MAKKABAIWN G

1

1 o de Filopatwr para twn anakomisqentwn maqwn thn genomenhn twn up autou kratoumenwn topwn afairesin upo Antiocou paraggeilaV taiV pasaiV dunamesin pezikaiV te kai ippikaiV kai thn adelfhn Arsinohn sumparalabwn exwrmhsen mecri twn kata Rafian topwn opou parembeblhkeisan oi peri Antiocon

2 QeodotoV de tiV ekplhrwsai thn epiboulhn dianohqeiV paralabwn twn proupotetagmenwn autw oplwn Ptolemaikwn ta kratista diekomisqh nuktwr epi thn tou Ptolemaiou skhnhn wV monoV kteinai auton kai en toutw dialusai ton polemon

3 touton de diagagwn DosiqeoV o Drimulou legomenoV to genoV IoudaioV usteron de metabalwn ta nomima kai twn patriwn dogmatwn aphllotriwmenoV ashmon tina kateklinen en th skhnh on sunebh komisasqai thn ekeinou kolasin

4 genomenhV de karteraV machV kai twn pragmatwn mallon errwmenwn tw Antiocw ikanwV h Arsinoh epiporeusamenh taV dunameiV parekalei meta oiktou kai dakruwn touV plokamouV lelumenh bohqein eautoiV te kai toiV teknoiV kai gunaixin qarralewV epaggellomenh dwsein nikhsasin ekastw duo mnaV crusiou

5 kai outwV sunebh touV antipalouV en ceironomiaiV diafqarhnai pollouV de kai dorialwtouV sullhmfqhnai

6 katakrathsaV de thV epiboulhV ekrinen taV plhsion poleiV epelqwn parakalesai

7 poihsaV de touto kai toiV temenesi dwreaV aponeimaV euqarseiV touV upotetagmenouV katesthsen

8 twn de Ioudaiwn diapemyamenwn proV auton apo thV gerousiaV kai twn presbuterwn touV aspasomenouV auton kai xenia komiountaV kai epi toiV sumbebhkosin carisomenouV sunebh mallon auton proqumhqhnai wV tacista proV autouV paragenesqai

9 diakomisqeiV de eiV Ierosoluma kai qusaV tw megistw qew kai caritaV apodouV kai twn exhV ti tw topw poihsaV kai dh paragenomenoV eiV ton topon kai th spoudaiothti kai euprepeia kataplageiV

10 qaumasaV de kai thn tou ierou eutaxian enequmhqh bouleusasqai eiV ton naon eiselqein

11 twn de eipontwn mh kaqhkein ginesqai touto dia to mhde toiV ek tou eqnouV exeinai eisienai mhde pasin toiV iereusin all h monw tw prohgoumenw pantwn arcierei kai toutw kat eniauton apax o de oudamwV epeiqeto

12 tou te nomou paranagnwsqentoV oud wV apelipen proferomenoV eauton dein eiselqein legwn kai ei ekeinoi esterhntai tauthV thV timhV eme de ou dei

13 kai epunqaneto dia tina aitian eisercomenon auton eiV pan temenoV ouqeiV ekwlusen twn parontwn

14 kai tiV apronohtwV efh kakwV auto touto terateuesqai

15 genomenou de fhsin toutou dia tina aitian ouci pantwV eiseleusesqai kai qelontwn autwn kai mh

16 twn de ierewn en pasaiV taiV esqhsesin prospesontwn kai deomenwn tou megistou qeou bohqein toiV enestwsin kai thn ormhn tou kakwV epiballomenou metaqeinai kraughV te meta dakruwn to ieron emplhsantwn

17 oi kata thn polin apoleipomenoi taracqenteV exephdhsan adhlon tiqemenoi to ginomenon

18 ai te katakleistoi parqenoi en qalamoiV sun taiV tekousaiV exwrmhsan kai apedwkan konei taV komaV pasamenai goou te kai stenagmwn enepimplwn taV plateiaV

19 ai de kai prosartiwV estalmenai touV proV apanthsin diatetagmenouV pastouV kai thn armozousan aidw paraleipousai dromon atakton en th polei sunistanto

20 ta de neogna twn teknwn ai proV toutoiV mhtereV kai tiqhnoi paraleipousai allwV kai allwV ai men kat oikouV ai de kata taV aguiaV anepistreptwV eiV to panupertaton ieron hqroizonto

21 poikilh de hn twn eiV touto sullegentwn h dehsiV epi toiV anosiwV up ekeinou kategceiroumenoiV

22 sun te toutoiV oi peri twn politwn qrasunqenteV ouk hneiconto teleon autou epikeimenou kai to thV proqesewV ekplhroun dianooumenou

23 fwnhsanteV de thn ormhn epi ta opla poihsasqai kai qarralewV uper tou patrwou nomou teleutan ikanhn epoihsan en tw topw tracuthta moliV de upo te twn geraiwn kai twn presbuterwn apotrapenteV epi thn authn thV dehsewV parhsan stasin

24 kai to men plhqoV wV emprosqen en toutoiV anestrefeto deomenon

25 oi de peri ton basilea presbuteroi pollacwV epeirwnto ton agerwcon autou noun existanein thV entequmhmenhV epiboulhV

26 qrasunqeiV de kai panta parapemyaV hdh kai prosbasin epoieito teloV epiqhsein dokwn tw proeirhmenw

27 tauta oun kai oi peri auton onteV qewrounteV etraphsan eiV to sun toiV hmeteroiV epikaleisqai ton pan kratoV econta toiV parousin epamunai mh paridonta thn anomon kai uperhfanon praxin

28 ek de thV puknotathV te kai emponou twn oclwn sunagomenhV kraughV aneikastoV tiV hn boh

29 dokein gar hn mh monon touV anqrwpouV alla kai ta teich kai to pan edafoV hcein ate dh twn pantwn tote qanaton allassomenwn anti thV tou topou bebhlwsewV

 

