YALMOI SOLOMWNTOS

1

1 ebohsa proV kurion en tw qlibesqai me eiV teloV proV ton qeon en tw epiqesqai amartwlouV

2 exapina hkousqh kraugh polemou enwpion mou eipa epakousetai mou oti eplhsqhn dikaiosunhV

3 elogisamhn en kardia mou oti eplhsqhn dikaiosunhV en tw euqhnhsai me kai pollhn genesqai en teknoiV

4 o ploutoV autwn diedoqh eiV pasan thn ghn kai h doxa autwn ewV escatou thV ghV

5 uywqhsan ewV twn astrwn eipan ou mh peswsin

6 kai exubrisan en toiV agaqoiV autwn kai ouk hnegkan

7 ai amartiai autwn en apokrufoiV kai egw ouk hdein

8 ai anomiai autwn uper ta pro autwn eqnh ebebhlwsan ta agia kuriou en bebhlwsei

 

2

1 en tw uperhfaneuesqai ton amartwlon en kriw katebale teich ocura kai ouk ekwlusaV

2 anebhsan epi to qusiasthrion sou eqnh allotria katepatousan en upodhmasin autwn en uperhfania

3 anq wn oi uioi Ierousalhm emianan ta agia kuriou ebebhlousan ta dwra tou qeou en anomiaiV

4 eneken toutwn eipen aporriyate auta makran ap emou ouk eudokw en autoiV

5 to kalloV thV doxhV authV exouqenwqh enwpion tou qeou htimwqh ewV eiV teloV

6 oi uioi kai ai qugatereV en aicmalwsia ponhra en sfragidi o trachloV autwn en epishmw en toiV eqnesin

7 kata taV amartiaV autwn epoihsen autoiV oti egkatelipen autouV eiV ceiraV katiscuontwn

8 apestreyen gar to proswpon autou apo eleouV autwn neon kai presbuthn kai tekna autwn eiV apax oti ponhra epoihsan eiV apax tou mh akouein

9 kai o ouranoV ebaruqumhsen kai h gh ebdeluxato autouV oti ouk epoihse paV anqrwpoV ep authV osa epoihsan

10 kai gnwsetai h gh ta krimata sou panta ta dikaia o qeoV

11 esthsan touV uiouV Ierousalhm eiV empaigmon anti pornwn en auth paV o paraporeuomenoV eiseporeueto katenanti tou hliou

12 enepaizon taiV anomiaiV autwn kaqa epoioun autoi apenanti tou hliou paredeigmatisan adikiaV autwn

13 kai qugatereV Ierousalhm bebhloi kata to krima sou anq wn autai emiaiwsan autaV en furmw anameixewV

14 thn koilian mou kai ta splagcna mou ponw epi toutoiV

15 egw dikaiwsw se o qeoV en euquthti kardiaV oti en toiV krimasin sou h dikaiosunh sou o qeoV

16 oti apedwkaV toiV amartwloiV kata ta erga autwn kai kata taV amartiaV autwn taV ponhraV sfodra

17 anekaluyaV taV amartiaV autwn ina fanh to krima sou exhleiyaV to mnhmosunon autwn apo thV ghV

18 o qeoV krithV dikaioV kai ou qaumasei proswpon

19 wneidisan gar eqnh Ierousalhm en katapathsei katespasqh to kalloV authV apo qronou doxhV

20 periezwsato sakkon anti endumatoV euprepeiaV scoinion peri thn kefalhn authV anti stefanou

21 perieilato mitran doxhV hn perieqhken auth o qeoV en atimia to kalloV authV aperrifh epi thn ghn

22 kai egw eidon kai edehqhn tou proswpou kuriou kai eipon ikanwson kurie tou barunesqai ceira sou epi Ierousalhm en epagwgh eqnwn

23 oti enepaixan kai ouk efeisanto en orgh kai qumw meta mhnisewV kai suntelesqhsontai ean mh su kurie epitimhshV autoiV en orgh sou

24 oti ouk en zhlei epoihsan all en epiqumia yuchV ekceai thn orghn autwn eiV hmaV en arpagmati

25 mh cronishV o qeoV tou apodounai autoiV eiV kefalaV tou eipein thn uperhfanian tou drakontoV en atimia

26 kai ouk ecronisa ewV edeixen moi o qeoV thn ubrin autou ekkekenthmenon epi twn orewn Aiguptou uper elaciston exoudenwmenon epi ghV kai qalasshV

27 to swma autou diaferomenon epi kumatwn en ubrei pollh kai ouk hn o qaptwn oti exouqenwsen auton en atimia

28 ouk elogisato oti anqrwpoV estin kai to usteron ouk elogisato

29 eipen egw kurioV ghV kai qalasshV esomai kai ouk epegnw oti o qeoV megaV krataioV en iscui autou th megalh

30 autoV basileuV epi twn ouranwn kai krinwn basileiV kai arcaV

31 o anistwn eme eiV doxan kai koimizwn uperhfanouV eiV apwleian aiwnoV en atimia oti ouk egnwsan auton

32 kai nun idete oi megistaneV thV ghV to krima tou kuriou oti megaV basileuV kai dikaioV krinwn thn up ouranon

