SOFIA SALWMWN

1

1 Agaphsate dikaiosunhn oi krinonteV thn ghn fronhsate peri tou kuriou en agaqothti kai en aplothti kardiaV zhthsate auton

2 oti eurisketai toiV mh peirazousin auton emfanizetai de toiV mh apistousin autw

3 skolioi gar logismoi cwrizousin apo qeou dokimazomenh te h dunamiV elegcei touV afronaV

4 oti eiV kakotecnon yuchn ouk eiseleusetai sofia oude katoikhsei en swmati katacrew amartiaV

5 agion gar pneuma paideiaV feuxetai dolon kai apanasthsetai apo logismwn asunetwn kai elegcqhsetai epelqoushV adikiaV

6 filanqrwpon gar pneuma sofia kai ouk aqwwsei blasfhmon apo ceilewn autou oti twn nefrwn autou martuV o qeoV kai thV kardiaV autou episkopoV alhqhV kai thV glwsshV akousthV

7 oti pneuma kuriou peplhrwken thn oikoumenhn kai to sunecon ta panta gnwsin ecei fwnhV

8 dia touto fqeggomenoV adika oudeiV mh laqh oude mh parodeush auton elegcousa h dikh

9 en gar diaboulioiV asebouV exetasiV estai logwn de autou akoh proV kurion hxei eiV elegcon anomhmatwn autou

10 oti ouV zhlwsewV akroatai ta panta kai qrouV goggusmwn ouk apokruptetai

11 fulaxasqe toinun goggusmon anwfelh kai apo katalaliaV feisasqe glwsshV oti fqegma laqraion kenon ou poreusetai stoma de katayeudomenon anairei yuchn

12 mh zhloute qanaton en planh zwhV umwn mhde epispasqe oleqron en ergoiV ceirwn umwn

13 oti o qeoV qanaton ouk epoihsen oude terpetai ep apwleia zwntwn

14 ektisen gar eiV to einai ta panta kai swthrioi ai geneseiV tou kosmou kai ouk estin en autaiV farmakon oleqrou oute adou basileion epi ghV

15 dikaiosunh gar aqanatoV estin

16 asebeiV de taiV cersin kai toiV logoiV prosekalesanto auton filon hghsamenoi auton etakhsan kai sunqhkhn eqento proV auton oti axioi eisin thV ekeinou meridoV einai

 

2

1 eipon gar en eautoiV logisamenoi ouk orqwV oligoV estin kai luphroV o bioV hmwn kai ouk estin iasiV en teleuth anqrwpou kai ouk egnwsqh o analusaV ex adou

2 oti autoscediwV egenhqhmen kai meta touto esomeqa wV ouc uparxanteV oti kapnoV h pnoh en risin hmwn kai o logoV spinqhr en kinhsei kardiaV hmwn

3 ou sbesqentoV tefra apobhsetai to swma kai to pneuma diacuqhsetai wV caunoV ahr

4 kai to onoma hmwn epilhsqhsetai en cronw kai ouqeiV mnhmoneusei twn ergwn hmwn kai pareleusetai o bioV hmwn wV icnh nefelhV kai wV omiclh diaskedasqhsetai diwcqeisa upo aktinwn hliou kai upo qermothtoV autou barunqeisa

5 skiaV gar parodoV o kairoV hmwn kai ouk estin anapodismoV thV teleuthV hmwn oti katesfragisqh kai oudeiV anastrefei

6 deute oun kai apolauswmen twn ontwn agaqwn kai crhswmeqa th ktisei wV en neothti spoudaiwV

7 oinou polutelouV kai murwn plhsqwmen kai mh parodeusatw hmaV anqoV earoV

8 steywmeqa rodwn kaluxin prin h maranqhnai

9 mhdeiV hmwn amoiroV estw thV hmeteraV agerwciaV pantach katalipwmen sumbola thV eufrosunhV oti auth h meriV hmwn kai o klhroV outoV

10 katadunasteuswmen penhta dikaion mh feiswmeqa chraV mhde presbutou entrapwmen poliaV polucroniouV

11 estw de hmwn h iscuV nomoV thV dikaiosunhV to gar asqeneV acrhston elegcetai

12 enedreuswmen ton dikaion oti duscrhstoV hmin estin kai enantioutai toiV ergoiV hmwn kai oneidizei hmin amarthmata nomou kai epifhmizei hmin amarthmata paideiaV hmwn

13 epaggelletai gnwsin ecein qeou kai paida kuriou eauton onomazei

14 egeneto hmin eiV elegcon ennoiwn hmwn baruV estin hmin kai blepomenoV

15 oti anomoioV toiV alloiV o bioV autou kai exhllagmenai ai triboi autou

16 eiV kibdhlon elogisqhmen autw kai apecetai twn odwn hmwn wV apo akaqarsiwn makarizei escata dikaiwn kai alazoneuetai patera qeon

17 idwmen ei oi logoi autou alhqeiV kai peiraswmen ta en ekbasei autou

18 ei gar estin o dikaioV uioV qeou antilhmyetai autou kai rusetai auton ek ceiroV anqesthkotwn

19 ubrei kai basanw etaswmen auton ina gnwmen thn epieikeian autou kai dokimaswmen thn anexikakian autou

20 qanatw aschmoni katadikaswmen auton estai gar autou episkoph ek logwn autou

21 tauta elogisanto kai eplanhqhsan apetuflwsen gar autouV h kakia autwn

22 kai ouk egnwsan musthria qeou oude misqon hlpisan osiothtoV oude ekrinan geraV yucwn amwmwn

23 oti o qeoV ektisen ton anqrwpon ep afqarsia kai eikona thV idiaV aidiothtoV epoihsen auton

24 fqonw de diabolou qanatoV eishlqen eiV ton kosmon peirazousin de auton oi thV ekeinou meridoV onteV

 

3

1 dikaiwn de yucai en ceiri qeou kai ou mh ayhtai autwn basanoV

2 edoxan en ofqalmoiV afronwn teqnanai kai elogisqh kakwsiV h exodoV autwn

3 kai h af hmwn poreia suntrimma oi de eisin en eirhnh

4 kai gar en oyei anqrwpwn ean kolasqwsin h elpiV autwn aqanasiaV plhrhV

5 kai oliga paideuqenteV megala euergethqhsontai oti o qeoV epeirasen autouV kai euren autouV axiouV eautou

6 wV cruson en cwneuthriw edokimasen autouV kai wV olokarpwma qusiaV prosedexato autouV

7 kai en kairw episkophV autwn analamyousin kai wV spinqhreV en kalamh diadramountai

8 krinousin eqnh kai krathsousin lawn kai basileusei autwn kurioV eiV touV aiwnaV

9 oi pepoiqoteV ep autw sunhsousin alhqeian kai oi pistoi en agaph prosmenousin autw oti cariV kai eleoV toiV eklektoiV autou

10 oi de asebeiV kaqa elogisanto exousin epitimian oi amelhsanteV tou dikaiou kai tou kuriou apostanteV

11 sofian gar kai paideian o exouqenwn talaipwroV kai kenh h elpiV autwn kai oi kopoi anonhtoi kai acrhsta ta erga autwn

12 ai gunaikeV autwn afroneV kai ponhra ta tekna autwn epikataratoV h genesiV autwn

13 oti makaria steira h amiantoV htiV ouk egnw koithn en paraptwmati exei karpon en episkoph yucwn

14 kai eunoucoV o mh ergasamenoV en ceiri anomhma mhde enqumhqeiV kata tou kuriou ponhra doqhsetai gar autw thV pistewV cariV eklekth kai klhroV en naw kuriou qumhresteroV