2

1 o men oun arciereuV Simwn ex enantiaV tou naou kamyaV ta gonata kai taV ceiraV proteinaV eutaktwV epoihsato thn dehsin toiauthn

2 kurie kurie basileu twn ouranwn kai despota pashV ktisewV agie en agioiV monarce pantokratwr prosceV hmin kataponoumenoiV upo anosiou kai bebhlou qrasei kai sqenei pefruagmenou

3 su gar o ktisaV ta panta kai twn olwn epikratwn dunasthV dikaioV ei kai touV ubrei kai agerwcia ti prassontaV krineiV

4 su touV emprosqen adikian poihsantaV en oiV kai giganteV hsan rwmh kai qrasei pepoiqoteV diefqeiraV epagagwn autoiV ametrhton udwr

5 su touV uperhfanian ergazomenouV SodomitaV diadhlouV taiV kakiaiV genomenouV puri kai qeiw kateflexaV paradeigma toiV epiginomenoiV katasthsaV

6 su ton qrasun Faraw katadoulwsamenon ton laon sou ton agion Israhl poikilaiV kai pollaiV dokimasaV timwriaiV egnwrisaV thn shn dunamin ef oiV egnwrisaV to mega sou kratoV

7 kai epidiwxanta auton sun armasin kai oclwn plhqei epeklusaV baqei qalasshV touV de empisteusantaV epi soi tw thV apashV ktisewV dunasteuonti swouV diekomisaV

8 oi kai sunidonteV erga shV ceiroV hnesan se ton pantokratora

9 su basileu ktisaV thn aperanton kai ametrhton ghn exelexw thn polin tauthn kai hgiasaV ton topon touton eiV onoma soi tw twn apantwn aprosdeei kai paredoxasaV en epifaneia megaloprepei sustasin poihsamenoV autou proV doxan tou megalou kai entimou onomatoV sou

10 kai agapwn ton oikon tou Israhl ephggeilw dioti ean genhtai hmwn apostrofh kai katalabh hmaV stenocwria kai elqonteV eiV ton topon touton dehqwmen eisakoush thV dehsewV hmwn

11 kai dh pistoV ei kai alhqinoV

12 epei de pleonakiV qlibentwn twn paterwn hmwn ebohqhsaV autoiV en th tapeinwsei kai errusw autouV ek megalwn kakwn

13 idou de nun agie basileu dia taV pollaV kai megalaV hmwn amartiaV kataponoumeqa kai upetaghmen toiV ecqroiV hmwn kai pareimeqa en adunamiaiV

14 en de th hmetera kataptwsei o qrasuV kai bebhloV outoV epithdeuei kaqubrisai ton epi thV ghV anadedeigmenon tw onomati thV doxhV sou agion topon

15 to men gar katoikhthrion sou ouranoV tou ouranou anefiktoV anqrwpoiV estin

16 alla epei eudokhsaV thn doxan sou en tw law sou Israhl hgiasaV ton topon touton

17 mh ekdikhshV hmaV en th toutwn akaqarsia mhde euqunhV hmaV en bebhlwsei ina mh kauchswntai oi paranomoi en qumw autwn mhde agalliaswntai en uperhfania glwsshV autwn legonteV

18 hmeiV katepathsamen ton oikon tou agiasmou wV katapatountai oi oikoi twn prosocqismatwn

19 apaleiyon taV amartiaV hmwn kai diaskedason taV amblakiaV hmwn kai epifanon to eleoV sou kata thn wran tauthn

20 tacu prokatalabetwsan hmaV oi oiktirmoi sou kai doV aineseiV en tw stomati twn katapeptwkotwn kai suntetrimmenwn taV yucaV poihsaV hmin eirhnhn

21 entauqa o pantwn epopthV qeoV kai propatwr agioV en agioiV eisakousaV thV enqesmou litaneiaV ton ubrei kai qrasei megalwV ephrmenon emastixen auton

22 enqen kai enqen kradanaV auton wV kalamon upo anemou wste kat edafouV aprakton eti kai toiV melesin paralelumenon mhde fwnhsai dunasqai dikaia peripeplhgmenon krisei

23 oqen oi te filoi kai swmatofulakeV oxeian idonteV thn katalabousan auton euqunan foboumenoi mh kai to zhn ekleiph tacewV auton exeilkusan uperballonti katapeplhgmenoi fobw

24 en cronw de usteron analexamenoV auton oudamwV eiV metamelon hlqen epitimhqeiV apeilaV de pikraV qemenoV anelusen

25 diakomisqeiV de eiV thn Aigupton kai ta thV kakiaV epauxwn dia te twn proapodedeigmenwn sumpotwn kai etairwn tou pantoV dikaiou kecwrismenwn

26 ou monon taiV anariqmhtoiV aselgeiaiV dihrkesqh alla kai epi tosouton qrasouV prohlqen wste dusfhmiaV en toiV topoiV sunistasqai kai pollouV twn filwn atenizontaV eiV thn tou basilewV proqesin kai autouV epesqai th ekeinou qelhsei

27 proeqeto dhmosia kata tou eqnouV diadounai yogon epi tou kata thn aulhn purgou sthlhn anasthsaV ekolayen grafhn

28 mhdena twn mh quontwn eiV ta iera autwn eisienai pantaV de touV IoudaiouV eiV laografian kai oiketikhn diaqesin acqhnai touV de antilegontaV bia feromenouV tou zhn metasthsai

29 touV te apografomenouV carassesqai kai dia puroV eiV to swma parashmw Dionusou kissofullw ouV kai katacwrisai eiV thn prosunestalmenhn auqentian

30 ina de mh toiV pasin apecqomenoV fainhtai upegrayen ean de tineV ex autwn proairwntai en toiV kata taV teletaV memuhmenoiV anastrefesqai toutouV isopolitaV Alexandreusin einai

