PAROIMIAI

1

1 paroimiai SalwmwntoV uiou Dauid oV ebasileusen en Israhl

2 gnwnai sofian kai paideian nohsai te logouV fronhsewV

3 dexasqai te strofaV logwn nohsai te dikaiosunhn alhqh kai krima kateuqunein

4 ina dw akakoiV panourgian paidi de new aisqhsin te kai ennoian

5 twnde gar akousaV sofoV sofwteroV estai o de nohmwn kubernhsin kthsetai

6 nohsei te parabolhn kai skoteinon logon rhseiV te sofwn kai ainigmata

7 arch sofiaV foboV qeou sunesiV de agaqh pasi toiV poiousin authn eusebeia de eiV qeon arch aisqhsewV sofian de kai paideian asebeiV exouqenhsousin

8 akoue uie paideian patroV sou kai mh apwsh qesmouV mhtroV sou

9 stefanon gar caritwn dexh sh korufh kai kloion cruseon peri sw trachlw

10 uie mh se planhswsin andreV asebeiV mhde boulhqhV ean parakaleswsi se legonteV

11 elqe meq hmwn koinwnhson aimatoV kruywmen de eiV ghn andra dikaion adikwV

12 katapiwmen de auton wsper adhV zwnta kai arwmen autou thn mnhmhn ek ghV

13 thn kthsin autou thn polutelh katalabwmeqa plhswmen de oikouV hmeterouV skulwn

14 ton de son klhron bale en hmin koinon de ballantion kthswmeqa panteV kai marsippion en genhqhtw hmin

15 mh poreuqhV en odw met autwn ekklinon de ton poda sou ek twn tribwn autwn

16 oi gar podeV autwn eiV kakian trecousin kai tacinoi tou ekceai aima

17 ou gar adikwV ekteinetai diktua pterwtoiV

18 autoi gar oi fonou meteconteV qhsaurizousin eautoiV kaka h de katastrofh andrwn paranomwn kakh

19 autai ai odoi eisin pantwn twn suntelountwn ta anoma th gar asebeia thn eautwn yuchn afairountai

20 sofia en exodoiV umneitai en de plateiaiV parrhsian agei

21 ep akrwn de teicewn khrussetai epi de pulaiV dunastwn paredreuei epi de pulaiV polewV qarrousa legei

22 oson an cronon akakoi ecwntai thV dikaiosunhV ouk aiscunqhsontai oi de afroneV thV ubrewV onteV epiqumhtai asebeiV genomenoi emishsan aisqhsin

23 kai upeuqunoi egenonto elegcoiV idou prohsomai umin emhV pnohV rhsin didaxw de umaV ton emon logon

24 epeidh ekaloun kai ouc uphkousate kai exeteinon logouV kai ou proseicete

25 alla akurouV epoieite emaV boulaV toiV de emoiV elegcoiV hpeiqhsate

26 toigaroun kagw th umetera apwleia epigelasomai katacaroumai de hnika an erchtai umin oleqroV

27 kai wV an afikhtai umin afnw qoruboV h de katastrofh omoiwV kataigidi parh kai otan erchtai umin qliyiV kai poliorkia h otan erchtai umin oleqroV

28 estai gar otan epikaleshsqe me egw de ouk eisakousomai umwn zhthsousin me kakoi kai ouc eurhsousin

29 emishsan gar sofian ton de fobon tou kuriou ou proeilanto

30 oude hqelon emaiV prosecein boulaiV emukthrizon de emouV elegcouV

31 toigaroun edontai thV eautwn odou touV karpouV kai thV eautwn asebeiaV plhsqhsontai

32 anq wn gar hdikoun nhpiouV foneuqhsontai kai exetasmoV asebeiV olei

33 o de emou akouwn kataskhnwsei ep elpidi kai hsucasei afobwV apo pantoV kakou

 

2

1 uie ean dexamenoV rhsin emhV entolhV kruyhV para seautw

2 upakousetai sofiaV to ouV sou kai parabaleiV kardian sou eiV sunesin parabaleiV de authn epi nouqethsin tw uiw sou

3 ean gar thn sofian epikalesh kai th sunesei dwV fwnhn sou thn de aisqhsin zhthshV megalh th fwnh

4 kai ean zhthshV authn wV argurion kai wV qhsaurouV exereunhshV authn

5 tote sunhseiV fobon kuriou kai epignwsin qeou eurhseiV

6 oti kurioV didwsin sofian kai apo proswpou autou gnwsiV kai sunesiV

7 kai qhsaurizei toiV katorqousi swthrian uperaspiei thn poreian autwn

8 tou fulaxai odouV dikaiwmatwn kai odon eulaboumenwn auton diafulaxei

9 tote sunhseiV dikaiosunhn kai krima kai katorqwseiV pantaV axonaV agaqouV

10 ean gar elqh h sofia eiV shn dianoian h de aisqhsiV th sh yuch kalh einai doxh

11 boulh kalh fulaxei se ennoia de osia thrhsei se

12 ina rushtai se apo odou kakhV kai apo androV lalountoV mhden piston

13 w oi egkataleiponteV odouV euqeiaV tou poreuesqai en odoiV skotouV

14 oi eufrainomenoi epi kakoiV kai caironteV epi diastrofh kakh

15 wn ai triboi skoliai kai kampulai ai trociai autwn

16 tou makran se poihsai apo odou euqeiaV kai allotrion thV dikaiaV gnwmhV

17 uie mh se katalabh kakh boulh h apoleipousa didaskalian neothtoV kai diaqhkhn qeian epilelhsmenh

18 eqeto gar para tw qanatw ton oikon authV kai para tw adh meta twn ghgenwn touV axonaV authV

19 panteV oi poreuomenoi en auth ouk anastreyousin oude mh katalabwsin tribouV euqeiaV ou gar katalambanontai upo eniautwn zwhV

20 ei gar eporeuonto tribouV agaqaV eurosan an tribouV dikaiosunhV leiouV

21 crhstoi esontai oikhtoreV ghV akakoi de upoleifqhsontai en auth oti euqeiV kataskhnwsousi ghn kai osioi upoleifqhsontai en auth

22 odoi asebwn ek ghV olountai oi de paranomoi exwsqhsontai ap authV

 

3

1 uie emwn nomimwn mh epilanqanou ta de rhmata mou threitw sh kardia

2 mhkoV gar biou kai eth zwhV kai eirhnhn prosqhsousin soi

3 elehmosunai kai pisteiV mh eklipetwsan se afayai de autaV epi sw trachlw kai eurhseiV carin

4 kai pronoou kala enwpion kuriou kai anqrwpwn

5 isqi pepoiqwV en olh kardia epi qew epi de sh sofia mh epairou

6 en pasaiV odoiV sou gnwrize authn ina orqotomh taV odouV sou o de pouV sou ou mh proskopth

7 mh isqi fronimoV para seautw fobou de ton qeon kai ekkline apo pantoV kakou

8 tote iasiV estai tw swmati sou kai epimeleia toiV osteoiV sou

9 tima ton kurion apo swn dikaiwn ponwn kai aparcou autw apo swn karpwn dikaiosunhV

10 ina pimplhtai ta tamieia sou plhsmonhV sitou oinw de ai lhnoi sou ekbluzwsin

11 uie mh oligwrei paideiaV kuriou mhde ekluou up autou elegcomenoV

12 on gar agapa kurioV paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai

13 makarioV anqrwpoV oV euren sofian kai qnhtoV oV eiden fronhsin

14 kreitton gar authn emporeuesqai h crusiou kai arguriou qhsaurouV

15 timiwtera de estin liqwn polutelwn ouk antitaxetai auth ouden ponhron eugnwstoV estin pasin toiV eggizousin auth pan de timion ouk axion authV estin

16 mhkoV gar biou kai eth zwhV en th dexia authV en de th aristera authV ploutoV kai doxa

17 ai odoi authV odoi kalai kai panteV oi triboi authV en eirhnh

18 xulon zwhV esti pasi toiV antecomenoiV authV kai toiV epereidomenoiV ep authn wV epi kurion asfalhV

19 o qeoV th sofia eqemeliwsen thn ghn htoimasen de ouranouV en fronhsei

20 en aisqhsei abussoi erraghsan nefh de erruhsan drosouV

21 uie mh pararruhV thrhson de emhn boulhn kai ennoian

22 ina zhsh h yuch sou kai cariV h peri sw trachlw

23 ina poreuh pepoiqwV en eirhnh pasaV taV odouV sou o de pouV sou ou mh proskoyh

24 ean gar kaqh afoboV esh ean de kaqeudhV hdewV upnwseiV

25 kai ou fobhqhsh ptohsin epelqousan oude ormaV asebwn epercomenaV

26 o gar kurioV estai epi paswn odwn sou kai ereisei son poda ina mh saleuqhV

27 mh aposch eu poiein endeh hnika an ech h ceir sou bohqein

28 mh eiphV epanelqwn epanhke kai aurion dwsw dunatou sou ontoV eu poiein ou gar oidaV ti texetai h epiousa

29 mh tekthnh epi son filon kaka paroikounta kai pepoiqota epi soi

30 mh filecqrhshV proV anqrwpon mathn mh ti eiV se ergashtai kakon

31 mh kthsh kakwn andrwn oneidh mhde zhlwshV taV odouV autwn

32 akaqartoV gar enanti kuriou paV paranomoV en de dikaioiV ou sunedriazei

33 katara qeou en oikoiV asebwn epauleiV de dikaiwn eulogountai

34 kurioV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

35 doxan sofoi klhronomhsousin oi de asebeiV uywsan atimian

 

4

1 akousate paideV paideian patroV kai prosecete gnwnai ennoian

2 dwron gar agaqon dwroumai umin ton emon nomon mh egkataliphte

3 uioV gar egenomhn kagw patri uphkooV kai agapwmenoV en proswpw mhtroV

4 oi elegon kai edidaskon me ereidetw o hmeteroV logoV eiV shn kardian

5 fulasse entolaV mh epilaqh mhde paridhV rhsin emou stomatoV

6 mhde egkataliphV authn kai anqexetai sou erasqhti authV kai thrhsei se

7

8 pericarakwson authn kai uywsei se timhson authn ina se perilabh

9 ina dw th sh kefalh stefanon caritwn stefanw de trufhV uperaspish sou

10 akoue uie kai dexai emouV logouV kai plhqunqhsetai eth zwhV sou ina soi genwntai pollai odoi biou

11 odouV gar sofiaV didaskw se embibazw de se trociaiV orqaiV

12 ean gar poreuh ou sugkleisqhsetai sou ta diabhmata ean de trechV ou kopiaseiV

13 epilabou emhV paideiaV mh afhV alla fulaxon authn seautw eiV zwhn sou

14 odouV asebwn mh epelqhV mhde zhlwshV odouV paranomwn

15 en w an topw stratopedeuswsin mh epelqhV ekei ekklinon de ap autwn kai parallaxon

16 ou gar mh upnwswsin ean mh kakopoihswsin afhrhtai o upnoV autwn kai ou koimwntai

17 oide gar sitountai sita asebeiaV oinw de paranomw mequskontai

18 ai de odoi twn dikaiwn omoiwV fwti lampousin proporeuontai kai fwtizousin ewV katorqwsh h hmera

19 ai de odoi twn asebwn skoteinai ouk oidasin pwV proskoptousin

20 uie emh rhsei prosece toiV de emoiV logoiV parabale son ouV

21 opwV mh eklipwsin se ai phgai sou fulasse autaV en sh kardia

22 zwh gar estin toiV euriskousin autaV kai pash sarki iasiV

23 pash fulakh threi shn kardian ek gar toutwn exodoi zwhV

24 periele seautou skolion stoma kai adika ceilh makran apo sou apwsai

25 oi ofqalmoi sou orqa blepetwsan ta de blefara sou neuetw dikaia

26 orqaV trociaV poiei soiV posin kai taV odouV sou kateuqune

27 mh ekklinhV eiV ta dexia mhde eiV ta aristera apostreyon de son poda apo odou kakhV

