BASILEIWN A

1

1 anqrwpoV hn ex Armaqaim Sifa ex orouV Efraim kai onoma autw Elkana uioV Ieremehl uiou Hliou uiou Qoke en Nasib Efraim

2 kai toutw duo gunaikeV onoma th mia Anna kai onoma th deutera Fennana kai hn th Fennana paidia kai th Anna ouk hn paidion

3 kai anebainen o anqrwpoV ex hmerwn eiV hmeraV ek polewV autou ex Armaqaim proskunein kai quein tw kuriw qew sabawq eiV Shlw kai ekei Hli kai oi duo uioi autou Ofni kai FineeV iereiV tou kuriou

4 kai egenhqh hmera kai equsen Elkana kai edwken th Fennana gunaiki autou kai toiV uioiV authV kai taiV qugatrasin authV meridaV

5 kai th Anna edwken merida mian oti ouk hn auth paidion plhn oti thn Annan hgapa Elkana uper tauthn kai kurioV apekleisen ta peri thn mhtran authV

6 oti ouk edwken auth kurioV paidion kata thn qliyin authV kai kata thn aqumian thV qliyewV authV kai hqumei dia touto oti sunekleisen kurioV ta peri thn mhtran authV tou mh dounai auth paidion

7 outwV epoiei eniauton kat eniauton en tw anabainein authn eiV oikon kuriou kai hqumei kai eklaien kai ouk hsqien

8 kai eipen auth Elkana o anhr authV Anna kai eipen autw idou egw kurie kai eipen auth ti estin soi oti klaieiV kai ina ti ouk esqieiV kai ina ti tuptei se h kardia sou ouk agaqoV egw soi uper deka tekna

9 kai anesth Anna meta to fagein autouV en Shlw kai katesth enwpion kuriou kai Hli o iereuV ekaqhto epi tou difrou epi twn fliwn naou kuriou

10 kai auth katwdunoV yuch kai proshuxato proV kurion kai klaiousa eklausen

11 kai huxato euchn kuriw legousa Adwnai kurie elwai sabawq ean epiblepwn epibleyhV epi thn tapeinwsin thV doulhV sou kai mnhsqhV mou kai dwV th doulh sou sperma andrwn kai dwsw auton enwpion sou doton ewV hmeraV qanatou autou kai oinon kai mequsma ou pietai kai sidhroV ouk anabhsetai epi thn kefalhn autou

12 kai egenhqh ote eplhqunen proseucomenh enwpion kuriou kai Hli o iereuV efulaxen to stoma authV

13 kai auth elalei en th kardia authV kai ta ceilh authV ekineito kai fwnh authV ouk hkoueto kai elogisato authn Hli eiV mequousan

14 kai eipen auth to paidarion Hli ewV pote mequsqhsh perielou ton oinon sou kai poreuou ek proswpou kuriou

15 kai apekriqh Anna kai eipen ouci kurie gunh h sklhra hmera egw eimi kai oinon kai mequsma ou pepwka kai ekcew thn yuchn mou enwpion kuriou

16 mh dwV thn doulhn sou eiV qugatera loimhn oti ek plhqouV adolesciaV mou ektetaka ewV nun

17 kai apekriqh Hli kai eipen auth poreuou eiV eirhnhn o qeoV Israhl dwh soi pan aithma sou o hthsw par autou

18 kai eipen euren h doulh sou carin en ofqalmoiV sou kai eporeuqh h gunh eiV thn odon authV kai eishlqen eiV to kataluma authV kai efagen meta tou androV authV kai epien kai to proswpon authV ou sunepesen eti

19 kai orqrizousin to prwi kai proskunousin tw kuriw kai poreuontai thn odon autwn kai eishlqen Elkana eiV ton oikon autou Armaqaim kai egnw thn Annan gunaika autou kai emnhsqh authV kurioV

20 kai sunelaben kai egenhqh tw kairw twn hmerwn kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou Samouhl kai eipen oti para kuriou qeou sabawq hthsamhn auton

21 kai anebh o anqrwpoV Elkana kai paV o oikoV autou qusai en Shlwm thn qusian twn hmerwn kai taV eucaV autou kai pasaV taV dekataV thV ghV autou

22 kai Anna ouk anebh met autou oti eipen tw andri authV ewV tou anabhnai to paidarion ean apogalaktisw auto kai ofqhsetai tw proswpw kuriou kai kaqhsetai ekei ewV aiwnoV

23 kai eipen auth Elkana o anhr authV poiei to agaqon en ofqalmoiV sou kaqou ewV an apogalaktishV auto alla sthsai kurioV to exelqon ek tou stomatoV sou kai ekaqisen h gunh kai eqhlasen ton uion authV ewV an apogalaktish auton

24 kai anebh met autou eiV Shlwm en moscw trietizonti kai artoiV kai oifi semidalewV kai nebel oinou kai eishlqen eiV oikon kuriou en Shlwm kai to paidarion met autwn

25 kai proshgagon enwpion kuriou kai esfaxen o pathr autou thn qusian hn epoiei ex hmerwn eiV hmeraV tw kuriw kai proshgagen to paidarion kai esfaxen ton moscon kai proshgagen Anna h mhthr tou paidariou proV Hli

26 kai eipen en emoi kurie zh h yuch sou egw h gunh h katastasa enwpion sou en tw proseuxasqai proV kurion

27 uper tou paidariou toutou proshuxamhn kai edwken moi kurioV to aithma mou o hthsamhn par autou

28 kagw kicrw auton tw kuriw pasaV taV hmeraV aV zh autoV crhsin tw kuriw

 

2

1 kai eipen esterewqh h kardia mou en kuriw uywqh keraV mou en qew mou eplatunqh epi ecqrouV to stoma mou eufranqhn en swthria sou

2 oti ouk estin agioV wV kurioV kai ouk estin dikaioV wV o qeoV hmwn ouk estin agioV plhn sou

3 mh kaucasqe kai mh laleite uyhla mh exelqatw megalorrhmosunh ek tou stomatoV umwn oti qeoV gnwsewn kurioV kai qeoV etoimazwn epithdeumata autou

4 toxon dunatwn hsqenhsen kai asqenounteV periezwsanto dunamin

5 plhreiV artwn hlattwqhsan kai oi peinwnteV parhkan ghn oti steira eteken epta kai h pollh en teknoiV hsqenhsen

6 kurioV qanatoi kai zwogonei katagei eiV adou kai anagei

7 kurioV ptwcizei kai ploutizei tapeinoi kai anuyoi

8 anista apo ghV penhta kai apo kopriaV egeirei ptwcon kaqisai meta dunastwn lawn kai qronon doxhV kataklhronomwn autoiV

9 didouV euchn tw eucomenw kai euloghsen eth dikaiou oti ouk en iscui dunatoV anhr

10 kurioV asqenh poihsei antidikon autou kurioV agioV mh kaucasqw o fronimoV en th fronhsei autou kai mh kaucasqw o dunatoV en th dunamei autou kai mh kaucasqw o plousioV en tw ploutw autou all h en toutw kaucasqw o kaucwmenoV suniein kai ginwskein ton kurion kai poiein krima kai dikaiosunhn en mesw thV ghV kurioV anebh eiV ouranouV kai ebronthsen autoV krinei akra ghV kai didwsin iscun toiV basileusin hmwn kai uywsei keraV cristou autou

11 kai katelipon auton ekei enwpion kuriou kai aphlqon eiV Armaqaim kai to paidarion hn leitourgwn tw proswpw kuriou enwpion Hli tou ierewV

12 kai oi uioi Hli tou ierewV uioi loimoi ouk eidoteV ton kurion

13 kai to dikaiwma tou ierewV para tou laou pantoV tou quontoV kai hrceto to paidarion tou ierewV wV an hyhqh to kreaV kai kreagra triodouV en th ceiri autou

14 kai epataxen authn eiV ton lebhta ton megan h eiV to calkion h eiV thn kuqran pan o ean anebh en th kreagra elambanen eautw o iereuV kata tade epoioun panti Israhl toiV ercomenoiV qusai kuriw en Shlwm

15 kai prin qumiaqhnai to stear hrceto to paidarion tou ierewV kai elegen tw andri tw quonti doV kreaV opthsai tw ierei kai ou mh labw para sou efqon ek tou lebhtoV

16 kai elegen o anhr o quwn qumiaqhtw prwton wV kaqhkei to stear kai labe seautw ek pantwn wn epiqumei h yuch sou kai eipen ouci oti nun dwseiV kai ean mh lhmyomai krataiwV

17 kai hn h amartia twn paidariwn enwpion kuriou megalh sfodra oti hqetoun thn qusian kuriou

18 kai Samouhl hn leitourgwn enwpion kuriou paidarion periezwsmenon efoud bar

19 kai diploida mikran epoihsen autw h mhthr autou kai aneferen autw ex hmerwn eiV hmeraV en tw anabainein authn meta tou androV authV qusai thn qusian twn hmerwn

20 kai euloghsen Hli ton Elkana kai thn gunaika autou legwn apoteisai soi kurioV sperma ek thV gunaikoV tauthV anti tou creouV ou ecrhsaV tw kuriw kai aphlqen o anqrwpoV eiV ton topon autou

21 kai epeskeyato kurioV thn Annan kai eteken eti treiV uiouV kai duo qugateraV kai emegalunqh to paidarion Samouhl enwpion kuriou

22 kai Hli presbuthV sfodra kai hkousen a epoioun oi uioi autou toiV uioiV Israhl

23 kai eipen autoiV ina ti poieite kata to rhma touto o egw akouw ek stomatoV pantoV tou laou kuriou

24 mh tekna oti ouk agaqh h akoh hn egw akouw mh poieite outwV oti ouk agaqai ai akoai aV egw akouw tou mh douleuein laon qew

25 ean amartanwn amarth anhr eiV andra kai proseuxontai uper autou proV kurion kai ean tw kuriw amarth tiV proseuxetai uper autou kai ouk hkouon thV fwnhV tou patroV autwn oti boulomenoV ebouleto kurioV diafqeirai autouV

26 kai to paidarion Samouhl eporeueto kai emegaluneto kai agaqon kai meta kuriou kai meta anqrwpwn

27 kai hlqen anqrwpoV qeou proV Hli kai eipen tade legei kurioV apokalufqeiV apekalufqhn proV oikon patroV sou ontwn autwn en gh Aiguptw doulwn tw oikw Faraw

28 kai exelexamhn ton oikon tou patroV sou ek pantwn twn skhptrwn Israhl emoi ierateuein kai anabainein epi qusiasthrion mou kai qumian qumiama kai airein efoud kai edwka tw oikw tou patroV sou ta panta tou puroV uiwn Israhl eiV brwsin

29 kai ina ti epebleyaV epi to qumiama mou kai eiV thn qusian mou anaidei ofqalmw kai edoxasaV touV uiouV sou uper eme eneulogeisqai aparchV pashV qusiaV Israhl emprosqen mou

30 dia touto tade eipen kurioV o qeoV Israhl eipa o oikoV sou kai o oikoV tou patroV sou dieleusetai enwpion mou ewV aiwnoV kai nun fhsin kurioV mhdamwV emoi oti all h touV doxazontaV me doxasw kai o exouqenwn me atimwqhsetai

31 idou hmerai ercontai kai exoleqreusw to sperma sou kai to sperma oikou patroV sou

32 kai ouk estai sou presbuthV en oikw mou pasaV taV hmeraV

33 kai andra ouk exoleqreusw soi apo tou qusiasthriou mou eklipein touV ofqalmouV autou kai katarrein thn yuchn autou kai paV perisseuwn oikou sou pesountai en romfaia andrwn

34 kai touto soi to shmeion o hxei epi touV duo uiouV sou toutouV Ofni kai FineeV en hmera mia apoqanountai amfoteroi

35 kai anasthsw emautw ierea piston oV panta ta en th kardia mou kai ta en th yuch mou poihsei kai oikodomhsw autw oikon piston kai dieleusetai enwpion cristou mou pasaV taV hmeraV

36 kai estai o perisseuwn en oikw sou hxei proskunein autw obolou arguriou legwn pararriyon me epi mian twn ierateiwn sou fagein arton

 

3

1 kai to paidarion Samouhl hn leitourgwn tw kuriw enwpion Hli tou ierewV kai rhma kuriou hn timion en taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn orasiV diastellousa

2 kai egeneto en th hmera ekeinh kai Hli ekaqeuden en tw topw autou kai oi ofqalmoi autou hrxanto barunesqai kai ouk hdunato blepein

3 kai o lucnoV tou qeou prin episkeuasqhnai kai Samouhl ekaqeuden en tw naw ou h kibwtoV tou qeou

4 kai ekalesen kurioV Samouhl Samouhl kai eipen idou egw

5 kai edramen proV Hli kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai eipen ou keklhka se anastrefe kaqeude kai anestreyen kai ekaqeuden

6 kai proseqeto kurioV kai ekalesen Samouhl Samouhl kai eporeuqh proV Hli to deuteron kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai eipen ou keklhka se anastrefe kaqeude

7 kai Samouhl prin h gnwnai qeon kai apokalufqhnai autw rhma kuriou

8 kai proseqeto kurioV kalesai Samouhl en tritw kai anesth kai eporeuqh proV Hli kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai esofisato Hli oti kurioV keklhken to paidarion

9 kai eipen anastrefe kaqeude teknon kai estai ean kalesh se kai ereiV lalei kurie oti akouei o douloV sou kai eporeuqh Samouhl kai ekoimhqh en tw topw autou

10 kai hlqen kurioV kai katesth kai ekalesen auton wV apax kai apax kai eipen Samouhl lalei oti akouei o douloV sou

11 kai eipen kurioV proV Samouhl idou egw poiw ta rhmata mou en Israhl wste pantoV akouontoV auta hchsei amfotera ta wta autou

12 en th hmera ekeinh epegerw epi Hli panta osa elalhsa eiV ton oikon autou arxomai kai epitelesw

13 kai anhggelka autw oti ekdikw egw ton oikon autou ewV aiwnoV en adikiaiV uiwn autou oti kakologounteV qeon uioi autou kai ouk enouqetei autouV kai oud outwV

14 wmosa tw oikw Hli ei exilasqhsetai adikia oikou Hli en qumiamati kai en qusiaiV ewV aiwnoV

15 kai koimatai Samouhl ewV prwi kai wrqrisen to prwi kai hnoixen taV quraV oikou kuriou kai Samouhl efobhqh apaggeilai thn orasin tw Hli

16 kai eipen Hli proV Samouhl Samouhl teknon kai eipen idou egw

17 kai eipen ti to rhma to lalhqen proV se mh dh kruyhV ap emou tade poihsai soi o qeoV kai tade prosqeih ean kruyhV ap emou rhma ek pantwn twn logwn twn lalhqentwn soi en toiV wsin sou

18 kai aphggeilen Samouhl pantaV touV logouV kai ouk ekruyen ap autou kai eipen Hli kurioV autoV to agaqon enwpion autou poihsei

19 kai emegalunqh Samouhl kai hn kurioV met autou kai ouk epesen apo pantwn twn logwn autou epi thn ghn

20 kai egnwsan paV Israhl apo Dan kai ewV Bhrsabee oti pistoV Samouhl eiV profhthn tw kuriw

21 kai proseqeto kurioV dhlwqhnai en Shlwm oti apekalufqh kurioV proV Samouhl kai episteuqh Samouhl profhthV genesqai tw kuriw eiV panta Israhl ap akrwn thV ghV kai ewV akrwn kai Hli presbuthV sfodra kai oi uioi autou poreuomenoi eporeuonto kai ponhra h odoV autwn enwpion kuriou

 

4

1 kai egenhqh en taiV hmeraiV ekeinaiV kai sunaqroizontai allofuloi eiV polemon epi Israhl kai exhlqen Israhl eiV apanthsin autoiV eiV polemon kai paremballousin epi Abenezer kai oi allofuloi paremballousin en Afek

2 kai paratassontai oi allofuloi eiV polemon epi Israhl kai eklinen o polemoV kai eptaisen anhr Israhl enwpion allofulwn kai eplhghsan en th parataxei en agrw tessareV ciliadeV andrwn

3 kai hlqen o laoV eiV thn parembolhn kai eipan oi presbuteroi Israhl kata ti eptaisen hmaV kurioV shmeron enwpion allofulwn labwmen thn kibwton tou qeou hmwn ek Shlwm kai exelqetw en mesw hmwn kai swsei hmaV ek ceiroV ecqrwn hmwn

4 kai apesteilen o laoV eiV Shlwm kai airousin ekeiqen thn kibwton kuriou kaqhmenou ceroubim kai amfoteroi oi uioi Hli meta thV kibwtou Ofni kai FineeV

5 kai egenhqh wV hlqen kibwtoV kuriou eiV thn parembolhn kai anekraxen paV Israhl fwnh megalh kai hchsen h gh

6 kai hkousan oi allofuloi thV kraughV kai eipon oi allofuloi tiV h kraugh h megalh auth en parembolh twn Ebraiwn kai egnwsan oti kibwtoV kuriou hkei eiV thn parembolhn

7 kai efobhqhsan oi allofuloi kai eipon outoi oi qeoi hkasin proV autouV eiV thn parembolhn ouai hmin exelou hmaV kurie shmeron oti ou gegonen toiauth ecqeV kai trithn

8 ouai hmin tiV exeleitai hmaV ek ceiroV twn qewn twn sterewn toutwn outoi oi qeoi oi pataxanteV thn Aigupton en pash plhgh kai en th erhmw

9 krataiousqe kai ginesqe eiV andraV allofuloi mhpote douleushte toiV EbraioiV kaqwV edouleusan hmin kai esesqe eiV andraV kai polemhsate autouV

10 kai epolemhsan autouV kai ptaiei anhr Israhl kai efugen ekastoV eiV skhnwma autou kai egeneto plhgh megalh sfodra kai epesan ex Israhl triakonta ciliadeV tagmatwn

11 kai kibwtoV qeou elhmfqh kai amfoteroi uioi Hli apeqanon Ofni kai FineeV

12 kai edramen anhr IeminaioV ek thV parataxewV kai hlqen eiV Shlwm en th hmera ekeinh kai ta imatia autou dierrhgota kai gh epi thV kefalhV autou

13 kai hlqen kai idou Hli ekaqhto epi tou difrou para thn pulhn skopeuwn thn odon oti hn h kardia autou exesthkuia peri thV kibwtou tou qeou kai o anqrwpoV eishlqen eiV thn polin apaggeilai kai anebohsen h poliV

14 kai hkousen Hli thn fwnhn thV bohV kai eipen tiV h boh thV fwnhV tauthV kai o anqrwpoV speusaV eishlqen kai aphggeilen tw Hli

15 kai Hli uioV enenhkonta etwn kai oi ofqalmoi autou epanesthsan kai ouk eblepen kai eipen Hli toiV andrasin toiV periesthkosin autw tiV h fwnh tou hcouV toutou

16 kai o anhr speusaV proshlqen proV Hli kai eipen autw egw eimi o hkwn ek thV parembolhV kagw pefeuga ek thV parataxewV shmeron kai eipen ti to gegonoV rhma teknon

17 kai apekriqh to paidarion kai eipen pefeugen anhr Israhl ek proswpou allofulwn kai egeneto plhgh megalh en tw law kai amfoteroi oi uioi sou teqnhkasin kai h kibwtoV tou qeou elhmfqh