31 enioi men oun epipolaiwV taV thV polewV eusebeiaV epibaqraV stugounteV eucerwV eautouV edidosan wV megalhV tinoV koinwnhsonteV eukleiaV apo thV esomenhV tw basilei sunanastrofhV

32 oi de pleistoi gennaia yuch eniscusan kai ou diesthsan thV eusebeiaV ta te crhmata peri tou zhn antikatallassomenoi adewV epeirwnto eautouV rusasqai ek twn apografwn

33 euelpideV te kaqeisthkeisan antilhmyewV teuxasqai kai touV apocwrountaV ex autwn ebdelussonto kai wV polemiouV tou eqnouV ekrinon kai thV koinhV sunanastrofhV kai eucrhstiaV esteroun

 

3

1 a kai metalambanwn o dussebhV epi tosouton execolhsen wste ou monon toiV kata Alexandreian diorgizesqai alla kai toiV en th cwra baruterwV enantiwqhnai kai prostaxai speusantaV sunagagein pantaV epi to auto kai ceiristw morw tou zhn metasthsai

2 toutwn de oikonomoumenwn fhmh dusmenhV exhceito kata tou genouV anqrwpoiV sumfronousin eiV kakopoihsin aformhV didomenhV eiV diaqesin wV an apo twn nomimwn autouV kwluontwn

3 oi de Ioudaioi thn men proV touV basileiV eunoian kai pistin adiastrofon hsan fulassonteV

4 sebomenoi de ton qeon kai tw toutou nomw politeuomenoi cwrismon epoioun epi tw kata taV trofaV di hn aitian enioiV apecqeiV efainonto

5 th de twn dikaiwn eupraxia kosmounteV thn sunanastrofhn apasin anqrwpoiV eudokimoi kaqeisthkeisan

6 thn men oun peri tou genouV en pasin qruloumenhn eupraxian oi allofuloi oudamwV dihriqmhsanto

7 thn de peri twn proskunhsewn kai trofwn diastasin eqruloun faskonteV mhte tw basilei mhte taiV dunamesin omospondouV touV anqrwpouV ginesqai dusmeneiV de einai kai mega ti toiV pragmasin enantioumenouV kai ou tw tuconti perihyan yogw

8 oi de kata thn polin {EllhneV ouden hdikhmenoi tarachn aprosdokhton peri touV anqrwpouV qewrounteV kai sundromaV aproskopouV ginomenaV bohqein men ouk esqenon turannikh gar hn h diaqesiV parekaloun de kai dusforwV eicon kai metapeseisqai tauta upelambanon

9 mh gar outw paroraqhsesqai thlikouto sustema mhden hgnohkoV

10 hdh de kai tineV geitoneV te kai filoi kai sumpragmateuomenoi mustikwV tinaV epispwmenoi pisteiV edidoun sunaspiein kai pan ekteneV prosoisesqai proV antilhmyin

11 ekeinoV men oun th kata to paron euhmeria gegaurwmenoV kai ou kaqorwn to tou megistou qeou kratoV upolambanwn de dihnekwV en th auth diamenein boulh egrayen kat autwn epistolhn thnde

12 basileuV PtolemaioV Filopatwr toiV kat Aigupton kai kata topon strathgoiV kai stratiwtaiV cairein kai errwsqai

13 errwmai de kai autoV egw kai ta pragmata hmwn

14 thV eiV thn Asian genomenhV hmin epistrateiaV hV iste kai autoi th twn qewn aproptwtw summacia kata logon epi teloV acqeishV

15 hghsameqa mh bia doratoV epieikeia de kai pollh filanqrwpia tiqhnhsasqai ta katoikounta Koilhn Surian kai Foinikhn eqnh eu poihsai te asmenwV

16 kai toiV kata polin ieroiV aponeimanteV prosodouV pleistaV prohcqhmen kai eiV ta Ierosoluma anabanteV timhsai to ieron twn alithriwn kai mhdepote lhgontwn thV anoiaV

17 oi de logw men thn hmeteran apodexamenoi parousian tw de pragmati noqwV proqumhqentwn hmwn eiselqein eiV ton naon autwn kai toiV ekprepesin kai kallistoiV anaqhmasin timhsai

18 tufoiV feromenoi palaioteroiV eirxan hmaV thV eisodou leipomenoi thV hmeteraV alkhV di hn ecomen proV apantaV anqrwpouV filanqrwpian

19 thn de autwn eiV hmaV dusmeneian ekdhlon kaqistanteV wV monwtatoi twn eqnwn basileusin kai toiV eautwn euergetaiV uyaucenounteV ouden gnhsion boulontai ferein

20 hmeiV de th toutwn anoia sumperienecqenteV kai meta nikhV diakomisqenteV eiV thn Aigupton toiV pasin eqnesin filanqrwpwV apanthsanteV kaqwV eprepen epoihsamen

21 en de toutoiV proV touV omofulouV autwn amnhsikakian apasin gnwrizonteV dia te thn summacian kai ta pepisteumena meta aplothtoV autoiV archqen muria pragmata tolmhsanteV exalloiwsai eboulhqhmen kai politeiaV autouV Alexandrewn kataxiwsai kai metocouV twn aei ierwn katasthsai

22 oi de tounantion ekdecomenoi kai th sumfutw kakohqeia to kalon apwsamenoi dihnekwV de eiV to faulon ekneuonteV

23 ou monon apestreyanto thn atimhton politeian alla kai bdelussontai logw te kai sigh touV en autoiV oligouV proV hmaV gnhsiwV diakeimenouV par ekasta uforwmenoi meta thV duskleestathV embiwsewV dia tacouV hmaV katastreyai ta pragmata

24 dio kai tekmhrioiV kalwV pepeismenoi toutouV kata panta dusnoein hmin tropon kai pronooumenoi mhpote aifnidiou metepeita tarachV enstashV hmin touV dussebeiV toutouV kata nwtou prodotaV kai barbarouV ecwmen polemiouV

