WDAI

1

1 aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan

2 bohqoV kai skepasthV egeneto moi eiV swthrian outoV mou qeoV kai doxasw auton qeoV tou patroV mou kai uywsw auton

3 kurioV suntribwn polemouV kurioV onoma autw

4 armata Faraw kai thn dunamin autou erriyen eiV qalassan epilektouV anabataV tristataV katepontisen en eruqra qalassh

5 pontw ekaluyen autouV katedusan eiV buqon wsei liqoV

6 h dexia sou kurie dedoxastai en iscui h dexia sou ceir kurie eqrausen ecqrouV

7 kai tw plhqei thV doxhV sou sunetriyaV touV upenantiouV apesteilaV thn orghn sou kai katefagen autouV wV kalamhn

8 kai dia pneumatoV tou qumou sou diesth to udwr epagh wsei teicoV ta udata epagh ta kumata en mesw thV qalasshV

9 eipen o ecqroV diwxaV katalhmyomai meriw skula emplhsw yuchn mou anelw th macairh mou kurieusei h ceir mou

10 apesteilaV to pneuma sou ekaluyen autouV qalassa edusan wsei moliboV en udati sfodrw

11 tiV omoioV soi en qeoiV kurie tiV omoioV soi dedoxasmenoV en agioiV qaumastoV en doxaiV poiwn terata

12 exeteinaV thn dexian sou kai katepien autouV h gh

13 wdhghsaV th dikaiosunh sou ton laon sou touton on elutrwsw parekalesaV th iscui sou eiV kataluma agion sou

14 hkousan eqnh kai wrgisqhsan wdineV elabon katoikountaV Fulistiim

15 tote espeusan hgemoneV Edwm kai arconteV Mwabitwn elaben autouV tromoV etakhsan panteV oi katoikounteV Canaan

16 epipesoi ep autouV foboV kai tromoV megeqei bracionoV sou apoliqwqhtwsan ewV an parelqh o laoV sou kurie ewV an parelqh o laoV sou outoV on ekthsw

17 eisagagwn katafuteuson autouV eiV oroV klhronomiaV sou eiV etoimon katoikhthrion sou o kateirgasw kurie agiasma kurie o htoimasan ai ceireV sou

18 kurioV basileuwn ton aiwna kai ep aiwna kai eti

19 oti eishlqen ippoV Faraw sun armasin kai anabataiV eiV qalassan kai ephgagen ep autouV kurioV to udwr thV qalasshV oi de uioi Israhl eporeuqhsan dia xhraV en mesw thV qalasshV

 

2

1 prosece ourane kai lalhsw kai akouetw gh rhmata ek stomatoV mou

2 prosdokasqw wV uetoV to apofqegma mou kai katabhtw wV drosoV ta rhmata mou wsei ombroV ep agrwstin kai wsei nifetoV epi corton

3 oti onoma kuriou ekalesa dote megalwsunhn tw qew hmwn

4 qeoV alhqina ta erga autou kai pasai ai odoi autou krisiV qeoV pistoV kai ouk estin adikia dikaioV kai osioV kurioV

5 hmartosan ouk autw tekna mwmhta genea skolia kai diestrammenh

6 tauta kuriw antapodidote outw laoV mwroV kai ouci sofoV ouk autoV outoV sou pathr ekthsato se kai epoihsen se kai ektisen se

7 mnhsqhte hmeraV aiwnoV sunete eth geneaV genewn eperwthson ton patera sou kai anaggelei soi touV presbuterouV sou kai erousin soi

8 ote diemerizen o uyistoV eqnh wV diespeiren uiouV Adam esthsen oria eqnwn kata ariqmon aggelwn qeou

9 kai egenhqh meriV kuriou laoV autou Iakwb scoinisma klhronomiaV autou Israhl

10 autarkhsen auton en th erhmw en diyei kaumatoV en anudrw ekuklwsen auton kai epaideusen auton kai diefulaxen auton wV korhn ofqalmou

11 wV aetoV skepasai nossian autou kai epi toiV neossoiV autou epepoqhsen dieiV taV pterugaV autou edexato autouV kai anelaben autouV epi twn metafrenwn autou