18 kai egeneto wV emnhsqh thV kibwtou tou qeou kai epesen apo tou difrou opisqiwV ecomenoV thV pulhV kai sunetribh o nwtoV autou kai apeqanen oti presbuthV o anqrwpoV kai baruV kai autoV ekrinen ton Israhl eikosi eth

19 kai numfh autou gunh FineeV suneilhfuia tou tekein kai hkousen thn aggelian oti elhmfqh h kibwtoV tou qeou kai oti teqnhken o penqeroV authV kai o anhr authV kai wklasen kai eteken oti epestrafhsan ep authn wdineV authV

20 kai en tw kairw authV apoqnhskei kai eipon auth ai gunaikeV ai paresthkuiai auth mh fobou oti uion tetokaV kai ouk apekriqh kai ouk enohsen h kardia authV

21 kai ekalesen to paidarion Ouai barcabwq uper thV kibwtou tou qeou kai uper tou penqerou authV kai uper tou androV authV

22 kai eipan apwkistai doxa Israhl en tw lhmfqhnai thn kibwton kuriou

 

5

1 kai allofuloi elabon thn kibwton tou qeou kai eishnegkan authn ex Abennezer eiV Azwton

2 kai elabon allofuloi thn kibwton kuriou kai eishnegkan authn eiV oikon Dagwn kai paresthsan authn para Dagwn

3 kai wrqrisan oi Azwtioi kai eishlqon eiV oikon Dagwn kai eidon kai idou Dagwn peptwkwV epi proswpon autou enwpion kibwtou tou qeou kai hgeiran ton Dagwn kai katesthsan eiV ton topon autou kai ebarunqh ceir kuriou epi touV AzwtiouV kai ebasanisen autouV kai epataxen autouV eiV taV edraV autwn thn Azwton kai ta oria authV

4 kai egeneto ote wrqrisan to prwi kai idou Dagwn peptwkwV epi proswpon autou enwpion kibwtou diaqhkhV kuriou kai h kefalh Dagwn kai amfotera ta icnh ceirwn autou afhrhmena epi ta emprosqia amafeq ekaston kai amfoteroi oi karpoi twn ceirwn autou peptwkoteV epi to proquron plhn h raciV Dagwn upeleifqh

5 dia touto ouk epibainousin oi iereiV Dagwn kai paV o eisporeuomenoV eiV oikon Dagwn epi baqmon oikou Dagwn en Azwtw ewV thV hmeraV tauthV oti uperbainonteV uperbainousin

6 kai ebarunqh ceir kuriou epi Azwton kai ephgagen autoiV kai exezesen autoiV eiV taV nauV kai meson thV cwraV authV anefuhsan mueV kai egeneto sugcusiV qanatou megalh en th polei

7 kai eidon oi andreV Azwtou oti outwV kai legousin oti ou kaqhsetai kibwtoV tou qeou Israhl meq hmwn oti sklhra ceir autou ef hmaV kai epi Dagwn qeon hmwn

8 kai apostellousin kai sunagousin touV satrapaV twn allofulwn proV autouV kai legousin ti poihswmen kibwtw qeou Israhl kai legousin oi Geqqaioi metelqetw kibwtoV tou qeou proV hmaV kai methlqen kibwtoV tou qeou eiV Geqqa

9 kai egenhqh meta to metelqein authn kai ginetai ceir kuriou en th polei taracoV megaV sfodra kai epataxen touV andraV thV polewV apo mikrou ewV megalou kai epataxen autouV eiV taV edraV autwn kai epoihsan eautoiV oi Geqqaioi edraV

10 kai exapostellousin thn kibwton tou qeou eiV Askalwna kai egenhqh wV eishlqen kibwtoV qeou eiV Askalwna kai ebohsan oi Askalwnitai legonteV ti apestreyate proV hmaV thn kibwton tou qeou Israhl qanatwsai hmaV kai ton laon hmwn

11 kai exapostellousin kai sunagousin touV satrapaV twn allofulwn kai eipon exaposteilate thn kibwton tou qeou Israhl kai kaqisatw eiV ton topon authV kai ou mh qanatwsh hmaV kai ton laon hmwn oti egenhqh sugcusiV qanatou en olh th polei bareia sfodra wV eishlqen kibwtoV qeou Israhl ekei

12 kai oi zwnteV kai ouk apoqanonteV eplhghsan eiV taV edraV kai anebh h kraugh thV polewV eiV ton ouranon

 

6

1 kai hn h kibwtoV en agrw twn allofulwn epta mhnaV kai exezesen h gh autwn muaV

2 kai kalousin allofuloi touV iereiV kai touV manteiV kai touV epaoidouV autwn legonteV ti poihswmen th kibwtw kuriou gnwrisate hmin en tini aposteloumen authn eiV ton topon authV

3 kai eipan ei exapestellete umeiV thn kibwton diaqhkhV kuriou qeou Israhl mh dh exaposteilhte authn kenhn alla apodidonteV apodote auth thV basanou kai tote iaqhsesqe kai exilasqhsetai umin mh ouk aposth h ceir autou af umwn

4 kai legousin ti to thV basanou apodwsomen auth kai eipan kat ariqmon twn satrapwn twn allofulwn pente edraV crusaV oti ptaisma en umin kai toiV arcousin umwn kai tw law

5 kai muV crusouV omoiwma twn muwn umwn twn diafqeirontwn thn ghn kai dwsete tw kuriw doxan opwV koufish thn ceira autou af umwn kai apo twn qewn umwn kai apo thV ghV umwn

6 kai ina ti barunete taV kardiaV umwn wV ebarunen AiguptoV kai Faraw thn kardian autwn ouci ote enepaixen autoiV exapesteilan autouV kai aphlqon

7 kai nun labete kai poihsate amaxan kainhn kai duo boaV prwtotokousaV aneu twn teknwn kai zeuxate taV boaV en th amaxh kai apagagete ta tekna apo opisqen autwn eiV oikon

8 kai lhmyesqe thn kibwton kai qhsete authn epi thn amaxan kai ta skeuh ta crusa apodwsete auth thV basanou kai qhsete en qemati bersecqan ek merouV authV kai exaposteleite authn kai apelasate authn kai apeleusetai

9 kai oyesqe ei eiV odon oriwn authV poreusetai kata BaiqsamuV autoV pepoihken hmin thn kakian tauthn thn megalhn kai ean mh kai gnwsomeqa oti ou ceir autou hptai hmwn alla sumptwma touto gegonen hmin

10 kai epoihsan oi allofuloi outwV kai elabon duo boaV prwtotokousaV kai ezeuxan autaV en th amaxh kai ta tekna autwn apekwlusan eiV oikon

11 kai eqento thn kibwton epi thn amaxan kai to qema ergab kai touV muV touV crusouV

12 kai kateuqunan ai boeV en th odw eiV odon BaiqsamuV en tribw eni eporeuonto kai ekopiwn kai ou meqistanto dexia oude aristera kai oi satrapai twn allofulwn eporeuonto opisw authV ewV oriwn BaiqsamuV

13 kai oi en BaiqsamuV eqerizon qerismon purwn en koiladi kai hran ofqalmouV autwn kai eidon kibwton kuriou kai hufranqhsan eiV apanthsin authV

14 kai h amaxa eishlqen eiV agron Wshe ton en BaiqsamuV kai esthsan ekei par auth liqon megan kai scizousin ta xula thV amaxhV kai taV boaV anhnegkan eiV olokautwsin tw kuriw

15 kai oi Leuitai anhnegkan thn kibwton tou kuriou kai to qema ergab met authV kai ta ep authV skeuh ta crusa kai eqento epi tou liqou tou megalou kai oi andreV BaiqsamuV anhnegkan olokautwseiV kai qusiaV en th hmera ekeinh tw kuriw

16 kai oi pente satrapai twn allofulwn ewrwn kai anestreyan eiV Askalwna th hmera ekeinh

17 kai autai ai edrai ai crusai aV apedwkan oi allofuloi thV basanou tw kuriw thV Azwtou mian thV GazhV mian thV AskalwnoV mian thV Geq mian thV Akkarwn mian

18 kai muV oi crusoi kat ariqmon paswn polewn twn allofulwn twn pente satrapwn ek polewV esterewmenhV kai ewV kwmhV tou Ferezaiou kai ewV liqou tou megalou ou epeqhkan ep autou thn kibwton diaqhkhV kuriou tou en agrw Wshe tou Baiqsamusitou

19 kai ouk hsmenisan oi uioi Ieconiou en toiV andrasin BaiqsamuV oti eidan kibwton kuriou kai epataxen en autoiV ebdomhkonta andraV kai penthkonta ciliadaV andrwn kai epenqhsen o laoV oti epataxen kurioV en tw law plhghn megalhn sfodra

20 kai eipan oi andreV oi ek BaiqsamuV tiV dunhsetai dielqein enwpion kuriou tou agiou toutou kai proV tina anabhsetai kibwtoV kuriou af hmwn

21 kai apostellousin aggelouV proV touV katoikountaV Kariaqiarim legonteV apestrofasin allofuloi thn kibwton kuriou katabhte kai anagagete authn proV eautouV

 

7

1 kai ercontai oi andreV Kariaqiarim kai anagousin thn kibwton diaqhkhV kuriou kai eisagousin authn eiV oikon Aminadab ton en tw bounw kai ton Eleazar uion autou hgiasan fulassein thn kibwton diaqhkhV kuriou

2 kai egenhqh af hV hmeraV hn h kibwtoV en Kariaqiarim eplhqunan ai hmerai kai egenonto eikosi eth kai epebleyen paV oikoV Israhl opisw kuriou

3 kai eipen Samouhl proV panta oikon Israhl legwn ei en olh kardia umwn umeiV epistrefete proV kurion perielete touV qeouV touV allotriouV ek mesou umwn kai ta alsh kai etoimasate taV kardiaV umwn proV kurion kai douleusate autw monw kai exeleitai umaV ek ceiroV allofulwn

4 kai perieilon oi uioi Israhl taV Baalim kai ta alsh Astarwq kai edouleusan kuriw monw

5 kai eipen Samouhl aqroisate panta Israhl eiV Masshfaq kai proseuxomai peri umwn proV kurion

6 kai sunhcqhsan eiV Masshfaq kai udreuontai udwr kai execean enwpion kuriou epi thn ghn kai enhsteusan en th hmera ekeinh kai eipan hmarthkamen enwpion kuriou kai edikazen Samouhl touV uiouV Israhl eiV Masshfaq

7 kai hkousan oi allofuloi oti sunhqroisqhsan panteV oi uioi Israhl eiV Masshfaq kai anebhsan satrapai allofulwn epi Israhl kai akouousin oi uioi Israhl kai efobhqhsan apo proswpou allofulwn

8 kai eipan oi uioi Israhl proV Samouhl mh parasiwphshV af hmwn tou mh boan proV kurion qeon sou kai swsei hmaV ek ceiroV allofulwn

9 kai elaben Samouhl arna galaqhnon ena kai anhnegken auton olokautwsin sun panti tw law tw kuriw kai ebohsen Samouhl proV kurion peri Israhl kai ephkousen autou kurioV

10 kai hn Samouhl anaferwn thn olokautwsin kai allofuloi proshgon eiV polemon epi Israhl kai ebronthsen kurioV en fwnh megalh en th hmera ekeinh epi touV allofulouV kai sunecuqhsan kai eptaisan enwpion Israhl

11 kai exhlqan andreV Israhl ek Masshfaq kai katediwxan touV allofulouV kai epataxan autouV ewV upokatw tou Baiqcor

12 kai elaben Samouhl liqon ena kai esthsen auton ana meson Masshfaq kai ana meson thV palaiaV kai ekalesen to onoma autou Abenezer liqoV tou bohqou kai eipen ewV entauqa ebohqhsen hmin kurioV

13 kai etapeinwsen kurioV touV allofulouV kai ou proseqento eti proselqein eiV orion Israhl kai egenhqh ceir kuriou epi touV allofulouV pasaV taV hmeraV tou Samouhl

14 kai apedoqhsan ai poleiV aV elabon oi allofuloi para twn uiwn Israhl kai apedwkan autaV tw Israhl apo AskalwnoV ewV Azob kai to orion Israhl afeilanto ek ceiroV allofulwn kai hn eirhnh ana meson Israhl kai ana meson tou Amorraiou

15 kai edikazen Samouhl ton Israhl pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

16 kai eporeueto kat eniauton eniauton kai ekuklou Baiqhl kai thn Galgala kai thn Masshfaq kai edikazen ton Israhl en pasi toiV hgiasmenoiV toutoiV

17 h de apostrofh autou eiV Armaqaim oti ekei hn o oikoV autou kai edikazen ekei ton Israhl kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw

 

8

1 kai egeneto wV eghrasen Samouhl kai katesthsen touV uiouV autou dikastaV tw Israhl

2 kai tauta ta onomata twn uiwn autou prwtotokoV Iwhl kai onoma tou deuterou Abia dikastai en Bhrsabee

3 kai ouk eporeuqhsan oi uioi autou en odw autou kai exeklinan opisw thV sunteleiaV kai elambanon dwra kai exeklinon dikaiwmata

4 kai sunaqroizontai andreV Israhl kai paraginontai eiV Armaqaim proV Samouhl

5 kai eipan autw idou su geghrakaV kai oi uioi sou ou poreuontai en th odw sou kai nun katasthson ef hmaV basilea dikazein hmaV kaqa kai ta loipa eqnh

6 kai hn ponhron to rhma en ofqalmoiV Samouhl wV eipan doV hmin basilea dikazein hmaV kai proshuxato Samouhl proV kurion

7 kai eipen kurioV proV Samouhl akoue thV fwnhV tou laou kaqa an lalhswsin soi oti ou se exouqenhkasin all h eme exoudenwkasin tou mh basileuein ep autwn

8 kata panta ta poihmata a epoihsan moi af hV hmeraV anhgagon autouV ex Aiguptou ewV thV hmeraV tauthV kai egkatelipon me kai edouleuon qeoiV eteroiV outwV autoi poiousin kai soi

9 kai nun akoue thV fwnhV autwn plhn oti diamarturomenoV diamarturh autoiV kai apaggeleiV autoiV to dikaiwma tou basilewV oV basileusei ep autouV

10 kai eipen Samouhl pan to rhma kuriou proV ton laon touV aitountaV par autou basilea

11 kai eipen touto estai to dikaiwma tou basilewV oV basileusei ef umaV touV uiouV umwn lhmyetai kai qhsetai autouV en armasin autou kai ippeusin autou kai protrecontaV twn armatwn autou

12 kai qesqai autouV eautw ciliarcouV kai ekatontarcouV kai qerizein qerismon autou kai trugan trughton autou kai poiein skeuh polemika autou kai skeuh armatwn autou

13 kai taV qugateraV umwn lhmyetai eiV mureyouV kai eiV mageirissaV kai eiV pessousaV

14 kai touV agrouV umwn kai touV ampelwnaV umwn kai touV elaiwnaV umwn touV agaqouV lhmyetai kai dwsei toiV douloiV autou

15 kai ta spermata umwn kai touV ampelwnaV umwn apodekatwsei kai dwsei toiV eunoucoiV autou kai toiV douloiV autou

16 kai touV doulouV umwn kai taV doulaV umwn kai ta boukolia umwn ta agaqa kai touV onouV umwn lhmyetai kai apodekatwsei eiV ta erga autou

17 kai ta poimnia umwn apodekatwsei kai umeiV esesqe autw douloi

18 kai bohsesqe en th hmera ekeinh ek proswpou basilewV umwn ou exelexasqe eautoiV kai ouk epakousetai kurioV umwn en taiV hmeraiV ekeinaiV oti umeiV exelexasqe eautoiV basilea

19 kai ouk hbouleto o laoV akousai tou Samouhl kai eipan autw ouci all h basileuV estai ef hmaV

20 kai esomeqa kai hmeiV kata panta ta eqnh kai dikasei hmaV basileuV hmwn kai exeleusetai emprosqen hmwn kai polemhsei ton polemon hmwn

21 kai hkousen Samouhl pantaV touV logouV tou laou kai elalhsen autouV eiV ta wta kuriou

22 kai eipen kurioV proV Samouhl akoue thV fwnhV autwn kai basileuson autoiV basilea kai eipen Samouhl proV andraV Israhl apotrecetw ekastoV eiV thn polin autou

 

9

1 kai hn anhr ex uiwn Beniamin kai onoma autw KiV uioV Abihl uiou Sared uiou Bacir uiou Afek uiou androV Ieminaiou anhr dunatoV

2 kai toutw uioV kai onoma autw Saoul eumegeqhV anhr agaqoV kai ouk hn en uioiV Israhl agaqoV uper auton uper wmian kai epanw uyhloV uper pasan thn ghn

3 kai apwlonto ai onoi KiV patroV Saoul kai eipen KiV proV Saoul ton uion autou labe meta seautou en twn paidariwn kai anasthte kai poreuqhte kai zhthsate taV onouV

4 kai dihlqon di orouV Efraim kai dihlqon dia thV ghV Selca kai ouc euron kai dihlqon dia thV ghV Easakem kai ouk hn kai dihlqon dia thV ghV Iakim kai ouc euron

5 autwn elqontwn eiV thn Sif kai Saoul eipen tw paidariw autou tw met autou deuro kai anastreywmen mh aneiV o pathr mou taV onouV frontizh peri hmwn

6 kai eipen autw to paidarion idou dh anqrwpoV tou qeou en th polei tauth kai o anqrwpoV endoxoV pan o ean lalhsh paraginomenon parestai kai nun poreuqwmen opwV apaggeilh hmin thn odon hmwn ef hn eporeuqhmen ep authn

7 kai eipen Saoul tw paidariw autou tw met autou kai idou poreusomeqa kai ti oisomen tw anqrwpw tou qeou oti oi artoi ekleloipasin ek twn aggeiwn hmwn kai pleion ouk estin meq hmwn eisenegkein tw anqrwpw tou qeou to uparcon hmin

8 kai proseqeto to paidarion apokriqhnai tw Saoul kai eipen idou eurhtai en th ceiri mou tetarton siklou arguriou kai dwseiV tw anqrwpw tou qeou kai apaggelei hmin thn odon hmwn

9 kai emprosqen en Israhl tade elegen ekastoV en tw poreuesqai eperwtan ton qeon deuro poreuqwmen proV ton bleponta oti ton profhthn ekalei o laoV emprosqen o blepwn

10 kai eipen Saoul proV to paidarion autou agaqon to rhma deuro kai poreuqwmen kai eporeuqhsan eiV thn polin ou hn ekei o anqrwpoV tou qeou

11 autwn anabainontwn thn anabasin thV polewV kai autoi euriskousin ta korasia exelhluqota udreusasqai udwr kai legousin autaiV ei estin entauqa o blepwn

12 kai apekriqh ta korasia autoiV kai legousin autoiV estin idou kata proswpon umwn nun dia thn hmeran hkei eiV thn polin oti qusia shmeron tw law en Bama

13 wV an eiselqhte thn polin outwV eurhsete auton en th polei prin anabhnai auton eiV Bama tou fagein oti ou mh fagh o laoV ewV tou eiselqein auton oti outoV eulogei thn qusian kai meta tauta esqiousin oi xenoi kai nun anabhte oti dia thn hmeran eurhsete auton

14 kai anabainousin thn polin autwn eisporeuomenwn eiV meson thV polewV kai idou Samouhl exhlqen eiV apanthsin autwn tou anabhnai eiV Bama