 

5

1 uie emh sofia prosece emoiV de logoiV paraballe son ouV

2 ina fulaxhV ennoian agaqhn aisqhsin de emwn ceilewn entellomai soi

3 mh prosece faulh gunaiki meli gar apostazei apo ceilewn gunaikoV pornhV h proV kairon lipainei son farugga

4 usteron mentoi pikroteron colhV eurhseiV kai hkonhmenon mallon macairaV distomou

5 thV gar afrosunhV oi podeV katagousin touV crwmenouV auth meta qanatou eiV ton adhn ta de icnh authV ouk ereidetai

6 odouV gar zwhV ouk epercetai sfalerai de ai trociai authV kai ouk eugnwstoi

7 nun oun uie akoue mou kai mh akurouV poihshV emouV logouV

8 makran poihson ap authV shn odon mh eggishV proV quraiV oikwn authV

9 ina mh proh alloiV zwhn sou kai son bion anelehmosin

10 ina mh plhsqwsin allotrioi shV iscuoV oi de soi ponoi eiV oikouV allotriwn eiselqwsin

11 kai metamelhqhsh ep escatwn hnika an katatribwsin sarkeV swmatoV sou

12 kai ereiV pwV emishsa paideian kai elegcouV exeklinen h kardia mou

13 ouk hkouon fwnhn paideuontoV me kai didaskontoV me oude pareballon to ouV mou

14 par oligon egenomhn en panti kakw en mesw ekklhsiaV kai sunagwghV

15 pine udata apo swn aggeiwn kai apo swn freatwn phghV

16 mh uperekceisqw soi ta udata ek thV shV phghV eiV de saV plateiaV diaporeuesqw ta sa udata

17 estw soi monw uparconta kai mhdeiV allotrioV metascetw soi

18 h phgh sou tou udatoV estw soi idia kai suneufrainou meta gunaikoV thV ek neothtoV sou

19 elafoV filiaV kai pwloV swn caritwn omileitw soi h de idia hgeisqw sou kai sunestw soi en panti kairw en gar th tauthV filia sumperiferomenoV pollostoV esh

20 mh poluV isqi proV allotrian mhde sunecou agkalaiV thV mh idiaV

21 enwpion gar eisin twn tou qeou ofqalmwn odoi androV eiV de pasaV taV trociaV autou skopeuei

22 paranomiai andra agreuousin seiraiV de twn eautou amartiwn ekastoV sfiggetai

23 outoV teleuta meta apaideutwn ek de plhqouV thV eautou biothtoV exerrifh kai apwleto di afrosunhn

 

6

1 uie ean egguhsh son filon paradwseiV shn ceira ecqrw

2 pagiV gar iscura andri ta idia ceilh kai alisketai ceilesin idiou stomatoV

3 poiei uie a egw soi entellomai kai swzou hkeiV gar eiV ceiraV kakwn dia son filon iqi mh ekluomenoV paroxune de kai ton filon sou on eneguhsw

4 mh dwV upnon soiV ommasin mhde epinustaxhV soiV blefaroiV

5 ina swzh wsper dorkaV ek brocwn kai wsper orneon ek pagidoV

6 iqi proV ton murmhka w oknhre kai zhlwson idwn taV odouV autou kai genou ekeinou sofwteroV

7 ekeinw gar gewrgiou mh uparcontoV mhde ton anagkazonta ecwn mhde upo despothn wn

8 etoimazetai qerouV thn trofhn pollhn te en tw amhtw poieitai thn paraqesin

9 ewV tinoV oknhre katakeisai pote de ex upnou egerqhsh

10 oligon men upnoiV oligon de kaqhsai mikron de nustazeiV oligon de enagkalizh cersin sthqh

11 eit emparaginetai soi wsper kakoV odoiporoV h penia kai h endeia wsper agaqoV dromeuV

12 anhr afrwn kai paranomoV poreuetai odouV ouk agaqaV

13 o d autoV enneuei ofqalmw shmainei de podi didaskei de enneumasin daktulwn

14 diestrammenh de kardia tektainetai kaka en panti kairw o toioutoV taracaV sunisthsin polei

15 dia touto exapinhV ercetai h apwleia autou diakoph kai suntribh aniatoV

16 oti cairei pasin oiV misei o kurioV suntribetai de di akaqarsian yuchV

17 ofqalmoV ubristou glwssa adikoV ceireV ekceousai aima dikaiou

18 kai kardia tektainomenh logismouV kakouV kai podeV epispeudonteV kakopoiein

19 ekkaiei yeudh martuV adikoV kai epipempei kriseiV ana meson adelfwn

20 uie fulasse nomouV patroV sou kai mh apwsh qesmouV mhtroV sou

21 afayai de autouV epi sh yuch dia pantoV kai egkloiwsai epi sw trachlw

22 hnika an peripathV epagou authn kai meta sou estw wV d an kaqeudhV fulassetw se ina egeiromenw sullalh soi

23 oti lucnoV entolh nomou kai fwV kai odoV zwhV elegcoV kai paideia

24 tou diafulassein se apo gunaikoV upandrou kai apo diabolhV glwsshV allotriaV

25 mh se nikhsh kallouV epiqumia mhde agreuqhV soiV ofqalmoiV mhde sunarpasqhV apo twn authV blefarwn

26 timh gar pornhV osh kai enoV artou gunh de andrwn timiaV yucaV agreuei

27 apodhsei tiV pur en kolpw ta de imatia ou katakausei

28 h peripathsei tiV ep anqrakwn puroV touV de podaV ou katakausei

29 outwV o eiselqwn proV gunaika upandron ouk aqwwqhsetai oude paV o aptomenoV authV

30 ou qaumaston ean alw tiV kleptwn kleptei gar ina emplhsh thn yuchn peinwn

31 ean de alw apoteisei eptaplasia kai panta ta uparconta autou douV rusetai eauton

32 o de moicoV di endeian frenwn apwleian th yuch autou peripoieitai

33 odunaV te kai atimiaV upoferei to de oneidoV autou ouk exaleifqhsetai eiV ton aiwna

34 mestoV gar zhlou qumoV androV authV ou feisetai en hmera krisewV

35 ouk antallaxetai oudenoV lutrou thn ecqran oude mh dialuqh pollwn dwrwn

 

7

1 uie fulasse emouV logouV taV de emaV entolaV kruyon para seautw

2 fulaxon emaV entolaV kai biwseiV touV de emouV logouV wsper koraV ommatwn

3 periqou de autouV soiV daktuloiV epigrayon de epi to platoV thV kardiaV sou

4 eipon thn sofian shn adelfhn einai thn de fronhsin gnwrimon peripoihsai seautw

5 ina se thrhsh apo gunaikoV allotriaV kai ponhraV ean se logoiV toiV proV carin embalhtai

6 apo gar quridoV ek tou oikou authV eiV taV plateiaV parakuptousa

7 on an idh twn afronwn teknwn neanian endeh frenwn

8 paraporeuomenon para gwnian en diodoiV oikwn authV

9 kai lalounta en skotei esperinw hnika an hsucia nukterinh h kai gnofwdhV

10 h de gunh sunanta autw eidoV ecousa pornikon h poiei newn exiptasqai kardiaV

11 anepterwmenh de estin kai aswtoV en oikw de ouc hsucazousin oi podeV authV

12 cronon gar tina exw rembetai cronon de en plateiaiV para pasan gwnian enedreuei

13 eita epilabomenh efilhsen auton anaidei de proswpw proseipen autw

14 qusia eirhnikh moi estin shmeron apodidwmi taV eucaV mou

15 eneka toutou exhlqon eiV sunanthsin soi poqousa to son proswpon eurhka se

16 keiriaiV tetaka thn klinhn mou amfitapoiV de estrwka toiV ap Aiguptou

17 dierragka thn koithn mou krokw ton de oikon mou kinnamwmw

18 elqe kai apolauswmen filiaV ewV orqrou deuro kai egkulisqwmen erwti

19 ou gar parestin o anhr mou en oikw peporeutai de odon makran

20 endesmon arguriou labwn en ceiri autou di hmerwn pollwn epanhxei eiV ton oikon autou

21 apeplanhsen de auton pollh omilia brocoiV te toiV apo ceilewn exwkeilen auton

22 o de ephkolouqhsen auth kepfwqeiV wsper de bouV epi sfaghn agetai kai wsper kuwn epi desmouV

23 h wV elafoV toxeumati peplhgwV eiV to hpar speudei de wsper orneon eiV pagida ouk eidwV oti peri yuchV trecei

24 nun oun uie akoue mou kai prosece rhmasin stomatoV mou

25 mh ekklinatw eiV taV odouV authV h kardia sou

26 pollouV gar trwsasa katabeblhken kai anariqmhtoi eisin ouV pefoneuken

27 odoi adou o oikoV authV katagousai eiV ta tamieia tou qanatou

 

8

1 su thn sofian khruxeiV ina fronhsiV soi upakoush

2 epi gar twn uyhlwn akrwn estin ana meson de twn tribwn esthken

3 para gar pulaiV dunastwn paredreuei en de eisodoiV umneitai

4 umaV w anqrwpoi parakalw kai proiemai emhn fwnhn uioiV anqrwpwn

5 nohsate akakoi panourgian oi de apaideutoi enqesqe kardian

6 eisakousate mou semna gar erw kai anoisw apo ceilewn orqa

7 oti alhqeian melethsei o farugx mou ebdelugmena de enantion emou ceilh yeudh

8 meta dikaiosunhV panta ta rhmata tou stomatoV mou ouden en autoiV skolion oude straggalwdeV

9 panta enwpia toiV suniousin kai orqa toiV euriskousi gnwsin

10 labete paideian kai mh argurion kai gnwsin uper crusion dedokimasmenon anqaireisqe de aisqhsin crusiou kaqarou

11 kreisswn gar sofia liqwn polutelwn pan de timion ouk axion authV estin

12 egw h sofia kateskhnwsa boulhn kai gnwsin kai ennoian egw epekalesamhn

13 foboV kuriou misei adikian ubrin te kai uperhfanian kai odouV ponhrwn memishka de egw diestrammenaV odouV kakwn

14 emh boulh kai asfaleia emh fronhsiV emh de iscuV

15 di emou basileiV basileuousin kai oi dunastai grafousin dikaiosunhn

16 di emou megistaneV megalunontai kai turannoi di emou kratousi ghV

17 egw touV eme filountaV agapw oi de eme zhtounteV eurhsousin

18 ploutoV kai doxa emoi uparcei kai kthsiV pollwn kai dikaiosunh

19 beltion eme karpizesqai uper crusion kai liqon timion ta de ema genhmata kreissw arguriou eklektou

20 en odoiV dikaiosunhV peripatw kai ana meson tribwn dikaiwmatoV anastrefomai

21 ina merisw toiV eme agapwsin uparxin kai touV qhsaurouV autwn emplhsw agaqwn

22 kurioV ektisen me archn odwn autou eiV erga autou

23 pro tou aiwnoV eqemeliwsen me en arch

24 pro tou thn ghn poihsai kai pro tou taV abussouV poihsai pro tou proelqein taV phgaV twn udatwn

25 pro tou orh edrasqhnai pro de pantwn bounwn genna me

26 kurioV epoihsen cwraV kai aoikhtouV kai akra oikoumena thV up ouranon

27 hnika htoimazen ton ouranon sumparhmhn autw kai ote afwrizen ton eautou qronon ep anemwn