15 agaqwn gar ponwn karpoV euklehV kai adiaptwtoV h riza thV fronhsewV

16 tekna de moicwn atelesta estai kai ek paranomou koithV sperma afanisqhsetai

17 ean te gar makrobioi genwntai eiV ouqen logisqhsontai kai atimon ep escatwn to ghraV autwn

18 ean te oxewV teleuthswsin ouc exousin elpida oude en hmera diagnwsewV paramuqion

19 geneaV gar adikou calepa ta telh

 

4

1 kreisswn ateknia meta arethV aqanasia gar estin en mnhmh authV oti kai para qew ginwsketai kai para anqrwpoiV

2 parousan te mimountai authn kai poqousin apelqousan kai en tw aiwni stefanhforousa pompeuei ton twn amiantwn aqlwn agwna nikhsasa

3 polugonon de asebwn plhqoV ou crhsimeusei kai ek noqwn mosceumatwn ou dwsei rizan eiV baqoV oude asfalh basin edrasei

4 kan gar en kladoiV proV kairon anaqalh episfalwV bebhkota upo anemou saleuqhsetai kai upo biaV anemwn ekrizwqhsetai

5 periklasqhsontai klwneV atelestoi kai o karpoV autwn acrhstoV awroV eiV brwsin kai eiV ouqen epithdeioV

6 ek gar anomwn upnwn tekna gennwmena martureV eisin ponhriaV kata gonewn en exetasmw autwn

7 dikaioV de ean fqash teleuthsai en anapausei estai

8 ghraV gar timion ou to polucronion oude ariqmw etwn memetrhtai

9 polia de estin fronhsiV anqrwpoiV kai hlikia ghrwV bioV akhlidwtoV

10 euarestoV qew genomenoV hgaphqh kai zwn metaxu amartwlwn meteteqh

11 hrpagh mh kakia allaxh sunesin autou h doloV apathsh yuchn autou

12 baskania gar faulothtoV amauroi ta kala kai rembasmoV epiqumiaV metalleuei noun akakon

13 teleiwqeiV en oligw eplhrwsen cronouV makrouV

14 aresth gar hn kuriw h yuch autou dia touto espeusen ek mesou ponhriaV oi de laoi idonteV kai mh nohsanteV mhde qenteV epi dianoia to toiouto

15 oti cariV kai eleoV en toiV eklektoiV autou kai episkoph en toiV osioiV autou

16 katakrinei de dikaioV kamwn touV zwntaV asebeiV kai neothV telesqeisa tacewV polueteV ghraV adikou

17 oyontai gar teleuthn sofou kai ou nohsousin ti ebouleusato peri autou kai eiV ti hsfalisato auton o kurioV

18 oyontai kai exouqenhsousin autouV de o kurioV ekgelasetai

19 kai esontai meta touto eiV ptwma atimon kai eiV ubrin en nekroiV di aiwnoV oti rhxei autouV afwnouV prhneiV kai saleusei autouV ek qemeliwn kai ewV escatou cerswqhsontai kai esontai en odunh kai h mnhmh autwn apoleitai

20 eleusontai en sullogismw amarthmatwn autwn deiloi kai elegxei autouV ex enantiaV ta anomhmata autwn

 

5

1 tote sthsetai en parrhsia pollh o dikaioV kata proswpon twn qliyantwn auton kai twn aqetountwn touV ponouV autou

2 idonteV taracqhsontai fobw deinw kai eksthsontai epi tw paradoxw thV swthriaV

3 erousin en eautoiV metanoounteV kai dia stenocwrian pneumatoV stenaxontai kai erousin

4 outoV hn on escomen pote eiV gelwta kai eiV parabolhn oneidismou oi afroneV ton bion autou elogisameqa manian kai thn teleuthn autou atimon

5 pwV katelogisqh en uioiV qeou kai en agioiV o klhroV autou estin

6 ara eplanhqhmen apo odou alhqeiaV kai to thV dikaiosunhV fwV ouk epelamyen hmin kai o hlioV ouk aneteilen hmin

7 anomiaV eneplhsqhmen triboiV kai apwleiaV kai diwdeusamen erhmouV abatouV thn de odon kuriou ouk epegnwmen

8 ti wfelhsen hmaV h uperhfania kai ti ploutoV meta alazoneiaV sumbeblhtai hmin

9 parhlqen ekeina panta wV skia kai wV aggelia paratrecousa

10 wV nauV diercomenh kumainomenon udwr hV diabashV ouk estin icnoV eurein oude atrapon tropioV authV en kumasin

11 h wV orneou diiptantoV aera ouqen eurisketai tekmhrion poreiaV plhgh de mastizomenon tarswn pneuma koufon kai scizomenon bia roizou kinoumenwn pterugwn diwdeuqh kai meta touto ouc eureqh shmeion epibasewV en autw

12 h wV belouV blhqentoV epi skopon tmhqeiV o ahr euqewV eiV eauton aneluqh wV agnohsai thn diodon autou

13 outwV kai hmeiV gennhqenteV exelipomen kai arethV men shmeion ouden escomen deixai en de th kakia hmwn katedapanhqhmen

14 oti elpiV asebouV wV feromenoV cnouV upo anemou kai wV pacnh upo lailapoV diwcqeisa lepth kai wV kapnoV upo anemou diecuqh kai wV mneia katalutou monohmerou parwdeusen

15 dikaioi de eiV ton aiwna zwsin kai en kuriw o misqoV autwn kai h frontiV autwn para uyistw

16 dia touto lhmyontai to basileion thV euprepeiaV kai to diadhma tou kallouV ek ceiroV kuriou oti th dexia skepasei autouV kai tw bracioni uperaspiei autwn

17 lhmyetai panoplian ton zhlon autou kai oplopoihsei thn ktisin eiV amunan ecqrwn

18 endusetai qwraka dikaiosunhn kai periqhsetai koruqa krisin anupokriton

19 lhmyetai aspida akatamachton osiothta

20 oxunei de apotomon orghn eiV romfaian sunekpolemhsei de autw o kosmoV epi touV parafronaV

21 poreusontai eustocoi bolideV astrapwn kai wV apo eukuklou toxou twn nefwn epi skopon alountai

22 kai ek petrobolou qumou plhreiV rifhsontai calazai aganakthsei kat autwn udwr qalasshV potamoi de sugklusousin apotomwV

23 antisthsetai autoiV pneuma dunamewV kai wV lailay eklikmhsei autouV kai erhmwsei pasan thn ghn anomia kai h kakopragia peritreyei qronouV dunastwn

 

6

1 akousate oun basileiV kai sunete maqete dikastai peratwn ghV

2 enwtisasqe oi kratounteV plhqouV kai gegaurwmenoi epi ocloiV eqnwn

3 oti edoqh para kuriou h krathsiV umin kai h dunasteia para uyistou oV exetasei umwn ta erga kai taV boulaV diereunhsei

4 oti uphretai onteV thV autou basileiaV ouk ekrinate orqwV oude efulaxate nomon oude kata thn boulhn tou qeou eporeuqhte

5 friktwV kai tacewV episthsetai umin oti krisiV apotomoV en toiV uperecousin ginetai

6 o gar elacistoV suggnwstoV estin eleouV dunatoi de dunatwV etasqhsontai

7 ou gar uposteleitai proswpon o pantwn despothV oude entraphsetai megeqoV oti mikron kai megan autoV epoihsen omoiwV te pronoei peri pantwn

8 toiV de krataioiV iscura efistatai ereuna

9 proV umaV oun w turannoi oi logoi mou ina maqhte sofian kai mh parapeshte

10 oi gar fulaxanteV osiwV ta osia osiwqhsontai kai oi didacqenteV auta eurhsousin apologian

11 epiqumhsate oun twn logwn mou poqhsate kai paideuqhsesqe

12 lampra kai amarantoV estin h sofia kai eucerwV qewreitai upo twn agapwntwn authn kai eurisketai upo twn zhtountwn authn

