BASILEIWN B

1

1 kai egeneto meta to apoqanein Saoul kai Dauid anestreyen tuptwn ton Amalhk kai ekaqisen Dauid en Sekelak hmeraV duo

2 kai egenhqh th hmera th trith kai idou anhr hlqen ek thV parembolhV ek tou laou Saoul kai ta imatia autou dierrwgota kai gh epi thV kefalhV autou kai egeneto en tw eiselqein auton proV Dauid kai epesen epi thn ghn kai prosekunhsen autw

3 kai eipen autw Dauid poqen su paraginh kai eipen proV auton ek thV parembolhV Israhl egw diaseswsmai

4 kai eipen autw Dauid tiV o logoV outoV apaggeilon moi kai eipen oti efugen o laoV ek tou polemou kai peptwkasi polloi ek tou laou kai apeqanon kai apeqanen kai Saoul kai Iwnaqan o uioV autou apeqanen

5 kai eipen Dauid tw paidariw tw apaggellonti autw pwV oidaV oti teqnhken Saoul kai Iwnaqan o uioV autou

6 kai eipen to paidarion to apaggellon autw periptwmati periepeson en tw orei tw Gelboue kai idou Saoul epesthrikto epi to doru autou kai idou ta armata kai oi ipparcai sunhyan autw

7 kai epebleyen epi ta opisw autou kai eiden me kai ekalesen me kai eipa idou egw

8 kai eipen moi tiV ei su kai eipa AmalhkithV egw eimi

9 kai eipen proV me sthqi dh epanw mou kai qanatwson me oti katescen me skotoV deinon oti pasa h yuch mou en emoi

10 kai epesthn ep auton kai eqanatwsa auton oti hdein oti ou zhsetai meta to pesein auton kai elabon to basileion to epi thn kefalhn autou kai ton clidwna ton epi tou bracionoV autou kai enhnoca auta tw kuriw mou wde

11 kai ekrathsen Dauid twn imatiwn autou kai dierrhxen auta kai panteV oi andreV oi met autou dierrhxan ta imatia autwn

12 kai ekoyanto kai eklausan kai enhsteusan ewV deilhV epi Saoul kai epi Iwnaqan ton uion autou kai epi ton laon Iouda kai epi ton oikon Israhl oti eplhghsan en romfaia

13 kai eipen Dauid tw paidariw tw apaggellonti autw poqen ei su kai eipen uioV androV paroikou Amalhkitou egw eimi

14 kai eipen autw Dauid pwV ouk efobhqhV epenegkein ceira sou diafqeirai ton criston kuriou

15 kai ekalesen Dauid en twn paidariwn autou kai eipen proselqwn apanthson autw kai epataxen auton kai apeqanen

16 kai eipen Dauid proV auton to aima sou epi thn kefalhn sou oti to stoma sou apekriqh kata sou legwn oti egw eqanatwsa ton criston kuriou

17 kai eqrhnhsen Dauid ton qrhnon touton epi Saoul kai epi Iwnaqan ton uion autou

18 kai eipen tou didaxai touV uiouV Iouda idou gegraptai epi bibliou tou euqouV

19 sthlwson Israhl uper twn teqnhkotwn epi ta uyh sou traumatiwn pwV epesan dunatoi

20 mh anaggeilhte en Geq kai mh euaggelishsqe en taiV exodoiV AskalwnoV mhpote eufranqwsin qugatereV allofulwn mhpote agalliaswntai qugatereV twn aperitmhtwn

21 orh ta en Gelboue mh katabh drosoV kai mh uetoV ef umaV kai agroi aparcwn oti ekei proswcqisqh qureoV dunatwn qureoV Saoul ouk ecrisqh en elaiw

22 af aimatoV traumatiwn apo steatoV dunatwn toxon Iwnaqan ouk apestrafh kenon eiV ta opisw kai romfaia Saoul ouk anekamyen kenh

23 Saoul kai Iwnaqan oi hgaphmenoi kai wraioi ou diakecwrismenoi euprepeiV en th zwh autwn kai en tw qanatw autwn ou diecwrisqhsan uper aetouV koufoi kai uper leontaV ekrataiwqhsan

24 qugatereV Israhl epi Saoul klausate ton endiduskonta umaV kokkina meta kosmou umwn ton anaferonta kosmon crusoun epi ta endumata umwn

25 pwV epesan dunatoi en mesw tou polemou Iwnaqan epi ta uyh sou traumatiaV

26 algw epi soi adelfe mou Iwnaqan wraiwqhV moi sfodra eqaumastwqh h agaphsiV sou emoi uper agaphsin gunaikwn

27 pwV epesan dunatoi kai apwlonto skeuh polemika

 

2

1 kai egeneto meta tauta kai ephrwthsen Dauid en kuriw legwn ei anabw eiV mian twn polewn Iouda kai eipen kurioV proV auton anabhqi kai eipen Dauid pou anabw kai eipen eiV Cebrwn

2 kai anebh ekei Dauid eiV Cebrwn kai amfoterai ai gunaikeV autou Acinoom h IezrahlitiV kai Abigaia h gunh Nabal tou Karmhliou

3 kai oi andreV oi met autou ekastoV kai o oikoV autou kai katwkoun en taiV polesin Cebrwn

4 kai ercontai andreV thV IoudaiaV kai criousin ton Dauid ekei tou basileuein epi ton oikon Iouda kai aphggeilan tw Dauid legonteV oti oi andreV IabiV thV GalaaditidoV eqayan ton Saoul

5 kai apesteilen Dauid aggelouV proV touV hgoumenouV IabiV thV GalaaditidoV kai eipen proV autouV euloghmenoi umeiV tw kuriw oti pepoihkate to eleoV touto epi ton kurion umwn epi Saoul ton criston kuriou kai eqayate auton kai Iwnaqan ton uion autou

6 kai nun poihsai kurioV meq umwn eleoV kai alhqeian kai ge egw poihsw meq umwn ta agaqa tauta oti epoihsate to rhma touto

7 kai nun krataiousqwsan ai ceireV umwn kai ginesqe eiV uiouV dunatouV oti teqnhken o kurioV umwn Saoul kai ge eme kecriken o oikoV Iouda ef eautouV eiV basilea

8 kai Abennhr uioV Nhr arcistrathgoV tou Saoul elaben ton Iebosqe uion Saoul kai anebibasen auton ek thV parembolhV eiV Manaem

9 kai ebasileusen auton epi thn Galaaditin kai epi ton Qasiri kai epi ton Iezrael kai epi ton Efraim kai epi ton Beniamin kai epi panta Israhl

10 tessarakonta etwn Iebosqe uioV Saoul ote ebasileusen epi ton Israhl kai duo eth ebasileusen plhn tou oikou Iouda oi hsan opisw Dauid

11 kai egenonto ai hmerai aV Dauid ebasileusen en Cebrwn epi ton oikon Iouda epta eth kai ex mhnaV

12 kai exhlqen Abennhr uioV Nhr kai oi paideV Iebosqe uiou Saoul ek Manaem eiV Gabawn

13 kai Iwab uioV SarouiaV kai oi paideV Dauid exhlqosan ek Cebrwn kai sunantwsin autoiV epi thn krhnhn thn Gabawn epi to auto kai ekaqisan outoi epi thn krhnhn thn Gabawn enteuqen kai outoi epi thn krhnhn enteuqen

14 kai eipen Abenner proV Iwab anasthtwsan dh ta paidaria kai paixatwsan enwpion hmwn kai eipen Iwab anasthtwsan

15 kai anesthsan kai parhlqon en ariqmw twn paidwn Beniamin dwdeka twn Iebosqe uiou Saoul kai dwdeka ek twn paidwn Dauid

16 kai ekrathsan ekastoV th ceiri thn kefalhn tou plhsion autou kai macaira autou eiV pleuran tou plhsion autou kai piptousin kata to auto kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou meriV twn epiboulwn h estin en Gabawn

17 kai egeneto o polemoV sklhroV wste lian en th hmera ekeinh kai eptaisen Abennhr kai andreV Israhl enwpion paidwn Dauid

18 kai egenonto ekei treiV uioi SarouiaV Iwab kai Abessa kai Asahl kai Asahl koufoV toiV posin autou wsei mia dorkaV en agrw

19 kai katediwxen Asahl opisw Abennhr kai ouk exeklinen tou poreuesqai eiV dexia oude eiV aristera katopisqen Abennhr

20 kai epebleyen Abennhr eiV ta opisw autou kai eipen ei su ei autoV Asahl kai eipen egw eimi

21 kai eipen autw Abennhr ekklinon su eiV ta dexia h eiV ta aristera kai katasce sautw en twn paidariwn kai labe seautw thn panoplian autou kai ouk hqelhsen Asahl ekklinai ek twn opisqen autou

22 kai proseqeto eti Abennhr legwn tw Asahl aposthqi ap emou ina mh pataxw se eiV thn ghn kai pwV arw to proswpon mou proV Iwab kai pou estin tauta epistrefe proV Iwab ton adelfon sou

23 kai ouk ebouleto tou aposthnai kai tuptei auton Abennhr en tw opisw tou doratoV epi thn yoan kai diexhlqen to doru ek twn opisw autou kai piptei ekei kai apoqnhskei upokatw autou kai egeneto paV o ercomenoV ewV tou topou ou epesen ekei Asahl kai apeqanen kai ufistato

24 kai katediwxen Iwab kai Abessa opisw Abennhr kai o hlioV edunen kai autoi eishlqon ewV tou bounou Amman o estin epi proswpou gai odon erhmon Gabawn

25 kai sunaqroizontai uioi Beniamin oi opisw Abennhr kai egenhqhsan eiV sunanthsin mian kai esthsan epi kefalhn bounou enoV

26 kai ekalesen Abennhr Iwab kai eipen mh eiV nikoV katafagetai h romfaia h ouk oidaV oti pikra estai eiV ta escata kai ewV pote ou mh eiphV tw law anastrefein apo opisqen twn adelfwn hmwn

27 kai eipen Iwab zh kurioV oti ei mh elalhsaV dioti tote ek prwiqen anebh o laoV ekastoV katopisqen tou adelfou autou

28 kai esalpisen Iwab th salpiggi kai apesthsan paV o laoV kai ou katediwxan opisw tou Israhl kai ou proseqento eti tou polemein

29 kai Abennhr kai oi andreV autou aphlqon eiV dusmaV olhn thn nukta ekeinhn kai diebainan ton Iordanhn kai eporeuqhsan olhn thn parateinousan kai ercontai eiV thn parembolhn

30 kai Iwab anestreyen opisqen apo tou Abennhr kai sunhqroisen panta ton laon kai epeskephsan twn paidwn Dauid enneakaideka andreV kai Asahl

31 kai oi paideV Dauid epataxan twn uiwn Beniamin twn andrwn Abennhr triakosiouV exhkonta andraV par autou

32 kai airousin ton Asahl kai qaptousin auton en tw tafw tou patroV autou en Baiqleem kai eporeuqh Iwab kai oi andreV oi met autou olhn thn nukta kai diefausen autoiV en Cebrwn

 

3

1 kai egeneto o polemoV epi polu ana meson tou oikou Saoul kai ana meson tou oikou Dauid kai o oikoV Dauid eporeueto kai ekrataiouto kai o oikoV Saoul eporeueto kai hsqenei

2 kai etecqhsan tw Dauid uioi en Cebrwn kai hn o prwtotokoV autou Amnwn thV Acinoom thV IezrahlitidoV

3 kai o deuteroV autou Dalouia thV AbigaiaV thV KarmhliaV kai o tritoV Abessalwm uioV Maaca qugatroV Qolmi basilewV Gesir

4 kai o tetartoV Ornia uioV Feggiq kai o pemptoV Sabatia thV Abital

5 kai o ektoV Ieqeraam thV Aigla gunaikoV Dauid outoi etecqhsan tw Dauid en Cebrwn

6 kai egeneto en tw einai ton polemon ana meson tou oikou Saoul kai ana meson tou oikou Dauid kai Abennhr hn kratwn tou oikou Saoul

7 kai tw Saoul pallakh Resfa qugathr Ial kai eipen Memfibosqe uioV Saoul proV Abennhr ti oti eishlqeV proV thn pallakhn tou patroV mou

8 kai equmwqh sfodra Abennhr peri tou logou Memfibosqe kai eipen Abennhr proV auton mh kefalh kunoV egw eimi epoihsa eleoV shmeron meta tou oikou Saoul tou patroV sou kai peri adelfwn kai gnwrimwn kai ouk hutomolhsa eiV ton oikon Dauid kai epizhteiV ep eme uper adikiaV gunaikoV shmeron

9 tade poihsai o qeoV tw Abennhr kai tade prosqeih autw oti kaqwV wmosen kurioV tw Dauid oti outwV poihsw autw en th hmera tauth

10 perielein thn basileian apo tou oikou Saoul kai tou anasthsai ton qronon Dauid epi Israhl kai epi ton Ioudan apo Dan ewV Bhrsabee

11 kai ouk hdunasqh eti Memfibosqe apokriqhnai tw Abennhr rhma apo tou fobeisqai auton

12 kai apesteilen Abennhr aggelouV proV Dauid eiV Qailam ou hn paracrhma legwn diaqou diaqhkhn sou met emou kai idou h ceir mou meta sou tou epistreyai proV se panta ton oikon Israhl

13 kai eipen Dauid egw kalwV diaqhsomai proV se diaqhkhn plhn logon ena egw aitoumai para sou legwn ouk oyei to proswpon mou ean mh agaghV thn Melcol qugatera Saoul paraginomenou sou idein to proswpon mou

14 kai exapesteilen Dauid proV Memfibosqe uion Saoul aggelouV legwn apodoV moi thn gunaika mou thn Melcol hn elabon en ekaton akrobustiaiV allofulwn

15 kai apesteilen Memfibosqe kai elaben authn para tou androV authV para Faltihl uiou SellhV

16 kai eporeueto o anhr authV met authV klaiwn opisw authV ewV Barakim kai eipen proV auton Abennhr poreuou anastrefe kai anestreyen

17 kai eipen Abennhr proV touV presbuterouV Israhl legwn ecqeV kai trithn ezhteite ton Dauid basileuein ef umwn

18 kai nun poihsate oti kurioV elalhsen peri Dauid legwn en ceiri tou doulou mou Dauid swsw ton Israhl ek ceiroV allofulwn kai ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autwn

19 kai elalhsen Abennhr en toiV wsin Beniamin kai eporeuqh Abennhr tou lalhsai eiV ta wta tou Dauid eiV Cebrwn panta osa hresen en ofqalmoiV Israhl kai en ofqalmoiV pantoV oikou Beniamin

20 kai hlqen Abennhr proV Dauid eiV Cebrwn kai met autou eikosi andreV kai epoihsen Dauid tw Abennhr kai toiV andrasin toiV met autou poton

21 kai eipen Abennhr proV Dauid anasthsomai dh kai poreusomai kai sunaqroisw proV kurion mou ton basilea panta Israhl kai diaqhsomai meta sou diaqhkhn kai basileuseiV epi pasin oiV epiqumei h yuch sou kai apesteilen Dauid ton Abennhr kai eporeuqh en eirhnh

22 kai idou oi paideV Dauid kai Iwab pareginonto ek thV exodiaV kai skula polla eferon met autwn kai Abennhr ouk hn meta Dauid eiV Cebrwn oti apestalkei auton kai apelhluqei en eirhnh

23 kai Iwab kai pasa h stratia autou hcqhsan kai aphggelh tw Iwab legonteV hkei Abennhr uioV Nhr proV Dauid kai apestalken auton kai aphlqen en eirhnh

24 kai eishlqen Iwab proV ton basilea kai eipen ti touto epoihsaV idou hlqen Abennhr proV se kai ina ti exapestalkaV auton kai apelhluqen en eirhnh

25 h ouk oidaV thn kakian Abennhr uiou Nhr oti apathsai se paregeneto kai gnwnai thn exodon sou kai thn eisodon sou kai gnwnai apanta osa su poieiV

26 kai anestreyen Iwab apo tou Dauid kai apesteilen aggelouV opisw Abennhr kai epistrefousin auton apo tou freatoV tou Seiram kai Dauid ouk hdei