25 prostetacamen ama tw prospesein thn epistolhn thnde auqwri touV ennemomenouV sun gunaixi kai teknoiV meta ubrewn kai skulmwn aposteilai proV hmaV en desmoiV sidhroiV pantoqen katakekleismenouV eiV anhkeston kai duskleh preponta dusmenesi fonon

26 toutwn gar omou kolasqentwn dieilhfamen eiV ton epiloipon cronon teleiwV hmin ta pragmata en eustaqeia kai th beltisth diaqesei katastaqhsesqai

27 oV d an skepash tina twn Ioudaiwn apo geraiou mecri nhpiou kai mecri twn upomastidiwn aiscistaiV basanoiV apotumpanisqhsetai panoikia

28 mhnuein de ton boulomenon ef w thn ousian tou empiptontoV upo thn euqunan lhmyetai kai ek tou basilikou arguriou dracmaV disciliaV kai th eleuqeria stefanwqhsetai

29 paV de topoV ou ean fwraqh to sunolon skepazomenoV IoudaioV abatoV kai purifleghV ginesqw kai pash qnhth fusei kaq apan acrhstoV fanhsetai eiV ton aei cronon

30 kai o men thV epistolhV tupoV outwV egegrapto

 

4

1 panth de opou prosepipten touto to prostagma dhmotelhV sunistato toiV eqnesin euwcia meta alalagmwn kai caraV wV an thV prokateskirwmenhV autoiV palai kata dianoian meta parrhsiaV nun ekfainomenhV apecqeiaV

2 toiV de IoudaioiV alhkton penqoV hn kai panodurtoV meta dakruwn boh stenagmoiV pepurwmenhV pantoqen autwn thV kardiaV olofuromenwn thn aprosdokhton exaifnhV autoiV epikriqeisan oleqrian

3 tiV nomoV h poliV h tiV to sunolon oikhtoV topoV h tineV aguiai kopetou kai gown ep autoiV ouk enepiplwnto

4 outwV gar meta pikriaV anoiktou yuchV upo twn kata polin strathgwn omoqumadon exapestellonto wste epi taiV exalloiV timwriaiV kai tinaV twn ecqrwn lambanontaV pro twn ofqalmwn ton koinon eleon kai logizomenouV thn adhlon tou biou katastrofhn dakruein autwn thn dusaqlion exapostolhn

5 hgeto gar geraiwn plhqoV polia pepukasmenwn thn ek tou ghrwV nwqrothta podwn epikufon anatrophV ormh biaiaV apashV aidouV aneu proV oxeian katacrwmenwn poreian

6 ai de arti proV biou koinwnian gamikon upelhluquiai paston neanideV anti teryewV metalabousai goouV kai konei thn murobrech pefurmenai komhn akaluptwV de agomenai qrhnon anq umenaiwn omoqumadon exhrcon wV esparagmenai skulmoiV alloeqnesin

7 desmiai de dhmosia mecri thV eiV to ploion embolhV eilkonto meta biaV

8 oi te toutwn sunzugeiV brocoiV anti stefewn touV aucenaV peripeplegmenoi meta akmaiaV neanikhV hlikiaV anti euwciaV kai newterikhV raqumiaV taV epiloipouV twn gamwn hmeraV en qrhnoiV dihgon para podaV hdh ton adhn orwnteV keimenon

9 kathcqhsan de qhriwn tropon agomenoi sidhrodesmoiV anagkaiV oi men toiV zugoiV twn ploiwn proshlwmenoi touV trachlouV oi de touV podaV arrhktoiV kathsfalismenoi pedaiV

10 eti kai tw kaquperqe puknw sanidwmati diakeimenw opwV pantoqen eskotismenoi touV ofqalmouV agwghn epiboulwn en panti tw kataplw lambanwsin

11 toutwn de epi thn legomenhn Scedian acqentwn kai tou paraplou peranqentoV kaqwV hn dedogmatismenon tw basilei prosetaxen autouV en tw pro thV polewV ippodromw parembalein aplatw kaqestwti perimetrw kai proV paradeigmatismon agan eukairotatw kaqestwti pasi toiV kataporeuomenoiV eiV thn polin kai toiV ek toutwn eiV thn cwran stellomenoiV proV ekdhmian proV to mhde taiV dunamesin autou koinwnein mhde to sunolon kataxiwsai peribolwn

12 wV de touto egenhqh akousaV touV ek thV polewV omoeqneiV krubh ekporeuomenouV puknoteron apoduresqai thn akleh twn adelfwn talaipwrian

13 diorgisqeiV prosetaxen kai toutoiV omou ton auton tropon epimelwV wV ekeinoiV poihsai mh leipomenoiV kata mhdena tropon thV ekeinwn timwriaV

14 apografhnai de pan to fulon ex onomatoV ouk eiV thn emprosqen bracei prodedhlwmenhn twn ergwn kataponon latreian streblwqentaV de taiV parhggelmenaiV aikiaiV to teloV afanisai miaV upo kairon hmeraV

15 egineto men oun h toutwn apografh meta pikraV spoudhV kai filotimou prosedreiaV apo anatolwn hliou mecri dusmwn anhnuton lambanousa to teloV epi hmeraV tessarakonta

16 megalwV de kai dihnekwV o basileuV cara peplhrwmenoV sumposia epi pantwn twn eidwlwn sunistamenoV peplanhmenh porrw thV alhqeiaV freni kai bebhlw stomati ta men kwfa kai mh dunamena autoiV lalein h arhgein epainwn eiV de ton megiston qeon ta mh kaqhkonta lalwn

17 meta de to proeirhmenon tou cronou diasthma proshnegkanto oi grammateiV tw basilei mhketi iscuein thn twn Ioudaiwn apografhn poieisqai dia thn ametrhton autwn plhqun

18 kaiper ontwn eti kata thn cwran twn pleionwn twn men kata taV oikiaV eti sunesthkotwn twn de kai kata topon wV adunatou kaqestwtoV pasin toiV ep Aigupton strathgoiV

