MAKKABAIWN B

1

1 toiV adelfoiV toiV kat Aigupton IoudaioiV cairein oi adelfoi oi en IerosolumoiV Ioudaioi kai oi en th cwra thV IoudaiaV eirhnhn agaqhn

2 kai agaqopoihsai umin o qeoV kai mnhsqeih thV diaqhkhV autou thV proV Abraam kai Isaak kai Iakwb twn doulwn autou twn pistwn

3 kai dwh umin kardian pasin eiV to sebesqai auton kai poiein autou ta qelhmata kardia megalh kai yuch boulomenh

4 kai dianoixai thn kardian umwn en tw nomw autou kai en toiV prostagmasin kai eirhnhn poihsai

5 kai epakousai umwn twn dehsewn kai katallageih umin kai mh umaV egkatalipoi en kairw ponhrw

6 kai nun wde esmen proseucomenoi peri umwn

7 basileuontoV Dhmhtriou etouV ekatostou exhkostou enatou hmeiV oi Ioudaioi gegrafamen umin en th qliyei kai en th akmh th epelqoush hmin en toiV etesin toutoiV af ou apesth Iaswn kai oi met autou apo thV agiaV ghV kai thV basileiaV

8 kai enepurisan ton pulwna kai execean aima aqwon kai edehqhmen tou kuriou kai eishkousqhmen kai proshnegkamen qusian kai semidalin kai exhyamen touV lucnouV kai proeqhkamen touV artouV

9 kai nun ina aghte taV hmeraV thV skhnophgiaV tou Caseleu mhnoV etouV ekatostou ogdohkostou kai ogdoou

10 oi en IerosolumoiV kai oi en th Ioudaia kai h gerousia kai IoudaV Aristoboulw didaskalw Ptolemaiou tou basilewV onti de apo tou twn cristwn ierewn genouV kai toiV en Aiguptw IoudaioiV cairein kai ugiainein

11 ek megalwn kindunwn upo tou qeou seswsmenoi megalwV eucaristoumen autw wV an proV basilea paratassomenoi

12 autoV gar exebrasen touV parataxamenouV en th agia polei

13 eiV thn Persida genomenoV gar o hgemwn kai h peri auton anupostatoV dokousa einai dunamiV katekophsan en tw thV NanaiaV ierw paralogismw crhsamenwn twn peri thn Nanaian ierewn

14 wV gar sunoikhswn auth paregeneto eiV ton topon o te AntiocoV kai oi sun autw filoi carin tou labein ta crhmata pleiona eiV fernhV logon

15 kai proqentwn auta twn ierewn tou Nanaiou kakeinou proselqontoV met oligwn eiV ton peribolon tou temenouV sugkleisanteV to ieron wV eishlqen AntiocoV

16 anoixanteV thn tou fatnwmatoV krupthn quran ballonteV petrouV sunekeraunwsan ton hgemona kai melh poihsanteV kai taV kefalaV afelonteV toiV exw parerriyan

17 kata panta euloghtoV hmwn o qeoV oV paredwken touV asebhsantaV

18 mellonteV agein en tw Caseleu pempth kai eikadi ton kaqarismon tou ierou deon hghsameqa diasafhsai umin ina kai autoi aghte skhnophgiaV kai tou puroV ote NeemiaV o oikodomhsaV to te ieron kai to qusiasthrion anhnegken qusiaV

19 kai gar ote eiV thn Persikhn hgonto hmwn oi patereV oi tote eusebeiV iereiV labonteV apo tou puroV tou qusiasthriou laqraiwV katekruyan en koilwmati freatoV taxin econtoV anudron en w kathsfalisanto wste pasin agnwston einai ton topon

20 dielqontwn de etwn ikanwn ote edoxen tw qew apostaleiV NeemiaV upo tou basilewV thV PersidoV touV ekgonouV twn ierewn twn apokruyantwn epemyen epi to pur wV de diesafhsan hmin mh eurhkenai pur alla udwr pacu ekeleusen autouV apobayantaV ferein

21 wV de anhnecqh ta twn qusiwn ekeleusen touV iereiV NeemiaV epirranai tw udati ta te xula kai ta epikeimena

22 wV de egeneto touto kai cronoV dihlqen o te hlioV anelamyen proteron epinefhV wn anhfqh pura megalh wste qaumasai pantaV

23 proseuchn de epoihsanto oi iereiV dapanwmenhV thV qusiaV oi te iereiV kai panteV katarcomenou Iwnaqou twn de loipwn epifwnountwn wV Neemiou

24 hn de h proseuch ton tropon ecousa touton kurie kurie o qeoV o pantwn ktisthV o foberoV kai iscuroV kai dikaioV kai elehmwn o monoV basileuV kai crhstoV

25 o monoV corhgoV o monoV dikaioV kai pantokratwr kai aiwnioV o diaswzwn ton Israhl ek pantoV kakou o poihsaV touV pateraV eklektouV kai agiasaV autouV

26 prosdexai thn qusian uper pantoV tou laou sou Israhl kai diafulaxon thn merida sou kai kaqagiason

27 episunagage thn diasporan hmwn eleuqerwson touV douleuontaV en toiV eqnesin touV exouqenhmenouV kai bdeluktouV epide kai gnwtwsan ta eqnh oti su ei o qeoV hmwn

28 basanison touV katadunasteuontaV kai exubrizontaV en uperhfania

29 katafuteuson ton laon sou eiV ton topon ton agion sou kaqwV eipen MwushV

30 oi de iereiV epeyallon touV umnouV

31 kaqwV de anhlwqh ta thV qusiaV kai to perileipomenon udwr o NeemiaV ekeleusen liqouV meizonaV katacein

32 wV de touto egenhqh flox anhfqh tou de apo tou qusiasthriou antilamyantoV fwtoV edapanhqh

33 wV de faneron egenhqh to pragma kai dihggelh tw basilei twn Perswn oti eiV ton topon ou to pur ekruyan oi metacqenteV iereiV to udwr efanh af ou kai oi peri ton Neemian hgnisan ta thV qusiaV

34 perifraxaV de o basileuV ieron epoihsen dokimasaV to pragma

35 kai oiV ecarizeto o basileuV polla diafora elambanen kai metedidou

36 proshgoreusan de oi peri ton Neemian touto nefqar o diermhneuetai kaqarismoV kaleitai de para toiV polloiV nefqai

 

2

1 eurisketai de en taiV apografaiV IeremiaV o profhthV oti ekeleusen tou puroV labein touV metagenomenouV wV seshmantai

2 kai wV eneteilato toiV metagenomenoiV o profhthV douV autoiV ton nomon ina mh epilaqwntai twn prostagmatwn tou kuriou kai ina mh apoplanhqwsin taiV dianoiaiV bleponteV agalmata crusa kai argura kai ton peri auta kosmon

3 kai etera toiauta legwn parekalei mh aposthnai ton nomon apo thV kardiaV autwn

4 hn de en th grafh wV thn skhnhn kai thn kibwton ekeleusen o profhthV crhmatismou genhqentoV autw sunakolouqein wV de exhlqen eiV to oroV ou o MwushV anabaV eqeasato thn tou qeou klhronomian

5 kai elqwn o IeremiaV euren oikon antrwdh kai thn skhnhn kai thn kibwton kai to qusiasthrion tou qumiamatoV eishnegken ekei kai thn quran enefraxen

6 kai proselqonteV tineV twn sunakolouqountwn wste epishmanasqai thn odon kai ouk edunhqhsan eurein

7 wV de o IeremiaV egnw memyamenoV autoiV eipen oti kai agnwstoV o topoV estai ewV an sunagagh o qeoV episunagwghn tou laou kai ilewV genhtai

8 kai tote o kurioV anadeixei tauta kai ofqhsetai h doxa tou kuriou kai h nefelh wV epi Mwush edhlouto wV kai o Salwmwn hxiwsen ina o topoV kaqagiasqh megalwV

9 diesafeito de kai wV sofian ecwn anhnegken qusian egkainismou kai thV teleiwsewV tou ierou

10 kaqwV kai MwushV proshuxato proV kurion kai katebh pur ek tou ouranou kai ta thV qusiaV edapanhsen outwV kai Salwmwn proshuxato kai kataban to pur anhlwsen ta olokautwmata

11 kai eipen MwushV dia to mh bebrwsqai to peri thV amartiaV anhlwqh

12 wsautwV kai o Salwmwn taV oktw hmeraV hgagen

13 exhgounto de kai en taiV anagrafaiV kai en toiV upomnhmatismoiV toiV kata ton Neemian ta auta kai wV kataballomenoV biblioqhkhn episunhgagen ta peri twn basilewn biblia kai profhtwn kai ta tou Dauid kai epistolaV basilewn peri anaqematwn

14 wsautwV de kai IoudaV ta diapeptwkota dia ton gegonota polemon hmin episunhgagen panta kai estin par hmin

15 wn oun ean creian echte touV apokomiountaV umin apostellete

16 mellonteV oun agein ton kaqarismon egrayamen umin kalwV oun poihsete agonteV taV hmeraV

17 o de qeoV o swsaV ton panta laon autou kai apodouV thn klhronomian pasin kai to basileion kai to ierateuma kai ton agiasmon

18 kaqwV ephggeilato dia tou nomou elpizomen gar epi tw qew oti tacewV hmaV elehsei kai episunaxei ek thV upo ton ouranon eiV ton agion topon exeileto gar hmaV ek megalwn kakwn kai ton topon ekaqarisen

19 ta de kata ton Ioudan ton Makkabaion kai touV toutou adelfouV kai ton tou ierou tou megistou kaqarismon kai ton tou bwmou egkainismon

20 eti te touV proV Antiocon ton Epifanh kai ton toutou uion Eupatora polemouV

21 kai taV ex ouranou genomenaV epifaneiaV toiV uper tou Ioudaismou filotimwV andragaqhsasin wste thn olhn cwran oligouV ontaV lehlatein kai ta barbara plhqh diwkein

22 kai to peribohton kaq olhn thn oikoumenhn ieron anakomisasqai kai thn polin eleuqerwsai kai touV mellontaV kataluesqai nomouV epanorqwsai tou kuriou meta pashV epieikeiaV ilew genomenou autoiV

23 upo IaswnoV tou Kurhnaiou dedhlwmena dia pente bibliwn peirasomeqa di enoV suntagmatoV epitemein

24 sunorwnteV gar to cuma twn ariqmwn kai thn ousan duscereian toiV qelousin eiskukleisqai toiV thV istoriaV dihghmasin dia to plhqoV thV ulhV

25 efrontisamen toiV men boulomenoiV anaginwskein yucagwgian toiV de filofronousin eiV to dia mnhmhV analabein eukopian pasin de toiV entugcanousin wfeleian

26 kai hmin men toiV thn kakopaqeian epidedegmenoiV thV epitomhV ou radion idrwtoV de kai agrupniaV to pragma

27 kaqaper tw paraskeuazonti sumposion kai zhtounti thn eterwn lusiteleian ouk eucereV omwV dia thn twn pollwn eucaristian hdewV thn kakopaqeian upoisomen

28 to men diakriboun peri ekastwn tw suggrafei paracwrhsanteV to de epiporeuesqai toiV upogrammoiV thV epitomhV diaponounteV

29 kaqaper gar thV kainhV oikiaV arcitektoni thV olhV katabolhV frontisteon tw de egkaiein kai zwgrafein epiceirounti ta epithdeia proV diakosmhsin exetasteon outwV dokw kai epi hmwn

30 to men embateuein kai peripaton poieisqai logwn kai polupragmonein en toiV kata meroV tw thV istoriaV archgeth kaqhkei

31 to de suntomon thV lexewV metadiwkein kai to exergastikon thV pragmateiaV paraiteisqai tw thn metafrasin poioumenw sugcwrhteon

32 enteuqen oun arxwmeqa thV dihghsewV toiV proeirhmenoiV tosouton epizeuxanteV euhqeV gar to men pro thV istoriaV pleonazein thn de istorian epitemein

 

3

1 thV agiaV polewV katoikoumenhV meta pashV eirhnhV kai twn nomwn oti kallista sunthroumenwn dia thn Oniou tou arcierewV eusebeian te kai misoponhrian

2 sunebainen kai autouV touV basileiV timan ton topon kai to ieron apostolaiV taiV kratistaiV doxazein

3 wste kai Seleukon ton thV AsiaV basilea corhgein ek twn idiwn prosodwn panta ta proV taV leitourgiaV twn qusiwn epiballonta dapanhmata

4 Simwn de tiV ek thV Beniamin fulhV prostathV tou ierou kaqestamenoV dihnecqh tw arcierei peri thV kata thn polin agoranomiaV

5 kai nikhsai ton Onian mh dunamenoV hlqen proV Apollwnion Qarseou ton kat ekeinon ton kairon KoilhV SuriaV kai FoinikhV strathgon

6 kai proshggeilen peri tou crhmatwn amuqhtwn gemein to en IerosolumoiV gazofulakion wste to plhqoV twn diaforwn anariqmhton einai kai mh proshkein auta proV ton twn qusiwn logon einai de dunaton upo thn tou basilewV exousian pesein tauta

7 summeixaV de o ApollwnioV tw basilei peri twn mhnuqentwn autw crhmatwn enefanisen o de proceirisamenoV Hliodwron ton epi twn pragmatwn apesteilen douV entolaV thn twn proeirhmenwn crhmatwn ekkomidhn poihsasqai