12 kurioV monoV hgen autouV kai ouk hn met autwn qeoV allotrioV

13 anebibasen autouV epi thn iscun thV ghV eywmisen autouV genhmata agrwn eqhlasan meli ek petraV kai elaion ek stereaV petraV

14 bouturon bown kai gala probatwn meta steatoV arnwn kai kriwn uiwn taurwn kai tragwn meta steatoV nefrwn purou kai aima stafulhV epion oinon

15 kai efagen Iakwb kai eneplhsqh kai apelaktisen o hgaphmenoV elipanqh epacunqh eplatunqh kai egkatelipen qeon ton poihsanta auton kai apesth apo qeou swthroV autou

16 parwxunan me ep allotrioiV en bdelugmasin autwn exepikranan me

17 equsan daimonioiV kai ou qew qeoiV oiV ouk hdeisan kainoi kai prosfatoi hkasin ouV ouk hdeisan oi patereV autwn

18 qeon ton gennhsanta se egkatelipeV kai epelaqou qeou tou trefontoV se

19 kai eiden kurioV kai ezhlwsen kai parwxunqh di orghn uiwn autou kai qugaterwn

20 kai eipen apostreyw to proswpon mou ap autwn kai deixw ti estai autoiV ep escatwn oti genea exestrammenh estin uioi oiV ouk estin pistiV en autoiV

21 autoi parezhlwsan me ep ou qew parwrgisan me en toiV eidwloiV autwn kagw parazhlwsw autouV ep ouk eqnei ep eqnei asunetw parorgiw autouV

22 oti pur ekkekautai ek tou qumou mou kauqhsetai ewV adou katw katafagetai ghn kai ta genhmata authV flexei qemelia orewn

23 sunaxw eiV autouV kaka kai ta belh mou suntelesw eiV autouV

24 thkomenoi limw kai brwsei ornewn kai opisqotonoV aniatoV odontaV qhriwn exapostelw eiV autouV meta qumou surontwn epi ghV

25 exwqen ateknwsei autouV macaira kai ek twn tamieiwn foboV neaniskoV sun parqenw qhlazwn meta kaqesthkotoV presbuterou

26 eipa diasperw autouV pausw dh ex anqrwpwn to mnhmosunon autwn

27 ei mh di orghn ecqrwn ina mh makrocroniswsin kai ina mh sunepiqwntai oi upenantioi mh eipwsin h ceir hmwn uyhlh kai ouci kurioV epoihsen tauta panta

28 oti eqnoV apolwlekoV boulhn estin kai ouk estin en autoiV episthmh

29 ouk efronhsan sunienai tauta katadexasqwsan eiV ton epionta cronon

30 pwV diwxetai eiV ciliouV kai duo metakinhsousin muriadaV ei mh o qeoV apedoto autouV kai o kurioV paredwken autouV

31 ou gar eisin oi qeoi autwn wV o qeoV hmwn oi de ecqroi hmwn anohtoi

32 ek gar ampelou Sodomwn h ampeloV autwn kai h klhmatiV autwn ek GomorraV h stafulh autwn stafulh colhV botruV pikriaV autoiV

33 qumoV drakontwn o oinoV autwn kai qumoV aspidwn aniatoV

34 ouk idou tauta panta sunhktai par emoi kai esfragistai en toiV qhsauroiV mou

35 en hmera ekdikhsewV antapodwsw en kairw otan sfalh o pouV autwn oti egguV hmera apwleiaV autwn kai parestin etoima umin

36 oti krinei kurioV ton laon autou kai epi toiV douloiV autou paraklhqhsetai eiden gar autouV paralelumenouV kai ekleloipotaV en epagwgh kai pareimenouV

37 kai eipen kurioV pou eisin oi qeoi autwn ef oiV epepoiqeisan ep autoiV

38 wn to stear twn qusiwn autwn hsqiete kai epinete ton oinon twn spondwn autwn anasthtwsan kai bohqhsatwsan umin kai genhqhtwsan umin skepastai