28 hnika iscura epoiei ta anw nefh kai wV asfaleiV etiqei phgaV thV up ouranon

29 kai iscura epoiei ta qemelia thV ghV

30 hmhn par autw armozousa egw hmhn h prosecairen kaq hmeran de eufrainomhn en proswpw autou en panti kairw

31 ote eufraineto thn oikoumenhn suntelesaV kai eneufraineto en uioiV anqrwpwn

32 nun oun uie akoue mou

33

34 makarioV anhr oV eisakousetai mou kai anqrwpoV oV taV emaV odouV fulaxei agrupnwn ep emaiV quraiV kaq hmeran thrwn staqmouV emwn eisodwn

35 ai gar exodoi mou exodoi zwhV kai etoimazetai qelhsiV para kuriou

36 oi de eiV eme amartanonteV asebousin taV eautwn yucaV kai oi misounteV me agapwsin qanaton

 

9

1 h sofia wkodomhsen eauth oikon kai uphreisen stulouV epta

2 esfaxen ta eauthV qumata ekerasen eiV krathra ton eauthV oinon kai htoimasato thn eauthV trapezan

3 apesteilen touV eauthV doulouV sugkalousa meta uyhlou khrugmatoV epi krathra legousa

4 oV estin afrwn ekklinatw proV me kai toiV endeesi frenwn eipen

5 elqate fagete twn emwn artwn kai piete oinon on ekerasa umin

6 apoleipete afrosunhn kai zhsesqe kai zhthsate fronhsin ina biwshte kai katorqwsate en gnwsei sunesin

7 o paideuwn kakouV lhmyetai eautw atimian elegcwn de ton asebh mwmhsetai eauton

8 mh elegce kakouV ina mh miswsin se elegce sofon kai agaphsei se

9 didou sofw aformhn kai sofwteroV estai gnwrize dikaiw kai prosqhsei tou decesqai

10 arch sofiaV foboV kuriou kai boulh agiwn sunesiV

11 toutw gar tw tropw polun zhseiV cronon kai prosteqhsetai soi eth zwhV sou

12 uie ean sofoV genh seautw sofoV esh kai toiV plhsion ean de kakoV apobhV monoV anantlhseiV kaka

13 gunh afrwn kai qraseia endehV ywmou ginetai h ouk epistatai aiscunhn

14 ekaqisen epi quraiV tou eauthV oikou epi difrou emfanwV en plateiaiV

15 proskaloumenh touV pariontaV kai kateuqunontaV en taiV odoiV autwn

16 oV estin umwn afronestatoV ekklinatw proV me endeesi de fronhsewV parakeleuomai legousa

17 artwn krufiwn hdewV ayasqe kai udatoV klophV glukerou

18 o de ouk oiden oti ghgeneiV par auth olluntai kai epi peteuron adou sunanta

 

10

1 uioV sofoV eufrainei patera uioV de afrwn luph th mhtri

2 ouk wfelhsousin qhsauroi anomouV dikaiosunh de rusetai ek qanatou

3 ou limoktonhsei kurioV yuchn dikaian zwhn de asebwn anatreyei

4 penia andra tapeinoi ceireV de andreiwn ploutizousin

5 dieswqh apo kaumatoV uioV nohmwn anemofqoroV de ginetai en amhtw uioV paranomoV

6 eulogia kuriou epi kefalhn dikaiou stoma de asebwn kaluyei penqoV awron

7 mnhmh dikaiwn met egkwmiwn onoma de asebouV sbennutai

8 sofoV kardia dexetai entolaV o de astegoV ceilesin skoliazwn uposkelisqhsetai

9 oV poreuetai aplwV poreuetai pepoiqwV o de diastrefwn taV odouV autou gnwsqhsetai

10 o enneuwn ofqalmoiV meta dolou sunagei andrasi lupaV o de elegcwn meta parrhsiaV eirhnopoiei

11 phgh zwhV en ceiri dikaiou stoma de asebouV kaluyei apwleia

12 misoV egeirei neikoV pantaV de touV mh filoneikountaV kaluptei filia

13 oV ek ceilewn proferei sofian rabdw tuptei andra akardion

14 sofoi kruyousin aisqhsin stoma de propetouV eggizei suntribh

15 kthsiV plousiwn poliV ocura suntribh de asebwn penia

16 erga dikaiwn zwhn poiei karpoi de asebwn amartiaV

17 odouV dikaiaV zwhV fulassei paideia paideia de anexelegktoV planatai

18 kaluptousin ecqran ceilh dikaia oi de ekferonteV loidoriaV afronestatoi eisin

19 ek polulogiaV ouk ekfeuxh amartian feidomenoV de ceilewn nohmwn esh

20 arguroV pepurwmenoV glwssa dikaiou kardia de asebouV ekleiyei

21 ceilh dikaiwn epistatai uyhla oi de afroneV en endeia teleutwsin

22 eulogia kuriou epi kefalhn dikaiou auth ploutizei kai ou mh prosteqh auth luph en kardia

23 en gelwti afrwn prassei kaka h de sofia andri tiktei fronhsin

24 en apwleia asebhV periferetai epiqumia de dikaiou dekth

25 paraporeuomenhV kataigidoV afanizetai asebhV dikaioV de ekklinaV swzetai eiV ton aiwna

26 wsper omfax odousi blaberon kai kapnoV ommasin outwV paranomia toiV crwmenoiV authn

27 foboV kuriou prostiqhsin hmeraV eth de asebwn oligwqhsetai

28 egcronizei dikaioiV eufrosunh elpiV de asebwn ollutai

29 ocurwma osiou foboV kuriou suntribh de toiV ergazomenoiV kaka

30 dikaioV ton aiwna ouk endwsei asebeiV de ouk oikhsousin ghn

31 stoma dikaiou apostazei sofian glwssa de adikou exoleitai

32 ceilh andrwn dikaiwn apostazei caritaV stoma de asebwn apostrefetai

 

11

1 zugoi dolioi bdelugma enwpion kuriou staqmion de dikaion dekton autw

2 ou ean eiselqh ubriV ekei kai atimia stoma de tapeinwn meleta sofian

3 apoqanwn dikaioV elipen metamelon proceiroV de ginetai kai epicartoV asebwn apwleia

4

5 dikaiosunh amwmouV orqotomei odouV asebeia de peripiptei adikia

6 dikaiosunh andrwn orqwn ruetai autouV th de apwleia autwn aliskontai paranomoi

7 teleuthsantoV androV dikaiou ouk ollutai elpiV to de kauchma twn asebwn ollutai

8 dikaioV ek qhraV ekdunei ant autou de paradidotai o asebhV

9 en stomati asebwn pagiV politaiV aisqhsiV de dikaiwn euodoV

10 en agaqoiV dikaiwn katwrqwsen poliV

11 stomasin de asebwn kateskafh

12 mukthrizei politaV endehV frenwn anhr de fronimoV hsucian agei

13 anhr diglwssoV apokaluptei boulaV en sunedriw pistoV de pnoh kruptei pragmata

14 oiV mh uparcei kubernhsiV piptousin wsper fulla swthria de uparcei en pollh boulh

15 ponhroV kakopoiei otan summeixh dikaiw misei de hcon asfaleiaV

16 gunh eucaristoV egeirei andri doxan qronoV de atimiaV gunh misousa dikaia ploutou oknhroi endeeiV ginontai oi de andreioi ereidontai ploutw

17 th yuch autou agaqon poiei anhr elehmwn exolluei de autou swma o anelehmwn

18 asebhV poiei erga adika sperma de dikaiwn misqoV alhqeiaV

19 uioV dikaioV gennatai eiV zwhn diwgmoV de asebouV eiV qanaton

20 bdelugma kuriw diestrammenai odoi prosdektoi de autw panteV amwmoi en taiV odoiV autwn

21 ceiri ceiraV embalwn adikwV ouk atimwrhtoV estai o de speirwn dikaiosunhn lhmyetai misqon piston

22 wsper enwtion en rini uoV outwV gunaiki kakofroni kalloV

23 epiqumia dikaiwn pasa agaqh elpiV de asebwn apoleitai

24 eisin oi ta idia speironteV pleiona poiousin eisin kai oi sunagonteV elattonountai

25 yuch eulogoumenh pasa aplh anhr de qumwdhV ouk euschmwn

26 o sunecwn siton upolipoito auton toiV eqnesin eulogia de eiV kefalhn tou metadidontoV

27 tektainomenoV agaqa zhtei carin agaqhn ekzhtounta de kaka katalhmyetai auton

28 o pepoiqwV epi ploutw outoV peseitai o de antilambanomenoV dikaiwn outoV anatelei

29 o mh sumperiferomenoV tw eautou oikw klhronomhsei anemon douleusei de afrwn fronimw

30 ek karpou dikaiosunhV fuetai dendron zwhV afairountai de awroi yucai paranomwn

31 ei o men dikaioV moliV swzetai o asebhV kai amartwloV pou faneitai

 

12

1 o agapwn paideian agapa aisqhsin o de miswn elegcouV afrwn

2 kreisswn o eurwn carin para kuriw anhr de paranomoV parasiwphqhsetai

3 ou katorqwsei anqrwpoV ex anomou ai de rizai twn dikaiwn ouk exarqhsontai

4 gunh andreia stefanoV tw andri authV wsper de en xulw skwlhx outwV andra apollusin gunh kakopoioV

5 logismoi dikaiwn krimata kubernwsin de asebeiV dolouV

6 logoi asebwn dolioi stoma de orqwn rusetai autouV

7 ou ean strafh asebhV afanizetai oikoi de dikaiwn paramenousin

8 stoma sunetou egkwmiazetai upo androV nwqrokardioV de mukthrizetai

9 kreisswn anhr en atimia douleuwn eautw h timhn eautw peritiqeiV kai prosdeomenoV artou

10 dikaioV oiktirei yucaV kthnwn autou ta de splagcna twn asebwn anelehmona

11 o ergazomenoV thn eautou ghn emplhsqhsetai artwn oi de diwkonteV mataia endeeiV frenwn

12 epiqumiai asebwn kakai ai de rizai twn eusebwn en ocurwmasin

13 di amartian ceilewn empiptei eiV pagidaV amartwloV ekfeugei de ex autwn dikaioV

14 apo karpwn stomatoV yuch androV plhsqhsetai agaqwn antapodoma de ceilewn autou doqhsetai autw

15 odoi afronwn orqai enwpion autwn eisakouei de sumbouliaV sofoV

16 afrwn auqhmeron exaggellei orghn autou kruptei de thn eautou atimian panourgoV

17 epideiknumenhn pistin apaggellei dikaioV o de martuV twn adikwn dolioV

18 eisin oi legonteV titrwskousin macaira glwssai de sofwn iwntai

19 ceilh alhqina katorqoi marturian martuV de tacuV glwssan ecei adikon

20 doloV en kardia tektainomenou kaka oi de boulomenoi eirhnhn eufranqhsontai

21 ouk aresei tw dikaiw ouden adikon oi de asebeiV plhsqhsontai kakwn

22 bdelugma kuriw ceilh yeudh o de poiwn pisteiV dektoV par autw

23 anhr sunetoV qronoV aisqhsewV kardia de afronwn sunanthsetai araiV

24 ceir eklektwn krathsei eucerwV dolioi de esontai eiV pronomhn

25 foberoV logoV kardian tarassei androV dikaiou aggelia de agaqh eufrainei auton

26 epignwmwn dikaioV eautou filoV estai ai de gnwmai twn asebwn anepieikeiV amartanontaV katadiwxetai kaka h de odoV twn asebwn planhsei autouV

