MAKKABAIWN A

1

1 kai egeneto meta to pataxai Alexandron ton Filippou Makedona oV exhlqen ek ghV Cettiim kai epataxen ton Dareion basilea Perswn kai Mhdwn kai ebasileusen ant autou proteron epi thn Ellada

2 kai sunesthsato polemouV pollouV kai ekrathsen ocurwmatwn kai esfaxen basileiV thV ghV

3 kai dihlqen ewV akrwn thV ghV kai elaben skula plhqouV eqnwn kai hsucasen h gh enwpion autou kai uywqh kai ephrqh h kardia autou

4 kai sunhxen dunamin iscuran sfodra kai hrxen cwrwn eqnwn kai turannwn kai egenonto autw eiV foron

5 kai meta tauta epesen epi thn koithn kai egnw oti apoqnhskei

6 kai ekalesen touV paidaV autou touV endoxouV touV sunektrofouV autou ek neothtoV kai dieilen autoiV thn basileian autou eti autou zwntoV

7 kai ebasileusen AlexandroV eth dwdeka kai apeqanen

8 kai epekrathsan oi paideV autou ekastoV en tw topw autou

9 kai epeqento panteV diadhmata meta to apoqanein auton kai oi uioi autwn opisw autwn eth polla kai eplhqunan kaka en th gh

10 kai exhlqen ex autwn riza amartwloV AntiocoV EpifanhV uioV Antiocou tou basilewV oV hn omhra en Rwmh kai ebasileusen en etei ekatostw kai triakostw kai ebdomw basileiaV Ellhnwn

11 en taiV hmeraiV ekeinaiV exhlqon ex Israhl uioi paranomoi kai anepeisan pollouV legonteV poreuqwmen kai diaqwmeqa diaqhkhn meta twn eqnwn twn kuklw hmwn oti af hV ecwrisqhmen ap autwn euren hmaV kaka polla

12 kai hgaqunqh o logoV en ofqalmoiV autwn

13 kai proequmhqhsan tineV apo tou laou kai eporeuqhsan proV ton basilea kai edwken autoiV exousian poihsai ta dikaiwmata twn eqnwn

14 kai wkodomhsan gumnasion en IerosolumoiV kata ta nomima twn eqnwn

15 kai epoihsan eautoiV akrobustiaV kai apesthsan apo diaqhkhV agiaV kai ezeugisqhsan toiV eqnesin kai epraqhsan tou poihsai to ponhron

16 kai htoimasqh h basileia enwpion Antiocou kai upelaben basileusai ghV Aiguptou opwV basileush epi taV duo basileiaV

17 kai eishlqen eiV Aigupton en oclw barei en armasin kai elefasin kai en ippeusin kai en stolw megalw

18 kai sunesthsato polemon proV Ptolemaion basilea Aiguptou kai enetraph PtolemaioV apo proswpou autou kai efugen kai epeson traumatiai polloi

19 kai katelabonto taV poleiV taV ocuraV en gh Aiguptw kai elaben ta skula ghV Aiguptou

20 kai epestreyen AntiocoV meta to pataxai Aigupton en tw ekatostw kai tessarakostw kai tritw etei kai anebh epi Israhl kai anebh eiV Ierosoluma en oclw barei

21 kai eishlqen eiV to agiasma en uperhfania kai elaben to qusiasthrion to crusoun kai thn lucnian tou fwtoV kai panta ta skeuh authV

22 kai thn trapezan thV proqesewV kai ta spondeia kai taV fialaV kai taV quiskaV taV crusaV kai to katapetasma kai touV stefanouV kai ton kosmon ton crusoun ton kata proswpon tou naou kai elepisen panta

23 kai elaben to argurion kai to crusion kai ta skeuh ta epiqumhta kai elaben touV qhsaurouV touV apokrufouV ouV euren

24 kai labwn panta aphlqen eiV thn ghn autou kai epoihsen fonoktonian kai elalhsen uperhfanian megalhn

25 kai egeneto penqoV mega epi Israhl en panti topw autwn

26 kai estenaxan arconteV kai presbuteroi parqenoi kai neaniskoi hsqenhsan kai to kalloV twn gunaikwn hlloiwqh

27 paV numfioV anelaben qrhnon kai kaqhmenh en pastw epenqei

28 kai eseisqh h gh epi touV katoikountaV authn kai paV o oikoV Iakwb enedusato aiscunhn

29 meta duo eth hmerwn apesteilen o basileuV arconta forologiaV eiV taV poleiV Iouda kai hlqen eiV Ierousalhm en oclw barei

30 kai elalhsen autoiV logouV eirhnikouV en dolw kai enepisteusan autw kai epepesen epi thn polin exapina kai epataxen authn plhghn megalhn kai apwlesen laon polun ex Israhl

31 kai elaben ta skula thV polewV kai eneprhsen authn puri kai kaqeilen touV oikouV authV kai ta teich kuklw

32 kai hcmalwtisan taV gunaikaV kai ta tekna kai ta kthnh eklhronomhsan

33 kai wkodomhsan thn polin Dauid teicei megalw kai ocurw purgoiV ocuroiV kai egeneto autoiV eiV akran

34 kai eqhkan ekei eqnoV amartwlon andraV paranomouV kai eniscusan en auth

35 kai pareqento opla kai trofhn kai sunagagonteV ta skula Ierousalhm apeqento ekei kai egenonto eiV megalhn pagida

36 kai egeneto eiV enedron tw agiasmati kai eiV diabolon ponhron tw Israhl dia pantoV

37 kai execean aima aqwon kuklw tou agiasmatoV kai emolunan to agiasma

38 kai efugon oi katoikoi Ierousalhm di autouV kai egeneto katoikia allotriwn kai egeneto allotria toiV genhmasin authV kai ta tekna authV egkatelipon authn

39 to agiasma authV hrhmwqh wV erhmoV ai eortai authV estrafhsan eiV penqoV ta sabbata authV eiV oneidismon h timh authV eiV exoudenwsin

40 kata thn doxan authV eplhqunqh h atimia authV kai to uyoV authV estrafh eiV penqoV

41 kai egrayen o basileuV pash th basileia autou einai pantaV eiV laon ena

42 kai egkatalipein ekaston ta nomima autou kai epedexanto panta ta eqnh kata ton logon tou basilewV

43 kai polloi apo Israhl eudokhsan th latreia autou kai equsan toiV eidwloiV kai ebebhlwsan to sabbaton

44 kai apesteilen o basileuV biblia en ceiri aggelwn eiV Ierousalhm kai taV poleiV Iouda poreuqhnai opisw nomimwn allotriwn thV ghV

45 kai kwlusai olokautwmata kai qusian kai spondhn ek tou agiasmatoV kai bebhlwsai sabbata kai eortaV

46 kai mianai agiasma kai agiouV

47 oikodomhsai bwmouV kai temenh kai eidwlia kai quein ueia kai kthnh koina

48 kai afienai touV uiouV autwn aperitmhtouV bdeluxai taV yucaV autwn en panti akaqartw kai bebhlwsei

49 wste epilaqesqai tou nomou kai allaxai panta ta dikaiwmata

50 kai oV an mh poihsh kata ton logon tou basilewV apoqaneitai

51 kata pantaV touV logouV toutouV egrayen pash th basileia autou kai epoihsen episkopouV epi panta ton laon kai eneteilato taiV polesin Iouda qusiazein kata polin kai polin

52 kai sunhqroisqhsan apo tou laou polloi proV autouV paV o egkataleipwn ton nomon kai epoihsan kaka en th gh

53 kai eqento ton Israhl en krufoiV en panti fugadeuthriw autwn

54 kai th pentekaidekath hmera Caseleu tw pemptw kai tessarakostw kai ekatostw etei wkodomhsen bdelugma erhmwsewV epi to qusiasthrion kai en polesin Iouda kuklw wkodomhsan bwmouV

55 kai epi twn qurwn twn oikiwn kai en taiV plateiaiV equmiwn

56 kai ta biblia tou nomou a euron enepurisan en puri katascisanteV

57 kai opou eurisketo para tini biblion diaqhkhV kai ei tiV suneudokei tw nomw to sugkrima tou basilewV eqanatou auton

58 en iscui autwn epoioun tw Israhl toiV euriskomenoiV en panti mhni kai mhni en taiV polesin

59 kai th pempth kai eikadi tou mhnoV qusiazonteV epi ton bwmon oV hn epi tou qusiasthriou

60 kai taV gunaikaV taV peritetmhkuiaV ta tekna autwn eqanatwsan kata to prostagma

61 kai ekremasan ta brefh ek twn trachlwn autwn kai touV oikouV autwn kai touV peritetmhkotaV autouV

62 kai polloi en Israhl ekrataiwqhsan kai wcurwqhsan en autoiV tou mh fagein koina

63 kai epedexanto apoqanein ina mh mianqwsin toiV brwmasin kai mh bebhlwswsin diaqhkhn agian kai apeqanon

64 kai egeneto orgh megalh epi Israhl sfodra

 

2

1 en taiV hmeraiV ekeinaiV anesth MattaqiaV uioV Iwannou tou Sumewn iereuV twn uiwn Iwarib apo Ierousalhm kai ekaqisen en Mwdein

2 kai autw uioi pente IwannhV o epikaloumenoV Gaddi

3 Simwn o kaloumenoV Qassi

4 IoudaV o kaloumenoV MakkabaioV

5 Eleazar o kaloumenoV Auaran IwnaqhV o kaloumenoV ApfouV

6 kai eiden taV blasfhmiaV taV ginomenaV en Iouda kai en Ierousalhm

7 kai eipen oimmoi ina ti touto egennhqhn idein to suntrimma tou laou mou kai to suntrimma thV agiaV polewV kai kaqisai ekei en tw doqhnai authn en ceiri ecqrwn to agiasma en ceiri allotriwn

8 egeneto o naoV authV wV anhr adoxoV

9 ta skeuh thV doxhV authV aicmalwta aphcqh apektanqh ta nhpia authV en taiV plateiaiV authV oi neaniskoi authV en romfaia ecqrou

10 poion eqnoV ouk eklhronomhsen basileia kai ouk ekrathsen twn skulwn authV

11 paV o kosmoV authV afhreqh anti eleuqeraV egeneto eiV doulhn

12 kai idou ta agia hmwn kai h kallonh hmwn kai h doxa hmwn hrhmwqh kai ebebhlwsan auta ta eqnh

13 ina ti hmin eti zwh

14 kai dierrhxen MattaqiaV kai oi uioi autou ta imatia autwn kai periebalonto sakkouV kai epenqhsan sfodra

15 kai hlqon oi para tou basilewV oi katanagkazonteV thn apostasian eiV Mwdein thn polin ina qusiaswsin

16 kai polloi apo Israhl proV autouV proshlqon kai MattaqiaV kai oi uioi autou sunhcqhsan

17 kai apekriqhsan oi para tou basilewV kai eipon tw Mattaqia legonteV arcwn kai endoxoV kai megaV ei en th polei tauth kai esthrismenoV uioiV kai adelfoiV

18 nun proselqe prwtoV kai poihson to prostagma tou basilewV wV epoihsan panta ta eqnh kai oi andreV Iouda kai oi kataleifqenteV en Ierousalhm kai esh su kai oi uioi sou twn filwn tou basilewV kai su kai oi uioi sou doxasqhsesqe arguriw kai crusiw kai apostolaiV pollaiV

19 kai apekriqh MattaqiaV kai eipen fwnh megalh ei panta ta eqnh ta en oikw thV basileiaV tou basilewV akouousin autou aposthnai ekastoV apo latreiaV paterwn autou kai hretisanto en taiV entolaiV autou

20 kagw kai oi uioi mou kai oi adelfoi mou poreusomeqa en diaqhkh paterwn hmwn

21 ilewV hmin katalipein nomon kai dikaiwmata

22 twn logwn tou basilewV ouk akousomeqa parelqein thn latreian hmwn dexian h aristeran

23 kai wV epausato lalwn touV logouV toutouV proshlqen anhr IoudaioV en ofqalmoiV pantwn qusiasai epi tou bwmou en Mwdein kata to prostagma tou basilewV

24 kai eiden MattaqiaV kai ezhlwsen kai etromhsan oi nefroi autou kai anhnegken qumon kata to krima kai dramwn esfaxen auton epi ton bwmon

25 kai ton andra tou basilewV ton anagkazonta quein apekteinen en tw kairw ekeinw kai ton bwmon kaqeilen

26 kai ezhlwsen tw nomw kaqwV epoihsen FineeV tw Zambri uiw Salwm

27 kai anekraxen MattaqiaV en th polei fwnh megalh legwn paV o zhlwn tw nomw kai istwn diaqhkhn exelqetw opisw mou

28 kai efugen autoV kai oi uioi autou eiV ta orh kai egkatelipon osa eicon en th polei

29 tote katebhsan polloi zhtounteV dikaiosunhn kai krima eiV thn erhmon kaqisai ekei

30 autoi kai oi uioi autwn kai ai gunaikeV autwn kai ta kthnh autwn oti esklhrunqh ep autouV ta kaka

31 kai anhggelh toiV andrasin tou basilewV kai taiV dunamesin ai hsan en Ierousalhm polei Dauid oti katebhsan andreV oitineV dieskedasan thn entolhn tou basilewV eiV touV krufouV en th erhmw

32 kai edramon opisw autwn polloi kai katelabonto autouV kai parenebalon ep autouV kai sunesthsanto proV autouV polemon en th hmera twn sabbatwn

33 kai eipon proV autouV ewV tou nun exelqonteV poihsate kata ton logon tou basilewV kai zhsesqe

34 kai eipon ouk exeleusomeqa oude poihsomen ton logon tou basilewV bebhlwsai thn hmeran twn sabbatwn

35 kai etacunan ep autouV polemon

36 kai ouk apekriqhsan autoiV oude liqon enetinaxan autoiV oude enefraxan touV krufouV

37 legonteV apoqanwmen panteV en th aplothti hmwn marturei ef hmaV o ouranoV kai h gh oti akritwV apollute hmaV

38 kai anesthsan ep autouV en polemw toiV sabbasin kai apeqanon autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn kai ta kthnh autwn ewV ciliwn yucwn anqrwpwn

39 kai egnw MattaqiaV kai oi filoi autou kai epenqhsan ep autouV sfodra

40 kai eipen anhr tw plhsion autou ean panteV poihswmen wV oi adelfoi hmwn epoihsan kai mh polemhswmen proV ta eqnh uper thV yuchV hmwn kai twn dikaiwmatwn hmwn nun tacion oleqreusousin hmaV apo thV ghV

41 kai ebouleusanto th hmera ekeinh legonteV paV anqrwpoV oV ean elqh ef hmaV eiV polemon th hmera twn sabbatwn polemhswmen katenanti autou kai ou mh apoqanwmen panteV kaqwV apeqanon oi adelfoi hmwn en toiV krufoiV

42 tote sunhcqhsan proV autouV sunagwgh Asidaiwn iscuroi dunamei apo Israhl paV o ekousiazomenoV tw nomw

43 kai panteV oi fugadeuonteV apo twn kakwn proseteqhsan autoiV kai egenonto autoiV eiV sthrigma

44 kai sunesthsanto dunamin kai epataxan amartwlouV en orgh autwn kai andraV anomouV en qumw autwn kai oi loipoi efugon eiV ta eqnh swqhnai

45 kai ekuklwsen MattaqiaV kai oi filoi autou kai kaqeilon touV bwmouV

46 kai perietemon ta paidaria ta aperitmhta osa euron en orioiV Israhl en iscui

47 kai ediwxan touV uiouV thV uperhfaniaV kai kateuodwqh to ergon en ceiri autwn

48 kai antelabonto tou nomou ek ceiroV twn eqnwn kai twn basilewn kai ouk edwkan keraV tw amartwlw

49 kai hggisan ai hmerai Mattaqiou apoqanein kai eipen toiV uioiV autou nun esthrisqh uperhfania kai elegmoV kai kairoV katastrofhV kai orgh qumou

50 nun tekna zhlwsate tw nomw kai dote taV yucaV umwn uper diaqhkhV paterwn hmwn

51 kai mnhsqhte ta erga twn paterwn a epoihsan en taiV geneaiV autwn kai dexasqe doxan megalhn kai onoma aiwnion

52 Abraam ouci en peirasmw eureqh pistoV kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

53 Iwshf en kairw stenocwriaV autou efulaxen entolhn kai egeneto kurioV Aiguptou

54 FineeV o pathr hmwn en tw zhlwsai zhlon elaben diaqhkhn ierwsunhV aiwniaV

55 IhsouV en tw plhrwsai logon egeneto krithV en Israhl

56 Caleb en tw marturasqai en th ekklhsia elaben ghV klhronomian

57 Dauid en tw eleei autou eklhronomhsen qronon basileiaV eiV aiwnaV

58 HliaV en tw zhlwsai zhlon nomou anelhmfqh eiV ton ouranon

59 AnaniaV AzariaV Misahl pisteusanteV eswqhsan ek flogoV

60 Danihl en th aplothti autou errusqh ek stomatoV leontwn

61 kai outwV ennohqhte kata genean kai genean oti panteV oi elpizonteV ep auton ouk asqenhsousin

62 kai apo logwn androV amartwlou mh fobhqhte oti h doxa autou eiV kopria kai eiV skwlhkaV

63 shmeron eparqhsetai kai aurion ou mh eureqh oti epestreyen eiV ton coun autou kai o dialogismoV autou apoleitai

64 tekna andrizesqe kai iscusate en tw nomw oti en autw doxasqhsesqe

65 kai idou Sumewn o adelfoV umwn oida oti anhr boulhV estin autou akouete pasaV taV hmeraV autoV estai umwn pathr

66 kai IoudaV MakkabaioV iscuroV dunamei ek neothtoV autou autoV estai umin arcwn stratiaV kai polemhsei polemon lawn

67 kai umeiV prosaxete proV umaV pantaV touV poihtaV tou nomou kai ekdikhsate ekdikhsin tou laou umwn

68 antapodote antapodoma toiV eqnesin kai prosecete eiV prostagma tou nomou

69 kai euloghsen autouV kai proseteqh proV touV pateraV autou

70 kai apeqanen en tw ektw kai tessarakostw kai ekatostw etei kai etafh en tafoiV paterwn autou en Mwdein kai ekoyanto auton paV Israhl kopeton megan

 

3

1 kai anesth IoudaV o kaloumenoV MakkabaioV uioV autou ant autou

2 kai ebohqoun autw panteV oi adelfoi autou kai panteV osoi ekollhqhsan tw patri autou kai epolemoun ton polemon Israhl met eufrosunhV

3 kai eplatunen doxan tw law autou kai enedusato qwraka wV gigaV kai sunezwsato ta skeuh ta polemika autou kai polemouV sunesthsato skepazwn parembolhn en romfaia

4 kai wmoiwqh leonti en toiV ergoiV autou kai wV skumnoV ereugomenoV eiV qhran

5 kai ediwxen anomouV exereunwn kai touV tarassontaV ton laon autou eflogisen

6 kai sunestalhsan anomoi apo tou fobou autou kai panteV oi ergatai thV anomiaV sunetaracqhsan kai euodwqh swthria en ceiri autou