27 kai epestreyen Abennhr eiV Cebrwn kai exeklinen auton Iwab ek plagiwn thV pulhV lalhsai proV auton enedreuwn kai epataxen auton ekei epi thn yoan kai apeqanen en tw aimati Asahl tou adelfou Iwab

28 kai hkousen Dauid meta tauta kai eipen aqwoV eimi egw kai h basileia mou apo kuriou ewV aiwnoV apo twn aimatwn Abennhr uiou Nhr

29 katanthsatwsan epi kefalhn Iwab kai epi panta ton oikon tou patroV autou kai mh eklipoi ek tou oikou Iwab gonorruhV kai leproV kai kratwn skutalhV kai piptwn en romfaia kai elassoumenoV artoiV

30 Iwab de kai Abessa o adelfoV autou dieparethrounto ton Abennhr anq wn eqanatwsen ton Asahl ton adelfon autwn en Gabawn en tw polemw

31 kai eipen Dauid proV Iwab kai proV panta ton laon ton met autou diarrhxate ta imatia umwn kai perizwsasqe sakkouV kai koptesqe emprosqen Abennhr kai o basileuV Dauid eporeueto opisw thV klinhV

32 kai qaptousin ton Abennhr eiV Cebrwn kai hren o basileuV thn fwnhn autou kai eklausen epi tou tafou autou kai eklausen paV o laoV epi Abennhr

33 kai eqrhnhsen o basileuV epi Abennhr kai eipen ei kata ton qanaton Nabal apoqaneitai Abennhr

34 ai ceireV sou ouk edeqhsan oi podeV sou ouk en pedaiV ou proshgagen wV Nabal enwpion uiwn adikiaV epesaV kai sunhcqh paV o laoV tou klausai auton

35 kai hlqen paV o laoV perideipnhsai ton Dauid artoiV eti oushV hmeraV kai wmosen Dauid legwn tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti ean mh duh o hlioV ou mh geuswmai artou h apo pantoV tinoV

36 kai egnw paV o laoV kai hresen enwpion autwn panta osa epoihsen o basileuV enwpion tou laou

37 kai egnw paV o laoV kai paV Israhl en th hmera ekeinh oti ouk egeneto para tou basilewV qanatwsai ton Abennhr uion Nhr

38 kai eipen o basileuV proV touV paidaV autou ouk oidate oti hgoumenoV megaV peptwken en th hmera tauth en tw Israhl

39 kai oti egw eimi shmeron suggenhV kai kaqestamenoV upo basilewV oi de andreV outoi uioi SarouiaV sklhroteroi mou eisin antapodw kurioV tw poiounti ponhra kata thn kakian autou

 

4

1 kai hkousen Memfibosqe uioV Saoul oti teqnhken Abennhr en Cebrwn kai exeluqhsan ai ceireV autou kai panteV oi andreV Israhl pareiqhsan

2 kai duo andreV hgoumenoi sustremmatwn tw Memfibosqe uiw Saoul onoma tw eni Baana kai onoma tw deuterw Rhcab uioi Remmwn tou Bhrwqaiou ek twn uiwn Beniamin oti Bhrwq elogizeto toiV uioiV Beniamin

3 kai apedrasan oi Bhrwqaioi eiV Geqqaim kai hsan ekei paroikounteV ewV thV hmeraV tauthV

4 kai tw Iwnaqan uiw Saoul uioV peplhgwV touV podaV uioV etwn pente outoV en tw elqein thn aggelian Saoul kai Iwnaqan tou uiou autou ex Iezrael kai hren auton h tiqhnoV autou kai efugen kai egeneto en tw speudein authn kai anacwrein kai epesen kai ecwlanqh kai onoma autw Memfibosqe

5 kai eporeuqhsan uioi Remmwn tou Bhrwqaiou Rekca kai Baana kai eishlqon en tw kaumati thV hmeraV eiV oikon Memfibosqe kai autoV ekaqeuden en th koith thV meshmbriaV

6 kai idou h qurwroV tou oikou ekaqairen purouV kai enustaxen kai ekaqeuden kai Rekca kai Baana oi adelfoi dielaqon

7 kai eishlqon eiV ton oikon kai Memfibosqe ekaqeuden epi thV klinhV autou en tw koitwni autou kai tuptousin auton kai qanatousin kai afairousin thn kefalhn autou kai elabon thn kefalhn autou kai aphlqon odon thn kata dusmaV olhn thn nukta

8 kai hnegkan thn kefalhn Memfibosqe tw Dauid eiV Cebrwn kai eipan proV ton basilea idou h kefalh Memfibosqe uiou Saoul tou ecqrou sou oV ezhtei thn yuchn sou kai edwken kurioV tw kuriw basilei ekdikhsin twn ecqrwn autou wV h hmera auth ek Saoul tou ecqrou sou kai ek tou spermatoV autou

9 kai apekriqh Dauid tw Rekca kai tw Baana adelfw autou uioiV Remmwn tou Bhrwqaiou kai eipen autoiV zh kurioV oV elutrwsato thn yuchn mou ek pashV qliyewV

10 oti o apaggeilaV moi oti teqnhken Saoul kai autoV hn wV euaggelizomenoV enwpion mou kai katescon auton kai apekteina en Sekelak w edei me dounai euaggelia

11 kai nun andreV ponhroi apektagkasin andra dikaion en tw oikw autou epi thV koithV autou kai nun ekzhthsw to aima autou ek ceiroV umwn kai exoleqreusw umaV ek thV ghV

12 kai eneteilato Dauid toiV paidarioiV autou kai apoktennousin autouV kai kolobousin taV ceiraV autwn kai touV podaV autwn kai ekremasan autouV epi thV krhnhV en Cebrwn kai thn kefalhn Memfibosqe eqayan en tw tafw Abennhr uiou Nhr

 

5

1 kai paraginontai pasai ai fulai Israhl proV Dauid eiV Cebrwn kai eipan autw idou osta sou kai sarkeV sou hmeiV

2 kai ecqeV kai trithn ontoV Saoul basilewV ef hmin su hsqa o exagwn kai eisagwn ton Israhl kai eipen kurioV proV se su poimaneiV ton laon mou ton Israhl kai su esei eiV hgoumenon epi ton Israhl

3 kai ercontai panteV oi presbuteroi Israhl proV ton basilea eiV Cebrwn kai dieqeto autoiV o basileuV Dauid diaqhkhn en Cebrwn enwpion kuriou kai criousin ton Dauid eiV basilea epi panta Israhl

4 uioV triakonta etwn Dauid en tw basileusai auton kai tessarakonta eth ebasileusen

5 epta eth kai ex mhnaV ebasileusen en Cebrwn epi ton Ioudan kai triakonta tria eth ebasileusen epi panta Israhl kai Ioudan en Ierousalhm

6 kai aphlqen Dauid kai oi andreV autou eiV Ierousalhm proV ton Iebousaion ton katoikounta thn ghn kai erreqh tw Dauid ouk eiseleusei wde oti antesthsan oi tufloi kai oi cwloi legonteV oti ouk eiseleusetai Dauid wde

7 kai katelabeto Dauid thn periochn Siwn auth h poliV tou Dauid

8 kai eipen Dauid th hmera ekeinh paV tuptwn Iebousaion aptesqw en paraxifidi kai touV cwlouV kai touV tuflouV kai touV misountaV thn yuchn Dauid dia touto erousin tufloi kai cwloi ouk eiseleusontai eiV oikon kuriou

9 kai ekaqisen Dauid en th perioch kai eklhqh auth h poliV Dauid kai wkodomhsen thn polin kuklw apo thV akraV kai ton oikon autou

10 kai eporeueto Dauid poreuomenoV kai megalunomenoV kai kurioV pantokratwr met autou

11 kai apesteilen Ciram basileuV Turou aggelouV proV Dauid kai xula kedrina kai tektonaV xulwn kai tektonaV liqwn kai wkodomhsan oikon tw Dauid

12 kai egnw Dauid oti htoimasen auton kurioV eiV basilea epi Israhl kai oti ephrqh h basileia autou dia ton laon autou Israhl

13 kai elaben Dauid eti gunaikaV kai pallakaV ex Ierousalhm meta to elqein auton ek Cebrwn kai egenonto tw Dauid eti uioi kai qugatereV

14 kai tauta ta onomata twn gennhqentwn autw en Ierousalhm SammouV kai Swbab kai Naqan kai Salwmwn

15 kai Ebear kai ElisouV kai Nafek kai IefieV

16 kai Elisama kai Elidae kai Elifalaq

17 kai hkousan allofuloi oti kecristai Dauid basileuV epi Israhl kai anebhsan panteV oi allofuloi zhtein ton Dauid kai hkousen Dauid kai katebh eiV thn periochn

18 kai oi allofuloi paraginontai kai sunepesan eiV thn koilada twn titanwn

19 kai hrwthsen Dauid dia kuriou legwn ei anabw proV touV allofulouV kai paradwseiV autouV eiV taV ceiraV mou kai eipen kurioV proV Dauid anabaine oti paradidouV paradwsw touV allofulouV eiV taV ceiraV sou

20 kai hlqen Dauid ek twn epanw diakopwn kai ekoyen touV allofulouV ekei kai eipen Dauid diekoyen kurioV touV ecqrouV mou touV allofulouV enwpion emou wV diakoptetai udata dia touto eklhqh to onoma tou topou ekeinou epanw diakopwn

21 kai katalimpanousin ekei touV qeouV autwn kai elabosan autouV Dauid kai oi andreV oi met autou

22 kai proseqento eti allofuloi tou anabhnai kai sunepesan en th koiladi twn titanwn

23 kai ephrwthsen Dauid dia kuriou kai eipen kurioV ouk anabhsei eiV sunanthsin autwn apostrefou ap autwn kai paresei autoiV plhsion tou klauqmwnoV

24 kai estai en tw akousai se thn fwnhn tou sugkleismou tou alsouV tou klauqmwnoV tote katabhsei proV autouV oti tote exeleusetai kurioV emprosqen sou koptein en tw polemw twn allofulwn

25 kai epoihsen Dauid kaqwV eneteilato autw kurioV kai epataxen touV allofulouV apo Gabawn ewV thV ghV Gazhra

 

6

1 kai sunhgagen eti Dauid panta neanian ex Israhl wV ebdomhkonta ciliadaV

2 kai anesth kai eporeuqh Dauid kai paV o laoV o met autou apo twn arcontwn Iouda en anabasei tou anagagein ekeiqen thn kibwton tou qeou ef hn epeklhqh to onoma kuriou twn dunamewn kaqhmenou epi twn Ceroubin ep authV

3 kai epebibasen thn kibwton kuriou ef amaxan kainhn kai hren authn ex oikou Aminadab tou en tw bounw kai Oza kai oi adelfoi autou uioi Aminadab hgon thn amaxan

4 sun th kibwtw kai oi adelfoi autou eporeuonto emprosqen thV kibwtou

5 kai Dauid kai oi uioi Israhl paizonteV enwpion kuriou en organoiV hrmosmenoiV en iscui kai en wdaiV kai en kinuraiV kai en nablaiV kai en tumpanoiV kai en kumbaloiV kai en auloiV

6 kai paraginontai ewV alw Nwdab kai exeteinen Oza thn ceira autou epi thn kibwton tou qeou katascein authn kai ekrathsen authn oti periespasen authn o moscoV tou katascein authn

7 kai equmwqh kurioV tw Oza kai epaisen auton ekei o qeoV kai apeqanen ekei para thn kibwton tou kuriou enwpion tou qeou

8 kai hqumhsen Dauid uper ou diekoyen kurioV diakophn en tw Oza kai eklhqh o topoV ekeinoV diakoph Oza ewV thV hmeraV tauthV

9 kai efobhqh Dauid ton kurion en th hmera ekeinh legwn pwV eiseleusetai proV me h kibwtoV kuriou

10 kai ouk ebouleto Dauid tou ekklinai proV auton thn kibwton diaqhkhV kuriou eiV thn polin Dauid kai apeklinen authn Dauid eiV oikon Abeddara tou Geqqaiou

11 kai ekaqisen h kibwtoV tou kuriou eiV oikon Abeddara tou Geqqaiou mhnaV treiV kai euloghsen kurioV olon ton oikon Abeddara kai panta ta autou

12 kai aphggelh tw basilei Dauid legonteV huloghsen kurioV ton oikon Abeddara kai panta ta autou eneken thV kibwtou tou qeou kai eporeuqh Dauid kai anhgagen thn kibwton tou kuriou ek tou oikou Abeddara eiV thn polin Dauid en eufrosunh

13 kai hsan met autwn aironteV thn kibwton epta coroi kai quma moscoV kai arna

14 kai Dauid anekroueto en organoiV hrmosmenoiV enwpion kuriou kai o Dauid endedukwV stolhn exallon

15 kai Dauid kai paV o oikoV Israhl anhgagon thn kibwton kuriou meta kraughV kai meta fwnhV salpiggoV

16 kai egeneto thV kibwtou paraginomenhV ewV polewV Dauid kai Melcol h qugathr Saoul diekupten dia thV quridoV kai eiden ton basilea Dauid orcoumenon kai anakrouomenon enwpion kuriou kai exoudenwsen auton en th kardia authV

17 kai ferousin thn kibwton tou kuriou kai aneqhkan authn eiV ton topon authV eiV meson thV skhnhV hV ephxen auth Dauid kai anhnegken Dauid olokautwmata enwpion kuriou kai eirhnikaV

18 kai sunetelesen Dauid sunanaferwn taV olokautwseiV kai taV eirhnikaV kai euloghsen ton laon en onomati kuriou twn dunamewn

19 kai diemerisen panti tw law eiV pasan thn dunamin tou Israhl apo Dan ewV Bhrsabee apo androV ewV gunaikoV ekastw kollurida artou kai escarithn kai laganon apo thganou kai aphlqen paV o laoV ekastoV eiV ton oikon autou

20 kai epestreyen Dauid euloghsai ton oikon autou kai exhlqen Melcol h qugathr Saoul eiV apanthsin Dauid kai euloghsen auton kai eipen ti dedoxastai shmeron o basileuV Israhl oV apekalufqh shmeron en ofqalmoiV paidiskwn twn doulwn eautou kaqwV apokaluptetai apokalufqeiV eiV twn orcoumenwn

21 kai eipen Dauid proV Melcol enwpion kuriou orchsomai euloghtoV kurioV oV exelexato me uper ton patera sou kai uper panta ton oikon autou tou katasthsai me eiV hgoumenon epi ton laon autou epi ton Israhl kai paixomai kai orchsomai enwpion kuriou

22 kai apokalufqhsomai eti outwV kai esomai acreioV en ofqalmoiV sou kai meta twn paidiskwn wn eipaV me doxasqhnai

23 kai th Melcol qugatri Saoul ouk egeneto paidion ewV thV hmeraV tou apoqanein authn

 

7

1 kai egeneto ote ekaqisen o basileuV en tw oikw autou kai kurioV kateklhronomhsen auton kuklw apo pantwn twn ecqrwn autou twn kuklw

2 kai eipen o basileuV proV Naqan ton profhthn idou dh egw katoikw en oikw kedrinw kai h kibwtoV tou qeou kaqhtai en mesw thV skhnhV

3 kai eipen Naqan proV ton basilea panta osa an en th kardia sou badize kai poiei oti kurioV meta sou

4 kai egeneto th nukti ekeinh kai egeneto rhma kuriou proV Naqan legwn

5 poreuou kai eipon proV ton doulon mou Dauid tade legei kurioV ou su oikodomhseiV moi oikon tou katoikhsai me

6 oti ou katwkhka en oikw af hV hmeraV anhgagon ex Aiguptou touV uiouV Israhl ewV thV hmeraV tauthV kai hmhn emperipatwn en katalumati kai en skhnh

7 en pasin oiV dihlqon en panti Israhl ei lalwn elalhsa proV mian fulhn tou Israhl w eneteilamhn poimainein ton laon mou Israhl legwn ti oti ouk wkodomhkate moi oikon kedrinon

8 kai nun tade ereiV tw doulw mou Dauid tade legei kurioV pantokratwr elabon se ek thV mandraV twn probatwn tou einai se eiV hgoumenon epi ton laon mou epi ton Israhl

9 kai hmhn meta sou en pasin oiV eporeuou kai exwleqreusa pantaV touV ecqrouV sou apo proswpou sou kai epoihsa se onomaston kata to onoma twn megalwn twn epi thV ghV