19 apeilhsantoV de autoiV sklhroteron wV dedwrokophmenoiV eiV mhcanhn thV ekfughV sunebh safwV auton peri toutou pistwqhnai

20 legontwn meta apodeixewV kai thn carthrian hdh kai touV grafikouV kalamouV en oiV ecrwnto ekleloipenai

21 touto de hn energeia thV tou bohqountoV toiV IoudaioiV ex ouranou pronoiaV anikhtou

 

5

1 tote proskalesamenoV {Ermwna ton proV th twn elefantwn epimeleia bareia memestwmenoV orgh kai colw kata pan ametaqetoV

2 ekeleusen upo thn epercomenhn hmeran dayilesi drakesi libanwtou kai oinw pleioni akratw apantaV touV elefantaV potisai ontaV ton ariqmon pentakosiouV kai agriwqentaV th tou pomatoV afqonw corhgia eisagagein proV sunanthsin tou morou twn Ioudaiwn

3 o men tade prostasswn etrepeto proV thn euwcian sunagagwn touV malista twn filwn kai thV stratiaV apecqwV econtaV proV touV IoudaiouV

4 o de elefantarchV to prostagen ararotwV {Ermwn sunetelei

5 oi te proV toutoiV leitourgoi kata thn esperan exionteV taV twn talaipwrountwn edesmeuon ceiraV thn te loiphn emhcanwnto peri autouV asfaleian ennucon doxanteV omou lhmyesqai to fulon peraV thV oleqriaV

6 oi de pashV skephV erhmoi dokounteV einai toiV eqnesin Ioudaioi dia thn pantoqen periecousan autouV meta desmwn anagkhn

7 ton pantokratora kurion kai pashV dunamewV dunasteuonta elehmona qeon autwn kai patera duskatapaustw boh panteV meta dakruwn epekalesanto deomenoi

8 thn kat autwn metastreyai boulhn anosian kai rusasqai autouV meta megalomerouV epifaneiaV ek tou para podaV en etoimw morou

9 toutwn men oun ektenwV h litaneia anebainen eiV ton ouranon

10 o de {Ermwn touV anhleeiV elefantaV potisaV peplhrwmenouV thV tou oinou pollhV corhgiaV kai tou libanou memestwmenouV orqrioV epi thn aulhn parhn peri toutwn prosaggeilai tw basilei

11 to de ap aiwnoV cronou ktisma kalon en nukti kai hmera epiballomenon upo tou carizomenou pasin oiV an autoV qelhsh upnou meroV apesteilen eiV ton basilea

12 kai hdistw kai baqei katesceqh th energeia tou despotou thV aqesmou men proqesewV polu diesfalmenoV tou de ametaqetou logismou megalwV dieyeusmenoV

13 oi te Ioudaioi thn proshmanqeisan wran diafugonteV ton agion hnoun qeon autwn kai palin hxioun ton eukatallakton deixai megalosqenouV eautou ceiroV kratoV eqnesin uperhfanoiV

14 mesoushV de hdh dekathV wraV scedon o proV taiV klhsesin tetagmenoV aqroouV touV klhtouV idwn enuxen proselqwn ton basilea

15 kai moliV diegeiraV upedeixe ton thV sumposiaV kairon hdh paratreconta ton peri toutwn logon poioumenoV

16 on o basileuV logisamenoV kai trapeiV eiV ton poton ekeleusen touV paragegonotaV epi thn sumposian antikruV anaklinai autou

17 ou kai genomenou parhnei eiV euwcian dontaV eautouV to paron thV sumposiaV epi polu gerairomenouV eiV eufrosunhn kataqesqai meroV

18 epi pleion de probainoushV thV omiliaV ton {Ermwna proskalesamenoV o basileuV meta pikraV apeilhV epunqaneto tinoV eneken aitiaV eiaqhsan oi Ioudaioi thn periousan hmeran peribebiwkoteV

19 tou de upodeixantoV eti nuktoV to prostagen epi teloV ageiocenai kai twn filwn autw prosmarturhsantwn

20 thn wmothta ceirona FalaridoV eschkwV efh tw thV shmeron upnw carin ecein autouV anuperqetwV de eiV thn epitelousan hmeran kata to omoion etoimason touV elefantaV epi ton twn aqemitwn Ioudaiwn afanismon

21 eipontoV de tou basilewV asmenwV panteV meta caraV oi paronteV omou sunainesanteV eiV ton idion oikon ekastoV anelusen

22 kai ouc outwV eiV upnon katecrhsanto ton cronon thV nuktoV wV eiV to pantoiouV mhcanasqai toiV talaipwroiV dokousin empaigmouV

23 arti de alektruwn ekekragen orqrioV kai ta qhria kaqwplikwV o {Ermwn en tw megalw peristulw diekinei

24 ta de kata thn polin plhqh sunhqroisto proV thn oiktrotathn qewrian prosdokwnta thn prwian meta spoudhV

25 oi de Ioudaioi kata ton amerh yucoulkoumenoi cronon poludakrun iketeian en melesin goeroiV teinonteV taV ceiraV eiV ton ouranon edeonto tou megistou qeou palin autoiV bohqhsai suntomwV

26 oupw de hliou bolai katespeironto kai tou basilewV touV filouV ekdecomenou o {Ermwn parastaV ekalei proV thn exodon upodeiknuwn to proqumon tou basilewV en etoimw keisqai

27 tou de apodexamenou kai kataplagentoV epi th paranomw exodw kata pan agnwsia kekrathmenoV epunqaneto ti to pragma ef ou touto autw meta spoudhV tetelestai

28 touto de hn h energeia tou panta despoteuontoV qeou twn prin autw memhcanhmenwn lhqhn kata dianoian enteqeikotoV

29 upedeiknuen o {Ermwn kai panteV oi filoi ta qhria kai taV dunameiV htoimasqai basileu kata thn shn ektenh proqesin