8 euqewV de o HliodwroV epoieito thn poreian th men emfasei wV taV kata Koilhn Surian kai Foinikhn poleiV efodeusai tw pragmati de thn tou basilewV proqesin epitelein

9 paragenhqeiV de eiV Ierosoluma kai filofronwV upo tou arcierewV thV polewV apodecqeiV aneqeto peri tou gegonotoV emfanismou kai tinoV eneken parestin diesafhsen epunqaneto de ei taiV alhqeiaiV tauta outwV econta tugcanei

10 tou de arcierewV upodeixantoV parakataqhkaV einai chrwn te kai orfanwn

11 tina de kai Urkanou tou Twbiou sfodra androV en uperoch keimenou outwV hn diaballwn o dussebhV Simwn ta de panta arguriou tetrakosia talanta crusiou de diakosia

12 adikhqhnai de touV pepisteukotaV th tou topou agiwsunh kai th tou tetimhmenou kata ton sumpanta kosmon ierou semnothti kai asulia pantelwV amhcanon einai

13 o de HliodwroV di aV eicen basilikaV entolaV pantwV elegen eiV to basilikon analhmptea tauta einai

14 taxamenoV de hmeran eishei thn peri toutwn episkeyin oikonomhswn hn de ou mikra kaq olhn thn polin agwnia

15 oi de iereiV pro tou qusiasthriou en taiV ieratikaiV stolaiV riyanteV eautouV epekalounto eiV ouranon ton peri parakataqhkhV nomoqethsanta toiV parakataqemenoiV tauta swa diafulaxai

16 hn de orwnta thn tou arcierewV idean titrwskesqai thn dianoian h gar oyiV kai to thV croaV parhllagmenon enefainen thn kata yuchn agwnian

17 periekecuto gar peri ton andra deoV ti kai frikasmoV swmatoV di wn prodhlon egineto toiV qewrousin to kata kardian enestoV algoV

18 eti de ek twn oikiwn agelhdon exephdwn epi pandhmon iketeian dia to mellein eiV katafronhsin ercesqai ton topon

19 upezwsmenai de upo touV mastouV ai gunaikeV sakkouV kata taV odouV eplhqunon ai de katakleistoi twn parqenwn ai men sunetrecon epi touV pulwnaV ai de epi ta teich tineV de dia twn quridwn diexekupton

20 pasai de proteinousai taV ceiraV eiV ton ouranon epoiounto thn litaneian

21 eleein d hn thn tou plhqouV pammigh proptwsin thn te tou megalwV agwniwntoV arcierewV prosdokian

22 oi men oun epekalounto ton pagkrath kurion ta pepisteumena toiV pepisteukosin swa diafulassein meta pashV asfaleiaV

23 o de HliodwroV to diegnwsmenon epetelei

24 autoqi de autou sun toiV doruforoiV kata to gazofulakion hdh parontoV o twn pneumatwn kai pashV exousiaV dunasthV epifaneian megalhn epoihsen wste pantaV touV katatolmhsantaV sunelqein kataplagentaV thn tou qeou dunamin eiV eklusin kai deilian traphnai

25 wfqh gar tiV ippoV autoiV foberon ecwn ton epibathn kai kallisth sagh diakekosmhmenoV feromenoV de rudhn eneseisen tw Hliodwrw taV emprosqiouV oplaV o de epikaqhmenoV efaineto crushn panoplian ecwn

26 eteroi de duo prosefanhsan autw neaniai th rwmh men ekprepeiV kallistoi de thn doxan diaprepeiV de thn peribolhn oi kai peristanteV ex ekaterou merouV emastigoun auton adialeiptwV pollaV epirriptounteV autw plhgaV

27 afnw de pesonta proV thn ghn kai pollw skotei pericuqenta sunarpasanteV kai eiV foreion enqenteV

28 ton arti meta pollhV paradromhV kai pashV doruforiaV eiV to proeirhmenon eiselqonta gazofulakion eferon abohqhton eautw kaqestwta fanerwV thn tou qeou dunasteian epegnwkoteV

29 kai o men dia thn qeian energeian afwnoV kai pashV esterhmenoV elpidoV kai swthriaV erripto

30 oi de ton kurion eulogoun ton paradoxazonta ton eautou topon kai to mikrw proteron deouV kai tarachV gemon ieron tou pantokratoroV epifanentoV kuriou caraV kai eufrosunhV epeplhrwto

31 tacu de tineV twn tou Hliodwrou sunhqwn hxioun ton Onian epikalesasqai ton uyiston kai to zhn carisasqai tw pantelwV en escath pnoh keimenw

32 upoptoV de genomenoV o arciereuV mhpote dialhmyin o basileuV sch kakourgian tina peri ton Hliodwron upo twn Ioudaiwn suntetelesqai proshgagen qusian uper thV tou androV swthriaV

33 poioumenou de tou arcierewV ton ilasmon oi autoi neaniai palin efanhsan tw Hliodwrw en taiV autaiV esqhsesin estolismenoi kai stanteV eipon pollaV Onia tw arcierei caritaV ece dia gar auton soi kecaristai to zhn o kurioV

34 su de ex ouranou memastigwmenoV diaggelle pasi to megaleion tou qeou kratoV tauta de eiponteV afaneiV egenonto

35 o de HliodwroV qusian anenegkaV tw kuriw kai eucaV megistaV euxamenoV tw to zhn peripoihsanti kai ton Onian apodexamenoV anestratopedeusen proV ton basilea

36 exemarturei de pasin aper hn up oyin teqeamenoV erga tou megistou qeou

37 tou de basilewV eperwthsantoV ton Hliodwron poioV tiV eih epithdeioV eti apax diapemfqhnai eiV Ierosoluma efhsen

38 ei tina eceiV polemion h pragmatwn epiboulon pemyon auton ekei kai memastigwmenon auton prosdexh eanper kai diaswqh dia to peri ton topon alhqwV einai tina qeou dunamin

39 autoV gar o thn katoikian epouranion ecwn epopthV estin kai bohqoV ekeinou tou topou kai touV paraginomenouV epi kakwsei tuptwn apolluei

40 kai ta men kata Hliodwron kai thn tou gazofulakiou thrhsin outwV ecwrhsen

 

4

1 o de proeirhmenoV Simwn o twn crhmatwn kai thV patridoV endeikthV gegonwV ekakologei ton Onian wV autoV te eih ton Hliodwron episeseikwV kai twn kakwn dhmiourgoV kaqesthkwV

2 kai ton euergethn thV polewV kai ton khdemona twn omoeqnwn kai zhlwthn twn nomwn epiboulon twn pragmatwn etolma legein

3 thV de ecqraV epi tosouton probainoushV wste kai dia tinoV twn upo tou SimwnoV dedokimasmenwn fonouV sunteleisqai

4 sunorwn o OniaV to calepon thV filoneikiaV kai Apollwnion MenesqewV ton KoilhV SuriaV kai FoinikhV strathgon sunauxonta thn kakian tou SimwnoV

5 proV ton basilea diekomisqh ou ginomenoV twn politwn kathgoroV to de sumforon koinh kai kat idian panti tw plhqei skopwn

6 ewra gar aneu basilikhV pronoiaV adunaton einai tucein eirhnhV eti ta pragmata kai ton Simwna paulan ou lhmyomenon thV anoiaV

7 metallaxantoV de ton bion Seleukou kai paralabontoV thn basileian Antiocou tou prosagoreuqentoV EpifanouV upenoqeusen Iaswn o adelfoV Oniou thn arcierwsunhn

8 epaggeilamenoV tw basilei di enteuxewV arguriou talanta exhkonta proV toiV triakosioiV kai prosodou tinoV allhV talanta ogdohkonta

9 proV de toutoiV upiscneito kai etera diagrafein penthkonta proV toiV ekaton ean epicwrhqh dia thV exousiaV autou gumnasion kai efhbeion autw susthsasqai kai touV en IerosolumoiV AntioceiV anagrayai

10 epineusantoV de tou basilewV kai thV archV krathsaV euqewV proV ton Ellhnikon carakthra touV omofulouV metesthse

11 kai ta keimena toiV IoudaioiV filanqrwpa basilika dia Iwannou tou patroV Eupolemou tou poihsamenou thn presbeian uper filiaV kai summaciaV proV touV RwmaiouV parwsaV kai taV men nomimouV kataluwn politeiaV paranomouV eqismouV ekainizen

12 asmenwV gar up authn thn akropolin gumnasion kaqidrusen kai touV kratistouV twn efhbwn upotasswn upo petason hgagen

13 hn d outwV akmh tiV Ellhnismou kai prosbasiV allofulismou dia thn tou asebouV kai ouk arcierewV IaswnoV uperballousan anagneian

14 wste mhketi peri taV tou qusiasthriou leitourgiaV proqumouV einai touV iereiV alla tou men new katafronounteV kai twn qusiwn amelounteV espeudon metecein thV en palaistrh paranomou corhgiaV meta thn tou diskou prosklhsin

15 kai taV men patrwouV timaV en oudeni tiqemenoi taV de EllhnikaV doxaV kallistaV hgoumenoi

16 wn kai carin periescen autouV caleph peristasiV kai wn ezhloun taV agwgaV kai kaq apan hqelon exomoiousqai toutouV polemiouV kai timwrhtaV escon

17 asebein gar eiV touV qeiouV nomouV ou radion alla tauta o akolouqoV kairoV dhlwsei

18 agomenou de pentaethrikou agwnoV en Turw kai tou basilewV parontoV

19 apesteilen Iaswn o miaroV qewrouV wV apo Ierosolumwn AntioceiV ontaV parakomizontaV arguriou dracmaV triakosiaV eiV thn tou HrakleouV qusian aV kai hxiwsan oi parakomisanteV mh crhsqai eiV qusian dia to mh kaqhkein eiV eteran de kataqesqai dapanhn

20 epese men oun tauta dia men ton aposteilanta eiV thn tou HrakleouV qusian eneken de twn parakomizontwn eiV taV twn trihrewn kataskeuaV

21 apostalentoV de eiV Aigupton Apollwniou tou MenesqewV dia ta prwtoklisia tou FilomhtoroV basilewV metalabwn AntiocoV allotrion auton twn autou gegonenai pragmatwn thV kaq auton asfaleiaV efrontizen oqen eiV Iopphn paragenomenoV kathnthsen eiV Ierosoluma

22 megalomerwV de upo tou IaswnoV kai thV polewV apodecqeiV meta dadouciaV kai bown eisedecqh eiq outwV eiV thn Foinikhn katestratopedeusen

23 meta de trieth cronon apesteilen Iaswn Menelaon ton tou proshmainomenou SimwnoV adelfon parakomizonta ta crhmata tw basilei kai peri pragmatwn anagkaiwn upomnhmatismouV telesonta

24 o de sustaqeiV tw basilei kai doxasaV auton tw proswpw thV exousiaV eiV eauton kathnthsen thn arcierwsunhn uperbalwn ton Iaswna talanta arguriou triakosia

25 labwn de taV basilikaV entolaV paregeneto thV men arcierwsunhV ouden axion ferwn qumouV de wmou turannou kai qhroV barbarou orgaV ecwn

26 kai o men Iaswn o ton idion adelfon uponoqeusaV uponoqeuqeiV uf eterou fugaV eiV thn Ammanitin cwran sunhlasto

27 o de MenelaoV thV men archV ekratei twn de ephggelmenwn tw basilei crhmatwn ouden eutaktei

28 poioumenou de thn apaithsin Swstratou tou thV akropolewV eparcou proV touton gar hn h twn diaforwn praxiV di hn aitian oi duo upo tou basilewV proseklhqhsan

29 kai o men MenelaoV apelipen thV arcierwsunhV diadocon Lusimacon ton eautou adelfon SwstratoV de Krathta ton epi twn Kupriwn

30 toioutwn de sunesthkotwn sunebh TarseiV kai MallwtaV stasiazein dia to Antiocidi th pallakh tou basilewV en dwrea dedosqai

31 qatton oun o basileuV hken katasteilai ta pragmata katalipwn ton diadecomenon Andronikon twn en axiwmati keimenwn

32 nomisaV de o MenelaoV eilhfenai kairon eufuh cruswmata tina twn tou ierou nosfisamenoV ecarisato tw Andronikw kai etera etugcanen peprakwV eiV te Turon kai taV kuklw poleiV

33 a kai safwV epegnwkwV o OniaV aphlegcen apokecwrhkwV eiV asulon topon epi DafnhV thV proV Antioceian keimenhV

34 oqen o MenelaoV labwn idia ton Andronikon parekalei ceirwsasqai ton Onian o de paragenomenoV epi ton Onian kai peisqeiV epi dolw kai dexiasqeiV meq orkwn douV dexian kaiper en upoyia keimenoV epeisen ek tou asulou proelqein on kai paracrhma parekleisen ouk aidesqeiV to dikaion

35 di hn aitian ou monon Ioudaioi polloi de kai twn allwn eqnwn edeinazon kai edusforoun epi tw tou androV adikw fonw

36 tou de basilewV epanelqontoV apo twn kata Kilikian topwn enetugcanon oi kata polin Ioudaioi summisoponhrountwn kai twn Ellhnwn uper tou para logon ton Onian apektonhsqai