15 kai kurioV apekaluyen to wtion Samouhl hmera mia emprosqen tou elqein proV auton Saoul legwn

16 wV o kairoV aurion apostelw proV se andra ek ghV Beniamin kai criseiV auton eiV arconta epi ton laon mou Israhl kai swsei ton laon mou ek ceiroV allofulwn oti epebleya epi thn tapeinwsin tou laou mou oti hlqen boh autwn proV me

17 kai Samouhl eiden ton Saoul kai kurioV apekriqh autw idou o anqrwpoV on eipa soi outoV arxei en tw law mou

18 kai proshgagen Saoul proV Samouhl eiV meson thV polewV kai eipen apaggeilon dh poioV o oikoV tou blepontoV

19 kai apekriqh Samouhl tw Saoul kai eipen egw eimi autoV anabhqi emprosqen mou eiV Bama kai fage met emou shmeron kai exapostelw se prwi kai panta ta en th kardia sou apaggelw soi

20 kai peri twn onwn sou twn apolwluiwn shmeron tritaiwn mh qhV thn kardian sou autaiV oti eurhntai kai tini ta wraia tou Israhl ou soi kai tw oikw tou patroV sou

21 kai apekriqh Saoul kai eipen ouci androV uioV Ieminaiou egw eimi tou mikrou skhptrou fulhV Israhl kai thV fulhV thV elacisthV ex olou skhptrou Beniamin kai ina ti elalhsaV proV eme kata to rhma touto

22 kai elaben Samouhl ton Saoul kai to paidarion autou kai eishgagen autouV eiV to kataluma kai eqeto autoiV topon en prwtoiV twn keklhmenwn wsei ebdomhkonta andrwn

23 kai eipen Samouhl tw mageirw doV moi thn merida hn edwka soi hn eipa soi qeinai authn para soi

24 kai uywsen o mageiroV thn kwlean kai pareqhken authn enwpion Saoul kai eipen Samouhl tw Saoul idou upoleimma paraqeV auto enwpion sou kai fage oti eiV marturion teqeitai soi para touV allouV apoknize kai efagen Saoul meta Samouhl en th hmera ekeinh

25 kai katebh ek thV Bama en th polei kai diestrwsan tw Saoul epi tw dwmati

26 kai ekoimhqh kai egeneto wV anebainen o orqroV kai ekalesen Samouhl ton Saoul epi tw dwmati legwn anasta kai exapostelw se kai anesth Saoul kai exhlqen autoV kai Samouhl ewV exw

27 autwn katabainontwn eiV meroV thV polewV kai Samouhl eipen tw Saoul eipon tw neaniskw kai dielqetw emprosqen hmwn kai su sthqi wV shmeron kai akouson rhma qeou

 

10

1 kai elaben Samouhl ton fakon tou elaiou kai epeceen epi thn kefalhn autou kai efilhsen auton kai eipen autw ouci kecriken se kurioV eiV arconta epi ton laon autou epi Israhl kai su arxeiV en law kuriou kai su swseiV auton ek ceiroV ecqrwn autou kukloqen kai touto soi to shmeion oti ecrisen se kurioV epi klhronomian autou eiV arconta

2 wV an apelqhV shmeron ap emou kai eurhseiV duo andraV proV toiV tafoiV Rachl en tw oriw Beniamin allomenouV megala kai erousin soi eurhntai ai onoi aV eporeuqhte zhtein kai idou o pathr sou apotetinaktai to rhma twn onwn kai edayileusato di umaV legwn ti poihsw uper tou uiou mou

3 kai apeleusei ekeiqen kai epekeina hxeiV ewV thV druoV Qabwr kai eurhseiV ekei treiV andraV anabainontaV proV ton qeon eiV Baiqhl ena aironta tria aigidia kai ena aironta tria aggeia artwn kai ena aironta askon oinou

4 kai erwthsousin se ta eiV eirhnhn kai dwsousin soi duo aparcaV artwn kai lhmyh ek thV ceiroV autwn

5 kai meta tauta eiseleush eiV ton bounon tou qeou ou estin ekei to anasthma twn allofulwn ekei Nasib o allofuloV kai estai wV an eiselqhte ekei eiV thn polin kai apanthseiV corw profhtwn katabainontwn ek thV Bama kai emprosqen autwn nabla kai tumpanon kai auloV kai kinura kai autoi profhteuonteV

6 kai efaleitai epi se pneuma kuriou kai profhteuseiV met autwn kai strafhsh eiV andra allon

7 kai estai otan hxei ta shmeia tauta epi se poiei panta osa ean eurh h ceir sou oti qeoV meta sou

8 kai katabhsh emprosqen thV Galgala kai idou katabainw proV se anenegkein olokautwsin kai qusiaV eirhnikaV epta hmeraV dialeiyeiV ewV tou elqein me proV se kai gnwrisw soi a poihseiV

9 kai egenhqh wste epistrafhnai tw wmw autou apelqein apo Samouhl metestreyen autw o qeoV kardian allhn kai hlqen panta ta shmeia en th hmera ekeinh

10 kai ercetai ekeiqen eiV ton bounon kai idou coroV profhtwn ex enantiaV autou kai hlato ep auton pneuma qeou kai eprofhteusen en mesw autwn

11 kai egenhqhsan panteV oi eidoteV auton ecqeV kai trithn kai eidon kai idou autoV en mesw twn profhtwn kai eipen o laoV ekastoV proV ton plhsion autou ti touto to gegonoV tw uiw KiV h kai Saoul en profhtaiV

12 kai apekriqh tiV autwn kai eipen kai tiV pathr autou dia touto egenhqh eiV parabolhn h kai Saoul en profhtaiV

13 kai sunetelesen profhteuwn kai ercetai eiV ton bounon

14 kai eipen o oikeioV autou proV auton kai proV to paidarion autou pou eporeuqhte kai eipan zhtein taV onouV kai eidamen oti ouk eisin kai eishlqomen proV Samouhl

15 kai eipen o oikeioV proV Saoul apaggeilon dh moi ti eipen soi Samouhl

16 kai eipen Saoul proV ton oikeion autou aphggeilen apaggellwn moi oti eurhntai ai onoi to de rhma thV basileiaV ouk aphggeilen autw

17 kai parhggeilen Samouhl panti tw law proV kurion eiV Masshfa

18 kai eipen proV uiouV Israhl tade eipen kurioV o qeoV Israhl legwn egw anhgagon touV uiouV Israhl ex Aiguptou kai exeilamhn umaV ek ceiroV Faraw basilewV Aiguptou kai ek paswn twn basileiwn twn qlibouswn umaV

19 kai umeiV shmeron exouqenhkate ton qeon oV autoV estin umwn swthr ek pantwn twn kakwn umwn kai qliyewn umwn kai eipate ouci all h oti basilea sthseiV ef hmwn kai nun katasthte enwpion kuriou kata ta skhptra umwn kai kata taV fulaV umwn

20 kai proshgagen Samouhl panta ta skhptra Israhl kai kataklhroutai skhptron Beniamin

21 kai prosagei skhptron Beniamin eiV fulaV kai kataklhroutai fulh Mattari kai prosagousin thn fulhn Mattari eiV andraV kai kataklhroutai Saoul uioV KiV kai ezhtei auton kai ouc eurisketo

22 kai ephrwthsen Samouhl eti en kuriw ei ercetai o anhr entauqa kai eipen kurioV idou autoV kekruptai en toiV skeuesin

23 kai edramen kai lambanei auton ekeiqen kai katesthsen en mesw tou laou kai uywqh uper panta ton laon uper wmian kai epanw

24 kai eipen Samouhl proV panta ton laon ei eorakate on eklelektai eautw kurioV oti ouk estin autw omoioV en pasin umin kai egnwsan paV o laoV kai eipan zhtw o basileuV

25 kai eipen Samouhl proV ton laon to dikaiwma tou basilewV kai egrayen en bibliw kai eqhken enwpion kuriou kai exapesteilen Samouhl panta ton laon kai aphlqen ekastoV eiV ton topon autou

26 kai Saoul aphlqen eiV ton oikon autou eiV Gabaa kai eporeuqhsan uioi dunamewn wn hyato kurioV kardiaV autwn meta Saoul

27 kai uioi loimoi eipan ti swsei hmaV outoV kai htimasan auton kai ouk hnegkan autw dwra

 

11

1 kai egenhqh wV meta mhna kai anebh NaaV o AmmanithV kai paremballei epi IabiV Galaad kai eipon panteV oi andreV IabiV proV NaaV ton Ammanithn diaqou hmin diaqhkhn kai douleusomen soi

2 kai eipen proV autouV NaaV o AmmanithV en tauth diaqhsomai umin diaqhkhn en tw exoruxai umwn panta ofqalmon dexion kai qhsomai oneidoV epi Israhl

3 kai legousin autw oi andreV IabiV aneV hmin epta hmeraV kai aposteloumen aggelouV eiV pan orion Israhl ean mh h o swzwn hmaV exeleusomeqa proV umaV

4 kai ercontai oi aggeloi eiV Gabaa proV Saoul kai lalousin touV logouV eiV ta wta tou laou kai hran paV o laoV thn fwnhn autwn kai eklausan

5 kai idou Saoul hrceto meta to prwi ex agrou kai eipen Saoul ti oti klaiei o laoV kai dihgountai autw ta rhmata twn uiwn IabiV

6 kai efhlato pneuma kuriou epi Saoul wV hkousen ta rhmata tauta kai equmwqh ep autouV orgh autou sfodra

7 kai elaben duo boaV kai emelisen autaV kai apesteilen eiV pan orion Israhl en ceiri aggelwn legwn oV ouk estin ekporeuomenoV opisw Saoul kai opisw Samouhl kata tade poihsousin toiV bousin autou kai ephlqen ekstasiV kuriou epi ton laon Israhl kai ebohsan wV anhr eiV

8 kai episkeptetai autouV Abiezek en Bama pan andra Israhl exakosiaV ciliadaV kai andraV Iouda ebdomhkonta ciliadaV

9 kai eipen toiV aggeloiV toiV ercomenoiV tade ereite toiV andrasin IabiV aurion umin h swthria diaqermanantoV tou hliou kai hlqon oi aggeloi eiV thn polin kai apaggellousin toiV andrasin IabiV kai eufranqhsan

10 kai eipan oi andreV IabiV proV NaaV ton Ammanithn aurion exeleusomeqa proV umaV kai poihsete hmin to agaqon enwpion umwn

11 kai egenhqh meta thn aurion kai eqeto Saoul ton laon eiV treiV arcaV kai eisporeuontai meson thV parembolhV en fulakh th prwinh kai etupton touV uiouV Ammwn ewV dieqermanqh h hmera kai egenhqhsan oi upoleleimmenoi diesparhsan kai ouc upeleifqhsan en autoiV duo kata to auto

12 kai eipen o laoV proV Samouhl tiV o eipaV oti Saoul ou basileusei hmwn paradoV touV andraV kai qanatwsomen autouV

13 kai eipen Saoul ouk apoqaneitai oudeiV en th hmera tauth oti shmeron kurioV epoihsen swthrian en Israhl

14 kai eipen Samouhl proV ton laon legwn poreuqwmen eiV Galgala kai egkainiswmen ekei thn basileian

15 kai eporeuqh paV o laoV eiV Galgala kai ecrisen Samouhl ekei ton Saoul eiV basilea enwpion kuriou en GalgaloiV kai equsen ekei qusiaV kai eirhnikaV enwpion kuriou kai eufranqh Samouhl kai paV Israhl wste lian

 

12

1 kai eipen Samouhl proV panta andra Israhl idou hkousa fwnhV umwn eiV panta osa eipate moi kai ebasileusa ef umaV basilea

2 kai nun idou o basileuV diaporeuetai enwpion umwn kagw geghraka kai kaqhsomai kai oi uioi mou idou en umin kagw idou dielhluqa enwpion umwn ek neothtoV mou kai ewV thV hmeraV tauthV

3 idou egw apokriqhte kat emou enwpion kuriou kai enwpion cristou autou moscon tinoV eilhfa h onon tinoV eilhfa h tina katedunasteusa umwn h tina exepiesa h ek ceiroV tinoV eilhfa exilasma kai upodhma apokriqhte kat emou kai apodwsw umin

4 kai eipan proV Samouhl ouk hdikhsaV hmaV kai ou katedunasteusaV kai ouk eqlasaV hmaV kai ouk eilhfaV ek ceiroV oudenoV ouden

5 kai eipen Samouhl proV ton laon martuV kurioV en umin kai martuV cristoV autou shmeron en tauth th hmera oti ouc eurhkate en ceiri mou ouqen kai eipan martuV

6 kai eipen Samouhl proV ton laon legwn martuV kurioV o poihsaV ton Mwushn kai ton Aarwn o anagagwn touV pateraV hmwn ex Aiguptou

7 kai nun katasthte kai dikasw umaV enwpion kuriou kai apaggelw umin thn pasan dikaiosunhn kuriou a epoihsen en umin kai en toiV patrasin umwn

8 wV eishlqen Iakwb kai oi uioi autou eiV Aigupton kai etapeinwsen autouV AiguptoV kai ebohsan oi patereV hmwn proV kurion kai apesteilen kurioV ton Mwushn kai ton Aarwn kai exhgagen touV pateraV hmwn ex Aiguptou kai katwkisen autouV en tw topw toutw

9 kai epelaqonto kuriou tou qeou autwn kai apedoto autouV eiV ceiraV Sisara arcistrathgou Iabin basilewV Aswr kai eiV ceiraV allofulwn kai eiV ceiraV basilewV Mwab kai epolemhsan en autoiV

10 kai ebohsan proV kurion kai elegon hmartomen oti egkatelipomen ton kurion kai edouleusamen toiV Baalim kai toiV alsesin kai nun exelou hmaV ek ceiroV ecqrwn hmwn kai douleusomen soi

11 kai apesteilen kurioV ton Ierobaal kai ton Barak kai ton Iefqae kai ton Samouhl kai exeilato umaV ek ceiroV ecqrwn umwn twn kukloqen kai katwkeite pepoiqoteV

12 kai eidete oti NaaV basileuV uiwn Ammwn hlqen ef umaV kai eipate ouci all h oti basileuV basileusei ef hmwn kai kurioV o qeoV hmwn basileuV hmwn

13 kai nun idou o basileuV on exelexasqe kai idou dedwken kurioV ef umaV basilea

14 ean fobhqhte ton kurion kai douleushte autw kai akoushte thV fwnhV autou kai mh erishte tw stomati kuriou kai hte kai umeiV kai o basileuV o basileuwn ef umwn opisw kuriou poreuomenoi

15 ean de mh akoushte thV fwnhV kuriou kai erishte tw stomati kuriou kai estai ceir kuriou epi umaV kai epi ton basilea umwn

16 kai nun katasthte kai idete to rhma to mega touto o o kurioV poihsei en ofqalmoiV umwn

17 ouci qerismoV purwn shmeron epikalesomai kurion kai dwsei fwnaV kai ueton kai gnwte kai idete oti h kakia umwn megalh hn epoihsate enwpion kuriou aithsanteV eautoiV basilea

18 kai epekalesato Samouhl ton kurion kai edwken kurioV fwnaV kai ueton en th hmera ekeinh kai efobhqhsan paV o laoV ton kurion sfodra kai ton Samouhl

19 kai eipan paV o laoV proV Samouhl proseuxai uper twn doulwn sou proV kurion qeon sou kai ou mh apoqanwmen oti prosteqeikamen proV pasaV taV amartiaV hmwn kakian aithsanteV eautoiV basilea

20 kai eipen Samouhl proV ton laon mh fobeisqe umeiV pepoihkate thn pasan kakian tauthn plhn mh ekklinhte apo opisqen kuriou kai douleusate tw kuriw en olh kardia umwn

21 kai mh parabhte opisw twn mhqen ontwn oi ou peranousin ouqen kai oi ouk exelountai oti ouqen eisin

22 oti ouk apwsetai kurioV ton laon autou dia to onoma autou to mega oti epieikewV kurioV proselabeto umaV autw eiV laon

23 kai emoi mhdamwV tou amartein tw kuriw anienai tou proseucesqai peri umwn kai douleusw tw kuriw kai deixw umin thn odon thn agaqhn kai thn euqeian

24 plhn fobeisqe ton kurion kai douleusate autw en alhqeia kai en olh kardia umwn oti eidete a emegalunen meq umwn

25 kai ean kakia kakopoihshte kai umeiV kai o basileuV umwn prosteqhsesqe

 

13

1 kai eklegetai Saoul eautw treiV ciliadaV andrwn ek twn andrwn Israhl kai hsan meta Saoul discilioi en MacemaV kai en tw orei Baiqhl cilioi hsan meta Iwnaqan en Gabee tou Beniamin kai to kataloipon tou laou exapesteilen ekaston eiV to skhnwma autou

2 kai epataxen Iwnaqan ton Nasib ton allofulon ton en tw bounw kai akouousin oi allofuloi kai Saoul salpiggi salpizei eiV pasan thn ghn legwn hqethkasin oi douloi

3 kai paV Israhl hkousen legontwn pepaiken Saoul ton Nasib ton allofulon kai hscunqhsan Israhl en toiV allofuloiV kai anebohsan o laoV opisw Saoul en GalgaloiV

4 kai oi allofuloi sunagontai eiV polemon epi Israhl kai anabainousin epi Israhl triakonta ciliadeV armatwn kai ex ciliadeV ippewn kai laoV wV h ammoV h para thn qalassan tw plhqei kai anabainousin kai paremballousin en MacemaV ex enantiaV Baiqwn kata notou

5 kai anhr Israhl eiden oti stenwV autw mh prosagein auton kai ekrubh o laoV en toiV sphlaioiV kai en taiV mandraiV kai en taiV petraiV kai en toiV boqroiV kai en toiV lakkoiV

6 kai oi diabainonteV diebhsan ton Iordanhn eiV ghn Gad kai Galaad kai Saoul eti hn en GalgaloiV kai paV o laoV exesth opisw autou

7 kai dielipen epta hmeraV tw marturiw wV eipen Samouhl kai ou paregeneto Samouhl eiV Galgala kai diesparh o laoV autou ap autou

8 kai eipen Saoul prosagagete opwV poihsw olokautwsin kai eirhnikaV kai anhnegken thn olokautwsin

9 kai egeneto wV sunetelesen anaferwn thn olokautwsin kai Samouhl paraginetai kai exhlqen Saoul eiV apanthsin autw euloghsai auton

10 kai eipen Samouhl ti pepoihkaV kai eipen Saoul oti eidon wV diesparh o laoV ap emou kai su ou paregenou wV dietaxw en tw marturiw twn hmerwn kai oi allofuloi sunhcqhsan eiV MacemaV

11 kai eipa nun katabhsontai oi allofuloi proV me eiV Galgala kai tou proswpou tou kuriou ouk edehqhn kai enekrateusamhn kai anhnegka thn olokautwsin

12 kai eipen Samouhl proV Saoul memataiwtai soi oti ouk efulaxaV thn entolhn mou hn eneteilato soi kurioV wV nun htoimasen kurioV thn basileian sou ewV aiwnoV epi Israhl

13 kai nun h basileia sou ou sthsetai kai zhthsei kurioV eautw anqrwpon kata thn kardian autou kai enteleitai kurioV autw eiV arconta epi ton laon autou oti ouk efulaxaV osa eneteilato soi kurioV