10 kai qhsomai topon tw law mou tw Israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq eauton kai ou merimnhsei ouketi kai ou prosqhsei uioV adikiaV tou tapeinwsai auton kaqwV ap archV

11 apo twn hmerwn wn etaxa kritaV epi ton laon mou Israhl kai anapausw se apo pantwn twn ecqrwn sou kai apaggelei soi kurioV oti oikon oikodomhseiV autw

12 kai estai ean plhrwqwsin ai hmerai sou kai koimhqhsh meta twn paterwn sou kai anasthsw to sperma sou meta se oV estai ek thV koiliaV sou kai etoimasw thn basileian autou

13 autoV oikodomhsei moi oikon tw onomati mou kai anorqwsw ton qronon autou ewV eiV ton aiwna

14 egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion kai ean elqh h adikia autou kai elegxw auton en rabdw andrwn kai en afaiV uiwn anqrwpwn

15 to de eleoV mou ouk aposthsw ap autou kaqwV apesthsa af wn apesthsa ek proswpou mou

16 kai pistwqhsetai o oikoV autou kai h basileia autou ewV aiwnoV enwpion emou kai o qronoV autou estai anwrqwmenoV eiV ton aiwna

17 kata pantaV touV logouV toutouV kai kata pasan thn orasin tauthn outwV elalhsen Naqan proV Dauid

18 kai eishlqen o basileuV Dauid kai ekaqisen enwpion kuriou kai eipen tiV eimi egw kurie mou kurie kai tiV o oikoV mou oti hgaphkaV me ewV toutwn

19 kai katesmikrunqh mikron enwpion sou kurie mou kurie kai elalhsaV uper tou oikou tou doulou sou eiV makran outoV de o nomoV tou anqrwpou kurie mou kurie

20 kai ti prosqhsei Dauid eti tou lalhsai proV se kai nun su oidaV ton doulon sou kurie mou kurie

21 dia ton logon sou pepoihkaV kai kata thn kardian sou epoihsaV pasan thn megalwsunhn tauthn gnwrisai tw doulw sou

22 eneken tou megalunai se kurie mou kurie oti ouk estin wV su kai ouk estin qeoV plhn sou en pasin oiV hkousamen en toiV wsin hmwn

23 kai tiV wV o laoV sou Israhl eqnoV allo en th gh wV wdhghsen auton o qeoV tou lutrwsasqai autw laon tou qesqai se onoma tou poihsai megalwsunhn kai epifaneian tou ekbalein se ek proswpou tou laou sou ou elutrwsw seautw ex Aiguptou eqnh kai skhnwmata

24 kai htoimasaV seautw ton laon sou Israhl laon ewV aiwnoV kai su kurie egenou autoiV eiV qeon

25 kai nun kurie mou kurie to rhma o elalhsaV peri tou doulou sou kai tou oikou autou pistwson ewV aiwnoV kurie pantokratwr qee tou Israhl kai nun kaqwV elalhsaV

26 megalunqeih to onoma sou ewV aiwnoV

27 kurie pantokratwr qeoV Israhl apekaluyaV to wtion tou doulou sou legwn oikon oikodomhsw soi dia touto euren o douloV sou thn kardian eautou tou proseuxasqai proV se thn proseuchn tauthn

28 kai nun kurie mou kurie su ei o qeoV kai oi logoi sou esontai alhqinoi kai elalhsaV uper tou doulou sou ta agaqa tauta

29 kai nun arxai kai euloghson ton oikon tou doulou sou tou einai eiV ton aiwna enwpion sou oti su ei kurie mou kurie elalhsaV kai apo thV eulogiaV sou euloghqhsetai o oikoV tou doulou sou eiV ton aiwna

 

8

1 kai egeneto meta tauta kai epataxen Dauid touV allofulouV kai etropwsato autouV kai elaben Dauid thn afwrismenhn ek ceiroV twn allofulwn

2 kai epataxen Dauid thn Mwab kai diemetrhsen autouV en scoinioiV koimisaV autouV epi thn ghn kai egeneto ta duo scoinismata tou qanatwsai kai ta duo scoinismata ezwgrhsen kai egeneto Mwab tw Dauid eiV doulouV ferontaV xenia

3 kai epataxen Dauid ton Adraazar uion Raab basilea Souba poreuomenou autou episthsai thn ceira autou epi ton potamon Eufrathn

4 kai prokatelabeto Dauid twn autou cilia armata kai epta ciliadaV ippewn kai eikosi ciliadaV andrwn pezwn kai parelusen Dauid panta ta armata kai upelipeto ex autwn ekaton armata

5 kai paraginetai Suria Damaskou bohqhsai tw Adraazar basilei Souba kai epataxen Dauid en tw Surw eikosi duo ciliadaV andrwn

6 kai eqeto Dauid frouran en Suria th kata Damaskon kai egeneto o SuroV tw Dauid eiV doulouV ferontaV xenia kai eswsen kurioV ton Dauid en pasin oiV eporeueto

7 kai elaben Dauid touV clidwnaV touV crusouV oi hsan epi twn paidwn twn Adraazar basilewV Souba kai hnegken auta eiV Ierousalhm kai elaben auta Sousakim basileuV Aiguptou en tw anabhnai auton eiV Ierousalhm en hmeraiV Roboam uiou SolomwntoV

8 kai ek thV Masbak ek twn eklektwn polewn tou Adraazar elaben o basileuV Dauid calkon polun sfodra en autw epoihsen Salwmwn thn qalassan thn calkhn kai touV stulouV kai touV louthraV kai panta ta skeuh

9 kai hkousen Qoou o basileuV Hmaq oti epataxen Dauid pasan thn dunamin Adraazar

10 kai apesteilen Qoou Ieddouran ton uion autou proV basilea Dauid erwthsai auton ta eiV eirhnhn kai euloghsai auton uper ou epolemhsen ton Adraazar kai epataxen auton oti antikeimenoV hn tw Adraazar kai en taiV cersin autou hsan skeuh argura kai skeuh crusa kai skeuh calka

11 kai tauta hgiasen o basileuV Dauid tw kuriw meta tou arguriou kai meta tou crusiou ou hgiasen ek paswn twn polewn wn katedunasteusen

12 ek thV IdoumaiaV kai ek thV ghV Mwab kai ek twn uiwn Ammwn kai ek twn allofulwn kai ex Amalhk kai ek twn skulwn Adraazar uiou Raab basilewV Souba

13 kai epoihsen Dauid onoma kai en tw anakamptein auton epataxen thn Idoumaian en Gaimele eiV oktwkaideka ciliadaV

14 kai eqeto en th Idoumaia frouran en pash th Idoumaia kai egenonto panteV oi Idoumaioi douloi tw basilei kai eswsen kurioV ton Dauid en pasin oiV eporeueto

15 kai ebasileusen Dauid epi Israhl kai hn Dauid poiwn krima kai dikaiosunhn epi panta ton laon autou

16 kai Iwab uioV SarouiaV epi thV stratiaV kai Iwsafat uioV Acia epi twn upomnhmatwn

17 kai Saddouk uioV Acitwb kai Acimelec uioV Abiaqar iereiV kai Asa o grammateuV

18 kai BanaiaV uioV Iwdae sumbouloV kai o Celeqqi kai o Feletti kai uioi Dauid aularcai hsan

 

9

1 kai eipen Dauid ei estin eti upoleleimmenoV tw oikw Saoul kai poihsw met autou eleoV eneken Iwnaqan

2 kai ek tou oikou Saoul paiV hn kai onoma autw Siba kai kalousin auton proV Dauid kai eipen proV auton o basileuV ei su ei Siba kai eipen egw douloV soV

3 kai eipen o basileuV ei upoleleiptai ek tou oikou Saoul eti anhr kai poihsw met autou eleoV qeou kai eipen Siba proV ton basilea eti estin uioV tw Iwnaqan peplhgwV touV podaV

4 kai eipen o basileuV pou outoV kai eipen Siba proV ton basilea idou en oikw Macir uiou Amihl ek thV Ladabar

5 kai apesteilen o basileuV Dauid kai elaben auton ek tou oikou Macir uiou Amihl ek thV Ladabar

6 kai paraginetai Memfibosqe uioV Iwnaqan uiou Saoul proV ton basilea Dauid kai epesen epi proswpon autou kai prosekunhsen autw kai eipen autw Dauid Memfibosqe kai eipen idou o douloV sou

7 kai eipen autw Dauid mh fobou oti poiwn poihsw meta sou eleoV dia Iwnaqan ton patera sou kai apokatasthsw soi panta agron Saoul patroV tou patroV sou kai su fagh arton epi thV trapezhV mou dia pantoV

8 kai prosekunhsen Memfibosqe kai eipen tiV eimi o douloV sou oti epebleyaV epi ton kuna ton teqnhkota ton omoion emoi

9 kai ekalesen o basileuV Siba to paidarion Saoul kai eipen proV auton panta osa estin tw Saoul kai olw tw oikw autou dedwka tw uiw tou kuriou sou

10 kai erga autw thn ghn su kai oi uioi sou kai oi douloi sou kai eisoiseiV tw uiw tou kuriou sou artouV kai edetai autouV kai Memfibosqe uioV tou kuriou sou fagetai dia pantoV arton epi thV trapezhV mou kai tw Siba hsan pentekaideka uioi kai eikosi douloi

11 kai eipen Siba proV ton basilea kata panta osa entetaltai o kurioV mou o basileuV tw doulw autou outwV poihsei o douloV sou kai Memfibosqe hsqien epi thV trapezhV Dauid kaqwV eiV twn uiwn tou basilewV

12 kai tw Memfibosqe uioV mikroV kai onoma autw Mica kai pasa h katoikhsiV tou oikou Siba douloi tou Memfibosqe

13 kai Memfibosqe katwkei en Ierousalhm oti epi thV trapezhV tou basilewV dia pantoV hsqien kai autoV hn cwloV amfoteroiV toiV posin autou

 

10

1 kai egeneto meta tauta kai apeqanen basileuV uiwn Ammwn kai ebasileusen Annwn uioV autou ant autou

2 kai eipen Dauid poihsw eleoV meta Annwn uiou NaaV on tropon epoihsen o pathr autou met emou eleoV kai apesteilen Dauid parakalesai auton en ceiri twn doulwn autou peri tou patroV autou kai paregenonto oi paideV Dauid eiV thn ghn uiwn Ammwn

3 kai eipon oi arconteV uiwn Ammwn proV Annwn ton kurion autwn mh para to doxazein Dauid ton patera sou enwpion sou oti apesteilen soi parakalountaV all ouci opwV ereunhswsin thn polin kai kataskophswsin authn kai tou kataskeyasqai authn apesteilen Dauid touV paidaV autou proV se

4 kai elaben Annwn touV paidaV Dauid kai exurhsen touV pwgwnaV autwn kai apekoyen touV manduaV autwn en tw hmisei ewV twn isciwn autwn kai exapesteilen autouV

5 kai anhggeilan tw Dauid uper twn andrwn kai apesteilen eiV apanthn autwn oti hsan oi andreV htimasmenoi sfodra kai eipen o basileuV kaqisate en Iericw ewV tou anateilai touV pwgwnaV umwn kai epistrafhsesqe

6 kai eidan oi uioi Ammwn oti kathscunqhsan o laoV Dauid kai apesteilan oi uioi Ammwn kai emisqwsanto thn Surian Baiqrowb eikosi ciliadaV pezwn kai ton basilea Maaca ciliouV andraV kai Istwb dwdeka ciliadaV andrwn

7 kai hkousen Dauid kai apesteilen ton Iwab kai pasan thn dunamin touV dunatouV

8 kai exhlqan oi uioi Ammwn kai paretaxanto polemon para th qura thV pulhV kai Suria Souba kai Rowb kai Istwb kai Maaca monoi en agrw

9 kai eiden Iwab oti egenhqh proV auton antiproswpon tou polemou ek tou kata proswpon ex enantiaV kai ek tou opisqen kai epelexen ek pantwn twn neaniskwn Israhl kai paretaxanto ex enantiaV SuriaV

10 kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri Abessa tou adelfou autou kai paretaxanto ex enantiaV uiwn Ammwn

11 kai eipen ean krataiwqh Suria uper eme kai esesqe moi eiV swthrian kai ean uioi Ammwn krataiwqwsin uper se kai esomeqa tou swsai se

12 andrizou kai krataiwqwmen uper tou laou hmwn kai peri twn polewn tou qeou hmwn kai kurioV poihsei to agaqon en ofqalmoiV autou

13 kai proshlqen Iwab kai o laoV autou met autou eiV polemon proV Surian kai efugan apo proswpou autou

14 kai oi uioi Ammwn eidan oti efugen Suria kai efugan apo proswpou Abessa kai eishlqan eiV thn polin kai anestreyen Iwab apo twn uiwn Ammwn kai paregenonto eiV Ierousalhm

15 kai eiden Suria oti eptaisen emprosqen Israhl kai sunhcqhsan epi to auto

16 kai apesteilen Adraazar kai sunhgagen thn Surian thn ek tou peran tou potamou Calamak kai paregenonto Ailam kai Swbak arcwn thV dunamewV Adraazar emprosqen autwn

17 kai anhggelh tw Dauid kai sunhgagen ton panta Israhl kai diebh ton Iordanhn kai paregenonto eiV Ailam kai paretaxato Suria apenanti Dauid kai epolemhsan met autou

18 kai efugen Suria apo proswpou Israhl kai aneilen Dauid ek thV SuriaV eptakosia armata kai tessarakonta ciliadaV ippewn kai ton Swbak ton arconta thV dunamewV autou epataxen kai apeqanen ekei

19 kai eidan panteV oi basileiV oi douloi Adraazar oti eptaisan emprosqen Israhl kai hutomolhsan meta Israhl kai edouleusan autoiV kai efobhqh Suria tou swsai eti touV uiouV Ammwn

 

11

1 kai egeneto epistreyantoV tou eniautou eiV ton kairon thV exodiaV twn basilewn kai apesteilen Dauid ton Iwab kai touV paidaV autou met autou kai ton panta Israhl kai diefqeiran touV uiouV Ammwn kai diekaqisan epi Rabbaq kai Dauid ekaqisen en Ierousalhm2 kai egeneto proV esperan kai anesth Dauid apo thV koithV autou kai periepatei epi tou dwmatoV tou oikou tou basilewV kai eiden gunaika louomenhn apo tou dwmatoV kai h gunh kalh tw eidei sfodra

3 kai apesteilen Dauid kai ezhthsen thn gunaika kai eipen ouci auth Bhrsabee qugathr Eliab gunh Ouriou tou Cettaiou

4 kai apesteilen Dauid aggelouV kai elaben authn kai eishlqen proV auton kai ekoimhqh met authV kai auth agiazomenh apo akaqarsiaV authV kai apestreyen eiV ton oikon authV

5 kai en gastri elaben h gunh kai aposteilasa aphggeilen tw Dauid kai eipen egw eimi en gastri ecw

6 kai apesteilen Dauid proV Iwab legwn aposteilon proV me ton Ourian ton Cettaion kai apesteilen Iwab ton Ourian proV Dauid

7 kai paraginetai OuriaV kai eishlqen proV auton kai ephrwthsen Dauid eiV eirhnhn Iwab kai eiV eirhnhn tou laou kai eiV eirhnhn tou polemou

8 kai eipen Dauid tw Ouria katabhqi eiV ton oikon sou kai niyai touV podaV sou kai exhlqen OuriaV ex oikou tou basilewV kai exhlqen opisw autou arsiV tou basilewV

9 kai ekoimhqh OuriaV para th qura tou basilewV meta twn doulwn tou kuriou autou kai ou katebh eiV ton oikon autou

10 kai anhggeilan tw Dauid legonteV oti ou katebh OuriaV eiV ton oikon autou kai eipen Dauid proV Ourian ouci ex odou su erch ti oti ou katebhV eiV ton oikon sou

11 kai eipen OuriaV proV Dauid h kibwtoV kai Israhl kai IoudaV katoikousin en skhnaiV kai o kurioV mou Iwab kai oi douloi tou kuriou mou epi proswpon tou agrou paremballousin kai egw eiseleusomai eiV ton oikon mou fagein kai piein kai koimhqhnai meta thV gunaikoV mou pwV zh h yuch sou ei poihsw to rhma touto