37 yucikwV oun o AntiocoV epiluphqeiV kai trapeiV epi eleoV kai dakrusaV dia thn tou methllacotoV swfrosunhn kai pollhn eutaxian

38 kai purwqeiV toiV qumoiV paracrhma thn tou Andronikou porfuran perielomenoV kai touV citwnaV perirrhxaV periagagwn kaq olhn thn polin ep auton ton topon ouper ton Onian hsebhsen ekei ton miaifonon apekosmhsen tou kuriou thn axian autw kolasin apodontoV

39 genomenwn de pollwn ierosulhmatwn kata thn polin upo tou Lusimacou meta thV tou Menelaou gnwmhV kai diadoqeishV exw thV fhmhV episunhcqh to plhqoV epi ton Lusimacon cruswmatwn hdh pollwn dienhnegmenwn

40 epegeiromenwn de twn oclwn kai taiV orgaiV diempiplamenwn kaqoplisaV o LusimacoV proV trisciliouV kathrxato ceirwn adikwn prohghsamenou tinoV Auranou probebhkotoV thn hlikian ouden de htton kai thn anoian

41 sunidonteV de kai thn epiqesin tou Lusimacou sunarpasanteV oi men petrouV oi de xulwn pach tineV de ek thV parakeimenhV spodou drassomenoi furdhn enetinasson eiV touV peri ton Lusimacon

42 di hn aitian pollouV men autwn traumatiaV epoihsan tinaV de kai katebalon pantaV de eiV fughn sunhlasan auton de ton ierosulon para to gazofulakion eceirwsanto

43 peri de toutwn enesth krisiV proV ton Menelaon

44 katanthsantoV de tou basilewV eiV Turon ep autou thn dikaiologian epoihsanto oi pemfqenteV treiV andreV upo thV gerousiaV

45 hdh de leleimmenoV o MenelaoV ephggeilato crhmata ikana tw Ptolemaiw DorumenouV proV to peisai ton basilea

46 oqen apolabwn o PtolemaioV eiV ti peristulon wV anayuxonta ton basilea meteqhken

47 kai ton men thV olhV kakiaV aition Menelaon apelusen twn kathgorhmenwn toiV de talaipwroiV oitineV ei kai epi Skuqwn elegon apeluqhsan akatagnwstoi toutoiV qanaton epekrinen

48 tacewV oun thn adikon zhmian upescon oi peri polewV kai dhmwn kai twn ierwn skeuwn prohgorhsanteV

49 di hn aitian kai Turioi misoponhrhsanteV ta proV thn khdeian autwn megaloprepwV ecorhghsan

50 o de MenelaoV dia taV twn kratountwn pleonexiaV emenen epi th arch epifuomenoV th kakia megaV twn politwn epibouloV kaqestwV

 

5

1 peri de ton kairon touton thn deuteran efodon o AntiocoV eiV Aigupton esteilato

2 sunebh de kaq olhn thn polin scedon ef hmeraV tessarakonta fainesqai dia twn aerwn trecontaV ippeiV diacrusouV stolaV econtaV kai logcaV speirhdon exwplismenouV kai macairwn spasmouV

3 kai ilaV ippwn diatetagmenaV kai prosbolaV ginomenaV kai katadromaV ekaterwn kai aspidwn kinhseiV kai kamakwn plhqh kai belwn bolaV kai crusewn kosmwn eklamyeiV kai pantoiouV qwrakismouV

4 dio panteV hxioun ep agaqw thn epifaneian gegenhsqai

5 genomenhV de laliaV yeudouV wV methllacotoV Antiocou ton bion paralabwn o Iaswn ouk elattouV twn ciliwn aifnidiwV epi thn polin sunetelesato epiqesin twn de epi tw teicei sunelasqentwn kai teloV hdh katalambanomenhV thV polewV o MenelaoV eiV thn akropolin efugadeusen

6 o de Iaswn epoieito sfagaV twn politwn twn idiwn afeidwV ou sunnown thn eiV touV suggeneiV euhmerian dushmerian einai thn megisthn dokwn de polemiwn kai ouc omoeqnwn tropaia kataballesqai

7 thV men archV ouk ekrathsen to de teloV thV epiboulhV aiscunhn labwn fugaV palin eiV thn Ammanitin aphlqen

8 peraV oun kakhV katastrofhV etucen egklhqeiV proV Aretan ton twn Arabwn turannon polin ek polewV feugwn diwkomenoV upo pantwn stugoumenoV wV twn nomwn apostathV kai bdelussomenoV wV patridoV kai politwn dhmioV eiV Aigupton exebrasqh

9 kai o sucnouV thV patridoV apoxenwsaV epi xenhV apwleto proV LakedaimoniouV anacqeiV wV dia thn suggeneian teuxomenoV skephV

10 kai o plhqoV atafwn ekriyaV apenqhtoV egenhqh kai khdeiaV oud hstinosoun oute patrwou tafou metescen

11 prospesontwn de tw basilei peri twn gegonotwn dielaben apostatein thn Ioudaian oqen anazeuxaV ex Aiguptou teqhriwmenoV th yuch elaben thn men polin dorialwton

12 kai ekeleusen toiV stratiwtaiV koptein afeidwV touV empiptontaV kai touV eiV taV oikiaV anabainontaV katasfazein

13 egineto de newn kai presbuterwn anairesiV anhbwn te kai gunaikwn kai teknwn afanismoV parqenwn te kai nhpiwn sfagai

14 oktw de muriadeV en taiV pasaiV hmeraiV trisin katefqarhsan tessareV men en ceirwn nomaiV ouc htton de twn esfagmenwn epraqhsan

15 ouk arkesqeiV de toutoiV katetolmhsen eiV to pashV thV ghV agiwtaton ieron eiselqein odhgon ecwn ton Menelaon ton kai twn nomwn kai thV patridoV prodothn gegonota

16 kai taiV miaraiV cersin ta iera skeuh lambanwn kai ta up allwn basilewn anateqenta proV auxhsin kai doxan tou topou kai timhn taiV bebhloiV cersin sussurwn

17 kai emetewrizeto thn dianoian o AntiocoV ou sunorwn oti dia taV amartiaV twn thn polin oikountwn apwrgistai bracewV o despothV dio gegonen peri ton topon parorasiV

18 ei de mh sunebh prosenecesqai polloiV amarthmasin kaqaper hn o HliodwroV o pemfqeiV upo Seleukou tou basilewV epi thn episkeyin tou gazofulakiou outoV proacqeiV paracrhma mastigwqeiV anetraph tou qrasouV

19 all ou dia ton topon to eqnoV alla dia to eqnoV ton topon o kurioV exelexato

20 dioper kai autoV o topoV summetascwn twn tou eqnouV duspethmatwn genomenwn usteron euergethmatwn ekoinwnhsen kai o kataleifqeiV en th tou pantokratoroV orgh palin en th tou megalou despotou katallagh meta pashV doxhV epanwrqwqh

21 o goun AntiocoV oktakosia proV toiV cilioiV apenegkamenoV ek tou ierou talanta qatton eiV thn Antioceian ecwrisqh oiomenoV apo thV uperhfaniaV thn men ghn plwthn kai to pelagoV poreuton qesqai dia ton metewrismon thV kardiaV

22 katelipen de kai epistataV tou kakoun to genoV en men IerosolumoiV Filippon to men genoV Fruga ton de tropon barbarwteron econta tou katasthsantoV

23 en de Garizin Andronikon proV de toutoiV Menelaon oV ceirista twn allwn uperhreto toiV politaiV apecqh de proV touV politaV IoudaiouV ecwn diaqesin

24 epemyen de ton Musarchn Apollwnion meta strateumatoV dismuriouV de proV toiV discilioiV prostaxaV touV en hlikia pantaV katasfaxai taV de gunaikaV kai touV newterouV pwlein

25 outoV de paragenomenoV eiV Ierosoluma kai ton eirhnikon upokriqeiV epescen ewV thV agiaV hmeraV tou sabbatou kai labwn argountaV touV IoudaiouV toiV uf eauton exoplhsian parhggeilen

26 kai touV exelqontaV pantaV epi thn qewrian sunexekenthsen kai eiV thn polin sun toiV oploiV eisdramwn ikana katestrwsen plhqh

27 IoudaV de o kai MakkabaioV dekatoV pou genhqeiV kai anacwrhsaV eiV thn erhmon qhriwn tropon en toiV oresin diezh sun toiV met autou kai thn cortwdh trofhn sitoumenoi dieteloun proV to mh metascein tou molusmou

 

6

1 met ou polun de cronon exapesteilen o basileuV geronta Aqhnaion anagkazein touV IoudaiouV metabainein apo twn patriwn nomwn kai toiV tou qeou nomoiV mh politeuesqai

2 molunai de kai ton en IerosolumoiV new kai prosonomasai DioV Olumpiou kai ton en Garizin kaqwV etugcanon oi ton topon oikounteV DioV Xeniou

3 caleph de kai toiV oloiV hn duscerhV h epitasiV thV kakiaV

4 to men gar ieron aswtiaV kai kwmwn upo twn eqnwn epeplhrouto raqumountwn meq etairwn kai en toiV ieroiV periboloiV gunaixi plhsiazontwn eti de ta mh kaqhkonta endon eisferontwn

5 to de qusiasthrion toiV apodiestalmenoiV apo twn nomwn aqemitoiV epeplhrwto

6 hn d oute sabbatizein oute patrwouV eortaV diafulattein oute aplwV Ioudaion omologein einai

7 hgonto de meta pikraV anagkhV eiV thn kata mhna tou basilewV geneqlion hmeran epi splagcnismon genomenhV de Dionusiwn eorthV hnagkazonto kissouV econteV pompeuein tw Dionusw

8 yhfisma de exepesen eiV taV astugeitonaV EllhnidaV poleiV Ptolemaiou upoqemenou thn authn agwghn kata twn Ioudaiwn agein kai splagcnizein

9 touV de mh proairoumenouV metabainein epi ta ellhnika katasfazein parhn oun oran thn enestwsan talaipwrian

10 duo gar gunaikeV anhcqhsan peritetmhkuiai ta tekna toutwn de ek twn mastwn kremasanteV ta brefh kai dhmosia periagagonteV autaV thn polin kata tou teicouV ekrhmnisan

11 eteroi de plhsion sundramonteV eiV ta sphlaia lelhqotwV agein thn ebdomada mhnuqenteV tw Filippw suneflogisqhsan dia to eulabwV ecein bohqhsai eautoiV kata thn doxan thV semnotathV hmeraV

12 parakalw oun touV entugcanontaV thde th biblw mh sustellesqai dia taV sumforaV logizesqai de taV timwriaV mh proV oleqron alla proV paideian tou genouV hmwn einai

13 kai gar to mh polun cronon easqai touV dussebountaV all euqewV peripiptein epitimoiV megalhV euergesiaV shmeion estin

14 ou gar kaqaper kai epi twn allwn eqnwn anamenei makroqumwn o despothV mecri tou katanthsantaV autouV proV ekplhrwsin amartiwn kolasai outwV kai ef hmwn ekrinen einai

15 ina mh proV teloV afikomenwn hmwn twn amartiwn usteron hmaV ekdika

16 dioper oudepote men ton eleon af hmwn afisthsin paideuwn de meta sumforaV ouk egkataleipei ton eautou laon

17 plhn ewV upomnhsewV tauq hmin eirhsqw di oligwn d eleusteon epi thn dihghsin

18 EleazaroV tiV twn prwteuontwn grammatewn anhr hdh probebhkwV thn hlikian kai thn prosoyin tou proswpou kallistoV anacanwn hnagkazeto fagein ueion kreaV

19 o de ton met eukleiaV qanaton mallon h ton meta musouV bion anadexamenoV auqairetwV epi to tumpanon proshgen

20 proptusaV de kaq on edei tropon prosercesqai touV upomenontaV amunasqai wn ou qemiV geusasqai dia thn proV to zhn filostorgian

21 oi de proV tw paranomw splagcnismw tetagmenoi dia thn ek twn palaiwn cronwn proV ton andra gnwsin apolabonteV auton kat idian parekaloun enegkanta krea oiV kaqhkon autw crasqai di autou paraskeuasqenta upokriqhnai de wV esqionta ta upo tou basilewV prostetagmena twn apo thV qusiaV krewn

22 ina touto praxaV apoluqh tou qanatou kai dia thn arcaian proV autouV filian tuch filanqrwpiaV

23 o de logismon asteion analabwn kai axion thV hlikiaV kai thV tou ghrwV uperochV kai thV epikthtou kai epifanouV poliaV kai thV ek paidoV kallisthV anastrofhV mallon de thV agiaV kai qeoktistou nomoqesiaV akolouqwV apefhnato tacewV legwn propempein eiV ton adhn

24 ou gar thV hmeteraV hlikiaV axion estin upokriqhnai ina polloi twn newn upolabonteV Eleazaron ton enenhkontaeth metabebhkenai eiV allofulismon

25 kai autoi dia thn emhn upokrisin kai dia to mikron kai akariaion zhn planhqwsin di eme kai musoV kai khlida tou ghrwV katakthswmai