7 kai epikranen basileiV pollouV kai eufranen ton Iakwb en toiV ergoiV autou kai ewV tou aiwnoV to mnhmosunon autou eiV eulogian

8 kai dihlqen en polesin Iouda kai exwleqreusen asebeiV ex authV kai apestreyen orghn apo Israhl

9 kai wnomasqh ewV escatou ghV kai sunhgagen apollumenouV

10 kai sunhgagen ApollwnioV eqnh kai apo SamareiaV dunamin megalhn tou polemhsai proV ton Israhl

11 kai egnw IoudaV kai exhlqen eiV sunanthsin autw kai epataxen auton kai apekteinen kai epeson traumatiai polloi kai oi epiloipoi efugon

12 kai elabon ta skula autwn kai thn macairan Apollwniou elaben IoudaV kai hn polemwn en auth pasaV taV hmeraV

13 kai hkousen Shrwn o arcwn thV dunamewV SuriaV oti hqroisen IoudaV aqroisma kai ekklhsian pistwn met autou kai ekporeuomenwn eiV polemon

14 kai eipen poihsw emautw onoma kai doxasqhsomai en th basileia kai polemhsw ton Ioudan kai touV sun autw touV exoudenountaV ton logon tou basilewV

15 kai proseqeto kai anebh met autou parembolh asebwn iscura bohqhsai autw poihsai thn ekdikhsin en uioiV Israhl

16 kai hggisen ewV anabasewV Baiqwrwn kai exhlqen IoudaV eiV sunanthsin autw oligostoV

17 wV de eidon thn parembolhn ercomenhn eiV sunanthsin autwn eipon tw Iouda ti dunhsomeqa oligostoi onteV polemhsai proV plhqoV tosouto iscuron kai hmeiV eklelumeqa asitounteV shmeron

18 kai eipen IoudaV eukopon estin sugkleisqhnai pollouV en cersin oligwn kai ouk estin diafora enantion tou ouranou swzein en polloiV h en oligoiV

19 oti ouk en plhqei dunamewV nikh polemou estin all ek tou ouranou h iscuV

20 autoi ercontai ef hmaV en plhqei ubrewV kai anomiaV tou exarai hmaV kai taV gunaikaV hmwn kai ta tekna hmwn tou skuleusai hmaV

21 hmeiV de polemoumen peri twn yucwn hmwn kai twn nomimwn hmwn

22 kai autoV suntriyei autouV pro proswpou hmwn umeiV de mh fobeisqe ap autwn

23 wV de epausato lalwn enhlato eiV autouV afnw kai sunetribh Shrwn kai h parembolh autou enwpion autou

24 kai ediwkon auton en th katabasei Baiqwrwn ewV tou pediou kai epeson ap autwn eiV andraV oktakosiouV oi de loipoi efugon eiV ghn Fulistiim

25 kai hrxato o foboV Ioudou kai twn adelfwn autou kai h ptoh epepipten epi ta eqnh ta kuklw autwn

26 kai hggisen ewV tou basilewV to onoma autou kai uper twn parataxewn Ioudou exhgeito ta eqnh

27 wV de hkousen o basileuV AntiocoV touV logouV toutouV wrgisqh qumw kai apesteilen kai sunhgagen taV dunameiV pasaV thV basileiaV autou parembolhn iscuran sfodra

28 kai hnoixen to gazofulakion autou kai edwken oywnia taiV dunamesin eiV eniauton kai eneteilato autoiV einai etoimouV eiV pasan creian

29 kai eiden oti exelipen to argurion ek twn qhsaurwn kai oi foroi thV cwraV oligoi carin thV dicostasiaV kai plhghV hV kateskeuasen en th gh tou arai ta nomima a hsan af hmerwn twn prwtwn

30 kai eulabhqh mh ouk ech wV apax kai diV eiV taV dapanaV kai ta domata a edidou emprosqen dayilh ceiri kai eperisseusen uper touV basileiV touV emprosqen

31 kai hporeito th yuch autou sfodra kai ebouleusato tou poreuqhnai eiV thn Persida kai labein touV forouV twn cwrwn kai sunagagein argurion polu

32 kai katelipen Lusian anqrwpon endoxon kai apo genouV thV basileiaV epi twn pragmatwn tou basilewV apo tou potamou Eufratou kai ewV oriwn Aiguptou

33 kai trefein Antiocon ton uion autou ewV tou epistreyai auton

34 kai paredwken autw taV hmiseiV twn dunamewn kai touV elefantaV kai eneteilato autw peri pantwn wn hbouleto kai peri twn katoikountwn thn Ioudaian kai Ierousalhm

35 aposteilai ep autouV dunamin tou ektriyai kai exarai thn iscun Israhl kai to kataleimma Ierousalhm kai arai to mnhmosunon autwn apo tou topou

36 kai katoikisai uiouV allogeneiV en pasin toiV orioiV autwn kai kataklhrodothsai thn ghn autwn

37 kai o basileuV parelaben taV hmiseiV twn dunamewn taV kataleifqeisaV kai aphren apo AntioceiaV apo polewV basileiaV autou etouV ebdomou kai tessarakostou kai ekatostou kai dieperasen ton Eufrathn potamon kai dieporeueto taV epanw cwraV

38 kai epelexen LusiaV Ptolemaion ton DorumenouV kai Nikanora kai Gorgian andraV dunatouV twn filwn tou basilewV

39 kai apesteilen met autwn tessarakonta ciliadaV andrwn kai eptakiscilian ippon tou elqein eiV ghn Iouda kai katafqeirai authn kata ton logon tou basilewV

40 kai aphren sun pash th dunamei autwn kai hlqon kai parenebalon plhsion AmmaouV en th gh th pedinh

41 kai hkousan oi emporoi thV cwraV to onoma autwn kai elabon argurion kai crusion polu sfodra kai pedaV kai hlqon eiV thn parembolhn tou labein touV uiouV Israhl eiV paidaV kai proseteqhsan proV autouV dunamiV SuriaV kai ghV allofulwn

42 kai eiden IoudaV kai oi adelfoi autou oti eplhqunqh ta kaka kai ai dunameiV paremballousin en toiV orioiV autwn kai epegnwsan touV logouV tou basilewV ouV eneteilato poihsai tw law eiV apwleian kai sunteleian

43 kai eipan ekastoV proV ton plhsion autou anasthswmen thn kaqairesin tou laou hmwn kai polemhswmen peri tou laou hmwn kai twn agiwn

44 kai hqroisqh h sunagwgh tou einai etoimouV eiV polemon kai tou proseuxasqai kai aithsai eleoV kai oiktirmouV

45 kai Ierousalhm hn aoikhtoV wV erhmoV ouk hn o eisporeuomenoV kai ekporeuomenoV ek twn genhmatwn authV kai to agiasma katapatoumenon kai uioi allogenwn en th akra kataluma toiV eqnesin kai exhrqh teryiV ex Iakwb kai exelipen auloV kai kinura

46 kai sunhcqhsan kai hlqosan eiV Masshfa katenanti Ierousalhm oti topoV proseuchV hn en Masshfa to proteron tw Israhl

47 kai enhsteusan th hmera ekeinh kai periebalonto sakkouV kai spodon epi thn kefalhn autwn kai dierrhxan ta imatia autwn

48 kai exepetasan to biblion tou nomou peri wn exhreunwn ta eqnh ta omoiwmata twn eidwlwn autwn

49 kai hnegkan ta imatia thV ierwsunhV kai ta prwtogenhmata kai taV dekataV kai hgeiran touV naziraiouV oi eplhrwsan taV hmeraV

50 kai ebohsan fwnh eiV ton ouranon legonteV ti poihswmen toutoiV kai pou autouV apagagwmen

51 kai ta agia sou katapepathntai kai bebhlwntai kai oi iereiV sou en penqei kai tapeinwsei

52 kai idou ta eqnh sunhktai ef hmaV tou exarai hmaV su oidaV a logizontai ef hmaV

53 pwV dunhsomeqa uposthnai kata proswpon autwn ean mh su bohqhshV hmin

54 kai esalpisan taiV salpigxin kai ebohsan fwnh megalh

55 kai meta touto katesthsen IoudaV hgoumenouV tou laou ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV

56 kai eipen toiV oikodomousin oikiaV kai mnhsteuomenoiV gunaikaV kai futeuousin ampelwnaV kai deiloiV apostrefein ekaston eiV ton oikon autou kata ton nomon

57 kai aphren h parembolh kai parenebalon kata noton AmmaouV

58 kai eipen IoudaV perizwsasqe kai ginesqe eiV uiouV dunatouV kai ginesqe etoimoi eiV prwi tou polemhsai en toiV eqnesin toutoiV toiV episunhgmenoiV ef hmaV exarai hmaV kai ta agia hmwn

59 oti kreisson hmaV apoqanein en tw polemw h epidein epi ta kaka tou eqnouV hmwn kai twn agiwn

60 wV d an h qelhma en ouranw outwV poihsei

 

4

1 kai parelaben GorgiaV pentakisciliouV andraV kai cilian ippon eklekthn kai aphren h parembolh nuktoV

2 wste epibalein epi thn parembolhn twn Ioudaiwn kai pataxai autouV afnw kai uioi thV akraV hsan autw odhgoi

3 kai hkousen IoudaV kai aphren autoV kai oi dunatoi pataxai thn dunamin tou basilewV thn en AmmaouV

4 ewV eti eskorpismenai hsan ai dunameiV apo thV parembolhV

5 kai hlqen GorgiaV eiV thn parembolhn Ioudou nuktoV kai oudena euren kai ezhtei autouV en toiV oresin oti eipen feugousin outoi af hmwn

6 kai ama hmera wfqh IoudaV en tw pediw en triscilioiV andrasin plhn kalummata kai macairaV ouk eicon wV hboulonto

7 kai eidon parembolhn eqnwn iscuran kai teqwrakismenhn kai ippon kuklousan authn kai outoi didaktoi polemou

8 kai eipen IoudaV toiV andrasin toiV met autou mh fobeisqe to plhqoV autwn kai to ormhma autwn mh deilwqhte

9 mnhsqhte wV eswqhsan oi patereV hmwn en qalassh eruqra ote ediwken autouV Faraw en dunamei

10 kai nun bohswmen eiV ouranon ei qelhsei hmaV kai mnhsqhsetai diaqhkhV paterwn kai suntriyei thn parembolhn tauthn kata proswpon hmwn shmeron

11 kai gnwsontai panta ta eqnh oti estin o lutroumenoV kai swzwn ton Israhl

12 kai hran oi allofuloi touV ofqalmouV autwn kai eidon autouV ercomenouV ex enantiaV

13 kai exhlqon ek thV parembolhV eiV polemon kai esalpisan oi para Ioudou

14 kai sunhyan kai sunetribhsan ta eqnh kai efugon eiV to pedion

15 oi de escatoi panteV epeson en romfaia kai ediwxan autouV ewV Gazhrwn kai ewV twn pediwn thV IdoumaiaV kai Azwtou kai IamneiaV kai epesan ex autwn eiV andraV trisciliouV

16 kai apestreyen IoudaV kai h dunamiV apo tou diwkein opisqen autwn

17 kai eipen proV ton laon mh epiqumhshte twn skulwn oti polemoV ex enantiaV hmwn

18 kai GorgiaV kai h dunamiV en tw orei egguV hmwn alla sthte nun enantion twn ecqrwn hmwn kai polemhsate autouV kai meta tauta labete ta skula meta parrhsiaV

19 eti plhrountoV Ioudou tauta meroV ti wfqh ekkupton ek tou orouV

20 kai eiden oti tetropwntai kai empurizousin thn parembolhn o gar kapnoV o qewroumenoV enefanizen to gegonoV

21 oi de tauta sunidonteV edeilwqhsan sfodra sunidonteV de kai thn Ioudou parembolhn en tw pediw etoimhn eiV parataxin

22 efugon panteV eiV ghn allofulwn

23 kai IoudaV anestreyen epi thn skuleian thV parembolhV kai elabon crusion polu kai argurion kai uakinqon kai porfuran qalassian kai plouton megan

24 kai epistrafenteV umnoun kai eulogoun eiV ouranon oti kalon oti eiV ton aiwna to eleoV autou

25 kai egenhqh swthria megalh tw Israhl en th hmera ekeinh

26 osoi de twn allofulwn dieswqhsan paragenhqenteV aphggeilan tw Lusia panta ta sumbebhkota

27 o de akousaV sunecuqh kai hqumei oti ouc oia hqelen toiauta egegonei tw Israhl kai ouc oia autw eneteilato o basileuV exebh

28 kai en tw ercomenw eniautw sunelochsen andrwn epilektwn exhkonta ciliadaV kai pentakiscilian ippon wste ekpolemhsai autouV

29 kai hlqon eiV thn Idoumaian kai parenebalon en BaiqsouroiV kai sunhnthsen autoiV IoudaV en deka ciliasin andrwn

30 kai eiden thn parembolhn iscuran kai proshuxato kai eipen euloghtoV ei o swthr Israhl o suntriyaV to ormhma tou dunatou en ceiri tou doulou sou Dauid kai paredwkaV thn parembolhn twn allofulwn eiV ceiraV Iwnaqou uiou Saoul kai tou airontoV ta skeuh autou

31 outwV sugkleison thn parembolhn tauthn en ceiri laou sou Israhl kai aiscunqhtwsan epi th dunamei kai th ippw autwn

32 doV autoiV deilian kai thxon qrasoV iscuoV autwn kai saleuqhtwsan th suntribh autwn

33 katabale autouV romfaia agapwntwn se kai ainesatwsan se panteV oi eidoteV to onoma sou en umnoiV

34 kai suneballon allhloiV kai epeson ek thV parembolhV Lusiou eiV pentakisciliouV andraV kai epeson ex enantiaV autwn

35 idwn de LusiaV thn genomenhn trophn thV autou suntaxewV thV de Ioudou to gegenhmenon qarsoV kai wV etoimoi eisin h zhn h teqnhkenai gennaiwV aphren eiV Antioceian kai exenologei pleonaston palin paraginesqai eiV thn Ioudaian

36 eipen de IoudaV kai oi adelfoi autou idou sunetribhsan oi ecqroi hmwn anabwmen kaqarisai ta agia kai egkainisai

37 kai sunhcqh h parembolh pasa kai anebhsan eiV oroV Siwn

38 kai eidon to agiasma hrhmwmenon kai to qusiasthrion bebhlwmenon kai taV quraV katakekaumenaV kai en taiV aulaiV futa pefukota wV en drumw h wV en eni twn orewn kai ta pastoforia kaqhrhmena

39 kai dierrhxan ta imatia autwn kai ekoyanto kopeton megan kai epeqento spodon

40 kai epesan epi proswpon epi thn ghn kai esalpisan taiV salpigxin twn shmasiwn kai ebohsan eiV ouranon

41 tote epetaxen IoudaV andrasin polemein touV en th akra ewV kaqarish ta agia

42 kai epelexato iereiV amwmouV qelhtaV nomou

43 kai ekaqarisan ta agia kai hran touV liqouV tou miasmou eiV topon akaqarton

44 kai ebouleusanto peri tou qusiasthriou thV olokautwsewV tou bebhlwmenou ti autw poihswsin

45 kai epesen autoiV boulh agaqh kaqelein auto mhpote genhtai autoiV eiV oneidoV oti emianan ta eqnh auto kai kaqeilon to qusiasthrion

46 kai apeqento touV liqouV en tw orei tou oikou en topw epithdeiw mecri tou paragenhqhnai profhthn tou apokriqhnai peri autwn

47 kai elabon liqouV oloklhrouV kata ton nomon kai wkodomhsan qusiasthrion kainon kata to proteron

48 kai wkodomhsan ta agia kai ta entoV tou oikou kai taV aulaV hgiasan

49 kai epoihsan skeuh agia kaina kai eishnegkan thn lucnian kai to qusiasthrion twn qumiamatwn kai thn trapezan eiV ton naon

50 kai equmiasan epi to qusiasthrion kai exhyan touV lucnouV touV epi thV lucniaV kai efainon en tw naw

51 kai epeqhkan epi thn trapezan artouV kai exepetasan ta katapetasmata kai etelesan panta ta erga a epoihsan

52 kai wrqrisan to prwi th pempth kai eikadi tou mhnoV tou enatou outoV o mhn Caseleu tou ogdoou kai tessarakostou kai ekatostou etouV

53 kai anhnegkan qusian kata ton nomon epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn to kainon o epoihsan

54 kata ton kairon kai kata thn hmeran en h ebebhlwsan auto ta eqnh en ekeinh enekainisqh en wdaiV kai kiqaraiV kai kinuraiV kai kumbaloiV

55 kai epesen paV o laoV epi proswpon kai prosekunhsan kai euloghsan eiV ouranon ton euodwsanta autoiV

56 kai epoihsan ton egkainismon tou qusiasthriou hmeraV oktw kai proshnegkan olokautwmata met eufrosunhV kai equsan qusian swthriou kai ainesewV

57 kai katekosmhsan to kata proswpon tou naou stefanoiV crusoiV kai aspidiskaiV kai enekainisan taV pulaV kai ta pastoforia kai equrwsan auta

58 kai egenhqh eufrosunh megalh en tw law sfodra kai apestrafh oneidismoV eqnwn

59 kai esthsen IoudaV kai oi adelfoi autou kai pasa h ekklhsia Israhl ina agwntai ai hmerai tou egkainismou tou qusiasthriou en toiV kairoiV autwn eniauton kat eniauton hmeraV oktw apo thV pempthV kai eikadoV tou mhnoV Caseleu met eufrosunhV kai caraV

60 kai wkodomhsan en tw kairw ekeinw to oroV Siwn kukloqen teich uyhla kai purgouV ocurouV mhpote paragenhqenta ta eqnh katapathswsin auta wV epoihsan to proteron

61 kai apetaxen ekei dunamin threin auto kai wcurwsen auto threin thn Baiqsouran tou ecein ton laon ocurwma kata proswpon thV IdoumaiaV

 

5

1 kai egeneto ote hkousan ta eqnh kukloqen oti wkodomhqh to qusiasthrion kai enekainisqh to agiasma wV to proteron kai wrgisqhsan sfodra

2 kai ebouleusanto tou arai to genoV Iakwb touV ontaV en mesw autwn kai hrxanto tou qanatoun en tw law kai exairein

3 kai epolemei IoudaV proV touV uiouV Hsau en th Idoumaia thn Akrabatthnhn oti periekaqhnto ton Israhl kai epataxen autouV plhghn megalhn kai sunesteilen autouV kai elaben ta skula autwn

4 kai emnhsqh thV kakiaV uiwn Baian oi hsan tw law eiV pagida kai skandalon en tw enedreuein autouV en taiV odoiV