27 ouk epiteuxetai dolioV qhraV kthma de timion anhr kaqaroV

28 en odoiV dikaiosunhV zwh odoi de mnhsikakwn eiV qanaton

 

13

1 uioV panourgoV uphkooV patri uioV de anhkooV en apwleia

2 apo karpwn dikaiosunhV fagetai agaqoV yucai de paranomwn olountai awroi

3 oV fulassei to eautou stoma threi thn eautou yuchn o de propethV ceilesin ptohsei eauton

4 en epiqumiaiV estin paV aergoV ceireV de andreiwn en epimeleia

5 logon adikon misei dikaioV asebhV de aiscunetai kai ouc exei parrhsian

6 dikaiosunh fulassei akakouV touV de asebeiV faulouV poiei amartia

7 eisin oi ploutizonteV eautouV mhden econteV kai eisin oi tapeinounteV eautouV en pollw ploutw

8 lutron androV yuchV o idioV ploutoV ptwcoV de ouc ufistatai apeilhn

9 fwV dikaioiV dia pantoV fwV de asebwn sbennutai

10 kakoV meq ubrewV prassei kaka oi de eautwn epignwmoneV sofoi

11 uparxiV epispoudazomenh meta anomiaV elasswn ginetai o de sunagwn eautw met eusebeiaV plhqunqhsetai dikaioV oiktirei kai kicra

12 kreisswn enarcomenoV bohqwn kardia tou epaggellomenou kai eiV elpida agontoV dendron gar zwhV epiqumia agaqh

13 oV katafronei pragmatoV katafronhqhsetai up autou o de foboumenoV entolhn outoV ugiainei

14 nomoV sofou phgh zwhV o de anouV upo pagidoV qaneitai

15 sunesiV agaqh didwsin carin to de gnwnai nomon dianoiaV estin agaqhV odoi de katafronountwn en apwleia

16 paV panourgoV prassei meta gnwsewV o de afrwn exepetasen eautou kakian

17 basileuV qrasuV empeseitai eiV kaka aggeloV de pistoV rusetai auton

18 penian kai atimian afaireitai paideia o de fulasswn elegcouV doxasqhsetai

19 epiqumiai eusebwn hdunousin yuchn erga de asebwn makran apo gnwsewV

20 o sumporeuomenoV sofoiV sofoV estai o de sumporeuomenoV afrosi gnwsqhsetai

21 amartanontaV katadiwxetai kaka touV de dikaiouV katalhmyetai agaqa

22 agaqoV anhr klhronomhsei uiouV uiwn qhsaurizetai de dikaioiV ploutoV asebwn

23 dikaioi poihsousin en ploutw eth polla adikoi de apolountai suntomwV

24 oV feidetai thV bakthriaV misei ton uion autou o de agapwn epimelwV paideuei

25 dikaioV esqwn empipla thn yuchn autou yucai de asebwn endeeiV

 

14

1 sofai gunaikeV wkodomhsan oikouV h de afrwn kateskayen taiV cersin authV

2 o poreuomenoV orqwV fobeitai ton kurion o de skoliazwn taiV odoiV autou atimasqhsetai

3 ek stomatoV afronwn bakthria ubrewV ceilh de sofwn fulassei autouV

4 ou mh eisin boeV fatnai kaqarai ou de polla genhmata fanera booV iscuV

5 martuV pistoV ou yeudetai ekkaiei de yeudh martuV adikoV

6 zhthseiV sofian para kakoiV kai ouc eurhseiV aisqhsiV de para fronimoiV eucerhV

7 panta enantia andri afroni opla de aisqhsewV ceilh sofa

8 sofia panourgwn epignwsetai taV odouV autwn anoia de afronwn en planh

9 oikiai paranomwn ofeilhsousin kaqarismon oikiai de dikaiwn dektai

10 kardia androV aisqhtikh luphra yuch autou otan de eufrainhtai ouk epimeignutai ubrei

11 oikiai asebwn afanisqhsontai skhnai de katorqountwn sthsontai

12 estin odoV h dokei orqh einai para anqrwpoiV ta de teleutaia authV ercetai eiV puqmena adou

13 en eufrosunaiV ou prosmeignutai luph teleutaia de cara eiV penqoV ercetai

14 twn eautou odwn plhsqhsetai qrasukardioV apo de twn dianohmatwn autou anhr agaqoV

15 akakoV pisteuei panti logw panourgoV de ercetai eiV metanoian

16 sofoV fobhqeiV exeklinen apo kakou o de afrwn eautw pepoiqwV meignutai anomw

17 oxuqumoV prassei meta abouliaV anhr de fronimoV polla upoferei

18 meriountai afroneV kakian oi de panourgoi krathsousin aisqhsewV

19 olisqhsousin kakoi enanti agaqwn kai asebeiV qerapeusousin quraV dikaiwn

20 filoi mishsousin filouV ptwcouV filoi de plousiwn polloi

21 o atimazwn penhtaV amartanei elewn de ptwcouV makaristoV

22 planwmenoi tektainousi kaka eleon de kai alhqeian tektainousin agaqoi ouk epistantai eleon kai pistin tektoneV kakwn elehmosunai de kai pisteiV para tektosin agaqoiV

23 en panti merimnwnti enestin perisson o de hduV kai analghtoV en endeia estai

24 stefanoV sofwn panourgoV h de diatribh afronwn kakh

25 rusetai ek kakwn yuchn martuV pistoV ekkaiei de yeudh dolioV

26 en fobw kuriou elpiV iscuoV toiV de teknoiV autou kataleipei ereisma

27 prostagma kuriou phgh zwhV poiei de ekklinein ek pagidoV qanatou

28 en pollw eqnei doxa basilewV en de ekleiyei laou suntribh dunastou

29 makroqumoV anhr poluV en fronhsei o de oligoyucoV iscurwV afrwn

30 prauqumoV anhr kardiaV iatroV shV de ostewn kardia aisqhtikh

31 o sukofantwn penhta paroxunei ton poihsanta auton o de timwn auton elea ptwcon

32 en kakia autou apwsqhsetai asebhV o de pepoiqwV th eautou osiothti dikaioV

33 en kardia agaqh androV sofia en de kardia afronwn ou diaginwsketai

34 dikaiosunh uyoi eqnoV elassonousi de fulaV amartiai

35 dektoV basilei uphrethV nohmwn th de eautou eustrofia afaireitai atimian

 

15

1 orgh apollusin kai fronimouV apokrisiV de upopiptousa apostrefei qumon logoV de luphroV egeirei orgaV

2 glwssa sofwn kala epistatai stoma de afronwn anaggelei kaka

3 en panti topw ofqalmoi kuriou skopeuousin kakouV te kai agaqouV

4 iasiV glwsshV dendron zwhV o de sunthrwn authn plhsqhsetai pneumatoV

5 afrwn mukthrizei paideian patroV o de fulasswn entolaV panourgoteroV

6 en pleonazoush dikaiosunh iscuV pollh oi de asebeiV olorrizoi ek ghV olountai oikoiV dikaiwn iscuV pollh karpoi de asebwn apolountai

7 ceilh sofwn dedetai aisqhsei kardiai de afronwn ouk asfaleiV

8 qusiai asebwn bdelugma kuriw eucai de kateuqunontwn dektai par autw

9 bdelugma kuriw odoi asebouV diwkontaV de dikaiosunhn agapa

10 paideia akakou gnwrizetai upo twn pariontwn oi de misounteV elegcouV teleutwsin aiscrwV

11 adhV kai apwleia fanera para tw kuriw pwV ouci kai ai kardiai twn anqrwpwn

12 ouk agaphsei apaideutoV touV elegcontaV auton meta de sofwn ouc omilhsei

13 kardiaV eufrainomenhV proswpon qallei en de lupaiV oushV skuqrwpazei

14 kardia orqh zhtei aisqhsin stoma de apaideutwn gnwsetai kaka

15 panta ton cronon oi ofqalmoi twn kakwn prosdecontai kaka oi de agaqoi hsucazousin dia pantoV

16 kreisswn mikra meriV meta fobou kuriou h qhsauroi megaloi meta afobiaV

17 kreisswn xenismoV lacanwn proV filian kai carin h paraqesiV moscwn meta ecqraV

18 anhr qumwdhV paraskeuazei macaV makroqumoV de kai thn mellousan katapraunei

19 odoi aergwn estrwmenai akanqaiV ai de twn andreiwn tetrimmenai

20 uioV sofoV eufrainei patera uioV de afrwn mukthrizei mhtera autou

21 anohtou triboi endeeiV frenwn anhr de fronimoV kateuqunwn poreuetai

22 upertiqentai logismouV oi mh timwnteV sunedria en de kardiaiV bouleuomenwn menei boulh

23 ou mh upakoush o kakoV auth oude mh eiph kairion ti kai kalon tw koinw

24 odoi zwhV dianohmata sunetou ina ekklinaV ek tou adou swqh

25 oikouV ubristwn kataspa kurioV esthrisen de orion chraV

26 bdelugma kuriw logismoV adikoV agnwn de rhseiV semnai

27 exollusin eauton o dwrolhmpthV o de miswn dwrwn lhmyeiV swzetai

28 kardiai dikaiwn meletwsin pisteiV stoma de asebwn apokrinetai kaka

29 makran apecei o qeoV apo asebwn eucaiV de dikaiwn epakouei

30 qewrwn ofqalmoV kala eufrainei kardian fhmh de agaqh piainei osta

31

32 oV apwqeitai paideian misei eauton o de thrwn elegcouV agapa yuchn autou

33 foboV qeou paideia kai sofia kai arch doxhV apokriqhsetai auth

 

16

1 panta ta erga tou tapeinou fanera para tw qew oi de asebeiV en hmera kakh olountai

2

3

4 akaqartoV para qew paV uyhlokardioV ceiri de ceiraV embalwn adikwV ouk aqwwqhsetai

5

6 arch odou agaqhV to poiein ta dikaia dekta de para qew mallon h quein qusiaV

7 o zhtwn ton kurion eurhsei gnwsin meta dikaiosunhV oi de orqwV zhtounteV auton eurhsousin eirhnhn

8 panta ta erga tou kuriou meta dikaiosunhV fulassetai de o asebhV eiV hmeran kakhn

9 manteion epi ceilesin basilewV en de krisei ou mh planhqh to stoma autou

10 roph zugou dikaiosunh para kuriw ta de erga autou staqmia dikaia

11 bdelugma basilei o poiwn kaka meta gar dikaiosunhV etoimazetai qronoV archV

12 dekta basilei ceilh dikaia logouV de orqouV agapa

13 qumoV basilewV aggeloV qanatou anhr de sofoV exilasetai auton

14 en fwti zwhV uioV basilewV oi de prosdektoi autw wsper nefoV oyimon

15 nossiai sofiaV airetwterai crusiou nossiai de fronhsewV airetwterai uper argurion

16 triboi zwhV ekklinousin apo kakwn mhkoV de biou odoi dikaiosunhV o decomenoV paideian en agaqoiV estai o de fulasswn elegcouV sofisqhsetai oV fulassei taV eautou odouV threi thn eautou yuchn agapwn de zwhn autou feisetai stomatoV autou

17 pro suntribhV hgeitai ubriV pro de ptwmatoV kakofrosunh

18 kreisswn prauqumoV meta tapeinwsewV h oV diaireitai skula meta ubristwn

19 sunetoV en pragmasin eurethV agaqwn pepoiqwV de epi qew makaristoV

20 touV sofouV kai sunetouV faulouV kalousin oi de glukeiV en logw pleiona akousontai

21 phgh zwhV ennoia toiV kekthmenoiV paideia de afronwn kakh

22 kardia sofou nohsei ta apo tou idiou stomatoV epi de ceilesin foresei epignwmosunhn