14 kai anesth Samouhl kai aphlqen ek Galgalwn eiV odon autou kai to kataleimma tou laou anebh opisw Saoul eiV apanthsin opisw tou laou tou polemistou autwn paragenomenwn ek Galgalwn eiV Gabaa Beniamin kai epeskeyato Saoul ton laon ton eureqenta met autou wV exakosiouV andraV

15 kai Saoul kai Iwnaqan uioV autou kai o laoV oi eureqenteV met autwn ekaqisan en Gabee Beniamin kai eklaion kai oi allofuloi parembeblhkeisan eiV MacemaV

16 kai exhlqen diafqeirwn ex agrou allofulwn trisin arcaiV h arch h mia epiblepousa odon Gofera epi ghn Swgal

17 kai h mia arch epiblepousa odon Baiqwrwn kai h arch h mia epiblepousa odon Gabee thn eiskuptousan epi Gai thn Sabin

18 kai tektwn sidhrou ouc eurisketo en pash gh Israhl oti eipon oi allofuloi mh poihswsin oi Ebraioi romfaian kai doru

19 kai katebainon paV Israhl eiV ghn allofulwn calkeuein ekastoV to qeristron autou kai to skeuoV autou kai ekastoV thn axinhn autou kai to drepanon autou

20 kai hn o trughtoV etoimoV tou qerizein ta de skeuh hn treiV sikloi eiV ton odonta kai th axinh kai tw drepanw upostasiV hn h auth

21 kai egenhqh en taiV hmeraiV tou polemou MacemaV kai ouc eureqh romfaia kai doru en ceiri pantoV tou laou tou meta Saoul kai meta Iwnaqan kai eureqh tw Saoul kai tw Iwnaqan uiw autou

22 kai exhlqen ex upostasewV twn allofulwn thn en tw peran MacemaV

 

14

1 kai ginetai hmera kai eipen Iwnaqan uioV Saoul tw paidariw tw aironti ta skeuh autou deuro kai diabwmen eiV messab twn allofulwn thn en tw peran ekeinw kai tw patri autou ouk aphggeilen

2 kai Saoul ekaqhto ep akrou tou bounou upo thn roan thn en Magdwn kai hsan met autou wV exakosioi andreV

3 kai Acia uioV Acitwb adelfou Iwcabhd uiou FineeV uiou Hli iereuV tou qeou en Shlwm airwn efoud kai o laoV ouk hdei oti peporeutai Iwnaqan

4 kai ana meson thV diabasewV ou ezhtei Iwnaqan diabhnai eiV thn upostasin twn allofulwn kai akrwthrion petraV enqen kai akrwthrion petraV enqen onoma tw eni BazeV kai onoma tw allw Senna

5 h odoV h mia apo borra ercomenw MacmaV kai h odoV h allh apo notou ercomenw Gabee

6 kai eipen Iwnaqan proV to paidarion to airon ta skeuh autou deuro diabwmen eiV messab twn aperitmhtwn toutwn ei ti poihsai hmin kurioV oti ouk estin tw kuriw sunecomenon swzein en polloiV h en oligoiV

7 kai eipen autw o airwn ta skeuh autou poiei pan o ean h kardia sou ekklinh idou egw meta sou wV h kardia sou kardia mou

8 kai eipen Iwnaqan idou hmeiV diabainomen proV touV andraV kai katakulisqhsomeqa proV autouV

9 ean tade eipwsin proV hmaV aposthte ekei ewV an apaggeilwmen umin kai sthsomeqa ef eautoiV kai ou mh anabwmen ep autouV

10 kai ean tade eipwsin proV hmaV anabhte proV hmaV kai anabhsomeqa oti paradedwken autouV kurioV eiV taV ceiraV hmwn touto hmin to shmeion

11 kai eishlqon amfoteroi eiV messab twn allofulwn kai legousin oi allofuloi idou oi Ebraioi ekporeuontai ek twn trwglwn autwn ou ekrubhsan ekei

12 kai apekriqhsan oi andreV messab proV Iwnaqan kai proV ton aironta ta skeuh autou kai legousin anabhte proV hmaV kai gnwrioumen umin rhma kai eipen Iwnaqan proV ton aironta ta skeuh autou anabhqi opisw mou oti paredwken autouV kurioV eiV ceiraV Israhl

13 kai anebh Iwnaqan epi taV ceiraV autou kai epi touV podaV autou kai o airwn ta skeuh autou met autou kai epebleyan kata proswpon Iwnaqan kai epataxen autouV kai o airwn ta skeuh autou epedidou opisw autou

14 kai egenhqh h plhgh h prwth hn epataxen Iwnaqan kai o airwn ta skeuh autou wV eikosi andreV en bolisi kai en petroboloiV kai en koclaxin tou pediou

15 kai egenhqh ekstasiV en th parembolh kai en agrw kai paV o laoV oi en messab kai oi diafqeironteV exesthsan kai autoi ouk hqelon poiein kai eqambhsen h gh kai egenhqh ekstasiV para kuriou

16 kai eidon oi skopoi tou Saoul en Gabee Beniamin kai idou h parembolh tetaragmenh enqen kai enqen

17 kai eipen Saoul tw law tw met autou episkeyasqe dh kai idete tiV peporeutai ex umwn kai epeskeyanto kai idou ouc eurisketo Iwnaqan kai o airwn ta skeuh autou

18 kai eipen Saoul tw Acia prosagage to efoud oti autoV hren to efoud en th hmera ekeinh enwpion Israhl

19 kai egenhqh wV elalei Saoul proV ton ierea kai o hcoV en th parembolh twn allofulwn eporeueto poreuomenoV kai eplhqunen kai eipen Saoul proV ton ierea sunagage taV ceiraV sou

20 kai anebohsen Saoul kai paV o laoV o met autou kai ercontai ewV tou polemou kai idou egeneto romfaia androV epi ton plhsion autou sugcusiV megalh sfodra

21 kai oi douloi oi onteV ecqeV kai trithn hmeran meta twn allofulwn oi anabanteV eiV thn parembolhn epestrafhsan kai autoi einai meta Israhl twn meta Saoul kai Iwnaqan

22 kai paV Israhl oi kruptomenoi en tw orei Efraim kai hkousan oti pefeugasin oi allofuloi kai sunaptousin kai autoi opisw autwn eiV polemon

23 kai eswsen kurioV en th hmera ekeinh ton Israhl kai o polemoV dihlqen thn Baiqwn kai paV o laoV hn meta Saoul wV deka ciliadeV andrwn kai hn o polemoV diesparmenoV eiV olhn thn polin en tw orei Efraim

24 kai Saoul hgnohsen agnoian megalhn en th hmera ekeinh kai aratai tw law legwn epikataratoV o anqrwpoV oV fagetai arton ewV esperaV kai ekdikhsw ton ecqron mou kai ouk egeusato paV o laoV artou

25 kai pasa h gh hrista kai iaar drumoV hn melisswnoV kata proswpon tou agrou

26 kai eishlqen o laoV eiV ton melisswna kai idou eporeueto lalwn kai idou ouk hn epistrefwn thn ceira autou eiV to stoma autou oti efobhqh o laoV ton orkon kuriou

27 kai Iwnaqan ouk akhkoei en tw orkizein ton patera autou ton laon kai exeteinen to akron tou skhptrou autou tou en th ceiri autou kai ebayen auto eiV to khrion tou melitoV kai epestreyen thn ceira autou eiV to stoma autou kai anebleyan oi ofqalmoi autou

28 kai apekriqh eiV ek tou laou kai eipen orkisaV wrkisen o pathr sou ton laon legwn epikataratoV o anqrwpoV oV fagetai arton shmeron kai exeluqh o laoV

29 kai egnw Iwnaqan kai eipen aphllacen o pathr mou thn ghn ide dh oti eidon oi ofqalmoi mou oti egeusamhn bracu tou melitoV toutou

30 all oti ei efagen esqwn o laoV shmeron twn skulwn twn ecqrwn autwn wn euren oti nun an meizwn hn h plhgh en toiV allofuloiV

31 kai epataxen en th hmera ekeinh ek twn allofulwn en MacemaV kai ekopiasen o laoV sfodra

32 kai ekliqh o laoV eiV ta skula kai elaben o laoV poimnia kai boukolia kai tekna bown kai esfaxen epi thn ghn kai hsqien o laoV sun tw aimati

33 kai aphggelh tw Saoul legonteV hmarthken o laoV tw kuriw fagwn sun tw aimati kai eipen Saoul en Geqqem kulisate moi liqon entauqa megan

34 kai eipen Saoul diasparhte en tw law kai eipate autoiV prosagagein entauqa ekastoV ton moscon autou kai ekastoV to probaton autou kai sfazetw epi toutou kai ou mh amarthte tw kuriw tou esqiein sun tw aimati kai proshgen paV o laoV ekastoV to en th ceiri autou kai esfazon ekei

35 kai wkodomhsen ekei Saoul qusiasthrion tw kuriw touto hrxato Saoul oikodomhsai qusiasthrion tw kuriw

36 kai eipen Saoul katabwmen opisw twn allofulwn thn nukta kai diarpaswmen en autoiV ewV diafaush h hmera kai mh upolipwmen en autoiV andra kai eipan pan to agaqon enwpion sou poiei kai eipen o iereuV proselqwmen entauqa proV ton qeon

37 kai ephrwthsen Saoul ton qeon ei katabw opisw twn allofulwn ei paradwseiV autouV eiV ceiraV Israhl kai ouk apekriqh autw en th hmera ekeinh

38 kai eipen Saoul prosagagete entauqa pasaV taV gwniaV tou Israhl kai gnwte kai idete en tini gegonen h amartia auth shmeron

39 oti zh kurioV o swsaV ton Israhl oti ean apokriqh kata Iwnaqan tou uiou mou qanatw apoqaneitai kai ouk hn o apokrinomenoV ek pantoV tou laou

40 kai eipen panti Israhl umeiV esesqe eiV douleian kai egw kai Iwnaqan o uioV mou esomeqa eiV douleian kai eipen o laoV proV Saoul to agaqon enwpion sou poiei

41 kai eipen Saoul kurie o qeoV Israhl ti oti ouk apekriqhV tw doulw sou shmeron ei en emoi h en Iwnaqan tw uiw mou h adikia kurie o qeoV Israhl doV dhlouV kai ean tade eiphV en tw law sou Israhl doV dh osiothta kai klhroutai Iwnaqan kai Saoul kai o laoV exhlqen

42 kai eipen Saoul balete ana meson emou kai ana meson Iwnaqan tou uiou mou on an kataklhrwshtai kurioV apoqanetw kai eipen o laoV proV Saoul ouk estin to rhma touto kai katekrathsen Saoul tou laou kai ballousin ana meson autou kai ana meson Iwnaqan tou uiou autou kai kataklhroutai Iwnaqan

43 kai eipen Saoul proV Iwnaqan apaggeilon moi ti pepoihkaV kai aphggeilen autw Iwnaqan kai eipen geusamenoV egeusamhn en akrw tw skhptrw tw en th ceiri mou bracu meli idou egw apoqnhskw

44 kai eipen autw Saoul tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti qanatw apoqanh shmeron

45 kai eipen o laoV proV Saoul ei shmeron qanatwqhsetai o poihsaV thn swthrian thn megalhn tauthn en Israhl zh kurioV ei peseitai thV tricoV thV kefalhV autou epi thn ghn oti o laoV tou qeou epoihsen thn hmeran tauthn kai proshuxato o laoV peri Iwnaqan en th hmera ekeinh kai ouk apeqanen

46 kai anebh Saoul apo opisqen twn allofulwn kai oi allofuloi aphlqon eiV ton topon autwn

47 kai Saoul kataklhroutai ergon epi Israhl kai epolemei kuklw pantaV touV ecqrouV autou eiV ton Mwab kai eiV touV uiouV Ammwn kai eiV touV uiouV Edwm kai eiV ton Baiqewr kai eiV basilea Souba kai eiV touV allofulouV ou an estrafh eswzeto

48 kai epoihsen dunamin kai epataxen ton Amalhk kai exeilato ton Israhl ek ceiroV twn katapatountwn auton

49 kai hsan uioi Saoul Iwnaqan kai Iessiou kai Melcisa kai onomata twn duo qugaterwn autou onoma th prwtotokw Merob kai onoma th deutera Melcol

50 kai onoma th gunaiki autou Acinoom qugathr AcimaaV kai onoma tw arcistrathgw Abennhr uioV Nhr uiou oikeiou Saoul

51 kai KiV pathr Saoul kai Nhr pathr Abennhr uioV Iamin uiou Abihl

52 kai hn o polemoV krataioV epi touV allofulouV pasaV taV hmeraV Saoul kai idwn Saoul panta andra dunaton kai panta andra uion dunamewV kai sunhgagen autouV proV auton

 

15

1 kai eipen Samouhl proV Saoul eme apesteilen kurioV crisai se eiV basilea epi Israhl kai nun akoue thV fwnhV kuriou

2 tade eipen kurioV sabawq nun ekdikhsw a epoihsen Amalhk tw Israhl wV aphnthsen autw en th odw anabainontoV autou ex Aiguptou

3 kai nun poreuou kai pataxeiV ton Amalhk kai Ierim kai panta ta autou kai ou peripoihsh ex autou kai exoleqreuseiV auton kai anaqematieiV auton kai panta ta autou kai ou feish ap autou kai apokteneiV apo androV kai ewV gunaikoV kai apo nhpiou ewV qhlazontoV kai apo moscou ewV probatou kai apo kamhlou ewV onou

4 kai parhggeilen Saoul tw law kai episkeptetai autouV en GalgaloiV tetrakosiaV ciliadaV tagmatwn kai ton Ioudan triakonta ciliadaV tagmatwn

5 kai hlqen Saoul ewV twn polewn Amalhk kai enhdreusen en tw ceimarrw

6 kai eipen Saoul proV ton Kinaion apelqe kai ekklinon ek mesou tou Amalhkitou mh prosqw se met autou kai su epoihsaV eleoV meta twn uiwn Israhl en tw anabainein autouV ex Aiguptou kai exeklinen o KinaioV ek mesou Amalhk

7 kai epataxen Saoul ton Amalhk apo Euilat ewV Sour epi proswpou Aiguptou

8 kai sunelaben ton Agag basilea Amalhk zwnta kai panta ton laon Ierim apekteinen en stomati romfaiaV

9 kai periepoihsato Saoul kai paV o laoV ton Agag zwnta kai ta agaqa twn poimniwn kai twn boukoliwn kai twn edesmatwn kai twn ampelwnwn kai pantwn twn agaqwn kai ouk ebouleto auta exoleqreusai kai pan ergon htimwmenon kai exoudenwmenon exwleqreusan

10 kai egenhqh rhma kuriou proV Samouhl legwn

11 parakeklhmai oti ebasileusa ton Saoul eiV basilea oti apestreyen apo opisqen mou kai touV logouV mou ouk ethrhsen kai hqumhsen Samouhl kai ebohsen proV kurion olhn thn nukta

12 kai wrqrisen Samouhl kai eporeuqh eiV apanthsin Israhl prwi kai aphggelh tw Samouhl legonteV hkei Saoul eiV Karmhlon kai anestaken autw ceira kai epestreyen to arma kai katebh eiV Galgala proV Saoul kai idou autoV aneferen olokautwsin tw kuriw ta prwta twn skulwn wn hnegken ex Amalhk

13 kai paregeneto Samouhl proV Saoul kai eipen autw Saoul euloghtoV su tw kuriw esthsa panta osa elalhsen kurioV

14 kai eipen Samouhl kai tiV h fwnh tou poimniou toutou en toiV wsin mou kai fwnh twn bown wn egw akouw

15 kai eipen Saoul ex Amalhk hnegka auta a periepoihsato o laoV ta kratista tou poimniou kai twn bown opwV tuqh tw kuriw qew sou kai ta loipa exwleqreusa

16 kai eipen Samouhl proV Saoul aneV kai apaggelw soi a elalhsen kurioV proV me thn nukta kai eipen autw lalhson

17 kai eipen Samouhl proV Saoul ouci mikroV su ei enwpion autou hgoumenoV skhptrou fulhV Israhl kai ecrisen se kurioV eiV basilea epi Israhl

18 kai apesteilen se kurioV en odw kai eipen soi poreuqhti kai exoleqreuson touV amartanontaV eiV eme ton Amalhk kai polemhseiV autouV ewV sunteleshV autouV

19 kai ina ti ouk hkousaV thV fwnhV kuriou all wrmhsaV tou qesqai epi ta skula kai epoihsaV to ponhron enwpion kuriou

20 kai eipen Saoul proV Samouhl dia to akousai me thV fwnhV tou laou kai eporeuqhn en th odw h apesteilen me kurioV kai hgagon ton Agag basilea Amalhk kai ton Amalhk exwleqreusa

21 kai elaben o laoV twn skulwn poimnia kai boukolia ta prwta tou exoleqreumatoV qusai enwpion kuriou qeou hmwn en GalgaloiV

22 kai eipen Samouhl ei qelhton tw kuriw olokautwmata kai qusiai wV to akousai fwnhV kuriou idou akoh uper qusian agaqh kai h epakroasiV uper stear kriwn

23 oti amartia oiwnisma estin odunhn kai ponouV qerafin epagousin oti exoudenwsaV to rhma kuriou kai exoudenwsei se kurioV mh einai basilea epi Israhl

24 kai eipen Saoul proV Samouhl hmarthka oti parebhn ton logon kuriou kai to rhma sou oti efobhqhn ton laon kai hkousa thV fwnhV autwn

25 kai nun aron dh to amarthma mou kai anastreyon met emou kai proskunhsw kuriw tw qew sou

26 kai eipen Samouhl proV Saoul ouk anastrefw meta sou oti exoudenwsaV to rhma kuriou kai exoudenwsei se kurioV tou mh einai basilea epi ton Israhl

27 kai apestreyen Samouhl to proswpon autou tou apelqein kai ekrathsen Saoul tou pterugiou thV diploidoV autou kai dierrhxen auto

28 kai eipen proV auton Samouhl dierrhxen kurioV thn basileian Israhl ek ceiroV sou shmeron kai dwsei authn tw plhsion sou tw agaqw uper se

29 kai diaireqhsetai Israhl eiV duo kai ouk apostreyei oude metanohsei oti ouc wV anqrwpoV estin tou metanohsai autoV

30 kai eipen Saoul hmarthka alla doxason me dh enwpion presbuterwn Israhl kai enwpion laou mou kai anastreyon met emou kai proskunhsw tw kuriw qew sou

31 kai anestreyen Samouhl opisw Saoul kai prosekunhsen tw kuriw

32 kai eipen Samouhl prosagagete moi ton Agag basilea Amalhk kai proshlqen proV auton Agag tremwn kai eipen Agag ei outwV pikroV o qanatoV

33 kai eipen Samouhl proV Agag kaqoti hteknwsen gunaikaV h romfaia sou outwV ateknwqhsetai ek gunaikwn h mhthr sou kai esfaxen Samouhl ton Agag enwpion kuriou en Galgal

34 kai aphlqen Samouhl eiV Armaqaim kai Saoul anebh eiV ton oikon autou eiV Gabaa

35 kai ou proseqeto Samouhl eti idein ton Saoul ewV hmeraV qanatou autou oti epenqei Samouhl epi Saoul kai kurioV metemelhqh oti ebasileusen ton Saoul epi Israhl

 