33 eulogeite ton qeon oi foboumenoi ton kurion en episthmh oti to eleoV kuriou epi touV foboumenouV auton meta krimatoV

34 tou diasteilai ana meson dikaiou kai amartwlou apodounai amartwloiV eiV ton aiwna kata ta erga autwn

35 kai elehsai dikaion apo tapeinwsewV amartwlou kai apodounai amartwlw anq wn epoihsen dikaiw

36 oti crhstoV o kurioV toiV epikaloumenoiV auton en upomonh poihsai kata to eleoV autou toiV osioiV autou parestanai dia pantoV enwpion autou en iscui

37 euloghtoV kurioV eiV ton aiwna enwpion doulwn autou

 

3

1 ina ti upnoiV yuch kai ouk eulogeiV ton kurion umnon kainon yalate tw qew tw ainetw

2 yalle kai grhgorhson epi thn grhgorhsin autou oti agaqoV yalmoV tw qew ex agaqhV kardiaV

3 dikaioi mnhmoneuousin dia pantoV tou kuriou en exomologhsei kai dikaiwsei ta krimata kuriou

4 ouk oligwrhsei dikaioV paideuomenoV upo kuriou h eudokia autou dia pantoV enanti kuriou

5 prosekoyen o dikaioV kai edikaiwsen ton kurion epesen kai apoblepei ti poihsei autw o qeoV aposkopeuei oqen hxei swthria autou

6 alhqeia twn dikaiwn para qeou swthroV autwn ouk aulizetai en oikw dikaiou amartia ef amartian

7 episkeptetai dia pantoV ton oikon autou o dikaioV tou exarai adikian en paraptwmati autou

8 exilasato peri agnoiaV en nhsteia kai tapeinwsei yuchV autou kai o kurioV kaqarizei pan andra osion kai ton oikon autou

9 prosekoyen amartwloV kai kataratai zwhn autou thn hmeran genesewV autou kai wdinaV mhtroV

10 proseqhken amartiaV ef amartiaV th zwh autou epesen oti ponhron to ptwma autou kai ouk anasthsetai

11 h apwleia tou amartwlou eiV ton aiwna kai ou mnhsqhsetai otan episkepthtai dikaiouV

12 auth h meriV twn amartwlwn eiV ton aiwna oi de foboumenoi ton kurion anasthsontai eiV zwhn aiwnion kai h zwh autwn en fwti kuriou kai ouk ekleiyei eti

 

4

1 ina ti su bebhle kaqhsai en sunedriw osiwn kai h kardia sou makran afesthken apo tou kuriou en paranomiaiV parorgizwn ton qeon Israhl

2 perissoV en logoiV perissoV en shmeiwsei uper pantaV o sklhroV en logoiV katakrinai amartwlouV en krisei

3 kai h ceir autou en prwtoiV ep auton wV en zhlei kai autoV enocoV en poikilia amartiwn kai en akrasiaiV

4 oi ofqalmoi autou epi pasan gunaika aneu diastolhV h glwssa autou yeudhV en sunallagmati meq orkou

5 en nukti kai en apokrufoiV amartanei wV ouc orwmenoV en ofqalmoiV autou lalei pash gunaiki en suntagh kakiaV tacuV eisodw eiV pasan oikian en ilarothti wV akakoV

6 exarai o qeoV touV en upokrisei zwntaV meta osiwn en fqora sarkoV autou kai penia thn zwhn autou

7 anakaluyai o qeoV ta erga anqrwpwn anqrwpareskwn en katagelwti kai mukthrismw ta erga autou

8 kai dikaiwsaisan osioi to krima tou qeou autwn en tw exairesqai amartwlouV apo proswpou dikaiou anqrwpareskon lalounta nomon meta dolou

9 kai oi ofqalmoi autwn ep oikon androV en eustaqeia wV ofiV dialusai sofian allhlwn en logoiV paranomwn

10 oi logoi autou paralogismoi eiV praxin epiqumiaV adikou ouk apesth ewV enikhsen skorpisai wV en orfania

11 kai hrhmwsen oikon eneken epiqumiaV paranomou parelogisato en logoiV oti ouk estin orwn kai krinwn

12 eplhsqh en paranomia en tauth kai oi ofqalmoi autou ep oikon eteron oleqreusai en logoiV anapterwsewV

13 ouk empiplatai h yuch autou wV adhV en pasi toutoiV

14 genoito kurie h meriV autou en atimia enwpion sou h exodoV autou en stenagmoiV kai h eisodoV autou en ara

15 en odunaiV kai penia kai aporia h zwh autou kurie o upnoV autou en lupaiV kai h exegersiV autou en aporiaiV

16 afaireqeih upnoV apo krotafwn autou en nukti apopesoi apo pantoV ergou ceirwn autou en atimia

17 kenoV cersin autou eiselqoi eiV ton oikon autou kai elliphV o oikoV autou apo pantoV ou emplhsei yuchn autou

18 en monwsei atekniaV to ghraV autou eiV analhmyin

19 skorpisqeihsan sarkeV anqrwpareskwn upo qhriwn kai osta paranomwn katenanti tou hliou en atimia