13 fqanei touV epiqumountaV prognwsqhnai

14 o orqrisaV proV authn ou kopiasei paredron gar eurhsei twn pulwn autou

15 to gar enqumhqhnai peri authV fronhsewV teleiothV kai o agrupnhsaV di authn tacewV amerimnoV estai

16 oti touV axiouV authV auth periercetai zhtousa kai en taiV triboiV fantazetai autoiV eumenwV kai en pash epinoia upanta autoiV

17 arch gar authV h alhqestath paideiaV epiqumia frontiV de paideiaV agaph

18 agaph de thrhsiV nomwn authV prosoch de nomwn bebaiwsiV afqarsiaV

19 afqarsia de egguV einai poiei qeou

20 epiqumia ara sofiaV anagei epi basileian

21 ei oun hdesqe epi qronoiV kai skhptroiV turannoi lawn timhsate sofian ina eiV ton aiwna basileushte

22 ti de estin sofia kai pwV egeneto apaggelw kai ouk apokruyw umin musthria alla ap archV genesewV exicniasw kai qhsw eiV to emfaneV thn gnwsin authV kai ou mh parodeusw thn alhqeian

23 oute mhn fqonw tethkoti sunodeusw oti outoV ou koinwnhsei sofia

24 plhqoV de sofwn swthria kosmou kai basileuV fronimoV eustaqeia dhmou

25 wste paideuesqe toiV rhmasin mou kai wfelhqhsesqe

 

7

1 eimi men kagw qnhtoV anqrwpoV isoV apasin kai ghgenouV apogonoV prwtoplastou kai en koilia mhtroV eglufhn sarx

2 dekamhniaiw cronw pageiV en aimati ek spermatoV androV kai hdonhV upnw sunelqoushV

3 kai egw de genomenoV espasa ton koinon aera kai epi thn omoiopaqh katepeson ghn prwthn fwnhn thn omoian pasin isa klaiwn

4 en sparganoiV anetrafhn kai frontisin

5 oudeiV gar basilewn eteran escen genesewV archn

6 mia de pantwn eisodoV eiV ton bion exodoV te ish

7 dia touto euxamhn kai fronhsiV edoqh moi epekalesamhn kai hlqen moi pneuma sofiaV

8 proekrina authn skhptrwn kai qronwn kai plouton ouden hghsamhn en sugkrisei authV

9 oude wmoiwsa auth liqon atimhton oti o paV crusoV en oyei authV yammoV oligh kai wV phloV logisqhsetai arguroV enantion authV

10 uper ugieian kai eumorfian hgaphsa authn kai proeilomhn authn anti fwtoV ecein oti akoimhton to ek tauthV feggoV

11 hlqen de moi ta agaqa omou panta met authV kai anariqmhtoV ploutoV en cersin authV

12 eufranqhn de epi pasin oti autwn hgeitai sofia hgnooun de authn genetin einai toutwn

13 adolwV te emaqon afqonwV te metadidwmi ton plouton authV ouk apokruptomai

14 anekliphV gar qhsauroV estin anqrwpoiV on oi kthsamenoi proV qeon esteilanto filian dia taV ek paideiaV dwreaV sustaqenteV

15 emoi de dwh o qeoV eipein kata gnwmhn kai enqumhqhnai axiwV twn dedomenwn oti autoV kai thV sofiaV odhgoV estin kai twn sofwn diorqwthV

16 en gar ceiri autou kai hmeiV kai oi logoi hmwn pasa te fronhsiV kai ergateiwn episthmh

17 autoV gar moi edwken twn ontwn gnwsin ayeudh eidenai sustasin kosmou kai energeian stoiceiwn

18 archn kai teloV kai mesothta cronwn tropwn allagaV kai metabolaV kairwn

19 eniautou kuklouV kai astrwn qeseiV

20 fuseiV zwwn kai qumouV qhriwn pneumatwn biaV kai dialogismouV anqrwpwn diaforaV futwn kai dunameiV rizwn

21 osa te estin krupta kai emfanh egnwn h gar pantwn tecnitiV edidaxen me sofia

22 estin gar en auth pneuma noeron agion monogeneV polumereV lepton eukinhton tranon amolunton safeV aphmanton filagaqon oxu

23 akwluton euergetikon filanqrwpon bebaion asfaleV amerimnon pantodunamon panepiskopon kai dia pantwn cwroun pneumatwn noerwn kaqarwn leptotatwn

24 pashV gar kinhsewV kinhtikwteron sofia dihkei de kai cwrei dia pantwn dia thn kaqarothta

25 atmiV gar estin thV tou qeou dunamewV kai aporroia thV tou pantokratoroV doxhV eilikrinhV dia touto ouden memiammenon eiV authn parempiptei

26 apaugasma gar estin fwtoV aidiou kai esoptron akhlidwton thV tou qeou energeiaV kai eikwn thV agaqothtoV autou

27 mia de ousa panta dunatai kai menousa en auth ta panta kainizei kai kata geneaV eiV yucaV osiaV metabainousa filouV qeou kai profhtaV kataskeuazei

28 ouqen gar agapa o qeoV ei mh ton sofia sunoikounta

29 estin gar auth euprepestera hliou kai uper pasan astrwn qesin fwti sugkrinomenh eurisketai protera

30 touto men gar diadecetai nux sofiaV de ou katiscuei kakia

 

8

1 diateinei de apo peratoV epi peraV eurwstwV kai dioikei ta panta crhstwV

2 tauthn efilhsa kai exezhthsa ek neothtoV mou kai ezhthsa numfhn agagesqai emautw kai erasthV egenomhn tou kallouV authV

3 eugeneian doxazei sumbiwsin qeou ecousa kai o pantwn despothV hgaphsen authn

4 mustiV gar estin thV tou qeou episthmhV kai airetiV twn ergwn autou

5 ei de ploutoV estin epiqumhton kthma en biw ti sofiaV plousiwteron thV ta panta ergazomenhV

6 ei de fronhsiV ergazetai tiV authV twn ontwn mallon estin tecnitiV

7 kai ei dikaiosunhn agapa tiV oi ponoi tauthV eisin aretai swfrosunhn gar kai fronhsin ekdidaskei dikaiosunhn kai andreian wn crhsimwteron ouden estin en biw anqrwpoiV

8 ei de kai polupeirian poqei tiV oiden ta arcaia kai ta mellonta eikazei epistatai strofaV logwn kai luseiV ainigmatwn shmeia kai terata proginwskei kai ekbaseiV kairwn kai cronwn

9 ekrina toinun tauthn agagesqai proV sumbiwsin eidwV oti estai moi sumbouloV agaqwn kai parainesiV frontidwn kai luphV

10 exw di authn doxan en ocloiV kai timhn para presbuteroiV o neoV

11 oxuV eureqhsomai en krisei kai en oyei dunastwn qaumasqhsomai

12 sigwnta me perimenousin kai fqeggomenw prosexousin kai lalountoV epi pleion ceira epiqhsousin epi stoma autwn

13 exw di authn aqanasian kai mnhmhn aiwnion toiV met eme apoleiyw

14 dioikhsw laouV kai eqnh upotaghsetai moi

15 fobhqhsontai me akousanteV turannoi friktoi en plhqei fanoumai agaqoV kai en polemw andreioV

16 eiselqwn eiV ton oikon mou prosanapausomai auth ou gar ecei pikrian h sunanastrofh authV oude odunhn h sumbiwsiV authV alla eufrosunhn kai caran

17 tauta logisamenoV en emautw kai frontisaV en kardia mou oti aqanasia estin en suggeneia sofiaV

18 kai en filia authV teryiV agaqh kai en ponoiV ceirwn authV ploutoV anekliphV kai en suggumnasia omiliaV authV fronhsiV kai eukleia en koinwnia logwn authV perihein zhtwn opwV labw authn eiV emauton