26 ei gar kai epi tou parontoV exeloumai thn ex anqrwpwn timwrian alla taV tou pantokratoroV ceiraV oute zwn oute apoqanwn ekfeuxomai

27 dioper andreiwV men nun diallaxaV ton bion tou men ghrwV axioV fanhsomai

28 toiV de neoiV upodeigma gennaion kataleloipwV eiV to proqumwV kai gennaiwV uper twn semnwn kai agiwn nomwn apeuqanatizein tosauta de eipwn epi to tumpanon euqewV hlqen

29 twn de agontwn proV auton thn mikrw proteron eumeneian eiV dusmeneian metabalontwn dia to touV proeirhmenouV logouV wV autoi dielambanon aponoian einai

30 mellwn de taiV plhgaiV teleutan anastenaxaV eipen tw kuriw tw thn agian gnwsin econti faneron estin oti dunamenoV apoluqhnai tou qanatou sklhraV upoferw kata to swma alghdonaV mastigoumenoV kata yuchn de hdewV dia ton autou fobon tauta pascw

31 kai outoV oun touton ton tropon methllaxen ou monon toiV neoiV alla kai toiV pleistoiV tou eqnouV ton eautou qanaton upodeigma gennaiothtoV kai mnhmosunon arethV katalipwn

 

7

1 sunebh de kai epta adelfouV meta thV mhtroV sullhmfqentaV anagkazesqai upo tou basilewV apo twn aqemitwn ueiwn krewn efaptesqai mastixin kai neuraiV aikizomenouV

2 eiV de autwn genomenoV prohgoroV outwV efh ti melleiV erwtan kai manqanein hmwn etoimoi gar apoqnhskein esmen h parabainein touV patriouV nomouV

3 ekqumoV de genomenoV o basileuV prosetaxen thgana kai lebhtaV ekpuroun

4 twn de paracrhma ekpurwqentwn ton genomenon autwn prohgoron prosetaxen glwssotomein kai periskuqisantaV akrwthriazein twn loipwn adelfwn kai thV mhtroV sunorwntwn

5 acrhston de auton toiV oloiV genomenon ekeleusen th pura prosagein empnoun kai thganizein thV de atmidoV ef ikanon diadidoushV tou thganou allhlouV parekaloun sun th mhtri gennaiwV teleutan legonteV outwV

6 o kurioV o qeoV efora kai taiV alhqeiaiV ef hmin parakaleitai kaqaper dia thV kata proswpon antimarturoushV wdhV diesafhsen MwushV legwn kai epi toiV douloiV autou paraklhqhsetai

7 metallaxantoV de tou prwtou ton tropon touton ton deuteron hgon epi ton empaigmon kai to thV kefalhV derma sun taiV qrixin perisuranteV ephrwtwn ei fagesai pro tou timwrhqhnai to swma kata meloV

8 o de apokriqeiV th patriw fwnh proseipen ouci dioper kai outoV thn exhV elaben basanon wV o prwtoV

9 en escath de pnoh genomenoV eipen su men alastwr ek tou parontoV hmaV zhn apolueiV o de tou kosmou basileuV apoqanontaV hmaV uper twn autou nomwn eiV aiwnion anabiwsin zwhV hmaV anasthsei

10 meta de touton o tritoV enepaizeto kai thn glwssan aithqeiV tacewV proebalen kai taV ceiraV euqarswV proeteinen

11 kai gennaiwV eipen ex ouranou tauta kekthmai kai dia touV autou nomouV uperorw tauta kai par autou tauta palin elpizw komisasqai

12 wste auton ton basilea kai touV sun autw ekplhssesqai thn tou neaniskou yuchn wV en oudeni taV alghdonaV etiqeto

13 kai toutou de metallaxantoV ton tetarton wsautwV ebasanizon aikizomenoi

14 kai genomenoV proV to teleutan outwV efh aireton metallassontaV up anqrwpwn taV upo tou qeou prosdokan elpidaV palin anasthsesqai up autou soi men gar anastasiV eiV zwhn ouk estai

15 ecomenwV de ton pempton prosagonteV hkizonto

16 o de proV auton idwn eipen exousian en anqrwpoiV ecwn fqartoV wn o qeleiV poieiV mh dokei de to genoV hmwn upo tou qeou kataleleifqai

17 su de karterei kai qewrei to megaleion autou kratoV wV se kai to sperma sou basaniei

18 meta de touton hgon ton ekton kai mellwn apoqnhskein efh mh planw mathn hmeiV gar di eautouV tauta pascomen amartonteV eiV ton eautwn qeon axia qaumasmou gegonen

19 su de mh nomishV aqwoV esesqai qeomacein epiceirhsaV

20 uperagontwV de h mhthr qaumasth kai mnhmhV agaqhV axia htiV apollumenouV uiouV epta sunorwsa miaV upo kairon hmeraV euyucwV eferen dia taV epi kurion elpidaV

21 ekaston de autwn parekalei th patriw fwnh gennaiw peplhrwmenh fronhmati kai ton qhlun logismon arseni qumw diegeirasa legousa proV autouV

22 ouk oid opwV eiV thn emhn efanhte koilian oude egw to pneuma kai thn zwhn umin ecarisamhn kai thn ekastou stoiceiwsin ouk egw dierruqmisa

23 toigaroun o tou kosmou ktisthV o plasaV anqrwpou genesin kai pantwn exeurwn genesin kai to pneuma kai thn zwhn umin palin apodidwsin met eleouV wV nun uperorate eautouV dia touV autou nomouV

24 o de AntiocoV oiomenoV katafroneisqai kai thn oneidizousan uforwmenoV fwnhn eti tou newterou periontoV ou monon dia logwn epoieito thn paraklhsin alla kai di orkwn epistou ama ploutiein kai makariston poihsein metaqemenon apo twn patriwn kai filon exein kai creiaV empisteusein

25 tou de neaniou mhdamwV prosecontoV proskalesamenoV o basileuV thn mhtera parhnei genesqai tou meirakiou sumboulon epi swthria

26 polla de autou parainesantoV epedexato peisein ton uion

27 proskuyasa de autw cleuasasa ton wmon turannon outwV efhsen th patriw fwnh uie elehson me thn en gastri perienegkasan se mhnaV ennea kai qhlasasan se eth tria kai ekqreyasan se kai agagousan eiV thn hlikian tauthn kai trofoforhsasan

28 axiw se teknon anableyanta eiV ton ouranon kai thn ghn kai ta en autoiV panta idonta gnwnai oti ouk ex ontwn epoihsen auta o qeoV kai to twn anqrwpwn genoV outw ginetai

29 mh fobhqhV ton dhmion touton alla twn adelfwn axioV genomenoV epidexai ton qanaton ina en tw eleei sun toiV adelfoiV sou komiswmai se

30 eti de tauthV katalhgoushV o neaniaV eipen tina menete ouc upakouw tou prostagmatoV tou basilewV tou de prostagmatoV akouw tou nomou tou doqentoV toiV patrasin hmwn dia MwusewV

31 su de pashV kakiaV eurethV genomenoV eiV touV EbraiouV ou mh diafughV taV ceiraV tou qeou

32 hmeiV gar dia taV eautwn amartiaV pascomen

33 ei de carin epiplhxewV kai paideiaV o zwn kurioV hmwn bracewV epwrgistai kai palin katallaghsetai toiV eautou douloiV

34 su de w anosie kai pantwn anqrwpwn miarwtate mh mathn metewrizou fruattomenoV adhloiV elpisin epi touV ouraniouV paidaV epairomenoV ceira

35 oupw gar thn tou pantokratoroV epoptou qeou krisin ekpefeugaV

36 oi men gar nun hmeteroi adelfoi bracun upenegkanteV ponon aenaou zwhV upo diaqhkhn qeou peptwkasin su de th tou qeou krisei dikaia ta prostima thV uperhfaniaV apoish

37 egw de kaqaper oi adelfoi kai swma kai yuchn prodidwmi peri twn patriwn nomwn epikaloumenoV ton qeon ilewV tacu tw eqnei genesqai kai se meta etasmwn kai mastigwn exomologhsasqai dioti monoV autoV qeoV estin

38 en emoi de kai toiV adelfoiV mou sthsai thn tou pantokratoroV orghn thn epi to sumpan hmwn genoV dikaiwV ephgmenhn

39 ekqumoV de genomenoV o basileuV toutw para touV allouV ceiristwV aphnthsen pikrwV ferwn epi tw mukthrismw

40 kai outoV oun kaqaroV methllaxen pantelwV epi tw kuriw pepoiqwV

41 escath de twn uiwn h mhthr eteleuthsen

42 ta men oun peri touV splagcnismouV kai taV uperballousaV aikiaV epi tosouton dedhlwsqw

 

8

1 IoudaV de o kai MakkabaioV kai oi sun autw pareisporeuomenoi lelhqotwV eiV taV kwmaV prosekalounto touV suggeneiV kai touV memenhkotaV en tw Ioudaismw proslambanomenoi sunhgagon eiV exakisciliouV

2 kai epekalounto ton kurion epidein ton upo pantwn katapatoumenon laon oiktirai de kai ton naon ton upo twn asebwn anqrwpwn bebhlwqenta

3 elehsai de kai thn katafqeiromenhn polin kai mellousan isopedon ginesqai kai twn katabowntwn proV auton aimatwn eisakousai

4 mnhsqhnai de kai thV twn anamarthtwn nhpiwn paranomou apwleiaV kai peri twn genomenwn eiV to onoma autou blasfhmiwn kai misoponhrhsai

5 genomenoV de o MakkabaioV en sustemati anupostatoV hdh toiV eqnesin egineto thV orghV tou kuriou eiV eleon trapeishV

6 poleiV de kai kwmaV aprosdokhtwV ercomenoV enepimpra kai touV epikairouV topouV apolambanwn ouk oligouV twn polemiwn tropoumenoV

7 malista taV nuktaV proV taV toiautaV epibolaV sunergouV elambanen kai lalia thV euandriaV autou dihceito pantach

8 sunorwn de o FilippoV kata mikron eiV prokophn ercomenon ton andra puknoteron de en taiV euhmeriaiV probainonta proV Ptolemaion ton KoilhV SuriaV kai FoinikhV strathgon egrayen epibohqein toiV tou basilewV pragmasin

9 o de tacewV proceirisamenoV Nikanora ton tou Patroklou twn prwtwn filwn apesteilen upotaxaV pamfulwn eqnh ouk elattouV twn dismuriwn to sumpan thV IoudaiaV exarai genoV sunesthsen de autw kai Gorgian andra strathgon kai en polemikaiV creiaiV peiran econta

10 diesthsato de o Nikanwr ton foron tw basilei toiV RwmaioiV onta talantwn disciliwn ek thV twn Ioudaiwn aicmalwsiaV ekplhrwsein

11 euqewV de eiV taV paraqalassiouV poleiV apesteilen prokaloumenoV ep agorasmon Ioudaiwn swmatwn upiscnoumenoV enenhkonta swmata talantou paracwrhsein ou prosdecomenoV thn para tou pantokratoroV mellousan parakolouqhsein ep autw dikhn

12 tw de Iouda prosepesen peri thV tou NikanoroV efodou kai metadontoV toiV sun autw thn parousian tou stratopedou

13 oi deilandrounteV kai apistounteV thn tou qeou dikhn diedidraskon eautouV kai exetopizon

14 oi de ta perileleimmena panta epwloun omou de ton kurion hxioun rusasqai touV upo tou dussebouV NikanoroV prin suntucein pepramenouV

15 kai ei mh di autouV alla dia taV proV touV pateraV autwn diaqhkaV kai eneka thV ep autouV epiklhsewV tou semnou kai megaloprepouV onomatoV autou

16 sunagagwn de o MakkabaioV touV peri auton ontaV ariqmon exakisciliouV parekalei mh kataplaghnai toiV polemioiV mhde eulabeisqai thn twn adikwV paraginomenwn ep autouV eqnwn poluplhqeian agwnisasqai de gennaiwV

17 pro ofqalmwn labontaV thn anomwV eiV ton agion topon suntetelesmenhn up autwn ubrin kai ton thV empepaigmenhV polewV aikismon eti de thn thV progonikhV politeiaV katalusin

18 oi men gar oploiV pepoiqasin ama kai tolmaiV efhsen hmeiV de epi tw pantokratori qew dunamenw kai touV ercomenouV ef hmaV kai ton olon kosmon eni neumati katabalein pepoiqamen

19 prosanalexamenoV de autoiV kai taV epi twn progonwn genomenaV antilhmyeiV kai thn epi Sennachrim ekaton ogdohkonta pente ciliadeV wV apwlonto

20 kai thn en th Babulwnia thn proV touV GalataV parataxin genomenhn wV oi panteV epi thn creian hlqon oktakiscilioi sun Makedosin tetrakiscilioiV twn Makedonwn aporoumenwn oi oktakiscilioi taV dwdeka muriadaV apwlesan dia thn ginomenhn autoiV ap ouranou bohqeian kai wfeleian pollhn elabon

21 ef oiV euqarseiV autouV parasthsaV kai etoimouV uper twn nomwn kai thV patridoV apoqnhskein tetramereV ti to strateuma epoihsen

22 taxaV kai touV adelfouV autou prohgoumenouV ekateraV taxewV Simwna kai Iwshpon kai Iwnaqhn upotaxaV ekastw ciliouV proV toiV pentakosioiV