16

1 kai eipen kurioV proV Samouhl ewV pote su penqeiV epi Saoul kagw exoudenwka auton mh basileuein epi Israhl plhson to keraV sou elaiou kai deuro aposteilw se proV Iessai ewV eiV Bhqleem oti eoraka en toiV uioiV autou emoi basileuein

2 kai eipen Samouhl pwV poreuqw kai akousetai Saoul kai apoktenei me kai eipen kurioV damalin bown labe en th ceiri sou kai ereiV qusai tw kuriw hkw

3 kai kaleseiV ton Iessai eiV thn qusian kai gnwriw soi a poihseiV kai criseiV on ean eipw proV se

4 kai epoihsen Samouhl panta a elalhsen autw kurioV kai hlqen eiV Bhqleem kai exesthsan oi presbuteroi thV polewV th apanthsei autou kai eipan eirhnh h eisodoV sou o blepwn

5 kai eipen eirhnh qusai tw kuriw hkw agiasqhte kai eufranqhte met emou shmeron kai hgiasen ton Iessai kai touV uiouV autou kai ekalesen autouV eiV thn qusian

6 kai egenhqh en tw autouV eisienai kai eiden ton Eliab kai eipen alla kai enwpion kuriou cristoV autou

7 kai eipen kurioV proV Samouhl mh epibleyhV epi thn oyin autou mhde eiV thn exin megeqouV autou oti exoudenwka auton oti ouc wV embleyetai anqrwpoV oyetai o qeoV oti anqrwpoV oyetai eiV proswpon o de qeoV oyetai eiV kardian

8 kai ekalesen Iessai ton Aminadab kai parhlqen kata proswpon Samouhl kai eipen oude touton exelexato kurioV

9 kai parhgagen Iessai ton Sama kai eipen kai en toutw ouk exelexato kurioV

10 kai parhgagen Iessai touV epta uiouV autou enwpion Samouhl kai eipen Samouhl ouk exelexato kurioV en toutoiV

11 kai eipen Samouhl proV Iessai ekleloipasin ta paidaria kai eipen eti o mikroV idou poimainei en tw poimniw kai eipen Samouhl proV Iessai aposteilon kai labe auton oti ou mh katakliqwmen ewV tou elqein auton

12 kai apesteilen kai eishgagen auton kai outoV purrakhV meta kallouV ofqalmwn kai agaqoV orasei kuriw kai eipen kurioV proV Samouhl anasta kai crison ton Dauid oti outoV agaqoV estin

13 kai elaben Samouhl to keraV tou elaiou kai ecrisen auton en mesw twn adelfwn autou kai efhlato pneuma kuriou epi Dauid apo thV hmeraV ekeinhV kai epanw kai anesth Samouhl kai aphlqen eiV Armaqaim

14 kai pneuma kuriou apesth apo Saoul kai epnigen auton pneuma ponhron para kuriou

15 kai eipan oi paideV Saoul proV auton idou dh pneuma kuriou ponhron pnigei se

16 eipatwsan dh oi douloi sou enwpion sou kai zhthsatwsan tw kuriw hmwn andra eidota yallein en kinura kai estai en tw einai pneuma ponhron epi soi kai yalei en th kinura autou kai agaqon soi estai kai anapausei se

17 kai eipen Saoul proV touV paidaV autou idete dh moi andra orqwV yallonta kai eisagagete auton proV eme

18 kai apekriqh eiV twn paidariwn autou kai eipen idou eoraka uion tw Iessai Bhqleemithn kai auton eidota yalmon kai o anhr sunetoV kai o anhr polemisthV kai sofoV logw kai anhr agaqoV tw eidei kai kurioV met autou

19 kai apesteilen Saoul aggelouV proV Iessai legwn aposteilon proV me ton uion sou Dauid ton en tw poimniw sou

20 kai elaben Iessai gomor artwn kai askon oinou kai erifon aigwn ena kai exapesteilen en ceiri Dauid tou uiou autou proV Saoul

21 kai eishlqen Dauid proV Saoul kai pareisthkei enwpion autou kai hgaphsen auton sfodra kai egenhqh autw airwn ta skeuh autou

22 kai apesteilen Saoul proV Iessai legwn paristasqw dh Dauid enwpion emou oti euren carin en ofqalmoiV mou

23 kai egenhqh en tw einai pneuma ponhron epi Saoul kai elambanen Dauid thn kinuran kai eyallen en th ceiri autou kai aneyucen Saoul kai agaqon autw kai afistato ap autou to pneuma to ponhron

 

17

1 kai sunagousin allofuloi taV parembolaV autwn eiV polemon kai sunagontai eiV Sokcwq thV IoudaiaV kai paremballousin ana meson Sokcwq kai ana meson Azhka en Efermem

2 kai Saoul kai oi andreV Israhl sunagontai kai paremballousin en th koiladi autoi paratassontai eiV polemon ex enantiaV allofulwn

3 kai allofuloi istantai epi tou orouV entauqa kai Israhl istatai epi tou orouV entauqa kai o aulwn ana meson autwn

4 kai exhlqen anhr dunatoV ek thV parataxewV twn allofulwn Goliaq onoma autw ek Geq uyoV autou tessarwn phcewn kai spiqamhV

5 kai perikefalaia epi thV kefalhV autou kai qwraka alusidwton autoV endedukwV kai o staqmoV tou qwrakoV autou pente ciliadeV siklwn calkou kai sidhrou

6 kai knhmideV calkai epanw twn skelwn autou kai aspiV calkh ana meson twn wmwn autou

7 kai o kontoV tou doratoV autou wsei mesaklon ufainontwn kai h logch autou exakosiwn siklwn sidhrou kai o airwn ta opla autou proeporeueto autou

8 kai esth kai anebohsen eiV thn parataxin Israhl kai eipen autoiV ti ekporeuesqe parataxasqai polemw ex enantiaV hmwn ouk egw eimi allofuloV kai umeiV Ebraioi tou Saoul eklexasqe eautoiV andra kai katabhtw proV me

9 kai ean dunhqh proV eme polemhsai kai ean pataxh me kai esomeqa umin eiV doulouV ean de egw dunhqw kai pataxw auton esesqe hmin eiV doulouV kai douleusete hmin

10 kai eipen o allofuloV idou egw wneidisa thn parataxin Israhl shmeron en th hmera tauth dote moi andra kai monomachsomen amfoteroi

11 kai hkousen Saoul kai paV Israhl ta rhmata tou allofulou tauta kai exesthsan kai efobhqhsan sfodra

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 kai eipen Dauid proV Saoul mh dh sumpesetw h kardia tou kuriou mou ep auton o douloV sou poreusetai kai polemhsei meta tou allofulou toutou

33 kai eipen Saoul proV Dauid ou mh dunhsh poreuqhnai proV ton allofulon tou polemein met autou oti paidarion ei su kai autoV anhr polemisthV ek neothtoV autou

34 kai eipen Dauid proV Saoul poimainwn hn o douloV sou tw patri autou en tw poimniw kai otan hrceto o lewn kai h arkoV kai elambanen probaton ek thV agelhV

35 kai exeporeuomhn opisw autou kai epataxa auton kai exespasa ek tou stomatoV autou kai ei epanistato ep eme kai ekrathsa tou faruggoV autou kai epataxa kai eqanatwsa auton

36 kai thn arkon etupten o douloV sou kai ton leonta kai estai o allofuloV o aperitmhtoV wV en toutwn ouci poreusomai kai pataxw auton kai afelw shmeron oneidoV ex Israhl dioti tiV o aperitmhtoV outoV oV wneidisen parataxin qeou zwntoV

37 kurioV oV exeilato me ek ceiroV tou leontoV kai ek ceiroV thV arkou autoV exeleitai me ek ceiroV tou allofulou tou aperitmhtou toutou kai eipen Saoul proV Dauid poreuou kai estai kurioV meta sou

38 kai enedusen Saoul ton Dauid manduan kai perikefalaian calkhn peri thn kefalhn autou

39 kai ezwsen ton Dauid thn romfaian autou epanw tou manduou autou kai ekopiasen peripathsaV apax kai diV kai eipen Dauid proV Saoul ou mh dunwmai poreuqhnai en toutoiV oti ou pepeiramai kai afairousin auta ap autou

40 kai elaben thn bakthrian autou en th ceiri autou kai exelexato eautw pente liqouV leiouV ek tou ceimarrou kai eqeto autouV en tw kadiw tw poimenikw tw onti autw eiV sulloghn kai sfendonhn autou en th ceiri autou kai proshlqen proV ton andra ton allofulon

41

42 kai eiden Goliad ton Dauid kai htimasen auton oti autoV hn paidarion kai autoV purrakhV meta kallouV ofqalmwn

43 kai eipen o allofuloV proV Dauid wsei kuwn egw eimi oti su erch ep eme en rabdw kai liqoiV kai eipen Dauid ouci all h ceirw kunoV kai kathrasato o allofuloV ton Dauid en toiV qeoiV autou

44 kai eipen o allofuloV proV Dauid deuro proV me kai dwsw taV sarkaV sou toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV kthnesin thV ghV

45 kai eipen Dauid proV ton allofulon su erch proV me en romfaia kai en dorati kai en aspidi kagw poreuomai proV se en onomati kuriou sabawq qeou parataxewV Israhl hn wneidisaV shmeron

46 kai apokleisei se kurioV shmeron eiV thn ceira mou kai apoktenw se kai afelw thn kefalhn sou apo sou kai dwsw ta kwla sou kai ta kwla parembolhV allofulwn en tauth th hmera toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai gnwsetai pasa h gh oti estin qeoV en Israhl

47 kai gnwsetai pasa h ekklhsia auth oti ouk en romfaia kai dorati swzei kurioV oti tou kuriou o polemoV kai paradwsei kurioV umaV eiV ceiraV hmwn

48 kai anesth o allofuloV kai eporeuqh eiV sunanthsin Dauid

49 kai exeteinen Dauid thn ceira autou eiV to kadion kai elaben ekeiqen liqon ena kai esfendonhsen kai epataxen ton allofulon epi to metwpon autou kai diedu o liqoV dia thV perikefalaiaV eiV to metwpon autou kai epesen epi proswpon autou epi thn ghn

50

51 kai edramen Dauid kai epesth ep auton kai elaben thn romfaian autou kai eqanatwsen auton kai afeilen thn kefalhn autou kai eidon oi allofuloi oti teqnhken o dunatoV autwn kai efugon

52 kai anistantai andreV Israhl kai Iouda kai hlalaxan kai katediwxan opisw autwn ewV eisodou Geq kai ewV thV pulhV AskalwnoV kai epesan traumatiai twn allofulwn en th odw twn pulwn kai ewV Geq kai ewV Akkarwn

53 kai anestreyan andreV Israhl ekklinonteV opisw twn allofulwn kai katepatoun taV parembolaV autwn

54 kai elaben Dauid thn kefalhn tou allofulou kai hnegken authn eiV Ierousalhm kai ta skeuh autou eqhken en tw skhnwmati autou

 

18

1

2

3

4

5

6 kai exhlqon ai coreuousai eiV sunanthsin Dauid ek paswn polewn Israhl en tumpanoiV kai en carmosunh kai en kumbaloiV

7 kai exhrcon ai gunaikeV kai elegon epataxen Saoul en ciliasin autou kai Dauid en muriasin autou

8 kai ponhron efanh to rhma en ofqalmoiV Saoul peri tou logou toutou kai eipen tw Dauid edwkan taV muriadaV kai emoi edwkan taV ciliadaV

9 kai hn Saoul upoblepomenoV ton Dauid apo thV hmeraV ekeinhV kai epekeina

10

11

12 kai efobhqh Saoul apo proswpou Dauid

13 kai apesthsen auton ap autou kai katesthsen auton eautw ciliarcon kai exeporeueto kai eiseporeueto emprosqen tou laou

14 kai hn Dauid en pasaiV taiV odoiV autou suniwn kai kurioV met autou

15 kai eiden Saoul wV autoV suniei sfodra kai eulabeito apo proswpou autou

16 kai paV Israhl kai IoudaV hgapa ton Dauid oti autoV exeporeueto kai eiseporeueto pro proswpou tou laou

17

18

19

20 kai hgaphsen Melcol h qugathr Saoul ton Dauid kai aphggelh Saoul kai huqunqh en ofqalmoiV autou

21 kai eipe Saoul dwsw authn autw kai estai autw eiV skandalon kai hn epi Saoul ceir allofulwn

22 kai eneteilato Saoul toiV paisin autou legwn lalhsate umeiV laqra tw Dauid legonteV idou o basileuV qelei en soi kai panteV oi paideV autou agapwsin se kai su epigambreuson tw basilei

23 kai elalhsan oi paideV Saoul eiV ta wta Dauid ta rhmata tauta kai eipen Dauid ei koufon en ofqalmoiV umwn epigambreusai basilei kagw anhr tapeinoV kai ouci endoxoV

24 kai aphggeilan oi paideV Saoul autw kata ta rhmata tauta a elalhsen Dauid

25 kai eipen Saoul tade ereite tw Dauid ou bouletai o basileuV en domati all h en ekaton akrobustiaiV allofulwn ekdikhsai eiV ecqrouV tou basilewV kai Saoul elogisato auton embalein eiV ceiraV twn allofulwn

26 kai apaggellousin oi paideV Saoul tw Dauid ta rhmata tauta kai euqunqh o logoV en ofqalmoiV Dauid epigambreusai tw basilei

27 kai anesth Dauid kai eporeuqh autoV kai oi andreV autou kai epataxen en toiV allofuloiV ekaton andraV kai anhnegken taV akrobustiaV autwn tw basilei kai epigambreuetai tw basilei kai didwsin autw thn Melcol qugatera autou autw eiV gunaika

28 kai eiden Saoul oti kurioV meta Dauid kai paV Israhl hgapa auton

29 kai proseqeto eulabeisqai apo Dauid eti

 

19

1 kai elalhsen Saoul proV Iwnaqan ton uion autou kai proV pantaV touV paidaV autou qanatwsai ton Dauid kai Iwnaqan uioV Saoul hreito ton Dauid sfodra

2 kai aphggeilen Iwnaqan tw Dauid legwn Saoul zhtei qanatwsai se fulaxai oun aurion prwi kai krubhqi kai kaqison krubh

3 kai egw exeleusomai kai sthsomai ecomenoV tou patroV mou en agrw ou ean hV ekei kai egw lalhsw peri sou proV ton patera mou kai oyomai o ti ean h kai apaggelw soi

4 kai elalhsen Iwnaqan peri Dauid agaqa proV Saoul ton patera autou kai eipen proV auton mh amarthsatw o basileuV eiV ton doulon sou Dauid oti ouc hmarthken eiV se kai ta poihmata autou agaqa sfodra

5 kai eqeto thn yuchn autou en th ceiri autou kai epataxen ton allofulon kai epoihsen kurioV swthrian megalhn kai paV Israhl eidon kai ecarhsan kai ina ti amartaneiV eiV aima aqwon qanatwsai ton Dauid dwrean

6 kai hkousen Saoul thV fwnhV Iwnaqan kai wmosen Saoul legwn zh kurioV ei apoqaneitai

7 kai ekalesen Iwnaqan ton Dauid kai aphggeilen autw panta ta rhmata tauta kai eishgagen Iwnaqan ton Dauid proV Saoul kai hn enwpion autou wsei ecqeV kai trithn hmeran

8 kai proseqeto o polemoV genesqai proV Saoul kai katiscusen Dauid kai epolemhsen touV allofulouV kai epataxen en autoiV plhghn megalhn sfodra kai efugon ek proswpou autou

9 kai egeneto pneuma qeou ponhron epi Saoul kai autoV en oikw kaqeudwn kai doru en th ceiri autou kai Dauid eyallen en taiV cersin autou

10 kai ezhtei Saoul pataxai to doru eiV Dauid kai apesth Dauid ek proswpou Saoul kai epataxen to doru eiV ton toicon kai Dauid anecwrhsen kai dieswqh

11 kai egenhqh en th nukti ekeinh kai apesteilen Saoul aggelouV eiV oikon Dauid fulaxai auton tou qanatwsai auton prwi kai aphggeilen tw Dauid Melcol h gunh autou legousa ean mh su swshV thn yuchn sautou thn nukta tauthn aurion qanatwqhsh

12 kai katagei h Melcol ton Dauid dia thV quridoV kai aphlqen kai efugen kai swzetai

13 kai elaben h Melcol ta kenotafia kai eqeto epi thn klinhn kai hpar twn aigwn eqeto proV kefalhV autou kai ekaluyen auta imatiw

14 kai apesteilen Saoul aggelouV labein ton Dauid kai legousin enocleisqai auton

15 kai apostellei epi ton Dauid legwn agagete auton epi thV klinhV proV me tou qanatwsai auton

16 kai ercontai oi aggeloi kai idou ta kenotafia epi thV klinhV kai hpar twn aigwn proV kefalhV autou

17 kai eipen Saoul th Melcol ina ti outwV parelogisw me kai exapesteilaV ton ecqron mou kai dieswqh kai eipen Melcol tw Saoul autoV eipen exaposteilon me ei de mh qanatwsw se

18 kai Dauid efugen kai dieswqh kai paraginetai proV Samouhl eiV Armaqaim kai apaggellei autw panta osa epoihsen autw Saoul kai eporeuqh Dauid kai Samouhl kai ekaqisan en Nauaq en Rama

19 kai aphggelh tw Saoul legonteV idou Dauid en Nauaq en Rama

20 kai apesteilen Saoul aggelouV labein ton Dauid kai eidan thn ekklhsian twn profhtwn kai Samouhl eisthkei kaqesthkwV ep autwn kai egenhqh epi touV aggelouV tou Saoul pneuma qeou kai profhteuousin

21 kai aphggelh tw Saoul kai apesteilen aggelouV eterouV kai eprofhteusan kai autoi kai proseqeto Saoul aposteilai aggelouV tritouV kai eprofhteusan kai autoi

22 kai equmwqh orgh Saoul kai eporeuqh kai autoV eiV Armaqaim kai ercetai ewV tou freatoV tou alw tou en tw Sefi kai hrwthsen kai eipen pou Samouhl kai Dauid kai eipan idou en Nauaq en Rama

23 kai eporeuqh ekeiqen eiV Nauaq en Rama kai egenhqh kai ep autw pneuma qeou kai eporeueto profhteuwn ewV tou elqein auton eiV Nauaq en Rama

24 kai exedusato ta imatia autou kai eprofhteusen enwpion autwn kai epesen gumnoV olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta dia touto elegon ei kai Saoul en profhtaiV

 

20

1 kai apedra Dauid ek Nauaq en Rama kai ercetai enwpion Iwnaqan kai eipen ti pepoihka kai ti to adikhma mou kai ti hmarthka enwpion tou patroV sou oti epizhtei thn yuchn mou

2 kai eipen autw Iwnaqan mhdamwV soi ou mh apoqanhV idou ou mh poihsh o pathr mou rhma mega h mikron kai ouk apokaluyei to wtion mou kai ti oti kruyei o pathr mou to rhma touto ouk estin touto

3 kai apekriqh Dauid tw Iwnaqan kai eipen ginwskwn oiden o pathr sou oti eurhka carin en ofqalmoiV sou kai eipen mh gnwtw touto Iwnaqan mh ou boulhtai alla zh kurioV kai zh h yuch sou oti kaqwV eipon empeplhstai ana meson mou kai tou qanatou

4 kai eipen Iwnaqan proV Dauid ti epiqumei h yuch sou kai ti poihsw soi

5 kai eipen Dauid proV Iwnaqan idou dh neomhnia aurion kai egw kaqisaV ou kaqhsomai meta tou basilewV fagein kai exaposteleiV me kai krubhsomai en tw pediw ewV deilhV

