NAOUM

1

1 lhmma Nineuh biblion orasewV Naoum tou Elkesaiou

2 qeoV zhlwthV kai ekdikwn kurioV ekdikwn kurioV meta qumou ekdikwn kurioV touV upenantiouV autou kai exairwn autoV touV ecqrouV autou

3 kurioV makroqumoV kai megalh h iscuV autou kai aqwwn ouk aqwwsei kurioV en sunteleia kai en susseismw h odoV autou kai nefelai koniortoV podwn autou

4 apeilwn qalassh kai xhrainwn authn kai pantaV touV potamouV exerhmwn wligwqh h BasanitiV kai o KarmhloV kai ta exanqounta tou Libanou exelipen

5 ta orh eseisqhsan ap autou kai oi bounoi esaleuqhsan kai anestalh h gh apo proswpou autou h sumpasa kai panteV oi katoikounteV en auth

6 apo proswpou orghV autou tiV uposthsetai kai tiV antisthsetai en orgh qumou autou o qumoV autou thkei arcaV kai ai petrai dieqrubhsan ap autou

7 crhstoV kurioV toiV upomenousin auton en hmera qliyewV kai ginwskwn touV eulaboumenouV auton

8 kai en kataklusmw poreiaV sunteleian poihsetai touV epegeiromenouV kai touV ecqrouV autou diwxetai skotoV

9 ti logizesqe epi ton kurion sunteleian autoV poihsetai ouk ekdikhsei diV epi to auto en qliyei

10 oti ewV qemeliou autwn cerswqhsetai kai wV smilax periplekomenh brwqhsetai kai wV kalamh xhrasiaV mesth

11 ek sou exeleusetai logismoV kata tou kuriou ponhra logizomenoV enantia

12 tade legei kurioV katarcwn udatwn pollwn kai outwV diastalhsontai kai h akoh sou ouk enakousqhsetai eti

13 kai nun suntriyw thn rabdon autou apo sou kai touV desmouV sou diarrhxw

14 kai enteleitai uper sou kurioV ou sparhsetai ek tou onomatoV sou eti ex oikou qeou sou exoleqreusw ta glupta kai cwneuta qhsomai tafhn sou oti taceiV

 

2

1 idou epi ta orh oi podeV euaggelizomenou kai apaggellontoV eirhnhn eortaze Iouda taV eortaV sou apodoV taV eucaV sou dioti ou mh prosqhswsin eti tou dielqein dia sou eiV palaiwsin suntetelestai exhrtai

2 anebh emfuswn eiV proswpon sou exairoumenoV ek qliyewV skopeuson odon krathson osfuoV andrisai th iscui sfodra

3 dioti apestreyen kurioV thn ubrin Iakwb kaqwV ubrin tou Israhl dioti ektinassonteV exetinaxan autouV kai ta klhmata autwn diefqeiran

4 opla dunasteiaV autwn ex anqrwpwn andraV dunatouV empaizontaV en puri ai hniai twn armatwn autwn en hmera etoimasiaV autou kai oi ippeiV qorubhqhsontai

5 en taiV odoiV kai sugcuqhsontai ta armata kai sumplakhsontai en taiV plateiaiV h orasiV autwn wV lampadeV puroV kai wV astrapai diatrecousai

6 kai mnhsqhsontai oi megistaneV autwn kai feuxontai hmeraV kai asqenhsousin en th poreia autwn kai speusousin epi ta teich kai etoimasousin taV profulakaV autwn

7 pulai twn potamwn dihnoicqhsan kai ta basileia diepesen

8 kai h upostasiV apekalufqh kai auth anebainen kai ai doulai authV hgonto kaqwV peristerai fqeggomenai en kardiaiV autwn

9 kai Nineuh wV kolumbhqra udatoV ta udata authV kai autoi feugonteV ouk esthsan kai ouk hn o epiblepwn

10 dihrpazon to argurion dihrpazon to crusion kai ouk hn peraV tou kosmou authV bebaruntai uper panta ta skeuh ta epiqumhta authV