23 eti de kai Eleazaron paranagnouV thn ieran biblon kai douV sunqhma qeou bohqeiaV thV prwthV speiraV autoV prohgoumenoV sunebale tw Nikanori

24 genomenou de autoiV tou pantokratoroV summacou katesfaxan twn polemiwn uper touV enakisciliouV traumatiaV de kai toiV melesin anapeirouV to pleion meroV thV tou NikanoroV stratiaV epoihsan pantaV de fugein hnagkasan

25 ta de crhmata twn paragegonotwn epi ton agorasmon autwn elabon sundiwxanteV de autouV ef ikanon anelusan upo thV wraV sugkleiomenoi

26 hn gar h pro tou sabbatou di hn aitian ouk emakrotonhsan katatreconteV autouV

27 oplologhsanteV de autouV kai ta skula ekdusanteV twn polemiwn peri to sabbaton eginonto perisswV eulogounteV kai exomologoumenoi tw kuriw tw diaswsanti eiV thn hmeran tauthn archn eleouV taxantoV autoiV

28 meta de to sabbaton toiV hkismenoiV kai taiV chraiV kai orfanoiV merisanteV apo twn skulwn ta loipa autoi kai ta paidia diemerisanto

29 tauta de diapraxamenoi kai koinhn iketeian poihsamenoi ton elehmona kurion hxioun eiV teloV katallaghnai toiV autou douloiV

30 kai toiV peri Timoqeon kai Bakcidhn sunerisanteV uper touV dismuriouV autwn aneilon kai ocurwmatwn uyhlwn eu mala egkrateiV egenonto kai lafura pleiona emerisanto isomoirouV autoiV kai toiV hkismenoiV kai orfanoiV kai chraiV eti de kai presbuteroiV poihsanteV

31 oplologhsanteV de autouV epimelwV panta suneqhkan eiV touV epikairouV topouV ta de loipa twn skulwn hnegkan eiV Ierosoluma

32 ton de fularchn twn peri Timoqeon aneilon anosiwtaton andra kai polla touV IoudaiouV epileluphkota

33 epinikia de agonteV en th patridi touV emprhsantaV touV ierouV pulwnaV kai Kallisqenhn ufhyan eiV en oikidion pefeugota kai ton axion thV dussebeiaV ekomisato misqon

34 o de trisalithrioV Nikanwr o touV ciliouV emporouV epi thn prasin twn Ioudaiwn agagwn

35 tapeinwqeiV upo twn kat auton nomizomenwn elacistwn einai th tou kuriou bohqeia thn doxikhn apoqemenoV esqhta dia thV mesogeiou drapetou tropon erhmon eauton poihsaV hken eiV Antioceian uper apan euhmerhkwV epi th tou stratou diafqora

36 kai o toiV RwmaioiV anadexamenoV foron apo thV twn en IerosolumoiV aicmalwsiaV katorqwsasqai kathggellen upermacon ecein touV IoudaiouV kai dia ton tropon touton atrwtouV einai touV IoudaiouV dia to akolouqein toiV up autou protetagmenoiV nomoiV

 

9

1 peri de ton kairon ekeinon etugcanen AntiocoV analelukwV akosmwV ek twn peri thn Persida topwn

2 eiselhluqei gar eiV thn legomenhn Persepolin kai epeceirhsen ierosulein kai thn polin sunecein dio dh twn plhqwn ormhsantwn epi thn twn oplwn bohqeian etraphsan kai sunebh tropwqenta ton Antiocon upo twn egcwriwn aschmona thn anazughn poihsasqai

3 onti de autw kat Ekbatana prosepesen ta kata Nikanora kai touV peri Timoqeon gegonota

4 eparqeiV de tw qumw weto kai thn twn pefugadeukotwn auton kakian eiV touV IoudaiouV enapereisasqai dio sunetaxen ton armathlathn adialeiptwV elaunonta katanuein thn poreian thV ex ouranou dh krisewV sunoushV autw outwV gar uperhfanwV eipen poluandrion Ioudaiwn Ierosoluma poihsw paragenomenoV ekei

5 o de pantepopthV kurioV o qeoV tou Israhl epataxen auton aniatw kai aoratw plhgh arti de autou katalhxantoV ton logon elaben auton anhkestoV twn splagcnwn alghdwn kai pikrai twn endon basanoi

6 panu dikaiwV ton pollaiV kai xenizousaiV sumforaiV eterwn splagcna basanisanta

7 o d oudamwV thV agerwciaV elhgen eti de kai thV uperhfaniaV epeplhrwto pur pnewn toiV qumoiV epi touV IoudaiouV kai keleuwn epoxunein thn poreian sunebh de kai pesein auton apo tou armatoV feromenou roizw kai duscerei ptwmati peripesonta panta ta melh tou swmatoV apostreblousqai

8 o d arti dokwn toiV thV qalasshV kumasin epitassein dia thn uper anqrwpon alazoneian kai plastiggi ta twn orewn oiomenoV uyh sthsein kata ghn genomenoV en foreiw parekomizeto faneran tou qeou pasin thn dunamin endeiknumenoV

9 wste kai ek tou swmatoV tou dussebouV skwlhkaV anazein kai zwntoV en odunaiV kai alghdosin taV sarkaV autou diapiptein upo de thV osmhV autou pan to stratopedon barunesqai thn saprian

10 kai ton mikrw proteron twn ouraniwn astrwn aptesqai dokounta parakomizein oudeiV edunato dia to thV osmhV aforhton baroV

11 entauqa oun hrxato to polu thV uperhfaniaV lhgein teqrausmenoV kai eiV epignwsin ercesqai qeia mastigi kata stigmhn epiteinomenoV taiV alghdosin

12 kai mhde thV osmhV autou dunamenoV anecesqai taut efh dikaion upotassesqai tw qew kai mh qnhton onta isoqea fronein

13 huceto de o miaroV proV ton ouketi auton elehsonta despothn outwV legwn

14 thn men agian polin hn speudwn paregineto isopedon poihsai kai poluandrion oikodomhsai eleuqeran anadeixai

15 touV de IoudaiouV ouV diegnwkei mhde tafhV axiwsai oiwnobrwtouV de sun toiV nhpioiV ekriyein qhrioiV pantaV autouV isouV AqhnaioiV poihsein

16 on de proteron eskuleusen agion new kallistoiV anaqhmasin kosmhsein kai ta iera skeuh poluplasia panta apodwsein taV de epiballousaV proV taV qusiaV suntaxeiV ek twn idiwn prosodwn corhghsein

17 proV de toutoiV kai Ioudaion esesqai kai panta topon oikhton epeleusesqai kataggellonta to tou qeou kratoV

18 oudamwV de lhgontwn twn ponwn epelhluqei gar ep auton dikaia h tou qeou krisiV ta kat auton apelpisaV egrayen proV touV IoudaiouV thn upogegrammenhn epistolhn ikethriaV taxin ecousan periecousan de outwV

19 toiV crhstoiV IoudaioiV toiV politaiV polla cairein kai ugiainein kai eu prattein basileuV kai strathgoV AntiocoV

20 ei errwsqe kai ta tekna kai ta idia kata gnwmhn estin umin eiV ouranon thn elpida ecwn

21 umwn thn timhn kai thn eunoian emnhmoneuon filostorgwV epanagwn ek twn kata thn Persida topwn kai peripeswn asqeneia duscereian ecoush anagkaion hghsamhn frontisai thV koinhV pantwn asfaleiaV

22 ouk apoginwskwn ta kat emauton alla ecwn pollhn elpida ekfeuxesqai thn asqeneian

23 qewrwn de oti kai o pathr kaq ouV kairouV eiV touV anw topouV estratopedeusen anedeixen ton diadexamenon

24 opwV ean ti paradoxon apobainh h kai prosaggelqh ti duscereV eidoteV oi kata thn cwran w kataleleiptai ta pragmata mh epitarasswntai

25 proV de toutoiV katanown touV parakeimenouV dunastaV kai geitniwntaV th basileia toiV kairoiV epecontaV kai prosdokwntaV to apobhsomenon anadedeica ton uion Antiocon basilea on pollakiV anatrecwn eiV taV epanw satrapeiaV toiV pleistoiV umwn parekatetiqemhn kai sunistwn gegrafa de proV auton ta upogegrammena

26 parakalw oun umaV kai axiw memnhmenouV twn euergesiwn koinh kai kat idian ekaston sunthrein thn ousan eunoian eiV eme kai ton uion

27 pepeismai gar auton epieikwV kai filanqrwpwV parakolouqounta th emh proairesei sumperienecqhsesqai umin

28 o men oun androfonoV kai blasfhmoV ta ceirista paqwn wV eterouV dieqhken epi xenhV en toiV oresin oiktistw morw katestreyen ton bion

29 parekomizeto de to swma FilippoV o suntrofoV autou oV kai dieulabhqeiV ton uion Antiocou proV Ptolemaion ton Filomhtora eiV Aigupton diekomisqh

 

10

1 MakkabaioV de kai oi sun autw tou kuriou proagontoV autouV to men ieron ekomisanto kai thn polin

2 touV de kata thn agoran bwmouV upo twn allofulwn dedhmiourghmenouV eti de temenh kaqeilan

3 kai ton new kaqarisanteV eteron qusiasthrion epoihsan kai purwsanteV liqouV kai pur ek toutwn labonteV anhnegkan qusiaV meta dieth cronon kai qumiama kai lucnouV kai twn artwn thn proqesin epoihsanto

4 tauta de poihsanteV hxiwsan ton kurion pesonteV epi koilian mhketi peripesein toioutoiV kakoiV all ean pote kai amartwsin up autou meta epieikeiaV paideuesqai kai mh blasfhmoiV kai barbaroiV eqnesin paradidosqai

5 en h de hmera o newV upo allofulwn ebebhlwqh sunebh kata thn authn hmeran ton kaqarismon genesqai tou naou th pempth kai eikadi tou autou mhnoV oV estin Caseleu

6 kai met eufrosunhV hgon hmeraV oktw skhnwmatwn tropon mnhmoneuonteV wV pro mikrou cronou thn twn skhnwn eorthn en toiV oresin kai en toiV sphlaioiV qhriwn tropon hsan nemomenoi

7 dio qursouV kai kladouV wraiouV eti de kai foinikaV econteV umnouV aneferon tw euodwsanti kaqarisqhnai ton eautou topon

8 edogmatisan de meta koinou prostagmatoV kai yhfismatoV panti tw twn Ioudaiwn eqnei kat eniauton agein tasde taV hmeraV

9 kai ta men thV Antiocou tou prosagoreuqentoV EpifanouV teleuthV outwV eicen

10 nuni de ta kata ton Eupatora Antiocon uion de tou asebouV genomenon dhlwsomen auta suntemnonteV ta suneconta twn polemwn kaka

11 outoV gar paralabwn thn basileian anedeixen epi twn pragmatwn Lusian tina KoilhV de SuriaV kai FoinikhV strathgon prwtarcon

12 PtolemaioV gar o kaloumenoV Makrwn to dikaion sunthrein prohgoumenoV proV touV IoudaiouV dia thn gegonuian eiV autouV adikian epeirato ta proV autouV eirhnikwV diexagein

13 oqen kathgoroumenoV upo twn filwn proV ton Eupatora kai prodothV par ekasta akouwn dia to thn Kupron empisteuqenta upo tou FilomhtoroV eklipein kai proV Antiocon ton Epifanh anacwrhsai mhte eugenh thn exousian eugenisaV farmakeusaV eauton exelipen ton bion

14 GorgiaV de genomenoV strathgoV twn topwn exenotrofei kai par ekasta proV touV IoudaiouV epolemotrofei

15 omou de toutw kai oi Idoumaioi egkrateiV epikairwn ocurwmatwn onteV egumnazon touV IoudaiouV kai touV fugadeusantaV apo Ierosolumwn proslabomenoi polemotrofein epeceiroun

16 oi de peri ton Makkabaion poihsamenoi litaneian kai axiwsanteV ton qeon summacon autoiV genesqai epi ta twn Idoumaiwn ocurwmata wrmhsan

17 oiV kai prosbalonteV eurwstwV egkrateiV egenonto twn topwn pantaV te touV epi tw teicei macomenouV hmunanto katesfazon te touV empiptontaV aneilon de ouc htton twn dismuriwn

18 sumfugontwn de ouk elatton twn enakisciliwn eiV duo purgouV ocurouV eu mala kai panta ta proV poliorkian econtaV

19 o MakkabaioV eiV epeigontaV topouV apolipwn Simwna kai Iwshpon eti de kai Zakcaion kai touV sun autw ikanouV proV thn toutwn poliorkian autoV ecwrisqh

20 oi de peri ton Simwna filargurhsanteV upo tinwn twn en toiV purgoiV epeisqhsan arguriw eptakiV de muriaV dracmaV labonteV eiasan tinaV diarruhnai

21 prosaggelentoV de tw Makkabaiw peri tou gegonotoV sunagagwn touV hgoumenouV tou laou kathgorhsen wV arguriou peprakan touV adelfouV touV polemiouV kat autwn apolusanteV

22 toutouV men oun prodotaV genomenouV apekteinen kai paracrhma touV duo purgouV katelabeto