19 paiV de hmhn eufuhV yuchV te elacon agaqhV

20 mallon de agaqoV wn hlqon eiV swma amianton

21 gnouV de oti ouk allwV esomai egkrathV ean mh o qeoV dw kai touto d hn fronhsewV to eidenai tinoV h cariV enetucon tw kuriw kai edehqhn autou kai eipon ex olhV thV kardiaV mou

 

9

1 qee paterwn kai kurie tou eleouV o poihsaV ta panta en logw sou

2 kai th sofia sou kataskeuasaV anqrwpon ina despozh twn upo sou genomenwn ktismatwn

3 kai dieph ton kosmon en osiothti kai dikaiosunh kai en euquthti yuchV krisin krinh

4 doV moi thn twn swn qronwn paredron sofian kai mh me apodokimashV ek paidwn sou

5 oti egw douloV soV kai uioV thV paidiskhV sou anqrwpoV asqenhV kai oligocronioV kai elasswn en sunesei krisewV kai nomwn

6 kan gar tiV h teleioV en uioiV anqrwpwn thV apo sou sofiaV apoushV eiV ouden logisqhsetai

7 su me proeilw basilea laou sou kai dikasthn uiwn sou kai qugaterwn

8 eipaV oikodomhsai naon en orei agiw sou kai en polei kataskhnwsewV sou qusiasthrion mimhma skhnhV agiaV hn prohtoimasaV ap archV

9 kai meta sou h sofia h eiduia ta erga sou kai parousa ote epoieiV ton kosmon kai epistamenh ti areston en ofqalmoiV sou kai ti euqeV en entolaiV sou

10 exaposteilon authn ex agiwn ouranwn kai apo qronou doxhV sou pemyon authn ina sumparousa moi kopiash kai gnw ti euareston estin para soi

11 oide gar ekeinh panta kai suniei kai odhghsei me en taiV praxesi mou swfronwV kai fulaxei me en th doxh authV

12 kai estai prosdekta ta erga mou kai diakrinw ton laon sou dikaiwV kai esomai axioV qronwn patroV mou

13 tiV gar anqrwpoV gnwsetai boulhn qeou h tiV enqumhqhsetai ti qelei o kurioV

14 logismoi gar qnhtwn deiloi kai episfaleiV ai epinoiai hmwn

15 fqarton gar swma barunei yuchn kai briqei to gewdeV skhnoV noun polufrontida

16 kai moliV eikazomen ta epi ghV kai ta en cersin euriskomen meta ponou ta de en ouranoiV tiV exicniasen

17 boulhn de sou tiV egnw ei mh su edwkaV sofian kai epemyaV to agion sou pneuma apo uyistwn

18 kai outwV diwrqwqhsan ai triboi twn epi ghV kai ta aresta sou edidacqhsan anqrwpoi kai th sofia eswqhsan

 

10

1 auth prwtoplaston patera kosmou monon ktisqenta diefulaxen kai exeilato auton ek paraptwmatoV idiou

2 edwken te autw iscun krathsai apantwn

3 apostaV de ap authV adikoV en orgh autou adelfoktonoiV sunapwleto qumoiV

4 di on katakluzomenhn ghn palin eswsen sofia di eutelouV xulou ton dikaion kubernhsasa

5 auth kai en omonoia ponhriaV eqnwn sugcuqentwn egnw ton dikaion kai ethrhsen auton amempton qew kai epi teknou splagcnoiV iscuron efulaxen

6 auth dikaion exapollumenwn asebwn errusato fugonta katabasion pur PentapolewV

7 hV eti marturion thV ponhriaV kapnizomenh kaqesthke cersoV kai atelesin wraiV karpoforounta futa apistoushV yuchV mnhmeion esthkuia sthlh aloV

8 sofian gar parodeusanteV ou monon eblabhsan tou mh gnwnai ta kala alla kai thV afrosunhV apelipon tw biw mnhmosunon ina en oiV esfalhsan mhde laqein dunhqwsin

9 sofia de touV qerapeuontaV authn ek ponwn errusato

10 auth fugada orghV adelfou dikaion wdhghsen en triboiV euqeiaiV edeixen autw basileian qeou kai edwken autw gnwsin agiwn euporhsen auton en mocqoiV kai eplhqunen touV ponouV autou

11 en pleonexia katiscuontwn auton paresth kai eploutisen auton

12 diefulaxen auton apo ecqrwn kai apo enedreuontwn hsfalisato kai agwna iscuron ebrabeusen autw ina gnw oti pantoV dunatwtera estin eusebeia

13 auth praqenta dikaion ouk egkatelipen alla ex amartiaV errusato auton

14 sugkatebh autw eiV lakkon kai en desmoiV ouk afhken auton ewV hnegken autw skhptra basileiaV kai exousian turannountwn autou yeudeiV te edeixen touV mwmhsamenouV auton kai edwken autw doxan aiwnion

15 auth laon osion kai sperma amempton errusato ex eqnouV qlibontwn

16 eishlqen eiV yuchn qerapontoV kuriou kai antesth basileusin foberoiV en terasi kai shmeioiV

17 apedwken osioiV misqon kopwn autwn wdhghsen autouV en odw qaumasth kai egeneto autoiV eiV skephn hmeraV kai eiV floga astrwn thn nukta

18 diebibasen autouV qalassan eruqran kai dihgagen autouV di udatoV pollou

19 touV de ecqrouV autwn kateklusen kai ek baqouV abussou anebrasen autouV

20 dia touto dikaioi eskuleusan asebeiV kai umnhsan kurie to onoma to agion sou thn te upermacon sou ceira hnesan omoqumadon

21 oti h sofia hnoixen stoma kwfwn kai glwssaV nhpiwn eqhken tranaV

 

11

1 euodwsen ta erga autwn en ceiri profhtou agiou

2 diwdeusan erhmon aoikhton kai en abatoiV ephxan skhnaV

3 antesthsan polemioiV kai ecqrouV hmunanto

4 ediyhsan kai epekalesanto se kai edoqh autoiV ek petraV akrotomou udwr kai iama diyhV ek liqou sklhrou

5 di wn gar ekolasqhsan oi ecqroi autwn dia toutwn autoi aporounteV euergethqhsan

6 anti men phghV aenaou potamou aimati luqrwdei taracqentoV

7 eiV elegcon nhpioktonou diatagmatoV edwkaV autoiV dayileV udwr anelpistwV

8 deixaV dia tou tote diyouV pwV touV upenantiouV ekolasaV

9 ote gar epeirasqhsan kaiper en eleei paideuomenoi egnwsan pwV met orghV krinomenoi asebeiV ebasanizonto

10 toutouV men gar wV pathr nouqetwn edokimasaV ekeinouV de wV apotomoV basileuV katadikazwn exhtasaV

11 kai aponteV de kai paronteV omoiwV etruconto

12 diplh gar autouV elaben luph kai stenagmoV mnhmwn twn parelqontwn

13 ote gar hkousan dia twn idiwn kolasewn euergethmenouV autouV hsqonto tou kuriou

14 on gar en ekqesei palai rifenta apeipon cleuazonteV epi telei twn ekbasewn eqaumasan ouc omoia dikaioiV diyhsanteV

15 anti de logismwn asunetwn adikiaV autwn en oiV planhqenteV eqrhskeuon aloga erpeta kai knwdala eutelh epapesteilaV autoiV plhqoV alogwn zwwn eiV ekdikhsin

16 ina gnwsin oti di wn tiV amartanei dia toutwn kolazetai

17 ou gar hporei h pantodunamoV sou ceir kai ktisasa ton kosmon ex amorfou ulhV epipemyai autoiV plhqoV arkwn h qraseiV leontaV