30 o de epi toiV rhqeisin plhrwqeiV barei colw dia to peri toutwn pronoia qeou dieskedasqai pan autou to nohma enatenisaV meta apeilhV eipen

31 osoi goneiV parhsan h paidwn gonoi thnde qhrsin agrioiV eskeuasa an dayilh qoinan anti twn anegklhtwn emoi kai progonoiV emoiV apodedeigmenwn oloscerh bebaian pistin exocwV Ioudaiwn

32 kaiper ei mh dia thn thV suntrofiaV storghn kai thV creiaV to zhn anti toutwn esterhqhV

33 outwV o {Ermwn aprosdokhton epikindunon uphnegken apeilhn kai th orasei kai tw proswpw sunestalh

34 o kaqeiV de twn filwn skuqrwpwV upekrewn touV sunhqroismenouV apelusan ekaston epi thn idian ascolian

35 oi te Ioudaioi ta para tou basilewV akousanteV ton epifanh qeon kurion basilea twn basilewn hnoun kai thsde thV bohqeiaV autou teteucoteV

36 kata de touV autouV nomouV o basileuV susthsamenoV pan to sumposion eiV eufrosunhn traphnai parekalei

37 ton de {Ermwna proskalesamenoV meta apeilhV eipen posakiV de dei soi peri toutwn autwn prostattein aqliwtate

38 touV elefantaV eti kai nun kaqoplison eiV thn aurion epi ton twn Ioudaiwn afanismon

39 oi de sunanakeimenoi suggeneiV thn astaqh dianoian autou qaumazonteV proeferonto tade

40 basileu mecri tinoV wV alogouV hmaV diapeirazeiV prostasswn hdh triton autouV afanisai kai palin epi twn pragmatwn ek metabolhV analuwn ta soi dedogmena

41 wn carin h poliV dia thn prosdokian oclei kai plhquousa sustrofaiV hdh kai kinduneuei pollakiV diarpasqhnai

42 oqen o kata panta FalariV basileuV emplhqunqeiV alogistiaV kai taV ginomenaV proV episkophn twn Ioudaiwn en autw metabolaV thV yuchV par ouden hgoumenoV atelestaton bebaiwV orkon orisamenoV toutouV men anuperqetwV pemyein eiV adhn en gonasin kai posin qhriwn hkismenouV

43 epistrateusanta de epi thn Ioudaian isopedon puri kai dorati qhsesqai dia tacouV kai ton abaton hmin autwn naon puri prhnea en tacei twn suntelountwn ekei qusiaV erhmon eiV ton apanta cronon katasthsein

44 tote pericareiV analusanteV oi filoi kai suggeneiV meta pistewV dietasson taV dunameiV epi touV eukairotatouV topouV thV polewV proV thn thrhsin

45 o de elefantarchV ta qhria scedon wV eipein eiV katastema maniwdeV ageiocwV euwdestatoiV pomasin oinou lelibanwmenou foberwV kekosmhmena kataskeuaiV

46 peri thn ew thV polewV hdh plhqesin anariqmhtoiV kata tou ippodromou katamemestwmenhV eiselqwn eiV thn aulhn epi to prokeimenon wtrune ton basilea

47 o de orgh bareia gemisaV dussebh frena panti tw barei sun toiV qhrioiV exwrmhse boulomenoV atrwtw kardia kai koraiV ofqalmwn qeasasqai thn epiponon kai talaipwron twn proseshmammenwn katastrofhn

48 wV de twn elefantwn exiontwn peri pulhn kai thV sunepomenhV enoplou dunamewV thV te tou plhqouV poreiaV koniorton idonteV kai baruhch qorubon akousanteV oi Ioudaioi

49 ustathn biou rophn autoiV ekeinhn doxanteV einai to teloV thV aqliwtathV prosdokiaV eiV oikton kai goouV trapenteV katefiloun allhlouV periplekomenoi toiV suggenesin epi touV trachlouV epipiptonteV goneiV paisin kai mhtereV neanisin eterai de neogna proV mastouV ecousai brefh teleutaion elkonta gala

50 ou mhn de alla kai taV emprosqen autwn gegenhmenaV antilhmyeiV ex ouranou sunidonteV prhneiV omoqumadon riyanteV eautouV kai ta nhpia cwrisanteV twn mastwn

51 anebohsan fwnh megalh sfodra ton thV apashV dunamewV dunasthn iketeuonteV oiktirai meta epifaneiaV autouV hdh proV pulaiV adou kaqestwtaV

 

6

1 EleazaroV de tiV anhr epishmoV twn apo thV cwraV ierewn en presbeiw thn hlikian hdh lelogcwV kai pash th kata ton bion areth kekosmhmenoV touV peri auton katasteilaV presbuterouV epikaleisqai ton agion qeon proshuxato tade

2 basileu megalokratwr uyiste pantokratwr qee thn pasan diakubernwn en oiktirmoiV ktisin

3 epide epi Abraam sperma epi hgiasmenou tekna Iakwb meridoV hgiasmenhV sou laon en xenh gh xenon adikwV apollumenon pater

4 su Faraw plhqunonta armasin ton prin Aiguptou tauthV dunasthn eparqenta anomw qrasei kai glwssh megalorrhmoni sun th uperhfanw stratia pontobrocouV apwlesaV feggoV epifanaV eleouV Israhl genei

5 su ton anariqmhtoiV dunamesin gaurwqenta Sennachrim barun Assuriwn basilea dorati thn pasan upoceirion hdh labonta ghn kai metewrisqenta epi thn agian sou polin barea lalounta kompw kai qrasei su despota eqrausaV ekdhlon deiknuV eqnesin polloiV to son kratoV

6 su touV kata thn Babulwnian treiV etairouV puri thn yuchn auqairetwV dedwkotaV eiV to mh latreusai toiV kenoiV diapuron drosisaV kaminon errusw mecri tricoV aphmantouV floga pasin epipemyaV toiV upenantioiV