5 kai sunekleisqhsan up autou eiV touV purgouV kai parenebalen ep autouV kai aneqematisen autouV kai enepurise touV purgouV authV en puri sun pasin toiV enousin

6 kai dieperasen epi touV uiouV Ammwn kai euren ceira krataian kai laon polun kai Timoqeon hgoumenon autwn

7 kai sunhyen proV autouV polemouV pollouV kai sunetribhsan pro proswpou autou kai epataxen autouV

8 kai prokatelabeto thn Iazhr kai taV qugateraV authV kai anestreyen eiV thn Ioudaian

9 kai episunhcqhsan ta eqnh ta en th Galaad epi ton Israhl touV ontaV epi toiV orioiV autwn tou exarai autouV kai efugon eiV Daqema to ocurwma

10 kai apesteilan grammata proV Ioudan kai touV adelfouV autou legonteV episunhgmena estin ef hmaV ta eqnh kuklw hmwn tou exarai hmaV

11 kai etoimazontai elqein kai prokatalabesqai to ocurwma eiV o katefugomen kai TimoqeoV hgeitai thV dunamewV autwn

12 nun oun elqwn exelou hmaV ek ceiroV autwn oti peptwken ex hmwn plhqoV

13 kai panteV oi adelfoi hmwn oi onteV en toiV Toubiou teqanatwntai kai hcmalwtikasin taV gunaikaV autwn kai ta tekna kai thn aposkeuhn kai apwlesan ekei wsei mian ciliarcian andrwn

14 eti ai epistolai anegignwskonto kai idou aggeloi eteroi paregenonto ek thV GalilaiaV dierrhcoteV ta imatia apaggellonteV kata ta rhmata tauta

15 legonteV episunhcqai ep autouV ek PtolemaidoV kai Turou kai SidwnoV kai pasan Galilaian allofulwn tou exanalwsai hmaV

16 wV de hkousen IoudaV kai o laoV touV logouV toutouV episunhcqh ekklhsia megalh bouleusasqai ti poihswsin toiV adelfoiV autwn toiV ousin en qliyei kai polemoumenoiV up autwn

17 kai eipen IoudaV Simwni tw adelfw autou epilexon seautw andraV kai poreuou kai rusai touV adelfouV sou touV en th Galilaia egw de kai Iwnaqan o adelfoV mou poreusomeqa eiV thn Galaaditin

18 kai katelipen Iwshpon ton tou Zacariou kai Azarian hgoumenon tou laou meta twn epiloipwn thV dunamewV en th Ioudaia eiV thrhsin

19 kai eneteilato autoiV legwn prosthte tou laou toutou kai mh sunayhte polemon proV ta eqnh ewV tou epistreyai hmaV

20 kai emerisqhsan Simwni andreV triscilioi tou poreuqhnai eiV thn Galilaian Iouda de andreV oktakiscilioi eiV thn Galaaditin

21 kai eporeuqh Simwn eiV thn Galilaian kai sunhyen polemouV pollouV proV ta eqnh kai sunetribh ta eqnh apo proswpou autou

22 kai ediwxen autouV ewV thV pulhV PtolemaidoV kai epeson ek twn eqnwn eiV trisciliouV andraV kai elaben ta skula autwn

23 kai parelaben touV ek thV GalilaiaV kai en ArbattoiV sun taiV gunaixin kai toiV teknoiV kai panta osa hn autoiV kai hgagen eiV thn Ioudaian met eufrosunhV megalhV

24 kai IoudaV o MakkabaioV kai Iwnaqan o adelfoV autou diebhsan ton Iordanhn kai eporeuqhsan odon triwn hmerwn en th erhmw

25 kai sunhnthsan toiV NabataioiV kai aphnthsan autoiV eirhnikwV kai dihghsanto autoiV panta ta sumbanta toiV adelfoiV autwn en th Galaaditidi

26 kai oti polloi ex autwn suneilhmmenoi eisin eiV Bosorra kai Bosor en AlemoiV Casfw Maked kai Karnain pasai ai poleiV autai ocurai kai megalai

27 kai en taiV loipaiV polesin thV GalaaditidoV eisin suneilhmmenoi eiV aurion tassontai parembalein epi ta ocurwmata kai katalabesqai kai exarai pantaV toutouV en hmera mia

28 kai apestreyen IoudaV kai h parembolh autou odon eiV thn erhmon Bosorra afnw kai katelabeto thn polin kai apekteine pan arsenikon en stomati romfaiaV kai elaben panta ta skula autwn kai eneprhsen authn puri

29 kai aphren ekeiqen nuktoV kai eporeuonto ewV epi to ocurwma

30 kai egeneto ewqinh hran touV ofqalmouV autwn kai idou laoV poluV ou ouk hn ariqmoV aironteV klimakaV kai mhcanaV katalabesqai to ocurwma kai epolemoun autouV

31 kai eiden IoudaV oti hrktai o polemoV kai h kraugh thV polewV anebh ewV ouranou salpigxin kai kraugh megalh

32 kai eipen toiV andrasin thV dunamewV polemhsate shmeron uper twn adelfwn hmwn

33 kai exhlqen en trisin arcaiV exopisqen autwn kai esalpisan taiV salpigxin kai ebohsan en proseuch

34 kai epegnw h parembolh Timoqeou oti MakkabaioV estin kai efugon apo proswpou autou kai epataxen autouV plhghn megalhn kai epeson ex autwn en ekeinh th hmera eiV oktakisciliouV andraV

35 kai apeklinen eiV Alema kai epolemhsen authn kai katelabeto authn kai apekteinen pan arsenikon authV kai elaben ta skula authV kai eneprhsen authn en puri

36 ekeiqen aphren kai prokatelabeto thn Casfw Maked kai Bosor kai taV loipaV poleiV thV GalaaditidoV

37 meta de ta rhmata tauta sunhgagen TimoqeoV parembolhn allhn kai parenebalen kata proswpon Rafwn ek peran tou ceimarrou

38 kai apesteilen IoudaV kataskopeusai thn parembolhn kai aphggeilan autw legonteV episunhgmena eisin proV auton panta ta eqnh ta kuklw hmwn dunamiV pollh sfodra

39 kai ArabaV memisqwntai eiV bohqeian autoiV kai paremballousin peran tou ceimarrou etoimoi tou elqein epi se eiV polemon kai eporeuqh IoudaV eiV sunanthsin autwn

40 kai eipen TimoqeoV toiV arcousin thV dunamewV autou en tw eggizein Ioudan kai thn parembolhn autou epi ton ceimarroun tou udatoV ean diabh proV hmaV proteroV ou dunhsomeqa uposthnai auton oti dunamenoV dunhsetai proV hmaV

41 ean de deilanqh kai parembalh peran tou potamou diaperasomen proV auton kai dunhsomeqa proV auton

42 wV de hggisen IoudaV epi ton ceimarroun tou udatoV esthsen touV grammateiV tou laou epi tou ceimarrou kai eneteilato autoiV legwn mh afhte panta anqrwpon parembalein alla ercesqwsan panteV eiV ton polemon

43 kai dieperasen ep autouV proteroV kai paV o laoV opisqen autou kai sunetribhsan pro proswpou autwn panta ta eqnh kai erriyan ta opla autwn kai efugon eiV to temenoV Karnain

44 kai prokatelabonto thn polin kai to temenoV enepurisan en puri sun pasin toiV en autw kai etropwqh Karnain kai ouk hdunanto eti uposthnai kata proswpon Ioudou

45 kai sunhgagen IoudaV panta Israhl touV en th Galaaditidi apo mikrou ewV megalou kai taV gunaikaV autwn kai ta tekna autwn kai thn aposkeuhn parembolhn megalhn sfodra elqein eiV ghn Iouda

46 kai hlqon ewV Efrwn kai auth poliV megalh epi thV odou ocura sfodra ouk hn ekklinai ap authV dexian h aristeran all h dia mesou authV poreuesqai

47 kai apekleisan autouV oi ek thV polewV kai enefraxan taV pulaV liqoiV

48 kai apesteilen proV autouV IoudaV logoiV eirhnikoiV legwn dieleusomeqa dia thV ghV sou tou apelqein eiV thn ghn hmwn kai oudeiV kakopoihsei umaV plhn toiV posin pareleusomeqa kai ouk hboulonto anoixai autw

49 kai epetaxen IoudaV khruxai en th parembolh tou parembalein ekaston en w estin topw

50 kai parenebalon oi andreV thV dunamewV kai epolemhsen thn polin olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta kai paredoqh h poliV en ceiri autou

51 kai apwlesen pan arsenikon en stomati romfaiaV kai exerrizwsen authn kai elaben ta skula authV kai dihlqen dia thV polewV epanw twn apektammenwn

52 kai diebhsan ton Iordanhn eiV to pedion to mega kata proswpon Baiqsan

53 kai hn IoudaV episunagwn touV escatizontaV kai parakalwn ton laon kata pasan thn odon ewV hlqen eiV ghn Iouda

54 kai anebhsan eiV oroV Siwn en eufrosunh kai cara kai proshgagon olokautwmata oti ouk epesen ex autwn ouqeiV ewV tou epistreyai en eirhnh

55 kai en taiV hmeraiV en aiV hn IoudaV kai Iwnaqan en gh Galaad kai Simwn o adelfoV autou en th Galilaia kata proswpon PtolemaidoV

56 hkousen Iwshf o tou Zacariou kai AzariaV arconteV thV dunamewV twn andragaqiwn kai tou polemou oia epoihsan

57 kai eipon poihswmen kai autoi eautoiV onoma kai poreuqwmen polemhsai proV ta eqnh ta kuklw hmwn

58 kai parhggeilen toiV apo thV dunamewV thV met autwn kai eporeuqhsan epi Iamneian

59 kai exhlqen GorgiaV ek thV polewV kai oi andreV autou eiV sunanthsin autoiV eiV polemon

60 kai etropwqh IwshpoV kai AzariaV kai ediwcqhsan ewV twn oriwn thV IoudaiaV kai epeson en th hmera ekeinh ek tou laou Israhl eiV disciliouV andraV

61 kai egenhqh troph megalh en tw law oti ouk hkousan Ioudou kai twn adelfwn autou oiomenoi andragaqhsai

62 autoi de ouk hsan ek tou spermatoV twn andrwn ekeinwn oiV edoqh swthria Israhl dia ceiroV autwn

63 kai o anhr IoudaV kai oi adelfoi autou edoxasqhsan sfodra enanti pantoV Israhl kai twn eqnwn pantwn ou hkoueto to onoma autwn

64 kai episunhgonto proV autouV eufhmounteV

65 kai exhlqen IoudaV kai oi adelfoi autou kai epolemoun touV uiouV Hsau en th gh th proV noton kai epataxen thn Cebrwn kai taV qugateraV authV kai kaqeilen ta ocurwmata authV kai touV purgouV authV enepurisen kukloqen

66 kai aphren tou poreuqhnai eiV ghn allofulwn kai dieporeueto thn Marisan

67 en th hmera ekeinh epeson iereiV en polemw boulomenoi andragaqhsai en tw autouV exelqein eiV polemon abouleutwV

68 kai exeklinen IoudaV eiV Azwton ghn allofulwn kai kaqeilen touV bwmouV autwn kai ta glupta twn qewn autwn katekausen puri kai eskuleusen ta skula twn polewn kai epestreyen eiV ghn Iouda

 

6

1 kai o basileuV AntiocoV dieporeueto taV epanw cwraV kai hkousen oti estin ElumaiV en th Persidi poliV endoxoV ploutw arguriw kai crusiw

2 kai to ieron to en auth plousion sfodra kai ekei kalummata crusa kai qwrakeV kai opla a katelipen ekei AlexandroV o tou Filippou o basileuV o Makedwn oV ebasileusen prwtoV en toiV {Ellhsi

3 kai hlqen kai ezhtei katalabesqai thn polin kai pronomeusai authn kai ouk hdunasqh oti egnwsqh o logoV toiV ek thV polewV

4 kai antesthsan autw eiV polemon kai efugen kai aphren ekeiqen meta luphV megalhV apostreyai eiV Babulwna

5 kai hlqen tiV apaggellwn autw eiV thn Persida oti tetropwntai ai parembolai ai poreuqeisai eiV ghn Iouda

6 kai eporeuqh LusiaV dunamei iscura en prwtoiV kai enetraph apo proswpou autwn kai episcusan oploiV kai dunamei kai skuloiV polloiV oiV elabon apo twn parembolwn wn exekoyan

7 kai kaqeilon to bdelugma o wkodomhsen epi to qusiasthrion to en Ierousalhm kai to agiasma kaqwV to proteron ekuklwsan teicesin uyhloiV kai thn Baiqsouran polin autou

8 kai egeneto wV hkousen o basileuV touV logouV toutouV eqambhqh kai esaleuqh sfodra kai epesen epi thn koithn kai enepesen eiV arrwstian apo thV luphV oti ouk egeneto autw kaqwV enequmeito

9 kai hn ekei hmeraV pleiouV oti anekainisqh ep auton luph megalh kai elogisato oti apoqnhskei

10 kai ekalesen pantaV touV filouV autou kai eipen proV autouV afistatai o upnoV apo twn ofqalmwn mou kai sumpeptwka th kardia apo thV merimnhV

11 kai eipa th kardia ewV tinoV qliyewV hlqa kai kludwnoV megalou en w nun eimi oti crhstoV kai agapwmenoV hmhn en th exousia mou

12 nun de mimnhskomai twn kakwn wn epoihsa en Ierousalhm kai elabon panta ta skeuh ta argura kai ta crusa ta en auth kai exapesteila exarai touV katoikountaV Iouda dia kenhV

13 egnwn oti carin toutwn euren me ta kaka tauta kai idou apollumai luph megalh en gh allotria

14 kai ekalesen Filippon ena twn filwn autou kai katesthsen auton epi pashV thV basileiaV autou

15 kai edwken autw to diadhma kai thn stolhn autou kai ton daktulion tou agagein Antiocon ton uion autou kai ekqreyai auton tou basileuein

16 kai apeqanen ekei AntiocoV o basileuV etouV enatou kai tessarakostou kai ekatostou

17 kai epegnw LusiaV oti teqnhken o basileuV kai katesthsen basileuein Antiocon ton uion autou on exeqreyen newteron kai ekalesen to onoma autou Eupatwr

18 kai oi ek thV akraV hsan sugkleionteV ton Israhl kuklw twn agiwn kai zhtounteV kaka di olou kai sthrigma toiV eqnesin

19 kai elogisato IoudaV exarai autouV kai exekklhsiase panta ton laon tou perikaqisai ep autouV

20 kai sunhcqhsan ama kai periekaqisan ep authn etouV penthkostou kai ekatostou kai epoihsen belostaseiV kai mhcanaV

21 kai exhlqon ex autwn ek tou sugkleismou kai ekollhqhsan autoiV tineV twn asebwn ex Israhl

22 kai eporeuqhsan proV ton basilea kai eipon ewV pote ou poihsh krisin kai ekdikhseiV touV adelfouV hmwn

23 hmeiV eudokoumen douleuein tw patri sou kai poreuesqai toiV up autou legomenoiV kai katakolouqein toiV prostagmasin autou

24 kai periekaqhnto ep authn oi uioi tou laou hmwn carin toutou kai hllotriounto af hmwn plhn osoi euriskonto ex hmwn eqanatounto kai ai klhronomiai hmwn dihrpazonto

25 kai ouk ef hmaV monon exeteinan ceira alla kai epi panta ta oria autwn

26 kai idou parembeblhkasi shmeron epi thn akran en Ierousalhm tou katalabesqai authn kai to agiasma kai thn Baiqsouran wcurwsan

27 kai ean mh prokatalabh autouV dia tacouV meizona toutwn poihsousin kai ou dunhsh tou katascein autwn

28 kai wrgisqh o basileuV ote hkousen kai sunhgagen pantaV touV filouV autou arcontaV dunamewV autou kai touV epi twn hniwn

29 kai apo basileiwn eterwn kai apo nhswn qalasswn hlqon proV auton dunameiV misqwtai

30 kai hn o ariqmoV twn dunamewn autou ekaton ciliadeV pezwn kai eikosi ciliadeV ippewn kai elefanteV duo kai triakonta eidoteV polemon

31 kai hlqon dia thV IdoumaiaV kai parenebalon epi Baiqsouran kai epolemhsan hmeraV pollaV kai epoihsan mhcanaV kai exhlqon kai enepurisan autaV puri kai epolemhsan andrwdwV

32 kai aphren IoudaV apo thV akraV kai parenebalen eiV Baiqzacaria apenanti thV parembolhV tou basilewV

33 kai wrqrisen o basileuV to prwi kai aphren thn parembolhn en ormhmati authV kata thn odon Baiqzacaria kai dieskeuasqhsan ai dunameiV eiV ton polemon kai esalpisan taiV salpigxin

34 kai toiV elefasin edeixan aima stafulhV kai morwn tou parasthsai autouV eiV ton polemon

35 kai dieilon ta qhria eiV taV falaggaV kai paresthsan ekastw elefanti ciliouV andraV teqwrakismenouV en alusidwtoiV kai perikefalaiai calkai epi twn kefalwn autwn kai pentakosia ippoV diatetagmenh ekastw qhriw eklelegmenh

36 outoi pro kairou ou an h to qhrion hsan kai ou ean eporeueto eporeuonto ama ouk afistanto ap autou

37 kai purgoi xulinoi ep autouV ocuroi skepazomenoi ef ekastou qhriou ezwsmenoi ep autou mhcanaiV kai ef ekastou andreV dunamewV tessareV oi polemounteV ep autoiV kai o IndoV autou

38 kai thn epiloipon ippon enqen kai enqen esthsen epi ta duo merh thV parembolhV kataseionteV kai katafrassomenoi en taiV falagxin

39 wV de estilben o hlioV epi taV crusaV kai calkaV aspidaV estilben ta orh ap autwn kai kathugazen wV lampadeV puroV

40 kai exetaqh meroV ti thV parembolhV tou basilewV epi ta uyhla orh kai tineV epi ta tapeina kai hrconto asfalwV kai tetagmenwV

41 kai esaleuonto panteV oi akouonteV fwnhV plhqouV autwn kai odoiporiaV tou plhqouV kai sugkrousmou twn oplwn hn gar h parembolh megalh sfodra kai iscura

42 kai hggisen IoudaV kai h parembolh autou eiV parataxin kai epeson apo thV parembolhV tou basilewV exakosioi andreV

43 kai eiden EleazaroV o Auaran en twn qhriwn teqwrakismenon qwraxin basilikoiV kai hn uperagon panta ta qhria kai whqh oti en autw estin o basileuV

44 kai edwken eauton tou swsai ton laon autou kai peripoihsai eautw onoma aiwnion

45 kai epedramen autw qrasei eiV meson thV falaggoV kai eqanatou dexia kai euwnuma kai escizonto ap autou enqa kai enqa

46 kai eisedu upo ton elefanta kai upeqhken autw kai aneilen auton kai epesen epi thn ghn epanw autou kai apeqanen ekei