23 khria melitoV logoi kaloi glukasma de autwn iasiV yuchV

24 eisin odoi dokousai einai orqai andri ta mentoi teleutaia autwn blepei eiV puqmena adou

25 anhr en ponoiV ponei eautw kai ekbiazetai eautou thn apwleian o mentoi skolioV epi tw eautou stomati forei thn apwleian

26 anhr afrwn orussei eautw kaka epi de twn eautou ceilewn qhsaurizei pur

27 anhr skolioV diapempetai kaka kai lampthra dolou purseuei kakoiV kai diacwrizei filouV

28 anhr paranomoV apopeiratai filwn kai apagei autouV odouV ouk agaqaV

29 sthrizwn ofqalmouV autou logizetai diestrammena orizei de toiV ceilesin autou panta ta kaka outoV kaminoV estin kakiaV

30 stefanoV kauchsewV ghraV en de odoiV dikaiosunhV eurisketai

31 kreisswn anhr makroqumoV iscurou o de kratwn orghV kreisswn katalambanomenou polin

32 eiV kolpouV epercetai panta toiV adikoiV para de kuriou panta ta dikaia

 

17

1 kreisswn ywmoV meq hdonhV en eirhnh h oikoV plhrhV pollwn agaqwn kai adikwn qumatwn meta machV

2 oikethV nohmwn krathsei despotwn afronwn en de adelfoiV dieleitai merh

3 wsper dokimazetai en kaminw arguroV kai crusoV outwV eklektai kardiai para kuriw

4 kakoV upakouei glwsshV paranomwn dikaioV de ou prosecei ceilesin yeudesin

5 o katagelwn ptwcou paroxunei ton poihsanta auton o de epicairwn apollumenw ouk aqwwqhsetai o de episplagcnizomenoV elehqhsetai

6 stefanoV gerontwn tekna teknwn kauchma de teknwn patereV autwn

7 ouc armosei afroni ceilh pista oude dikaiw ceilh yeudh

8 misqoV caritwn h paideia toiV crwmenoiV ou d an epistreyh euodwqhsetai

9 oV kruptei adikhmata zhtei filian oV de misei kruptein diisthsin filouV kai oikeiouV

10 suntribei apeilh kardian fronimou afrwn de mastigwqeiV ouk aisqanetai

11 antilogiaV egeirei paV kakoV o de kurioV aggelon anelehmona ekpemyei autw

12 empeseitai merimna andri nohmoni oi de afroneV dialogiountai kaka

13 oV apodidwsin kaka anti agaqwn ou kinhqhsetai kaka ek tou oikou autou

14 exousian didwsin logoiV arch dikaiosunhV prohgeitai de thV endeiaV stasiV kai mach

15 oV dikaion krinei ton adikon adikon de ton dikaion akaqartoV kai bdeluktoV para qew

16 ina ti uphrxen crhmata afroni kthsasqai gar sofian akardioV ou dunhsetai

17 eiV panta kairon filoV uparcetw soi adelfoi de en anagkaiV crhsimoi estwsan toutou gar carin gennwntai

18 anhr afrwn epikrotei kai epicairei eautw wV kai o egguwmenoV egguh ton eautou filon

19 filamarthmwn cairei macaiV

20 o de sklhrokardioV ou sunanta agaqoiV anhr eumetaboloV glwssh empeseitai eiV kaka

21 kardia de afronoV odunh tw kekthmenw authn ouk eufrainetai pathr epi uiw apaideutw uioV de fronimoV eufrainei mhtera autou

22 kardia eufrainomenh euektein poiei androV de luphrou xhrainetai ta osta

23 lambanontoV dwra en kolpw adikwV ou kateuodountai odoi asebhV de ekklinei odouV dikaiosunhV

24 proswpon suneton androV sofou oi de ofqalmoi tou afronoV ep akra ghV

25 orgh patri uioV afrwn kai odunh th tekoush autou

26 zhmioun andra dikaion ou kalon oude osion epibouleuein dunastaiV dikaioiV

27 oV feidetai rhma proesqai sklhron epignwmwn makroqumoV de anhr fronimoV

28 anohtw eperwthsanti sofian sofia logisqhsetai eneon de tiV eauton poihsaV doxei fronimoV einai

 

18

1 profaseiV zhtei anhr boulomenoV cwrizesqai apo filwn en panti de kairw eponeidistoV estai

2 ou creian ecei sofiaV endehV frenwn mallon gar agetai afrosunh

3 otan elqh asebhV eiV baqoV kakwn katafronei epercetai de autw atimia kai oneidoV

4 udwr baqu logoV en kardia androV potamoV de anaphduei kai phgh zwhV

5 qaumasai proswpon asebouV ou kalon oude osion ekklinein to dikaion en krisei

6 ceilh afronoV agousin auton eiV kaka to de stoma autou to qrasu qanaton epikaleitai

7 stoma afronoV suntribh autw ta de ceilh autou pagiV th yuch autou

8 oknhrouV kataballei foboV yucai de androgunwn peinasousin

9 o mh iwmenoV eauton en toiV ergoiV autou adelfoV estin tou lumainomenou eauton

10 ek megalwsunhV iscuoV onoma kuriou autw de prosdramonteV dikaioi uyountai

11 uparxiV plousiou androV poliV ocura h de doxa authV mega episkiazei

12 pro suntribhV uyoutai kardia androV kai pro doxhV tapeinoutai

13 oV apokrinetai logon prin akousai afrosunh autw estin kai oneidoV

14 qumon androV praunei qerapwn fronimoV oligoyucon de andra tiV upoisei

15 kardia fronimou ktatai aisqhsin wta de sofwn zhtei ennoian

16 doma anqrwpou emplatunei auton kai para dunastaiV kaqizanei auton

17 dikaioV eautou kathgoroV en prwtologia wV d an epibalh o antidikoV elegcetai

18 antilogiaV pauei klhroV en de dunastaiV orizei

19 adelfoV upo adelfou bohqoumenoV wV poliV ocura kai uyhlh iscuei de wsper teqemeliwmenon basileion

20 apo karpwn stomatoV anhr pimplhsin koilian autou apo de karpwn ceilewn autou emplhsqhsetai

21 qanatoV kai zwh en ceiri glwsshV oi de kratounteV authV edontai touV karpouV authV

22 oV euren gunaika agaqhn euren caritaV elaben de para qeou ilarothta

 

19

1 afrosunh androV lumainetai taV odouV autou ton de qeon aitiatai th kardia autou

2 ploutoV prostiqhsin filouV pollouV o de ptwcoV kai apo tou uparcontoV filou leipetai

3 martuV yeudhV ouk atimwrhtoV estai o de egkalwn adikwV ou diafeuxetai

4 polloi qerapeuousin proswpa basilewn paV de o kakoV ginetai oneidoV andri

5 paV oV adelfon ptwcon misei kai filiaV makran estai ennoia agaqh toiV eidosin authn eggiei anhr de fronimoV eurhsei authn o polla kakopoiwn telesiourgei kakian oV de ereqizei logouV ou swqhsetai

6 o ktwmenoV fronhsin agapa eauton oV de fulassei fronhsin eurhsei agaqa

7 martuV yeudhV ouk atimwrhtoV estai oV d an ekkaush kakian apoleitai up authV

8 ou sumferei afroni trufh kai ean oikethV arxhtai meq ubrewV dunasteuein

9 elehmwn anhr makroqumei to de kauchma autou epercetai paranomoiV

10 basilewV apeilh omoia brugmw leontoV wsper de drosoV epi cortw outwV to ilaron autou

11 aiscunh patri uioV afrwn kai ouc agnai eucai apo misqwmatoV etairaV

12 oikon kai uparxin merizousin patereV paisin para de qeou armozetai gunh andri

13 deilia katecei androgunaion yuch de aergou peinasei

14 oV fulassei entolhn threi thn eautou yuchn o de katafronwn twn eautou odwn apoleitai

15 danizei qew o elewn ptwcon kata de to doma autou antapodwsei autw

16 paideue uion sou outwV gar estai euelpiV eiV de ubrin mh epairou th yuch sou

17 kakofrwn anhr polla zhmiwqhsetai ean de loimeuhtai kai thn yuchn autou prosqhsei

18 akoue uie paideian patroV sou ina sofoV genh ep escatwn sou

19 polloi logismoi en kardia androV h de boulh tou kuriou eiV ton aiwna menei

20 karpoV andri elehmosunh kreisswn de ptwcoV dikaioV h plousioV yeusthV

21 foboV kuriou eiV zwhn andri o de afoboV aulisqhsetai en topoiV ou ouk episkopeitai gnwsiV

22 o egkruptwn eiV ton kolpon autou ceiraV adikwV oude tw stomati ou mh prosagagh autaV

23 loimou mastigoumenou afrwn panourgoteroV ginetai ean de elegchV andra fronimon nohsei aisqhsin

24 o atimazwn patera kai apwqoumenoV mhtera autou kataiscunqhsetai kai eponeidistoV estai

25 uioV apoleipomenoV fulaxai paideian patroV melethsei rhseiV kakaV

26 o egguwmenoV paida afrona kaqubrizei dikaiwma stoma de asebwn katapietai kriseiV

27 etoimazontai akolastoiV mastigeV kai timwriai wmoiV afronwn

 

20

1 akolaston oinoV kai ubristikon meqh paV de o summeignumenoV auth ouk estai sofoV

2 ou diaferei apeilh basilewV qumou leontoV o de paroxunwn auton amartanei eiV thn eautou yuchn

3 doxa andri apostrefesqai loidoriaV paV de afrwn toioutoiV sumpleketai

4 oneidizomenoV oknhroV ouk aiscunetai wsautwV kai o danizomenoV siton en amhtw

5 udwr baqu boulh en kardia androV anhr de fronimoV exantlhsei authn

6 mega anqrwpoV kai timion anhr elehmwn andra de piston ergon eurein

7 oV anastrefetai amwmoV en dikaiosunh makariouV touV paidaV autou kataleiyei

8 otan basileuV dikaioV kaqish epi qronou ouk enantioutai en ofqalmoiV autou pan ponhron

9 tiV kauchsetai agnhn ecein thn kardian h tiV parrhsiasetai kaqaroV einai apo amartiwn

10 staqmion mega kai mikron kai metra dissa akaqarta enwpion kuriou kai amfotera

11 kai o poiwn auta en toiV epithdeumasin autou sumpodisqhsetai neaniskoV meta osiou kai euqeia h odoV autou

12 ouV akouei kai ofqalmoV ora kuriou erga kai amfotera

13 mh agapa katalalein ina mh exarqhV dianoixon touV ofqalmouV sou kai emplhsqhti artwn

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 bdelugma kuriw disson staqmion kai zugoV dolioV ou kalon enwpion autou

24 para kuriou euqunetai ta diabhmata andri qnhtoV de pwV an nohsai taV odouV autou

25 pagiV andri tacu ti twn idiwn agiasai meta gar to euxasqai metanoein ginetai

26 likmhtwr asebwn basileuV sofoV kai epibalei autoiV trocon

27 fwV kuriou pnoh anqrwpwn oV ereuna tamieia koiliaV

28 elehmosunh kai alhqeia fulakh basilei kai perikuklwsousin en dikaiosunh ton qronon autou

29 kosmoV neaniaiV sofia doxa de presbuterwn poliai

30 upwpia kai suntrimmata sunanta kakoiV plhgai de eiV tamieia koiliaV

 

21

1 wsper ormh udatoV outwV kardia basilewV en ceiri qeou ou ean qelwn neush ekei eklinen authn