20 ofqalmouV ekkoyaisan korakeV upokrinomenwn oti hrhmwsan oikouV pollouV anqrwpwn en atimia kai eskorpisan en epiqumia

21 kai ouk emnhsqhsan qeou kai ouk efobhqhsan ton qeon en apasi toutoiV kai parwrgisan ton qeon kai parwxunan

22 exarai autouV apo thV ghV oti yucaV akakwn paralogismw upekrinonto

23 makarioi oi foboumenoi ton kurion en akakia autwn o kurioV rusetai autouV apo anqrwpwn doliwn kai amartwlwn kai rusetai hmaV apo pantoV skandalou paranomou

24 exarai o qeoV touV poiountaV en uperhfania pasan adikian oti krithV megaV kai krataioV kurioV o qeoV hmwn en dikaiosunh

25 genoito kurie to eleoV sou epi pantaV touV agapwntaV se

 

5

1 kurie o qeoV ainesw tw onomati sou en agalliasei en mesw epistamenwn ta krimata sou ta dikaia

2 oti su crhstoV kai elehmwn h katafugh tou ptwcou en tw kekragenai me proV se mh parasiwphshV ap emou

3 ou gar lhyetai tiV skula para androV dunatou kai tiV lhyetai apo pantwn wn epoihsaV ean mh su dwV

4 oti anqrwpoV kai h meriV autou para sou en staqmw ou prosqhsei tou pleonasai para to krima sou o qeoV

5 en tw qlibesqai hmaV epikalesomeqa se eiV bohqeian kai su ouk apostreyh thn dehsin hmwn oti su o qeoV hmwn ei

6 mh barunhV thn ceira sou ef hmaV ina mh di anagkhn amartwmen

7 kai ean mh epistreyhV hmaV ouk afexomeqa all epi se hxomen

8 ean gar peinasw proV se kekraxomai o qeoV kai su dwseiV moi

9 ta peteina kai touV icquaV su trefeiV en tw didonai se ueton erhmoiV eiV anatolhn clohV

10 htoimasaV cortasmata en erhmw panti zwnti kai ean peinaswsin proV se arousin proswpon autwn

11 touV basileiV kai arcontaV kai laouV su trefeiV o qeoV kai ptwcou kai penhtoV h elpiV tiV estin ei mh su kurie

12 kai su epakoush oti tiV crhstoV kai epieikhV all h su eufranai yuchn tapeinou en tw anoixai ceira sou en eleei

13 h crhstothV anqrwpou en feidoi kai h aurion kai ean deuterwsh aneu goggusmou kai touto qaumaseiaV

14 to de doma sou polu meta crhstothtoV kai plousion kai ou estin h elpiV epi se ou feisetai en domati

15 epi pasan thn ghn to eleoV sou kurie en crhstothti

16 makarioV ou mnhmoneuei o qeoV en summetria autarkeiaV ean uperpleonash o anqrwpoV examartanei

17 ikanon to metrion en dikaiosunh kai en toutw h eulogia kuriou eiV plhsmonhn en dikaiosunh

18 eufranqeihsan oi foboumenoi kurion en agaqoiV kai h crhstothV sou epi Israhl en th basileia sou

19 euloghmenh h doxa kuriou oti autoV basileuV hmwn

 

6

1 makarioV anhr ou h kardia autou etoimh epikalesasqai to onoma kuriou en tw mnhmoneuein auton to onoma kuriou swqhsetai

2 ai odoi autou kateuqunontai upo kuriou kai pefulagmena erga ceirwn autou upo kuriou qeou autou

3 apo orasewV ponhrwn enupniwn autou ou taracqhsetai h yuch autou en diabasei potamwn kai salw qalasswn ou ptohqhsetai

4 exanesth ex upnou autou kai huloghsen tw onomati kuriou ep eustaqeia kardiaV autou exumnhsen tw onomati tou qeou autou

5 kai edehqh tou proswpou kuriou peri pantoV tou oikou autou kai kurioV eishkousen proseuchn pantoV en fobw qeou

6 kai pan aithma yuchV elpizoushV proV auton epitelei o kurioV euloghtoV kurioV o poiwn eleoV toiV agapwsin auton en alhqeia

 

7

1 mh aposkhnwshV af hmwn o qeoV ina mh epiqwntai hmin oi emishsan hmaV dwrean

2 oti apwsw autouV o qeoV mh pathsatw o pouV autwn klhronomian agiasmatoV sou

3 su en qelhmati sou paideuson hmaV kai mh dwV eqnesin

4 ean gar aposteilhV qanaton su entelh autw peri hmwn

5 oti su elehmwn kai ouk orgisqhsh tou suntelesai hmaV

6 en tw kataskhnoun to onoma sou en mesw hmwn elehqhsomeqa kai ouk iscusei proV hmaV eqnoV

7 oti su uperaspisthV hmwn kai hmeiV epikalesomeqa se kai su epakoush hmwn

8 oti su oiktirhseiV to genoV Israhl eiV ton aiwna kai ouk apwsh

9 kai hmeiV upo zugon sou ton aiwna kai mastiga paideiaV sou

10 kateuquneiV hmaV en kairw antilhyewV sou tou elehsai ton oikon Iakwb eiV hmeran en h ephggeilw autoiV

