MALACIAS

1

1 lhmma logou kuriou epi ton Israhl en ceiri aggelou autou qesqe dh epi taV kardiaV umwn

2 hgaphsa umaV legei kurioV kai eipate en tini hgaphsaV hmaV ouk adelfoV hn Hsau tou Iakwb legei kurioV kai hgaphsa ton Iakwb

3 ton de Hsau emishsa kai etaxa ta oria autou eiV afanismon kai thn klhronomian autou eiV domata erhmou

4 dioti erei h Idoumaia katestraptai kai epistreywmen kai anoikodomhswmen taV erhmouV tade legei kurioV pantokratwr autoi oikodomhsousin kai egw katastreyw kai epiklhqhsetai autoiV oria anomiaV kai laoV ef on paratetaktai kurioV ewV aiwnoV

5 kai oi ofqalmoi umwn oyontai kai umeiV ereite emegalunqh kurioV uperanw twn oriwn tou Israhl

6 uioV doxazei patera kai douloV ton kurion autou kai ei pathr eimi egw pou estin h doxa mou kai ei kurioV eimi egw pou estin o foboV mou legei kurioV pantokratwr umeiV oi iereiV oi faulizonteV to onoma mou kai eipate en tini efaulisamen to onoma sou

7 prosagonteV proV to qusiasthrion mou artouV hlisghmenouV kai eipate en tini hlisghsamen autouV en tw legein umaV trapeza kuriou exoudenwmenh estin kai ta epitiqemena brwmata exoudenwmena

8 dioti ean prosagaghte tuflon eiV qusian ou kakon kai ean prosagaghte cwlon h arrwston ou kakon prosagage dh auto tw hgoumenw sou ei prosdexetai auto ei lhmyetai proswpon sou legei kurioV pantokratwr

9 kai nun exilaskesqe to proswpon tou qeou umwn kai dehqhte autou en cersin umwn gegonen tauta ei lhmyomai ex umwn proswpa umwn legei kurioV pantokratwr

10 dioti kai en umin sugkleisqhsontai qurai kai ouk anayete to qusiasthrion mou dwrean ouk estin mou qelhma en umin legei kurioV pantokratwr kai qusian ou prosdexomai ek twn ceirwn umwn

11 dioti ap anatolwn hliou ewV dusmwn to onoma mou dedoxastai en toiV eqnesin kai en panti topw qumiama prosagetai tw onomati mou kai qusia kaqara dioti mega to onoma mou en toiV eqnesin legei kurioV pantokratwr

12 umeiV de bebhloute auto en tw legein umaV trapeza kuriou hlisghmenh estin kai ta epitiqemena exoudenwntai brwmata autou

13 kai eipate tauta ek kakopaqeiaV estin kai exefushsa auta legei kurioV pantokratwr kai eiseferete arpagmata kai ta cwla kai ta enocloumena kai ean ferhte thn qusian ei prosdexomai auta ek twn ceirwn umwn legei kurioV pantokratwr

14 kai epikataratoV oV hn dunatoV kai uphrcen en tw poimniw autou arsen kai euch autou ep autw kai quei diefqarmenon tw kuriw dioti basileuV megaV egw eimi legei kurioV pantokratwr kai to onoma mou epifaneV en toiV eqnesin

 

2

1 kai nun h entolh auth proV umaV oi iereiV

2 ean mh akoushte kai ean mh qhsqe eiV thn kardian umwn tou dounai doxan tw onomati mou legei kurioV pantokratwr kai exapostelw ef umaV thn kataran kai epikatarasomai thn eulogian umwn kai katarasomai authn kai diaskedasw thn eulogian umwn kai ouk estai en umin oti umeiV ou tiqesqe eiV thn kardian umwn

3 idou egw aforizw umin ton wmon kai skorpiw hnustron epi ta proswpa umwn hnustron eortwn umwn kai lhmyomai umaV eiV to auto