47 kai eidon thn iscun thV basileiaV kai to ormhma twn dunamewn kai exeklinan ap autwn

48 oi de ek thV parembolhV tou basilewV anebainon eiV sunanthsin autwn eiV Ierousalhm kai parenebalen o basileuV eiV thn Ioudaian kai eiV to oroV Siwn

49 kai epoihsen eirhnhn meta twn ek Baiqsourwn kai exhlqon ek thV polewV oti ouk hn autoiV ekei diatrofh tou sugkekleisqai en auth oti sabbaton hn th gh

50 kai katelabeto o basileuV thn Baiqsouran kai apetaxen ekei frouran threin authn

51 kai parenebalen epi to agiasma hmeraV pollaV kai esthsen ekei belostaseiV kai mhcanaV kai purobola kai liqobola kai skorpidia eiV to ballesqai belh kai sfendonaV

52 kai epoihsan kai autoi mhcanaV proV taV mhcanaV autwn kai epolemhsan hmeraV pollaV

53 brwmata de ouk hn en toiV aggeioiV dia to ebdomon etoV einai kai oi anaswzomenoi eiV thn Ioudaian apo twn eqnwn katefagon to upoleimma thV paraqesewV

54 kai upeleifqhsan en toiV agioiV andreV oligoi oti katekrathsen autwn o limoV kai eskorpisqhsan ekastoV eiV ton topon autou

55 kai hkousen LusiaV oti FilippoV on katesthsen o basileuV AntiocoV eti zwntoV autou ekqreyai Antiocon ton uion autou eiV to basileusai auton

56 apestreyen apo thV PersidoV kai MhdiaV kai ai dunameiV ai poreuqeisai meta tou basilewV met autou kai oti zhtei paralabein ta twn pragmatwn

57 kai katespeuden kai epeneusen tou apelqein kai eipen proV ton basilea kai touV hgemonaV thV dunamewV kai touV andraV ekleipomen kaq hmeran kai h trofh hmin oligh kai o topoV ou paremballomen estin ocuroV kai epikeitai hmin ta thV basileiaV

58 nun oun dwmen dexiaV toiV anqrwpoiV toutoiV kai poihswmen met autwn eirhnhn kai meta pantoV eqnouV autwn

59 kai sthswmen autoiV tou poreuesqai toiV nomimoiV autwn wV to proteron carin gar twn nomimwn autwn wn dieskedasamen wrgisqhsan kai epoihsan tauta panta

60 kai hresen o logoV enantion tou basilewV kai twn arcontwn kai apesteilen proV autouV eirhneusai kai epedexanto

61 kai wmosen autoiV o basileuV kai oi arconteV epi toutoiV exhlqon ek tou ocurwmatoV

62 kai eishlqen o basileuV eiV oroV Siwn kai eiden to ocurwma tou topou kai hqethsen ton orkismon on wmosen kai eneteilato kaqelein to teicoV kukloqen

63 kai aphren kata spoudhn kai apestreyen eiV Antioceian kai euren Filippon kurieuonta thV polewV kai epolemhsen proV auton kai katelabeto thn polin bia

 

7

1 etouV enoV kai penthkostou kai ekatostou exhlqen DhmhtrioV o tou Seleukou ek RwmhV kai anebh sun andrasin oligoiV eiV polin paraqalassian kai ebasileusen ekei

2 kai egeneto wV eiseporeueto eiV oikon basileiaV paterwn autou kai sunelabon ai dunameiV ton Antiocon kai ton Lusian agagein autouV autw

3 kai egnwsqh autw to pragma kai eipen mh moi deixhte ta proswpa autwn

4 kai apekteinan autouV ai dunameiV kai ekaqisen DhmhtrioV epi qronou basileiaV autou

5 kai hlqon proV auton panteV andreV anomoi kai asebeiV ex Israhl kai AlkimoV hgeito autwn boulomenoV ierateuein

6 kai kathgorhsan tou laou proV ton basilea legonteV apwlesen IoudaV kai oi adelfoi autou pantaV touV filouV sou kai hmaV eskorpisen apo thV ghV hmwn

7 nun oun aposteilon andra w pisteueiV kai poreuqeiV idetw thn exoleqreusin pasan hn epoihsen hmin kai th cwra tou basilewV kai kolasatw autouV kai pantaV touV epibohqountaV autoiV

8 kai epelexen o basileuV ton Bakcidhn twn filwn tou basilewV kurieuonta en tw peran tou potamou kai megan en th basileia kai piston tw basilei

9 kai apesteilen auton kai Alkimon ton asebh kai esthsen autw thn ierwsunhn kai eneteilato autw poihsai thn ekdikhsin en toiV uioiV Israhl

10 kai aphron kai hlqon meta dunamewV pollhV eiV ghn Iouda kai apesteilen aggelouV proV Ioudan kai touV adelfouV autou logoiV eirhnikoiV meta dolou

11 kai ou prosescon toiV logoiV autwn eidon gar oti hlqan meta dunamewV pollhV

12 kai episunhcqhsan proV Alkimon kai Bakcidhn sunagwgh grammatewn ekzhthsai dikaia

13 kai prwtoi oi Asidaioi hsan en uioiV Israhl kai epezhtoun par autwn eirhnhn

14 eipon gar anqrwpoV iereuV ek spermatoV Aarwn hlqen en taiV dunamesin kai ouk adikhsei hmaV

15 kai elalhsen met autwn logouV eirhnikouV kai wmosen autoiV legwn ouk ekzhthsomen umin kakon kai toiV filoiV umwn

16 kai enepisteusan autw kai sunelaben ex autwn exhkonta andraV kai apekteinen autouV en hmera mia kata ton logon on egrayen auton

17 sarkaV osiwn sou kai aima autwn execean kuklw Ierousalhm kai ouk hn autoiV o qaptwn

18 kai epepesen autwn o foboV kai o tromoV eiV panta ton laon oti eipon ouk estin en autoiV alhqeia kai krisiV parebhsan gar thn stasin kai ton orkon on wmosan

19 kai aphren BakcidhV apo Ierousalhm kai parenebalen en Bhqzaiq kai apesteilen kai sunelaben pollouV apo twn met autou automolhsantwn andrwn kai tinaV tou laou kai equsen autouV eiV to frear to mega

20 kai katesthsen thn cwran tw Alkimw kai afhken met autou dunamin tou bohqein autw kai aphlqen BakcidhV proV ton basilea

21 kai hgwnisato AlkimoV peri thV arcierwsunhV

22 kai sunhcqhsan proV auton panteV oi tarassonteV ton laon autwn kai katekrathsan ghn Iouda kai epoihsan plhghn megalhn en Israhl

23 kai eiden IoudaV pasan thn kakian hn epoihsen AlkimoV kai oi met autou en uioiV Israhl uper ta eqnh

24 kai exhlqen eiV panta ta oria thV IoudaiaV kukloqen kai epoihsen ekdikhsin en toiV andrasin toiV automolhsasin kai anestalhsan tou ekporeuesqai eiV thn cwran

25 wV de eiden AlkimoV oti eniscusen IoudaV kai oi met autou kai egnw oti ou dunatai uposthnai autouV kai epestreyen proV ton basilea kai kathgorhsen autwn ponhra

26 kai apesteilen o basileuV Nikanora ena twn arcontwn autou twn endoxwn kai misounta kai ecqrainonta tw Israhl kai eneteilato autw exarai ton laon

27 kai hlqen Nikanwr eiV Ierousalhm dunamei pollh kai apesteilen proV Ioudan kai touV adelfouV autou meta dolou logoiV eirhnikoiV legwn

28 mh estw mach ana meson emou kai umwn hxw en andrasin oligoiV ina idw umwn ta proswpa met eirhnhV

29 kai hlqen proV Ioudan kai hspasanto allhlouV eirhnikwV kai oi polemioi etoimoi hsan exarpasai ton Ioudan

30 kai egnwsqh o logoV tw Iouda oti meta dolou hlqen ep auton kai eptohqh ap autou kai ouk eboulhqh eti idein to proswpon autou

31 kai egnw Nikanwr oti apekalufqh h boulh autou kai exhlqen eiV sunanthsin tw Iouda en polemw kata Cafarsalama

32 kai epeson twn para NikanoroV wsei pentakosioi andreV kai efugon eiV thn polin Dauid

33 kai meta touV logouV toutouV anebh Nikanwr eiV oroV Siwn kai exhlqon apo twn ierewn ek twn agiwn kai apo twn presbuterwn tou laou aspasasqai auton eirhnikwV kai deixai autw thn olokautwsin thn prosferomenhn uper tou basilewV

34 kai emukthrisen autouV kai kategelasen autwn kai emianen autouV kai elalhsen uperhfanwV

35 kai wmosen meta qumou legwn ean mh paradoqh IoudaV kai h parembolh autou eiV ceiraV mou to nun kai estai ean epistreyw en eirhnh empuriw ton oikon touton kai exhlqen meta qumou megalou

36 kai eishlqon oi iereiV kai esthsan kata proswpon tou qusiasthriou kai tou naou kai eklausan kai eipon

37 su exelexw ton oikon touton epiklhqhnai to onoma sou ep autou einai oikon proseuchV kai dehsewV tw law sou

38 poihson ekdikhsin en tw anqrwpw toutw kai en th parembolh autou kai pesetwsan en romfaia mnhsqhti twn dusfhmiwn autwn kai mh dwV autoiV monhn

39 kai exhlqen Nikanwr ex Ierousalhm kai parenebalen en Baiqwrwn kai sunhnthsen autw dunamiV SuriaV

40 kai IoudaV parenebalen en Adasa en triscilioiV andrasin kai proshuxato IoudaV kai eipen

41 oi para tou basilewV ote edusfhmhsan exhlqen o aggeloV sou kai epataxen en autoiV ekaton ogdohkonta pente ciliadaV

42 outwV suntriyon thn parembolhn tauthn enwpion hmwn shmeron kai gnwtwsan oi epiloipoi oti kakwV elalhsen epi ta agia sou kai krinon auton kata thn kakian autou

43 kai sunhyan ai parembolai eiV polemon th triskaidekath tou mhnoV Adar kai sunetribh h parembolh NikanoroV kai epesen autoV prwtoV en tw polemw

44 wV de eiden h parembolh autou oti epesen Nikanwr riyanteV ta opla efugon

45 kai katediwkon autouV odon hmeraV miaV apo Adasa ewV tou elqein eiV Gazhra kai esalpizon opisw autwn taiV salpigxin twn shmasiwn

46 kai exhlqon ek paswn twn kwmwn thV IoudaiaV kukloqen kai uperekerwn autouV kai apestrefon outoi proV toutouV kai epeson panteV romfaia kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV

47 kai elabon ta skula kai thn pronomhn kai thn kefalhn NikanoroV afeilon kai thn dexian autou hn exeteinen uperhfanwV kai hnegkan kai exeteinan para th Ierousalhm

48 kai hufranqh o laoV sfodra kai hgagon thn hmeran ekeinhn hmeran eufrosunhV megalhn

49 kai esthsan tou agein kat eniauton thn hmeran tauthn th triskaidekath tou Adar

50 kai hsucasen h gh Iouda hmeraV oligaV

 

8

1 kai hkousen IoudaV to onoma twn Rwmaiwn oti eisin dunatoi iscui kai autoi eudokousin en pasin toiV prostiqemenoiV autoiV kai osoi an proselqwsin autoiV istwsin autoiV filian kai oti eisi dunatoi iscui

2 kai dihghsanto autw touV polemouV autwn kai taV andragaqiaV aV poiousin en toiV GalataiV kai oti katekrathsan autwn kai hgagon autouV upo foron

3 kai osa epoihsan en cwra SpaniaV tou katakrathsai twn metallwn tou arguriou kai tou crusiou tou ekei

4 kai katekrathsan tou topou pantoV th boulh autwn kai th makroqumia kai o topoV hn apecwn makran ap autwn sfodra kai twn basilewn twn epelqontwn ep autouV ap akrou thV ghV ewV sunetriyan autouV kai epataxan en autoiV plhghn megalhn kai oi epiloipoi didoasin autoiV foron kat eniauton

5 kai ton Filippon kai ton Persea Kitiewn basilea kai touV ephrmenouV ep autouV sunetriyan autouV en polemw kai katekrathsan autwn

6 kai Antiocon ton megan basilea thV AsiaV ton poreuqenta ep autouV eiV polemon econta ekaton eikosi elefantaV kai ippon kai armata kai dunamin pollhn sfodra kai sunetribh up autwn

7 kai elabon auton zwnta kai esthsan autoiV didonai auton te kai touV basileuontaV met auton foron megan kai didonai omhra kai diastolhn

8 kai cwran thn Indikhn kai Mhdian kai Ludian apo twn kallistwn cwrwn autwn kai labonteV autaV par autou edwkan autaV Eumenei tw basilei

9 kai oti oi ek thV ElladoV ebouleusanto elqein kai exarai autouV

10 kai egnwsqh o logoV autoiV kai apesteilan ep autouV strathgon ena kai epolemhsan proV autouV kai epeson ex autwn traumatiai polloi kai hcmalwtisan taV gunaikaV autwn kai ta tekna autwn kai epronomeusan autouV kai katekrathsan thV ghV kai kaqeilon ta ocurwmata autwn kai katedoulwsanto autouV ewV thV hmeraV tauthV

11 kai taV epiloipouV basileiaV kai taV nhsouV osoi pote antesthsan autoiV katefqeiran kai edoulwsan autouV meta de twn filwn autwn kai twn epanapauomenwn autoiV sunethrhsan filian

12 kai katekrathsan twn basilewn twn egguV kai twn makran kai osoi hkouon to onoma autwn efobounto ap autwn

13 oiV d an boulwntai bohqein kai basileuein basileuousin ouV d an boulwntai meqistwsin kai uywqhsan sfodra

14 kai en pasin toutoiV ouk epeqento autwn oude eiV diadhma oude periebalonto porfuran wste adrunqhnai en auth

15 kai bouleuthrion epoihsan eautoiV kai kaq hmeran ebouleuonto triakosioi kai eikosi bouleuomenoi dia pantoV peri tou plhqouV tou eukosmein autouV

16 kai pisteuousin eni anqrwpw arcein autwn kat eniauton kai kurieuein pashV thV ghV autwn kai panteV akouousin tou enoV kai ouk estin fqonoV oude zhloV en autoiV

17 kai epelexato IoudaV ton Eupolemon uion Iwannou tou AkkwV kai Iasona uion Eleazarou kai apesteilen autouV eiV Rwmhn sthsai filian kai summacian

18 kai tou arai ton zugon ap autwn oti eidon thn basileian twn Ellhnwn katadouloumenouV ton Israhl douleia

19 kai eporeuqhsan eiV Rwmhn kai h odoV pollh sfodra kai eishlqosan eiV to bouleuthrion kai apekriqhsan kai eipon

20 IoudaV o kai MakkabaioV kai oi adelfoi autou kai to plhqoV twn Ioudaiwn apesteilan hmaV proV umaV sthsai meq umwn summacian kai eirhnhn kai grafhnai hmaV summacouV kai filouV umwn

21 kai hresen o logoV enwpion autwn

22 kai touto to antigrafon thV epistolhV hV antegrayan epi deltoiV calkaiV kai apesteilan eiV Ierousalhm einai par autoiV ekei mnhmosunon eirhnhV kai summaciaV

23 kalwV genoito RwmaioiV kai tw eqnei Ioudaiwn en th qalassh kai epi thV xhraV eiV ton aiwna kai romfaia kai ecqroV makrunqeih ap autwn

24 ean de ensth polemoV Rwmh protera h pasin toiV summacoiV autwn en pash th kurieia autwn

25 summachsei to eqnoV twn Ioudaiwn wV an o kairoV upografh autoiV kardia plhrei

26 kai toiV polemousin ou dwsousin oude eparkesousin siton opla argurion ploia wV edoxen Rwmh kai fulaxontai ta fulagmata autwn ouqen labonteV

27 kata ta auta de ean eqnei Ioudaiwn sumbh proteroiV polemoV summachsousin oi Rwmaioi ek yuchV wV an autoiV o kairoV upografh

28 kai toiV summacousin ou doqhsetai sitoV opla argurion ploia wV edoxen Rwmh kai fulaxontai ta fulagmata tauta kai ou meta dolou

29 kata touV logouV toutouV outwV esthsan Rwmaioi tw dhmw twn Ioudaiwn

30 ean de meta touV logouV toutouV bouleuswntai outoi kai outoi prosqeinai h afelein poihsontai ex airesewV autwn kai o an prosqwsin h afelwsin estai kuria

31 kai peri twn kakwn wn o basileuV DhmhtrioV sunteleitai eiV autouV egrayamen autw legonteV dia ti ebarunaV ton zugon sou epi touV filouV hmwn touV summacouV IoudaiouV

32 ean oun eti entucwsin kata sou poihsomen autoiV thn krisin kai polemhsomen se dia thV qalasshV kai dia thV xhraV

 

9

1 kai hkousen DhmhtrioV oti epesen Nikanwr kai h dunamiV autou en polemw kai proseqeto ton Bakcidhn kai ton Alkimon ek deuterou aposteilai eiV ghn Iouda kai to dexion keraV met autwn

2 kai eporeuqhsan odon thn eiV Galgala kai parenebalon epi Maisalwq thn en ArbhloiV kai prokatelabonto authn kai apwlesan yucaV anqrwpwn pollaV

3 kai tou mhnoV tou prwtou etouV tou deuterou kai penthkostou kai ekatostou parenebalon epi Ierousalhm

4 kai aphran kai eporeuqhsan eiV Berean en eikosi ciliasin andrwn kai discilia ippw

5 kai IoudaV hn parembeblhkwV en Elasa kai triscilioi andreV met autou eklektoi

6 kai eidon to plhqoV twn dunamewn oti polloi eisin kai efobhqhsan sfodra kai exerruhsan polloi apo thV parembolhV ou kateleifqhsan ex autwn all h oktakosioi andreV

7 kai eiden IoudaV oti aperruh h parembolh autou kai o polemoV eqliben auton kai sunetribh th kardia oti ouk eicen kairon sunagagein autouV

8 kai exeluqh kai eipen toiV kataleifqeisin anastwmen kai anabwmen epi touV upenantiouV hmwn ean ara dunwmeqa polemhsai proV autouV

9 kai apestrefon auton legonteV ou mh dunwmeqa all h swzwmen taV eautwn yucaV to nun epistreywmen kai oi adelfoi hmwn kai polemhswmen proV autouV hmeiV de oligoi

10 kai eipen IoudaV mh genoito poihsai to pragma touto fugein ap autwn kai ei hggiken o kairoV hmwn kai apoqanwmen en andreia carin twn adelfwn hmwn kai mh katalipwmen aitian th doxh hmwn

11 kai aphren h dunamiV apo thV parembolhV kai esthsan eiV sunanthsin autoiV kai emerisqh h ippoV eiV duo merh kai oi sfendonhtai kai oi toxotai proeporeuonto thV dunamewV kai oi prwtagwnistai panteV oi dunatoi BakcidhV de hn en tw dexiw kerati