23 toiV de oploiV ta panta en taiV cersin euodoumenoV apwlesen en toiV dusin ocurwmasin pleiouV twn dismuriwn

24 TimoqeoV de o proteron htthqeiV upo twn Ioudaiwn sunagagwn xenaV dunameiV pamplhqeiV kai touV thV AsiaV genomenouV ippouV sunaqroisaV ouk oligouV parhn wV dorialwton lhmyomenoV thn Ioudaian

25 oi de peri ton Makkabaion suneggizontoV autou proV iketeian tou qeou gh taV kefalaV katapasanteV kai taV osfuaV sakkoiV zwsanteV

26 epi thn apenanti tou qusiasthriou krhpida prospesonteV hxioun ilewV autoiV genomenon ecqreusai toiV ecqroiV autwn kai antikeisqai toiV antikeimenoiV kaqwV o nomoV diasafei

27 genomenoi de apo thV dehsewV analabonteV ta opla prohgon apo thV polewV epi pleion suneggisanteV de toiV polemioiV ef eautwn hsan

28 arti de thV anatolhV diaceomenhV prosebalon ekateroi oi men egguon econteV euhmeriaV kai nikhV meta arethV thn epi ton kurion katafughn oi de kaqhgemona twn agwnwn tattomenoi ton qumon

29 genomenhV de karteraV machV efanhsan toiV upenantioiV ex ouranou ef ippwn crusocalinwn andreV pente diaprepeiV kai afhgoumenoi twn Ioudaiwn

30 oi kai ton Makkabaion meson labonteV kai skepazonteV taiV eautwn panopliaiV atrwton diefulatton eiV de touV upenantiouV toxeumata kai keraunouV exerriptoun dio sugcuqenteV aorasia diekoptonto tarachV peplhrwmenoi

31 katesfaghsan de dismurioi proV toiV pentakosioiV ippeiV de exakosioi

32 autoV de o TimoqeoV sunefugen eiV Gazara legomenon ocurwma eu mala frourion strathgountoV ekei Caireou

33 oi de peri ton Makkabaion asmenoi periekaqisan to frourion hmeraV tessaraV

34 oi de endon th erumnothti tou topou pepoiqoteV uperagan eblasfhmoun kai logouV aqemitouV proiento

35 upofainoushV de thV pempthV hmeraV eikosi neaniai twn peri ton Makkabaion purwqenteV toiV qumoiV dia taV blasfhmiaV prosbalonteV tw teicei arrenwdwV kai qhriwdei qumw ton empiptonta ekopton

36 eteroi de omoiwV prosanabanteV en tw perispasmw proV touV endon enepimprwn touV purgouV kai puraV anaptonteV zwntaV touV blasfhmouV katekaion oi de taV pulaV diekopton eisdexamenoi de thn loiphn taxin prokatelabonto thn polin

37 kai ton Timoqeon apokekrummenon en tini lakkw katesfaxan kai ton toutou adelfon Cairean kai ton Apollofanhn

38 tauta de diapraxamenoi meq umnwn kai exomologhsewn eulogoun tw kuriw tw megalwV euergetounti ton Israhl kai to nikoV autoiV didonti

 

11

1 met oligon de pantelwV croniskon LusiaV epitropoV tou basilewV kai suggenhV kai epi twn pragmatwn lian barewV ferwn epi toiV gegonosi

2 sunaqroisaV peri taV oktw muriadaV kai thn ippon apasan paregineto epi touV IoudaiouV logizomenoV thn men polin {Ellhsin oikhthrion poihsein

3 to de ieron argurologhton kaqwV ta loipa twn eqnwn temenh prathn de kata etoV thn arcierwsunhn poihsein

4 oudamwV epilogizomenoV to tou qeou kratoV pefrenwmenoV de taiV muriasin twn pezwn kai taiV ciliasin twn ippewn kai toiV elefasin toiV ogdohkonta

5 eiselqwn de eiV thn Ioudaian kai suneggisaV Baiqsoura onti men erumnw cwriw Ierosolumwn de apeconti wsei stadiouV pente touto eqliben

6 wV de metelabon oi peri ton Makkabaion poliorkounta auton ta ocurwmata meta odurmwn kai dakruwn iketeuon sun toiV ocloiV ton kurion agaqon aggelon aposteilai proV swthrian tw Israhl

7 autoV de prwtoV o MakkabaioV analabwn ta opla proetreyato touV allouV ama autw diakinduneuontaV epibohqein toiV adelfoiV autwn omou de kai proqumwV exwrmhsan

8 autoqi de proV toiV IerosolumoiV ontwn efanh prohgoumenoV autwn efippoV en leukh esqhti panoplian crushn kradainwn

9 omou de panteV euloghsan ton elehmona qeon kai eperrwsqhsan taiV yucaiV ou monon anqrwpouV qhraV de touV agriwtatouV kai sidhra teich titrwskein onteV etoimoi

10 prohgon en diaskeuh ton ap ouranou summacon econteV elehsantoV autouV tou kuriou

11 leonthdon de entinaxanteV eiV touV polemiouV katestrwsan autwn ciliouV proV toiV murioiV ippeiV de exakosiouV proV toiV cilioiV touV de pantaV hnagkasan feugein

12 oi pleioneV de autwn traumatiai gumnoi dieswqhsan kai autoV de o LusiaV aiscrwV feugwn dieswqh

13 ouk anouV de uparcwn proV eauton antiballwn to gegonoV peri auton elattwma kai sunnohsaV anikhtouV einai touV EbraiouV tou dunamenou qeou summacountoV autoiV

14 prosaposteilaV epeisen sulluesqai epi pasi toiV dikaioiV kai dioti kai ton basilea peisei filon autoiV anagkazwn genesqai

15 epeneusen de o MakkabaioV epi pasin oiV o LusiaV parekalei tou sumferontoV frontizwn osa gar o MakkabaioV epedwken tw Lusia dia graptwn peri twn Ioudaiwn sunecwrhsen o basileuV

16 hsan gar ai gegrammenai toiV IoudaioiV epistolai para men Lusiou periecousai ton tropon touton LusiaV tw plhqei twn Ioudaiwn cairein

17 IwannhV kai Abessalwm oi pemfqenteV par umwn epidonteV ton upogegrammenon crhmatismon hxioun peri twn di autou shmainomenwn

18 osa men oun edei kai tw basilei prosenecqhnai diesafhsa a de hn endecomena sunecwrhsen

19 ean men oun sunthrhshte thn eiV ta pragmata eunoian kai eiV to loipon peirasomai paraitioV agaqwn genesqai

20 uper de toutwn kai twn kata meroV entetalmai toutoiV te kai toiV par emou dialecqhnai umin

21 errwsqe etouV ekatostou tessarakostou ogdoou DioV Korinqiou tetradi kai eikadi

22 h de tou basilewV epistolh perieicen outwV basileuV AntiocoV tw adelfw Lusia cairein

23 tou patroV hmwn eiV qeouV metastantoV boulomenoi touV ek thV basileiaV ataracouV ontaV genesqai proV thn twn idiwn epimeleian

24 akhkooteV touV IoudaiouV mh suneudokountaV th tou patroV epi ta Ellhnika metaqesei alla thn eautwn agwghn airetizontaV axiountaV sugcwrhqhnai autoiV ta nomima

25 airoumenoi oun kai touto to eqnoV ektoV tarachV einai krinomen to te ieron apokatastaqhnai autoiV kai politeuesqai kata ta epi twn progonwn autwn eqh

26 eu oun poihseiV diapemyamenoV proV autouV kai douV dexiaV opwV eidoteV thn hmeteran proairesin euqumoi te wsin kai hdewV diaginwntai proV th twn idiwn antilhmyei

27 proV de to eqnoV h tou basilewV epistolh toiade hn basileuV AntiocoV th gerousia twn Ioudaiwn kai toiV alloiV IoudaioiV cairein

28 ei errwsqe eih an wV boulomeqa kai autoi de ugiainomen

29 enefanisen hmin MenelaoV boulesqai katelqontaV umaV ginesqai proV toiV idioiV

30 toiV oun kataporeuomenoiV mecri triakadoV Xanqikou uparxei dexia meta thV adeiaV

31 crhsqai touV IoudaiouV toiV eautwn dapanhmasin kai nomoiV kaqa kai to proteron kai oudeiV autwn kat oudena tropon parenoclhqhsetai peri twn hgnohmenwn

32 pepomfa de kai ton Menelaon parakalesonta umaV

33 errwsqe etouV ekatostou tessarakostou ogdoou Xanqikou pentekaidekath

34 epemyan de kai oi Rwmaioi proV autouV epistolhn ecousan outwV KointoV MemmioV TitoV ManioV presbutai Rwmaiwn tw dhmw twn Ioudaiwn cairein

35 uper wn LusiaV o suggenhV tou basilewV sunecwrhsen umin kai hmeiV suneudokoumen

36 a de ekrinen prosanenecqhnai tw basilei pemyate tina paracrhma episkeyamenoi peri toutwn ina ekqwmen wV kaqhkei umin hmeiV gar prosagomen proV Antioceian

37 dio speusate kai pemyate tinaV opwV kai hmeiV epignwmen opoiaV este gnwmhV

38 ugiainete etouV ekatostou tessarakostou ogdoou Xanqikou pentekaidekath

 

12

1 genomenwn de twn sunqhkwn toutwn o men LusiaV aphei proV ton basilea oi de Ioudaioi peri thn gewrgian eginonto

2 twn de kata topon strathgwn TimoqeoV kai ApollwnioV o tou Gennaiou eti de IerwnumoV kai Dhmofwn proV de toutoiV Nikanwr o KupriarchV ouk eiwn autouV eustaqein kai ta thV hsuciaV agein

3 Ioppitai de thlikouto sunetelesan to dussebhma parakalesanteV touV sun autoiV oikountaV IoudaiouV embhnai eiV ta parakatastaqenta up autwn skafh sun gunaixin kai teknoiV wV mhdemiaV enestwshV proV autouV dusmeneiaV

4 kata de to koinon thV polewV yhfisma kai toutwn epidexamenwn wV an eirhneuein qelontwn kai mhden upopton econtwn epanacqentaV autouV ebuqisan ontaV ouk elatton twn diakosiwn

5 metalabwn de IoudaV thn gegonuian eiV touV omoeqneiV wmothta paraggeilaV toiV peri auton andrasin

6 kai epikalesamenoV ton dikaion krithn qeon paregeneto epi touV miaifonouV twn adelfwn kai ton men limena nuktwr eneprhsen kai ta skafh kateflexen touV de ekei sumfugontaV exekenthsen

7 tou de cwriou sugkleisqentoV anelusen wV palin hxwn kai to sumpan twn Ioppitwn ekrizwsai politeuma

8 metalabwn de kai touV en Iamneia ton auton epitelein boulomenouV tropon toiV paroikousin IoudaioiV

9 kai toiV IamnitaiV nuktoV epibalwn ufhyen ton limena sun tw stolw wste fainesqai taV augaV tou feggouV eiV ta Ierosoluma stadiwn ontwn diakosiwn tessarakonta

10 ekeiqen de apospasanteV stadiouV ennea poioumenwn thn poreian epi ton Timoqeon prosebalon ArabeV autw ouk elattouV twn pentakisciliwn ippeiV de pentakosioi

11 genomenhV de karteraV machV kai twn peri ton Ioudan dia thn para tou qeou bohqeian euhmerhsantwn elattonwqenteV oi nomadeV hxioun dounai ton Ioudan dexiaV autoiV upiscnoumenoi kai boskhmata dwsein kai en toiV loipoiV wfelhsein autouV

12 IoudaV de upolabwn wV alhqwV en polloiV autouV crhsimouV epecwrhsen eirhnhn axein proV autouV kai labonteV dexiaV eiV taV skhnaV ecwrisqhsan

13 epebalen de kai epi tina polin gefuraiV ocuran kai teicesin peripefragmenhn kai pammeigesin eqnesin katoikoumenhn onoma de Kaspin

14 oi de endon pepoiqoteV th twn teicewn erumnothti th te twn brwmatwn paraqesei anagwgoteron ecrwnto toiV peri ton Ioudan loidorounteV kai proseti blasfhmounteV kai lalounteV a mh qemiV

15 oi de peri ton Ioudan epikalesamenoi ton megan tou kosmou dunasthn ton ater kriwn kai mhcanwn organikwn katakrhmnisanta thn Iericw kata touV Ihsou cronouV eneseisan qhriwdwV tw teicei

16 katalabomenoi te thn polin th tou qeou qelhsei amuqhtouV epoihsanto sfagaV wste thn parakeimenhn limnhn to platoV ecousan stadiouV duo katarruton aimati peplhrwmenhn fainesqai

17 ekeiqen de apospasanteV stadiouV eptakosiouV penthkonta dihnusan eiV ton Caraka proV touV legomenouV ToubianouV IoudaiouV

18 kai Timoqeon men epi twn topwn ou katelabon aprakton tote apo twn topwn eklelukota kataleloipota de frouran en tini topw kai mala ocuran

19 DosiqeoV de kai SwsipatroV twn peri ton Makkabaion hgemonwn exodeusanteV apwlesan touV upo Timoqeou kataleifqentaV en tw ocurwmati pleiouV twn muriwn andrwn