2 paV anhr fainetai eautw dikaioV kateuqunei de kardiaV kurioV

3 poiein dikaia kai alhqeuein aresta para qew mallon h qusiwn aima

4 megalofrwn ef ubrei qrasukardioV lampthr de asebwn amartia

5

6 o energwn qhsaurismata glwssh yeudei mataia diwkei epi pagidaV qanatou

7 oleqroV asebesin epixenwqhsetai ou gar boulontai prassein ta dikaia

8 proV touV skoliouV skoliaV odouV apostellei o qeoV agna gar kai orqa ta erga autou

9 kreisson oikein epi gwniaV upaiqrou h en kekoniamenoiV meta adikiaV kai en oikw koinw

10 yuch asebouV ouk elehqhsetai up oudenoV twn anqrwpwn

11 zhmioumenou akolastou panourgoteroV ginetai o akakoV suniwn de sofoV dexetai gnwsin

12 suniei dikaioV kardiaV asebwn kai faulizei asebeiV en kakoiV

13 oV frassei ta wta tou mh epakousai asqenouV kai autoV epikalesetai kai ouk estai o eisakouwn

14 dosiV laqrioV anatrepei orgaV dwrwn de o feidomenoV qumon egeirei iscuron

15 eufrosunh dikaiwn poiein krima osioV de akaqartoV para kakourgoiV

16 anhr planwmenoV ex odou dikaiosunhV en sunagwgh gigantwn anapausetai

17 anhr endehV agapa eufrosunhn filwn oinon kai elaion eiV plouton

18 perikaqarma de dikaiou anomoV

19 kreisson oikein en gh erhmw h meta gunaikoV macimou kai glwsswdouV kai orgilou

20 qhsauroV epiqumhtoV anapausetai epi stomatoV sofou afroneV de andreV katapiontai auton

21 odoV dikaiosunhV kai elehmosunhV eurhsei zwhn kai doxan

22 poleiV ocuraV epebh sofoV kai kaqeilen to ocurwma ef w epepoiqeisan oi asebeiV

23 oV fulassei to stoma autou kai thn glwssan diathrei ek qliyewV thn yuchn autou

24 qrasuV kai auqadhV kai alazwn loimoV kaleitai oV de mnhsikakei paranomoV

25 epiqumiai oknhron apokteinousin ou gar proairountai ai ceireV autou poiein ti

26 asebhV epiqumei olhn thn hmeran epiqumiaV kakaV o de dikaioV elea kai oiktirei afeidwV

27 qusiai asebwn bdelugma kuriw kai gar paranomwV prosferousin autaV

28 martuV yeudhV apoleitai anhr de uphkooV fulassomenoV lalhsei

29 asebhV anhr anaidwV ufistatai proswpw o de euqhV autoV suniei taV odouV autou

30 ouk estin sofia ouk estin andreia ouk estin boulh proV ton asebh

31 ippoV etoimazetai eiV hmeran polemou para de kuriou h bohqeia

 

22

1 airetwteron onoma kalon h ploutoV poluV uper de argurion kai crusion cariV agaqh

2 plousioV kai ptwcoV sunhnthsan allhloiV amfoterouV de o kurioV epoihsen

3 panourgoV idwn ponhron timwroumenon krataiwV autoV paideuetai oi de afroneV parelqonteV ezhmiwqhsan

4 genea sofiaV foboV kuriou kai ploutoV kai doxa kai zwh

5 triboloi kai pagideV en odoiV skoliaiV o de fulasswn thn eautou yuchn afexetai autwn

6

7 plousioi ptwcwn arxousin kai oiketai idioiV despotaiV daniousin

8 o speirwn faula qerisei kaka plhghn de ergwn autou suntelesei

9 o elewn ptwcon autoV diatrafhsetai twn gar eautou artwn edwken tw ptwcw

10 ekbale ek sunedriou loimon kai sunexeleusetai autw neikoV otan gar kaqish en sunedriw pantaV atimazei

11 agapa kurioV osiaV kardiaV dektoi de autw panteV amwmoi ceilesin poimainei basileuV

12 oi de ofqalmoi kuriou diathrousin aisqhsin faulizei de logouV paranomoV

13 profasizetai kai legei oknhroV lewn en taiV odoiV en de taiV plateiaiV foneutai

14 boqroV baquV stoma paranomou o de mishqeiV upo kuriou empeseitai eiV auton

15 anoia exhptai kardiaV neou rabdoV de kai paideia makran ap autou

16 o sukofantwn penhta polla poiei ta eautou didwsin de plousiw ep elassoni

17 logoiV sofwn paraballe son ouV kai akoue emon logon thn de shn kardian episthson ina gnwV oti kaloi eisin

18 kai ean embalhV autouV eiV thn kardian sou eufranousin se ama epi soiV ceilesin

19 ina sou genhtai epi kurion h elpiV kai gnwrish soi thn odon autou

20 kai su de apograyai auta seautw trisswV eiV boulhn kai gnwsin epi to platoV thV kardiaV sou

21 didaskw oun se alhqh logon kai gnwsin agaqhn upakouein tou apokrinesqai logouV alhqeiaV toiV proballomenoiV soi

22 mh apobiazou penhta ptwcoV gar estin kai mh atimashV asqenh en pulaiV

23 o gar kurioV krinei autou thn krisin kai rush shn asulon yuchn

24 mh isqi etairoV andri qumwdei filw de orgilw mh sunaulizou

25 mhpote maqhV twn odwn autou kai labhV brocouV th sh yuch

26 mh didou seauton eiV egguhn aiscunomenoV proswpon

27 ean gar mh echV poqen apoteishV lhmyontai to strwma to upo taV pleuraV sou

28 mh metaire oria aiwnia a eqento oi patereV sou

29 oratikon andra kai oxun en toiV ergoiV autou basileusi dei parestanai kai mh parestanai andrasi nwqroiV

 

23

1 ean kaqishV deipnein epi trapezhV dunastwn nohtwV noei ta paratiqemena soi

2 kai epiballe thn ceira sou eidwV oti toiauta se dei paraskeuasai

3 ei de aplhstoteroV ei mh epiqumei twn edesmatwn autou tauta gar ecetai zwhV yeudouV

4 mh parekteinou penhV wn plousiw th de sh ennoia aposcou

5 ean episthshV to son omma proV auton oudamou faneitai kateskeuastai gar autw pterugeV wsper aetou kai upostrefei eiV ton oikon tou proesthkotoV autou

6 mh sundeipnei andri baskanw mhde epiqumei twn brwmatwn autou

7 on tropon gar ei tiV katapioi trica outwV esqiei kai pinei

8 mhde proV se eisagaghV auton kai faghV ton ywmon sou met autou exemesei gar auton kai lumaneitai touV logouV sou touV kalouV

9 eiV wta afronoV mhden lege mhpote mukthrish touV sunetouV logouV sou

10 mh metaqhV oria aiwnia eiV de kthma orfanwn mh eiselqhV

11 o gar lutroumenoV autouV kurioV krataioV estin kai krinei thn krisin autwn meta sou

12 doV eiV paideian thn kardian sou ta de wta sou etoimason logoiV aisqhsewV

13 mh aposch nhpion paideuein oti ean pataxhV auton rabdw ou mh apoqanh

14 su men gar pataxeiV auton rabdw thn de yuchn autou ek qanatou rush

15 uie ean sofh genhtai sou h kardia eufraneiV kai thn emhn kardian

16 kai endiatriyei logoiV ta sa ceilh proV ta ema ceilh ean orqa wsin

17 mh zhloutw h kardia sou amartwlouV alla en fobw kuriou isqi olhn thn hmeran

18 ean gar thrhshV auta estai soi ekgona h de elpiV sou ouk aposthsetai

19 akoue uie kai sofoV ginou kai kateuqune ennoiaV shV kardiaV

20 mh isqi oinopothV mhde ekteinou sumbolaiV krewn te agorasmoiV

21 paV gar mequsoV kai pornokopoV ptwceusei kai endusetai dierrhgmena kai rakwdh paV upnwdhV

22 akoue uie patroV tou gennhsantoV se kai mh katafronei oti geghraken sou h mhthr

23

24 kalwV ektrefei pathr dikaioV epi de uiw sofw eufrainetai h yuch autou

25 eufrainesqw o pathr kai h mhthr epi soi kai cairetw h tekousa se

26 doV moi uie shn kardian oi de soi ofqalmoi emaV odouV threitwsan

27 piqoV gar tetrhmenoV estin allotrioV oikoV kai frear stenon allotrion

28 outoV gar suntomwV apoleitai kai paV paranomoV analwqhsetai

29 tini ouai tini qoruboV tini krisiV tini ahdiai kai lescai tini suntrimmata dia kenhV tinoV peleioi oi ofqalmoi

30 ou twn egcronizontwn en oinoiV ou twn icneuontwn pou potoi ginontai

31 mh mequskesqe oinw alla omileite anqrwpoiV dikaioiV kai omileite en peripatoiV ean gar eiV taV fialaV kai ta pothria dwV touV ofqalmouV sou usteron peripathseiV gumnoteroV uperou

32 to de escaton wsper upo ofewV peplhgwV ekteinetai kai wsper upo kerastou diaceitai autw o ioV

33 oi ofqalmoi sou otan idwsin allotrian to stoma sou tote lalhsei skolia

34 kai katakeish wsper en kardia qalasshV kai wsper kubernhthV en pollw kludwni

35 ereiV de tuptousin me kai ouk eponesa kai enepaixan moi egw de ouk hdein pote orqroV estai ina elqwn zhthsw meq wn suneleusomai

 

24

1 uie mh zhlwshV kakouV andraV mhde epiqumhshV einai met autwn

2 yeudh gar meleta h kardia autwn kai ponouV ta ceilh autwn lalei

3 meta sofiaV oikodomeitai oikoV kai meta sunesewV anorqoutai

4 meta aisqhsewV empimplatai tamieia ek pantoV ploutou timiou kai kalou

5 kreisswn sofoV iscurou kai anhr fronhsin ecwn gewrgiou megalou

6 meta kubernhsewV ginetai polemoV bohqeia de meta kardiaV bouleutikhV

7 sofia kai ennoia agaqh en pulaiV sofwn sofoi ouk ekklinousin ek stomatoV kuriou

8 alla logizontai en sunedrioiV apaideutoiV sunanta qanatoV

9 apoqnhskei de afrwn en amartiaiV akaqarsia de andri loimw emmolunqhsetai

10 en hmera kakh kai en hmera qliyewV ewV an ekliph

11 rusai agomenouV eiV qanaton kai ekpriou kteinomenouV mh feish

12 ean de eiphV ouk oida touton ginwske oti kurioV kardiaV pantwn ginwskei kai o plasaV pnohn pasin autoV oiden panta oV apodidwsin ekastw kata ta erga autou

13 fage meli uie agaqon gar khrion ina glukanqh sou o farugx

14 outwV aisqhsh sofian th sh yuch ean gar eurhV estai kalh h teleuth sou kai elpiV se ouk egkataleiyei

15 mh prosagaghV asebh nomh dikaiwn mhde apathqhV cortasia koiliaV

16 eptaki gar peseitai o dikaioV kai anasthsetai oi de asebeiV asqenhsousin en kakoiV

17 ean pesh o ecqroV sou mh epicarhV autw en de tw uposkelismati autou mh epairou

18 oti oyetai kurioV kai ouk aresei autw kai apostreyei ton qumon autou ap autou

19 mh caire epi kakopoioiV mhde zhlou amartwlouV

20 ou gar mh genhtai ekgona ponhrwn lampthr de asebwn sbesqhsetai

21 fobou ton qeon uie kai basilea kai mhqeterw autwn apeiqhshV

22 exaifnhV gar teisontai touV asebeiV taV de timwriaV amfoterwn tiV gnwsetai

 