18 h neoktistouV qumou plhreiV qhraV agnwstouV htoi purpnoon fuswntaV asqma h bromon likmwmenouV kapnou h deinouV ap ommatwn spinqhraV astraptontaV

19 wn ou monon h blabh hdunato sunektriyai autouV alla kai h oyiV ekfobhsasa diolesai

20 kai cwriV de toutwn eni pneumati pesein edunanto upo thV dikhV diwcqenteV kai likmhqenteV upo pneumatoV dunamewV sou alla panta metrw kai ariqmw kai staqmw dietaxaV

21 to gar megalwV iscuein soi parestin pantote kai kratei bracionoV sou tiV antisthsetai

22 oti wV roph ek plastiggwn oloV o kosmoV enantion sou kai wV raniV drosou orqrinh katelqousa epi ghn

23 eleeiV de pantaV oti panta dunasai kai paroraV amarthmata anqrwpwn eiV metanoian

24 agapaV gar ta onta panta kai ouden bdelussh wn epoihsaV oude gar an miswn ti kateskeuasaV

25 pwV de diemeinen an ti ei mh su hqelhsaV h to mh klhqen upo sou diethrhqh

26 feidh de pantwn oti sa estin despota filoyuce

 

12

1 to gar afqarton sou pneuma estin en pasin

2 dio touV parapiptontaV kat oligon elegceiV kai en oiV amartanousin upomimnhskwn nouqeteiV ina apallagenteV thV kakiaV pisteuswsin epi se kurie

3 kai gar touV palai oikhtoraV thV agiaV sou ghV

4 mishsaV epi tw ecqista prassein erga farmakeiwn kai teletaV anosiouV

5 teknwn te fonaV anelehmonaV kai splagcnofagon anqrwpinwn sarkwn qoinan kai aimatoV ek mesou mustaV qiasou

6 kai auqentaV goneiV yucwn abohqhtwn eboulhqhV apolesai dia ceirwn paterwn hmwn

7 ina axian apoikian dexhtai qeou paidwn h para soi paswn timiwtath gh

8 alla kai toutwn wV anqrwpwn efeisw apesteilaV te prodromouV tou stratopedou sou sfhkaV ina autouV kata bracu exoleqreuswsin

9 ouk adunatwn en parataxei asebeiV dikaioiV upoceiriouV dounai h qhrioiV deinoiV h logw apotomw uf en ektriyai

10 krinwn de kata bracu edidouV topon metanoiaV ouk agnown oti ponhra h genesiV autwn kai emfutoV h kakia autwn kai oti ou mh allagh o logismoV autwn eiV ton aiwna

11 sperma gar hn kathramenon ap archV oude eulaboumenoV tina ef oiV hmartanon adeian edidouV

12 tiV gar erei ti epoihsaV h tiV antisthsetai tw krimati sou tiV de egkalesei soi kata eqnwn apolwlotwn a su epoihsaV h tiV eiV katastasin soi eleusetai ekdikoV kata adikwn anqrwpwn

13 oute gar qeoV estin plhn sou w melei peri pantwn ina deixhV oti ouk adikwV ekrinaV

14 oute basileuV h turannoV antofqalmhsai dunhsetai soi peri wn ekolasaV

15 dikaioV de wn dikaiwV ta panta diepeiV auton ton mh ofeilonta kolasqhnai katadikasai allotrion hgoumenoV thV shV dunamewV

16 h gar iscuV sou dikaiosunhV arch kai to pantwn se despozein pantwn feidesqai se poiei

17 iscun gar endeiknusai apistoumenoV epi dunamewV teleiothti kai en toiV eidosi to qrasoV exelegceiV

18 su de despozwn iscuoV en epieikeia krineiV kai meta pollhV feidouV dioikeiV hmaV parestin gar soi otan qelhV to dunasqai

19 edidaxaV de sou ton laon dia twn toioutwn ergwn oti dei ton dikaion einai filanqrwpon kai euelpidaV epoihsaV touV uiouV sou oti didoiV epi amarthmasin metanoian

20 ei gar ecqrouV paidwn sou kai ofeilomenouV qanatw meta tosauthV etimwrhsw prosochV kai diesewV douV cronouV kai topon di wn apallagwsi thV kakiaV

21 meta poshV akribeiaV ekrinaV touV uiouV sou wn toiV patrasin orkouV kai sunqhkaV edwkaV agaqwn uposcesewn

22 hmaV oun paideuwn touV ecqrouV hmwn en muriothti mastigoiV ina sou thn agaqothta merimnwmen krinonteV krinomenoi de prosdokwmen eleoV

23 oqen kai touV en afrosunh zwhV biwsantaV adikwV dia twn idiwn ebasanisaV bdelugmatwn

24 kai gar twn planhV odwn makroteron eplanhqhsan qeouV upolambanonteV ta kai en zwoiV twn aiscrwn atima nhpiwn dikhn afronwn yeusqenteV

25 dia touto wV paisin alogistoiV thn krisin eiV empaigmon epemyaV

26 oi de paignioiV epitimhsewV mh nouqethqenteV axian qeou krisin peirasousin

27 ef oiV gar autoi pasconteV hganaktoun epi toutoiV ouV edokoun qeouV en autoiV kolazomenoi idonteV on palai hrnounto eidenai qeon epegnwsan alhqh dio kai to terma thV katadikhV ep autouV ephlqen

 

13

1 mataioi men gar panteV anqrwpoi fusei oiV parhn qeou agnwsia kai ek twn orwmenwn agaqwn ouk iscusan eidenai ton onta oute toiV ergoiV proseconteV epegnwsan ton tecnithn

2 all h pur h pneuma h tacinon aera h kuklon astrwn h biaion udwr h fwsthraV ouranou prutaneiV kosmou qeouV enomisan

3 wn ei men th kallonh terpomenoi tauta qeouV upelambanon gnwtwsan posw toutwn o despothV esti beltiwn o gar tou kallouV genesiarchV ektisen auta

4 ei de dunamin kai energeian ekplagenteV nohsatwsan ap autwn posw o kataskeuasaV auta dunatwteroV estin

5 ek gar megeqouV kai kallonhV ktismatwn analogwV o genesiourgoV autwn qewreitai

6 all omwV epi toutoiV memyiV estin oligh kai gar autoi taca planwntai qeon zhtounteV kai qelonteV eurein

7 en gar toiV ergoiV autou anastrefomenoi diereunwsin kai peiqontai th oyei oti kala ta blepomena

8 palin d oud autoi suggnwstoi

9 ei gar tosouton iscusan eidenai ina dunwntai stocasasqai ton aiwna ton toutwn despothn pwV tacion ouc euron

10 talaipwroi de kai en nekroiV ai elpideV autwn oitineV ekalesan qeouV erga ceirwn anqrwpwn cruson kai arguron tecnhV emmelethma kai apeikasmata zwwn h liqon acrhston ceiroV ergon arcaiaV

11 ei de kai tiV ulotomoV tektwn eukinhton futon ekprisaV periexusen eumaqwV panta ton floion autou kai tecnhsamenoV euprepwV kateskeuasen crhsimon skeuoV eiV uphresian zwhV

12 ta de apoblhmata thV ergasiaV eiV etoimasian trofhV analwsaV eneplhsqh

13 to de ex autwn apoblhma eiV ouqen eucrhston xulon skolion kai ozoiV sumpefukoV labwn egluyen en epimeleia argiaV autou kai empeiria sunesewV etupwsen auto apeikasen auto eikoni anqrwpou

14 h zww tini eutelei wmoiwsen auto katacrisaV miltw kai fukei eruqhnaV croan autou kai pasan khlida thn en autw katacrisaV