39 idete idete oti egw eimi kai ouk estin qeoV plhn emou egw apoktenw kai zhn poihsw pataxw kagw iasomai kai ouk estin oV exeleitai ek twn ceirwn mou

40 oti arw eiV ton ouranon thn ceira mou kai omoumai th dexia mou kai erw zw egw eiV ton aiwna

41 oti paroxunw wV astraphn thn macairan mou kai anqexetai krimatoV h ceir mou kai antapodwsw dikhn toiV ecqroiV kai toiV misousin me antapodwsw

42 mequsw ta belh mou af aimatoV kai h macaira mou katafagetai krea af aimatoV traumatiwn kai aicmalwsiaV apo kefalhV arcontwn eqnwn

43 eufranqhte ouranoi ama autw kai proskunhsatwsan autw panteV oi aggeloi qeou eufranqhte eqnh meta tou laou autou kai eniscusatwsan autw panteV uioi qeou oti to aima twn uiwn autou ekdikeitai kai ekdikhsei kai antapodwsei dikhn toiV ecqroiV kai toiV misousin antapodwsei kai ekkaqariei kurioV thn ghn tou laou autou

 

3

1 esterewqh h kardia mou en kuriw uywqh keraV mou en qew mou eplatunqh ep ecqrouV mou to stoma mou hufranqhn en swthria sou

2 oti ouk estin agioV wV kurioV kai ouk estin dikaioV wV o qeoV hmwn ouk estin agioV plhn sou

3 mh kaucasqe kai mh laleite uyhla mhde exelqatw megalorhmosunh ek tou stomatoV umwn oti qeoV gnwsewn kurioV kai qeoV etoimazon epithdeumata autou

4 toxon dunatwn hsqenhsen kai asqenounteV periezwsanto dunamin

5 plhreiV artwn hlattwqhsan kai oi peinwnteV parhkan ghn oti steira eteken epta kai h pollh en teknoiV hsqenhsen

6 kurioV qanatoi kai zwogonei katagei eiV adou kai anagei

7 kurioV ptwcizei kai ploutizei tapeinoi kai anuyoi

8 anista apo ghV penhta kai apo kopriaV egeirei ptwcon tou kaqisai auton meta dunastwn laou kai qronon doxhV kataklhronomwn autoiV

9 didouV euchn tw eucomenw kai euloghsen eth dikaiou oti ouk en iscui dunatoV anhr

10 kurioV asqenh poihsei ton antidikon autou kurioV agioV mh kaucasqw o sofoV en th sofia autou kai mh kaucasqw o dunatoV en th dunamei autou kai mh kaucasqw o plousioV en tw ploutw autou all h en toutw kaucasqw o kaucwmenoV suniein kai ginwskein ton kurion kai poiein krima kai dikaiosunhn en mesw thV ghV kurioV anebh eiV ouranouV kai ebronthsen autoV krinei akra ghV dikaioV wn kai didwsin iscun toiV basileusin hmwn kai uywsei keraV cristou autou

 

4

1 proseuch Ambakoum

2 kurie eisakhkoa thn akohn sou kai efobhqhn katenohsa ta erga sou kai exesthn en mesw duo zwwn gnwsqhsh en tw eggizein ta eth epignwsqhsh en tw pareinai ton kairon anadeicqhsh en tw taracqhnai thn yuchn mou en orgh eleouV mnhsqhsh

3 o qeoV ek Qaiman hxei kai o agioV ex orouV Faran kataskiou dasewV diayalma ekaluyen ouranouV h areth autou kai ainesewV autou plhrhV h gh

4 kai feggoV autou wV fwV estai kerata en cersin autou kai eqeto agaphsin krataian iscuoV autou

5 pro proswpou autou poreusetai logoV kai exeleusetai en pediloiV oi podeV autou

6 esth kai esaleuqh h gh epebleyen kai etakh eqnh dieqrubh ta orh bia etakhsan bounoi aiwnioi

7 poreiaV aiwniouV autou anti kopwn eidon skhnwmata Aiqiopwn ptohqhsontai kai ai skhnai ghV Madiam

8 mh en potamoiV wrgisqhV kurie h en potamoiV o qumoV sou h en qalassh to ormhma sou oti epibhsh epi touV ippouV sou kai h ippasia sou swthria