20 o de MakkabaioV diataxaV thn peri auton stratian speirhdon katesthsen autouV epi twn speirwn kai epi ton Timoqeon wrmhsen econta peri auton muriadaV dwdeka pezwn ippeiV de disciliouV proV toiV pentakosioiV

21 thn de efodon metalabwn Ioudou proexapesteilen o TimoqeoV taV gunaikaV kai ta tekna kai thn allhn aposkeuhn eiV to legomenon Karnion hn gar duspoliorkhton kai dusprositon to cwrion dia thn pantwn twn topwn stenothta

22 epifaneishV de thV Ioudou speiraV prwthV kai genomenou deouV epi touV polemiouV fobou te ek thV tou ta panta eforwntoV epifaneiaV genomenhV ep autouV eiV fughn wrmhsan alloV allach feromenoV wste pollakiV upo twn idiwn blaptesqai kai taiV twn xifwn akmaiV anapeiresqai

23 epoieito de ton diwgmon eutonwteron o IoudaV sugkentwn touV alithriouV diefqeiren te eiV muriadaV treiV andrwn

24 autoV de o TimoqeoV empeswn toiV peri ton Dosiqeon kai Swsipatron hxiou meta pollhV gohteiaV exafeinai swon auton dia to pleionwn men goneiV wn de adelfouV ecein kai toutouV aloghqhnai sumbhsetai

25 pistwsantoV de autou dia pleionwn ton orismon apokatasthsai toutouV aphmantouV apelusan auton eneka thV twn adelfwn swthriaV

26 exelqwn de epi to Karnion kai to Atergateion katesfaxen muriadaV swmatwn duo kai pentakisciliouV

27 meta de thn toutwn trophn kai apwleian epestrateusen kai epi Efrwn polin ocuran en h katwkei LusiaV kai pamfula plhqh neaniai de rwmaleoi pro twn teicewn kaqestwteV eurwstwV apemaconto enqa de organwn kai belwn pollai paraqeseiV uphrcon

28 epikalesamenoi de ton dunasthn ton meta kratouV suntribonta taV twn polemiwn alkaV elabon thn polin upoceirion katestrwsan de twn endon eiV muriadaV duo pentakisciliouV

29 anazeuxanteV de ekeiqen wrmhsan epi Skuqwn polin apecousan apo Ierosolumwn stadiouV exakosiouV

30 apomarturhsantwn de twn ekei kaqestwtwn Ioudaiwn hn oi Skuqopolitai escon proV autouV eunoian kai en toiV thV atuciaV kairoiV hmeron apanthsin

31 eucaristhsanteV kai prosparakalesanteV kai eiV ta loipa proV to genoV eumeneiV einai paregenhqhsan eiV Ierosoluma thV twn ebdomadwn eorthV oushV upoguou

32 meta de thn legomenhn penthkosthn wrmhsan epi Gorgian ton thV IdoumaiaV strathgon

33 exhlqen de meta pezwn trisciliwn ippewn de tetrakosiwn

34 parataxamenouV de sunebh pesein oligouV twn Ioudaiwn

35 DosiqeoV de tiV twn tou BakhnoroV efippoV anhr kai karteroV eiceto tou Gorgiou kai labomenoV thV clamudoV hgen auton eurwstwV kai boulomenoV ton kataraton labein zwgrian twn ippewn tinoV Qrakwn epenecqentoV autw kai ton wmon kaqelontoV diefugen o GorgiaV eiV Marisa

36 twn de peri ton Esdrin epi pleion macomenwn kai katakopwn ontwn epikalesamenoV IoudaV ton kurion summacon fanhnai kai proodhgon tou polemou

37 katarxamenoV th patriw fwnh thn meq umnwn kraughn enseisaV aprosdokhtwV toiV peri ton Gorgian trophn autwn epoihsato

38 IoudaV de analabwn to strateuma hken eiV Odollam polin thV de ebdomadoV epiballoushV kata ton eqismon agnisqenteV autoqi to sabbaton dihgagon

39 th de ecomenh hlqon oi peri ton Ioudan kaq on cronon to thV creiaV egegonei ta swmata twn propeptwkotwn anakomisasqai kai meta twn suggenwn apokatasthsai eiV touV patrwouV tafouV

40 euron de ekastou twn teqnhkotwn upo touV citwnaV ierwmata twn apo IamneiaV eidwlwn af wn o nomoV apeirgei touV IoudaiouV toiV de pasi safeV egeneto dia thnde thn aitian tousde peptwkenai

41 panteV oun euloghsanteV ta tou dikaiokritou kuriou ta kekrummena fanera poiountoV

42 eiV iketeian etraphsan axiwsanteV to gegonoV amarthma teleiwV exaleifqhnai o de gennaioV IoudaV parekalese to plhqoV sunthrein autouV anamarthtouV einai up oyin ewrakotaV ta gegonota dia thn twn propeptwkotwn amartian

43 poihsamenoV te kat andrologian eiV arguriou dracmaV disciliaV apesteilen eiV Ierosoluma prosagagein peri amartiaV qusian panu kalwV kai asteiwV prattwn uper anastasewV dialogizomenoV

44 ei mh gar touV propeptwkotaV anasthnai prosedoka perisson kai lhrwdeV uper nekrwn eucesqai

45 eite emblepwn toiV met eusebeiaV koimwmenoiV kalliston apokeimenon caristhrion osia kai eusebhV h epinoia oqen peri twn teqnhkotwn ton exilasmon epoihsato thV amartiaV apoluqhnai

 

13

1 tw de enatw kai tessarakostw kai ekatostw etei prosepesen toiV peri ton Ioudan Antiocon ton Eupatora paragenesqai sun plhqesin epi thn Ioudaian

2 kai sun autw Lusian ton epitropon kai epi twn pragmatwn ekaston econta dunamin Ellhnikhn pezwn muriadaV endeka kai ippewn pentakisciliouV triakosiouV kai elefantaV eikosi duo armata de drepanhfora triakosia

3 sunemeixen de autoiV kai MenelaoV kai parekalei meta pollhV eirwneiaV ton Antiocon ouk epi swthria thV patridoV oiomenoV de epi thV archV katastaqhsesqai

4 o de basileuV twn basilewn exhgeiren ton qumon tou Antiocou epi ton alithrion kai Lusiou upodeixantoV touton aition einai pantwn twn kakwn prosetaxen wV eqoV estin en tw topw prosapolesai agagontaV eiV Beroian

5 estin de en tw topw purgoV penthkonta phcewn plhrhV spodou outoV de organon eicen perifereV pantoqen apokrhmnon eiV thn spodon

6 entauqa ton ierosuliaV enocon h kai tinwn allwn kakwn uperochn pepoihmenon apanteV proswqousin eiV oleqron

7 toioutw morw ton paranomon sunebh qanein mhde thV ghV tuconta Menelaon

8 panu dikaiwV epei gar sunetelesato polla peri ton bwmon amarthmata ou to pur agnon hn kai h spodoV en spodw ton qanaton ekomisato

9 toiV de fronhmasin o basileuV bebarbarwmenoV hrceto ta ceirista twn epi tou patroV autou gegonotwn endeixomenoV toiV IoudaioiV

10 metalabwn de IoudaV tauta parhggeilen tw plhqei di hmeraV kai nuktoV epikaleisqai ton kurion ei pote kai allote kai nun epibohqein toiV tou nomou kai patridoV kai ierou agiou stereisqai mellousin

11 kai ton arti bracewV aneyucota laon mh easai toiV dusfhmoiV eqnesin upoceiriouV genesqai

12 pantwn de to auto poihsantwn omou kai kataxiwsantwn ton elehmona kurion meta klauqmou kai nhsteiwn kai proptwsewV epi hmeraV treiV adialeiptwV parakalesaV autouV o IoudaV ekeleusen paraginesqai

13 kaq eauton de sun toiV presbuteroiV genomenoV ebouleusato prin eisbalein tou basilewV to strateuma eiV thn Ioudaian kai genesqai thV polewV egkrateiV exelqontaV krinai ta pragmata th tou qeou bohqeia

14 douV de thn epitrophn tw ktisth tou kosmou parakalesaV touV sun autw gennaiwV agwnisasqai mecri qanatou peri nomwn ierou polewV patridoV politeiaV peri de Mwdein epoihsato thn stratopedeian

15 anadouV de toiV peri auton sunqhma qeou nikhn meta neaniskwn aristwn kekrimenwn epibalwn nuktwr epi thn basilikhn aulhn thn parembolhn aneilen eiV andraV disciliouV kai ton prwteuonta twn elefantwn sun tw kat oikian onti sunekenthsen

16 kai to teloV thn parembolhn deouV kai tarachV eplhrwsan kai exelusan euhmerounteV

17 upofainoushV de hdh thV hmeraV touto egegonei dia thn eparhgousan autw tou kuriou skephn

18 o de basileuV eilhfwV geuma thV twn Ioudaiwn eutolmiaV katepeirasen dia meqodwn touV topouV

19 kai epi Baiqsoura frourion ocuron twn Ioudaiwn proshgen etropouto prosekrouen hlattonouto

20 toiV de endon IoudaV ta deonta eisepemyen

21 proshggeilen de ta musthria toiV polemioiV RodokoV ek thV IoudaikhV taxewV anezhthqh kai katelhmfqh kai katekleisqh

22 edeuterologhsen o basileuV toiV en BaiqsouroiV dexian edwken elaben aphei prosebalen toiV peri ton Ioudan httwn egeneto

23 metelaben aponenohsqai ton Filippon en Antioceia ton apoleleimmenon epi twn pragmatwn sunecuqh touV IoudaiouV parekalesen upetagh kai wmosen epi pasi toiV dikaioiV suneluqh kai qusian proshgagen etimhsen ton new kai ton topon efilanqrwphsen

24 kai ton Makkabaion apedexato katelipen strathgon apo PtolemaidoV ewV twn Gerrhnwn hgemonidhn

25 hlqen eiV Ptolemaida edusforoun peri twn sunqhkwn oi PtolemaeiV edeinazon gar uper wn hqelhsan aqetein taV diastalseiV

26 proshlqen epi to bhma LusiaV apeloghsato endecomenwV sunepeisen katepraunen eumeneiV epoihsen anezeuxen eiV Antioceian outw ta tou basilewV thV efodou kai thV anazughV ecwrhsen

 

14

1 meta de trieth cronon prosepesen toiV peri ton Ioudan Dhmhtrion ton tou Seleukou dia tou kata Tripolin limenoV eispleusanta meta plhqouV iscurou kai stolou

2 kekrathkenai thV cwraV epanelomenon Antiocon kai ton toutou epitropon Lusian

3 AlkimoV de tiV progegonwV arciereuV ekousiwV de memolusmenoV en toiV thV ameixiaV cronoiV sunnohsaV oti kaq ontinaoun tropon ouk estin autw swthria oude proV to agion qusiasthrion eti prosodoV

4 hken proV ton basilea Dhmhtrion wV prwtw kai penthkostw kai ekatostw etei prosagwn autw stefanon crusoun kai foinika proV de toutoiV twn nomizomenwn qallwn tou ierou kai thn hmeran ekeinhn hsucian escen

5 kairon de labwn thV idiaV anoiaV sunergon prosklhqeiV eiV sunedrion upo tou Dhmhtriou kai eperwthqeiV en tini diaqesei kai boulh kaqesthkan oi Ioudaioi proV tauta efh

6 oi legomenoi twn Ioudaiwn Asidaioi wn afhgeitai IoudaV o MakkabaioV polemotrofousin kai stasiazousin ouk ewnteV thn basileian eustaqeiaV tucein

7 oqen afelomenoV thn progonikhn doxan legw dh thn arcierwsunhn deuro nun elhluqa

8 prwton men uper twn anhkontwn tw basilei gnhsiwV fronwn deuteron de kai twn idiwn politwn stocazomenoV th men gar twn proeirhmenwn alogistia to sumpan hmwn genoV ou mikrwV aklhrei

9 ekasta de toutwn epegnwkwV su basileu kai thV cwraV kai tou periistamenou genouV hmwn pronohqhti kaq hn eceiV proV apantaV euapanthton filanqrwpian

10 acri gar IoudaV periestin adunaton eirhnhV tucein ta pragmata

11 toioutwn de rhqentwn upo toutou qatton oi loipoi filoi dusmenwV econteV ta proV ton Ioudan prosepurwsan ton Dhmhtrion

12 proceirisamenoV de euqewV Nikanora ton genomenon elefantarchn kai strathgon anadeixaV thV IoudaiaV exapesteilen

13 douV entolaV auton men ton Ioudan epanelesqai touV de sun autw skorpisai katasthsai de Alkimon arcierea tou megistou ierou

14 oi de epi thV IoudaiaV pefugadeukoteV ton Ioudan eqnh sunemisgon agelhdon tw Nikanori taV twn Ioudaiwn atuciaV kai sumforaV idiaV euhmeriaV dokounteV esesqai

15 akousanteV de thn tou NikanoroV efodon kai thn epiqesin twn eqnwn katapasamenoi ghn elitaneuon ton acri aiwnoV susthsanta ton autou laon aei de met epifaneiaV antilambanomenon thV eautou meridoV

16 prostaxantoV de tou hgoumenou ekeiqen euqewV anazeuxaV summisgei autoiV epi kwmhn Dessaou