15 kai poihsaV autw autou axion oikhma en toicw eqhken auto asfalisamenoV sidhrw

16 ina men oun mh katapesh proenohsen autou eidwV oti adunatei eautw bohqhsai kai gar estin eikwn kai creian ecei bohqeiaV

17 peri de kthmatwn kai gamwn autou kai teknwn proseucomenoV ouk aiscunetai tw ayucw proslalwn kai peri men ugieiaV to asqeneV epikaleitai

18 peri de zwhV to nekron axioi peri de epikouriaV to apeirotaton iketeuei peri de odoiporiaV to mhde basei crhsqai dunamenon

19 peri de porismou kai ergasiaV kai ceirwn epituciaV to adranestaton taiV cersin eudraneian aiteitai

 

14

1 ploun tiV palin stellomenoV kai agria mellwn diodeuein kumata tou ferontoV auton ploiou saqroteron xulon epiboatai

2 ekeino men gar orexiV porismwn epenohsen tecnitiV de sofia kateskeuasen

3 h de sh pater diakuberna pronoia oti edwkaV kai en qalassh odon kai en kumasi tribon asfalh

4 deiknuV oti dunasai ek pantoV swzein ina kan aneu tecnhV tiV epibh

5 qeleiV de mh arga einai ta thV sofiaV sou erga dia touto kai elacistw xulw pisteuousin anqrwpoi yucaV kai dielqonteV kludwna scedia dieswqhsan

6 kai archV gar apollumenwn uperhfanwn gigantwn h elpiV tou kosmou epi scediaV katafugousa apelipen aiwni sperma genesewV th sh kubernhqeisa ceiri

7 euloghtai gar xulon di ou ginetai dikaiosunh

8 to ceiropoihton de epikataraton auto kai o poihsaV auto oti o men hrgazeto to de fqarton qeoV wnomasqh

9 en isw gar mishta qew kai o asebwn kai h asebeia autou

10 kai gar to pracqen sun tw drasanti kolasqhsetai

11 dia touto kai en eidwloiV eqnwn episkoph estai oti en ktismati qeou eiV bdelugma egenhqhsan kai eiV skandala yucaiV anqrwpwn kai eiV pagida posin afronwn

12 arch gar porneiaV epinoia eidwlwn euresiV de autwn fqora zwhV

13 oute gar hn ap archV oute eiV ton aiwna estai

14 kenodoxia gar anqrwpwn eishlqen eiV ton kosmon kai dia touto suntomon autwn to teloV epenohqh

15 awrw gar penqei trucomenoV pathr tou tacewV afaireqentoV teknou eikona poihsaV ton pote nekron anqrwpon nun wV qeon etimhsen kai paredwken toiV upoceirioiV musthria kai teletaV

16 eita en cronw kratunqen to asebeV eqoV wV nomoV efulacqh

17 kai turannwn epitagaiV eqrhskeueto ta glupta ouV en oyei mh dunamenoi timan anqrwpoi dia to makran oikein thn porrwqen oyin anatupwsamenoi emfanh eikona tou timwmenou basilewV epoihsan ina wV paronta ton aponta kolakeuwsin dia thV spoudhV

18 eiV epitasin de qrhskeiaV kai touV agnoountaV h tou tecnitou proetreyato filotimia

19 o men gar taca kratounti boulomenoV aresai exebiasato th tecnh thn omoiothta epi to kallion

20 to de plhqoV efelkomenon dia to eucari thV ergasiaV ton pro oligou timhqenta anqrwpon nun sebasma elogisanto

21 kai touto egeneto tw biw eiV enedron oti h sumfora h turannidi douleusanteV anqrwpoi to akoinwnhton onoma liqoiV kai xuloiV perieqesan

22 eit ouk hrkesen to planasqai peri thn tou qeou gnwsin alla kai en megalw zwnteV agnoiaV polemw ta tosauta kaka eirhnhn prosagoreuousin

23 h gar teknofonouV teletaV h krufia musthria h emmaneiV exallwn qesmwn kwmouV agonteV

24 oute biouV oute gamouV kaqarouV eti fulassousin eteroV d eteron h locwn anairei h noqeuwn oduna

25 panta d epimix ecei aima kai fonoV kloph kai doloV fqora apistia taracoV epiorkia

26 qoruboV agaqwn caritoV amnhstia yucwn miasmoV genesewV enallagh gamwn ataxia moiceia kai aselgeia

27 h gar twn anwnumwn eidwlwn qrhskeia pantoV arch kakou kai aitia kai peraV estin

28 h gar eufrainomenoi memhnasin h profhteuousin yeudh h zwsin adikwV h epiorkousin tacewV

29 ayucoiV gar pepoiqoteV eidwloiV kakwV omosanteV adikhqhnai ou prosdecontai

30 amfotera de autouV meteleusetai ta dikaia oti kakwV efronhsan peri qeou proseconteV eidwloiV kai adikwV wmosan en dolw katafronhsanteV osiothtoV

31 ou gar h twn omnumenwn dunamiV all h twn amartanontwn dikh epexercetai aei thn twn adikwn parabasin

 

15

1 su de o qeoV hmwn crhstoV kai alhqhV makroqumoV kai eleei dioikwn ta panta

2 kai gar ean amartwmen soi esmen eidoteV sou to kratoV ouc amarthsomeqa de eidoteV oti soi lelogismeqa

3 to gar epistasqai se oloklhroV dikaiosunh kai eidenai sou to kratoV riza aqanasiaV

4 oute gar eplanhsen hmaV anqrwpwn kakotecnoV epinoia oude skiagrafwn ponoV akarpoV eidoV spilwqen crwmasin dihllagmenoiV

5 wn oyiV afrosin eiV orexin ercetai poqei te nekraV eikonoV eidoV apnoun

6 kakwn erastai axioi te toioutwn elpidwn kai oi drwnteV kai oi poqounteV kai oi sebomenoi

7 kai gar kerameuV apalhn ghn qlibwn epimocqon plassei proV uphresian hmwn en ekaston all ek tou autou phlou aneplasato ta te twn kaqarwn ergwn doula skeuh ta te enantia panta omoiwV toutwn de eterou tiV ekastou estin h crhsiV krithV o phlourgoV

8 kai kakomocqoV qeon mataion ek tou autou plassei phlou oV pro mikrou ek ghV genhqeiV met oligon poreuetai ex hV elhmfqh to thV yuchV apaithqeiV creoV

9 all estin autw frontiV ouc oti mellei kamnein oud oti bracutelh bion ecei all antereidetai men crusourgoiV kai argurocooiV calkoplastaV te mimeitai kai doxan hgeitai oti kibdhla plassei

10 spodoV h kardia autou kai ghV eutelestera h elpiV autou phlou te atimoteroV o bioV autou

11 oti hgnohsen ton plasanta auton kai ton empneusanta autw yuchn energousan kai emfushsanta pneuma zwtikon

12 all elogisanto paignion einai thn zwhn hmwn kai ton bion panhgurismon epikerdh dein gar fhsin oqen dh kan ek kakou porizein

13 outoV gar para pantaV oiden oti amartanei ulhV gewdouV euqrausta skeuh kai glupta dhmiourgwn

14 panteV de afronestatoi kai talaneV uper yuchn nhpiou oi ecqroi tou laou sou katadunasteusanteV auton

15 oti kai panta ta eidwla twn eqnwn elogisanto qeouV oiV oute ommatwn crhsiV eiV orasin oute rineV eiV sunolkhn aeroV oute wta akouein oute daktuloi ceirwn eiV yhlafhsin kai oi podeV autwn argoi proV epibasin

16 anqrwpoV gar epoihsen autouV kai to pneuma dedaneismenoV eplasen autouV oudeiV gar autw omoion anqrwpoV iscuei plasai qeon