6 ean episkeptomenoV episkeyhtai me o pathr sou kai ereiV paraitoumenoV parhthsato ap emou Dauid dramein ewV eiV Bhqleem thn polin autou oti qusia twn hmerwn ekei olh th fulh

7 ean tade eiph agaqwV eirhnh tw doulw sou kai ean sklhrwV apokriqh soi gnwqi oti suntetelestai h kakia par autou

8 kai poihseiV eleoV meta tou doulou sou oti eishgageV eiV diaqhkhn kuriou ton doulon sou meta seautou kai ei estin adikia en tw doulw sou qanatwson me su kai ewV tou patroV sou ina ti outwV eisageiV me

9 kai eipen Iwnaqan mhdamwV soi oti ean ginwskwn gnw oti suntetelestai h kakia para tou patroV mou tou elqein epi se kai ean mh eiV taV poleiV sou egw apaggelw soi

10 kai eipen Dauid proV Iwnaqan tiV apaggelei moi ean apokriqh o pathr sou sklhrwV

11 kai eipen Iwnaqan proV Dauid poreuou kai mene eiV agron kai ekporeuontai amfoteroi eiV agron

12 kai eipen Iwnaqan proV Dauid kurioV o qeoV Israhl oiden oti anakrinw ton patera mou wV an o kairoV trisswV kai idou agaqon h peri Dauid kai ou mh aposteilw proV se eiV agron

13 tade poihsai o qeoV tw Iwnaqan kai tade prosqeih oti anoisw ta kaka epi se kai apokaluyw to wtion sou kai exapostelw se kai apeleush eiV eirhnhn kai estai kurioV meta sou kaqwV hn meta tou patroV mou

14 kai men eti mou zwntoV kai poihseiV eleoV met emou kai ean qanatw apoqanw

15 ouk exareiV eleoV sou apo tou oikou mou ewV tou aiwnoV kai ei mh en tw exairein kurion touV ecqrouV Dauid ekaston apo proswpou thV ghV

16 exarqhnai to onoma tou Iwnaqan apo tou oikou Dauid kai ekzhthsai kurioV ecqrouV tou Dauid

17 kai proseqeto eti Iwnaqan omosai tw Dauid oti hgaphsen yuchn agapwntoV auton

18 kai eipen Iwnaqan aurion noumhnia kai episkephsh oti episkephsetai kaqedra sou

19 kai trisseuseiV kai episkeyh kai hxeiV eiV ton topon sou ou ekrubhV en th hmera th ergasimh kai kaqhsh para to ergab ekeino

20 kai egw trisseusw taiV scizaiV akontizwn ekpempwn eiV thn amattari

21 kai idou apostelw to paidarion legwn deuro eure moi thn scizan ean eipw legwn tw paidariw wde h sciza apo sou kai wde labe authn paraginou oti eirhnh soi kai ouk estin logoV zh kurioV

22 ean tade eipw tw neaniskw wde h sciza apo sou kai epekeina poreuou oti exapestalken se kurioV

23 kai to rhma o elalhsamen egw kai su idou kurioV martuV ana meson emou kai sou ewV aiwnoV

24 kai kruptetai Dauid en agrw kai paraginetai o mhn kai ercetai o basileuV epi thn trapezan tou fagein

25 kai ekaqisen o basileuV epi thn kaqedran autou wV apax kai apax epi thV kaqedraV para toicon kai proefqasen ton Iwnaqan kai ekaqisen Abennhr ek plagiwn Saoul kai epeskeph o topoV Dauid

26 kai ouk elalhsen Saoul ouden en th hmera ekeinh oti eipen sumptwma fainetai mh kaqaroV einai oti ou kekaqaristai

27 kai egenhqh th epaurion tou mhnoV th hmera th deutera kai epeskeph o topoV tou Dauid kai eipen Saoul proV Iwnaqan ton uion autou ti oti ou paragegonen o uioV Iessai kai ecqeV kai shmeron epi thn trapezan

28 kai apekriqh Iwnaqan tw Saoul kai eipen autw parhthtai Dauid par emou ewV eiV Bhqleem thn polin autou poreuqhnai

29 kai eipen exaposteilon dh me oti qusia thV fulhV hmin en th polei kai eneteilanto proV me oi adelfoi mou kai nun ei eurhka carin en ofqalmoiV sou diaswqhsomai dh kai oyomai touV adelfouV mou dia touto ou paragegonen epi thn trapezan tou basilewV

30 kai equmwqh orgh Saoul epi Iwnaqan sfodra kai eipen autw uie korasiwn automolountwn ou gar oida oti metocoV ei su tw uiw Iessai eiV aiscunhn sou kai eiV aiscunhn apokaluyewV mhtroV sou

31 oti pasaV taV hmeraV aV o uioV Iessai zh epi thV ghV ouc etoimasqhsetai h basileia sou nun oun aposteilaV labe ton neanian oti uioV qanatou outoV

32 kai apekriqh Iwnaqan tw Saoul ina ti apoqnhskei ti pepoihken

33 kai ephren Saoul to doru epi Iwnaqan tou qanatwsai auton kai egnw Iwnaqan oti suntetelestai h kakia auth para tou patroV autou qanatwsai ton Dauid

34 kai anephdhsen Iwnaqan apo thV trapezhV en orgh qumou kai ouk efagen en th deutera tou mhnoV arton oti eqrausqh epi ton Dauid oti sunetelesen ep auton o pathr autou

35 kai egenhqh prwi kai exhlqen Iwnaqan eiV agron kaqwV etaxato eiV to marturion Dauid kai paidarion mikron met autou

36 kai eipen tw paidariw drame eure moi taV scizaV en aiV egw akontizw kai to paidarion edrame kai autoV hkontize th scizh kai parhgagen authn

37 kai hlqen to paidarion ewV tou topou thV scizhV ou hkontizen Iwnaqan kai anebohsen Iwnaqan opisw tou neaniou kai eipen ekei h sciza apo sou kai epekeina

38 kai anebohsen Iwnaqan opisw tou paidariou autou legwn tacunaV speuson kai mh sthV kai anelexen to paidarion Iwnaqan taV scizaV proV ton kurion autou

39 kai to paidarion ouk egnw ouqen parex Iwnaqan kai Dauid egnwsan to rhma

40 kai Iwnaqan edwken ta skeuh autou epi to paidarion autou kai eipen tw paidariw autou poreuou eiselqe eiV thn polin

41 kai wV eishlqen to paidarion kai Dauid anesth apo tou ergab kai epesen epi proswpon autou kai prosekunhsen autw triV kai katefilhsen ekastoV ton plhsion autou kai eklausen ekastoV tw plhsion autou ewV sunteleiaV megalhV

42 kai eipen Iwnaqan poreuou eiV eirhnhn kai wV omwmokamen hmeiV amfoteroi en onomati kuriou legonteV kurioV estai martuV ana meson emou kai sou kai ana meson tou spermatoV mou kai ana meson tou spermatoV sou ewV aiwnoV

 

21

1 kai anesth Dauid kai aphlqen kai Iwnaqan eishlqen eiV thn polin

2 kai ercetai Dauid eiV Nomba proV Abimelec ton ierea kai exesth Abimelec th apanthsei autou kai eipen autw ti oti su monoV kai ouqeiV meta sou

3 kai eipen Dauid tw ierei o basileuV entetaltai moi rhma shmeron kai eipen moi mhdeiV gnwtw to rhma peri ou egw apostellw se kai uper ou entetalmai soi kai toiV paidarioiV diamemarturhmai en tw topw tw legomenw qeou pistiV Fellani Alemwni

4 kai nun ei eisin upo thn ceira sou pente artoi doV eiV ceira mou to eureqen

5 kai apekriqh o iereuV tw Dauid kai eipen ouk eisin artoi bebhloi upo thn ceira mou oti all h artoi agioi eisin ei pefulagmena ta paidaria estin apo gunaikoV kai fagetai

6 kai apekriqh Dauid tw ierei kai eipen autw alla apo gunaikoV apeschmeqa ecqeV kai trithn hmeran en tw exelqein me eiV odon gegone panta ta paidaria hgnismena kai auth h odoV bebhloV dioti agiasqhsetai shmeron dia ta skeuh mou

7 kai edwken autw Abimelec o iereuV touV artouV thV proqesewV oti ouk hn ekei artoV oti all h artoi tou proswpou oi afhrhmenoi ek proswpou kuriou parateqhnai arton qermon h hmera elaben autouV

8 kai ekei hn en twn paidariwn tou Saoul en th hmera ekeinh sunecomenoV neessaran enwpion kuriou kai onoma autw Dwhk o SuroV nemwn taV hmionouV Saoul

9 kai eipen Dauid proV Abimelec ide ei estin entauqa upo thn ceira sou doru h romfaia oti thn romfaian mou kai ta skeuh ouk eilhfa en th ceiri mou oti hn to rhma tou basilewV kata spoudhn

10 kai eipen o iereuV idou h romfaia Goliaq tou allofulou on epataxaV en th koiladi Hla kai auth eneilhmenh en imatiw ei tauthn lhmyh seautw labe oti ouk estin etera parex tauthV entauqa kai eipen Dauid idou ouk estin wsper auth doV moi authn

11 kai edwken authn autw kai anesth Dauid kai efugen en th hmera ekeinh ek proswpou Saoul kai hlqen Dauid proV AgcouV basilea Geq

12 kai eipan oi paideV AgcouV proV auton ouci outoV Dauid o basileuV thV ghV ouci toutw exhrcon ai coreuousai legousai epataxen Saoul en ciliasin autou kai Dauid en muriasin autou

13 kai eqeto Dauid ta rhmata en th kardia autou kai efobhqh sfodra apo proswpou AgcouV basilewV Geq

14 kai hlloiwsen to proswpon autou enwpion autou kai prosepoihsato en th hmera ekeinh kai etumpanizen epi taiV quraiV thV polewV kai parefereto en taiV cersin autou kai epipten epi taV quraV thV pulhV kai ta siela autou katerrei epi ton pwgwna autou

15 kai eipen AgcouV proV touV paidaV autou idou idete andra epilhmpton ina ti eishgagete auton proV me

16 h elattoumai epilhmptwn egw oti eisageiocate auton epilhmpteuesqai proV me outoV ouk eiseleusetai eiV oikian

 

22

1 kai aphlqen ekeiqen Dauid kai dieswqh kai ercetai eiV to sphlaion to Odollam kai akouousin oi adelfoi autou kai o oikoV tou patroV autou kai katabainousin proV auton ekei

2 kai sunhgonto proV auton paV en anagkh kai paV upocrewV kai paV katwdunoV yuch kai hn ep autwn hgoumenoV kai hsan met autou wV tetrakosioi andreV

3 kai aphlqen Dauid ekeiqen eiV Masshfa thV Mwab kai eipen proV basilea Mwab ginesqwsan dh o pathr mou kai h mhthr mou para soi ewV otou gnw ti poihsei moi o qeoV

4 kai parekalesen to proswpon tou basilewV Mwab kai katwkoun met autou pasaV taV hmeraV ontoV tou Dauid en th perioch

5 kai eipen Gad o profhthV proV Dauid mh kaqou en th perioch poreuou kai hxeiV eiV ghn Iouda kai eporeuqh Dauid kai hlqen kai ekaqisen en polei Saric

6 kai hkousen Saoul oti egnwstai Dauid kai oi andreV oi met autou kai Saoul ekaqhto en tw bounw upo thn arouran thn en Rama kai to doru en th ceiri autou kai panteV oi paideV autou pareisthkeisan autw

7 kai eipen Saoul proV touV paidaV autou touV paresthkotaV autw kai eipen autoiV akousate dh uioi Beniamin ei alhqwV pasin umin dwsei o uioV Iessai agrouV kai ampelwnaV kai pantaV umaV taxei ekatontarcouV kai ciliarcouV

8 oti sugkeisqe panteV umeiV ep eme kai ouk estin o apokaluptwn to wtion mou en tw diaqesqai ton uion mou diaqhkhn meta tou uiou Iessai kai ouk estin ponwn peri emou ex umwn kai apokaluptwn to wtion mou oti ephgeiren o uioV mou ton doulon mou ep eme eiV ecqron wV h hmera auth

9 kai apokrinetai Dwhk o SuroV o kaqesthkwV epi taV hmionouV Saoul kai eipen eoraka ton uion Iessai paraginomenon eiV Nomba proV Abimelec uion Acitwb ton ierea

10 kai hrwta autw dia tou qeou kai episitismon edwken autw kai thn romfaian Goliad tou allofulou edwken autw

11 kai apesteilen o basileuV kalesai ton Abimelec uion Acitwb kai pantaV touV uiouV tou patroV autou touV iereiV touV en Nomba kai paregenonto panteV proV ton basilea

12 kai eipen Saoul akoue dh uie Acitwb kai eipen idou egw lalei kurie

13 kai eipen autw Saoul ina ti suneqou kat emou su kai o uioV Iessai dounai se autw arton kai romfaian kai erwtan autw dia tou qeou qesqai auton ep eme eiV ecqron wV h hmera auth

14 kai apekriqh tw basilei kai eipen kai tiV en pasin toiV douloiV sou wV Dauid pistoV kai gambroV tou basilewV kai arcwn pantoV paraggelmatoV sou kai endoxoV en tw oikw sou

15 h shmeron hrgmai erwtan autw dia tou qeou mhdamwV mh dotw o basileuV kata tou doulou autou logon kai ef olon ton oikon tou patroV mou oti ouk hdei o douloV o soV en pasin toutoiV rhma mikron h mega

16 kai eipen o basileuV Saoul qanatw apoqanh Abimelec su kai paV o oikoV tou patroV sou

17 kai eipen o basileuV toiV paratrecousin toiV efesthkosin ep auton prosagagete kai qanatoute touV iereiV tou kuriou oti h ceir autwn meta Dauid kai oti egnwsan oti feugei autoV kai ouk apekaluyan to wtion mou kai ouk eboulhqhsan oi paideV tou basilewV epenegkein taV ceiraV autwn apanthsai eiV touV iereiV kuriou

18 kai eipen o basileuV tw Dwhk epistrefou su kai apanta eiV touV iereiV kai epestrafh Dwhk o SuroV kai eqanatwsen touV iereiV kuriou en th hmera ekeinh triakosiouV kai pente andraV pantaV airontaV efoud

19 kai thn Nomba thn polin twn ierewn epataxen en stomati romfaiaV apo androV ewV gunaikoV apo nhpiou ewV qhlazontoV kai moscou kai onou kai probatou

20 kai diaswzetai uioV eiV tw Abimelec uiw Acitwb kai onoma autw Abiaqar kai efugen opisw Dauid

21 kai aphggeilen Abiaqar tw Dauid oti eqanatwsen Saoul pantaV touV iereiV tou kuriou

22 kai eipen Dauid tw Abiaqar hidein en th hmera ekeinh oti Dwhk o SuroV oti apaggellwn apaggelei tw Saoul egw eimi aitioV twn yucwn oikou tou patroV sou

23 kaqou met emou mh fobou oti ou ean zhtw th yuch mou topon zhthsw kai th yuch sou oti pefulaxai su par emoi

 

23

1 kai aphggelh tw Dauid legonteV idou oi allofuloi polemousin en th Keila kai autoi diarpazousin katapatousin touV alw

2 kai ephrwthsen Dauid dia tou kuriou legwn ei poreuqw kai pataxw touV allofulouV toutouV kai eipen kurioV poreuou kai pataxeiV en toiV allofuloiV toutoiV kai swseiV thn Keila

3 kai eipan oi andreV tou Dauid proV auton idou hmeiV entauqa en th Ioudaia foboumeqa kai pwV estai ean poreuqwmen eiV Keila eiV ta skula twn allofulwn eisporeusomeqa

4 kai proseqeto Dauid erwthsai eti dia tou kuriou kai apekriqh autw kurioV kai eipen proV auton anasthqi kai katabhqi eiV Keila oti egw paradidwmi touV allofulouV eiV ceiraV sou

5 kai eporeuqh Dauid kai oi andreV oi met autou eiV Keila kai epolemhsen en toiV allofuloiV kai efugon ek proswpou autou kai aphgagen ta kthnh autwn kai epataxen en autoiV plhghn megalhn kai eswsen Dauid touV katoikountaV Keila

6 kai egeneto en tw fugein Abiaqar uion Abimelec proV Dauid kai autoV meta Dauid eiV Keila katebh ecwn efoud en th ceiri autou

7 kai aphggelh tw Saoul oti hkei Dauid eiV Keila kai eipen Saoul pepraken auton o qeoV eiV ceiraV mou oti apokekleistai eiselqwn eiV polin qurwn kai moclwn

8 kai parhggeilen Saoul panti tw law eiV polemon katabainein eiV Keila sunecein ton Dauid kai touV andraV autou

9 kai egnw Dauid oti ou parasiwpa Saoul peri autou thn kakian kai eipen Dauid proV Abiaqar ton ierea prosagage to efoud kuriou

10 kai eipen Dauid kurie o qeoV Israhl akouwn akhkoen o douloV sou oti zhtei Saoul elqein epi Keila diafqeirai thn polin di eme

11 ei apokleisqhsetai kai nun ei katabhsetai Saoul kaqwV hkousen o douloV sou kurie o qeoV Israhl apaggeilon tw doulw sou kai eipen kurioV apokleisqhsetai

12

13 kai anesth Dauid kai oi andreV oi met autou wV tetrakosioi kai exhlqon ek Keila kai eporeuonto ou ean eporeuqhsan kai tw Saoul aphggelh oti diaseswtai Dauid ek Keila kai anhken tou exelqein

14 kai ekaqisen Dauid en th erhmw en Maserem en toiV stenoiV kai ekaqhto en th erhmw en tw orei Zif en th gh th aucmwdei kai ezhtei auton Saoul pasaV taV hmeraV kai ou paredwken auton kurioV eiV taV ceiraV autou

15 kai eiden Dauid oti exercetai Saoul tou zhtein ton Dauid kai Dauid en tw orei tw aucmwdei en th Kainh Zif

16 kai anesth Iwnaqan uioV Saoul kai eporeuqh proV Dauid eiV Kainhn kai ekrataiwsen taV ceiraV autou en kuriw

17 kai eipen proV auton mh fobou oti ou mh eurh se h ceir Saoul tou patroV mou kai su basileuseiV epi Israhl kai egw esomai soi eiV deuteron kai Saoul o pathr mou oiden outwV

18 kai dieqento amfoteroi diaqhkhn enwpion kuriou kai ekaqhto Dauid en Kainh kai Iwnaqan aphlqen eiV oikon autou

19 kai anebhsan oi Zifaioi ek thV aucmwdouV proV Saoul epi ton bounon legonteV ouk idou Dauid kekruptai par hmin en Messara en toiV stenoiV en th Kainh en tw bounw tou Ecela tou ek dexiwn tou Iessaimoun

20 kai nun pan to proV yuchn tou basilewV eiV katabasin katabainetw proV hmaV kekleikasin auton eiV taV ceiraV tou basilewV

21 kai eipen autoiV Saoul euloghmenoi umeiV tw kuriw oti eponesate peri emou

22 poreuqhte dh kai etoimasate eti kai gnwte ton topon autou ou estai o pouV autou en tacei ekei ou eipate mhpote panourgeushtai