12 kai eipen Dauid proV Ourian kaqison entauqa kai ge shmeron kai aurion exapostelw se kai ekaqisen OuriaV en Ierousalhm en th hmera ekeinh kai th epaurion

13 kai ekalesen auton Dauid kai efagen enwpion autou kai epien kai emequsen auton kai exhlqen esperaV tou koimhqhnai epi thV koithV autou meta twn doulwn tou kuriou autou kai eiV ton oikon autou ou katebh

14 kai egeneto prwi kai egrayen Dauid biblion proV Iwab kai apesteilen en ceiri Ouriou

15 kai egrayen en tw bibliw legwn eisagage ton Ourian ex enantiaV tou polemou tou krataiou kai apostrafhsesqe apo opisqen autou kai plhghsetai kai apoqaneitai

16 kai egenhqh en tw fulassein Iwab epi thn polin kai eqhken ton Ourian eiV ton topon ou hdei oti andreV dunamewV ekei

17 kai exhlqon oi andreV thV polewV kai epolemoun meta Iwab kai epesan ek tou laou ek twn doulwn Dauid kai apeqanen kai ge OuriaV o CettaioV

18 kai apesteilen Iwab kai aphggeilen tw basilei pantaV touV logouV tou polemou

19 kai eneteilato tw aggelw legwn en tw suntelesai se pantaV touV logouV tou polemou lalhsai proV ton basilea

20 kai estai ean anabh o qumoV tou basilewV kai eiph soi ti oti hggisate proV thn polin polemhsai ouk hdeite oti toxeusousin apanwqen tou teicouV

21 tiV epataxen ton Abimelec uion Ierobaal ouci gunh erriyen ep auton klasma mulou epanwqen tou teicouV kai apeqanen en Qamasi ina ti proshgagete proV to teicoV kai ereiV kai ge OuriaV o douloV sou o CettaioV apeqanen

22 kai eporeuqh o aggeloV Iwab proV ton basilea eiV Ierousalhm kai paregeneto kai aphggeilen tw Dauid panta osa aphggeilen autw Iwab panta ta rhmata tou polemou kai equmwqh Dauid proV Iwab kai eipen proV ton aggelon ina ti proshgagete proV thn polin tou polemhsai ouk hdeite oti plhghsesqe apo tou teicouV tiV epataxen ton Abimelec uion Ierobaal ouci gunh erriyen ep auton klasma mulou apo tou teicouV kai apeqanen en Qamasi ina ti proshgagete proV to teicoV

23 kai eipen o aggeloV proV Dauid oti ekrataiwsan ef hmaV oi andreV kai exhlqan ef hmaV eiV ton agron kai egenhqhmen ep autouV ewV thV quraV thV pulhV

24 kai etoxeusan oi toxeuonteV proV touV paidaV sou apanwqen tou teicouV kai apeqanan twn paidwn tou basilewV kai ge o douloV sou OuriaV o CettaioV apeqanen

25 kai eipen Dauid proV ton aggelon tade ereiV proV Iwab mh ponhron estw en ofqalmoiV sou to rhma touto oti pote men outwV kai pote outwV fagetai h macaira krataiwson ton polemon sou proV thn polin kai kataspason authn kai krataiwson auton

26 kai hkousen h gunh Ouriou oti apeqanen OuriaV o anhr authV kai ekoyato ton andra authV

27 kai dihlqen to penqoV kai apesteilen Dauid kai sunhgagen authn eiV ton oikon autou kai egenhqh autw eiV gunaika kai eteken autw uion kai ponhron efanh to rhma o epoihsen Dauid en ofqalmoiV kuriou

 

12

1 kai apesteilen kurioV ton Naqan ton profhthn proV Dauid kai eishlqen proV auton kai eipen autw duo hsan andreV en polei mia eiV plousioV kai eiV penhV

2 kai tw plousiw hn poimnia kai boukolia polla sfodra

3 kai tw penhti ouden all h amnaV mia mikra hn ekthsato kai periepoihsato kai exeqreyen authn kai hdrunqh met autou kai meta twn uiwn autou epi to auto ek tou artou autou hsqien kai ek tou pothriou autou epinen kai en tw kolpw autou ekaqeuden kai hn autw wV qugathr

4 kai hlqen parodoV tw andri tw plousiw kai efeisato labein ek twn poimniwn autou kai ek twn boukoliwn autou tou poihsai tw xenw odoiporw elqonti proV auton kai elaben thn amnada tou penhtoV kai epoihsen authn tw andri tw elqonti proV auton

5 kai equmwqh orgh Dauid sfodra tw andri kai eipen Dauid proV Naqan zh kurioV oti uioV qanatou o anhr o poihsaV touto

6 kai thn amnada apoteisei eptaplasiona anq wn oti epoihsen to rhma touto kai peri ou ouk efeisato

7 kai eipen Naqan proV Dauid su ei o anhr o poihsaV touto tade legei kurioV o qeoV Israhl egw eimi ecrisa se eiV basilea epi Israhl kai egw eimi errusamhn se ek ceiroV Saoul

8 kai edwka soi ton oikon tou kuriou sou kai taV gunaikaV tou kuriou sou en tw kolpw sou kai edwka soi ton oikon Israhl kai Iouda kai ei mikron estin prosqhsw soi kata tauta

9 ti oti efaulisaV ton logon kuriou tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV autou ton Ourian ton Cettaion epataxaV en romfaia kai thn gunaika autou elabeV seautw eiV gunaika kai auton apekteinaV en romfaia uiwn Ammwn

10 kai nun ouk aposthsetai romfaia ek tou oikou sou ewV aiwnoV anq wn oti exoudenwsaV me kai elabeV thn gunaika tou Ouriou tou Cettaiou tou einai soi eiV gunaika

11 tade legei kurioV idou egw exegeirw epi se kaka ek tou oikou sou kai lhmyomai taV gunaikaV sou kat ofqalmouV sou kai dwsw tw plhsion sou kai koimhqhsetai meta twn gunaikwn sou enantion tou hliou toutou

12 oti su epoihsaV krubh kagw poihsw to rhma touto enantion pantoV Israhl kai apenanti toutou tou hliou

13 kai eipen Dauid tw Naqan hmarthka tw kuriw kai eipen Naqan proV Dauid kai kurioV parebibasen to amarthma sou ou mh apoqanhV

14 plhn oti paroxunwn parwxunaV touV ecqrouV kuriou en tw rhmati toutw kai ge o uioV sou o tecqeiV soi qanatw apoqaneitai

15 kai aphlqen Naqan eiV ton oikon autou kai eqrausen kurioV to paidion o eteken h gunh Ouriou tw Dauid kai hrrwsthsen

16 kai ezhthsen Dauid ton qeon peri tou paidariou kai enhsteusen Dauid nhsteian kai eishlqen kai hulisqh en sakkw epi thV ghV

17 kai anesthsan ep auton oi presbuteroi tou oikou autou tou egeirai auton apo thV ghV kai ouk hqelhsen kai ou sunefagen autoiV arton

18 kai egeneto en th hmera th ebdomh kai apeqane to paidarion kai efobhqhsan oi douloi Dauid anaggeilai autw oti teqnhken to paidarion oti eipan idou en tw eti to paidarion zhn elalhsamen proV auton kai ouk eishkousen thV fwnhV hmwn kai pwV eipwmen proV auton oti teqnhken to paidarion kai poihsei kaka

19 kai sunhken Dauid oti oi paideV autou yiqurizousin kai enohsen Dauid oti teqnhken to paidarion kai eipen Dauid proV touV paidaV autou ei teqnhken to paidarion kai eipan teqnhken

20 kai anesth Dauid ek thV ghV kai elousato kai hleiyato kai hllaxen ta imatia autou kai eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai prosekunhsen autw kai eishlqen eiV ton oikon autou kai hthsen arton fagein kai pareqhkan autw arton kai efagen

21 kai eipan oi paideV autou proV auton ti to rhma touto o epoihsaV eneka tou paidariou eti zwntoV enhsteueV kai eklaieV kai hgrupneiV kai hnika apeqanen to paidarion anesthV kai efageV arton kai pepwkaV

22 kai eipen Dauid en tw to paidarion eti zhn enhsteusa kai eklausa oti eipa tiV oiden ei elehsei me kurioV kai zhsetai to paidarion

23 kai nun teqnhken ina ti touto egw nhsteuw mh dunhsomai epistreyai auto eti egw poreusomai proV auton kai autoV ouk anastreyei proV me

24 kai parekalesen Dauid Bhrsabee thn gunaika autou kai eishlqen proV authn kai ekoimhqh met authV kai sunelaben kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou Salwmwn kai kurioV hgaphsen auton

25 kai apesteilen en ceiri Naqan tou profhtou kai ekalesen to onoma autou Idedi eneken kuriou

26 kai epolemhsen Iwab en Rabbaq uiwn Ammwn kai katelaben thn polin thV basileiaV

27 kai apesteilen Iwab aggelouV proV Dauid kai eipen epolemhsa en Rabbaq kai katelabomhn thn polin twn udatwn

28 kai nun sunagage to kataloipon tou laou kai parembale epi thn polin kai prokatalabou authn ina mh prokatalabwmai egw thn polin kai klhqh to onoma mou ep authn

29 kai sunhgagen Dauid panta ton laon kai eporeuqh eiV Rabbaq kai epolemhsen en auth kai katelabeto authn

30 kai elaben ton stefanon Melcol tou basilewV autwn apo thV kefalhV autou kai o staqmoV autou talanton crusiou kai liqou timiou kai hn epi thV kefalhV Dauid kai skula thV polewV exhnegken polla sfodra

31 kai ton laon ton onta en auth exhgagen kai eqhken en tw prioni kai en toiV triboloiV toiV sidhroiV kai dihgagen autouV dia tou plinqeiou kai outwV epoihsen pasaiV taiV polesin uiwn Ammwn kai epestreyen Dauid kai paV o laoV eiV Ierousalhm

 

13

1 kai egenhqh meta tauta kai tw Abessalwm uiw Dauid adelfh kalh tw eidei sfodra kai onoma auth Qhmar kai hgaphsen authn Amnwn uioV Dauid

2 kai eqlibeto Amnwn wste arrwstein dia Qhmar thn adelfhn autou oti parqenoV hn auth kai uperogkon en ofqalmoiV Amnwn tou poihsai ti auth

3 kai hn tw Amnwn etairoV kai onoma autw Iwnadab uioV Samaa tou adelfou Dauid kai Iwnadab anhr sofoV sfodra

4 kai eipen autw ti soi oti su outwV asqenhV uie tou basilewV to prwi prwi ouk apaggeleiV moi kai eipen autw Amnwn Qhmar thn adelfhn Abessalwm tou adelfou mou egw agapw

5 kai eipen autw Iwnadab koimhqhti epi thV koithV sou kai malakisqhti kai eiseleusetai o pathr sou tou idein se kai ereiV proV auton elqetw dh Qhmar h adelfh mou kai ywmisatw me kai poihsatw kat ofqalmouV mou brwma opwV idw kai fagw ek twn ceirwn authV

6 kai ekoimhqh Amnwn kai hrrwsthsen kai eishlqen o basileuV idein auton kai eipen Amnwn proV ton basilea elqetw dh Qhmar h adelfh mou proV me kai kollurisatw en ofqalmoiV mou duo kolluridaV kai fagomai ek thV ceiroV authV

7 kai apesteilen Dauid proV Qhmar eiV ton oikon legwn poreuqhti dh eiV ton oikon Amnwn tou adelfou sou kai poihson autw brwma

8 kai eporeuqh Qhmar eiV ton oikon Amnwn adelfou authV kai autoV koimwmenoV kai elaben to staiV kai efurasen kai ekollurisen kat ofqalmouV autou kai hyhsen taV kolluridaV

9 kai elaben to thganon kai katekenwsen enwpion autou kai ouk hqelhsen fagein kai eipen Amnwn exagagete panta andra epanwqen mou kai exhgagon panta andra apo epanwqen autou

10 kai eipen Amnwn proV Qhmar eisenegke to brwma eiV to tamieion kai fagomai ek thV ceiroV sou kai elaben Qhmar taV kolluridaV aV epoihsen kai eishnegken tw Amnwn adelfw authV eiV ton koitwna

11 kai proshgagen autw tou fagein kai epelabeto authV kai eipen auth deuro koimhqhti met emou adelfh mou

12 kai eipen autw mh adelfe mou mh tapeinwshV me dioti ou poihqhsetai outwV en Israhl mh poihshV thn afrosunhn tauthn

13 kai egw pou apoisw to oneidoV mou kai su esh wV eiV twn afronwn en Israhl kai nun lalhson dh proV ton basilea oti ou mh kwlush me apo sou

14 kai ouk hqelhsen Amnwn tou akousai thV fwnhV authV kai ekrataiwsen uper authn kai etapeinwsen authn kai ekoimhqh met authV

15 kai emishsen authn Amnwn misoV mega sfodra oti mega to misoV o emishsen authn uper thn agaphn hn hgaphsen authn kai eipen auth Amnwn anasthqi kai poreuou

16 kai eipen autw Qhmar mh adelfe oti megalh h kakia h escath uper thn prwthn hn epoihsaV met emou tou exaposteilai me kai ouk hqelhsen Amnwn akousai thV fwnhV authV

17 kai ekalesen to paidarion autou ton proesthkota tou oikou autou kai eipen autw exaposteilate dh tauthn ap emou exw kai apokleison thn quran opisw authV

18 kai ep authV hn citwn karpwtoV oti outwV enediduskonto ai qugatereV tou basilewV ai parqenoi touV ependutaV autwn kai exhgagen authn o leitourgoV autou exw kai apekleisen thn quran opisw authV

19 kai elaben Qhmar spodon kai epeqhken epi thn kefalhn authV kai ton citwna ton karpwton ton ep authV dierrhxen kai epeqhken taV ceiraV authV epi thn kefalhn authV kai eporeuqh poreuomenh kai krazousa

20 kai eipen proV authn Abessalwm o adelfoV authV mh Amnwn o adelfoV sou egeneto meta sou kai nun adelfh mou kwfeuson oti adelfoV sou estin mh qhV thn kardian sou tou lalhsai eiV to rhma touto kai ekaqisen Qhmar chreuousa en oikw Abessalwm tou adelfou authV

21 kai hkousen o basileuV Dauid pantaV touV logouV toutouV kai equmwqh sfodra kai ouk eluphsen to pneuma Amnwn tou uiou autou oti hgapa auton oti prwtotokoV autou hn

22 kai ouk elalhsen Abessalwm meta Amnwn apo ponhrou ewV agaqou oti emisei Abessalwm ton Amnwn epi logou ou etapeinwsen Qhmar thn adelfhn autou

23 kai egeneto eiV diethrida hmerwn kai hsan keironteV tw Abessalwm en Belaswr th ecomena Efraim kai ekalesen Abessalwm pantaV touV uiouV tou basilewV

24 kai hlqen Abessalwm proV ton basilea kai eipen idou dh keirousin tw doulw sou poreuqhtw dh o basileuV kai oi paideV autou meta tou doulou sou

25 kai eipen o basileuV proV Abessalwm mh dh uie mou mh poreuqwmen panteV hmeiV kai ou mh katabarunqwmen epi se kai ebiasato auton kai ouk hqelhsen tou poreuqhnai kai euloghsen auton

26 kai eipen Abessalwm kai ei mh poreuqhtw dh meq hmwn Amnwn o adelfoV mou kai eipen autw o basileuV ina ti poreuqh meta sou

27 kai ebiasato auton Abessalwm kai apesteilen met autou ton Amnwn kai pantaV touV uiouV tou basilewV kai epoihsen Abessalwm poton kata ton poton tou basilewV

28 kai eneteilato Abessalwm toiV paidarioiV autou legwn idete wV an agaqunqh h kardia Amnwn en tw oinw kai eipw proV umaV pataxate ton Amnwn kai qanatwsate auton mh fobhqhte oti ouci egw eimi entellomai umin andrizesqe kai ginesqe eiV uiouV dunamewV

29 kai epoihsan ta paidaria Abessalwm tw Amnwn kaqa eneteilato autoiV Abessalwm kai anesthsan panteV oi uioi tou basilewV kai epekaqisan anhr epi thn hmionon autou kai efugan