17 Simwn de o adelfoV Ioudou sumbeblhkwV hn tw Nikanori bradewV de dia thn aifnidion twn antipalwn afasian eptaikwV

18 omwV de akouwn o Nikanwr hn eicon oi peri ton Ioudan andragaqian kai en toiV peri thV patridoV agwsin euyucian upeulabeito thn krisin di aimatwn poihsasqai

19 dioper epemyen Posidwnion kai Qeodoton kai Mattaqian dounai kai labein dexiaV

20 pleionoV de genomenhV peri toutwn episkeyewV kai tou hgoumenou toiV plhqesin anakoinwsamenou kai faneishV omoyhfou gnwmhV epeneusan taiV sunqhkaiV

21 etaxanto de hmeran en h kat idian hxousin eiV to auto kai prohlqen par ekastou difrax eqesan difrouV

22 dietaxen IoudaV enoplouV etoimouV en toiV epikairoiV topoiV mhpote ek twn polemiwn aifnidiwV kakourgia genhtai thn armozousan epoihsanto koinologian

23 dietriben o Nikanwr en IerosolumoiV kai epratten ouqen atopon touV de sunacqentaV agelaiouV oclouV apelusen

24 kai eicen ton Ioudan dia pantoV en proswpw yucikwV tw andri prosekeklito

25 parekalesen auton ghmai kai paidopoihsasqai egamhsen eustaqhsen ekoinwnhsen biou

26 o de AlkimoV sunidwn thn proV allhlouV eunoian kai taV genomenaV sunqhkaV labwn hken proV ton Dhmhtrion kai elegen ton Nikanora allotria fronein twn pragmatwn ton gar epiboulon thV basileiaV Ioudan autou diadocon anadeixai

27 o de basileuV ekqumoV genomenoV kai taiV tou pamponhrou diabolaiV ereqisqeiV egrayen Nikanori faskwn uper men twn sunqhkwn barewV ferein keleuwn de ton Makkabaion desmion exapostellein eiV Antioceian tacewV

28 prospesontwn de toutwn tw Nikanori sunekecuto kai dusforwV eferen ei ta diestalmena aqethsei mhden tandroV hdikhkotoV

29 epei de tw basilei antiprattein ouk hn eukairon ethrei strathghmati tout epitelesai

30 o de MakkabaioV austhroteron diexagagonta sunidwn ton Nikanora ta proV auton kai thn eiqismenhn apanthsin agroikoteron eschkota nohsaV ouk apo tou beltistou thn austhrian einai sustreyaV ouk oligouV twn peri auton sunekrupteto ton Nikanora

31 suggnouV de o eteroV oti gennaiwV upo tou androV estrathghtai paragenomenoV epi to megiston kai agion ieron twn ierewn taV kaqhkousaV qusiaV prosagontwn ekeleusen paradidonai ton andra

32 twn de meq orkwn faskontwn mh ginwskein pou pot estin o zhtoumenoV

33 proteinaV thn dexian epi ton new taut wmosen ean mh desmion moi ton Ioudan paradwte tonde ton tou qeou shkon eiV pedion poihsw kai to qusiasthrion kataskayw kai ieron entauqa tw Dionusw epifaneV anasthsw

34 tosauta de eipwn aphlqen oi de iereiV proteinanteV taV ceiraV eiV ton ouranon epekalounto ton dia pantoV upermacon tou eqnouV hmwn tauta legonteV

35 su kurie twn olwn aprosdehV uparcwn hudokhsaV naon thV shV skhnwsewV en hmin genesqai

36 kai nun agie pantoV agiasmou kurie diathrhson eiV aiwna amianton tonde ton prosfatwV kekaqarismenon oikon

37 RaziV de tiV twn apo Ierosolumwn presbuterwn emhnuqh tw Nikanori anhr filopolithV kai sfodra kalwV akouwn kai kata thn eunoian pathr twn Ioudaiwn prosagoreuomenoV

38 hn gar en toiV emprosqen cronoiV thV ameixiaV krisin eisenhnegmenoV Ioudaismou kai swma kai yuchn uper tou Ioudaismou parabeblhmenoV meta pashV ekteniaV

39 boulomenoV de Nikanwr prodhlon poihsai hn eicen proV touV IoudaiouV dusmeneian apesteilen stratiwtaV uper touV pentakosiouV sullabein auton

40 edoxen gar ekeinon sullabwn toutoiV energasasqai sumforan

41 twn de plhqwn mellontwn ton purgon katalabesqai kai thn aulaian quran biazomenwn kai keleuontwn pur prosagein kai taV quraV ufaptein perikatalhmptoV genomenoV upeqhken eautw to xifoV

42 eugenwV qelwn apoqanein hper toiV alithrioiV upoceirioV genesqai kai thV idiaV eugeneiaV anaxiwV ubrisqhnai

43 th de plhgh mh kateuqikthsaV dia thn tou agwnoV spoudhn kai twn oclwn esw twn qurwmatwn eisballontwn anadramwn gennaiwV epi to teicoV katekrhmnisen eauton andrwdwV eiV touV oclouV

44 twn de tacewV anapodisantwn genomenou diasthmatoV hlqen kata meson ton kenewna

45 eti de empnouV uparcwn kai pepurwmenoV toiV qumoiV exanastaV feromenwn krounhdon twn aimatwn kai duscerwn twn traumatwn ontwn dromw touV oclouV dielqwn kai staV epi tinoV petraV aporrwgoV

46 pantelwV exaimoV hdh ginomenoV probalwn ta entera kai labwn ekateraiV taiV cersin eneseise toiV ocloiV kai epikalesamenoV ton despozonta thV zwhV kai tou pneumatoV tauta autw palin apodounai tonde ton tropon methllaxen

 

15

1 o de Nikanwr metalabwn touV peri ton Ioudan ontaV en toiV kata Samareian topoiV ebouleusato th thV katapausewV hmera meta pashV asfaleiaV autoiV epibalein

2 twn de kata anagkhn sunepomenwn autw Ioudaiwn legontwn mhdamwV outwV agriwV kai barbarwV apoleshV doxan de apomerison th protetimhmenh upo tou panta eforwntoV meq agiothtoV hmera

3 o de trisalithrioV ephrwthsen ei estin en ouranw dunasthV o prostetacwV agein thn twn sabbatwn hmeran

4 twn d apofhnamenwn estin o kurioV zwn autoV en ouranw dunasthV o keleusaV askein thn ebdomada

5 o de eteroV kagw fhsin dunasthV epi thV ghV o prostasswn airein opla kai taV basilikaV creiaV epitelein omwV ou katescen epitelesai to scetlion autou boulhma

6 kai o men Nikanwr meta pashV alazoneiaV uyaucenwn diegnwkei koinon twn peri ton Ioudan susthsasqai tropaion

7 o de MakkabaioV hn adialeiptwV pepoiqwV meta pashV elpidoV antilhmyewV teuxasqai para tou kuriou

8 kai parekalei touV sun autw mh deilian thn twn eqnwn efodon econtaV de kata noun ta progegonota autoiV ap ouranou bohqhmata kai ta nun prosdokan thn para tou pantokratoroV esomenhn autoiV nikhn

9 kai paramuqoumenoV autouV ek tou nomou kai twn profhtwn prosupomnhsaV de autouV kai touV agwnaV ouV hsan ektetelekoteV proqumoterouV autouV katesthsen

10 kai toiV qumoiV diegeiraV autouV parhggeilen ama parepideiknuV thn twn eqnwn aqesian kai thn twn orkwn parabasin

11 ekaston de autwn kaqoplisaV ou thn aspidwn kai logcwn asfaleian wV thn en toiV agaqoiV logoiV paraklhsin kai prosexhghsamenoV oneiron axiopiston upar ti pantaV hufranen

12 hn de h toutou qewria toiade Onian ton genomenon arcierea andra kalon kai agaqon aidhmona men thn apanthsin praon de ton tropon kai lalian proiemenon prepontwV kai ek paidoV ekmemelethkota panta ta thV arethV oikeia touton taV ceiraV proteinanta kateucesqai tw panti twn Ioudaiwn susthmati

13 eiq outwV epifanhnai andra polia kai doxh diaferonta qaumasthn de tina kai megaloprepestathn einai thn peri auton uperochn

14 apokriqenta de ton Onian eipein o filadelfoV outoV estin o polla proseucomenoV peri tou laou kai thV agiaV polewV IeremiaV o tou qeou profhthV

15 proteinanta de Ieremian thn dexian paradounai tw Iouda romfaian crushn didonta de prosfwnhsai tade

16 labe thn agian romfaian dwron para tou qeou di hV qrauseiV touV upenantiouV

17 paraklhqenteV de toiV Ioudou logoiV panu kaloiV kai dunamenoiV ep arethn parormhsai kai yucaV newn epandrwsai diegnwsan mh strateuesqai gennaiwV de emferesqai kai meta pashV euandriaV emplakenteV krinai ta pragmata dia to kai thn polin kai ta agia kai to ieron kinduneuein

18 hn gar o peri gunaikwn kai teknwn eti de adelfwn kai suggenwn en httoni merei keimenoV autoiV megistoV de kai prwtoV o peri tou kaqhgiasmenou naou foboV

19 hn de kai toiV en th polei kateilhmmenoiV ou parergoV agwnia tarassomenoiV thV en upaiqrw prosbolhV

20 kai pantwn hdh prosdokwntwn thn esomenhn krisin kai hdh prosmeixantwn twn polemiwn kai thV stratiaV ektageishV kai twn qhriwn epi meroV eukairon apokatastaqentwn thV te ippou kata keraV tetagmenhV

21 sunidwn o MakkabaioV thn twn plhqwn parousian kai twn oplwn thn poikilhn paraskeuhn thn te twn qhriwn agriothta anateinaV taV ceiraV eiV ton ouranon epekalesato ton teratopoion kurion ginwskwn oti ouk estin di oplwn kaqwV de ean autw kriqh toiV axioiV peripoieitai thn nikhn

22 elegen de epikaloumenoV tonde ton tropon su despota apesteilaV ton aggelon sou epi Ezekiou tou basilewV thV IoudaiaV kai aneilen ek thV parembolhV Sennachrim eiV ekaton ogdohkonta pente ciliadaV

23 kai nun dunasta twn ouranwn aposteilon aggelon agaqon emprosqen hmwn eiV deoV kai tromon

24 megeqei bracionoV sou kataplageihsan oi meta blasfhmiaV paraginomenoi epi ton agion sou laon kai outoV men en toutoiV elhxen

25 oi de peri ton Nikanora meta salpiggwn kai paianwn proshgon

26 oi de peri ton Ioudan meta epiklhsewV kai eucwn sunemeixan toiV polemioiV

27 kai taiV men cersin agwnizomenoi taiV de kardiaiV proV ton qeon eucomenoi katestrwsan ouden htton muriadwn triwn kai pentakisciliwn th tou qeou megalwV eufranqenteV epifaneia

28 genomenoi de apo thV creiaV kai meta caraV analuonteV epegnwsan propeptwkota Nikanora sun th panoplia

29 genomenhV de kraughV kai tarachV eulogoun ton dunasthn th patriw fwnh

30 kai prosetaxen o kaq apan swmati kai yuch prwtagwnisthV uper twn politwn o thn thV hlikiaV eunoian eiV omoeqneiV diafulaxaV thn tou NikanoroV kefalhn apotemontaV kai thn ceira sun tw wmw ferein eiV Ierosoluma

31 paragenomenoV de ekei kai sugkalesaV touV omoeqneiV kai touV iereiV pro tou qusiasthriou sthsaV metepemyato touV ek thV akraV

32 kai epideixamenoV thn tou miarou NikanoroV kefalhn kai thn ceira tou dusfhmou hn ekteinaV epi ton agion tou pantokratoroV oikon emegalauchsen

33 kai thn glwssan tou dussebouV NikanoroV ektemwn efh kata meroV dwsein toiV orneoiV ta d epiceira thV anoiaV katenanti tou naou kremasai

34 oi de panteV eiV ton ouranon euloghsan ton epifanh kurion legonteV euloghtoV o diathrhsaV ton eautou topon amianton

35 exedhsen de thn tou NikanoroV protomhn ek thV akraV epidhlon pasin kai faneron thV tou kuriou bohqeiaV shmeion

36 edogmatisan de panteV meta koinou yhfismatoV mhdamwV easai aparashmanton thnde thn hmeran ecein de epishmon thn triskaidekathn tou dwdekatou mhnoV Adar legetai th Suriakh fwnh pro miaV hmeraV thV MardocaikhV hmeraV

37 twn oun kata Nikanora cwrhsantwn outwV kai ap ekeinwn twn kairwn krathqeishV thV polewV upo twn Ebraiwn kai autoV autoqi ton logon katapausw

38 kai ei men kalwV euqiktwV th suntaxei touto kai autoV hqelon ei de eutelwV kai metriwV touto efikton hn moi

39 kaqaper gar oinon kata monaV pinein wsautwV de kai udwr palin polemion on de tropon oinoV udati sugkerasqeiV hduV kai epiterph thn carin apotelei outwV kai to thV kataskeuhV tou logou terpei taV akoaV twn entugcanontwn th suntaxei entauqa de estai h teleuth

 


 

Septuagint_Index            Next: Maccabees III