23 kai idete kai gnwte kai poreusomeqa meq umwn kai estai ei estin epi thV ghV kai exereunhsw auton en pasaiV ciliasin Iouda

24 kai anesthsan oi Zifaioi kai eporeuqhsan emprosqen Saoul kai Dauid kai oi andreV autou en th erhmw th Maan kaq esperan ek dexiwn tou Iessaimoun

25 kai eporeuqh Saoul kai oi andreV autou zhtein auton kai aphggeilan tw Dauid kai katebh eiV thn petran thn en th erhmw Maan kai hkousen Saoul kai katediwxen opisw Dauid eiV thn erhmon Maan

26 kai poreuontai Saoul kai oi andreV autou ek merouV tou orouV toutou kai hn Dauid kai oi andreV autou ek merouV tou orouV toutou kai hn Dauid skepazomenoV poreuesqai apo proswpou Saoul kai Saoul kai oi andreV autou parenebalon epi Dauid kai touV andraV autou sullabein autouV

27 kai aggeloV proV Saoul hlqen legwn speude kai deuro oti epeqento oi allofuloi epi thn ghn

28 kai anestreyen Saoul mh katadiwkein opisw Dauid kai eporeuqh eiV sunanthsin twn allofulwn dia touto epeklhqh o topoV ekeinoV Petra h merisqeisa

 

24

1 kai anebh Dauid ekeiqen kai ekaqisen en toiV stenoiV Eggaddi

2 kai egenhqh wV anestreyen Saoul apo opisqen twn allofulwn kai aphggelh autw legontwn oti Dauid en th erhmw Eggaddi

3 kai elaben meq eautou treiV ciliadaV andrwn eklektouV ek pantoV Israhl kai eporeuqh zhtein ton Dauid kai touV andraV autou epi proswpon Sadaiem

4 kai hlqen eiV taV agelaV twn poimniwn taV epi thV odou kai hn ekei sphlaion kai Saoul eishlqen paraskeuasasqai kai Dauid kai oi andreV autou eswteron tou sphlaiou ekaqhnto

5 kai eipon oi andreV Dauid proV auton idou h hmera auth hn eipen kurioV proV se paradounai ton ecqron sou eiV taV ceiraV sou kai poihseiV autw wV agaqon en ofqalmoiV sou kai anesth Dauid kai afeilen to pterugion thV diploidoV thV Saoul laqraiwV

6 kai egenhqh meta tauta kai epataxen kardia Dauid auton oti afeilen to pterugion thV diploidoV autou

7 kai eipen Dauid proV touV andraV autou mhdamwV moi para kuriou ei poihsw to rhma touto tw kuriw mou tw cristw kuriou epenegkai ceira mou ep auton oti cristoV kuriou estin outoV

8 kai epeisen Dauid touV andraV autou en logoiV kai ouk edwken autoiV anastantaV qanatwsai ton Saoul kai anesth Saoul kai katebh eiV thn odon

9 kai anesth Dauid opisw autou ek tou sphlaiou kai ebohsen Dauid opisw Saoul legwn kurie basileu kai epebleyen Saoul eiV ta opisw autou kai ekuyen Dauid epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen autw

10 kai eipen Dauid proV Saoul ina ti akoueiV twn logwn tou laou legontwn idou Dauid zhtei thn yuchn sou

11 idou en th hmera tauth eorakasin oi ofqalmoi sou wV paredwken se kurioV shmeron eiV ceira mou en tw sphlaiw kai ouk hboulhqhn apokteinai se kai efeisamhn sou kai eipa ouk epoisw ceira mou epi kurion mou oti cristoV kuriou outoV estin

12 kai idou to pterugion thV diploidoV sou en th ceiri mou egw afhrhka to pterugion kai ouk apektagka se kai gnwqi kai ide shmeron oti ouk estin kakia en th ceiri mou oude asebeia kai aqethsiV kai ouc hmarthka eiV se kai su desmeueiV thn yuchn mou labein authn

13 dikasai kurioV ana meson emou kai sou kai ekdikhsai me kurioV ek sou kai h ceir mou ouk estai epi soi

14 kaqwV legetai h parabolh h arcaia ex anomwn exeleusetai plhmmeleia kai h ceir mou ouk estai epi se

15 kai nun opisw tinoV su ekporeuh basileu Israhl opisw tinoV katadiwkeiV su opisw kunoV teqnhkotoV kai opisw yullou enoV

16 genoito kurioV eiV krithn kai dikasthn ana meson emou kai ana meson sou idoi kurioV kai krinai thn krisin mou kai dikasai moi ek ceiroV sou

17 kai egeneto wV sunetelesen Dauid ta rhmata tauta lalwn proV Saoul kai eipen Saoul h fwnh sou auth teknon Dauid kai hren thn fwnhn autou Saoul kai eklausen

18 kai eipen Saoul proV Dauid dikaioV su uper eme oti su antapedwkaV moi agaqa egw de antapedwka soi kaka

19 kai su aphggeilaV moi shmeron a epoihsaV moi agaqa wV apekleisen me kurioV shmeron eiV ceiraV sou kai ouk apekteinaV me

20 kai oti ei euroito tiV ton ecqron autou en qliyei kai ekpemyai auton en odw agaqh kai kurioV antapoteisei autw agaqa kaqwV pepoihkaV shmeron

21 kai nun idou egw ginwskw oti basileuwn basileuseiV kai sthsetai en cersin sou basileia Israhl

22 kai nun omoson moi en kuriw oti ouk exoleqreuseiV to sperma mou opisw mou kai ouk afanieiV to onoma mou ek tou oikou tou patroV mou

23 kai wmosen Dauid tw Saoul kai aphlqen Saoul eiV ton topon autou kai Dauid kai oi andreV autou anebhsan eiV thn Messara stenhn

 

25

1 kai apeqanen Samouhl kai sunaqroizontai paV Israhl kai koptontai auton kai qaptousin auton en oikw autou en Armaqaim kai anesth Dauid kai katebh eiV thn erhmon Maan

2 kai hn anqrwpoV en th Maan kai ta poimnia autou en tw Karmhlw kai o anqrwpoV megaV sfodra kai toutw poimnia triscilia kai aigeV ciliai kai egenhqh en tw keirein to poimnion autou en tw Karmhlw

3 kai onoma tw anqrwpw Nabal kai onoma th gunaiki autou Abigaia kai h gunh autou agaqh sunesei kai kalh tw eidei sfodra kai o anqrwpoV sklhroV kai ponhroV en epithdeumasin kai o anqrwpoV kunikoV

4 kai hkousen Dauid en th erhmw oti keirei Nabal o KarmhlioV to poimnion autou

5 kai Dauid apesteilen deka paidaria kai eipen toiV paidarioiV anabhte eiV Karmhlon kai apelqate proV Nabal kai erwthsate auton epi tw onomati mou eiV eirhnhn

6 kai ereite tade eiV wraV kai su ugiainwn kai o oikoV sou kai panta ta sa ugiainonta

7 kai nun idou akhkoa oti keirousin soi nun oi poimeneV sou oi hsan meq hmwn en th erhmw kai ouk apekwlusamen autouV kai ouk eneteilameqa autoiV ouqen pasaV taV hmeraV ontwn autwn en Karmhlw

8 erwthson ta paidaria sou kai apaggelousin soi kai euretwsan ta paidaria carin en ofqalmoiV sou oti ef hmeran agaqhn hkomen doV dh o ean eurh h ceir sou tw uiw sou tw Dauid

9 kai ercontai ta paidaria kai lalousin touV logouV toutouV proV Nabal kata panta ta rhmata tauta en tw onomati Dauid kai anephdhsen

10 kai apekriqh Nabal toiV paisin Dauid kai eipen tiV o Dauid kai tiV o uioV Iessai shmeron peplhqummenoi eisin oi douloi anacwrounteV ekastoV ek proswpou tou kuriou autou

11 kai lhmyomai touV artouV mou kai ton oinon mou kai ta qumata mou a tequka toiV keirousin mou ta probata kai dwsw auta andrasin oiV ouk oida poqen eisin

12 kai apestrafhsan ta paidaria Dauid eiV odon autwn kai anestreyan kai hlqon kai anhggeilan tw Dauid kata ta rhmata tauta

13 kai eipen Dauid toiV andrasin autou zwsasqe ekastoV thn romfaian autou kai anebhsan opisw Dauid wV tetrakosioi andreV kai oi diakosioi ekaqisan meta twn skeuwn

14 kai th Abigaia gunaiki Nabal aphggeilen en twn paidariwn legwn idou Dauid apesteilen aggelouV ek thV erhmou euloghsai ton kurion hmwn kai exeklinen ap autwn

15 kai oi andreV agaqoi hmin sfodra ouk apekwlusan hmaV oude eneteilanto hmin pasaV taV hmeraV aV hmen par autoiV kai en tw einai hmaV en agrw

16 wV teicoV hsan peri hmaV kai thn nukta kai thn hmeran pasaV taV hmeraV aV hmeqa par autoiV poimainonteV to poimnion

17 kai nun gnwqi kai ide ti su poihseiV oti suntetelestai h kakia eiV ton kurion hmwn kai eiV ton oikon autou kai outoV uioV loimoV kai ouk estin lalhsai proV auton

18 kai espeusen Abigaia kai elaben diakosiouV artouV kai duo aggeia oinou kai pente probata pepoihmena kai pente oifi alfitou kai gomor en stafidoV kai diakosiaV palaqaV kai eqeto epi touV onouV

19 kai eipen toiV paidarioiV authV proporeuesqe emprosqen mou kai idou egw opisw umwn paraginomai kai tw andri authV ouk aphggeilen

20 kai egenhqh authV epibebhkuihV epi thn onon kai katabainoushV en skeph tou orouV kai idou Dauid kai oi andreV autou katebainon eiV sunanthsin authV kai aphnthsen autoiV

21 kai Dauid eipen iswV eiV adikon pefulaka panta ta autou en th erhmw kai ouk eneteilameqa labein ek pantwn twn autou ouqen kai antapedwken moi ponhra anti agaqwn

22 tade poihsai o qeoV tw Dauid kai tade prosqeih ei upoleiyomai ek pantwn twn tou Nabal ewV prwi ourounta proV toicon

23 kai eiden Abigaia ton Dauid kai espeusen kai katephdhsen apo thV onou kai epesen enwpion Dauid epi proswpon authV kai prosekunhsen autw epi thn ghn

24 epi touV podaV autou kai eipen en emoi kurie mou h adikia lalhsatw dh h doulh sou eiV ta wta sou kai akouson thV doulhV sou logon

25 mh dh qesqw o kurioV mou kardian autou epi ton anqrwpon ton loimon touton oti kata to onoma autou outwV estin Nabal onoma autw kai afrosunh met autou kai egw h doulh sou ouk eidon ta paidaria sou a apesteilaV

26 kai nun kurie zh kurioV kai zh h yuch sou kaqwV ekwlusen se kurioV tou mh elqein eiV aima aqwon kai swzein thn ceira sou soi kai nun genointo wV Nabal oi ecqroi sou kai oi zhtounteV tw kuriw mou kaka

27 kai nun labe thn eulogian tauthn hn enhnocen h doulh sou tw kuriw mou kai dwseiV toiV paidarioiV toiV paresthkosin tw kuriw mou

28 aron dh to anomhma thV doulhV sou oti poiwn poihsei kurioV tw kuriw mou oikon piston oti polemon kuriou o kurioV mou polemei kai kakia ouc eureqhsetai en soi pwpote

29 kai anasthsetai anqrwpoV katadiwkwn se kai zhtwn thn yuchn sou kai estai h yuch kuriou mou endedemenh en desmw thV zwhV para kuriw tw qew kai yuchn ecqrwn sou sfendonhseiV en mesw thV sfendonhV

30 kai estai oti poihsei kurioV tw kuriw mou panta osa elalhsen agaqa epi se kai enteleitai soi kurioV eiV hgoumenon epi Israhl

31 kai ouk estai soi touto bdelugmoV kai skandalon tw kuriw mou ekceai aima aqwon dwrean kai swsai ceira kuriou mou autw kai agaqwsei kurioV tw kuriw mou kai mnhsqhsh thV doulhV sou agaqwsai auth

32 kai eipen Dauid th Abigaia euloghtoV kurioV o qeoV Israhl oV apesteilen se shmeron en tauth eiV apanthsin mou

33 kai euloghtoV o tropoV sou kai euloghmenh su h apokwlusasa me shmeron en tauth mh elqein eiV aimata kai swsai ceira mou emoi

34 plhn oti zh kurioV o qeoV Israhl oV apekwlusen me shmeron tou kakopoihsai se oti ei mh espeusaV kai paregenou eiV apanthsin moi tote eipa ei upoleifqhsetai tw Nabal ewV fwtoV tou prwi ourwn proV toicon

35 kai elaben Dauid ek ceiroV authV panta a eferen autw kai eipen auth anabhqi eiV eirhnhn eiV oikon sou blepe hkousa thV fwnhV sou kai hretisa to proswpon sou

36 kai paregenhqh Abigaia proV Nabal kai idou autw potoV en oikw autou wV potoV basilewV kai h kardia Nabal agaqh ep auton kai autoV mequwn ewV sfodra kai ouk aphggeilen autw rhma mikron h mega ewV fwtoV tou prwi

37 kai egeneto prwi wV exenhyen apo tou oinou Nabal aphggeilen autw h gunh autou ta rhmata tauta kai enapeqanen h kardia autou en autw kai autoV ginetai wV liqoV

38 kai egeneto wsei deka hmerai kai epataxen kurioV ton Nabal kai apeqanen

39 kai hkousen Dauid kai eipen euloghtoV kurioV oV ekrinen thn krisin tou oneidismou mou ek ceiroV Nabal kai ton doulon autou periepoihsato ek ceiroV kakwn kai thn kakian Nabal apestreyen kurioV eiV kefalhn autou kai apesteilen Dauid kai elalhsen peri AbigaiaV labein authn eautw eiV gunaika

40 kai hlqon oi paideV Dauid proV Abigaian eiV Karmhlon kai elalhsan auth legonteV Dauid apesteilen hmaV proV se labein se autw eiV gunaika

41 kai anesth kai prosekunhsen epi thn ghn epi proswpon kai eipen idou h doulh sou eiV paidiskhn niyai podaV twn paidwn sou

42 kai anesth Abigaia kai epebh epi thn onon kai pente korasia hkolouqoun auth kai eporeuqh opisw twn paidwn Dauid kai ginetai autw eiV gunaika

43 kai thn Acinaam elaben Dauid ex Iezrael kai amfoterai hsan autw gunaikeV

44 kai Saoul edwken Melcol thn qugatera autou thn gunaika Dauid tw Falti uiw LaiV tw ek Romma

 

26

1 kai ercontai oi Zifaioi ek thV aucmwdouV proV ton Saoul eiV ton bounon legonteV idou Dauid skepazetai meq hmwn en tw bounw tou Ecela tou kata proswpon tou Iessaimoun

2 kai anesth Saoul kai katebh eiV thn erhmon Zif kai met autou treiV ciliadeV andrwn eklektoi ex Israhl zhtein ton Dauid en th erhmw Zif

3 kai parenebalen Saoul en tw bounw tou Ecela epi proswpou tou Iessaimoun epi thV odou kai Dauid ekaqisen en th erhmw kai eiden Dauid oti hkei Saoul opisw autou eiV thn erhmon

4 kai apesteilen Dauid kataskopouV kai egnw oti hkei Saoul etoimoV ek Keila

5 kai anesth Dauid laqra kai eisporeuetai eiV ton topon ou ekaqeuden ekei Saoul kai ekei Abennhr uioV Nhr arcistrathgoV autou kai Saoul ekaqeuden en lamphnh kai o laoV parembeblhkwV kuklw autou

6 kai apekriqh Dauid kai eipen proV Acimelec ton Cettaion kai proV Abessa uion SarouiaV adelfon Iwab legwn tiV eiseleusetai met emou proV Saoul eiV thn parembolhn kai eipen Abessa egw eiseleusomai meta sou

7 kai eisporeuetai Dauid kai Abessa eiV ton laon thn nukta kai idou Saoul kaqeudwn upnw en lamphnh kai to doru empephgoV eiV thn ghn proV kefalhV autou kai Abennhr kai o laoV autou ekaqeuden kuklw autou

8 kai eipen Abessa proV Dauid apekleisen shmeron kurioV ton ecqron sou eiV taV ceiraV sou kai nun pataxw auton tw dorati eiV thn ghn apax kai ou deuterwsw autw

9 kai eipen Dauid proV Abessa mh tapeinwshV auton oti tiV epoisei ceira autou epi criston kuriou kai aqwwqhsetai

10 kai eipen Dauid zh kurioV ean mh kurioV paish auton h h hmera autou elqh kai apoqanh h eiV polemon katabh kai prosteqh

11 mhdamwV moi para kuriou epenegkein ceira mou epi criston kuriou kai nun labe dh to doru apo proV kefalhV autou kai ton fakon tou udatoV kai apelqwmen kaq eautouV

12 kai elaben Dauid to doru kai ton fakon tou udatoV apo proV kefalhV autou kai aphlqon kaq eautouV kai ouk hn o blepwn kai ouk hn o ginwskwn kai ouk hn o exegeiromenoV panteV upnounteV oti qamboV kuriou epepesen ep autouV

13 kai diebh Dauid eiV to peran kai esth epi thn korufhn tou orouV makroqen kai pollh h odoV ana meson autwn

14 kai prosekalesato Dauid ton laon kai tw Abennhr elalhsen legwn ouk apokriqhsei Abennhr kai apekriqh Abennhr kai eipen tiV ei su o kalwn me

15 kai eipen Dauid proV Abennhr ouk anhr su kai tiV wV su en Israhl kai dia ti ou fulasseiV ton kurion sou ton basilea oti eishlqen eiV ek tou laou diafqeirai ton basilea kurion sou

16 kai ouk agaqon to rhma touto o pepoihkaV zh kurioV oti uioi qanatwsewV umeiV oi fulassonteV ton basilea kurion umwn ton criston kuriou kai nun ide dh to doru tou basilewV kai o fakoV tou udatoV pou estin ta proV kefalhV autou

17 kai epegnw Saoul thn fwnhn tou Dauid kai eipen h fwnh sou auth teknon Dauid kai eipen Dauid douloV sou kurie basileu

18 kai eipen ina ti touto katadiwkei o kurioV mou opisw tou doulou autou oti ti hmarthka kai ti eureqh en emoi adikhma

19 kai nun akousatw dh o kurioV mou o basileuV to rhma tou doulou autou ei o qeoV episeiei se ep eme osfranqeih qusiaV sou kai ei uioi anqrwpwn epikataratoi outoi enwpion kuriou oti exebalon me shmeron mh esthrisqai en klhronomia kuriou legonteV poreuou douleue qeoiV eteroiV

20 kai nun mh pesoi to aima mou epi thn ghn ex enantiaV proswpou kuriou oti exelhluqen o basileuV Israhl zhtein thn yuchn mou kaqwV katadiwkei o nuktikorax en toiV oresin

21 kai eipen Saoul hmarthka epistrefe teknon Dauid oti ou kakopoihsw se anq wn entimoV yuch mou en ofqalmoiV sou en th shmeron memataiwmai kai hgnohka polla sfodra

22 kai apekriqh Dauid kai eipen idou to doru tou basilewV dielqetw eiV twn paidariwn kai labetw auto