4 kai epignwsesqe dioti egw exapestalka proV umaV thn entolhn tauthn tou einai thn diaqhkhn mou proV touV LeuitaV legei kurioV pantokratwr

5 h diaqhkh mou hn met autou thV zwhV kai thV eirhnhV kai edwka autw en fobw fobeisqai me kai apo proswpou onomatoV mou stellesqai auton

6 nomoV alhqeiaV hn en tw stomati autou kai adikia ouc eureqh en ceilesin autou en eirhnh kateuqunwn eporeuqh met emou kai pollouV epestreyen apo adikiaV

7 oti ceilh ierewV fulaxetai gnwsin kai nomon ekzhthsousin ek stomatoV autou dioti aggeloV kuriou pantokratoroV estin

8 umeiV de exeklinate ek thV odou kai pollouV hsqenhsate en nomw diefqeirate thn diaqhkhn tou Leui legei kurioV pantokratwr

9 kagw dedwka umaV exoudenwmenouV kai pareimenouV eiV panta ta eqnh anq wn umeiV ouk efulaxasqe taV odouV mou alla elambanete proswpa en nomw

10 ouci qeoV eiV ektisen umaV ouci pathr eiV pantwn umwn ti oti egkatelipete ekastoV ton adelfon autou tou bebhlwsai thn diaqhkhn twn paterwn umwn

11 egkateleifqh IoudaV kai bdelugma egeneto en tw Israhl kai en Ierousalhm dioti ebebhlwsen IoudaV ta agia kuriou en oiV hgaphsen kai epethdeusen eiV qeouV allotriouV

12 exoleqreusei kurioV ton anqrwpon ton poiounta tauta ewV kai tapeinwqh ek skhnwmatwn Iakwb kai ek prosagontwn qusian tw kuriw pantokratori

13 kai tauta a emisoun epoieite ekaluptete dakrusin to qusiasthrion kuriou kai klauqmw kai stenagmw ek kopwn eti axion epibleyai eiV qusian h labein dekton ek twn ceirwn umwn

14 kai eipate eneken tinoV oti kurioV diemarturato ana meson sou kai ana meson gunaikoV neothtoV sou hn egkatelipeV kai auth koinwnoV sou kai gunh diaqhkhV sou

15 kai ouk alloV epoihsen kai upoleimma pneumatoV autou kai eipate ti allo all h sperma zhtei o qeoV kai fulaxasqe en tw pneumati umwn kai gunaika neothtoV sou mh egkataliphV

16 alla ean mishsaV exaposteilhV legei kurioV o qeoV tou Israhl kai kaluyei asebeia epi ta enqumhmata sou legei kurioV pantokratwr kai fulaxasqe en tw pneumati umwn kai ou mh egkataliphte

17 oi paroxunonteV ton qeon en toiV logoiV umwn kai eipate en tini parwxunamen auton en tw legein umaV paV poiwn ponhron kalon enwpion kuriou kai en autoiV autoV eudokhsen kai pou estin o qeoV thV dikaiosunhV

 

3

1 idou egw exapostellw ton aggelon mou kai epibleyetai odon pro proswpou mou kai exaifnhV hxei eiV ton naon eautou kurioV on umeiV zhteite kai o aggeloV thV diaqhkhV on umeiV qelete idou ercetai legei kurioV pantokratwr

2 kai tiV upomenei hmeran eisodou autou h tiV uposthsetai en th optasia autou dioti autoV eisporeuetai wV pur cwneuthriou kai wV poa plunontwn

3 kai kaqieitai cwneuwn kai kaqarizwn wV to argurion kai wV to crusion kai kaqarisei touV uiouV Leui kai ceei autouV wV to crusion kai wV to argurion kai esontai tw kuriw prosagonteV qusian en dikaiosunh

4 kai aresei tw kuriw qusia Iouda kai Ierousalhm kaqwV ai hmerai tou aiwnoV kai kaqwV ta eth ta emprosqen