 

8

1 qliyin kai fwnhn polemou hkousen to ouV mou fwnhn salpiggoV hcoushV sfaghn kai oleqron

2 fwnh laou pollou wV anemou pollou sfodra wV kataigiV puroV pollou feromenou di erhmou

3 kai eipa en th kardia mou pou ara krinei auton o qeoV

4 fwnhn hkousa eiV Ierousalhm polin agiasmatoV

5 sunetribh h osfuV mou apo akohV pareluqh gonata mou efobhqh h kardia mou etaracqh ta osta mou wV linon

6 eipa kateuqunousin odouV autwn en dikaiosunh

7 anelogisamhn ta krimata tou qeou apo ktisewV ouranou kai ghV edikaiwsa ton qeon en toiV krimasin autou toiV ap aiwnoV

8 anekaluyen o qeoV taV amartiaV autwn enantion tou hliou egnw pasa h gh ta krimata tou qeou ta dikaia

9 en katagaioiV krufioiV ai paranomiai autwn en parorgismw uioV meta mhtroV kai pathr meta qugatroV sunefuronto

10 emoicwnto ekastoV thn gunaika tou plhsion autou suneqento autoiV sunqhkaV meta orkou peri toutwn

11 ta agia tou qeou dihrpazosan wV mh ontoV klhronomou lutroumenou

12 epatousan to qusiasthrion kuriou apo pashV akaqarsiaV kai en afedrw aimatoV emianan taV qusiaV wV krea bebhla

13 ou parelipon amartian hn ouk epoihsan uper ta eqnh

14 dia touto ekerasen autoiV o qeoV pneuma planhsewV epotisen autouV pothrion oinou akratou eiV meqhn

15 hgagen ton ap escatou thV ghV ton paionta krataiwV ekrinen ton polemon epi Ierousalhm kai thn ghn authV

16 aphnthsan autw oi arconteV thV ghV meta caraV eipan autw epeukth h odoV sou deute eiselqate met eirhnhV

17 wmalisan odouV traceiaV apo eisodou autou hnoixan pulaV epi Ierousalhm estefanwsan teich authV

18 eishlqen wV pathr eiV oikon uiwn autou met eirhnhV esthsen touV podaV autou meta asfaleiaV pollhV

19 katelabeto taV purgobareiV authV kai to teicoV Ierousalhm oti o qeoV hgagen auton meta asfaleiaV en th planhsei autwn

20 apwlesen arcontaV autwn kai pan sofon en boulh execeen to aima twn oikountwn Ierousalhm wV udwr akaqarsiaV

21 aphgagen touV uiouV kai taV qugateraV autwn a egennhsan en bebhlwsei

22 epoihsan kata taV akaqarsiaV autwn kaqwV oi patereV autwn emianan Ierousalhm kai ta hgiasmena tw onomati tou qeou

23 edikaiwqh o qeoV en toiV krimasin autou en toiV eqnesin thV ghV kai oi osioi tou qeou wV arnia en akakia en mesw autwn

24 ainetoV kurioV o krinwn pasan thn ghn en dikaiosunh autou

25 idou dh o qeoV edeixaV hmin to krima sou en th dikaiosunh sou eidosan oi ofqalmoi hmwn ta krimata sou o qeoV

26 edikaiwsamen to onoma sou to entimon eiV aiwnaV oti su o qeoV thV dikaiosunhV krinwn ton Israhl en paideia

27 epistreyon o qeoV to eleoV sou ef hmaV kai oiktirhson hmaV

28 sunagage thn diasporan Israhl meta eleouV kai crhstothtoV oti h pistiV sou meq hmwn

29 kai hmeiV esklhrunamen ton trachlon hmwn kai su paideuthV hmwn ei

30 mh uperidhV hmaV o qeoV hmwn ina mh katapiwsin hmaV eqnh wV mh ontoV lutroumenou

31 kai su o qeoV hmwn ap archV kai epi se h elpiV hmwn kurie

32 kai hmeiV ouk afexomeqa sou oti crhsta ta krimata sou ef hmaV

33 hmin kai toiV teknoiV hmwn h eudokia eiV ton aiwna kurie swthr hmwn ou saleuqhsomeqa eti ton aiwna cronon

34 ainetoV kurioV en toiV krimasin autou en stomati osiwn kai euloghmenoV Israhl upo kuriou eiV ton aiwna

 

9

1 en tw apacqhnai Israhl en apoikesia eiV ghn allotrian en tw aposthnai autouV apo kuriou tou lutrwsamenou autouV aperrifhsan apo klhronomiaV hV edwken autoiV kurioV

2 en panti eqnei h diaspora tou Israhl kata to rhma tou qeou ina dikaiwqhV o qeoV en th dikaiosunh sou en taiV anomiaiV hmwn oti su krithV dikaioV epi pantaV touV laouV thV ghV

3 ou gar krubhsetai apo thV gnwsewV sou paV poiwn adika kai ai dikaiosunai twn osiwn sou enwpion sou kurie kai pou krubhsetai anqrwpoV apo thV gnwsewV sou o qeoV