9 enteinwn enteneiV to toxon sou epi skhptra legei kurioV diayalma potamwn raghsetai gh

10 oyontai se kai wdinhsousin laoi skorpizwn udata poreiaV edwken h abussoV fwnhn authV uyoV fantasiaV authV ephrqh

11 o hlioV kai h selhnh esth en th taxei authV eiV fwV bolideV sou poreusontai eiV feggoV astraphV oplwn sou

12 en apeilh sou oligwseiV ghn kai en qumw kataxeiV eqnh

13 exhlqeV eiV swthrian laou sou tou swsai touV cristouV sou ebaleV eiV kefalaV anomwn qanaton exhgeiraV desmouV ewV trachlou diayalma

14 diekoyaV en ekstasei kefalaV dunastwn seisqhsontai en auth dianoixousin calinouV autwn wV esqwn ptwcoV laqra

15 kai epebibasaV eiV qalassan touV ippouV sou tarassontaV udata polla

16 efulaxamhn kai eptohqh h koilia mou apo fwnhV proseuchV ceilewn mou kai eishlqen tromoV eiV ta osta mou kai upokatwqen mou etaracqh h exiV mou anapausomai en hmera qliyewV mou tou anabhnai me eiV laon paroikiaV mou

17 dioti sukh ou karpoforhsei kai ouk estai genhmata en taiV ampeloiV yeusetai ergon elaiaV kai ta pedia ou poihsei brwsin exelipon apo brwsewV probata kai ouc uparcousin boeV epi fatnaiV exilasewV autwn

18 egw de en tw kuriw agalliasomai carhsomai epi tw qew tw swthri mou

19 kurioV o qeoV mou dunamiV mou kai taxei touV podaV mou eiV sunteleian epi ta uyhla epibiba me tou nikhsai en th wdh autou

 

5

1 ek nuktoV orqrizei to pneuma mou proV se o qeoV dioti fwV ta prostagmata sou epi thV ghV dikaiosunhn maqete oi enoikounteV epi thV ghV

2 pepautai gar o asebhV ou mh maqh dikaiosunhn epi thV ghV alhqeian ou mh poihsei arqhtw o asebhV ina mh idh thn doxan kuriou

3 kurie uyhloV sou o braciwn kai ouk hdeisan gnonteV de aiscunqhtwsan zhloV lhmyetai laon apaideuton kai nun pur touV upenantiouV edetai

4 kurie o qeoV hmwn eirhnhn doV hmin panta gar apedwkaV hmin

5 kurie o qeoV hmwn kthsai hmaV kurie ektoV sou allon ouk oidamen to onoma sou onomazomen

6 oi de nekroi zwhn ou mh idwsin oude iatroi ou mh anasthsousin dia touto ephgageV kai apwlesaV kai hraV pan arsen autwn

7 prosqeV autoiV kaka kurie prosqeV kaka toiV endoxoiV thV ghV

8 kurie en qliyei emnhsqhn sou en qliyei mikra h paideia sou hmin

9 kai wV h wdinousa eggizei tou tekein kai epi th wdini authV ekekraxen outwV egenhqhmen tw agaphtw sou

10 dia ton fobon sou kurie en gastri elabomen kai wdinhsamen kai etekomen pneuma swthriaV sou epoihsamen epi thV ghV ou pesoumeqa alla pesountai oi enoikounteV epi thV ghV

11 anasthsontai oi nekroi kai egerqhsontai oi en toiV mnhmeioiV kai eufranqhsontai oi en th gh h gar drosoV h para sou iama autoiV estin h de gh twn asebwn peseitai

12 badize laoV mou eiselqe eiV ta tamieia sou apokleison thn quran sou apokrubhqi mikron oson oson ewV an parelqh h orgh kuriou

 

6

1 ebohsa en qliyei mou proV kurion ton qeon mou kai eishkousen mou ek koiliaV adou kraughV mou hkousaV fwnhV mou

2 aperriyaV me eiV baqh kardiaV qalasshV kai potamoi me ekuklwsan panteV oi metewrismoi sou kai ta kumata sou ep eme dihlqon

