioiV Israhl en gh Canaan

 

35

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn epi dusmwn Mwab para ton Iordanhn kata Iericw legwn

2 suntaxon toiV uioiV Israhl kai dwsousin toiV LeuitaiV apo twn klhrwn katascesewV autwn poleiV katoikein kai ta proasteia twn polewn kuklw autwn dwsousin toiV LeuitaiV

3 kai esontai autoiV ai poleiV katoikein kai ta aforismata autwn estai toiV kthnesin autwn kai pasi toiV tetraposin autwn

4 kai ta sugkurounta twn polewn aV dwsete toiV LeuitaiV apo teicouV thV polewV kai exw disciliouV phceiV kuklw

5 kai metrhseiV exw thV polewV to klitoV to proV anatolaV disciliouV phceiV kai to klitoV to proV liba disciliouV phceiV kai to klitoV to proV qalassan disciliouV phceiV kai to klitoV to proV borran disciliouV phceiV kai h poliV meson toutou estai umin kai ta omora twn polewn

6 kai taV poleiV dwsete toiV LeuitaiV taV ex poleiV twn fugadeuthriwn aV dwsete feugein ekei tw foneusanti kai proV tautaiV tessarakonta kai duo poleiV

7 pasaV taV poleiV dwsete toiV LeuitaiV tessarakonta kai oktw poleiV tautaV kai ta proasteia autwn

8 kai taV poleiV aV dwsete apo thV katascesewV uiwn Israhl apo twn ta polla polla kai apo twn elattonwn elattw ekastoV kata thn klhronomian autou hn klhronomhsousin dwsousin apo twn polewn toiV LeuitaiV

9 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

10 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV umeiV diabainete ton Iordanhn eiV ghn Canaan

11 kai diasteleite umin autoiV poleiV fugadeuthria estai umin fugein ekei ton foneuthn paV o pataxaV yuchn akousiwV

12 kai esontai ai poleiV umin fugadeuthria apo agcisteuontoV to aima kai ou mh apoqanh o foneuwn ewV an sth enanti thV sunagwghV eiV krisin

13 kai ai poleiV aV dwsete taV ex poleiV fugadeuthria esontai umin

14 taV treiV poleiV dwsete en tw peran tou Iordanou kai taV treiV poleiV dwsete en gh Canaan

15 fugadion estai toiV uioiV Israhl kai tw proshlutw kai tw paroikw tw en umin esontai ai poleiV autai eiV fugadeuthrion fugein ekei panti pataxanti yuchn akousiwV

16 ean de en skeuei sidhrou pataxh auton kai teleuthsh foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuthV

17 ean de en liqw ek ceiroV en w apoqaneitai en autw pataxh auton kai apoqanh foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuthV

18 ean de en skeuei xulinw ek ceiroV ex ou apoqaneitai en autw pataxh auton kai apoqanh foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuthV

19 o agcisteuwn to aima outoV apoktenei ton foneusanta otan sunanthsh autw outoV apoktenei auton

20 ean de di ecqran wsh auton kai epirriyh ep auton pan skeuoV ex enedrou kai apoqanh

21 h dia mhnin epataxen auton th ceiri kai apoqanh qanatw qanatousqw o pataxaV foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuwn o agcisteuwn to aima apoktenei ton foneusanta en tw sunanthsai autw

22 ean de exapina ou di ecqran wsh auton h epirriyh ep auton pan skeuoV ouk ex enedrou

23 h panti liqw en w apoqaneitai en autw ouk eidwV kai epipesh ep auton kai apoqanh autoV de ouk ecqroV autou hn oude zhtwn kakopoihsai auton

24 kai krinei h sunagwgh ana meson tou pataxantoV kai ana meson tou agcisteuontoV to aima kata ta krimata tauta

25 kai exeleitai h sunagwgh ton foneusanta apo tou agcisteuontoV to aima kai apokatasthsousin auton h sunagwgh eiV thn polin tou fugadeuthriou autou ou katefugen kai katoikhsei ekei ewV an apoqanh o iereuV o megaV on ecrisan auton tw elaiw tw agiw

26 ean de exodw exelqh o foneusaV ta oria thV polewV eiV hn katefugen ekei

27 kai eurh auton o agcisteuwn to aima exw twn oriwn thV polewV katafughV autou kai foneush o agcisteuwn to aima ton foneusanta ouk enocoV estin