4 ta erga hmwn en eklogh kai exousia thV yuchV hmwn tou poihsai dikaiosunhn kai adikian en ergoiV ceirwn hmwn kai en th dikaiosunh sou episkepth uiouV anqrwpwn

5 o poiwn dikaiosunhn qhsaurizei zwhn autw para kuriw kai o poiwn adikian autoV aitioV thV yuchV en apwleia ta gar krimata kuriou en dikaiosunh kat andra kai oikon

6 tini crhsteush o qeoV ei mh toiV epikaloumenoiV ton kurion kaqarieiV en amartiaiV yuchn en exomologhsei en exagoriaiV oti aiscunh hmin kai toiV proswpoiV hmwn peri apantwn

7 kai tini afhseiV amartiaV ei mh toiV hmarthkosin dikaiouV euloghseiV kai ouk euquneiV peri wn hmartosan kai h crhstothV sou epi amartanontaV en metameleia

8 kai nun su o qeoV kai hmeiV laoV on hgaphsaV ide kai oiktirhson o qeoV Israhl oti soi esmen kai mh aposthshV eleoV sou af hmwn ina mh epiqwntai hmin

9 oti su hretisw to sperma Abraam para panta ta eqnh kai eqou to onoma sou ef hmaV kurie kai ouk apwsh eiV ton aiwna

10 en diaqhkh dieqou toiV patrasin hmwn peri hmwn kai hmeiV elpioumen epi se en epistrofh yuchV hmwn

11 tou kuriou h elehmosunh epi oikon Israhl eiV ton aiwna kai eti

 

10

1 makarioV anhr ou o kurioV emnhsqh en elegmw kai ekuklwqh apo odou ponhraV en mastigi kaqarisqhnai apo amartiaV tou mh plhqunai

2 o etoimazwn nwton eiV mastigaV kaqarisqhsetai crhstoV gar o kurioV toiV upomenousin paideian

3 orqwsei gar odouV dikaiwn kai ou diastreyei en paideia kai to eleoV kuriou epi touV agapwntaV auton en alhqeia

4 kai mnhsqhsetai kurioV twn doulwn autou en eleei h gar marturia en nomw diaqhkhV aiwniou h marturia kuriou epi odouV anqrwpwn en episkoph

5 dikaioV kai osioV o kurioV hmwn en krimasin autou eiV ton aiwna kai Israhl ainesei tw onomati kuriou en eufrosunh

6 kai osioi exomologhsontai en ekklhsia laou kai ptwcouV elehsei o qeoV en eufrosunh Israhl

7 oti crhstoV kai elehmwn o qeoV eiV ton aiwna kai sunagwgai Israhl doxasousin to onoma kuriou

8 tou kuriou h swthria epi oikon Israhl eiV eufrosunhn aiwnion

 

11

1 salpisate en Siwn en salpiggi shmasiaV agiwn khruxate en Ierousalhm fwnhn euaggelizomenou oti hlehsen o qeoV Israhl en th episkoph autwn

2 sthqi Ierousalhm ef uyhlou kai ide ta tekna sou apo anatolwn kai dusmwn sunhgmena eiV apax upo kuriou

3 apo borra ercontai th eufrosunh tou qeou autwn ek nhswn makroqen sunhgagen autouV o qeoV

4 orh uyhla etapeinwsen eiV omalismon autoiV oi bounoi efugosan apo eisodou autwn

5 oi drumoi eskiasan autoiV en th parodw autwn pan xulon euwdiaV aneteilen autoiV o qeoV

6 ina parelqh Israhl en episkoph doxhV qeou autwn

7 endusai Ierousalhm ta imatia thV doxhV sou etoimason thn stolhn tou agiasmatoV sou oti o qeoV elalhsen agaqa Israhl eiV ton aiwna kai eti

8 poihsai kurioV a elalhsen epi Israhl kai Ierousalhm anasthsai kurioV ton Israhl en onomati doxhV autou

9 tou kuriou to eleoV epi ton Israhl eiV ton aiwna kai eti

 

12

1 kurie rusai thn yuchn mou apo androV paranomou kai ponhrou apo glwsshV paranomou kai yiqurou kai laloushV yeudh kai dolia

2 en poikilia strofhV oi logoi thV glwsshV androV ponhrou wsper en law pur anapton kallonhn autou

3 h paroikia autou emprhsai oikouV en glwssh yeudei ekkoyai dendra eufrosunhV flogizoushV paranomouV sugceai oikouV en polemw ceilesin yiquroiV

4 makrunai o qeoV apo akakwn ceilh paranomwn en aporia kai skorpisqeihsan osta yiqurwn apo foboumenwn kurion en puri flogoV glwssa yiquroV apoloito apo osiwn

5 fulaxai kurioV yuchn hsucion misousan adikouV kai kateuqunai kurioV andra poiounta eirhnhn en oikw

6 tou kuriou h swthria epi Israhl paida autou eiV ton aiwna kai apolointo oi amartwloi apo proswpou kuriou apax kai osioi kuriou klhronomhsaisan epaggeliaV kuriou