3 kagw eipa apwsmai ex ofqalmwn sou ara prosqhsw tou epibleyai proV naon ton agion sou

4 periecuqh moi udwr ewV yuchV mou abussoV ekuklwsen me escath edu h kefalh mou eiV scismaV orewn

5 katebhn eiV ghn hV oi mocloi authV katocoi aiwnioi kai anabhtw ek fqoraV h zwh mou kurie o qeoV mou

6 en tw ekleipein thn yuchn mou ap emou tou kuriou emnhsqhn kai elqoi proV se h proseuch mou eiV naon agion sou

7 fulassomenoi mataia kai yeudh eleoV autwn egkatelipon

8 egw de meta fwnhV ainesewV kai exomologhsewV qusw soi osa huxamhn apodwsw soi eiV swthrian mou tw kuriw

 

7

1 euloghtoV ei kurie o qeoV twn paterwn hmwn kai aineton kai dedoxasmenon to onoma sou eiV touV aiwnaV

2 oti dikaioV ei epi pasin oiV epoihsaV hmin kai panta ta erga sou alhqina kai euqeiai ai odoi sou kai pasai ai kriseiV sou alhqeiV

3 kai krimata alhqeiaV epoihsaV kata panta a ephgageV hmin kai epi thn polin thn agian thn twn paterwn hmwn Ierousalhm oti en alhqeia kai krisei ephgageV tauta panta dia taV amartiaV hmwn

4 oti hmartomen kai hnomhsamen aposthnai apo sou kai exhmartomen en pasin kai twn entolwn sou ouk hkousamen

5 oude sunethrhsamen oude epoihsamen kaqwV eneteilw hmin ina eu hmin genhtai

6 kai panta osa ephgageV hmin kai panta osa epoihsaV hmin en alhqinh krisei epoihsaV

7 kai paredwkaV hmaV eiV ceiraV ecqrwn anomwn ecqistwn apostatwn kai basilei adikw kai ponhrotatw para pasan thn ghn

8 kai nun ouk estin hmin anoixai to stoma aiscunh kai oneidoV egenhqh toiV douloiV sou kai toiV sebomenoiV se

9 mh dh paradwV hmaV eiV teloV dia to onoma sou kai mh diaskedashV thn diaqhkhn sou

10 kai mh aposthshV to eleoV sou af hmwn di Abraam ton hgaphmenon upo sou kai dia Isaak ton doulon sou kai Israhl ton agion sou

11 oiV elalhsaV proV autouV legwn plhqunai to sperma autwn wV ta astra tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV

12 oti despota esmikrunqhmen para panta ta eqnh kai esmen tapeinoi en pash th gh shmeron dia taV amartiaV hmwn

13 kai ouk estin en tw kairw toutw arcwn kai profhthV kai hgoumenoV oude olokautwsiV oude qusia oude prosfora oude qumiama ou topoV tou karpwsai enwpion sou kai eurein eleoV

14 all en yuch suntetrimmenh kai pneumati tapeinwsewV prosdecqeihmen wV en olokautwmasin kriwn kai taurwn kai wV en muriasin arnwn pionwn

15 outwV genesqw h qusia hmwn enwpion sou shmeron kai ektelesai opisqen sou oti ouk estin aiscunh toiV pepoiqosin epi soi

16 kai nun exakolouqoumen en olh kardia kai foboumeqa se kai zhtoumen to proswpon sou mh kataiscunhV hmaV

17 alla poihson meq hmwn kata thn epieikeian sou kai kata to plhqoV tou eleou sou

18 kai exelou hmaV kata ta qaumasia sou kai doV doxan tw onomati sou kurie

19 kai entrapeihsan panteV oi endeiknumenoi toiV douloiV sou kaka kai kataiscunqeihsan apo pashV dunamewV kai dunasteiaV kai h iscuV autwn suntribeih

20 kai gnwtwsan oti su ei kurioV o qeoV monoV kai endoxoV ef olhn thn oikoumenhn

 