28 en gar th polei thV katafughV katoikeitw ewV an apoqanh o iereuV o megaV kai meta to apoqanein ton ierea ton megan epanastrafhsetai o foneusaV eiV thn ghn thV katascesewV autou

29 kai estai tauta umin eiV dikaiwma krimatoV eiV taV geneaV umwn en pasaiV taiV katoikiaiV umwn

30 paV pataxaV yuchn dia marturwn foneuseiV ton foneusanta kai martuV eiV ou marturhsei epi yuchn apoqanein

31 kai ou lhmyesqe lutra peri yuchV para tou foneusantoV tou enocou ontoV anaireqhnai qanatw gar qanatwqhsetai

32 ou lhmyesqe lutra tou fugein eiV polin twn fugadeuthriwn tou palin katoikein epi thV ghV ewV an apoqanh o iereuV o megaV

33 kai ou mh fonoktonhshte thn ghn eiV hn umeiV katoikeite to gar aima touto fonoktonei thn ghn kai ouk exilasqhsetai h gh apo tou aimatoV tou ekcuqentoV ep authV all epi tou aimatoV tou ekceontoV

34 kai ou mianeite thn ghn ef hV katoikeite ep authV ef hV egw kataskhnwsw en umin egw gar eimi kurioV kataskhnwn en mesw twn uiwn Israhl

 

36

1 kai proshlqon oi arconteV fulhV uiwn Galaad uiou Macir uiou Manassh ek thV fulhV uiwn Iwshf kai elalhsan enanti Mwush kai enanti Eleazar tou ierewV kai enanti twn arcontwn oikwn patriwn uiwn Israhl

2 kai eipan tw kuriw hmwn eneteilato kurioV apodounai thn ghn thV klhronomiaV en klhrw toiV uioiV Israhl kai tw kuriw sunetaxen kurioV dounai thn klhronomian Salpaad tou adelfou hmwn taiV qugatrasin autou

3 kai esontai eni twn fulwn uiwn Israhl gunaikeV kai afaireqhsetai o klhroV autwn ek thV katascesewV twn paterwn hmwn kai prosteqhsetai eiV klhronomian thV fulhV oiV an genwntai gunaikeV kai ek tou klhrou thV klhronomiaV hmwn afaireqhsetai

4 ean de genhtai h afesiV twn uiwn Israhl kai prosteqhsetai h klhronomia autwn epi thn klhronomian thV fulhV oiV an genwntai gunaikeV kai apo thV klhronomiaV fulhV patriaV hmwn afaireqhsetai h klhronomia autwn

5 kai eneteilato MwushV toiV uioiV Israhl dia prostagmatoV kuriou legwn outwV fulh uiwn Iwshf legousin

6 touto to rhma o sunetaxen kurioV taiV qugatrasin Salpaad legwn ou areskei enantion autwn estwsan gunaikeV plhn ek tou dhmou tou patroV autwn estwsan gunaikeV

7 kai ouci peristrafhsetai klhronomia toiV uioiV Israhl apo fulhV epi fulhn oti ekastoV en th klhronomia thV fulhV thV patriaV autou proskollhqhsontai oi uioi Israhl

8 kai pasa qugathr agcisteuousa klhronomian ek twn fulwn uiwn Israhl eni twn ek tou dhmou tou patroV authV esontai gunaikeV ina agcisteuswsin oi uioi Israhl ekastoV thn klhronomian thn patrikhn autou

9 kai ou peristrafhsetai klhroV ek fulhV epi fulhn eteran alla ekastoV en th klhronomia autou proskollhqhsontai oi uioi Israhl

10 on tropon sunetaxen kurioV Mwush outwV epoihsan qugatereV Salpaad

11 kai egenonto Qersa kai Egla kai Melca kai Noua kai Maala qugatereV Salpaad toiV aneyioiV autwn

12 ek tou dhmou tou Manassh uiwn Iwshf egenhqhsan gunaikeV kai egeneto h klhronomia autwn epi thn fulhn dhmou tou patroV autwn

13 autai ai entolai kai ta dikaiwmata kai ta krimata a eneteilato kurioV en ceiri Mwush epi dusmwn Mwab epi tou Iordanou kata Iericw

 


 

Septuagint_Index            Next: Deuteronomy