17 qnhtoV de wn nekron ergazetai cersin anomoiV kreittwn gar estin twn sebasmatwn autou wn autoV men ezhsen ekeina de oudepote

18 kai ta zwa de ta ecqista sebontai anoia gar sugkrinomena twn allwn esti ceirona

19 oud oson epipoqhsai wV en zwwn oyei kala tugcanei ekpefeugen de kai ton tou qeou epainon kai thn eulogian autou

 

16

1 dia touto di omoiwn ekolasqhsan axiwV kai dia plhqouV knwdalwn ebasanisqhsan

2 anq hV kolasewV euergethsaV ton laon sou eiV epiqumian orexewV xenhn geusin trofhn htoimasaV ortugomhtran

3 ina ekeinoi men epiqumounteV trofhn dia thn eidecqeian twn epapestalmenwn kai thn anagkaian orexin apostrefwntai autoi de ep oligon endeeiV genomenoi kai xenhV metascwsi geusewV

4 edei gar ekeinoiV men aparaithton endeian epelqein turannousin toutoiV de monon deicqhnai pwV oi ecqroi autwn ebasanizonto

5 kai gar ote autoiV deinoV ephlqen qhriwn qumoV dhgmasin te skoliwn diefqeironto ofewn ou mecri telouV emeinen h orgh sou

6 eiV nouqesian de proV oligon etaracqhsan sumbolon econteV swthriaV eiV anamnhsin entolhV nomou sou

7 o gar epistrafeiV ou dia to qewroumenon eswzeto alla dia se ton pantwn swthra

8 kai en toutw de epeisaV touV ecqrouV hmwn oti su ei o ruomenoV ek pantoV kakou

9 ouV men gar akridwn kai muiwn apekteinen dhgmata kai ouc eureqh iama th yuch autwn oti axioi hsan upo toioutwn kolasqhnai

10 touV de uiouV sou oude iobolwn drakontwn enikhsan odonteV to eleoV gar sou antiparhlqen kai iasato autouV

11 eiV gar upomnhsin twn logiwn sou enekentrizonto kai oxewV dieswzonto ina mh eiV baqeian empesonteV lhqhn aperispastoi genwntai thV shV euergesiaV

12 kai gar oute botanh oute malagma eqerapeusen autouV alla o soV kurie logoV o pantaV iwmenoV

13 su gar zwhV kai qanatou exousian eceiV kai katageiV eiV pulaV adou kai anageiV

14 anqrwpoV de apoktennei men th kakia autou exelqon de pneuma ouk anastrefei oude analuei yuchn paralhmfqeisan

15 thn de shn ceira fugein adunaton estin

16 arnoumenoi gar se eidenai asebeiV en iscui bracionoV sou emastigwqhsan xenoiV uetoiV kai calazaiV kai ombroiV diwkomenoi aparaithtoiV kai puri katanaliskomenoi

17 to gar paradoxotaton en tw panta sbennunti udati pleion enhrgei to pur upermacoV gar o kosmoV estin dikaiwn

18 pote men gar hmerouto flox ina mh kataflexh ta ep asebeiV apestalmena zwa all autoi bleponteV eidwsin oti qeou krisei elaunontai

19 pote de kai metaxu udatoV uper thn puroV dunamin flegei ina adikou ghV genhmata diafqeirh

20 anq wn aggelwn trofhn eywmisaV ton laon sou kai etoimon arton ap ouranou paresceV autoiV akopiatwV pasan hdonhn iscuonta kai proV pasan armonion geusin

21 h men gar upostasiV sou thn shn proV tekna enefanizen glukuthta th de tou prosferomenou epiqumia uphretwn proV o tiV ebouleto metekirnato

22 ciwn de kai krustalloV upemeine pur kai ouk ethketo ina gnwsin oti touV twn ecqrwn karpouV katefqeire pur flegomenon en th calazh kai en toiV uetoiV diastrapton

23 touto palin d ina trafwsin dikaioi kai thV idiaV epilelhstai dunamewV

24 h gar ktisiV soi tw poihsanti uphretousa epiteinetai eiV kolasin kata twn adikwn kai anietai eiV euergesian uper twn epi soi pepoiqotwn

25 dia touto kai tote eiV panta metalleuomenh th pantotrofw sou dwrea uphretei proV thn twn deomenwn qelhsin

26 ina maqwsin oi uioi sou ouV hgaphsaV kurie oti ouc ai geneseiV twn karpwn trefousin anqrwpon alla to rhma sou touV soi pisteuontaV diathrei

27 to gar upo puroV mh fqeiromenon aplwV upo braceiaV aktinoV hliou qermainomenon ethketo

28 opwV gnwston h oti dei fqanein ton hlion ep eucaristian sou kai proV anatolhn fwtoV entugcanein soi

29 acaristou gar elpiV wV ceimerioV pacnh takhsetai kai ruhsetai wV udwr acrhston

 

17

1 megalai gar sou ai kriseiV kai dusdihghtoi dia touto apaideutoi yucai eplanhqhsan

2 upeilhfoteV gar katadunasteuein eqnoV agion anomoi desmioi skotouV kai makraV pedhtai nuktoV katakleisqenteV orofoiV fugadeV thV aiwniou pronoiaV ekeinto

3 lanqanein gar nomizonteV epi krufaioiV amarthmasin afeggei lhqhV parakalummati eskorpisqhsan qamboumenoi deinwV kai indalmasin ektarassomenoi

4 oude gar o katecwn autouV mucoV afobouV diefulatten hcoi d ektarassonteV autouV periekompoun kai fasmata ameidhtoiV kathfh proswpoiV enefanizeto

5 kai puroV men oudemia bia katiscuen fwtizein oute astrwn eklamproi flogeV kataugazein upemenon thn stugnhn ekeinhn nukta

6 diefaineto d autoiV monon automath pura fobou plhrhV ekdeimatoumenoi de thV mh qewroumenhV ekeinhV oyewV hgounto ceirw ta blepomena

7 magikhV de empaigmata katekeito tecnhV kai thV epi fronhsei alazoneiaV elegcoV efubristoV

8 oi gar upiscnoumenoi deimata kai taracaV apelaunein yuchV nosoushV outoi katagelaston eulabeian enosoun

9 kai gar ei mhden autouV taracwdeV efobei knwdalwn parodoiV kai erpetwn surigmoiV eksesobhmenoi diwllunto entromoi kai ton mhdamoqen feukton aera prosidein arnoumenoi

10 deilon gar idiw ponhria marturi katadikazomenh aei de proseilhfen ta calepa sunecomenh th suneidhsei

11 ouqen gar estin foboV ei mh prodosia twn apo logismou bohqhmatwn

12 endoqen de ousa httwn h prosdokia pleiona logizetai thn agnoian thV parecoushV thn basanon aitiaV

13 oi de thn adunaton ontwV nukta kai ex adunatou adou mucwn epelqousan ton auton upnon koimwmenoi

14 ta men terasin hlaunonto fantasmatwn ta de thV yuchV pareluonto prodosia aifnidioV gar autoiV kai aprosdokhtoV foboV epecuqh

15 eiq outwV oV dh pot oun hn ekei katapiptwn efroureito eiV thn asidhron eirkthn katakleisqeiV

16 ei te gar gewrgoV hn tiV h poimhn h twn kat erhmian ergathV mocqwn prolhmfqeiV thn dusalukton emenen anagkhn mia gar alusei skotouV panteV edeqhsan

17 ei te pneuma surizon h peri amfilafeiV kladouV ornewn hcoV eumelhV h ruqmoV udatoV poreuomenou bia h ktupoV aphnhV katarriptomenwn petrwn

18 h skirtwntwn zwwn dromoV aqewrhtoV h wruomenwn aphnestatwn qhriwn fwnh h antanaklwmenh ek koilothtoV orewn hcw pareluen autouV ekfobounta