25

1 touV emouV logouV uie fobhqhti kai dexamenoV autouV metanoei tade legei o anhr toiV pisteuousin qew kai pauomai

2 afronestatoV gar eimi pantwn anqrwpwn kai fronhsiV anqrwpwn ouk estin en emoi

3 qeoV dedidacen me sofian kai gnwsin agiwn egnwka

4 tiV anebh eiV ton ouranon kai katebh tiV sunhgagen anemouV en kolpw tiV sunestreyen udwr en imatiw tiV ekrathsen pantwn twn akrwn thV ghV ti onoma autw h ti onoma toiV teknoiV autou ina gnwV

5 panteV logoi qeou pepurwmenoi uperaspizei de autoV twn eulaboumenwn auton

6 mh prosqhV toiV logoiV autou ina mh elegxh se kai yeudhV genh

7 duo aitoumai para sou mh afelhV mou carin pro tou apoqanein me

8 mataion logon kai yeudh makran mou poihson plouton de kai penian mh moi dwV suntaxon de moi ta deonta kai ta autarkh

9 ina mh plhsqeiV yeudhV genwmai kai eipw tiV me ora h penhqeiV kleyw kai omosw to onoma tou qeou

10 mh paradwV oikethn eiV ceiraV despotou mhpote katarashtai se kai afanisqhV

11 ekgonon kakon patera kataratai thn de mhtera ouk eulogei

12 ekgonon kakon dikaion eauton krinei thn de exodon autou ouk apeniyen

13 ekgonon kakon uyhlouV ofqalmouV ecei toiV de blefaroiV autou epairetai

14 ekgonon kakon macairaV touV odontaV ecei kai taV mulaV tomidaV wste analiskein kai katesqiein touV tapeinouV apo thV ghV kai touV penhtaV autwn ex anqrwpwn

 

26

1 tauta de legw umin toiV sofoiV epiginwskein aideisqai proswpon en krisei ou kalon

2 o eipwn ton asebh dikaioV estin epikataratoV laoiV estai kai mishtoV eiV eqnh

3 oi de elegconteV beltiouV fanountai ep autouV de hxei eulogia agaqh

4 ceilh de filhsousin apokrinomena logouV agaqouV

5 etoimaze eiV thn exodon ta erga sou kai paraskeuazou eiV ton agron kai poreuou katopisqen mou kai anoikodomhseiV ton oikon sou

6 mh isqi yeudhV martuV epi son polithn mhde platunou soiV ceilesin

7 mh eiphV on tropon ecrhsato moi crhsomai autw teisomai de auton a me hdikhsen

8 wsper gewrgion anhr afrwn kai wsper ampelwn anqrwpoV endehV frenwn

9 ean afhV auton cerswqhsetai kai cortomanhsei oloV kai ginetai ekleleimmenoV oi de fragmoi twn liqwn autou kataskaptontai

10 usteron egw metenohsa epebleya tou eklexasqai paideian

11 oligon nustazw oligon de kaqupnw oligon de enagkalizomai cersin sthqh

12 ean de touto poihV hxei proporeuomenh h penia sou kai h endeia sou wsper agaqoV dromeuV

 

27

1 th bdellh treiV qugatereV hsan agaphsei agapwmenai kai ai treiV autai ouk enepimplasan authn kai h tetarth ouk hrkesqh eipein ikanon

2 adhV kai erwV gunaikoV kai tartaroV kai gh ouk empiplamenh udatoV kai udwr kai pur ou mh eipwsin arkei

3 ofqalmon katagelwnta patroV kai atimazonta ghraV mhtroV ekkoyaisan auton korakeV ek twn faraggwn kai katafagoisan auton neossoi aetwn

4 tria de estin adunata moi nohsai kai to tetarton ouk epiginwskw

5 icnh aetou petomenou kai odouV ofewV epi petraV kai tribouV nhoV pontoporoushV kai odouV androV en neothti

6 toiauth odoV gunaikoV moicalidoV h otan praxh aponiyamenh ouden fhsin pepracenai atopon

7 dia triwn seietai h gh to de tetarton ou dunatai ferein

8 ean oikethV basileush kai afrwn plhsqh sitiwn

9 kai oiketiV ean ekbalh thn eauthV kurian kai mishth gunh ean tuch androV agaqou

10 tessara de estin elacista epi thV ghV tauta de estin sofwtera twn sofwn

11 oi murmhkeV oiV mh estin iscuV kai etoimazontai qerouV thn trofhn

12 kai oi coirogrullioi eqnoV ouk iscuron oi epoihsanto en petraiV touV eautwn oikouV

13 abasileuton estin h akriV kai ekstrateuei af enoV keleusmatoV eutaktwV

14 kai kalabwthV cersin ereidomenoV kai eualwtoV wn katoikei en ocurwmasin basilewV

15 tria de estin a euodwV poreuetai kai to tetarton o kalwV diabainei

16 skumnoV leontoV iscuroteroV kthnwn oV ouk apostrefetai oude katapthssei kthnoV

17 kai alektwr emperipatwn qhleiaiV euyucoV kai tragoV hgoumenoV aipoliou kai basileuV dhmhgorwn en eqnei

18 ean proh seauton eiV eufrosunhn kai ekteinhV thn ceira sou meta machV atimasqhsh

19 amelge gala kai estai bouturon ean de ekpiezhV mukthraV exeleusetai aima ean de exelkhV logouV exeleusontai kriseiV kai macai

 

28

1 oi emoi logoi eirhntai upo qeou basilewV crhmatismoV on epaideusen h mhthr autou

2 ti teknon thrhseiV ti rhseiV qeou prwtogeneV soi legw uie ti teknon emhV koiliaV ti teknon emwn eucwn

3 mh dwV gunaixi son plouton kai ton son noun kai bion eiV usteroboulian

4 meta boulhV panta poiei meta boulhV oinopotei oi dunastai qumwdeiV eisin oinon de mh pinetwsan

5 ina mh pionteV epilaqwntai thV sofiaV kai orqa krinai ou mh dunwntai touV asqeneiV

6 didote meqhn toiV en lupaiV kai oinon pinein toiV en odunaiV

7 ina epilaqwntai thV peniaV kai twn ponwn mh mnhsqwsin eti

8 anoige son stoma logw qeou kai krine pantaV ugiwV

9 anoige son stoma kai krine dikaiwV diakrine de penhta kai asqenh

 

29

1 autai ai paideiai salwmwntoV ai adiakritoi aV exegrayanto oi filoi Ezekiou tou basilewV thV IoudaiaV

2 doxa qeou kruptei logon doxa de basilewV tima pragmata

3 ouranoV uyhloV gh de baqeia kardia de basilewV anexelegktoV

4 tupte adokimon argurion kai kaqarisqhsetai kaqaron apan

5 kteine asebeiV ek proswpou basilewV kai katorqwsei en dikaiosunh o qronoV autou

6 mh alazoneuou enwpion basilewV mhde en topoiV dunastwn ufistaso

7 kreisson gar soi to rhqhnai anabaine proV me h tapeinwsai se en proswpw dunastou a eidon oi ofqalmoi sou lege

8 mh prospipte eiV machn tacewV ina mh metamelhqhV ep escatwn hnika an se oneidish o soV filoV

9 anacwrei eiV ta opisw mh katafronei

10 mh se oneidish men o filoV h de mach sou kai h ecqra ouk apestai all estai soi ish qanatw

11 mhlon crusoun en ormiskw sardiou outwV eipein logon

12 eiV enwtion crusoun sardion poluteleV dedetai logoV sofoV eiV euhkoon ouV

13 wsper exodoV cionoV en amhtw kata kauma wfelei outwV aggeloV pistoV touV aposteilantaV auton yucaV gar twn autw crwmenwn wfelei

14 wsper anemoi kai nefh kai uetoi epifanestatoi outwV oi kaucwmenoi epi dosei yeudei

15 en makroqumia euodia basileusin glwssa de malakh suntribei osta

16 meli eurwn fage to ikanon mhpote plhsqeiV exemeshV

17 spanion eisage son poda proV ton seautou filon mhpote plhsqeiV sou mishsh se

18 ropalon kai macaira kai toxeuma akidwton outwV kai anhr o katamarturwn tou filou autou marturian yeudh

19 odouV kakou kai pouV paranomou oleitai en hmera kakh

20 wsper oxoV elkei asumforon outwV prospeson paqoV en swmati kardian lupei

21 ean peina o ecqroV sou trefe auton ean diya potize auton

22 touto gar poiwn anqrakaV puroV swreuseiV epi thn kefalhn autou o de kurioV antapodwsei soi agaqa

23 anemoV boreaV exegeirei nefh proswpon de anaideV glwssan ereqizei

24 kreitton oikein epi gwniaV dwmatoV h meta gunaikoV loidorou en oikia koinh

25 wsper udwr yucron yuch diywsh proshneV outwV aggelia agaqh ek ghV makroqen

26 wsper ei tiV phghn frassoi kai udatoV exodon lumainoito outwV akosmon dikaion peptwkenai enwpion asebouV

27 esqiein meli polu ou kalon timan de crh logouV endoxouV

28 wsper poliV ta teich katabeblhmenh kai ateicistoV outwV anhr oV ou meta boulhV ti prassei

 

30

1 wsper drosoV en amhtw kai wsper uetoV en qerei outwV ouk estin afroni timh

2 wsper ornea petatai kai strouqoi outwV ara mataia ouk epeleusetai oudeni

3 wsper mastix ippw kai kentron onw outwV rabdoV eqnei paranomw

4 mh apokrinou afroni proV thn ekeinou afrosunhn ina mh omoioV genh autw

5 alla apokrinou afroni kata thn afrosunhn autou ina mh fainhtai sofoV par eautw

6 ek twn eautou podwn oneidoV pietai o aposteilaV di aggelou afronoV logon

7 afelou poreian skelwn kai paroimian ek stomatoV afronwn

8 oV apodesmeuei liqon en sfendonh omoioV estin tw didonti afroni doxan

9 akanqai fuontai en ceiri tou mequsou douleia de en ceiri twn afronwn

10 polla ceimazetai pasa sarx afronwn suntribetai gar h ekstasiV autwn

11 wsper kuwn otan epelqh epi ton eautou emeton kai mishtoV genhtai outwV afrwn th eautou kakia anastreyaV epi thn eautou amartian

12 eidon andra doxanta par eautw sofon einai elpida mentoi escen mallon afrwn autou

13 legei oknhroV apostellomenoV eiV odon lewn en taiV odoiV

14 wsper qura strefetai epi tou strofiggoV outwV oknhroV epi thV klinhV autou

15 kruyaV oknhroV thn ceira en tw kolpw autou ou dunhsetai epenegkein epi to stoma

16 sofwteroV eautw oknhroV fainetai tou en plhsmonh apokomizontoV aggelian

17 wsper o kratwn kerkou kunoV outwV o proestwV allotriaV krisewV

18 wsper oi iwmenoi proballousin logouV eiV anqrwpouV o de apanthsaV tw logw prwtoV uposkelisqhsetai

19 outwV panteV oi enedreuonteV touV eautwn filouV otan de fwraqwsin legousin oti paizwn epraxa

20 en polloiV xuloiV qallei pur opou de ouk estin diqumoV hsucazei mach

21 escara anqraxin kai xula puri anhr de loidoroV eiV tarachn machV

22 logoi kerkwpwn malakoi outoi de tuptousin eiV tamieia splagcnwn

23 argurion didomenon meta dolou wsper ostrakon hghteon ceilh leia kardian kaluptei luphran

24 ceilesin panta epineuei apoklaiomenoV ecqroV en de th kardia tektainetai dolouV

25 ean sou dehtai o ecqroV megalh th fwnh mh peisqhV epta gar eisin ponhriai en th yuch autou