8

1 euloghtoV ei kurie o qeoV twn paterwn hmwn kai ainetoV kai uperuyoumenoV eiV touV aiwnaV kai euloghmenon to onoma thV doxhV sou to agion kai uperaineton kai uperuyoumenon eiV touV aiwnaV

2 euloghmenoV ei en tw naw thV agiaV doxhV sou kai uperumnhtoV kai uperendoxoV eiV touV aiwnaV

3 euloghmenoV ei o blepwn abussouV kaqhmenoV epi ceroubin kai uperainetoV kai uperuyoumenoV eiV touV aiwnaV

4 euloghmenoV ei epi qronou thV basileiaV sou kai uperumnhtoV kai uperuyoumenoV eiV touV aiwnaV

5 euloghmenoV ei en tw sterewmati tou ouranou kai uperumnhtoV kai uperendoxoV eiV touV aiwnaV

6 eulogeite panta ta erga kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

7 eulogeite aggeloi kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

8 eulogeite ouranoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

9 eulogeite udata panta ta uperanw twn ouranwn ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

10 eulogeite pasai ai dunameiV kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

11 eulogeite hlioV kai selhnh ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

12 eulogeite astra tou ouranou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

13 eulogeite paV ombroV kai drosoV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

14 eulogeite panta ta pneumata ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

15 eulogeite pur kai kauma ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

16 eulogeite yucoV kai kauswn ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

17 eulogeite drosoi kai nifetoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

18 eulogeite pagoV kai yucoV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

19 eulogeite pacnai kai cioneV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

20 eulogeite nukteV kai hmerai ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

21 eulogeite fwV kai skotoV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

22 eulogeite astrapai kai nefelai ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

23 eulogeitw h gh ton kurion umneitw kai uperuyoutw auton eiV touV aiwnaV

24 eulogeite orh kai bounoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

25 eulogeite panta ta fuomena en th gh ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

26 eulogeite ai phgai ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

27 eulogeite qalassai kai potamoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

28 eulogeite khth kai panta ta kinoumena en toiV udasin ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

29 eulogeite panta ta peteina tou ouranou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

30 eulogeite ta qhria kai panta ta kthnh ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

31 eulogeite uioi twn anqrwpwn ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

32 eulogeitw Israhl ton kurion umneitw kai uperuyoutw auton eiV touV aiwnaV

33 eulogeite iereiV kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

34 eulogeite douloi kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

35 eulogeite pneumata kai yucai dikaiwn ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

36 eulogeite osioi kai tapeinoi th kardia ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

37 eulogeite Anania Azaria Misahl ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

 

9

1 megalunei h yuch mou ton kurion

2 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou

3 oti epebleyen epi thn tapeinwsin thV doulhV autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

4 oti epoihsen moi megaleia o dunatoV kai agion to onoma autou

5 kai to eleoV autou eiV genean kai genean toiV foboumenoiV auton

6 epoihsen kratoV en bracioni autou dieskorpisen uperhfanouV dianoia kardiaV autwn

7 kaqeilen dunastaV apo qronwn kai uywsen tapeinouV

8 peinwntaV eneplhsen agaqwn kai ploutountaV exapesteilen kenouV

9 antelabeto Israhl paidoV autou mnhsqhnai eleouV

10 kaqwV elalhsen proV touV pateraV hmwn tw Abraam kai tw spermati autou ewV aiwnoV

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 euloghtoV kurioV o qeoV tou Israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou

24 kai hgeiren keraV swthriaV hmin en tw oikw Dauid tou paidoV autou

25 kaqwV elalhsen dia stomatoV twn agiwn twn ap aiwnoV profhtwn autou

26 swthrian ex ecqrwn hmwn kai ek ceiroV pantwn twn misountwn hmaV

27 poihsai eleoV meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkhV agiaV autou

28 orkon on wmosen proV Abraam ton patera hmwn

29 tou dounai hmin afobwV ek ceiroV twn ecqrwn hmwn rusqentaV

30 latreuein autw en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasaV taV hmeraV hmwn

31 kai su de paidion profhthV uyistou klhqhsh proporeush gar pro proswpou kuriou etoimasai odouV autou