7 su ton diabolaiV fqonou leousi kata ghV rifenta qhrsin boran Danihl eiV fwV anhgageV asinh

8 ton te buqotrefouV en gastri khtouV Iwnan thkomenon afidwn aphmanton pasin oikeioiV anedeixaV pater

9 kai nun misubri poluelee twn olwn skepasta to tacoV epifanhqi toiV apo Israhl genouV upo ebdelugmenwn anomwn eqnwn ubrizomenoiV

10 ei de asebeiaiV kata thn apoikian o bioV hmwn eneschtai rusamenoV hmaV apo ecqrwn ceiroV w proairh despota apoleson hmaV morw

11 mh toiV mataioiV oi mataiofroneV euloghsatwsan epi th twn hgaphmenwn sou apwleia legonteV oude o qeoV autwn errusato autouV

12 su de o pasan alkhn kai dunasteian ecwn apasan aiwnie nun epide elehson hmaV touV kaq ubrin anomwn alogiston ek tou zhn meqistamenouV en epiboulwn tropw

13 pthxatw de eqnh shn dunamin anikhton shmeron entime dunamin ecwn epi swthria Iakwb genouV

14 iketeuei se to pan plhqoV twn nhpiwn kai oi toutwn goneiV meta dakruwn

15 deicqhtw pasin eqnesin oti meq hmwn ei kurie kai ouk apestreyaV to proswpon sou af hmwn alla kaqwV eipaV oti oude en th gh twn ecqrwn autwn ontwn upereidon autouV outwV epiteleson kurie

16 tou de Eleazarou lhgontoV arti thV proseuchV o basileuV sun toiV qhrioiV kai panti tw thV dunamewV fruagmati kata ton ippodromon parhgen

17 kai qewrhsanteV oi Ioudaioi mega eiV ouranon anekraxan wste kai touV parakeimenouV aulwnaV sunhchsantaV akatasceton ptohn poihsai panti tw stratopedw

18 tote o megalodoxoV pantokratwr kai alhqinoV qeoV epifanaV to agion autou proswpon hnewxen taV ouraniouV pulaV ex wn dedoxasmenoi duo foberoeideiV aggeloi katebhsan faneroi pasin plhn toiV IoudaioiV

19 kai antesthsan kai thn dunamin twn upenantiwn eplhrwsan tarachV kai deiliaV kai akinhtoiV edhsan pedaiV

20 kai upofrikon kai to tou basilewV swma egenhqh kai lhqh to qrasoV autou to baruqumon elaben

21 kai apestreyan ta qhria epi taV sunepomenaV enoplouV dunameiV kai katepatoun autaV kai wleqreuon

22 kai metestrafh tou basilewV h orgh eiV oikton kai dakrua uper twn emprosqen autw memhcaneumenwn

23 akousaV gar thV kraughV kai sunidwn prhneiV apantaV eiV thn apwleian dakrusaV met orghV toiV filoiV dihpeileito legwn

24 parabasileuete kai turannouV uperbebhkate wmothti kai eme auton ton umwn euergethn epiceireite thV archV hdh kai tou pneumatoV meqistan laqra mhcanwmenoi ta mh sumferonta th basileia

25 tiV touV krathsantaV hmwn en pistei ta thV cwraV ocurwmata thV oikiaV aposthsaV ekaston alogwV hqroisen enqade

26 tiV touV ex archV eunoia proV hmaV kata panta diaferontaV pantwn eqnwn kai touV ceiristouV pleonakiV anqrwpwn epidedegmenouV kindunouV outwV aqesmwV periebalen aikiaiV

27 lusate eklusate adika desma eiV ta idia met eirhnhV exaposteilate ta propepragmena paraithsamenoi

28 apolusate touV uiouV tou pantokratoroV epouraniou qeou zwntoV oV af hmeterwn mecri tou nun progonwn aparapodiston meta doxhV eustaqeian parecei toiV hmeteroiV pragmasin

29 o men oun tauta elexen oi de en amerei cronw luqenteV ton agion swthra qeon autwn eulogoun arti ton qanaton ekpefeugoteV

30 eita o basileuV eiV thn polin apallageiV ton epi twn prosodwn proskalesamenoV ekeleusen oinouV te kai ta loipa proV euwcian epithdeia toiV IoudaioiV corhgein epi hmeraV epta krinaV autouV en w topw edoxan ton oleqron analambanein en toutw en eufrosunh pash swthria agagein

31 tote oi to prin eponeidistoi kai plhsion tou adou mallon de ep autw bebhkoteV anti pikrou kai dusaiaktou morou kwqwna swthrion susthsamenoi ton eiV ptwsin autoiV kai tafon htoimasmenon topon klisiaiV katemerisanto plhreiV carmonhV

32 katalhxanteV de qrhnwn panodurton meloV anelabon wdhn patrion ton swthra kai teratopoion ainounteV qeon oimwghn te pasan kai kwkuton apwsamenoi corouV sunistanto eufrosunhV eirhnikhV shmeion

33 wsautwV de kai o basileuV peri toutwn sumposion baru sunagagwn adialeiptwV eiV ouranon anqwmologeito megalomerwV epi th paradoxw genhqeish autw swthria

34 oi te prin eiV oleqron kai oiwnobrwtouV autouV esesqai tiqemenoi kai meta caraV apograyamenoi katestenaxan aiscunhn ef eautoiV peribalomenoi kai thn puropnoun tolman aklewV esbesmenoi

35 oi te Ioudaioi kaqwV proeirhkamen susthsamenoi ton proeirhmenon coron met euwciaV en exomologhsesin ilaraiV kai yalmoiV dihgon

36 kai koinon orisamenoi peri toutwn qesmon epi pasan thn paroikian autwn eiV geneaV taV proeirhmenaV hmeraV agein esthsan eufrosunouV ou potou carin kai licneiaV swthriaV de thV dia qeon genomenhV autoiV