5 kai prosaxw proV umaV en krisei kai esomai martuV tacuV epi taV farmakouV kai epi taV moicalidaV kai epi touV omnuontaV tw onomati mou epi yeudei kai epi touV aposterountaV misqon misqwtou kai touV katadunasteuontaV chran kai touV kondulizontaV orfanouV kai touV ekklinontaV krisin proshlutou kai touV mh foboumenouV me legei kurioV pantokratwr

6 dioti egw kurioV o qeoV umwn kai ouk hlloiwmai kai umeiV uioi Iakwb ouk apecesqe

7 apo twn adikiwn twn paterwn umwn exeklinate nomima mou kai ouk efulaxasqe epistreyate proV me kai epistrafhsomai proV umaV legei kurioV pantokratwr kai eipate en tini epistreywmen

8 ei pterniei anqrwpoV qeon dioti umeiV pternizete me kai ereite en tini epternikamen se oti ta epidekata kai ai aparcai meq umwn eisin

9 kai apobleponteV umeiV apoblepete kai eme umeiV pternizete to eqnoV sunetelesqh

10 kai eishnegkate panta ta ekforia eiV touV qhsaurouV kai en tw oikw autou estai h diarpagh autou episkeyasqe dh en toutw legei kurioV pantokratwr ean mh anoixw umin touV katarraktaV tou ouranou kai ekcew umin thn eulogian mou ewV tou ikanwqhnai

11 kai diastelw umin eiV brwsin kai ou mh diafqeirw umwn ton karpon thV ghV kai ou mh asqenhsh umwn h ampeloV h en tw agrw legei kurioV pantokratwr

12 kai makariousin umaV panta ta eqnh dioti esesqe umeiV gh qelhth legei kurioV pantokratwr

13 ebarunate ep eme touV logouV umwn legei kurioV kai eipate en tini katelalhsamen kata sou

14 eipate mataioV o douleuwn qew kai ti pleon oti efulaxamen ta fulagmata autou kai dioti eporeuqhmen iketai pro proswpou kuriou pantokratoroV

15 kai nun hmeiV makarizomen allotriouV kai anoikodomountai panteV poiounteV anoma kai antesthsan qew kai eswqhsan

16 tauta katelalhsan oi foboumenoi ton kurion ekastoV proV ton plhsion autou kai prosescen kurioV kai eishkousen kai egrayen biblion mnhmosunou enwpion autou toiV foboumenoiV ton kurion kai eulaboumenoiV to onoma autou

17 kai esontai moi legei kurioV pantokratwr eiV hmeran hn egw poiw eiV peripoihsin kai airetiw autouV on tropon airetizei anqrwpoV ton uion autou ton douleuonta autw

18 kai epistrafhsesqe kai oyesqe ana meson dikaiou kai ana meson anomou kai ana meson tou douleuontoV qew kai tou mh douleuontoV

19 dioti idou hmera kuriou ercetai kaiomenh wV klibanoV kai flexei autouV kai esontai panteV oi allogeneiV kai panteV oi poiounteV anoma kalamh kai anayei autouV h hmera h ercomenh legei kurioV pantokratwr kai ou mh upoleifqh ex autwn riza oude klhma

20 kai anatelei umin toiV foboumenoiV to onoma mou hlioV dikaiosunhV kai iasiV en taiV pteruxin autou kai exeleusesqe kai skirthsete wV moscaria ek desmwn aneimena

21 kai katapathsete anomouV dioti esontai spodoV upokatw twn podwn umwn en th hmera h egw poiw legei kurioV pantokratwr

22 kai idou egw apostellw umin Hlian ton Qesbithn prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

23 oV apokatasthsei kardian patroV proV uion kai kardian anqrwpou proV ton plhsion autou mh elqw kai pataxw thn ghn ardhn

24 mnhsqhte nomou Mwush tou doulou mou kaqoti eneteilamhn autw en Cwrhb proV panta ton Israhl prostagmata kai dikaiwmata

 


 

Septuagint_Index            Next: Maccabees I