30 kai egeneto autwn ontwn en th odw kai h akoh hlqen proV Dauid legwn epataxen Abessalwm pantaV touV uiouV tou basilewV kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV

31 kai anesth o basileuV kai dierrhxen ta imatia autou kai ekoimhqh epi thn ghn kai panteV oi paideV autou oi periestwteV autw dierrhxan ta imatia autwn

32 kai apekriqh Iwnadab uioV Samaa adelfou Dauid kai eipen mh eipatw o kurioV mou o basileuV oti panta ta paidaria touV uiouV tou basilewV eqanatwsen oti Amnwn monwtatoV apeqanen oti epi stomatoV Abessalwm hn keimenoV apo thV hmeraV hV etapeinwsen Qhmar thn adelfhn autou

33 kai nun mh qesqw o kurioV mou o basileuV epi thn kardian autou rhma legwn panteV oi uioi tou basilewV apeqanan oti all h Amnwn monwtatoV apeqanen

34 kai apedra Abessalwm kai hren to paidarion o skopoV touV ofqalmouV autou kai eiden kai idou laoV poluV poreuomenoV en th odw opisqen autou ek pleuraV tou orouV en th katabasei kai paregeneto o skopoV kai aphggeilen tw basilei kai eipen andraV ewraka ek thV odou thV Wrwnhn ek merouV tou orouV

35 kai eipen Iwnadab proV ton basilea idou oi uioi tou basilewV pareisin kata ton logon tou doulou sou outwV egeneto

36 kai egeneto hnika sunetelesen lalwn kai idou oi uioi tou basilewV hlqan kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan kai ge o basileuV kai panteV oi paideV autou eklausan klauqmon megan sfodra

37 kai Abessalwm efugen kai eporeuqh proV Qolmai uion Emioud basilea Gedsour eiV ghn Macad kai epenqhsen o basileuV Dauid epi ton uion autou pasaV taV hmeraV

38 kai Abessalwm apedra kai eporeuqh eiV Gedsour kai hn ekei eth tria

39 kai ekopasen to pneuma tou basilewV tou exelqein opisw Abessalwm oti pareklhqh epi Amnwn oti apeqanen

 

14

1 kai egnw Iwab uioV SarouiaV oti h kardia tou basilewV epi Abessalwm

2 kai apesteilen Iwab eiV Qekwe kai elaben ekeiqen gunaika sofhn kai eipen proV authn penqhson dh kai endusai imatia penqika kai mh aleiyh elaion kai esh wV gunh penqousa epi teqnhkoti touto hmeraV pollaV

3 kai eleush proV ton basilea kai lalhseiV proV auton kata to rhma touto kai eqhken Iwab touV logouV en tw stomati authV

4 kai eishlqen h gunh h QekwitiV proV ton basilea kai epesen epi proswpon authV eiV thn ghn kai prosekunhsen autw kai eipen Swson basileu swson

5 kai eipen proV authn o basileuV ti estin soi h de eipen kai mala gunh chra egw eimi kai apeqanen o anhr mou

6 kai ge th doulh sou duo uioi kai emacesanto amfoteroi en tw agrw kai ouk hn o exairoumenoV ana meson autwn kai epaisen o eiV ton adelfon autou kai eqanatwsen auton

7 kai idou epanesth olh h patria proV thn doulhn sou kai eipan doV ton paisanta ton adelfon autou kai qanatwsomen auton anti thV yuchV tou adelfou autou ou apekteinen kai exaroumen kai ge ton klhronomon umwn kai sbesousin ton anqraka mou ton kataleifqenta wste mh qesqai tw andri mou kataleimma kai onoma epi proswpou thV ghV

8 kai eipen o basileuV ugiainousa badize eiV ton oikon sou kagw enteloumai peri sou

9 kai eipen h gunh h QekwitiV proV ton basilea ep eme kurie mou basileu h anomia kai epi ton oikon tou patroV mou kai o basileuV kai o qronoV autou aqwoV

10 kai eipen o basileuV tiV o lalwn proV se kai axeiV auton proV eme kai ou prosqhsei eti ayasqai autou

11 kai eipen mnhmoneusatw dh o basileuV ton kurion qeon autou plhqunqhnai agcistea tou aimatoV tou diafqeirai kai ou mh exarwsin ton uion mou kai eipen zh kurioV ei peseitai apo thV tricoV tou uiou sou epi thn ghn

12 kai eipen h gunh lalhsatw dh h doulh sou proV ton kurion mou ton basilea rhma kai eipen lalhson

13 kai eipen h gunh ina ti elogisw toiouto epi laon qeou h ek stomatoV tou basilewV o logoV outoV wV plhmmeleia tou mh epistreyai ton basilea ton exwsmenon autou

14 oti qanatw apoqanoumeqa kai wsper to udwr to kataferomenon epi thV ghV o ou sunacqhsetai kai lhmyetai o qeoV yuchn kai logizomenoV tou exwsai ap autou exwsmenon

15 kai nun o hlqon lalhsai proV ton basilea ton kurion mou to rhma touto oti oyetai me o laoV kai erei h doulh sou lalhsatw dh proV ton basilea ei pwV poihsei o basileuV to rhma thV doulhV autou

16 oti akousei o basileuV rusasqai thn doulhn autou ek ceiroV tou androV tou zhtountoV exarai me kai ton uion mou apo klhronomiaV qeou

17 kai eipen h gunh eih dh o logoV tou kuriou mou tou basilewV eiV qusian oti kaqwV aggeloV qeou outwV o kurioV mou o basileuV tou akouein to agaqon kai to ponhron kai kurioV o qeoV sou estai meta sou

18 kai apekriqh o basileuV kai eipen proV thn gunaika mh dh kruyhV ap emou rhma o egw eperwtw se kai eipen h gunh lalhsatw dh o kurioV mou o basileuV

19 kai eipen o basileuV mh h ceir Iwab en panti toutw meta sou kai eipen h gunh tw basilei zh h yuch sou kurie mou basileu ei estin eiV ta dexia h eiV ta aristera ek pantwn wn elalhsen o kurioV mou o basileuV oti o douloV sou Iwab autoV eneteilato moi kai autoV eqeto en tw stomati thV doulhV sou pantaV touV logouV toutouV

20 eneken tou perielqein to proswpon tou rhmatoV toutou epoihsen o douloV sou Iwab ton logon touton kai o kurioV mou sofoV kaqwV sofia aggelou tou qeou tou gnwnai panta ta en th gh

21 kai eipen o basileuV proV Iwab idou dh epoihsa soi kata ton logon sou touton poreuou epistreyon to paidarion ton Abessalwm

22 kai epesen Iwab epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen kai euloghsen ton basilea kai eipen Iwab shmeron egnw o douloV sou oti euron carin en ofqalmoiV sou kurie mou basileu oti epoihsen o kurioV mou o basileuV ton logon tou doulou autou

23 kai anesth Iwab kai eporeuqh eiV Gedsour kai hgagen ton Abessalwm eiV Ierousalhm

24 kai eipen o basileuV apostrafhtw eiV ton oikon autou kai to proswpon mou mh blepetw kai apestreyen Abessalwm eiV ton oikon autou kai to proswpon tou basilewV ouk eiden

25 kai wV Abessalwm ouk hn anhr en panti Israhl ainetoV sfodra apo icnouV podoV autou kai ewV korufhV autou ouk hn en autw mwmoV

26 kai en tw keiresqai auton thn kefalhn autou kai egeneto ap archV hmerwn eiV hmeraV wV an ekeireto oti katebaruneto ep auton kai keiromenoV authn esthsen thn trica thV kefalhV autou diakosiouV siklouV en tw siklw tw basilikw

27 kai etecqhsan tw Abessalwm treiV uioi kai qugathr mia kai onoma auth Qhmar auth hn gunh kalh sfodra kai ginetai gunh tw Roboam uiw Salwmwn kai tiktei autw ton Abia

28 kai ekaqisen Abessalwm en Ierousalhm duo eth hmerwn kai to proswpon tou basilewV ouk eiden

29 kai apesteilen Abessalwm proV Iwab tou aposteilai auton proV ton basilea kai ouk hqelhsen elqein proV auton kai apesteilen ek deuterou proV auton kai ouk hqelhsen paragenesqai

30 kai eipen Abessalwm proV touV paidaV autou idete h meriV en agrw tou Iwab ecomena mou kai autw kriqai ekei poreuesqe kai emprhsate authn en puri kai eneprhsan autaV oi paideV Abessalwm kai paraginontai oi douloi Iwab proV auton dierrhcoteV ta imatia autwn kai eipan enepurisan oi douloi Abessalwm thn merida en puri

31 kai anesth Iwab kai hlqen proV Abessalwm eiV ton oikon kai eipen proV auton ina ti oi paideV sou enepurisan thn merida thn emhn en puri

32 kai eipen Abessalwm proV Iwab idou apesteila proV se legwn hke wde kai apostelw se proV ton basilea legwn ina ti hlqon ek Gedsour agaqon moi hn tou eti einai me ekei kai nun idou to proswpon tou basilewV ouk eidon ei de estin en emoi adikia kai qanatwson me

33 kai eishlqen Iwab proV ton basilea kai aphggeilen autw kai ekalesen ton Abessalwm kai eishlqen proV ton basilea kai prosekunhsen autw kai epesen epi proswpon autou epi thn ghn kata proswpon tou basilewV kai katefilhsen o basileuV ton Abessalwm

 

15

1 kai egeneto meta tauta kai epoihsen eautw Abessalwm armata kai ippouV kai penthkonta andraV paratrecein emprosqen autou

2 kai wrqrisen Abessalwm kai esth ana ceira thV odou thV pulhV kai egeneto paV anhr w egeneto krisiV hlqen proV ton basilea eiV krisin kai ebohsen proV auton Abessalwm kai elegen autw ek poiaV polewV su ei kai eipen o anhr ek miaV fulwn Israhl o douloV sou

3 kai eipen proV auton Abessalwm idou oi logoi sou agaqoi kai eukoloi kai akouwn ouk estin soi para tou basilewV

4 kai eipen Abessalwm tiV me katasthsei krithn en th gh kai ep eme eleusetai paV anhr w ean h antilogia kai krisiV kai dikaiwsw auton

5 kai egeneto en tw eggizein andra tou proskunhsai autw kai exeteinen thn ceira autou kai epelambaneto autou kai katefilhsen auton

6 kai epoihsen Abessalwm kata to rhma touto panti Israhl toiV paraginomenoiV eiV krisin proV ton basilea kai idiopoieito Abessalwm thn kardian andrwn Israhl

7 kai egeneto apo telouV tessarakonta etwn kai eipen Abessalwm proV ton patera autou poreusomai dh kai apoteisw taV eucaV mou aV huxamhn tw kuriw en Cebrwn

8 oti euchn huxato o douloV sou en tw oikein me en Gedsour en Suria legwn ean epistrefwn epistreyh me kurioV eiV Ierousalhm kai latreusw tw kuriw

9 kai eipen autw o basileuV badize eiV eirhnhn kai anastaV eporeuqh eiV Cebrwn

10 kai apesteilen Abessalwm kataskopouV en pasaiV fulaiV Israhl legwn en tw akousai umaV thn fwnhn thV keratinhV kai ereite bebasileuken basileuV Abessalwm en Cebrwn

11 kai meta Abessalwm eporeuqhsan diakosioi andreV ex Ierousalhm klhtoi kai poreuomenoi th aplothti autwn kai ouk egnwsan pan rhma

12 kai apesteilen Abessalwm kai ekalesen ton Acitofel ton Gelmwnaion ton sumboulon Dauid ek thV polewV autou ek Gwla en tw qusiazein auton kai egeneto sustremma iscuron kai o laoV poreuomenoV kai poluV meta Abessalwm

13 kai paregeneto o apaggellwn proV Dauid legwn egenhqh h kardia andrwn Israhl opisw Abessalwm

14 kai eipen Dauid pasin toiV paisin autou toiV met autou toiV en Ierousalhm anasthte kai fugwmen oti ouk estin hmin swthria apo proswpou Abessalwm tacunate tou poreuqhnai ina mh tacunh kai katalabh hmaV kai exwsh ef hmaV thn kakian kai pataxh thn polin stomati macairhV

15 kai eipon oi paideV tou basilewV proV ton basilea kata panta osa aireitai o kurioV hmwn o basileuV idou oi paideV sou

16 kai exhlqen o basileuV kai paV o oikoV autou toiV posin autwn kai afhken o basileuV deka gunaikaV twn pallakwn autou fulassein ton oikon

17 kai exhlqen o basileuV kai panteV oi paideV autou pezh kai esthsan en oikw tw makran

18 kai panteV oi paideV autou ana ceira autou parhgon kai paV o Cetti kai paV o Feletqi kai esthsan epi thV elaiaV en th erhmw kai paV o laoV pareporeueto ecomenoV autou kai panteV oi peri auton kai panteV oi adroi kai panteV oi machtai exakosioi andreV kai parhsan epi ceira autou kai paV o Cereqqi kai paV o Feleqqi kai panteV oi Geqqaioi exakosioi andreV oi elqonteV toiV posin autwn ek Geq poreuomenoi epi proswpon tou basilewV

19 kai eipen o basileuV proV Eqqi ton Geqqaion ina ti poreuh kai su meq hmwn epistrefe kai oikei meta tou basilewV oti xenoV ei su kai oti metwkhkaV su ek tou topou sou

20 ei ecqeV paragegonaV kai shmeron kinhsw se meq hmwn kai ge metanasthseiV ton topon sou ecqeV h exeleusiV sou kai shmeron metakinhsw se meq hmwn tou poreuqhnai kai egw poreusomai ou an egw poreuqw epistrefou kai epistreyon touV adelfouV sou meta sou kai kurioV poihsei meta sou eleoV kai alhqeian

21 kai apekriqh Eqqi tw basilei kai eipen zh kurioV kai zh o kurioV mou o basileuV oti eiV ton topon ou ean h o kurioV mou kai ean eiV qanaton kai ean eiV zwhn oti ekei estai o douloV sou

22 kai eipen o basileuV proV Eqqi deuro kai diabaine met emou kai parhlqen Eqqi o GeqqaioV kai panteV oi paideV autou kai paV o ocloV o met autou

23 kai pasa h gh eklaien fwnh megalh kai paV o laoV pareporeuonto en tw ceimarrw Kedrwn kai o basileuV diebh ton ceimarroun Kedrwn kai paV o laoV kai o basileuV pareporeuonto epi proswpon odou thn erhmon

24 kai idou kai ge Sadwk kai panteV oi Leuitai met autou aironteV thn kibwton diaqhkhV kuriou apo Baiqar kai esthsan thn kibwton tou qeou kai anebh Abiaqar ewV epausato paV o laoV parelqein ek thV polewV

25 kai eipen o basileuV tw Sadwk apostreyon thn kibwton tou qeou eiV thn polin ean eurw carin en ofqalmoiV kuriou kai epistreyei me kai deixei moi authn kai thn euprepeian authV

26 kai ean eiph outwV ouk hqelhka en soi idou egw eimi poieitw moi kata to agaqon en ofqalmoiV autou

27 kai eipen o basileuV tw Sadwk tw ierei idete su epistrefeiV eiV thn polin en eirhnh kai AcimaaV o uioV sou kai Iwnaqan o uioV Abiaqar oi duo uioi umwn meq umwn

28 idete egw eimi strateuomai en Arabwq thV erhmou ewV tou elqein rhma par umwn tou apaggeilai moi

29 kai apestreyen Sadwk kai Abiaqar thn kibwton eiV Ierousalhm kai ekaqisen ekei

30 kai Dauid anebainen en th anabasei twn elaiwn anabainwn kai klaiwn kai thn kefalhn epikekalummenoV kai autoV eporeueto anupodetoV kai paV o laoV o met autou epekaluyen anhr thn kefalhn autou kai anebainon anabainonteV kai klaionteV

31 kai anhggelh Dauid legonteV kai Acitofel en toiV sustrefomenoiV meta Abessalwm kai eipen Dauid diaskedason dh thn boulhn Acitofel kurie o qeoV mou

32 kai hn Dauid ercomenoV ewV tou RowV ou prosekunhsen ekei tw qew kai idou eiV apanthn autw Cousi o Arci etairoV Dauid dierrhcwV ton citwna autou kai gh epi thV kefalhV autou