32 tou dounai gnwsin swthriaV tw law autou en afesei amartiwn hmwn

33 dia splagcna eleouV qeou hmwn en oiV epeskeyato hmaV anatolh ex uyouV

34 epifanai toiV en skotei kai skia qanatou kaqhmenoiV tou kateuqunai touV podaV hmwn eiV odon eirhnhV

 

10

1 asw dh tw hgaphmenw asma tou agaphtou tw ampelwni mou ampelwn egeneto tw hgaphmenw en kerati en topw pioni

2 kai fragmon perieqhka kai efuteusa ampelon en swrhk kai wkodomhsa purgon en mesw authV kai prolhnion wruxa en autw kai emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanqaV

3 kai nun anqrwpoV tou Iouda kai oi enoikounteV en Ierousalhm krinate en emoi kai ana meson tou ampelwnoV mou

4 ti poihsw tw ampelwni mou eti kai ouk epoihsa autw dioti emeina ina poihsh stafulhn epoihsen de akanqaV

5 nun de anaggelw umin ti poihsw tw ampelwni mou afelw ton fragmon autou kai estai eiV diarpaghn kai kaqelw ton toicon autou kai estai eiV katapathma

6 kai anhsw ton ampelwna mou kai ou mh tmhqh oude mh skafh kai anabhsetai eiV auton wsei eiV cerson akanqai kai taiV nefelaiV enteloumai tou mh brexai eiV auton ueton

7 o gar ampelwn kuriou sabawq oikoV Israhl estin kai anqrwpoV tou Iouda neofuton hgaphmenon kai emeina tou poihsai krisin epoihsen de anomian kai ou dikaiosunhn alla kraughn

8 ouai oi sunaptonteV oikian proV oikian kai agron proV agron eggizonteV ina tou plhsion afelwntai mh oikhsete monoi epi thV ghV

9 hkousqh gar tauta panta eiV ta wta kuriou sabawq

 

11

1 egw eipa en tw uyei twn hmerwn mou poreusomai en pulaiV adou kataleiyw ta eth ta epiloipa

2 eipa ouketi ou mh idw to swthrion tou qeou epi thV ghV ou mh idw anqrwpon meta katoikountwn

3 exelipon ek thV suggeneiaV mou katelipon to loipon thV zwhV mou exhlqen kai aphlqen ap emou wsper o kataluwn skhnhn phxaV to pneuma mou par emoi egeneto wV istoV eriqou eggizoushV ektemein

4 en th hmera ekeinh paredoqhn ewV prwi wV leonti outwV sunetriyen panta ta osta mou apo gar thV hmeraV ewV thV nuktoV paredoqhn

5 wV celidwn outw fwnhsw kai wV peristera outw melethsw exelipon gar oi ofqalmoi mou tou blepein eiV to uyoV tou ouranou proV ton kurion

6 oV exeilato me kai afeilato mou thn odunhn thV yuchV

7 kurie peri authV gar anhggelh soi kai exhgeiraV mou thn pnohn kai paraklhqeiV ezhsa

8 eilou gar mou thn yuchn ina mh apolhtai kai aperriyaV opisw mou pasaV taV amartiaV mou

9 ou gar oi en adou ainesousin se oude oi apoqanonteV euloghsousin se oude elpiousin oi en adou thn elehmosunhn sou

10 oi zwnteV euloghsousin se on tropon kagw apo gar thV shmeron paidia poihsw a anaggelousin thn dikaiosunhn sou kurie thV swthriaV mou

11 kai ou pausomai eulogwn se meta yalthriou pasaV taV hmeraV thV zwhV mou katenanti tou oikou tou qeou

 

12

1 kurie pantokratwr o qeoV twn paterwn hmwn tou Abraam kai Isaak kai Iakwb kai tou spermatoV autwn tou dikaiou

2 o poihsaV ton ouranon kai thn ghn sun panti tw kosmw autwn

3 o pedhsaV thn qalassan tw logw tou prostagmatoV sou o kleisaV thn abusson kai sfragisamenoV tw foberw kai endoxw onomati sou

4 on panta frittei kai tremei apo proswpou dunamewV sou

5 oti astektoV h megaloprepeia thV doxhV sou kai anupostatoV h orgh thV epi amartwlouV apeilhV sou