12 kai hggisen h falagx ek twn duo merwn kai efwnoun taiV salpigxin kai esalpisan oi para Ioudou kai autoi taiV salpigxin

13 kai esaleuqh h gh apo thV fwnhV twn parembolwn kai egeneto o polemoV sunhmmenoV apo prwiqen ewV esperaV

14 kai eiden IoudaV oti BakcidhV kai to sterewma thV parembolhV en toiV dexioiV kai sunhlqon autw panteV oi euyucoi th kardia

15 kai sunetribh to dexion meroV ap autwn kai ediwken opisw autwn ewV Azwtou orouV

16 kai oi eiV to aristeron keraV eidon oti sunetribh to dexion keraV kai epestreyan kata podaV Ioudou kai twn met autou ek twn opisqen

17 kai ebarunqh o polemoV kai epeson traumatiai polloi ek toutwn kai ek toutwn

18 kai IoudaV epesen kai oi loipoi efugon

19 kai hren Iwnaqan kai Simwn Ioudan ton adelfon autwn kai eqayan auton en tw tafw twn paterwn autou en Mwdein

20 kai eklausan auton kai ekoyanto auton paV Israhl kopeton megan kai epenqoun hmeraV pollaV kai eipon

21 pwV epesen dunatoV swzwn ton Israhl

22 kai ta perissa twn logwn Ioudou kai twn polemwn kai twn andragaqiwn wn epoihsen kai thV megalwsunhV autou ou kategrafh polla gar hn sfodra

23 kai egeneto meta thn teleuthn Ioudou exekuyan oi anomoi en pasin toiV orioiV Israhl kai aneteilan panteV oi ergazomenoi thn adikian

24 en taiV hmeraiV ekeinaiV egenhqh limoV megaV sfodra kai automolhsen h cwra met autwn

25 kai exelexen BakcidhV touV asebeiV andraV kai katesthsen autouV kuriouV thV cwraV

26 kai exezhtoun kai hreunwn touV filouV Ioudou kai hgon autouV proV Bakcidhn kai exedika autouV kai enepaizen autoiV

27 kai egeneto qliyiV megalh en tw Israhl htiV ouk egeneto af hV hmeraV ouk wfqh profhthV autoiV

28 kai hqroisqhsan panteV oi filoi Ioudou kai eipon tw Iwnaqan

29 af ou o adelfoV sou IoudaV teteleuthken kai anhr omoioV autw ouk estin exelqein kai eiselqein proV touV ecqrouV kai Bakcidhn kai en toiV ecqrainousin tou eqnouV hmwn

30 nun oun se hretisameqa shmeron tou einai ant autou hmin eiV arconta kai hgoumenon tou polemhsai ton polemon hmwn

31 kai epedexato Iwnaqan en tw kairw ekeinw thn hghsin kai anesth anti Ioudou tou adelfou autou

32 kai egnw BakcidhV kai ezhtei auton apokteinai

33 kai egnw Iwnaqan kai Simwn o adelfoV autou kai panteV oi met autou kai efugon eiV thn erhmon Qekwe kai parenebalon epi to udwr lakkou Asfar

34 kai egnw BakcidhV th hmera twn sabbatwn kai hlqen autoV kai pan to strateuma autou peran tou Iordanou

35 kai apesteilen ton adelfon autou hgoumenon tou oclou kai parekalesen touV NabataiouV filouV autou tou paraqesqai autoiV thn aposkeuhn autwn thn pollhn

36 kai exhlqon oi uioi Iambri oi ek Mhdaba kai sunelabon Iwannhn kai panta osa eicen kai aphlqon econteV

37 meta touV logouV toutouV aphggeilan Iwnaqan kai Simwni tw adelfw autou oti uioi Iambri poiousin gamon megan kai agousin thn numfhn apo Nadabaq qugatera enoV twn megalwn megistanwn Canaan meta parapomphV megalhV

38 kai emnhsqhsan tou aimatoV Iwannou tou adelfou autwn kai anebhsan kai ekrubhsan upo thn skephn tou orouV

39 kai hran touV ofqalmouV autwn kai eidon kai idou qrouV kai aposkeuh pollh kai o numfioV exhlqen kai oi filoi autou kai oi adelfoi autou eiV sunanthsin autwn meta tumpanwn kai mousikwn kai oplwn pollwn

40 kai exanesthsan ep autouV apo tou enedrou kai apekteinan autouV kai epeson traumatiai polloi kai oi epiloipoi efugon eiV to oroV kai elabon panta ta skula autwn

41 kai metestrafh o gamoV eiV penqoV kai fwnh mousikwn autwn eiV qrhnon

42 kai exedikhsan thn ekdikhsin aimatoV adelfou autwn kai apestreyan eiV to eloV tou Iordanou

43 kai hkousen BakcidhV kai hlqen th hmera twn sabbatwn ewV twn krhpidwn tou Iordanou en dunamei pollh

44 kai eipen Iwnaqan toiV par autou anastwmen dh kai polemhswmen peri twn yucwn hmwn ou gar estin shmeron wV ecqeV kai trithn hmeran

45 idou gar o polemoV ex enantiaV kai exopisqen hmwn to de udwr tou Iordanou enqen kai enqen kai eloV kai drumoV ouk estin topoV tou ekklinai

46 nun oun kekraxate eiV ton ouranon opwV diaswqhte ek ceiroV twn ecqrwn hmwn

47 kai sunhyen o polemoV kai exeteinen Iwnaqan thn ceira autou pataxai ton Bakcidhn kai exeklinen ap autou eiV ta opisw

48 kai enephdhsen Iwnaqan kai oi met autou eiV ton Iordanhn kai diekolumbhsan eiV to peran kai ou diebhsan ep autouV ton Iordanhn

49 epeson de para Bakcidou th hmera ekeinh eiV ciliouV andraV

50 kai epestreyen eiV Ierousalhm kai wkodomhsan poleiV ocuraV en th Ioudaia to ocurwma to en Iericw kai thn AmmaouV kai thn Baiqwrwn kai thn Baiqhl kai thn Qamnaqa Faraqwn kai thn Tefwn en teicesin uyhloiV kai pulaiV kai mocloiV

51 kai eqeto frouran en autoiV tou ecqrainein tw Israhl

52 kai wcurwsen thn polin thn Baiqsouran kai Gazara kai thn akran kai eqeto en autaiV dunameiV kai paraqeseiV brwmatwn

53 kai elaben touV uiouV twn hgoumenwn thV cwraV omhra kai eqeto autouV en th akra en Ierousalhm en fulakh

54 kai en etei tritw kai penthkostw kai ekatostw tw mhni tw deuterw epetaxen AlkimoV kaqairein to teicoV thV aulhV twn agiwn thV eswteraV kai kaqeilen ta erga twn profhtwn kai enhrxato tou kaqairein

55 en tw kairw ekeinw eplhgh AlkimoV kai enepodisqh ta erga autou kai apefragh to stoma autou kai pareluqh kai ouk hdunato eti lalhsai logon kai enteilasqai peri tou oikou autou

56 kai apeqanen AlkimoV en tw kairw ekeinw meta basanou megalhV

57 kai eiden BakcidhV oti apeqanen AlkimoV kai epestreyen proV ton basilea kai hsucasen h gh Iouda eth duo

58 kai ebouleusanto panteV oi anomoi legonteV idou Iwnaqan kai oi par autou en hsucia katoikousin pepoiqoteV nun oun anaxomen ton Bakcidhn kai sullhmyetai autouV pantaV en nukti mia

59 kai poreuqenteV sunebouleusanto autw

60 kai aphren tou elqein meta dunamewV pollhV kai apesteilen laqra epistolaV pasin toiV summacoiV autou toiV en th Ioudaia opwV sullabwsin ton Iwnaqan kai touV met autou kai ouk hdunanto oti egnwsqh h boulh autwn

61 kai sunelabon apo twn andrwn thV cwraV twn archgwn thV kakiaV eiV penthkonta andraV kai apekteinan autouV

62 kai execwrhsen Iwnaqan kai Simwn kai oi met autou eiV Baiqbasi thn en th erhmw kai wkodomhsen ta kaqhrhmena authV kai esterewsan authn

63 kai egnw BakcidhV kai sunhgagen pan to plhqoV autou kai toiV ek thV IoudaiaV parhggeilen

64 kai elqwn parenebalen epi Baiqbasi kai epolemhsen authn hmeraV pollaV kai epoihsen mhcanaV

65 kai apelipen Iwnaqan Simwna ton adelfon autou en th polei kai exhlqen eiV thn cwran kai hlqen en ariqmw

66 kai epataxen Odomhra kai touV adelfouV autou kai touV uiouV Fasirwn en tw skhnwmati autwn kai hrxanto tuptein kai anebainon en taiV dunamesin

67 kai Simwn kai oi met autou exhlqon ek thV polewV kai enepurisan taV mhcanaV

68 kai epolemhsan proV ton Bakcidhn kai sunetribh up autwn kai eqlibon auton sfodra oti hn h boulh autou kai h efodoV autou kenh

69 kai wrgisqh en qumw toiV andrasin toiV anomoiV toiV sumbouleusasin autw elqein eiV thn cwran kai apekteinen ex autwn pollouV kai ebouleusato tou apelqein eiV thn ghn autou

70 kai epegnw Iwnaqan kai apesteilen proV auton presbeiV tou sunqesqai proV auton eirhnhn kai apodounai autoiV thn aicmalwsian

71 kai epedexato kai epoihsen kata touV logouV autou kai wmosen autw mh ekzhthsai autw kakon pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

72 kai apedwken autw thn aicmalwsian hn hcmalwteusen to proteron ek ghV Iouda kai apostreyaV aphlqen eiV thn ghn autou kai ou proseqeto eti elqein eiV ta oria autwn

73 kai katepausen romfaia ex Israhl kai wkhsen Iwnaqan en MacmaV kai hrxato Iwnaqan krinein ton laon kai hfanisen touV asebeiV ex Israhl

 

10

1 kai en etei exhkostw kai ekatostw anebh AlexandroV o tou Antiocou o EpifanhV kai katelabeto Ptolemaida kai epedexanto auton kai ebasileusen ekei

2 kai hkousen DhmhtrioV o basileuV kai sunhgagen dunameiV pollaV sfodra kai exhlqen eiV sunanthsin autw eiV polemon

3 kai apesteilen DhmhtrioV proV Iwnaqan epistolaV logoiV eirhnikoiV wste megalunai auton

4 eipen gar profqaswmen tou eirhnhn qeinai met autwn prin h qeinai auton meta Alexandrou kaq hmwn

5 mnhsqhsetai gar pantwn twn kakwn wn sunetelesamen proV auton kai eiV touV adelfouV autou kai eiV to eqnoV

6 kai edwken autw exousian sunagagein dunameiV kai kataskeuazein opla kai einai auton summacon autou kai ta omhra ta en th akra eipen paradounai autw

7 kai hlqen Iwnaqan eiV Ierousalhm kai anegnw taV epistolaV eiV ta wta pantoV tou laou kai twn ek thV akraV

8 kai efobhqhsan fobon megan ote hkousan oti edwken autw o basileuV exousian sunagagein dunamin

9 kai paredwkan oi ek thV akraV Iwnaqan ta omhra kai apedwken autouV toiV goneusin autwn

10 kai wkhsen Iwnaqan en Ierousalhm kai hrxato oikodomein kai kainizein thn polin

11 kai eipen proV touV poiountaV ta erga oikodomein ta teich kai to oroV Siwn kukloqen ek liqwn tetrapodwn eiV ocurwsin kai epoihsan outwV

12 kai efugon oi allogeneiV oi onteV en toiV ocurwmasin oiV wkodomhsen BakcidhV

13 kai katelipen ekastoV ton topon autou kai aphlqen eiV thn ghn autou

14 plhn en BaiqsouroiV upeleifqhsan tineV twn katalipontwn ton nomon kai ta prostagmata hn gar eiV fugadeuthrion

15 kai hkousen AlexandroV o basileuV taV epaggeliaV osaV apesteilen DhmhtrioV tw Iwnaqan kai dihghsanto autw touV polemouV kai taV andragaqiaV aV epoihsen autoV kai oi adelfoi autou kai touV kopouV ouV escon

16 kai eipen mh eurhsomen andra toiouton ena kai nun poihsomen auton filon kai summacon hmwn

17 kai egrayen epistolaV kai apesteilen autw kata touV logouV toutouV legwn

18 basileuV AlexandroV tw adelfw Iwnaqan cairein

19 akhkoamen peri sou oti anhr dunatoV iscui kai epithdeioV ei tou einai hmwn filoV

20 kai nun kaqestakamen se shmeron arcierea tou eqnouV sou kai filon basilewV kaleisqai se kai apesteilen autw porfuran kai stefanon crusoun kai fronein ta hmwn kai sunthrein filiaV proV hmaV

21 kai enedusato Iwnaqan thn agian stolhn tw ebdomw mhni etouV exhkostou kai ekatostou en eorth skhnophgiaV kai sunhgagen dunameiV kai kateskeuasen opla polla

22 kai hkousen DhmhtrioV touV logouV toutouV kai eluphqh kai eipen

23 ti touto epoihsamen oti proefqaken hmaV AlexandroV tou filian katalabesqai toiV IoudaioiV eiV sthrigma

24 grayw autoiV kagw logouV paraklhsewV kai uyouV kai domatwn opwV wsin sun emoi eiV bohqeian

25 kai apesteilen autoiV kata touV logouV toutouV basileuV DhmhtrioV tw eqnei twn Ioudaiwn cairein

26 epei sunethrhsate taV proV hmaV sunqhkaV kai enemeinate th filia hmwn kai ou prosecwrhsate toiV ecqroiV hmwn hkousamen kai ecarhmen

27 kai nun emmeinate eti tou sunthrhsai proV hmaV pistin kai antapodwsomen umin agaqa anq wn poieite meq hmwn

28 kai afhsomen umin afemata polla kai dwsomen umin domata

29 kai nun apoluw umaV kai afihmi pantaV touV IoudaiouV apo twn forwn kai thV timhV tou aloV kai apo twn stefanwn

30 kai anti tou tritou thV sporaV kai anti tou hmisouV tou karpou tou xulinou tou epiballontoV moi labein afihmi apo thV shmeron kai epekeina tou labein apo ghV Iouda kai apo twn triwn nomwn twn prostiqemenwn auth apo thV SamaritidoV kai GalilaiaV apo thV shmeron hmeraV kai eiV ton apanta cronon

31 kai Ierousalhm estw agia kai afeimenh kai ta oria authV ai dekatai kai ta telh

32 afihmi kai thn exousian thV akraV thV en Ierousalhm kai didwmi tw arcierei opwV an katasthsh en auth andraV ouV an autoV eklexhtai tou fulassein authn

33 kai pasan yuchn Ioudaiwn thn aicmalwtisqeisan apo ghV Iouda eiV pasan basileian mou afihmi eleuqeran dwrean kai panteV afietwsan touV forouV kai twn kthnwn autwn

34 kai pasai ai eortai kai ta sabbata kai noumhniai kai hmerai apodedeigmenai kai treiV hmerai pro eorthV kai treiV meta eorthn estwsan pasai hmerai ateleiaV kai afesewV pasin toiV IoudaioiV toiV ousin en th basileia mou

35 kai ouc exei exousian oudeiV prassein kai parenoclein tina autwn peri pantoV pragmatoV

36 kai prografhtwsan twn Ioudaiwn eiV taV dunameiV tou basilewV eiV triakonta ciliadaV andrwn kai doqhsetai autoiV xenia wV kaqhkei pasaiV taiV dunamesin tou basilewV

37 kai katastaqhsetai ex autwn en toiV ocurwmasin tou basilewV toiV megaloiV kai ek toutwn katastaqhsontai epi creiwn thV basileiaV twn ouswn eiV pistin kai oi ep autwn kai oi arconteV estwsan ex autwn kai poreuesqwsan toiV nomoiV autwn kaqa kai prosetaxen o basileuV en gh Iouda

38 kai touV treiV nomouV touV prosteqentaV th Ioudaia apo thV cwraV SamareiaV prosteqhtw th Ioudaia proV to logisqhnai tou genesqai uf ena tou mh upakousai allhV exousiaV all h tou arcierewV

39 Ptolemaida kai thn proskurousan auth dedwka doma toiV agioiV toiV en Ierousalhm eiV thn kaqhkousan dapanhn toiV agioiV

40 kagw didwmi kat eniauton deka pente ciliadaV siklwn arguriou apo twn logwn tou basilewV apo twn topwn twn anhkontwn

41 kai pan to pleonazon o ouk apedidosan apo twn creiwn wV en toiV prwtoiV etesin apo tou nun dwsousin eiV ta erga tou oikou

42 kai epi toutoiV pentakisciliouV siklouV arguriou ouV elambanon apo twn creiwn tou agiou apo tou logou kat eniauton kai tauta afietai dia to anhkein auta toiV iereusin toiV leitourgousin

43 kai osoi ean fugwsin eiV to ieron to en IerosolumoiV kai en pasin toiV orioiV autou ofeilwn basilika kai pan pragma apolelusqwsan kai panta osa estin autoiV en th basileia mou

44 kai tou oikodomhqhnai kai epikainisqhnai ta erga twn agiwn kai h dapanh doqhsetai ek tou logou tou basilewV

45 kai tou oikodomhqhnai ta teich Ierousalhm kai ocurwsai kukloqen kai h dapanh doqhsetai ek tou logou tou basilewV kai tou oikodomhqhnai ta teich en th Ioudaia

46 wV de hkousen Iwnaqan kai o laoV touV logouV toutouV ouk episteusan autoiV oude epedexanto oti epemnhsqhsan thV kakiaV thV megalhV hV epoihsen en Israhl kai eqliyen autouV sfodra

47 kai eudokhsan en Alexandrw oti autoV egeneto autoiV archgoV logwn eirhnikwn kai sunemacoun autw pasaV taV hmeraV

48 kai sunhgagen AlexandroV o basileuV dunameiV megalaV kai parenebalen ex enantiaV Dhmhtriou

49 kai sunhyan polemon oi duo basileiV kai efugen h parembolh Dhmhtriou kai ediwxen auton o AlexandroV kai iscusen ep autouV

50 kai esterewsen ton polemon sfodra ewV edu o hlioV kai epesen o DhmhtrioV en th hmera ekeinh

51 kai apesteilen AlexandroV proV Ptolemaion basilea Aiguptou presbeiV kata touV logouV toutouV legwn

52 epei anestreya eiV thn basileian mou kai enekaqisa epi qronou paterwn mou kai ekrathsa thV archV kai sunetriya ton Dhmhtrion kai epekrathsa thV cwraV hmwn

53 kai sunhya proV auton machn kai sunetribh autoV kai h parembolh autou uf hmwn kai ekaqisamen epi qronou basileiaV autou

54 kai nun sthswmen proV autouV filian kai nun doV moi thn qugatera sou eiV gunaika kai epigambreusw soi kai dwsw soi domata kai auth axia sou