 

13

1 dexia kuriou eskepasen me dexia kuriou efeisato hmwn

2 o braciwn kuriou eswsen hmaV apo romfaiaV diaporeuomenhV apo limou kai qanatou amartwlwn

3 qhria epedramosan autoiV ponhra en toiV odousin autwn etillosan sarkaV autwn kai en taiV mulaiV eqlwn osta autwn

4 kai ek toutwn apantwn errusato hmaV kurioV

5 etaracqh o eusebhV dia ta paraptwmata autou mhpote sumparalhfqh meta twn amartwlwn

6 oti deinh h katastrofh tou amartwlou kai ouc ayetai dikaiou ouden ek pantwn toutwn

7 oti ouc omoia h paideia twn dikaiwn en agnoia kai h katastrofh twn amartwlwn

8 en peristolh paideuetai dikaioV ina mh epicarh o amartwloV tw dikaiw

9 oti nouqethsei dikaion wV uion agaphsewV kai h paideia autou wV prwtotokou

10 oti feisetai kurioV twn osiwn autou kai ta paraptwmata autwn exaleiyei en paideia

11 h gar zwh twn dikaiwn eiV ton aiwna amartwloi de arqhsontai eiV apwleian kai ouc eureqhsetai mnhmosunon autwn eti

12 epi de touV osiouV to eleoV kuriou kai epi touV foboumenouV auton to eleoV autou

 

14

1 pistoV kurioV toiV agapwsin auton en alhqeia toiV upomenousin paideian autou

2 toiV poreuomenoiV en dikaiosunh prostagmatwn autou en nomw w eneteilato hmin eiV zwhn hmwn

3 osioi kuriou zhsontai en autw eiV ton aiwna o paradeisoV tou kuriou ta xula thV zwhV osioi autou

4 h futeia autwn errizwmenh eiV ton aiwna ouk ektilhsontai pasaV taV hmeraV tou ouranou

5 oti h meriV kai klhronomia tou qeou estin Israhl

6 kai ouc outwV oi amartwloi kai paranomoi oi hgaphsan hmeran en metoch amartiaV autwn

7 en mikrothti sapriaV h epiqumia autwn kai ouk emnhsqhsan tou qeou

8 oti odoi anqrwpwn gnwstai enwpion autou dia pantoV kai tamieia kardiaV epistatai pro tou genesqai

9 dia touto h klhronomia autwn adhV kai skotoV kai apwleia kai ouc eureqhsontai en hmera eleouV dikaiwn

10 oi de osioi kuriou klhronomhsousin zwhn en eufrosunh

 

15

1 en tw qlibesqai me epekalesamhn to onoma kuriou eiV bohqeian hlpisa tou qeou Iakwb kai eswqhn oti elpiV kai katafugh twn ptwcwn su o qeoV

2 tiV gar iscuei o qeoV ei mh exomologhsasqai soi en alhqeia kai ti dunatoV anqrwpoV ei mh exomologhsasqai tw onomati sou

3 yalmon kainon meta wdhV en eufrosunh kardiaV karpon ceilewn en organw hrmosmenw glwsshV aparchn ceilewn apo kardiaV osiaV kai dikaiaV

4 o poiwn tauta ou saleuqhsetai eiV ton aiwna apo kakou flox puroV kai orgh adikwn ouc ayetai autou

5 otan exelqh epi amartwlouV apo proswpou kuriou oleqreusai pasan upostasin amartwlwn

6 oti to shmeion tou qeou epi dikaiouV eiV swthrian

7 limoV kai romfaia kai qanatoV apo dikaiwn makran feuxontai gar wV diwkomenoi polemou apo osiwn

8 katadiwxontai de amartwlouV kai katalhmyontai kai ouk ekfeuxontai oi poiounteV anomian to krima kuriou

9 wV upo polemiwn empeirwn katalhmfqhsontai to gar shmeion thV apwleiaV epi tou metwpou autwn

10 kai h klhronomia twn amartwlwn apwleia kai skotoV kai ai anomiai autwn diwxontai autouV ewV adou katw

11 h klhronomia autwn ouc eureqhsetai toiV teknoiV autwn ai gar amartiai exerhmwsousin oikouV amartwlwn

12 kai apolountai amartwloi en hmera krisewV kuriou eiV ton aiwna otan episkepthtai o qeoV thn ghn en krimati autou

13 oi de foboumenoi ton kurion elehqhsontai en auth kai zhsontai en th elehmosunh tou qeou autwn kai amartwloi apolountai eiV ton aiwna cronon

 

16

1 en tw nustaxai yuchn mou apo kuriou para mikron wlisqhsa en katafora upnountwn makran apo qeou

2 par oligon execuqh h yuch mou eiV qanaton sunegguV pulwn adou meta amartwlou

3 en tw dienecqhnai yuchn mou apo kuriou qeou Israhl ei mh o kurioV antelabeto mou tw eleei autou eiV ton aiwna

4 enuxen me wV kentron ippou epi thn grhgorhsin autou o swthr kai antilhptwr mou en panti kairw eswsen me

5 exomologhsomai soi o qeoV oti antelabou mou eiV swthrian kai ouk elogisw me meta twn amartwlwn eiV apwleian