19 oloV gar o kosmoV lamprw katelampeto fwti kai anempodistoiV suneiceto ergoiV

20 monoiV de ekeinoiV epetetato bareia nux eikwn tou mellontoV autouV diadecesqai skotouV eautoiV de hsan baruteroi skotouV

 

18

1 toiV de osioiV sou megiston hn fwV wn fwnhn men akouonteV morfhn de ouc orwnteV oti men ou kakeinoi epeponqeisan emakarizon

2 oti d ou blaptousin prohdikhmenoi hucaristoun kai tou dienecqhnai carin edeonto

3 anq wn puriflegh stulon odhgon men agnwstou odoiporiaV hlion de ablabh filotimou xeniteiaV paresceV

4 axioi men gar ekeinoi sterhqhnai fwtoV kai fulakisqhnai skotei oi katakleistouV fulaxanteV touV uiouV sou di wn hmellen to afqarton nomou fwV tw aiwni didosqai

5 bouleusamenouV d autouV ta twn osiwn apokteinai nhpia kai enoV ekteqentoV teknou kai swqentoV eiV elegcon to autwn afeilw plhqoV teknwn kai omoqumadon apwlesaV en udati sfodrw

6 ekeinh h nux proegnwsqh patrasin hmwn ina asfalwV eidoteV oiV episteusan orkoiV epeuqumhswsin

7 prosedecqh upo laou sou swthria men dikaiwn ecqrwn de apwleia

8 w gar etimwrhsw touV upenantiouV toutw hmaV proskalesamenoV edoxasaV

9 krufh gar equsiazon osioi paideV agaqwn kai ton thV qeiothtoV nomon en omonoia dieqento twn autwn omoiwV kai agaqwn kai kindunwn metalhmyesqai touV agiouV paterwn hdh proanamelponteV ainouV

10 anthcei d asumfwnoV ecqrwn h boh kai oiktra diefereto fwnh qrhnoumenwn paidwn

11 omoia de dikh douloV ama despoth kolasqeiV kai dhmothV basilei ta auta pascwn

12 omoqumadon de panteV en eni onomati qanatou nekrouV eicon anariqmhtouV oude gar proV to qayai oi zwnteV hsan ikanoi epei proV mian rophn h entimotera genesiV autwn diefqarto

13 panta gar apistounteV dia taV farmakeiaV epi tw twn prwtotokwn oleqrw wmologhsan qeou uion laon einai

14 hsucou gar sighV periecoushV ta panta kai nuktoV en idiw tacei mesazoushV

15 o pantodunamoV sou logoV ap ouranwn ek qronwn basileiwn apotomoV polemisthV eiV meson thV oleqriaV hlato ghV xifoV oxu thn anupokriton epitaghn sou ferwn

16 kai staV eplhrwsen ta panta qanatou kai ouranou men hpteto bebhkei d epi ghV

17 tote paracrhma fantasiai men oneirwn deinwn exetaraxan autouV foboi de epesthsan adokhtoi

18 kai alloV allach rifeiV hmiqnhtoV di hn eqnhskon aitian enefanizen

19 oi gar oneiroi qorubhsanteV autouV touto proemhnusan ina mh agnoounteV di o kakwV pascousin apolwntai

20 hyato de kai dikaiwn peira qanatou kai qrausiV en erhmw egeneto plhqouV all ouk epi polu emeinen h orgh

21 speusaV gar anhr amemptoV proemachsen to thV idiaV leitourgiaV oplon proseuchn kai qumiamatoV exilasmon komisaV antesth tw qumw kai peraV epeqhke th sumfora deiknuV oti soV estin qerapwn

22 enikhsen de ton colon ouk iscui tou swmatoV ouc oplwn energeia alla logw ton kolazonta upetaxen orkouV paterwn kai diaqhkaV upomnhsaV

23 swrhdon gar hdh peptwkotwn ep allhlwn nekrwn metaxu staV anekoye thn orghn kai diescisen thn proV touV zwntaV odon

24 epi gar podhrouV endumatoV hn oloV o kosmoV kai paterwn doxai epi tetrasticou liqwn glufhV kai megalwsunh sou epi diadhmatoV kefalhV autou

25 toutoiV eixen o oleqreuwn tauta de efobhqh hn gar monh h peira thV orghV ikanh

 

19

1 toiV de asebesin mecri telouV anelehmwn qumoV epesth prohdei gar autwn kai ta mellonta

2 oti autoi epitreyanteV tou apienai kai meta spoudhV propemyanteV autouV diwxousin metamelhqenteV

3 eti gar en cersin econteV ta penqh kai prosoduromenoi tafoiV nekrwn eteron epespasanto logismon anoiaV kai ouV iketeuonteV exebalon toutouV wV fugadaV ediwkon

4 eilken gar autouV h axia epi touto to peraV anagkh kai twn sumbebhkotwn amnhstian enebalen ina thn leipousan taiV basanoiV prosanaplhrwswsin kolasin

5 kai o men laoV sou paradoxon odoiporian peirash ekeinoi de xenon eurwsi qanaton

6 olh gar h ktisiV en idiw genei palin anwqen dietupouto uphretousa taiV saiV epitagaiV ina oi soi paideV fulacqwsin ablabeiV

7 h thn parembolhn skiazousa nefelh ek de proufestwtoV udatoV xhraV anadusiV ghV eqewrhqh ex eruqraV qalasshV odoV anempodistoV kai clohforon pedion ek kludwnoV biaiou

8 di ou paneqnei dihlqon oi th sh skepazomenoi ceiri qewrhsanteV qaumasta terata

9 wV gar ippoi enemhqhsan kai wV amnoi dieskirthsan ainounteV se kurie ton rusamenon autouV

10 ememnhnto gar eti twn en th paroikia autwn pwV anti men genesewV zwwn exhgagen h gh sknipa anti de enudrwn exhreuxato o potamoV plhqoV batracwn

11 ef usterw de eidon kai genesin nean ornewn ote epiqumia proacqenteV hthsanto edesmata trufhV

12 eiV gar paramuqian ek qalasshV anebh autoiV ortugomhtra

13 kai ai timwriai toiV amartwloiV ephlqon ouk aneu twn progegonotwn tekmhriwn th bia twn keraunwn dikaiwV gar epascon taiV idiaiV autwn ponhriaiV kai gar calepwteran misoxenian epethdeusan

14 oi men gar touV agnoountaV ouk edeconto parontaV outoi de euergetaV xenouV edoulounto

15 kai ou monon all h tiV episkoph estai autwn epei apecqwV prosedeconto touV allotriouV

16 oi de meta eortasmatwn eisdexamenoi touV hdh twn autwn meteschkotaV dikaiwn deinoiV ekakwsan ponoiV

17 eplhghsan de kai aorasia wsper ekeinoi epi taiV tou dikaiou quraiV ote acanei periblhqenteV skotei ekastoV twn eautou qurwn thn diodon ezhtei

18 di eautwn gar ta stoiceia meqarmozomena wsper en yalthriw fqoggoi tou ruqmou to onoma diallassousin pantote menonta hcw oper estin eikasai ek thV twn gegonotwn oyewV akribwV

19 cersaia gar eiV enudra meteballeto kai nhkta metebainen epi ghV

20 pur iscuen en udati thV idiaV dunamewV kai udwr thV sbestikhV fusewV epelanqaneto

21 flogeV anapalin eufqartwn zwwn ouk emaranan sarkaV emperipatountwn oude thkton krustalloeideV euthkton genoV ambrosiaV trofhV

22 kata panta gar kurie emegalunaV ton laon sou kai edoxasaV kai ouc upereideV en panti kairw kai topw paristamenoV

 


 

Septuagint_Index            Next: Wisdom of the Son of Sirach