33 kai eipen autw Dauid ean men diabhV met emou kai esh ep eme eiV bastagma

34 kai ean eiV thn polin epistreyhV kai ereiV tw Abessalwm dielhluqasin oi adelfoi sou kai o basileuV katopisqen mou dielhluqen o pathr sou kai nun paiV sou eimi basileu eason me zhsai paiV tou patroV sou hmhn tote kai artiwV kai nun egw douloV soV kai diaskedaseiV moi thn boulhn Acitofel

35 kai idou meta sou ekei Sadwk kai Abiaqar oi iereiV kai estai pan rhma o ean akoushV ex oikou tou basilewV kai anaggeleiV tw Sadwk kai tw Abiaqar toiV iereusin

36 idou ekei met autwn duo uioi autwn AcimaaV uioV tw Sadwk kai Iwnaqan uioV tw Abiaqar kai aposteleite en ceiri autwn proV me pan rhma o ean akoushte

37 kai eishlqen Cousi o etairoV Dauid eiV thn polin kai Abessalwm eiseporeueto eiV Ierousalhm

 

16

1 kai Dauid parhlqen bracu ti apo thV RowV kai idou Siba to paidarion Memfibosqe eiV apanthn autou kai zeugoV onwn episesagmenwn kai ep autoiV diakosioi artoi kai ekaton stafideV kai ekaton foinikeV kai Nebel oinou

2 kai eipen o basileuV proV Siba ti tauta soi kai eipen Siba ta upozugia th oikia tou basilewV tou epikaqhsqai kai oi artoi kai oi foinikeV eiV brwsin toiV paidarioiV kai o oinoV piein toiV eklelumenoiV en th erhmw

3 kai eipen o basileuV kai pou o uioV tou kuriou sou kai eipen Siba proV ton basilea idou kaqhtai en Ierousalhm oti eipen shmeron epistreyousin moi o oikoV Israhl thn basileian tou patroV mou

4 kai eipen o basileuV tw Siba idou soi panta osa estin tw Memfibosqe kai eipen Siba proskunhsaV euroimi carin en ofqalmoiV sou kurie mou basileu

5 kai hlqen o basileuV Dauid ewV Baourim kai idou ekeiqen anhr exeporeueto ek suggeneiaV oikou Saoul kai onoma autw Semei uioV Ghra exhlqen ekporeuomenoV kai katarwmenoV

6 kai liqazwn en liqoiV ton Dauid kai pantaV touV paidaV tou basilewV Dauid kai paV o laoV hn kai panteV oi dunatoi ek dexiwn kai ex euwnumwn tou basilewV

7 kai outwV elegen Semei en tw katarasqai auton exelqe exelqe anhr aimatwn kai anhr o paranomoV

8 epestreyen epi se kurioV panta ta aimata tou oikou Saoul oti ebasileusaV ant autou kai edwken kurioV thn basileian en ceiri Abessalwm tou uiou sou kai idou su en th kakia sou oti anhr aimatwn su

9 kai eipen Abessa uioV SarouiaV proV ton basilea ina ti kataratai o kuwn o teqnhkwV outoV ton kurion mou ton basilea diabhsomai dh kai afelw thn kefalhn autou

10 kai eipen o basileuV ti emoi kai umin uioi SarouiaV afete auton kai outwV katarasqw oti kurioV eipen autw katarasqai ton Dauid kai tiV erei wV ti epoihsaV outwV

11 kai eipen Dauid proV Abessa kai proV pantaV touV paidaV autou idou o uioV mou o exelqwn ek thV koiliaV mou zhtei thn yuchn mou kai proseti nun o uioV tou Iemini afete auton katarasqai oti eipen autw kurioV

12 ei pwV idoi kurioV en th tapeinwsei mou kai epistreyei moi agaqa anti thV kataraV autou th hmera tauth

13 kai eporeuqh Dauid kai oi andreV autou en th odw kai Semei eporeueto ek pleuraV tou orouV ecomena autou poreuomenoV kai katarwmenoV kai liqazwn en liqoiV ek plagiwn autou kai tw coi passwn

14 kai hlqen o basileuV kai paV o laoV autou eklelumenoi kai aneyuxan ekei

15 kai Abessalwm kai paV anhr Israhl eishlqon eiV Ierousalhm kai Acitofel met autou

16 kai egenhqh hnika hlqen Cousi o Arci etairoV Dauid proV Abessalwm kai eipen Cousi proV Abessalwm zhtw o basileuV

17 kai eipen Abessalwm proV Cousi touto to eleoV sou meta tou etairou sou ina ti ouk aphlqeV meta tou etairou sou

18 kai eipen Cousi proV Abessalwm ouci alla katopisqen ou exelexato kurioV kai o laoV outoV kai paV anhr Israhl autw esomai kai met autou kaqhsomai

19 kai to deuteron tini egw douleusw ouci enwpion tou uiou autou kaqaper edouleusa enwpion tou patroV sou outwV esomai enwpion sou

20 kai eipen Abessalwm proV Acitofel ferete eautoiV boulhn ti poihswmen

21 kai eipen Acitofel proV Abessalwm eiselqe proV taV pallakaV tou patroV sou aV katelipen fulassein ton oikon autou kai akousetai paV Israhl oti kathscunaV ton patera sou kai eniscusousin ai ceireV pantwn twn meta sou

22 kai ephxan thn skhnhn tw Abessalwm epi to dwma kai eishlqen Abessalwm proV taV pallakaV tou patroV autou kat ofqalmouV pantoV Israhl

23 kai h boulh Acitofel hn ebouleusato en taiV hmeraiV taiV prwtaiV on tropon eperwthsh en logw tou qeou outwV pasa h boulh tou Acitofel kai ge tw Dauid kai ge tw Abessalwm

 

17

1 kai eipen Acitofel proV Abessalwm epilexw dh emautw dwdeka ciliadaV andrwn kai anasthsomai kai katadiwxw opisw Dauid thn nukta

2 kai epeleusomai ep auton kai autoV kopiwn kai eklelumenoV cersin kai eksthsw auton kai feuxetai paV o laoV o met autou kai pataxw ton basilea monwtaton

3 kai epistreyw panta ton laon proV se on tropon epistrefei h numfh proV ton andra authV plhn yuchn enoV androV su zhteiV kai panti tw law estai eirhnh

4 kai euqhV o logoV en ofqalmoiV Abessalwm kai en ofqalmoiV pantwn twn presbuterwn Israhl

5 kai eipen Abessalwm kalesate dh kai ge ton Cousi ton Araci kai akouswmen ti en tw stomati autou kai ge autou

6 kai eishlqen Cousi proV Abessalwm kai eipen Abessalwm proV auton legwn kata to rhma touto elalhsen Acitofel ei poihsomen kata ton logon autou ei de mh su lalhson

7 kai eipen Cousi proV Abessalwm ouk agaqh auth h boulh hn ebouleusato Acitofel to apax touto

8 kai eipen Cousi su oidaV ton patera sou kai touV andraV autou oti dunatoi eisin sfodra kai katapikroi th yuch autwn wV arkoV hteknwmenh en agrw kai wV uV traceia en tw pediw kai o pathr sou anhr polemisthV kai ou mh katalush ton laon

9 idou gar autoV nun kekruptai en eni twn bounwn h en eni twn topwn kai estai en tw epipesein autoiV en arch kai akoush o akouwn kai eiph egenhqh qrausiV en tw law tw opisw Abessalwm

10 kai ge autoV uioV dunamewV ou h kardia kaqwV h kardia tou leontoV thkomenh takhsetai oti oiden paV Israhl oti dunatoV o pathr sou kai uioi dunamewV oi met autou

11 oti outwV sumbouleuwn egw sunebouleusa kai sunagomenoV sunacqhsetai epi se paV Israhl apo Dan kai ewV Bhrsabee wV h ammoV h epi thV qalasshV eiV plhqoV kai to proswpon sou poreuomenon en mesw autwn

12 kai hxomen proV auton eiV ena twn topwn ou ean eurwmen auton ekei kai parembaloumen ep auton wV piptei h drosoV epi thn ghn kai ouc upoleiyomeqa en autw kai toiV andrasin toiV met autou kai ge ena

13 kai ean eiV polin sunacqh kai lhmyetai paV Israhl proV thn polin ekeinhn scoinia kai suroumen authn ewV eiV ton ceimarroun opwV mh kataleifqh ekei mhde liqoV

14 kai eipen Abessalwm kai paV anhr Israhl agaqh h boulh Cousi tou Araci uper thn boulhn Acitofel kai kurioV eneteilato diaskedasai thn boulhn Acitofel thn agaqhn opwV an epagagh kurioV epi Abessalwm ta kaka panta

15 kai eipen Cousi o tou Araci proV Sadwk kai Abiaqar touV iereiV outwV kai outwV sunebouleusen Acitofel tw Abessalwm kai toiV presbuteroiV Israhl kai outwV kai outwV sunebouleusa egw

16 kai nun aposteilate tacu kai anaggeilate tw Dauid legonteV mh aulisqhV thn nukta en Arabwq thV erhmou kai ge diabainwn speuson mhpote katapih ton basilea kai panta ton laon ton met autou

17 kai Iwnaqan kai AcimaaV eisthkeisan en th phgh Rwghl kai eporeuqh h paidiskh kai anhggeilen autoiV kai autoi poreuontai kai anaggellousin tw basilei Dauid oti ouk edunanto ofqhnai tou eiselqein eiV thn polin

18 kai eiden autouV paidarion kai aphggeilen tw Abessalwm kai eporeuqhsan oi duo tacewV kai eishlqan eiV oikian androV en Baourim kai autw lakkoV en th aulh kai katebhsan ekei

19 kai elaben h gunh kai diepetasen to epikalumma epi proswpon tou lakkou kai eyuxen ep autw Arafwq kai ouk egnwsqh rhma

20 kai hlqan oi paideV Abessalwm proV thn gunaika eiV thn oikian kai eipan pou AcimaaV kai Iwnaqan kai eipen autoiV h gunh parhlqan mikron tou udatoV kai ezhthsan kai ouc euran kai anestreyan eiV Ierousalhm

21 egeneto de meta to apelqein autouV kai anebhsan ek tou lakkou kai eporeuqhsan kai anhggeilan tw basilei Dauid kai eipan proV Dauid anasthte kai diabhte tacewV to udwr oti outwV ebouleusato peri umwn Acitofel

22 kai anesth Dauid kai paV o laoV o met autou kai diebhsan ton Iordanhn ewV tou fwtoV tou prwi ewV enoV ouk elaqen oV ou dihlqen ton Iordanhn

23 kai Acitofel eiden oti ouk egenhqh h boulh autou kai epesaxen thn onon autou kai anesth kai aphlqen eiV ton oikon autou eiV thn polin autou kai eneteilato tw oikw autou kai aphgxato kai apeqanen kai etafh en tw tafw tou patroV autou

24 kai Dauid dihlqen eiV Manaim kai Abessalwm diebh ton Iordanhn autoV kai paV anhr Israhl met autou

25 kai ton Amessai katesthsen Abessalwm anti Iwab epi thV dunamewV kai Amessai uioV androV kai onoma autw Ioqor o IsrahlithV outoV eishlqen proV Abigaian qugatera NaaV adelfhn SarouiaV mhtroV Iwab

26 kai parenebalen paV Israhl kai Abessalwm eiV thn ghn Galaad

27 kai egeneto hnika hlqen Dauid eiV Manaim Ouesbi uioV NaaV ek Rabbaq uiwn Ammwn kai Macir uioV Amihl ek Lwdabar kai Berzelli o GalaadithV ek Rwgellim

28 hnegkan deka koitaV kai amfitapouV kai lebhtaV deka kai skeuh keramou kai purouV kai kriqaV kai aleuron kai alfiton kai kuamon kai fakon

29 kai meli kai bouturon kai probata kai Saffwq bown kai proshnegkan tw Dauid kai tw law tw met autou fagein oti eipan o laoV peinwn kai eklelumenoV kai diywn en th erhmw

 

18

1 kai epeskeyato Dauid ton laon ton met autou kai katesthsen ep autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV

2 kai apesteilen Dauid ton laon to triton en ceiri Iwab kai to triton en ceiri Abessa uiou SarouiaV adelfou Iwab kai to triton en ceiri Eqqi tou Geqqaiou kai eipen Dauid proV ton laon exelqwn exeleusomai kai ge egw meq umwn

3 kai eipan ouk exeleush oti ean fugh fugwmen ou qhsousin ef hmaV kardian kai ean apoqanwmen to hmisu hmwn ou qhsousin ef hmaV kardian oti su wV hmeiV deka ciliadeV kai nun agaqon oti esh hmin en th polei bohqeia tou bohqein

4 kai eipen proV autouV o basileuV o ean aresh en ofqalmoiV umwn poihsw kai esth o basileuV ana ceira thV pulhV kai paV o laoV exeporeueto eiV ekatontadaV kai eiV ciliadaV

5 kai eneteilato o basileuV tw Iwab kai tw Abessa kai tw Eqqi legwn feisasqe moi tou paidariou tou Abessalwm kai paV o laoV hkousen entellomenou tou basilewV pasin toiV arcousin uper Abessalwm

6 kai exhlqen paV o laoV eiV ton drumon ex enantiaV Israhl kai egeneto o polemoV en tw drumw Efraim

7 kai eptaisen ekei o laoV Israhl enwpion twn paidwn Dauid kai egeneto h qrausiV megalh en th hmera ekeinh eikosi ciliadeV andrwn

8 kai egeneto ekei o polemoV diesparmenoV epi proswpon pashV thV ghV kai epleonasen o drumoV tou katafagein ek tou laou uper ouV katefagen en tw law h macaira en th hmera ekeinh

9 kai sunhnthsen Abessalwm enwpion twn paidwn Dauid kai Abessalwm epibebhkwV epi tou hmionou autou kai eishlqen o hmionoV upo to dasoV thV druoV thV megalhV kai ekremasqh h kefalh autou en th drui kai ekremasqh ana meson tou ouranou kai ana meson thV ghV kai o hmionoV upokatw autou parhlqen

10 kai eiden anhr eiV kai anhggeilen Iwab kai eipen idou ewraka ton Abessalwm kremamenon en th drui

11 kai eipen Iwab tw andri tw apaggellonti kai idou eorakaV ti oti ouk epataxaV auton eiV thn ghn kai egw an dedwkein soi deka arguriou kai parazwnhn mian

12 eipen de o anhr proV Iwab kai egw eimi isthmi epi taV ceiraV mou ciliouV siklouV arguriou ou mh epibalw ceira mou epi ton uion tou basilewV oti en toiV wsin hmwn eneteilato o basileuV soi kai Abessa kai tw Eqqi legwn fulaxate moi to paidarion ton Abessalwm

13 mh poihsai en th yuch autou adikon kai paV o logoV ou lhsetai apo tou basilewV kai su sthsh ex enantiaV

14 kai eipen Iwab touto egw arxomai ouc outwV menw enwpion sou kai elaben Iwab tria belh en th ceiri autou kai enephxen auta en th kardia Abessalwm eti autou zwntoV en th kardia thV druoV

15 kai ekuklwsan deka paidaria aironta ta skeuh Iwab kai epataxan ton Abessalwm kai eqanatwsan auton

16 kai esalpisen Iwab en keratinh kai apestreyen o laoV tou mh diwkein opisw Israhl oti efeideto Iwab tou laou

17 kai elaben ton Abessalwm kai erriyen auton eiV casma mega en tw drumw eiV ton boqunon ton megan kai esthlwsen ep auton swron liqwn megan sfodra kai paV Israhl efugen anhr eiV to skhnwma autou

18 kai Abessalwm eti zwn kai esthsen eautw thn sthlhn en h elhmfqh kai esthlwsen authn labein thn sthlhn thn en th koiladi tou basilewV oti eipen ouk estin autw uioV eneken tou anamnhsai to onoma autou kai ekalesen thn sthlhn Ceir Abessalwm ewV thV hmeraV tauthV

19 kai AcimaaV uioV Sadwk eipen dramw dh kai euaggeliw tw basilei oti ekrinen autw kurioV ek ceiroV twn ecqrwn autou

20 kai eipen autw Iwab ouk anhr euaggeliaV su en th hmera tauth kai euaggelih en hmera allh en de th hmera tauth ouk euaggelih ou eineken o uioV tou basilewV apeqanen