23 kai kurioV epistreyei ekastw taV dikaiosunaV autou kai thn pistin autou wV paredwken se kurioV shmeron eiV ceiraV mou kai ouk hqelhsa epenegkein ceira mou epi criston kuriou

24 kai idou kaqwV emegalunqh h yuch sou shmeron en tauth en ofqalmoiV mou outwV megalunqeih h yuch mou enwpion kuriou kai skepasai me kai exeleitai me ek pashV qliyewV

25 kai eipen Saoul proV Dauid euloghmenoV su teknon kai poiwn poihseiV kai dunamenoV dunhsei kai aphlqen Dauid eiV thn odon autou kai Saoul anestreyen eiV ton topon autou

 

27

1 kai eipen Dauid en th kardia autou legwn nun prosteqhsomai en hmera mia eiV ceiraV Saoul kai ouk estin moi agaqon ean mh swqw eiV ghn allofulwn kai anh Saoul tou zhtein me eiV pan orion Israhl kai swqhsomai ek ceiroV autou

2 kai anesth Dauid kai oi tetrakosioi andreV met autou kai eporeuqh proV AgcouV uion Ammac basilea Geq

3 kai ekaqisen Dauid meta AgcouV en Geq autoV kai oi andreV autou ekastoV kai o oikoV autou kai Dauid kai amfoterai ai gunaikeV autou Acinaam h IezrahlitiV kai Abigaia h gunh Nabal tou Karmhliou

4 kai anhggelh tw Saoul oti pefeugen Dauid eiV Geq kai ou proseqeto eti zhtein auton

5 kai eipen Dauid proV AgcouV ei dh eurhken o douloV sou carin en ofqalmoiV sou dotwsan dh moi topon en mia twn polewn twn kat agron kai kaqhsomai ekei kai ina ti kaqhtai o douloV sou en polei basileuomenh meta sou

6 kai edwken autw en th hmera ekeinh thn Sekelak dia touto egenhqh Sekelak tw basilei thV IoudaiaV ewV thV hmeraV tauthV

7 kai egenhqh o ariqmoV twn hmerwn wn ekaqisen Dauid en agrw twn allofulwn tessaraV mhnaV

8 kai anebainen Dauid kai oi andreV autou kai epetiqento epi panta ton Gesiri kai epi ton Amalhkithn kai idou h gh katwkeito apo anhkontwn h apo Gelamyour teteicismenwn kai ewV ghV Aiguptou

9 kai etupte thn ghn kai ouk ezwogonei andra kai gunaika kai elambanen poimnia kai boukolia kai onouV kai kamhlouV kai imatismon kai anestreyan kai hrconto proV AgcouV

10 kai eipen AgcouV proV Dauid epi tina epeqesqe shmeron kai eipen Dauid proV AgcouV kata noton thV IoudaiaV kai kata noton Iesmega kai kata noton tou Kenezi

11 kai andra kai gunaika ouk ezwogonhsen tou eisagagein eiV Geq legwn mh anaggeilwsin eiV Geq kaq hmwn legonteV tade Dauid poiei kai tode to dikaiwma autou pasaV taV hmeraV aV ekaqhto Dauid en agrw twn allofulwn

12 kai episteuqh Dauid en tw AgcouV sfodra legwn hscuntai aiscunomenoV en tw law autou en Israhl kai estai moi douloV eiV ton aiwna

 

28

1 kai egenhqh en taiV hmeraiV ekeinaiV kai sunaqroizontai allofuloi en taiV parembolaiV autwn exelqein polemein meta Israhl kai eipen AgcouV proV Dauid ginwskwn gnwsei oti met emou exeleusei eiV polemon su kai oi andreV sou

2 kai eipen Dauid proV AgcouV outw nun gnwsei a poihsei o douloV sou kai eipen AgcouV proV Dauid outwV arciswmatofulaka qhsomai se pasaV taV hmeraV

3 kai Samouhl apeqanen kai ekoyanto auton paV Israhl kai qaptousin auton en Armaqaim en polei autou kai Saoul perieilen touV eggastrimuqouV kai touV gnwstaV apo thV ghV

4 kai sunaqroizontai oi allofuloi kai ercontai kai paremballousin eiV Swman kai sunaqroizei Saoul panta andra Israhl kai paremballousin eiV Gelboue

5 kai eiden Saoul thn parembolhn twn allofulwn kai efobhqh kai exesth h kardia autou sfodra

6 kai ephrwthsen Saoul dia kuriou kai ouk apekriqh autw kurioV en toiV enupnioiV kai en toiV dhloiV kai en toiV profhtaiV

7 kai eipen Saoul toiV paisin autou zhthsate moi gunaika eggastrimuqon kai poreusomai proV authn kai zhthsw en auth kai eipan oi paideV autou proV auton idou gunh eggastrimuqoV en Aendwr

8 kai sunekaluyato Saoul kai periebaleto imatia etera kai poreuetai autoV kai duo andreV met autou kai ercontai proV thn gunaika nuktoV kai eipen auth manteusai dh moi en tw eggastrimuqw kai anagage moi on ean eipw soi

9 kai eipen h gunh proV auton idou dh su oidaV osa epoihsen Saoul wV exwleqreusen touV eggastrimuqouV kai touV gnwstaV apo thV ghV kai ina ti su pagideueiV thn yuchn mou qanatwsai authn

10 kai wmosen auth Saoul legwn zh kurioV ei apanthsetai soi adikia en tw logw toutw

11 kai eipen h gunh tina anagagw soi kai eipen ton Samouhl anagage moi

12 kai eiden h gunh ton Samouhl kai anebohsen fwnh megalh kai eipen h gunh proV Saoul ina ti parelogisw me kai su ei Saoul

13 kai eipen auth o basileuV mh fobou eipon tina eorakaV kai eipen autw QeouV eoraka anabainontaV ek thV ghV

14 kai eipen auth ti egnwV kai eipen autw andra orqion anabainonta ek thV ghV kai outoV diploida anabeblhmenoV kai egnw Saoul oti Samouhl outoV kai ekuyen epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen autw

15 kai eipen Samouhl ina ti parhnwclhsaV moi anabhnai me kai eipen Saoul qlibomai sfodra kai oi allofuloi polemousin en emoi kai o qeoV afesthken ap emou kai ouk epakhkoen moi eti kai en ceiri twn profhtwn kai en toiV enupnioiV kai nun keklhka se gnwrisai moi ti poihsw

16 kai eipen Samouhl ina ti eperwtaV me kai kurioV afesthken apo sou kai gegonen meta tou plhsion sou

17 kai pepoihken kurioV soi kaqwV elalhsen en ceiri mou kai diarrhxei kurioV thn basileian sou ek ceiroV sou kai dwsei authn tw plhsion sou tw Dauid

18 dioti ouk hkousaV fwnhV kuriou kai ouk epoihsaV qumon orghV autou en Amalhk dia touto to rhma epoihsen kurioV soi th hmera tauth

19 kai paradwsei kurioV ton Israhl meta sou eiV ceiraV allofulwn kai aurion su kai oi uioi sou meta sou pesountai kai thn parembolhn Israhl dwsei kurioV eiV ceiraV allofulwn

20 kai espeusen Saoul kai epesen esthkwV epi thn ghn kai efobhqh sfodra apo twn logwn Samouhl kai iscuV en autw ouk hn eti ou gar efagen arton olhn thn hmeran kai olhn thn nukta ekeinhn

21 kai eishlqen h gunh proV Saoul kai eiden oti espeusen sfodra kai eipen proV auton idou dh hkousen h doulh sou thV fwnhV sou kai eqemhn thn yuchn mou en th ceiri mou kai hkousa touV logouV ouV elalhsaV moi

22 kai nun akouson dh fwnhV thV doulhV sou kai paraqhsw enwpion sou ywmon artou kai fage kai estai en soi iscuV oti poreush en odw

23 kai ouk eboulhqh fagein kai parebiazonto auton oi paideV autou kai h gunh kai hkousen thV fwnhV autwn kai anesth apo thV ghV kai ekaqisen epi ton difron

24 kai th gunaiki hn damaliV nomaV en th oikia kai espeusen kai equsen authn kai elaben aleura kai efurasen kai epeyen azuma

25 kai proshgagen enwpion Saoul kai enwpion twn paidwn autou kai efagon kai anesthsan kai aphlqon thn nukta ekeinhn

 

29

1 kai sunaqroizousin allofuloi pasaV taV parembolaV autwn eiV Afek kai Israhl parenebalen en Aendwr th en Iezrael

2 kai satrapai allofulwn pareporeuonto eiV ekatontadaV kai ciliadaV kai Dauid kai oi andreV autou pareporeuonto ep escatwn meta AgcouV

3 kai eipon oi satrapai twn allofulwn tineV oi diaporeuomenoi outoi kai eipen AgcouV proV touV strathgouV twn allofulwn ouc outoV Dauid o douloV Saoul basilewV Israhl gegonen meq hmwn hmeraV touto deuteron etoV kai ouc eurhka en autw ouqen af hV hmeraV enepesen proV me kai ewV thV hmeraV tauthV

4 kai eluphqhsan ep autw oi strathgoi twn allofulwn kai legousin autw apostreyon ton andra eiV ton topon autou ou katesthsaV auton ekei kai mh ercesqw meq hmwn eiV ton polemon kai mh ginesqw epibouloV thV parembolhV kai en tini diallaghsetai outoV tw kuriw autou ouci en taiV kefalaiV twn andrwn ekeinwn

5 ouc outoV Dauid w exhrcon en coroiV legonteV epataxen Saoul en ciliasin autou kai Dauid en muriasin autou

6 kai ekalesen AgcouV ton Dauid kai eipen autw zh kurioV oti euqhV su kai agaqoV en ofqalmoiV mou kai h exodoV sou kai h eisodoV sou met emou en th parembolh kai oti ouc eurhka kata sou kakian af hV hmeraV hkeiV proV me ewV thV shmeron hmeraV kai en ofqalmoiV twn satrapwn ouk agaqoV su

7 kai nun anastrefe kai poreuou eiV eirhnhn kai ou mh poihseiV kakian en ofqalmoiV twn satrapwn twn allofulwn

8 kai eipen Dauid proV AgcouV ti pepoihka soi kai ti eureV en tw doulw sou af hV hmeraV hmhn enwpion sou kai ewV thV hmeraV tauthV oti ou mh elqw polemhsai touV ecqrouV tou kuriou mou tou basilewV

9 kai apekriqh AgcouV proV Dauid oida oti agaqoV su en ofqalmoiV mou all oi satrapai twn allofulwn legousin ouc hxei meq hmwn eiV polemon

10 kai nun orqrison to prwi su kai oi paideV tou kuriou sou oi hkonteV meta sou kai poreuesqe eiV ton topon ou katesthsa umaV ekei kai logon loimon mh qhV en kardia sou oti agaqoV su enwpion mou kai orqrisate en th odw kai fwtisatw umin kai poreuqhte

11 kai wrqrisen Dauid autoV kai oi andreV autou apelqein kai fulassein thn ghn twn allofulwn kai oi allofuloi anebhsan polemein epi Israhl

 

30

1 kai egenhqh eiselqontoV Dauid kai twn andrwn autou eiV Sekelak th hmera th trith kai Amalhk epeqeto epi ton noton kai epi Sekelak kai epataxen thn Sekelak kai enepurisen authn en puri

2 kai taV gunaikaV kai panta ta en auth apo mikrou ewV megalou ouk eqanatwsan andra kai gunaika all hcmalwteusan kai aphlqon eiV thn odon autwn

3 kai hlqen Dauid kai oi andreV autou eiV thn polin kai idou empepuristai en puri ai de gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn hcmalwteumenoi

4 kai hren Dauid kai oi andreV autou thn fwnhn autwn kai eklausan ewV otou ouk hn en autoiV iscuV eti klaiein

5 kai amfoterai ai gunaikeV Dauid hcmalwteuqhsan Acinoom h IezrahlitiV kai Abigaia h gunh Nabal tou Karmhliou

6 kai eqlibh Dauid sfodra oti eipen o laoV liqobolhsai auton oti katwdunoV yuch pantoV tou laou ekastou epi touV uiouV autou kai epi taV qugateraV autou kai ekrataiwqh Dauid en kuriw qew autou

7 kai eipen Dauid proV Abiaqar ton ierea uion Acimelec prosagage to efoud

8 kai ephrwthsen Dauid dia tou kuriou legwn ei katadiwxw opisw tou geddour toutou ei katalhmyomai autouV kai eipen autw katadiwke oti katalambanwn katalhmyh kai exairoumenoV exelh

9 kai eporeuqh Dauid autoV kai oi exakosioi andreV met autou kai ercontai ewV tou ceimarrou Bosor kai oi perissoi esthsan

10 kai katediwxen en tetrakosioiV andrasin upesthsan de diakosioi andreV oitineV ekaqisan peran tou ceimarrou tou Bosor

11 kai euriskousin andra Aiguption en agrw kai lambanousin auton kai agousin auton proV Dauid en agrw kai didoasin autw arton kai efagen kai epotisan auton udwr

12 kai didoasin autw klasma palaqhV kai efagen kai katesth to pneuma autou en autw oti ou bebrwkei arton kai ou pepwkei udwr treiV hmeraV kai treiV nuktaV

13 kai eipen autw Dauid tinoV su ei kai poqen ei kai eipen to paidarion to Aiguption egw eimi douloV androV Amalhkitou kai katelipen me o kurioV mou oti hnwclhqhn egw shmeron tritaioV

14 kai hmeiV epeqemeqa epi noton tou Colqi kai epi ta thV IoudaiaV merh kai epi noton Celoub kai thn Sekelak enepurisamen en puri

15 kai eipen proV auton Dauid ei kataxeiV me epi to geddour touto kai eipen omoson dh moi kata tou qeou mh qanatwsein me kai mh paradounai me eiV ceiraV tou kuriou mou kai kataxw se epi to geddour touto

16 kai kathgagen auton ekei kai idou outoi diakecumenoi epi proswpon pashV thV ghV esqionteV kai pinonteV kai eortazonteV en pasi toiV skuloiV toiV megaloiV oiV elabon ek ghV allofulwn kai ek ghV Iouda

17 kai hlqen ep autouV Dauid kai epataxen autouV apo ewsforou ewV deilhV kai th epaurion kai ouk eswqh ex autwn anhr oti all h tetrakosia paidaria a hn epibebhkota epi taV kamhlouV kai efugon

18 kai afeilato Dauid panta a elabon oi Amalhkitai kai amfoteraV taV gunaikaV autou exeilato

19 kai ou diefwnhsen autoiV apo mikrou ewV megalou kai apo twn skulwn kai ewV uiwn kai qugaterwn kai ewV pantwn wn elabon autwn ta panta epestreyen Dauid

20 kai elaben Dauid panta ta poimnia kai ta boukolia kai aphgagen emprosqen twn skulwn kai toiV skuloiV ekeinoiV elegeto tauta ta skula Dauid

21 kai paraginetai Dauid proV touV diakosiouV andraV touV ekluqentaV tou poreuesqai opisw Dauid kai ekaqisen autouV en tw ceimarrw tw Bosor kai exhlqon eiV apanthsin Dauid kai eiV apanthsin tou laou tou met autou kai proshgagen Dauid ewV tou laou kai hrwthsan auton ta eiV eirhnhn

22 kai apekriqh paV anhr loimoV kai ponhroV twn andrwn twn polemistwn twn poreuqentwn meta Dauid kai eipan oti ou katediwxan meq hmwn ou dwsomen autoiV ek twn skulwn wn exeilameqa oti all h ekastoV thn gunaika autou kai ta tekna autou apagesqwsan kai apostrefetwsan

23 kai eipen Dauid ou poihsete outwV meta to paradounai ton kurion hmin kai fulaxai hmaV kai paredwken kurioV ton geddour ton epercomenon ef hmaV eiV ceiraV hmwn

24 kai tiV upakousetai umwn twn logwn toutwn oti ouc htton umwn eisin dioti kata thn merida tou katabainontoV eiV polemon outwV estai h meriV tou kaqhmenou epi ta skeuh kata to auto meriountai

25 kai egenhqh apo thV hmeraV ekeinhV kai epanw kai egeneto eiV prostagma kai eiV dikaiwma tw Israhl ewV thV shmeron

26 kai hlqen Dauid eiV Sekelak kai apesteilen toiV presbuteroiV Iouda twn skulwn kai toiV plhsion autou legwn idou apo twn skulwn twn ecqrwn kuriou

27 toiV en Baiqsour kai toiV en Rama notou kai toiV en Ieqqor

28 kai toiV en Arohr kai toiV Ammadi kai toiV en Safi kai toiV en Esqie

29 kai toiV en Karmhlw kai toiV en taiV polesin tou Ieramhli kai toiV en taiV polesin tou Kenezi

30 kai toiV en Ierimouq kai toiV en Bhrsabee kai toiV en Noo

31 kai toiV en Cebrwn kai eiV pantaV touV topouV ouV dihlqen Dauid ekei autoV kai oi andreV autou

 

31

1 kai oi allofuloi epolemoun epi Israhl kai efugon oi andreV Israhl ek proswpou twn allofulwn kai piptousin traumatiai en tw orei tw Gelboue

2 kai sunaptousin allofuloi tw Saoul kai toiV uioiV autou kai tuptousin allofuloi ton Iwnaqan kai ton Aminadab kai ton Melcisa uiouV Saoul

3 kai barunetai o polemoV epi Saoul kai euriskousin auton oi akontistai andreV toxotai kai etraumatisqh eiV ta upocondria

4 kai eipen Saoul proV ton aironta ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai apokenthson me en auth mh elqwsin oi aperitmhtoi outoi kai apokenthswsin me kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobhqh sfodra kai elaben Saoul thn romfaian kai epepesen ep authn

5 kai eiden o airwn ta skeuh autou oti teqnhken Saoul kai epepesen kai autoV epi thn romfaian autou kai apeqanen met autou

6 kai apeqanen Saoul kai oi treiV uioi autou kai o airwn ta skeuh autou en th hmera ekeinh kata to auto

7 kai eidon oi andreV Israhl oi en tw peran thV koiladoV kai oi en tw peran tou Iordanou oti efugon oi andreV Israhl kai oti teqnhken Saoul kai oi uioi autou kai kataleipousin taV poleiV autwn kai feugousin kai ercontai oi allofuloi kai katoikousin en autaiV

8 kai egenhqh th epaurion kai ercontai oi allofuloi ekdiduskein touV nekrouV kai euriskousin ton Saoul kai touV treiV uiouV autou peptwkotaV epi ta orh Gelboue

9 kai apostrefousin auton kai exedusan ta skeuh autou kai apostellousin auta eiV ghn allofulwn kuklw euaggelizonteV toiV eidwloiV autwn kai tw law autwn

10 kai aneqhkan ta skeuh autou eiV to Astarteion kai to swma autou katephxan en tw teicei Baiqsan

11 kai akouousin oi katoikounteV IabiV thV GalaaditidoV a epoihsan oi allofuloi tw Saoul

12 kai anesthsan paV anhr dunamewV kai eporeuqhsan olhn thn nukta kai elabon to swma Saoul kai to swma Iwnaqan tou uiou autou apo teicouV Baiqsan kai ferousin autouV eiV IabiV kai katakaiousin autouV ekei

13 kai lambanousin ta osta autwn kai qaptousin upo thn arouran thn IabiV kai nhsteuousin epta hmeraV

 


 

Septuagint_Index            Next: Kings II