11 ektinagmoV kai anatinagmoV kai ekbrasmoV kai kardiaV qrausmoV kai upolusiV gonatwn kai wdineV epi pasan osfun kai to proswpon pantwn wV proskauma cutraV

12 pou estin to katoikhthrion twn leontwn kai h nomh h ousa toiV skumnoiV ou eporeuqh lewn tou eiselqein ekei skumnoV leontoV kai ouk hn o ekfobwn

13 lewn hrpasen ta ikana toiV skumnoiV autou kai apepnixen toiV leousin autou kai eplhsen qhraV nossian autou kai to katoikhthrion autou arpaghV

14 idou egw epi se legei kurioV pantokratwr kai ekkausw en kapnw plhqoV sou kai touV leontaV sou katafagetai romfaia kai exoleqreusw ek thV ghV thn qhran sou kai ou mh akousqh ouketi ta erga sou

 

3

1 w poliV aimatwn olh yeudhV adikiaV plhrhV ou yhlafhqhsetai qhra

2 fwnh mastigwn kai fwnh seismou trocwn kai ippou diwkontoV kai armatoV anabrassontoV

3 kai ippewV anabainontoV kai stilboushV romfaiaV kai exastraptontwn oplwn kai plhqouV traumatiwn kai bareiaV ptwsewV kai ouk hn peraV toiV eqnesin authV kai asqenhsousin en toiV swmasin autwn

4 apo plhqouV porneiaV pornh kalh kai epicarhV hgoumenh farmakwn h pwlousa eqnh en th porneia authV kai fulaV en toiV farmakoiV authV

5 idou egw epi se legei kurioV o qeoV o pantokratwr kai apokaluyw ta opisw sou epi to proswpon sou kai deixw eqnesin thn aiscunhn sou kai basileiaiV thn atimian sou

6 kai epirriyw epi se bdelugmon kata taV akaqarsiaV sou kai qhsomai se eiV paradeigma

7 kai estai paV o orwn se apophdhsetai apo sou kai erei Deilaia Nineuh tiV stenaxei authn poqen zhthsw paraklhsin auth

8 etoimasai merida armosai cordhn etoimasai merida Amwn h katoikousa en potamoiV udwr kuklw authV hV h arch qalassa kai udwr ta teich authV

9 kai Aiqiopia h iscuV authV kai AiguptoV kai ouk estin peraV thV fughV kai LibueV egenonto bohqoi authV

10 kai auth eiV metoikesian poreusetai aicmalwtoV kai ta nhpia authV edafiousin ep arcaV paswn twn odwn authV kai epi panta ta endoxa authV balousin klhrouV kai panteV oi megistaneV authV deqhsontai ceiropedaiV

11 kai su mequsqhsh kai esh uperewramenh kai su zhthseiV seauth stasin ex ecqrwn

12 panta ta ocurwmata sou sukai skopouV ecousai ean saleuqwsin kai pesountai eiV stoma esqontoV

13 idou o laoV sou wV gunaikeV en soi toiV ecqroiV sou anoigomenai anoicqhsontai pulai thV ghV sou kai katafagetai pur touV moclouV sou

14 udwr periochV epispasai seauth kai katakrathson twn ocurwmatwn sou embhqi eiV phlon kai sumpathqhti en acuroiV katakrathson uper plinqon

15 ekei katafagetai se pur exoleqreusei se romfaia katafagetai se wV akriV kai barunqhsh wV broucoV

16 eplhqunaV taV emporiaV sou uper ta astra tou ouranou broucoV wrmhsen kai exepetasqh

17 exhlato wV atteleboV o summiktoV sou wV akriV epibebhkuia epi fragmon en hmeraiV pagouV o hlioV aneteilen kai afhlato kai ouk egnw ton topon authV ouai autoiV

18 enustaxan oi poimeneV sou basileuV AssurioV ekoimisen touV dunastaV sou aphren o laoV sou epi ta orh kai ouk hn o ekdecomenoV

19 ouk estin iasiV th suntribh sou eflegmanen h plhgh sou panteV oi akouonteV thn aggelian sou krothsousin ceiraV epi se dioti epi tina ouk ephlqen h kakia sou dia pantoV

 


 

Septuagint_Index            Next: Habakkuk