21 kai eipen Iwab tw Cousi badisaV anaggeilon tw basilei osa eideV kai prosekunhsen Cousi tw Iwab kai exhlqen

22 kai proseqeto eti AcimaaV uioV Sadwk kai eipen proV Iwab kai estw oti dramw kai ge egw opisw tou Cousi kai eipen Iwab ina ti touto treceiV uie mou deuro ouk estin soi euaggelia eiV wfeleian poreuomenw

23 kai eipen ti gar ean dramoumai kai eipen autw Iwab drame kai edramen AcimaaV odon thn tou Kecar kai uperebh ton Cousi

24 kai Dauid ekaqhto ana meson twn duo pulwn kai eporeuqh o skopoV eiV to dwma thV pulhV proV to teicoV kai ephren touV ofqalmouV autou kai eiden kai idou anhr trecwn monoV enwpion autou

25 kai anebohsen o skopoV kai aphggeilen tw basilei kai eipen o basileuV ei monoV estin euaggelia en tw stomati autou kai eporeueto poreuomenoV kai eggizwn

26 kai eiden o skopoV andra eteron treconta kai ebohsen o skopoV proV th pulh kai eipen idou anhr eteroV trecwn monoV kai eipen o basileuV kai ge outoV euaggelizomenoV

27 kai eipen o skopoV egw orw ton dromon tou prwtou wV dromon AcimaaV uiou Sadwk kai eipen o basileuV anhr agaqoV outoV kai ge eiV euaggelian agaqhn eleusetai

28 kai ebohsen AcimaaV kai eipen proV ton basilea eirhnh kai prosekunhsen tw basilei epi proswpon autou epi thn ghn kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV sou oV apekleisen touV andraV touV misountaV thn ceira autwn en tw kuriw mou tw basilei

29 kai eipen o basileuV eirhnh tw paidariw tw Abessalwm kai eipen AcimaaV eidon to plhqoV to mega tou aposteilai ton doulon tou basilewV Iwab kai ton doulon sou kai ouk egnwn ti ekei

30 kai eipen o basileuV epistreyon sthlwqhti wde kai epestrafh kai esth

31 kai idou o Cousi paregeneto kai eipen tw basilei euaggelisqhtw o kurioV mou o basileuV oti ekrinen soi kurioV shmeron ek ceiroV pantwn twn epegeiromenwn epi se

32 kai eipen o basileuV proV ton Cousi ei eirhnh tw paidariw tw Abessalwm kai eipen o Cousi genointo wV to paidarion oi ecqroi tou kuriou mou tou basilewV kai panteV osoi epanesthsan ep auton eiV kaka

 

19

1 kai etaracqh o basileuV kai anebh eiV to uperwon thV pulhV kai eklausen kai outwV eipen en tw poreuesqai auton uie mou Abessalwm uie mou uie mou Abessalwm tiV dwh ton qanaton mou anti sou egw anti sou Abessalwm uie mou uie mou

2 kai anhggelh tw Iwab legonteV idou o basileuV klaiei kai penqei epi Abessalwm

3 kai egeneto h swthria en th hmera ekeinh eiV penqoV panti tw law oti hkousen o laoV en th hmera ekeinh legwn oti lupeitai o basileuV epi tw uiw autou

4 kai dieklepteto o laoV en th hmera ekeinh tou eiselqein eiV thn polin kaqwV diakleptetai o laoV oi aiscunomenoi en tw autouV feugein en tw polemw

5 kai o basileuV ekruyen to proswpon autou kai ekraxen o basileuV fwnh megalh legwn uie mou Abessalwm Abessalwm uie mou

6 kai eishlqen Iwab proV ton basilea eiV ton oikon kai eipen kathscunaV shmeron to proswpon pantwn twn doulwn sou twn exairoumenwn se shmeron kai thn yuchn twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou kai thn yuchn twn gunaikwn sou kai twn pallakwn sou

7 tou agapan touV misountaV se kai misein touV agapwntaV se kai anhggeilaV shmeron oti ouk eisin oi arconteV sou oude paideV oti egnwka shmeron oti ei Abessalwm ezh panteV hmeiV shmeron nekroi oti tote to euqeV hn en ofqalmoiV sou

8 kai nun anastaV exelqe kai lalhson eiV thn kardian twn doulwn sou oti en kuriw wmosa oti ei mh ekporeush shmeron ei aulisqhsetai anhr meta sou thn nukta tauthn kai epignwqi seautw kai kakon soi touto uper pan to kakon to epelqon soi ek neothtoV sou ewV tou nun

9 kai anesth o basileuV kai ekaqisen en th pulh kai paV o laoV anhggeilan legonteV idou o basileuV kaqhtai en th pulh kai eishlqen paV o laoV kata proswpon tou basilewV kai Israhl efugen anhr eiV ta skhnwmata autou

10 kai hn paV o laoV krinomenoV en pasaiV fulaiV Israhl legonteV o basileuV Dauid errusato hmaV apo pantwn twn ecqrwn hmwn kai autoV exeilato hmaV ek ceiroV allofulwn kai nun pefeugen apo thV ghV kai apo thV basileiaV autou apo Abessalwm

11 kai Abessalwm on ecrisamen ef hmwn apeqanen en tw polemw kai nun ina ti umeiV kwfeuete tou epistreyai ton basilea kai to rhma pantoV Israhl hlqen proV ton basilea

12 kai o basileuV Dauid apesteilen proV Sadwk kai proV Abiaqar touV iereiV legwn lalhsate proV touV presbuterouV Iouda legonteV ina ti ginesqe escatoi tou epistreyai ton basilea eiV ton oikon autou kai logoV pantoV Israhl hlqen proV ton basilea

13 adelfoi mou umeiV osta mou kai sarkeV mou umeiV kai ina ti ginesqe escatoi tou epistreyai ton basilea eiV ton oikon autou

14 kai tw Amessai ereite ouci ostoun mou kai sarx mou su kai nun tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei mh arcwn dunamewV esh enwpion emou pasaV taV hmeraV anti Iwab

15 kai eklinen thn kardian pantoV androV Iouda wV androV enoV kai apesteilan proV ton basilea legonteV epistrafhti su kai panteV oi douloi sou

16 kai epestreyen o basileuV kai hlqen ewV tou Iordanou kai andreV Iouda hlqan eiV Galgala tou poreuesqai eiV apanthn tou basilewV diabibasai ton basilea ton Iordanhn

17 kai etacunen Semei uioV Ghra uiou tou Iemeni ek Baourim kai katebh meta androV Iouda eiV apanthn tou basilewV Dauid

18 kai cilioi andreV met autou ek tou Beniamin kai Siba to paidarion tou oikou Saoul kai deka pente uioi autou met autou kai eikosi douloi autou met autou kai kateuqunan ton Iordanhn emprosqen tou basilewV

19 kai eleitourghsan thn leitourgian tou diabibasai ton basilea kai diebh h diabasiV exegeirai ton oikon tou basilewV kai tou poihsai to euqeV en ofqalmoiV autou kai Semei uioV Ghra epesen epi proswpon autou enwpion tou basilewV diabainontoV autou ton Iordanhn

20 kai eipen proV ton basilea mh dialogisasqw o kurioV mou anomian kai mh mnhsqhV osa hdikhsen o paiV sou en th hmera h o kurioV mou o basileuV exeporeueto ex Ierousalhm tou qesqai ton basilea eiV thn kardian autou

21 oti egnw o douloV sou oti egw hmarton kai idou egw hlqon shmeron proteroV pantoV oikou Iwshf tou katabhnai eiV apanthn tou kuriou mou tou basilewV

22 kai apekriqh Abessa uioV SarouiaV kai eipen mh anti toutou ou qanatwqhsetai Semei oti kathrasato ton criston kuriou

23 kai eipen Dauid ti emoi kai umin uioi SarouiaV oti ginesqe moi shmeron eiV epiboulon shmeron ou qanatwqhsetai tiV anhr ex Israhl oti ouk oida ei shmeron basileuw egw epi ton Israhl

24 kai eipen o basileuV proV Semei ou mh apoqanhV kai wmosen autw o basileuV

25 kai Memfibosqe uioV Iwnaqan uiou Saoul katebh eiV apanthn tou basilewV kai ouk eqerapeusen touV podaV autou oude wnucisato oude epoihsen ton mustaka autou kai ta imatia autou ouk eplunen apo thV hmeraV hV aphlqen o basileuV ewV thV hmeraV hV autoV paregeneto en eirhnh

26 kai egeneto ote eishlqen eiV Ierousalhm eiV apanthsin tou basilewV kai eipen autw o basileuV ti oti ouk eporeuqhV met emou Memfibosqe

27 kai eipen proV auton Memfibosqe kurie mou basileu o douloV mou parelogisato me oti eipen o paiV sou autw episaxon moi thn onon kai epibw ep authn kai poreusomai meta tou basilewV oti cwloV o douloV sou

28 kai meqwdeusen en tw doulw sou proV ton kurion mou ton basilea kai o kurioV mou o basileuV wV aggeloV tou qeou kai poihson to agaqon en ofqalmoiV sou

29 oti ouk hn paV o oikoV tou patroV mou all h oti andreV qanatou tw kuriw mou tw basilei kai eqhkaV ton doulon sou en toiV esqiousin thn trapezan sou kai ti estin moi eti dikaiwma kai tou kekragenai me eti proV ton basilea

30 kai eipen autw o basileuV ina ti laleiV eti touV logouV sou eipon su kai Siba dieleisqe ton agron

31 kai eipen Memfibosqe proV ton basilea kai ge ta panta labetw meta to paragenesqai ton kurion mou ton basilea en eirhnh eiV ton oikon autou

32 kai Berzelli o GalaadithV katebh ek Rwgellim kai diebh meta tou basilewV ton Iordanhn ekpemyai auton ton Iordanhn

33 kai Berzelli anhr presbuteroV sfodra uioV ogdohkonta etwn kai autoV dieqreyen ton basilea en tw oikein auton en Manaim oti anhr megaV estin sfodra

34 kai eipen o basileuV proV Berzelli su diabhsh met emou kai diaqreyw to ghraV sou met emou en Ierousalhm

35 kai eipen Berzelli proV ton basilea posai hmerai etwn zwhV mou oti anabhsomai meta tou basilewV eiV Ierousalhm

36 uioV ogdohkonta etwn egw eimi shmeron mh gnwsomai ana meson agaqou kai kakou h geusetai o douloV sou eti o fagomai h piomai h akousomai eti fwnhn adontwn kai adouswn ina ti estai eti o douloV sou eiV fortion epi ton kurion mou ton basilea

37 wV bracu diabhsetai o douloV sou ton Iordanhn meta tou basilewV kai ina ti antapodidwsin moi o basileuV thn antapodosin tauthn

38 kaqisatw dh o douloV sou kai apoqanoumai en th polei mou para tw tafw tou patroV mou kai thV mhtroV mou kai idou o douloV sou Camaam diabhsetai meta tou kuriou mou tou basilewV kai poihson autw to agaqon en ofqalmoiV sou

39 kai eipen o basileuV met emou diabhtw Camaam kagw poihsw autw to agaqon en ofqalmoiV sou kai panta osa eklexh ep emoi poihsw soi

40 kai diebh paV o laoV ton Iordanhn kai o basileuV diebh kai katefilhsen o basileuV ton Berzelli kai euloghsen auton kai epestreyen eiV ton topon autou

41 kai diebh o basileuV eiV Galgala kai Camaam diebh met autou kai paV o laoV Iouda diabainonteV meta tou basilewV kai ge to hmisu tou laou Israhl

42 kai idou paV anhr Israhl paregenonto proV ton basilea kai eipon proV ton basilea ti oti ekleyan se oi adelfoi hmwn anhr Iouda kai diebibasan ton basilea kai ton oikon autou ton Iordanhn kai panteV andreV Dauid met autou

43 kai apekriqh paV anhr Iouda proV andra Israhl kai eipan dioti eggizei proV me o basileuV kai ina ti outwV equmwqhV peri tou logou toutou mh brwsei efagamen ek tou basilewV h doma edwken h arsin hren hmin

44 kai apekriqh anhr Israhl tw andri Iouda kai eipen deka ceireV moi en tw basilei kai prwtotokoV egw h su kai ge en tw Dauid eimi uper se kai ina ti touto ubrisaV me kai ouk elogisqh o logoV mou prwtoV moi tou epistreyai ton basilea emoi kai esklhrunqh o logoV androV Iouda uper ton logon androV Israhl

 

20

1 kai ekei epikaloumenoV uioV paranomoV kai onoma autw Sabee uioV Bocori anhr o Iemeni kai esalpisen en th keratinh kai eipen ouk estin hmin meriV en Dauid oude klhronomia hmin en tw uiw Iessai anhr eiV ta skhnwmata sou Israhl

2 kai anebh paV anhr Israhl apo opisqen Dauid opisw Sabee uiou Bocori kai anhr Iouda ekollhqh tw basilei autwn apo tou Iordanou kai ewV Ierousalhm

3 kai eishlqen Dauid eiV ton oikon autou eiV Ierousalhm kai elaben o basileuV taV deka gunaikaV taV pallakaV autou aV afhken fulassein ton oikon kai edwken autaV en oikw fulakhV kai dieqreyen autaV kai proV autaV ouk eishlqen kai hsan sunecomenai ewV hmeraV qanatou autwn chrai zwsai

4 kai eipen o basileuV proV Amessai bohson moi ton andra Iouda treiV hmeraV su de autou sthqi

5 kai eporeuqh Amessai tou bohsai ton Ioudan kai ecronisen apo tou kairou ou etaxato autw Dauid

6 kai eipen Dauid proV Abessa nun kakopoihsei hmaV Sabee uioV Bocori uper Abessalwm kai nun su labe meta seautou touV paidaV tou kuriou sou kai katadiwxon opisw autou mhpote eautw eurh poleiV ocuraV kai skiasei touV ofqalmouV hmwn

7 kai exhlqon opisw autou oi andreV Iwab kai o Cereqqi kai o Feleqqi kai panteV oi dunatoi kai exhlqan ex Ierousalhm diwxai opisw Sabee uiou Bocori

8 kai autoi para tw liqw tw megalw tw en Gabawn kai Amessai eishlqen emprosqen autwn kai Iwab periezwsmenoV manduan to enduma autou kai ep autw periezwsmenoV macairan ezeugmenhn epi thV osfuoV autou en kolew authV kai h macaira exhlqen kai epesen

9 kai eipen Iwab tw Amessai ei ugiaineiV su adelfe kai ekrathsen h ceir h dexia Iwab tou pwgwnoV Amessai tou katafilhsai auton

10 kai Amessai ouk efulaxato thn macairan thn en th ceiri Iwab kai epaisen auton en auth Iwab eiV thn yoan kai execuqh h koilia autou eiV thn ghn kai ouk edeuterwsen autw kai apeqanen kai Iwab kai Abessa o adelfoV autou ediwxen opisw Sabee uiou Bocori

11 kai anhr esth ep auton twn paidariwn Iwab kai eipen tiV o boulomenoV Iwab kai tiV tou Dauid opisw Iwab

12 kai Amessai pefurmenoV en tw aimati en mesw thV tribou kai eiden o anhr oti eisthkei paV o laoV kai apestreyen ton Amessai ek thV tribou eiV agron kai eperriyen ep auton imation kaqoti eiden panta ton ercomenon ep auton esthkota

13 hnika de efqasen ek thV tribou parhlqen paV anhr Israhl opisw Iwab tou diwxai opisw Sabee uiou Bocori

14 kai dihlqen en pasaiV fulaiV Israhl eiV Abel kai eiV Baiqmaca kai panteV en Carri kai exekklhsiasqhsan kai hlqon katopisqen autou

15 kai paregenhqhsan kai epoliorkoun ep auton thn Abel kai thn Baiqmaca kai execean proscwma proV thn polin kai esth en tw proteicismati kai paV o laoV o meta Iwab enoousan katabalein to teicoV

16 kai ebohsen gunh sofh ek tou teicouV kai eipen akousate akousate eipate dh proV Iwab eggison ewV wde kai lalhsw proV auton

17 kai proshggisen proV authn kai eipen h gunh ei su ei Iwab o de eipen egw eipen de autw akouson touV logouV thV doulhV sou kai eipen Iwab akouw egw eimi