55 kai apekriqh PtolemaioV o basileuV legwn agaqh hmera en h epestreyaV eiV ghn paterwn sou kai ekaqisaV epi qronou basileiaV autwn

56 kai nun poihsw soi a egrayaV alla apanthson eiV Ptolemaida opwV idwmen allhlouV kai epigambreusw soi kaqwV eirhkaV

57 kai exhlqen PtolemaioV ex Aiguptou autoV kai Kleopatra h qugathr autou kai hlqen eiV Ptolemaida etouV deuterou kai exhkostou kai ekatostou

58 kai aphnthsen autw AlexandroV o basileuV kai exedeto autw Kleopatran thn qugatera autou kai epoihsen ton gamon authV en Ptolemaidi kaqwV oi basileiV en doxh megalh

59 kai egrayen AlexandroV o basileuV Iwnaqh elqein eiV sunanthsin autw

60 kai eporeuqh meta doxhV eiV Ptolemaida kai aphnthsen toiV dusin basileusi kai edwken autoiV argurion kai crusion kai toiV filoiV autwn kai domata polla kai euren carin enwpion autwn

61 kai episunhcqhsan ep auton andreV loimoi ex Israhl andreV paranomoi entucein kat autou kai ou prosescen autoiV o basileuV

62 kai prosetaxen o basileuV kai exedusan Iwnaqan ta imatia autou kai enedusan auton porfuran kai epoihsan outwV

63 kai ekaqisen auton o basileuV met autou kai eipen toiV arcousin autou exelqate met autou eiV meson thV polewV kai khruxate tou mhdena entugcanein kat autou peri mhdenoV pragmatoV kai mhdeiV autw parenocleitw peri pantoV logou

64 kai egeneto wV eidon oi entugcanonteV thn doxan autou kaqwV ekhruxen kai peribeblhmenon auton porfuran kai efugon panteV

65 kai edoxasen auton o basileuV kai egrayen auton twn prwtwn filwn kai eqeto auton strathgon kai meridarchn

66 kai epestreyen Iwnaqan eiV Ierousalhm met eirhnhV kai eufrosunhV

67 kai en etei pemptw kai exhkostw kai ekatostw hlqen DhmhtrioV uioV Dhmhtriou ek KrhthV eiV thn ghn twn paterwn autou

68 kai hkousen AlexandroV o basileuV kai eluphqh sfodra kai upestreyen eiV Antioceian

69 kai katesthsen DhmhtrioV Apollwnion ton onta epi KoilhV SuriaV kai sunhgagen dunamin megalhn kai parenebalen epi Iamneian kai apesteilen proV Iwnaqan ton arcierea legwn

70 su monwtatoV epairh ef hmaV egw de egenhqhn eiV katagelwta kai eiV oneidismon dia se kai dia ti su exousiazh ef hmaV en toiV oresi

71 nun oun ei pepoiqaV epi taiV dunamesin sou katabhqi proV hmaV eiV to pedion kai sugkriqwmen eautoiV ekei oti met emou estin dunamiV twn polewn

72 erwthson kai maqe tiV eimi kai oi loipoi oi bohqounteV hmin kai legousin ouk estin umin stasiV podoV kata proswpon hmwn oti diV etropwqhsan oi patereV sou en th gh autwn

73 kai nun ou dunhsh uposthnai thn ippon kai dunamin toiauthn en tw pediw opou ouk estin liqoV oude koclax oude topoV tou fugein

74 wV de hkousen Iwnaqan twn logwn Apollwniou ekinhqh th dianoia kai epelexen deka ciliadaV andrwn kai exhlqen ex Ierousalhm kai sunhnthsen autw Simwn o adelfoV autou epi bohqeian autw

75 kai parenebalen epi Iopphn kai apekleisan authn oi ek thV polewV oti froura Apollwniou en Iopph kai epolemhsan authn

76 kai fobhqenteV hnoixan oi ek thV polewV kai ekurieusen Iwnaqan IopphV

77 kai hkousen ApollwnioV kai parenebalen triscilian ippon kai dunamin pollhn kai eporeuqh eiV Azwton wV diodeuwn kai ama prohgen eiV to pedion dia to ecein auton plhqoV ippou kai pepoiqenai ep auth

78 kai katediwxen opisw autou eiV Azwton kai sunhyan ai parembolai eiV polemon

79 kai apelipen ApollwnioV cilian ippon kruptwV katopisqen autwn

80 kai egnw Iwnaqan oti estin enedron katopisqen autou kai ekuklwsan autou thn parembolhn kai exetinaxan taV scizaV eiV ton laon ek prwiqen ewV deilhV

81 o de laoV eisthkei kaqwV epetaxen Iwnaqan kai ekopiasan oi ippoi autwn

82 kai eilkusen Simwn thn dunamin autou kai sunhyen proV thn falagga h gar ippoV exeluqh kai sunetribhsan up autou kai efugon

83 kai h ippoV eskorpisqh en tw pediw kai efugon eiV Azwton kai eishlqon eiV Bhqdagwn to eidwlion autwn tou swqhnai

84 kai enepurisen Iwnaqan thn Azwton kai taV poleiV taV kuklw authV kai elaben ta skula autwn kai to ieron Dagwn kai touV sumfugontaV eiV auto enepurisen puri

85 kai egenonto oi peptwkoteV macaira sun toiV empurisqeisin eiV andraV oktakisciliouV

86 kai aphren ekeiqen Iwnaqan kai parenebalen epi Askalwna kai exhlqon oi ek thV polewV eiV sunanthsin autw en doxh megalh

87 kai epestreyen Iwnaqan eiV Ierousalhm sun toiV par autou econteV skula polla

88 kai egeneto wV hkousen AlexandroV o basileuV touV logouV toutouV kai proseqeto eti doxasai ton Iwnaqan

89 kai apesteilen autw porphn crushn wV eqoV estin didosqai toiV suggenesin twn basilewn kai edwken autw thn Akkarwn kai panta ta oria authV eiV klhrodosian

 

11

1 kai basileuV Aiguptou hqroisen dunameiV pollaV wV h ammoV h para to ceiloV thV qalasshV kai ploia polla kai ezhthse katakrathsai thV basileiaV Alexandrou dolw kai prosqeinai authn th basileia autou

2 kai exhlqen eiV Surian logoiV eirhnikoiV kai hnoigon autw oi apo twn polewn kai sunhntwn autw oti entolh hn Alexandrou tou basilewV sunantan autw dia to penqeron autou einai

3 wV de eiseporeueto eiV taV poleiV PtolemaioV apetasse taV dunameiV frouran en ekasth polei

4 wV de hggisan Azwtou edeixan autw to ieron Dagwn empepurismenon kai Azwton kai ta peripolia authV kaqhrhmena kai ta swmata errimmena kai touV empepurismenouV ouV enepurisen en tw polemw epoihsan gar qimwniaV autwn en th odw autou

5 kai dihghsanto tw basilei a epoihsen Iwnaqan eiV to yogisai auton kai esighsen o basileuV

6 kai sunhnthsen Iwnaqan tw basilei eiV Iopphn meta doxhV kai hspasanto allhlouV kai ekoimhqhsan ekei

7 kai eporeuqh Iwnaqan meta tou basilewV ewV tou potamou tou kaloumenou Eleuqerou kai epestreyen eiV Ierousalhm

8 o de basileuV PtolemaioV ekurieusen twn polewn thV paraliaV ewV SeleukeiaV thV paraqalassiaV kai dielogizeto peri Alexandrou logismouV ponhrouV

9 kai apesteilen presbeiV proV Dhmhtrion ton basilea legwn deuro sunqwmeqa proV eautouV diaqhkhn kai dwsw soi thn qugatera mou hn eicen AlexandroV kai basileuseiV thV basileiaV tou patroV sou

10 metamemelhmai gar douV autw thn qugatera mou ezhthsen gar apokteinai me

11 kai eyogisen auton carin tou epiqumhsai auton thV basileiaV autou

12 kai afelomenoV autou thn qugatera edwken authn tw Dhmhtriw kai hlloiwqh tw Alexandrw kai efanh h ecqra autwn

13 kai eishlqen PtolemaioV eiV Antioceian kai perieqeto to diadhma thV AsiaV kai perieqeto duo diadhmata peri thn kefalhn autou to thV Aiguptou kai AsiaV

14 AlexandroV de o basileuV hn en Kilikia kata touV kairouV ekeinouV oti apestatoun oi apo twn topwn ekeinwn

15 kai hkousen AlexandroV kai hlqen ep auton en polemw kai exhgagen PtolemaioV kai aphnthsen autw en ceiri iscura kai etropwsato auton

16 kai efugen AlexandroV eiV thn Arabian tou skepasqhnai auton ekei o de basileuV PtolemaioV uywqh

17 kai afeilen Zabdihl o Aray thn kefalhn Alexandrou kai apesteilen tw Ptolemaiw

18 kai o basileuV PtolemaioV apeqanen en th hmera th trith kai oi onteV en toiV ocurwmasin autou apwlonto upo twn en toiV ocurwmasin

19 kai ebasileusen DhmhtrioV etouV ebdomou kai exhkostou kai ekatostou

20 en taiV hmeraiV ekeinaiV sunhgagen Iwnaqan touV ek thV IoudaiaV tou ekpolemhsai thn akran thn en Ierousalhm kai epoihsen ep authn mhcanaV pollaV

21 kai eporeuqhsan tineV misounteV to eqnoV autwn andreV paranomoi proV ton basilea kai aphggeilan autw oti Iwnaqan perikaqhtai thn akran

22 kai akousaV wrgisqh wV de hkousen euqewV anazeuxaV hlqen eiV Ptolemaida kai egrayen Iwnaqan tou mh perikaqhsqai kai tou apanthsai auton autw summisgein eiV Ptolemaida thn tacisthn

23 wV de hkousen Iwnaqan ekeleusen perikaqhsqai kai epelexen twn presbuterwn Israhl kai twn ierewn kai edwken eauton tw kindunw

24 kai labwn argurion kai crusion kai imatismon kai etera xenia pleiona kai eporeuqh proV ton basilea eiV Ptolemaida kai euren carin enantion autou

25 kai enetugcanon kat autou tineV anomoi twn ek tou eqnouV

26 kai epoihsen autw o basileuV kaqwV epoihsan autw oi pro autou kai uywsen auton enantion twn filwn autou pantwn

27 kai esthsen autw thn arcierwsunhn kai osa alla eicen timia to proteron kai epoihsen auton twn prwtwn filwn hgeisqai

28 kai hxiwsen Iwnaqan ton basilea poihsai thn Ioudaian aforologhton kai taV treiV toparciaV kai thn Samaritin kai ephggeilato autw talanta triakosia

29 kai eudokhsen o basileuV kai egrayen tw Iwnaqan epistolaV peri pantwn toutwn ecousaV ton tropon touton

30 basileuV DhmhtrioV Iwnaqan tw adelfw cairein kai eqnei Ioudaiwn

31 to antigrafon thV epistolhV hV egrayamen Lasqenei tw suggenei hmwn peri umwn gegrafamen kai proV umaV opwV eidhte

32 basileuV DhmhtrioV Lasqenei tw patri cairein

33 tw eqnei twn Ioudaiwn filoiV hmwn kai sunthrousin ta proV hmaV dikaia ekrinamen agaqon poihsai carin thV ex autwn eunoiaV proV hmaV

34 estakamen autoiV ta te oria thV IoudaiaV kai touV treiV nomouV Afairema kai Ludda kai Raqamin proseteqhsan th Ioudaia apo thV SamaritidoV kai panta ta sugkurounta autoiV pasin toiV qusiazousin eiV Ierosoluma anti twn basilikwn wn elambanen o basileuV par autwn to proteron kat eniauton apo twn genhmatwn thV ghV kai twn akrodruwn

35 kai ta alla ta anhkonta hmin apo tou nun twn dekatwn kai twn telwn twn anhkontwn hmin kai taV tou aloV limnaV kai touV anhkontaV hmin stefanouV panta eparkesomen autoiV

36 kai ouk aqethqhsetai oude en toutwn apo tou nun eiV ton apanta cronon

37 nun oun epimelesqe tou poihsai toutwn antigrafon kai doqhtw Iwnaqan kai teqhtw en tw orei tw agiw en topw epishmw

38 kai eiden DhmhtrioV o basileuV oti hsucasen h gh enwpion autou kai ouden autw anqeisthkei kai apelusen pasaV taV dunameiV autou ekaston eiV ton idion topon plhn twn xenwn dunamewn wn exenologhsen apo twn nhswn twn eqnwn kai hcqranan autw pasai ai dunameiV ai apo twn paterwn

39 Trufwn de hn twn para Alexandrou to proteron kai eiden oti pasai ai dunameiV katagogguzousin kata tou Dhmhtriou kai eporeuqh proV Imalkoue ton Araba oV etrefen Antiocon to paidarion ton tou Alexandrou

40 kai proshdreuen autw opwV paradoi auton autw opwV basileush anti tou patroV autou kai aphggeilen autw osa sunetelesen o DhmhtrioV kai thn ecqran hn ecqrainousin autw ai dunameiV autou kai emeinen ekei hmeraV pollaV

41 kai apesteilen Iwnaqan proV Dhmhtrion ton basilea ina ekbalh touV ek thV akraV ex Ierousalhm kai touV en toiV ocurwmasin hsan gar polemounteV ton Israhl

42 kai apesteilen DhmhtrioV proV Iwnaqan legwn ou tauta monon poihsw soi kai tw eqnei sou alla doxh doxasw se kai to eqnoV sou ean eukairiaV tucw

43 nun oun orqwV poihseiV aposteilaV moi andraV oi summachsousin moi oti apesthsan pasai ai dunameiV mou

44 kai apesteilen Iwnaqan andraV trisciliouV dunatouV iscui autw eiV Antioceian kai hlqon proV ton basilea kai hufranqh o basileuV epi th efodw autwn

45 kai episunhcqhsan oi apo thV polewV eiV meson thV polewV eiV andrwn dwdeka muriadaV kai hboulonto anelein ton basilea

46 kai efugen o basileuV eiV thn aulhn kai katelabonto oi ek thV polewV taV diodouV thV polewV kai hrxanto polemein

47 kai ekalesen o basileuV touV IoudaiouV epi bohqeian kai episunhcqhsan proV auton panteV ama kai diesparhsan en th polei kai apekteinan en th hmera ekeinh eiV muriadaV deka

48 kai enepurisan thn polin kai elabon skula polla en ekeinh th hmera kai eswsan ton basilea

49 kai eidon oi apo thV polewV oti katekrathsan oi Ioudaioi thV polewV wV hboulonto kai hsqenhsan taiV dianoiaiV autwn kai ekekraxan proV ton basilea meta dehsewV legonteV

50 doV hmin dexiaV kai pausasqwsan oi Ioudaioi polemounteV hmaV kai thn polin

51 kai erriyan ta opla kai epoihsan eirhnhn kai edoxasqhsan oi Ioudaioi enantion tou basilewV kai enwpion pantwn twn en th basileia autou kai epestreyan eiV Ierousalhm econteV skula polla

52 kai ekaqisen DhmhtrioV o basileuV epi qronou thV basileiaV autou kai hsucasen h gh enwpion autou

53 kai eyeusato panta osa eipen kai hllotriwqh tw Iwnaqan kai ouk antapedwken taV eunoiaV aV antapedwken autw kai eqliben auton sfodra

54 meta de tauta apestreyen Trufwn kai AntiocoV met autou paidarion newteron kai ebasileusen kai epeqeto diadhma

55 kai episunhcqhsan proV auton pasai ai dunameiV aV apeskorakisen DhmhtrioV kai epolemhsan proV auton kai efugen kai etropwqh

56 kai elaben Trufwn ta qhria kai katekrathsen thV AntioceiaV

57 kai egrayen AntiocoV o newteroV Iwnaqh legwn isthmi soi thn arcierwsunhn kai kaqisthmi se epi twn tessarwn nomwn kai einai se twn filwn tou basilewV

58 kai apesteilen autw cruswmata kai diakonian kai edwken autw exousian pinein en cruswmasin kai einai en porfura kai ecein porphn crushn

59 kai Simwna ton adelfon autou katesthsen strathgon apo thV klimakoV Turou ewV twn oriwn Aiguptou

60 kai exhlqen Iwnaqan kai dieporeueto peran tou potamou kai en taiV polesin kai hqroisqhsan proV auton pasa dunamiV SuriaV eiV summacian kai hlqen eiV Askalwna kai aphnthsan autw oi ek thV polewV endoxwV

61 kai aphlqen ekeiqen eiV Gazan kai apekleisan oi apo GazhV kai periekaqisen peri authn kai enepurisen ta peripolia authV en puri kai eskuleusen auta

62 kai hxiwsan oi apo GazhV Iwnaqan kai edwken autoiV dexiaV kai elaben touV uiouV twn arcontwn autwn eiV omhra kai exapesteilen autouV eiV Ierousalhm kai dihlqen thn cwran ewV Damaskou

63 kai hkousen Iwnaqan oti parhsan oi arconteV Dhmhtriou eiV KhdeV thn en th Galilaia meta dunamewV pollhV boulomenoi metasthsai auton thV creiaV

64 kai sunhnthsen autoiV ton de adelfon autou Simwna katelipen en th cwra

65 kai parenebalen Simwn epi Baiqsoura kai epolemei authn hmeraV pollaV kai sunekleisen authn

66 kai hxiwsan auton tou dexiaV labein kai edwken autoiV kai exebalen autouV ekeiqen kai katelabeto thn polin kai eqeto ep authn frouran

67 kai Iwnaqan kai h parembolh autou parenebalon epi to udwr tou Gennhsar kai wrqrisan to prwi eiV to pedion Aswr

68 kai idou h parembolh allofulwn aphnta autw en tw pediw kai exebalon enedron ep auton en toiV oresin autoi de aphnthsan ex enantiaV

69 ta de enedra exanesthsan ek twn topwn autwn kai sunhyan polemon

70 kai efugon oi para Iwnaqou panteV oude eiV kateleifqh ap autwn plhn MattaqiaV o tou Ayalwmou kai IoudaV o tou Calfi arconteV thV stratiaV twn dunamewn

71 kai dierrhxen Iwnaqan ta imatia autou kai epeqeto ghn epi thn kefalhn autou kai proshuxato

72 kai upestreyen proV autouV polemw kai etropwsato autouV kai efugon

73 kai eidon oi feugonteV par autou kai epestreyan ep auton kai ediwkon met autou ewV KedeV ewV thV parembolhV autwn kai parenebalon ekei

74 kai epeson ek twn allofulwn en th hmera ekeinh eiV andraV trisciliouV kai epestreyen Iwnaqan eiV Ierousalhm

 

12

1 kai eiden Iwnaqan oti o kairoV autw sunergei kai epelexato andraV kai apesteilen eiV Rwmhn sthsai kai ananewsasqai thn proV autouV filian