6 mh aposthshV to eleoV sou ap emou o qeoV mhde thn mnhmhn sou apo kardiaV mou ewV qanatou

7 epikrathson mou o qeoV apo amartiaV ponhraV kai apo pashV gunaikoV ponhraV skandalizoushV afrona

8 kai mh apathsatw me kalloV gunaikoV paranomoushV kai pantoV upokeimenou apo amartiaV anwfelouV

9 ta erga twn ceirwn mou kateuqunon en topw sou kai ta diabhmata mou en th mnhmh sou diafulaxon

10 thn glwssan mou kai ta ceilh mou en logoiV alhqeiaV peristeilon orghn kai qumon alogon makran poihson ap emou

11 goggusmon kai oligoyucian en qliyei makrunon ap emou ean amarthsw en tw se paideuein eiV epistrofhn

12 eudokia de meta ilarothtoV sthrison thn yuchn mou en tw eniscusai se thn yuchn mou arkesei moi to doqen

13 oti ean mh su eniscushV tiV ufexetai paideian en penia

14 en tw elegcesqai yuchn en ceiri sapriaV autou h dokimasia sou en sarki autou kai en qliyei peniaV

15 en tw upomeinai dikaion en toutoiV elehqhsetai upo kuriou

 

17

1 kurie su autoV basileuV hmwn eiV ton aiwna kai eti oti en soi o qeoV kauchsetai h yuch hmwn

2 kai tiV o cronoV zwhV anqrwpou epi thV ghV kata ton cronon autou kai h elpiV autou ep auton

3 hmeiV de elpioumen epi ton qeon swthra hmwn oti to kratoV tou qeou hmwn eiV ton aiwna met eleouV kai h basileia tou qeou hmwn eiV ton aiwna epi ta eqnh en krisei

4 su kurie hretisw ton Dauid basilea epi Israhl kai su wmosaV autw peri tou spermatoV autou eiV ton aiwna tou mh ekleipein apenanti sou basileion autou

5 kai en taiV amartiaiV hmwn epanesthsan hmin amartwloi epeqento hmin kai exwsan hmaV oiV ouk ephggeilw meta biaV afeilanto kai ouk edoxasan to onoma sou to entimon

6 en doxh eqento basileion anti uyouV autwn hrhmwsan ton qronon Dauid en uperhfania allagmatoV

7 kai su o qeoV katabaleiV autouV kai areiV to sperma autwn apo thV ghV en tw epanasthnai autoiV anqrwpon allotrion genouV hmwn

8 kata ta amarthmata autwn apodwseiV autoiV o qeoV eureqhnai autoiV kata ta erga autwn

9 ouk hlehsen autouV o qeoV exhreunhsen to sperma autwn kai ouk afhken autwn ena

10 pistoV o kurioV en pasi toiV krimasin autou oiV poiei epi thn ghn

11 hrhmwsen o anomoV thn ghn hmwn apo enoikountwn authn hfanisan neon kai presbuthn kai tekna autwn ama

12 en orgh kallouV autou exapesteilen auta ewV epi dusmwn kai touV arcontaV thV ghV eiV empaigmon kai ouk efeisato

13 en allotriothti o ecqroV epoihsen uperhfanian kai h kardia autou allotria apo tou qeou hmwn

14 kai panta osa epoihsen en Ierousalhm kaqwV kai ta eqnh en taiV polesi tou sqenouV autwn

15 kai epekratousan autwn oi uioi thV diaqhkhV en mesw eqnwn summiktwn ouk hn en autoiV o poiwn en Ierousalhm eleoV kai alhqeian

16 efugosan ap autwn oi agapwnteV sunagwgaV osiwn wV strouqia exepetasqhsan apo koithV autwn

17 eplanwnto en erhmoiV swqhnai yucaV autwn apo kakou kai timion en ofqalmoiV paroikiaV yuch seswsmenh ex autwn

18 eiV pasan thn ghn egenhqh o skorpismoV autwn upo anomwn oti anescen o ouranoV tou staxai ueton epi thn ghn

19 phgai sunesceqhsan aiwnioi ex abusswn apo orewn uyhlwn oti ouk hn en autoiV poiwn dikaiosunhn kai krima

20 apo arcontoV autwn kai laou elacistou en pash amartia o basileuV en paranomia kai o krithV en apeiqeia kai o laoV en amartia

21 ide kurie kai anasthson autoiV ton basilea autwn uion Dauid eiV ton kairon on eilou su o qeoV tou basileusai epi israhl paida sou

22 kai upozwson auton iscun tou qrausai arcontaV adikouV kaqarisai Ierousalhm apo eqnwn katapatountwn en apwleia

23 en sofia dikaiosunhV exwsai amartwlouV apo klhronomiaV ektriyai uperhfanian amartwlou wV skeuh keramewV

24 en rabdw sidhra suntriyai pasan upostasin autwn oleqreusai eqnh paranoma en logw stomatoV autou

25 en apeilh autou fugein eqnh apo proswpou autou kai elegxai amartwlouV en logw kardiaV autwn