6 ametrhton te kai anexicniaston to eleoV thV epaggeliaV sou

7 oti su ei kurioV uyistoV eusplagcnoV makroqumoV kai polueleoV kai metanown epi kakiaiV anqrwpwn

8 su oun kurie o qeoV twn dikaiwn ouk eqou metanoian dikaioiV tw Abraam kai Isaak kai Iakwb toiV ouc hmarthkosin soi all eqou metanoian emoi tw amartwlw

9 dioti hmarton uper ariqmon yammou qalasshV eplhqunan ai anomiai mou kurie eplhqunan kai ouk eimi axioV atenisai kai idein to uyoV tou ouranou apo plhqouV twn adikiwn mou

10 katakamptomenoV pollw desmw sidhrou eiV to ananeusai me uper amartiwn mou kai ouk estin moi anesiV dioti parwrgisa ton qumon sou kai to ponhron enwpion sou epoihsa sthsaV bdelugmata kai plhqunaV prosocqismata

11 kai nun klinw gonu kardiaV deomenoV thV para sou crhstothtoV

12 hmarthka kurie hmarthka kai taV anomiaV mou egw ginwskw

13 aitoumai deomenoV sou aneV moi kurie aneV moi mh sunapoleshV me taiV anomiaiV mou mhde eiV ton aiwna mhnisaV thrhshV ta kaka moi mhde katadikashV me en toiV katwtatoiV thV ghV oti su ei kurie o qeoV twn metanoountwn

14 kai en emoi deixhV thn agaqwsunhn sou oti anaxion onta swseiV me kata to polu eleoV sou

15 kai ainesw se dia pantoV en taiV hmeraiV thV zwhV mou oti se umnei pasa h dunamiV twn ouranwn kai sou estin h doxa eiV touV aiwnaV amhn

 

13

1 nun apolueiV ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh

2 oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou

3 o htoimasaV kata proswpon pantwn twn lawn

4 fwV eiV apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou Israhl

 

14

1 doxa en uyistoiV qew

2 kai epi ghV eirhnh

3 en anqrwpoiV eudokia

4 ainoumen se

5 eulogoumen se

6 proskunoumen se

7 doxologoumen se

8 eucaristoumen soi

9 dia thn megalhn sou doxan

10 kurie basileu

11 epouranie

12 qee pathr pantokratwr

13 kurie uie monogenh

14 Ihsou Criste

15 kai agion pneuma

16 kurie o qeoV

17 o amnoV tou qeou

18 o uioV tou patroV

19 o airwn taV amartiaV tou kosmou

20 elehson hmaV

21 o airwn taV amartiaV tou kosmou

22 prosdexai thn dehsin hmwn

23 o kaqhmenoV en dexia tou patroV

24 elehson hmaV

25 oti su ei monoV agioV

26 su ei monoV kurioV

27 IhsouV CristoV

28 eiV doxan qeou patroV amhn

29 kaq ekasthn hmeran euloghsw se

30 kai ainesw to onoma sou eiV ton aiwna

31 kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

32 kataxiwson kurie kai thn hmeran tauthn

33 anamarthtouV fulacqhnai hmaV

34 euloghtoV ei kurie o qeoV twn paterwn hmwn

35 kai aineton kai dedoxasmenon to onoma sou eiV touV aiwnaV amhn

36 euloghtoV ei kurie didaxon me ta dikaiwmata sou

37 euloghtoV ei kurie didaxon me ta dikaiwmata sou

38 euloghtoV ei kurie didaxon me ta dikaiwmata sou

39 kurie katafugh egenhqhV hmin en genea kai genea

40 egw eipa kurie elehson me

41 iasai thn yuchn mou oti hmarton soi

42 kurie proV se katefuga

43 didaxon me tou poiein to qelhma sou oti su ei o qeoV mou

44 oti para soi phgh zwhV

45 en tw fwti sou oyomeqa fwV

46 parateinon to eleoV sou toiV ginwskousin se

 


 

Septuagint_Index            Next: Psalms of Solomon