2 kai proV SpartiataV kai topouV eterouV apesteilen epistolaV kata ta auta

3 kai eporeuqhsan eiV Rwmhn kai eishlqon eiV to bouleuthrion kai eipon Iwnaqan o arciereuV kai to eqnoV twn Ioudaiwn apesteilen hmaV ananewsasqai thn filian eautoiV kai thn summacian kata to proteron

4 kai edwkan epistolaV autoiV proV autouV kata topon opwV propempwsin autouV eiV ghn Iouda met eirhnhV

5 kai touto to antigrafon twn epistolwn wn egrayen Iwnaqan toiV SpartiataiV

6 Iwnaqan arciereuV kai h gerousia tou eqnouV kai oi iereiV kai o loipoV dhmoV twn Ioudaiwn SpartiataiV toiV adelfoiV cairein

7 eti proteron apestalhsan epistolai proV Onian ton arcierea para Areiou tou basileuontoV en umin oti este adelfoi hmwn wV to antigrafon upokeitai

8 kai epedexato o OniaV ton andra ton apestalmenon endoxwV kai elaben taV epistolaV en aiV diesafeito peri summaciaV kai filiaV

9 hmeiV oun aprosdeeiV toutwn onteV paraklhsin econteV ta biblia ta agia ta en taiV cersin hmwn

10 epeiraqhmen aposteilai thn proV umaV adelfothta kai filian ananewsasqai proV to mh exallotriwqhnai umwn polloi gar kairoi dihlqon af ou apesteilate proV hmaV

11 hmeiV oun en panti kairw adialeiptwV en te taiV eortaiV kai taiV loipaiV kaqhkousaiV hmeraiV mimnhskomeqa umwn ef wn prosferomen qusiwn kai en taiV proseucaiV wV deon estin kai prepon mnhmoneuein adelfwn

12 eufrainomeqa de epi th doxh umwn

13 hmaV de ekuklwsan pollai qliyeiV kai polemoi polloi kai epolemhsan hmaV oi basileiV oi kuklw hmwn

14 ouk hboulomeqa oun parenoclhsai umin kai toiV loipoiV summacoiV kai filoiV hmwn en toiV polemoiV toutoiV

15 ecomen gar thn ex ouranou bohqeian bohqousan hmin kai errusqhmen apo twn ecqrwn kai etapeinwqhsan oi ecqroi hmwn

16 epelexamen oun Noumhnion Antiocou kai Antipatron IasonoV kai apestalkamen proV RwmaiouV ananewsasqai thn proV autouV filian kai summacian thn proteron

17 eneteilameqa oun autoiV kai proV umaV poreuqhnai kai aspasasqai umaV kai apodounai umin taV par hmwn epistolaV peri thV ananewsewV kai thV adelfothtoV hmwn

18 kai nun kalwV poihsete antifwnhsanteV hmin proV tauta

19 kai touto to antigrafon twn epistolwn wn apesteilan Onia

20 AreioV basileuV Spartiatwn Onia ierei megalw cairein

21 eureqh en grafh peri te twn Spartiatwn kai Ioudaiwn oti eisin adelfoi kai oti eisin ek genouV Abraam

22 kai nun af ou egnwmen tauta kalwV poihsete grafonteV hmin peri thV eirhnhV umwn

23 kai hmeiV de antigrafomen umin ta kthnh umwn kai h uparxiV umwn hmin estin kai ta hmwn umin estin entellomeqa oun opwV apaggeilwsin umin kata tauta

24 kai hkousen Iwnaqan oti epestreyan oi arconteV Dhmhtriou meta dunamewV pollhV uper to proteron tou polemhsai proV auton

25 kai aphren ex Ierousalhm kai aphnthsen autoiV eiV thn Amaqitin cwran ou gar edwken autoiV anochn tou embateusai eiV thn cwran autou

26 kai apesteilen kataskopouV eiV thn parembolhn autwn kai epestreyan kai aphggeilan autw oti outwV tassontai epipesein ep autouV thn nukta

27 wV de edu o hlioV epetaxen Iwnaqan toiV par autou grhgorein kai einai epi toiV oploiV etoimazesqai eiV polemon di olhV thV nuktoV kai exebalen profulakaV kuklw thV parembolhV

28 kai hkousan oi upenantioi oti htoimastai Iwnaqan kai oi par autou eiV polemon kai efobhqhsan kai epthxan th kardia autwn kai anekausan puraV en th parembolh autwn

29 Iwnaqan de kai oi par autou ouk egnwsan ewV prwi eblepon gar ta fwta kaiomena

30 kai katediwxen Iwnaqan opisw autwn kai ou katelaben autouV diebhsan gar ton Eleuqeron potamon

31 kai exeklinen Iwnaqan epi touV ArabaV touV kaloumenouV ZabadaiouV kai epataxen autouV kai elaben ta skula autwn

32 kai anazeuxaV hlqen eiV Damaskon kai diwdeusen en pash th cwra

33 kai Simwn exhlqen kai diwdeusen ewV AskalwnoV kai ta plhsion ocurwmata kai exeklinen eiV Iopphn kai prokatelabeto authn

34 hkousen gar oti boulontai to ocurwma paradounai toiV para Dhmhtriou kai eqeto ekei frouran opwV fulasswsin authn

35 kai epestreyen Iwnaqan kai exekklhsiasen touV presbuterouV tou laou kai ebouleueto met autwn tou oikodomhsai ocurwmata en th Ioudaia

36 kai prosuywsai ta teich Ierousalhm kai uywsai uyoV mega ana meson thV akraV kai thV polewV eiV to diacwrizein authn thV polewV ina h auth kata monaV opwV mhte agorazwsin mhte pwlwsin

37 kai sunhcqhsan tou oikodomein thn polin kai epesen tou teicouV tou ceimarrou tou ex aphliwtou kai epeskeuasen to kaloumenon Cafenaqa

38 kai Simwn wkodomhsen thn Adida en th Sefhla kai wcurwsen authn kai epesthsen quraV kai moclouV

39 kai ezhthsen Trufwn basileusai thV AsiaV kai periqesqai to diadhma kai ekteinai ceira ep Antiocon ton basilea

40 kai eulabhqh mhpote ouk eash auton Iwnaqan kai mhpote polemhsh proV auton kai ezhtei sullabein auton tou apolesai kai aparaV hlqen eiV Baiqsan

41 kai exhlqen Iwnaqan eiV apanthsin autw en tessarakonta ciliasin andrwn epilelegmenaiV eiV parataxin kai hlqen eiV Baiqsan

42 kai eiden Trufwn oti hlqen meta dunamewV pollhV kai ekteinai ceiraV ep auton eulabhqh

43 kai epedexato auton endoxwV kai sunesthsen auton pasin toiV filoiV autou kai edwken autw domata kai epetaxen toiV filoiV autou kai taiV dunamesin autou upakouein autou wV autou

44 kai eipen tw Iwnaqan ina ti ekopwsaV panta ton laon touton polemou mh enesthkotoV hmin

45 kai nun aposteilon autouV eiV touV oikouV autwn epilexai de seautw andraV oligouV oitineV esontai meta sou kai deuro met emou eiV Ptolemaida kai paradwsw soi authn kai ta loipa ocurwmata kai taV dunameiV taV loipaV kai pantaV touV epi twn creiwn kai epistreyaV apeleusomai toutou gar carin pareimi

46 kai empisteusaV autw epoihsen kaqwV eipen kai exapesteilen taV dunameiV kai aphlqon eiV ghn Iouda

47 katelipen de meq eautou andraV trisciliouV wn disciliouV afhken en th Galilaia cilioi de sunhlqon autw

48 wV de eishlqen Iwnaqan eiV Ptolemaida apekleisan oi PtolemaeiV taV pulaV kai sunelabon auton kai pantaV touV suneiselqontaV met autou apekteinan en romfaia

49 kai apesteilen Trufwn dunameiV kai ippon eiV thn Galilaian kai to pedion to mega tou apolesai pantaV touV para Iwnaqou

50 kai epegnwsan oti sunelhmfqh kai apolwlen kai oi met autou kai parekalesan eautouV kai eporeuonto sunestrammenoi etoimoi eiV polemon

51 kai eidon oi diwkonteV oti peri yuchV autoiV estin kai epestreyan

52 kai hlqon panteV met eirhnhV eiV ghn Iouda kai epenqhsan ton Iwnaqan kai touV met autou kai efobhqhsan sfodra kai epenqhsen paV Israhl penqoV mega

53 kai ezhthsan panta ta eqnh ta kuklw autwn ektriyai autouV eipon gar ouk ecousin arconta kai bohqounta nun oun polemhswmen autouV kai exarwmen ex anqrwpwn to mnhmosunon autwn

 

13

1 kai hkousen Simwn oti sunhgagen Trufwn dunamin pollhn tou elqein eiV ghn Iouda kai ektriyai authn

2 kai eiden ton laon oti entromoV estin kai ekfoboV kai anebh eiV Ierousalhm kai hqroisen ton laon

3 kai parekalesen autouV kai eipen autoiV autoi oidate osa egw kai oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou epoihsamen peri twn nomwn kai twn agiwn kai touV polemouV kai taV stenocwriaV aV eidomen

4 toutou carin apwlonto oi adelfoi mou panteV carin tou Israhl kai kateleifqhn egw monoV

5 kai nun mh moi genoito feisasqai mou thV yuchV en panti kairw qliyewV ou gar eimi kreisswn twn adelfwn mou

6 plhn ekdikhsw peri tou eqnouV mou kai peri twn agiwn kai peri twn gunaikwn kai teknwn umwn oti sunhcqhsan panta ta eqnh ektriyai hmaV ecqraV carin

7 kai anezwpurhsen to pneuma tou laou ama tou akousai twn logwn toutwn

8 kai apekriqhsan fwnh megalh legonteV su ei hmwn hgoumenoV anti Ioudou kai Iwnaqou tou adelfou sou

9 polemhson ton polemon hmwn kai panta osa an eiphV hmin poihsomen

10 kai sunhgagen pantaV touV andraV touV polemistaV kai etacunen tou telesai ta teich Ierousalhm kai wcurwsen authn kukloqen

11 kai apesteilen Iwnaqan ton tou Ayalwmou kai met autou dunamin ikanhn eiV Iopphn kai exebalen touV ontaV en auth kai emeinen ekei en auth

12 kai aphren Trufwn apo PtolemaidoV meta dunamewV pollhV elqein eiV ghn Iouda kai Iwnaqan met autou en fulakh

13 Simwn de parenebalen en AdidoiV kata proswpon tou pediou

14 kai epegnw Trufwn oti anesth Simwn anti Iwnaqou tou adelfou autou kai oti sunaptein autw mellei polemon kai apesteilen proV auton presbeiV legwn

15 peri arguriou ou wfeilen Iwnaqan o adelfoV sou eiV to basilikon di aV eicen creiaV sunecomen auton

16 kai nun aposteilon arguriou talanta ekaton kai duo twn uiwn autou omhra opwV mh afeqeiV apostathsh af hmwn kai afhsomen auton

17 kai egnw Simwn oti dolw lalousin proV auton kai pempei tou labein to argurion kai ta paidaria mhpote ecqran arh megalhn proV ton laon

18 legonteV oti ouk apesteila autw to argurion kai ta paidaria apwleto

19 kai apesteilen ta paidaria kai ta ekaton talanta kai dieyeusato kai ouk afhken ton Iwnaqan

20 kai meta tauta hlqen Trufwn tou embateusai eiV thn cwran kai ektriyai authn kai ekuklwsan odon thn eiV Adwra kai Simwn kai h parembolh autou antiparhgen autw eiV panta topon ou an eporeueto

21 oi de ek thV akraV apestellon proV Trufwna presbeutaV kataspeudontaV auton tou elqein proV autouV dia thV erhmou kai aposteilai autoiV trofaV

22 kai htoimasen Trufwn pasan thn ippon autou elqein kai en th nukti ekeinh hn ciwn pollh sfodra kai ouk hlqen dia thn ciona kai aphren kai hlqen eiV thn Galaaditin

23 wV de hggisen thV Baskama apekteinen ton Iwnaqan kai etafh ekei

24 kai epestreyen Trufwn kai aphlqen eiV thn ghn autou

25 kai apesteilen Simwn kai elaben ta osta Iwnaqou tou adelfou autou kai eqayen auton en Mwdein polei twn paterwn autou

26 kai ekoyanto auton paV Israhl kopeton megan kai epenqhsan auton hmeraV pollaV

27 kai wkodomhsen Simwn epi ton tafon tou patroV autou kai twn adelfwn autou kai uywsen auton th orasei liqw xestw ek twn opisqen kai emprosqen

28 kai esthsen epta puramidaV mian katenanti thV miaV tw patri kai th mhtri kai toiV tessarsin adelfoiV

29 kai tautaiV epoihsen mhcanhmata periqeiV stulouV megalouV kai epoihsen epi toiV stuloiV panopliaV eiV onoma aiwnion kai para taiV panopliaiV ploia eggeglummena eiV to qewreisqai upo pantwn twn pleontwn thn qalassan

30 outoV o tafoV on epoihsen en Mwdein ewV thV hmeraV tauthV

31 o de Trufwn eporeueto dolw meta Antiocou tou basilewV tou newterou kai apekteinen auton

32 kai ebasileusen ant autou kai perieqeto to diadhma thV AsiaV kai epoihsen plhghn megalhn epi thV ghV

33 kai wkodomhsen Simwn ta ocurwmata thV IoudaiaV kai perieteicisen purgoiV uyhloiV kai teicesin megaloiV kai pulaiV kai mocloiV kai eqeto brwmata en toiV ocurwmasin

34 kai epelexen Simwn andraV kai apesteilen proV Dhmhtrion ton basilea tou poihsai afesin th cwra oti pasai ai praxeiV TrufwnoV hsan arpagai

35 kai apesteilen autw DhmhtrioV o basileuV kata touV logouV toutouV kai apekriqh autw kai egrayen autw epistolhn toiauthn

36 basileuV DhmhtrioV Simwni arcierei kai filw basilewn kai presbuteroiV kai eqnei Ioudaiwn cairein

37 ton stefanon ton crusoun kai thn bainhn hn apesteilate kekomismeqa kai etoimoi esmen tou poiein umin eirhnhn megalhn kai grafein toiV epi twn creiwn tou afienai umin ta afemata

38 kai osa esthsamen proV umaV esthken kai ta ocurwmata a wkodomhsate uparcetw umin

39 afiemen de agnohmata kai ta amarthmata ewV thV shmeron hmeraV kai ton stefanon on wfeilete kai ei ti allo etelwneito en Ierousalhm mhketi telwneisqw

40 kai ei tineV epithdeioi umwn grafhnai eiV touV peri hmaV eggrafesqwsan kai ginesqw ana meson hmwn eirhnh

41 etouV ebdomhkostou kai ekatostou hrqh o zugoV twn eqnwn apo tou Israhl

42 kai hrxato o laoV grafein en taiV suggrafaiV kai sunallagmasin etouV prwtou epi SimwnoV arcierewV megalou kai strathgou kai hgoumenou Ioudaiwn

43 en taiV hmeraiV ekeinaiV parenebalen epi Gazara kai ekuklwsen authn parembolaiV kai epoihsen eleopolin kai proshgagen th polei kai epataxen purgon ena kai katelabeto

44 kai exhllonto oi en th eleopolei eiV thn polin kai egeneto kinhma mega en th polei

45 kai anebhsan oi en th polei sun gunaixin kai toiV teknoiV epi to teicoV dierrhcoteV ta imatia autwn kai ebohsan fwnh megalh axiounteV Simwna dexiaV autoiV dounai

46 kai eipan mh hmin crhsh kata taV ponhriaV hmwn alla kata to eleoV sou

47 kai suneluqh autoiV Simwn kai ouk epolemhsen autouV kai exebalen autouV ek thV polewV kai ekaqarisen taV oikiaV en aiV hn ta eidwla kai outwV eishlqen eiV authn umnwn kai eulogwn

48 kai exebalen ex authV pasan akaqarsian kai katwkisen en auth andraV oitineV ton nomon poihswsin kai proswcurwsen authn kai wkodomhsen eautw en auth oikhsin

49 oi de ek thV akraV en Ierousalhm ekwluonto ekporeuesqai kai eisporeuesqai eiV thn cwran agorazein kai pwlein kai epeinasan sfodra kai apwlonto ex autwn ikanoi tw limw

50 kai ebohsan proV Simwna dexiaV labein kai edwken autoiV kai exebalen autouV ekeiqen kai ekaqarisen thn akran apo twn miasmatwn

51 kai eishlqon eiV authn th trith kai eikadi tou deuterou mhnoV etouV prwtou kai ebdomhkostou kai ekatostou meta ainesewV kai baiwn kai en kinuraiV kai en kumbaloiV kai en nablaiV kai en umnoiV kai en wdaiV oti sunetribh ecqroV megaV ex Israhl

52 kai esthsen kat eniauton tou agein thn hmeran tauthn meta eufrosunhV kai proswcurwsen to oroV tou ierou to para thn akran kai wkei ekei autoV kai oi par autou

53 kai eiden Simwn ton Iwannhn uion autou oti anhr estin kai eqeto auton hgoumenon twn dunamewn paswn kai wkei en GazaroiV

 

14

1 kai en etei deuterw kai ebdomhkostw kai ekatostw sunhgagen DhmhtrioV o basileuV taV dunameiV autou kai eporeuqh eiV Mhdian tou epispasasqai bohqeian eautw opwV polemhsh ton Trufwna

2 kai hkousen ArsakhV o basileuV thV PersidoV kai MhdiaV oti eishlqen DhmhtrioV eiV ta oria autou kai apesteilen ena twn arcontwn autou sullabein auton zwnta

3 kai eporeuqh kai epataxen thn parembolhn Dhmhtriou kai sunelaben auton kai hgagen auton proV Arsakhn kai eqeto auton en fulakh

4 kai hsucasen h gh Iouda pasaV taV hmeraV SimwnoV kai ezhthsen agaqa tw eqnei autou kai hresen autoiV h exousia autou kai h doxa autou pasaV taV hmeraV

5 kai meta pashV thV doxhV autou elaben thn Iopphn eiV limena kai epoihsen eisodon taiV nhsoiV thV qalasshV

6 kai eplatunen ta oria tw eqnei autou kai ekrathsen thV cwraV

7 kai sunhgagen aicmalwsian pollhn kai ekurieusen Gazarwn kai Baiqsourwn kai thV akraV kai exhren taV akaqarsiaV ex authV kai ouk hn o antikeimenoV autw

8 kai hsan gewrgounteV thn ghn autwn met eirhnhV kai h gh edidou ta genhmata authV kai ta xula twn pediwn ton karpon autwn

9 presbuteroi en taiV plateiaiV ekaqhnto panteV peri agaqwn ekoinologounto kai oi neaniskoi enedusanto doxaV kai stolaV polemou

10 taiV polesin ecorhghsen brwmata kai etaxen autaV en skeuesin ocurwsewV ewV otou wnomasqh to onoma thV doxhV autou ewV akrou ghV