26 kai sunaxei laon agion ou afhghsetai en dikaiosunh kai krinei fulaV laou hgiasmenou upo kuriou qeou autou

27 kai ouk afhsei adikian en mesw autwn aulisqhnai eti kai ou katoikhsei paV anqrwpoV met autwn eidwV kakian gnwsetai gar autouV oti panteV uioi qeou eisin autwn

28 kai katamerisei autouV en taiV fulaiV autwn epi thV ghV kai paroikoV kai allogenhV ou paroikhsei autoiV eti

29 krinei laouV kai eqnh en sofia dikaiosunhV autou diayalma

30 kai exei laouV eqnwn douleuein autw upo ton zugon autou kai ton kurion doxasei en epishmw pashV thV ghV kai kaqariei Ierousalhm en agiasmw wV kai to ap archV

31 ercesqai eqnh ap akrou thV ghV idein thn doxan autou feronteV dwra touV exhsqenhkotaV uiouV authV kai idein thn doxan kuriou hn edoxasen authn o qeoV

32 kai autoV basileuV dikaioV didaktoV upo qeou ep autouV kai ouk estin adikia en taiV hmeraiV autou en mesw autwn oti panteV agioi kai basileuV autwn cristoV kuriou

33 ou gar elpiei epi ippon kai anabathn kai toxon oude plhqunei autw crusion oude argurion eiV polemon kai polloiV laoiV ou sunaxei elpidaV eiV hmeran polemou

34 kurioV autoV basileuV autou elpiV tou dunatou elpidi qeou kai elehsei panta ta eqnh enwpion autou en fobw

35 pataxei gar ghn tw logw tou stomatoV autou eiV aiwna euloghsei laon kuriou en sofia met eufrosunhV

36 kai autoV kaqaroV apo amartiaV tou arcein laou megalou elegxai arcontaV kai exarai amartwlouV en iscui logou

37 kai ouk asqenhsei en taiV hmeraiV autou epi qew autou oti o qeoV kateirgasato auton dunaton en pneumati agiw kai sofon en boulh sunesewV meta iscuoV kai dikaiosunhV

38 kai eulogia kuriou met autou en iscui kai ouk asqenhsei

39 h elpiV autou epi kurion kai tiV dunatai proV auton

40 iscuroV en ergoiV autou kai krataioV en fobw qeou poimainwn to poimnion kuriou en pistei kai dikaiosunh kai ouk afhsei asqenhsai en autoiV en th nomh autwn

41 en isothti pantaV autouV axei kai ouk estai en autoiV uperhfania tou katadunasteuqhnai en autoiV

42 auth h euprepeia tou basilewV Israhl hn egnw o qeoV anasthsai auton ep oikon Israhl paideusai auton

43 ta rhmata autou pepurwmena uper crusion to prwton timion en sunagwgaiV diakrinei laou fulaV hgiasmenou oi logoi autou wV logoi agiwn en mesw lawn hgiasmenwn

44 makarioi oi genomenoi en taiV hmeraiV ekeinaiV idein ta agaqa Israhl en sunagwgh fulwn a poihsei o qeoV

45 tacunai o qeoV epi Israhl to eleoV autou rusaito hmaV apo akaqarsiaV ecqrwn bebhlwn

46 kurioV autoV basileuV hmwn eiV ton aiwna kai eti

 

18

1 kurie to eleoV sou epi ta erga twn ceirwn sou eiV ton aiwna h crhstothV sou meta domatoV plousiou epi Israhl

2 oi ofqalmoi sou epibleponteV ep auta kai ouc usterhsei ex autwn ta wta sou epakouei eiV dehsin ptwcou en elpidi

3 ta krimata sou epi pasan thn ghn meta eleouV kai h agaph sou epi sperma Abraam uiouV Israhl

4 h paideia sou ef hmaV wV uion prwtotokon monogenh apostreyai yuchn euhkoon apo amaqiaV en agnoia

5 kaqarisai o qeoV Israhl eiV hmeran eleouV en eulogia eiV hmeran ekloghV en anaxei cristou autou

6 makarioi oi genomenoi en taiV hmeraiV ekeinaiV idein ta agaqa kuriou a poihsei genea th ercomenh

7 upo rabdon paideiaV cristou kuriou en fobw qeou autou en sofia pneumatoV kai dikaiosunhV kai iscuoV

8 kateuqunai andra en ergoiV dikaiosunhV fobw qeou katasthsai pantaV autouV enwpion kuriou

9 genea agaqh en fobw qeou en hmeraiV eleouV diayalma

10 megaV hmwn o qeoV kai endoxoV en uyistoiV katoikwn o diataxaV en poreia fwsthraV eiV kairouV wrwn af hmerwn eiV hmeraV kai ou parebhsan apo odou hV eneteilw autoiV

11 en fobw qeou h odoV autwn kaq ekasthn hmeran af hV hmeraV ektisen autouV o qeoV kai ewV aiwnoV

12 kai ouk eplanhqhsan af hV hmeraV ektisen autouV apo genewn arcaiwn ouk apesthsan odwn autwn ei mh o qeoV eneteilato autoiV en epitagh doulwn autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Wisdom of Solomon