37 enetucon de tw basilei thn apolusin autwn eiV ta idia aitoumenoi

38 apografontai de autouV apo pempthV kai eikadoV tou Pacwn ewV thV tetarthV tou Epifi epi hmeraV tessarakonta sunistantai de autwn thn apwleian apo pempthV tou Epifi ewV ebdomhV hmeraiV trisin

39 en aiV kai megalodoxwV epifanaV to eleoV autou o twn pantwn dunasthV aptaistouV autouV errusato omoqumadon

40 euwcounto de panq upo tou basilewV corhgoumenoi mecri thV tessareskaidekathV en h kai thn entucian epoihsanto peri thV apolusewV autwn

41 sunainesaV de autoiV o basileuV egrayen autoiV thn upogegrammenhn epistolhn proV touV kata polin strathgouV megaloyucwV thn ektenian ecousan

 

7

1 basileuV PtolemaioV Filopatwr toiV kat Aigupton strathgoiV kai pasin toiV tetagmenoiV epi pragmatwn cairein kai errwsqai

2 errwmeqa de kai autoi kai ta tekna hmwn kateuqunantoV hmin tou megalou qeou ta pragmata kaqwV proairoumeqa

3 twn filwn tineV kata kakohqeian puknoteron hmin parakeimenoi sunepeisan hmaV eiV to touV upo thn basileian IoudaiouV sunaqroisantaV susthma kolasasqai xenizousaiV apostatwn timwriaiV

4 proferomenoi mhdepote eustaqhsein ta pragmata hmwn di hn ecousin outoi proV panta ta eqnh dusmeneian mecri an suntelesqh touto

5 oi kai desmiouV katagagonteV autouV meta skulmwn wV andrapoda mallon de wV epiboulouV aneu pashV anakrisewV kai exetasewV epeceirhsan anelein nomou Skuqwn agriwteran empeporphmenoi wmothta

6 hmeiV de epi toutoiV sklhroteron diapeilhsamenoi kaq hn ecomen proV apantaV anqrwpouV epieikeian mogiV to zhn autoiV carisamenoi kai ton epouranion qeon egnwkoteV asfalwV uperhspikota twn Ioudaiwn wV patera uper uiwn dia pantoV summacounta

7 thn te tou filou hn ecousin bebaian proV hmaV kai touV progonouV hmwn eunoian analogisamenoi dikaiwV apolelukamen pashV kaq ontinoun aitiaV tropon

8 kai prostetacamen ekastw pantaV eiV ta idia epistrefein en panti topw mhqenoV autouV to sunolon katablaptontoV mhte oneidizein peri twn gegenhmenwn para logon

9 ginwskete gar oti kata toutwn ean ti kakotecnhswmen ponhron h epiluphswmen autouV to sunolon ouk anqrwpon alla ton pashV despozonta dunamewV qeon uyiston antikeimenon hmin ep ekdikhsei twn pragmatwn kata pan afeuktwV dia pantoV exomen errwsqe

10 labonteV de thn epistolhn tauthn ouk espoudasan euqewV genesqai peri thn afodon alla ton basilea proshxiwsan touV ek tou genouV twn Ioudaiwn ton agion qeon auqairetwV parabebhkotaV kai tou qeou ton nomon tucein di autwn thV ofeilomenhV kolasewV

11 proferomenoi touV gastroV eneken ta qeia parabebhkotaV prostagmata mhdepote eunohsein mhde toiV tou basilewV pragmasin

12 o de talhqeV autouV legein paradexamenoV kai parainesaV edwken autoiV adeian pantwn opwV touV parabebhkotaV tou qeou ton nomon exoleqreuswsin kata panta ton upo thn basileian autou topon meta parrhsiaV aneu pashV basilikhV exousiaV kai episkeyewV

13 tote kateufhmhsanteV auton wV prepon hn oi toutwn iereiV kai pan to plhqoV epifwnhsanteV to allhlouia meta caraV anelusan

14 outwV te ton empesonta twn memiammenwn omoeqnh kata thn odon ekolazonto kai meta paradeigmatismwn anhroun

15 ekeinh de th hmera aneilon uper touV triakosiouV andraV hn kai hgagon eufrosunhn meta caraV bebhlouV ceirwsamenoi

16 autoi de oi mecri qanatou ton qeon eschkoteV pantelh swthriaV apolausin eilhfoteV anezeuxan ek thV polewV pantoioiV euwdestatoiV anqesin katestemmenoi met eufrosunhV kai bohV en ainoiV kai pammelesin umnoiV eucaristounteV tw qew twn paterwn autwn aiwniw swthri tou Israhl

17 paragenhqenteV de eiV Ptolemaida thn onomazomenhn dia thn tou topou idiothta rodoforon en h prosemeinen autouV o stoloV kata koinhn autwn boulhn hmeraV epta

18 ekei epoihsan poton swthrion tou basilewV corhghsantoV autoiV euyucwV ta proV thn afixin panta ekastw ewV eiV thn idian oikian

19 katacqenteV de met eirhnhV en taiV prepousaiV exomologhsesin wsautwV kakei esthsan kai tautaV agein taV hmeraV epi ton thV paroikiaV autwn cronon eufrosunouV

20 aV kai anierwsanteV en sthlh kata ton thV sumposiaV topon proseuchV kaqidrusanteV anelusan asineiV eleuqeroi upercareiV dia te ghV kai qalasshV kai potamou anaswzomenoi th tou basilewV epitagh ekastoV eiV thn idian

21 kai pleisthn h emprosqen en toiV ecqroiV exousian eschkoteV meta doxhV kai fobou to sunolon upo mhdenoV diaseisqenteV twn uparcontwn

22 kai panta ta eautwn panteV ekomisanto ex apografhV wste touV econtaV ti meta fobou megistou apodounai autoiV ta megaleia tou megistou qeou poihsantoV teleiwV epi swthria autwn

23 euloghtoV o rusthV Israhl eiV touV aei cronouV amhn

 


 

Septuagint_Index            Next: Maccabees IV