26 o kruptwn ecqran sunisthsin dolon ekkaluptei de taV eautou amartiaV eugnwstoV en sunedrioiV

27 o orusswn boqron tw plhsion empeseitai eiV auton o de kuliwn liqon ef eauton kuliei

28 glwssa yeudhV misei alhqeian stoma de astegon poiei akatastasiaV

 

31

1 mh kaucw ta eiV aurion ou gar ginwskeiV ti texetai h epiousa

2 egkwmiazetw se o pelaV kai mh to son stoma allotrioV kai mh ta sa ceilh

3 baru liqoV kai dusbastakton ammoV orgh de afronoV barutera amfoterwn

4 anelehmwn qumoV kai oxeia orgh all oudena ufistatai zhloV

5 kreissouV elegcoi apokekalummenoi kruptomenhV filiaV

6 axiopistotera estin traumata filou h ekousia filhmata ecqrou

7 yuch en plhsmonh ousa khrioiV empaizei yuch de endeei kai ta pikra glukeia fainetai

8 wsper otan orneon katapetasqh ek thV idiaV nossiaV outwV anqrwpoV douloutai otan apoxenwqh ek twn idiwn topwn

9 muroiV kai oinoiV kai qumiamasin terpetai kardia katarrhgnutai de upo sumptwmatwn yuch

10 filon son h filon patrwon mh egkataliphV eiV de ton oikon tou adelfou sou mh eiselqhV atucwn kreisswn filoV egguV h adelfoV makran oikwn

11 sofoV ginou uie ina eufrainhtai mou h kardia kai apostreyon apo sou eponeidistouV logouV

12 panourgoV kakwn epercomenwn apekrubh afroneV de epelqonteV zhmian teisousin

13 afelou to imation autou parhlqen gar ubristhV ostiV ta allotria lumainetai

14 oV an eulogh filon to prwi megalh th fwnh katarwmenou ouden diaferein doxei

15 stagoneV ekballousin anqrwpon en hmera ceimerinh ek tou oikou autou wsautwV kai gunh loidoroV ek tou idiou oikou

16 boreaV sklhroV anemoV onomati de epidexioV kaleitai

17 sidhroV sidhron oxunei anhr de paroxunei proswpon etairou

18 oV futeuei sukhn fagetai touV karpouV authV oV de fulassei ton eautou kurion timhqhsetai

19 wsper ouc omoia proswpa proswpoiV outwV oude ai kardiai twn anqrwpwn

20 adhV kai apwleia ouk empimplantai wsautwV kai oi ofqalmoi twn anqrwpwn aplhstoi

21 dokimion argurw kai crusw purwsiV anhr de dokimazetai dia stomatoV egkwmiazontwn auton

22 ean mastigoiV afrona en mesw sunedriou atimazwn ou mh perielhV thn afrosunhn autou

23 gnwstwV epignwsh yucaV poimniou sou kai episthseiV kardian sou saiV agelaiV

24 oti ou ton aiwna andri kratoV kai iscuV oude paradidwsin ek geneaV eiV genean

25 epimelou twn en tw pediw clwrwn kai kereiV poan kai sunage corton oreinon

26 ina echV probata eiV imatismon tima pedion ina wsin soi arneV

27 uie par emou eceiV rhseiV iscuraV eiV thn zwhn sou kai eiV thn zwhn swn qerapontwn

 

32

1 feugei asebhV mhdenoV diwkontoV dikaioV de wsper lewn pepoiqen

2 di amartiaV asebwn kriseiV egeirontai anhr de panourgoV katasbesei autaV

3 andreioV en asebeiaiV sukofantei ptwcouV wsper uetoV labroV kai anwfelhV

4 outwV oi egkataleiponteV ton nomon egkwmiazousin asebeian oi de agapwnteV ton nomon periballousin eautoiV teicoV

5 andreV kakoi ou nohsousin krima oi de zhtounteV ton kurion sunhsousin en panti

6 kreisswn ptwcoV poreuomenoV en alhqeia plousiou yeudouV

7 fulassei nomon uioV sunetoV oV de poimainei aswtian atimazei patera

8 o plhqunwn ton plouton autou meta tokwn kai pleonasmwn tw elewnti ptwcouV sunagei auton

9 o ekklinwn to ouV autou tou mh eisakousai nomou kai autoV thn proseuchn autou ebdeluktai

10 oV plana euqeiV en odw kakh eiV diafqoran autoV empeseitai oi de anomoi dieleusontai agaqa kai ouk eiseleusontai eiV auta

11 sofoV par eautw anhr plousioV penhV de nohmwn katagnwsetai autou

12 dia bohqeian dikaiwn pollh ginetai doxa en de topoiV asebwn aliskontai anqrwpoi

13 o epikaluptwn asebeian eautou ouk euodwqhsetai o de exhgoumenoV elegcouV agaphqhsetai

14 makarioV anhr oV katapthssei panta di eulabeian o de sklhroV thn kardian empeseitai kakoiV

15 lewn peinwn kai lukoV diywn oV turannei ptwcoV wn eqnouV penicrou

16 basileuV endehV prosodwn megaV sukofanthV o de miswn adikian makron cronon zhsetai

17 andra ton en aitia fonou o egguwmenoV fugaV estai kai ouk en asfaleia

18 o poreuomenoV dikaiwV bebohqhtai o de skoliaiV odoiV poreuomenoV emplakhsetai

19 o ergazomenoV thn eautou ghn plhsqhsetai artwn o de diwkwn scolhn plhsqhsetai peniaV

20 anhr axiopistoV polla euloghqhsetai o de kakoV ouk atimwrhtoV estai

21 oV ouk aiscunetai proswpa dikaiwn ouk agaqoV o toioutoV ywmou artou apodwsetai andra

22 speudei ploutein anhr baskanoV kai ouk oiden oti elehmwn krathsei autou

23 o elegcwn anqrwpou odouV caritaV exei mallon tou glwssocaritountoV

24 oV apoballetai patera h mhtera kai dokei mh amartanein outoV koinwnoV estin androV asebouV

25 aplhstoV anhr krinei eikh oV de pepoiqen epi kurion en epimeleia estai

26 oV pepoiqen qraseia kardia o toioutoV afrwn oV de poreuetai sofia swqhsetai

27 oV didwsin ptwcoiV ouk endehqhsetai oV de apostrefei ton ofqalmon autou en pollh aporia estai

28 en topoiV asebwn stenousi dikaioi en de th ekeinwn apwleia plhqunqhsontai dikaioi

 

33

1 kreisswn anhr elegcwn androV sklhrotrachlou exapinhV gar flegomenou autou ouk estin iasiV

2 egkwmiazomenwn dikaiwn eufranqhsontai laoi arcontwn de asebwn stenousin andreV

3 androV filountoV sofian eufrainetai pathr autou oV de poimainei pornaV apolei plouton

4 basileuV dikaioV anisthsin cwran anhr de paranomoV kataskaptei

5 oV paraskeuazetai epi proswpon tou eautou filou diktuon periballei auto toiV eautou posin

6 amartanonti andri megalh pagiV dikaioV de en cara kai en eufrosunh estai

7 epistatai dikaioV krinein penicroiV o de asebhV ou sunhsei gnwsin kai ptwcw ouc uparcei nouV epignwmwn

8 andreV loimoi exekausan polin sofoi de apestreyan orghn

9 anhr sofoV krinei eqnh anhr de fauloV orgizomenoV katagelatai kai ou katapthssei

10 andreV aimatwn metocoi mishsousin osion oi de euqeiV ekzhthsousin yuchn autou

11 olon ton qumon autou ekferei afrwn sofoV de tamieuetai kata meroV

12 basilewV upakouontoV logon adikon panteV oi up auton paranomoi

13 danistou kai creofeiletou allhloiV sunelqontwn episkophn poieitai amfoterwn o kurioV

14 basilewV en alhqeia krinontoV ptwcouV o qronoV autou eiV marturion katastaqhsetai

15 plhgai kai elegcoi didoasin sofian paiV de planwmenoV aiscunei goneiV autou

16 pollwn ontwn asebwn pollai ginontai amartiai oi de dikaioi ekeinwn piptontwn katafoboi ginontai

17 paideue uion sou kai anapausei se kai dwsei kosmon th yuch sou

18 ou mh uparxh exhghthV eqnei paranomw o de fulasswn ton nomon makaristoV

19 logoiV ou paideuqhsetai oikethV sklhroV ean gar kai nohsh all ouc upakousetai

20 ean idhV andra tacun en logoiV ginwske oti elpida ecei mallon afrwn autou

21 oV kataspatala ek paidoV oikethV estai escaton de odunhqhsetai ef eautw

22 anhr qumwdhV orussei neikoV anhr de orgiloV exwruxen amartiaV

23 ubriV andra tapeinoi touV de tapeinofronaV ereidei doxh kurioV

24 oV merizetai klepth misei thn eautou yuchn ean de orkou proteqentoV akousanteV mh anaggeilwsin

25 fobhqenteV kai aiscunqenteV anqrwpouV upeskelisqhsan o de pepoiqwV epi kurion eufranqhsetai asebeia andri didwsin sfalma oV de pepoiqen epi tw despoth swqhsetai

26 polloi qerapeuousin proswpa hgoumenwn para de kuriou ginetai to dikaion andri

27 bdelugma dikaioiV anhr adikoV bdelugma de anomw kateuqunousa odoV

 

34

1 gunaika andreian tiV eurhsei timiwtera de estin liqwn polutelwn h toiauth

2 qarsei ep auth h kardia tou androV authV h toiauth kalwn skulwn ouk aporhsei

3 energei gar tw andri agaqa panta ton bion

4 mhruomenh eria kai linon epoihsen eucrhston taiV cersin authV

5 egeneto wsei nauV emporeuomenh makroqen sunagei de auth ton bion

6 kai anistatai ek nuktwn kai edwken brwmata tw oikw kai erga taiV qerapainaiV

7 qewrhsasa gewrgion epriato apo de karpwn ceirwn authV katefuteusen kthma

8 anazwsamenh iscurwV thn osfun authV hreisen touV bracionaV authV eiV ergon

9 egeusato oti kalon estin to ergazesqai kai ouk aposbennutai olhn thn nukta o lucnoV authV

10 touV phceiV authV ekteinei epi ta sumferonta taV de ceiraV authV ereidei eiV atrakton

11 ceiraV de authV dihnoixen penhti karpon de exeteinen ptwcw

12 ou frontizei twn en oikw o anhr authV otan pou cronizh panteV gar oi par authV endiduskontai

13 dissaV clainaV epoihsen tw andri authV ek de bussou kai porfuraV eauth endumata

14 peribleptoV de ginetai en pulaiV o anhr authV hnika an kaqish en sunedriw meta twn gerontwn katoikwn thV ghV

15 sindonaV epoihsen kai apedoto perizwmata de toiV CananaioiV

16 stoma authV dihnoixen prosecontwV kai ennomwV kai taxin esteilato th glwssh authV

17 iscun kai euprepeian enedusato kai eufranqh en hmeraiV escataiV

18 stegnai diatribai oikwn authV sita de oknhra ouk efagen

19 to stoma de anoigei sofwV kai nomoqesmwV h de elehmosunh authV anesthsen ta tekna authV kai eplouthsan kai o anhr authV hnesen authn

20 pollai qugatereV ekthsanto plouton pollai epoihsan dunata su de uperkeisai kai uperhraV pasaV

21 yeudeiV areskeiai kai mataion kalloV gunaikoV gunh gar suneth eulogeitai fobon de kuriou auth aineitw

22 dote auth apo karpwn ceirwn authV kai aineisqw en pulaiV o anhr authV

 


 

Septuagint_Index            Next: Ecclesiastes