11 epoihsen eirhnhn epi thV ghV kai eufranqh Israhl eufrosunhn megalhn

12 kai ekaqisen ekastoV upo thn ampelon autou kai thn sukhn autou kai ouk hn o ekfobwn autouV

13 kai exelipen polemwn autouV epi thV ghV kai oi basileiV sunetribhsan en taiV hmeraiV ekeinaiV

14 kai esthrisen pantaV touV tapeinouV tou laou autou ton nomon exezhthsen kai exhren panta anomon kai ponhron

15 ta agia edoxasen kai eplhqunen ta skeuh twn agiwn

16 kai hkousqh en Rwmh oti apeqanen Iwnaqan kai ewV SparthV kai eluphqhsan sfodra

17 wV de hkousan oti Simwn o adelfoV autou gegonen arciereuV ant autou kai autoV epikratei thV cwraV kai twn polewn twn en auth

18 egrayan proV auton deltoiV calkaiV tou ananewsasqai proV auton filian kai summacian hn esthsan proV Ioudan kai Iwnaqan touV adelfouV autou

19 kai anegnwsqhsan enwpion thV ekklhsiaV en Ierousalhm

20 kai touto to antigrafon twn epistolwn wn apesteilan oi Spartiatai Spartiatwn arconteV kai h poliV Simwni ierei megalw kai toiV presbuteroiV kai toiV iereusin kai tw loipw dhmw twn Ioudaiwn adelfoiV cairein

21 oi presbeutai oi apostalenteV proV ton dhmon hmwn aphggeilan hmin peri thV doxhV umwn kai timhV kai hufranqhmen epi th efodw autwn

22 kai anegrayamen ta up autwn eirhmena en taiV boulaiV tou dhmou outwV NoumhnioV Antiocou kai AntipatroV IasonoV presbeutai Ioudaiwn hlqon proV hmaV ananeoumenoi thn proV hmaV filian

23 kai hresen tw dhmw epidexasqai touV andraV endoxwV kai tou qesqai to antigrafon twn logwn autwn en toiV apodedeigmenoiV tw dhmw biblioiV tou mnhmosunon ecein ton dhmon twn Spartiatwn to de antigrafon toutwn egrayan Simwni tw arcierei

24 meta tauta apesteilen Simwn ton Noumhnion eiV Rwmhn econta aspida crushn megalhn olkhn mnwn ciliwn eiV to sthsai proV autouV thn summacian

25 wV de hkousen o dhmoV twn logwn toutwn eipan tina carin apodwsomen Simwni kai toiV uioiV autou

26 esthrisen gar autoV kai oi adelfoi autou kai o oikoV tou patroV autou kai epolemhsen touV ecqrouV Israhl ap autwn kai esthsan autw eleuqerian kai kategrayan en deltoiV calkaiV kai eqento en sthlaiV en orei Siwn

27 kai touto to antigrafon thV grafhV oktwkaidekath Eloul etouV deuterou kai ebdomhkostou kai ekatostou kai touto triton etoV epi SimwnoV arcierewV megalou en asaramel

28 epi sunagwghV megalhV ierewn kai laou kai arcontwn eqnouV kai twn presbuterwn thV cwraV egnwrisen hmin

29 epei pollakiV egenhqhsan polemoi en th cwra Simwn de uioV Mattaqiou iereuV twn uiwn Iwarib kai oi adelfoi autou edwkan autouV tw kindunw kai antesthsan toiV upenantioiV tou eqnouV autwn opwV staqh ta agia autwn kai o nomoV kai doxh megalh edoxasan to eqnoV autwn

30 kai hqroisen Iwnaqan to eqnoV autwn kai egenhqh autoiV arciereuV kai proseteqh proV ton laon autou

31 kai eboulhqhsan oi ecqroi autwn embateusai eiV thn cwran autwn kai ekteinai ceiraV epi ta agia autwn

32 tote antesth Simwn kai epolemhse peri tou eqnouV autou kai edapanhsen crhmata polla twn eautou kai oplodothsen touV andraV thV dunamewV tou eqnouV autou kai edwken autoiV oywnia

33 kai wcurwsen taV poleiV thV IoudaiaV kai thn Baiqsouran thn epi twn oriwn thV IoudaiaV ou hn ta opla twn polemiwn to proteron kai eqeto ekei frouran andraV IoudaiouV

34 kai Iopphn wcurwsen thn epi thV qalasshV kai thn Gazaran thn epi twn oriwn Azwtou en h wkoun oi polemioi to proteron kai katwkisen ekei IoudaiouV kai osa epithdeia hn proV th toutwn epanorqwsei eqeto en autoiV

35 kai eiden o laoV thn pistin tou SimwnoV kai thn doxan hn ebouleusato poihsai tw eqnei autou kai eqento auton hgoumenon autwn kai arcierea dia to auton pepoihkenai panta tauta kai thn dikaiosunhn kai thn pistin hn sunethrhsen tw eqnei autou kai exezhthsen panti tropw uywsai ton laon autou

36 kai en taiV hmeraiV autou euodwqh en taiV cersin autou tou exarqhnai ta eqnh ek thV cwraV autwn kai touV en th polei Dauid touV en Ierousalhm oi epoihsan autoiV akran ex hV exeporeuonto kai emiainon kuklw twn agiwn kai epoioun plhghn megalhn en th agneia

37 kai katwkisen en auth andraV IoudaiouV kai wcurwsen authn proV asfaleian thV cwraV kai thV polewV kai uywsen ta teich thV Ierousalhm

38 kai o basileuV DhmhtrioV esthsen autw thn arcierwsunhn kata tauta

39 kai epoihsen auton twn filwn autou kai edoxasen auton doxh megalh

40 hkousen gar oti proshgoreuntai oi Ioudaioi upo Rwmaiwn filoi kai summacoi kai adelfoi kai oti aphnthsan toiV presbeutaiV SimwnoV endoxwV

41 kai oti oi Ioudaioi kai oi iereiV eudokhsan tou einai autwn Simwna hgoumenon kai arcierea eiV ton aiwna ewV tou anasthnai profhthn piston

42 kai tou einai ep autwn strathgon kai opwV melh autw peri twn agiwn kaqistanai di autou epi twn ergwn autwn kai epi thV cwraV kai epi twn oplwn kai epi twn ocurwmatwn

43 kai opwV melh autw peri twn agiwn kai opwV akouhtai upo pantwn kai opwV grafwntai epi tw onomati autou pasai suggrafai en th cwra kai opwV periballhtai porfuran kai crusoforh

44 kai ouk exestai ouqeni tou laou kai twn ierewn aqethsai ti toutwn kai anteipein toiV up autou rhqhsomenoiV kai episustreyai sustrofhn en th cwra aneu autou kai periballesqai porfuran kai emporpousqai porphn crushn

45 oV d an para tauta poihsh h aqethsh ti toutwn enocoV estai

46 kai eudokhsen paV o laoV qesqai Simwni poihsai kata touV logouV toutouV

47 kai epedexato Simwn kai eudokhsen arcierateuein kai einai strathgoV kai eqnarchV twn Ioudaiwn kai ierewn kai tou prostathsai pantwn

48 kai thn grafhn tauthn eipon qesqai en deltoiV calkaiV kai sthsai autaV en peribolw twn agiwn en topw epishmw

49 ta de antigrafa autwn qesqai en tw gazofulakiw opwV ech Simwn kai oi uioi autou

 

15

1 kai apesteilen AntiocoV uioV Dhmhtriou tou basilewV epistolaV apo twn nhswn thV qalasshV Simwni ierei kai eqnarch twn Ioudaiwn kai panti tw eqnei

2 kai hsan periecousai ton tropon touton basileuV AntiocoV Simwni ierei megalw kai eqnarch kai eqnei Ioudaiwn cairein

3 epei tineV loimoi katekrathsan thV basileiaV twn paterwn hmwn boulomai de antipoihsasqai thV basileiaV opwV apokatasthsw authn wV hn to proteron exenologhsa de plhqoV dunamewn kai kateskeuasa ploia polemika

4 boulomai de ekbhnai kata thn cwran opwV metelqw touV katefqarkotaV thn cwran hmwn kai touV hrhmwkotaV poleiV pollaV en th basileia mou

5 nun oun isthmi soi panta ta afemata a afhkan soi oi pro emou basileiV kai osa alla domata afhkan soi

6 kai epetreya soi poihsai komma idion nomisma th cwra sou

7 Ierousalhm de kai ta agia einai eleuqera kai panta ta opla osa kateskeuasaV kai ta ocurwmata a wkodomhsaV wn krateiV menetw soi

8 kai pan ofeilhma basilikon kai ta esomena basilika apo tou nun kai eiV ton apanta cronon afiesqw soi

9 wV d an krathswmen thV basileiaV hmwn doxasomen se kai to eqnoV sou kai to ieron doxh megalh wste faneran genesqai thn doxan umwn en pash th gh

10 etouV tetartou kai ebdomhkostou kai ekatostou exhlqen AntiocoV eiV thn ghn twn paterwn autou kai sunhlqon proV auton pasai ai dunameiV wste oligouV einai sun Trufwni

11 kai ediwxen auton AntiocoV kai hlqen eiV Dwra feugwn thn epi qalasshV

12 hdei gar oti episunhktai ep auton ta kaka kai afhkan auton ai dunameiV

13 kai parenebalen AntiocoV epi Dwra kai sun autw dwdeka muriadeV andrwn polemistwn kai oktakiscilia ippoV

14 kai ekuklwsen thn polin kai ta ploia apo qalasshV sunhyan kai eqlibe thn polin apo thV ghV kai thV qalasshV kai ouk eiasen oudena ekporeuesqai oude eisporeuesqai

15 kai hlqen NoumhnioV kai oi par autou ek RwmhV econteV epistolaV toiV basileusin kai taiV cwraiV en aiV egegrapto tade

16 LeukioV upatoV Rwmaiwn Ptolemaiw basilei cairein

17 oi presbeutai twn Ioudaiwn hlqon proV hmaV filoi hmwn kai summacoi ananeoumenoi thn ex archV filian kai summacian apestalmenoi apo SimwnoV tou arcierewV kai tou dhmou twn Ioudaiwn

18 hnegkan de aspida crushn apo mnwn ciliwn

19 hresen oun hmin grayai toiV basileusin kai taiV cwraiV opwV mh ekzhthswsin autoiV kaka kai mh polemhswsin autouV kai taV poleiV autwn kai thn cwran autwn kai ina mh summacwsin toiV polemousin proV autouV

20 edoxen de hmin dexasqai thn aspida par autwn

21 ei tineV oun loimoi diapefeugasin ek thV cwraV autwn proV umaV paradote autouV Simwni tw arcierei opwV ekdikhsh autouV kata ton nomon autwn

22 kai tauta egrayen Dhmhtriw tw basilei kai Attalw kai Ariaraqh kai Arsakh

23 kai eiV pasaV taV cwraV kai Samyamh kai SpartiataiV kai eiV Dhlon kai eiV Mundon kai eiV Sikuwna kai eiV thn Karian kai eiV Samon kai eiV thn Pamfulian kai eiV Lukian kai eiV Alikarnasson kai eiV Rodon kai eiV Fashlida kai eiV Kw kai eiV Sidhn kai eiV Aradon kai Gortunan kai Knidon kai Kupron kai Kurhnhn

24 to de antigrafon toutwn egrayan Simwni tw arcierei

25 antiocoV de o basileuV parenebalen epi Dwra en th deutera prosagwn dia pantoV auth taV ceiraV kai mhcanaV poioumenoV kai sunekleisen ton Trufwna tou ekporeuesqai kai eisporeuesqai

26 kai apesteilen autw Simwn disciliouV andraV eklektouV summachsai autw kai argurion kai crusion kai skeuh ikana

27 kai ouk hbouleto auta dexasqai alla hqethsen panta osa suneqeto autw to proteron kai hllotriouto autw

28 kai apesteilen proV auton Aqhnobion ena twn filwn autou koinologhsomenon autw legwn umeiV katakrateite thV IopphV kai Gazarwn kai thV akraV thV en Ierousalhm poleiV thV basileiaV mou

29 ta oria autwn hrhmwsate kai epoihsate plhghn megalhn epi thV ghV kai ekurieusate topwn pollwn en th basileia mou

30 nun oun paradote taV poleiV aV katelabesqe kai touV forouV twn topwn wn katekurieusate ektoV twn oriwn thV IoudaiaV

31 ei de mh dote ant autwn pentakosia talanta arguriou kai thV katafqoraV hV katefqarkate kai twn forwn twn polewn alla talanta pentakosia ei de mh paragenomenoi ekpolemhsomen umaV

32 kai hlqen AqhnobioV o filoV tou basilewV eiV Ierousalhm kai eiden thn doxan SimwnoV kai kulikeion meta cruswmatwn kai argurwmatwn kai parastasin ikanhn kai existato kai aphggeilen autw touV logouV tou basilewV

33 kai apokriqeiV Simwn eipen autw oute ghn allotrian eilhfamen oute allotriwn kekrathkamen alla thV klhronomiaV twn paterwn hmwn upo de ecqrwn hmwn akritwV en tini kairw katekrathqh

34 hmeiV de kairon econteV antecomeqa thV klhronomiaV twn paterwn hmwn

35 peri de IopphV kai Gazarwn wn aiteiV autai epoioun en tw law plhghn megalhn kai thn cwran hmwn toutwn dwsomen talanta ekaton

36 kai ouk apekriqh autw logon apestreyen de meta qumou proV ton basilea kai aphggeilen autw touV logouV toutouV kai thn doxan SimwnoV kai panta osa eiden kai wrgisqh o basileuV orghn megalhn

37 trufwn de embaV eiV ploion efugen eiV Orqwsian

38 kai katesthsen o basileuV ton Kendebaion epistrathgon thV paraliaV kai dunameiV pezikaV kai ippikaV edwken autw

39 kai eneteilato autw paremballein kata proswpon thV IoudaiaV kai eneteilato autw oikodomhsai thn Kedrwn kai ocurwsai taV pulaV kai opwV polemh ton laon o de basileuV ediwke ton Trufwna

40 kai paregenhqh KendebaioV eiV Iamneian kai hrxato tou ereqizein ton laon kai embateuein eiV thn Ioudaian kai aicmalwtizein ton laon kai foneuein

41 kai wkodomhsen thn Kedrwn kai apetaxen ekei ippeiV kai dunameiV opwV ekporeuomenoi exodeuwsin taV odouV thV IoudaiaV kaqa sunetaxen autw o basileuV

 

16

1 kai anebh IwannhV ek Gazarwn kai aphggeilen Simwni tw patri autou a sunetelesen KendebaioV

2 kai ekalesen Simwn touV duo uiouV autou touV presbuterouV Ioudan kai Iwannhn kai eipen autoiV egw kai oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou epolemhsamen touV polemouV Israhl apo neothtoV ewV thV shmeron hmeraV kai euodwqh en taiV cersin hmwn rusasqai ton Israhl pleonakiV

3 nuni de geghraka kai umeiV de en tw eleei ikanoi este en toiV etesin ginesqe ant emou kai tou adelfou mou kai exelqonteV upermaceite uper tou eqnouV hmwn h de ek tou ouranou bohqeia estw meq umwn

4 kai epelexen ek thV cwraV eikosi ciliadaV andrwn polemistwn kai ippeiV kai eporeuqhsan epi ton Kendebaion kai ekoimhqhsan en Mwdein

5 kai anastanteV to prwi eporeuqhsan eiV to pedion kai idou dunamiV pollh eiV sunanthsin autoiV pezikh kai ippeiV kai ceimarrouV hn ana meson autwn

6 kai parenebale kata proswpon autwn autoV kai o laoV autou kai eiden ton laon deiloumenon diaperasai ton ceimarroun kai dieperasen prwtoV kai eidon auton oi andreV kai dieperasan katopisqen autou

7 kai dieilen ton laon kai touV ippeiV en mesw twn pezwn hn de ippoV twn upenantiwn pollh sfodra

8 kai esalpisan taiV salpigxin kai etropwqh KendebaioV kai h parembolh autou kai epeson ex autwn traumatiai polloi oi de kataleifqenteV efugon eiV to ocurwma

9 tote etraumatisqh IoudaV o adelfoV Iwannou IwannhV de katediwxen autouV ewV hlqen eiV Kedrwn hn wkodomhsen

10 kai efugon eiV touV purgouV touV en toiV agroiV Azwtou kai enepurisen authn en puri kai epeson ex autwn eiV andraV disciliouV kai apestreyen eiV thn Ioudaian meta eirhnhV

11 kai PtolemaioV o tou Aboubou hn kaqestamenoV strathgoV eiV to pedion Iericw kai escen argurion kai crusion polu

12 hn gar gambroV tou arcierewV

13 kai uywqh h kardia autou kai eboulhqh katakrathsai thV cwraV kai ebouleueto dolw kata SimwnoV kai twn uiwn autou arai autouV

14 Simwn de hn efodeuwn taV poleiV taV en th cwra kai frontizwn thV epimeleiaV autwn kai katebh eiV Iericw autoV kai MattaqiaV kai IoudaV oi uioi autou etouV ebdomou kai ebdomhkostou kai ekatostou en mhni endekatw outoV o mhn Sabat

15 kai upedexato autouV o tou Aboubou eiV to ocurwmation to kaloumenon Dwk meta dolou o wkodomhsen kai epoihsen autoiV poton megan kai enekruyen ekei andraV

16 kai ote emequsqh Simwn kai oi uioi autou exanesth PtolemaioV kai oi par autou kai elabon ta opla autwn kai epeishlqon tw Simwni eiV to sumposion kai apekteinan auton kai touV duo uiouV autou kai tinaV twn paidariwn autou

17 kai epoihsen aqesian megalhn kai apedwken kaka anti agaqwn

18 kai egrayen tauta PtolemaioV kai apesteilen tw basilei opwV aposteilh autw dunameiV eiV bohqeian kai paradw thn cwran autwn kai taV poleiV

19 kai apesteilen eterouV eiV Gazara arai ton Iwannhn kai toiV ciliarcoiV apesteilen epistolaV paragenesqai proV auton opwV dw autoiV argurion kai crusion kai domata

20 kai eterouV apesteilen katalabesqai thn Ierousalhm kai to oroV tou ierou

21 kai prodramwn tiV aphggeilen Iwannh eiV Gazara oti apwleto o pathr autou kai oi adelfoi autou kai oti apestalken kai se apokteinai

22 kai akousaV exesth sfodra kai sunelaben touV andraV touV elqontaV apolesai auton kai apekteinen autouV epegnw gar oti ezhtoun auton apolesai

23 kai ta loipa twn logwn Iwannou kai twn polemwn autou kai twn andragaqiwn autou wn hndragaqhsen kai thV oikodomhV twn teicwn wn wkodomhsen kai twn praxewn autou

24 idou tauta gegraptai epi bibliw hmerwn arcierwsunhV autou af ou egenhqh arciereuV meta ton patera autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Maccabees II