18 kai eipen legousa logon elalhsan en prwtoiV legonteV hrwthmenoV hrwthqh en th Abel kai en Dan ei exelipon a eqento oi pistoi tou Israhl erwtwnteV eperwthsousin en Abel kai outwV ei exelipon

19 egw eimi eirhnika twn sthrigmatwn Israhl su de zhteiV qanatwsai polin kai mhtropolin en Israhl ina ti katapontizeiV klhronomian kuriou

20 kai apekriqh Iwab kai eipen ilewV moi ilewV moi ei katapontiw kai ei diafqerw

21 ouc outoV o logoV oti anhr ex orouV Efraim Sabee uioV Bocori onoma autou kai ephren thn ceira autou epi ton basilea Dauid dote auton moi monon kai apeleusomai apanwqen thV polewV kai eipen h gunh proV Iwab idou h kefalh autou rifhsetai proV se dia tou teicouV

22 kai eishlqen h gunh proV panta ton laon kai elalhsen proV pasan thn polin en th sofia authV kai afeilen thn kefalhn Sabee uiou Bocori kai ebalen proV Iwab kai esalpisen en keratinh kai diesparhsan apo thV polewV anhr eiV ta skhnwmata autou kai Iwab apestreyen eiV Ierousalhm proV ton basilea

23 kai Iwab proV pash th dunamei Israhl kai BanaiaV uioV Iwdae epi tou Cereqqi kai epi tou Feleqqi

24 kai Adwniram epi tou forou kai Iwsafat uioV Acilouq anamimnhskwn

25 kai Sousa grammateuV kai Sadwk kai Abiaqar iereiV

26 kai ge IraV o Iarin hn iereuV tou Dauid

 

21

1 kai egeneto limoV en taiV hmeraiV Dauid tria eth eniautoV ecomenoV eniautou kai ezhthsen Dauid to proswpon tou kuriou kai eipen kurioV epi Saoul kai epi ton oikon autou adikia dia to auton qanatw aimatwn peri ou eqanatwsen touV GabawnitaV

2 kai ekalesen o basileuV Dauid touV GabawnitaV kai eipen proV autouV kai oi Gabawnitai ouc uioi Israhl eisin oti all h ek tou leimmatoV tou Amorraiou kai oi uioi Israhl wmosan autoiV kai ezhthsen Saoul pataxai autouV en tw zhlwsai auton touV uiouV Israhl kai Iouda

3 kai eipen Dauid proV touV GabawnitaV ti poihsw umin kai en tini exilasomai kai euloghsete thn klhronomian kuriou

4 kai eipan autw oi Gabawnitai ouk estin hmin argurion kai crusion meta Saoul kai meta tou oikou autou kai ouk estin hmin anhr qanatwsai en Israhl kai eipen ti umeiV legete kai poihsw umin

5 kai eipan proV ton basilea o anhr sunetelesen ef hmaV kai ediwxen hmaV oV parelogisato exoleqreusai hmaV afaniswmen auton tou mh estanai auton en panti oriw Israhl

6 dotw hmin epta andraV ek twn uiwn autou kai exhliaswmen autouV tw kuriw en Gabawn Saoul eklektouV kuriou kai eipen o basileuV egw dwsw

7 kai efeisato o basileuV epi Memfibosqe uion Iwnaqan uiou Saoul dia ton orkon kuriou ton ana meson autwn ana meson Dauid kai ana meson Iwnaqan uiou Saoul

8 kai elaben o basileuV touV duo uiouV Resfa qugatroV Aia ouV eteken tw Saoul ton Ermwni kai ton Memfibosqe kai touV pente uiouV Micol qugatroV Saoul ouV eteken tw Esrihl uiw Berzelli tw Mooulaqi

9 kai edwken autouV en ceiri twn Gabawnitwn kai exhliasan autouV en tw orei enanti kuriou kai epesan oi epta autoi epi to auto kai autoi de eqanatwqhsan en hmeraiV qerismou en prwtoiV en arch qerismou kriqwn

10 kai elaben Resfa qugathr Aia ton sakkon kai ephxen auth proV thn petran en arch qerismou kriqwn ewV estaxen ep autouV udwr ek tou ouranou kai ouk edwken ta peteina tou ouranou katapausai ep autouV hmeraV kai ta qhria tou agrou nuktoV

11 kai aphggelh tw Dauid osa epoihsen Resfa qugathr Aia pallakh Saoul kai exeluqhsan kai katelaben autouV Dan uioV Iwa ek twn apogonwn twn gigantwn

12 kai eporeuqh Dauid kai elaben ta osta Saoul kai ta osta Iwnaqan tou uiou autou para twn andrwn uiwn IabiV Galaad oi ekleyan autouV ek thV plateiaV Baiqsan oti esthsan autouV ekei oi allofuloi en hmera h epataxan oi allofuloi ton Saoul en Gelboue

13 kai anhnegken ekeiqen ta osta Saoul kai ta osta Iwnaqan tou uiou autou kai sunhgagen ta osta twn exhliasmenwn

14 kai eqayan ta osta Saoul kai ta osta Iwnaqan tou uiou autou kai twn hliasqentwn en gh Beniamin en th pleura en tw tafw KiV tou patroV autou kai epoihsan panta osa eneteilato o basileuV kai ephkousen o qeoV th gh meta tauta

15 kai egenhqh eti polemoV toiV allofuloiV meta Israhl kai katebh Dauid kai oi paideV autou met autou kai epolemhsan meta twn allofulwn kai exeluqh Dauid

16 kai Iesbi oV hn en toiV ekgonoiV tou Rafa kai o staqmoV tou doratoV autou triakosiwn siklwn olkh calkou kai autoV periezwsmenoV korunhn kai dienoeito pataxai ton Dauid

17 kai ebohqhsen autw Abessa uioV SarouiaV kai epataxen ton allofulon kai eqanatwsen auton tote wmosan oi andreV Dauid legonteV ouk exeleush eti meq hmwn eiV polemon kai ou mh sbeshV ton lucnon Israhl

18 kai egenhqh meta tauta eti polemoV en Geq meta twn allofulwn tote epataxen Seboca o Astatwqi ton Sef ton en toiV ekgonoiV tou Rafa

19 kai egeneto o polemoV en Gob meta twn allofulwn kai epataxen Eleanan uioV Ariwrgim o BaiqleemithV ton Goliaq ton Geqqaion kai to xulon tou doratoV autou wV antion ufainontwn

20 kai egeneto eti polemoV en Geq kai hn anhr Madwn kai oi daktuloi twn ceirwn autou kai oi daktuloi twn podwn autou ex kai ex eikosi tessareV ariqmw kai ge autoV etecqh tw Rafa

21 kai wneidisen ton Israhl kai epataxen auton Iwnaqan uioV Semei adelfou Dauid

22 oi tessareV outoi etecqhsan apogonoi twn gigantwn en Geq tw Rafa oikoV kai epesan en ceiri Dauid kai en ceiri twn doulwn autou

 

22

1 kai elalhsen Dauid tw kuriw touV logouV thV wdhV tauthV en h hmera exeilato auton kurioV ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiroV Saoul

2 kai eipen kurie petra mou kai ocurwma mou kai exairoumenoV me emoi

3 o qeoV mou fulax estai mou pepoiqwV esomai ep autw uperaspisthV mou kai keraV swthriaV mou antilhmptwr mou kai katafugh mou swthriaV mou ex adikou swseiV me

4 aineton epikalesomai kurion kai ek twn ecqrwn mou swqhsomai

5 oti periescon me suntrimmoi qanatou ceimarroi anomiaV eqambhsan me

6 wdineV qanatou ekuklwsan me proefqasan me sklhrothteV qanatou

7 en tw qlibesqai me epikalesomai kurion kai proV ton qeon mou bohsomai kai epakousetai ek naou autou fwnhV mou kai h kraugh mou en toiV wsin autou

8 kai etaracqh kai eseisqh h gh kai ta qemelia tou ouranou sunetaracqhsan kai esparacqhsan oti equmwqh kurioV autoiV

9 anebh kapnoV en th orgh autou kai pur ek stomatoV autou katedetai anqrakeV exekauqhsan ap autou

10 kai eklinen ouranouV kai katebh kai gnofoV upokatw twn podwn autou

11 kai epekaqisen epi Ceroubin kai epetasqh kai wfqh epi pterugwn anemou

12 kai eqeto skotoV apokrufhn autou kuklw autou h skhnh autou skotoV udatwn epacunen en nefelaiV aeroV

13 apo tou feggouV enantion autou exekauqhsan anqrakeV puroV

14 ebronthsen ex ouranou kurioV kai o uyistoV edwken fwnhn autou

15 kai apesteilen belh kai eskorpisen autouV astraphn kai exesthsen autouV

16 kai wfqhsan afeseiV qalasshV kai apekalufqh qemelia thV oikoumenhV en th epitimhsei kuriou apo pnohV pneumatoV qumou autou

17 apesteilen ex uyouV kai elaben me eilkusen me ex udatwn pollwn

18 errusato me ex ecqrwn mou iscuoV ek twn misountwn me oti ekrataiwqhsan uper eme

19 proefqasan me en hmera qliyewV mou kai egeneto kurioV episthrigma mou

20 kai exhgagen me eiV platusmon kai exeilato me oti eudokhsen en emoi

21 kai antapedwken moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kata thn kaqariothta twn ceirwn mou antapedwken moi

22 oti efulaxa odouV kuriou kai ouk hsebhsa apo tou qeou mou

23 oti panta ta krimata autou katenantion mou kai ta dikaiwmata autou ouk apesthn ap autwn

24 kai esomai amwmoV autw kai profulaxomai apo thV anomiaV mou

25 kai apodwsei moi kurioV kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou enwpion twn ofqalmwn autou

26 meta osiou osiwqhsh kai meta androV teleiou teleiwqhsh

27 kai meta eklektou eklektoV esh kai meta streblou streblwqhsh

28 kai ton laon ton ptwcon swseiV kai ofqalmouV epi metewrwn tapeinwseiV

29 oti su o lucnoV mou kurie kai kurioV eklamyei moi to skotoV mou

30 oti en soi dramoumai monozwnoV kai en tw qew mou uperbhsomai teicoV

31 o iscuroV amwmoV h odoV autou to rhma kuriou krataion pepurwmenon uperaspisthV estin pasin toiV pepoiqosin ep autw

32 tiV iscuroV plhn kuriou kai tiV ktisthV estai plhn tou qeou hmwn

33 o iscuroV o krataiwn me dunamei kai exetinaxen amwmon thn odon mou

34 tiqeiV touV podaV mou wV elafwn kai epi ta uyh istwn me

35 didaskwn ceiraV mou eiV polemon kai kataxaV toxon calkoun en bracioni mou

36 kai edwkaV moi uperaspismon swthriaV mou kai h upakoh sou eplhqunen me

37 eiV platusmon eiV ta diabhmata mou upokatw mou kai ouk esaleuqhsan ta skelh mou

38 diwxw ecqrouV mou kai afaniw autouV kai ouk anastreyw ewV suntelesw autouV

39 kai qlasw autouV kai ouk anasthsontai kai pesountai upo touV podaV mou

40 kai eniscuseiV me dunamei eiV polemon kamyeiV touV epanistanomenouV moi upokatw mou

41 kai touV ecqrouV mou edwkaV moi nwton touV misountaV me kai eqanatwsaV autouV

42 bohsontai kai ouk estin bohqoV proV kurion kai ouc uphkousen autwn

43 kai eleana autouV wV coun ghV wV phlon exodwn eleptuna autouV

44 kai rush me ek machV lawn fulaxeiV me eiV kefalhn eqnwn laoV on ouk egnwn edouleusan moi

45 uioi allotrioi eyeusanto moi eiV akohn wtiou hkousan mou

46 uioi allotrioi aporrifhsontai kai sfalousin ek twn sugkleismwn autwn

47 zh kurioV kai euloghtoV o fulax mou kai uywqhsetai o qeoV mou o fulax thV swthriaV mou

48 iscuroV kurioV o didouV ekdikhseiV emoi paideuwn laouV upokatw mou

49 kai exagwn me ex ecqrwn mou kai ek twn epegeiromenwn moi uywseiV me ex androV adikhmatwn rush me

50 dia touto exomologhsomai soi kurie en toiV eqnesin kai en tw onomati sou yalw

51 megalunwn swthriaV basilewV autou kai poiwn eleoV tw cristw autou tw Dauid kai tw spermati autou ewV aiwnoV

 

23

1 kai outoi oi logoi Dauid oi escatoi pistoV Dauid uioV Iessai kai pistoV anhr on anesthsen kurioV epi criston qeou Iakwb kai euprepeiV yalmoi Israhl

2 pneuma kuriou elalhsen en emoi kai o logoV autou epi glwsshV mou

3 legei o qeoV Israhl emoi elalhsen fulax Israhl parabolhn eipon en anqrwpw pwV krataiwshte fobon qeou

4 kai en qew fwti prwiaV anateilai hlioV to prwi ou parhlqen ek feggouV kai wV ex uetou clohV apo ghV

5 ou gar outwV o oikoV mou meta iscurou diaqhkhn gar aiwnion eqeto moi etoimhn en panti kairw pefulagmenhn oti pasa swthria mou kai pan qelhma oti ou mh blasthsh o paranomoV

6 wsper akanqa exwsmenh panteV autoi oti ou ceiri lhmfqhsontai

7 kai anhr ou kopiasei en autoiV kai plhreV sidhrou kai xulon doratoV kai en puri kausei kauqhsontai aiscunh autwn

8 tauta ta onomata twn dunatwn Dauid Iebosqe o CananaioV arcwn tou tritou estin Adinwn o AswnaioV outoV espasato thn romfaian autou epi oktakosiouV traumatiaV eiV apax

9 kai met auton Eleazar uioV patradelfou autou uioV Sousitou en toiV trisin dunatoiV outoV hn meta Dauid en Serran kai en tw oneidisai auton en toiV allofuloiV sunhcqhsan ekei eiV polemon kai anebhsan anhr Israhl

10 autoV anesth kai epataxen en toiV allofuloiV ewV ou ekopiasen h ceir autou kai prosekollhqh h ceir autou proV thn macairan kai epoihsen kurioV swthrian megalhn en th hmera ekeinh kai o laoV ekaqhto opisw autou plhn ekdiduskein

11 kai met auton Samaia uioV Asa o AroucaioV kai sunhcqhsan oi allofuloi eiV Qhria kai hn ekei meriV tou agrou plhrhV fakou kai o laoV efugen ek proswpou allofulwn

12 kai esthlwqh en mesw thV meridoV kai exeilato authn kai epataxen touV allofulouV kai epoihsen kurioV swthrian megalhn

13 kai katebhsan treiV apo twn triakonta kai hlqon eiV Kaswn proV Dauid eiV to sphlaion Odollam kai tagma twn allofulwn parenebalon en th koiladi Rafaim

14 kai Dauid tote en th perioch kai to uposthma twn allofulwn tote en Baiqleem

15 kai epequmhsen Dauid kai eipen tiV potiei me udwr ek tou lakkou tou en Baiqleem tou en th pulh to de susthma twn allofulwn tote en Baiqleem

16 kai dierrhxan oi treiV dunatoi en th parembolh twn allofulwn kai udreusanto udwr ek tou lakkou tou en Baiqleem tou en th pulh kai elaban kai paregenonto proV Dauid kai ouk hqelhsen piein auto kai espeisen auto tw kuriw

17 kai eipen ilewV moi kurie tou poihsai touto ei aima twn andrwn twn poreuqentwn en taiV yucaiV autwn piomai kai ouk hqelhsen piein auto tauta epoihsan oi treiV dunatoi

18 kai Abessa adelfoV Iwab uioV SarouiaV autoV arcwn en toiV trisin kai autoV exhgeiren to doru autou epi triakosiouV traumatiaV kai autw onoma en toiV trisin

19 ek twn triwn ekeinwn endoxoV kai egeneto autoiV eiV arconta kai ewV twn triwn ouk hlqen

20 kai BanaiaV uioV Iwdae anhr autoV pollostoV ergoiV apo Kabesehl kai autoV epataxen touV duo uiouV Arihl tou Mwab kai autoV katebh kai epataxe ton leonta en mesw tou lakkou en th hmera thV cionoV

21 autoV epataxen ton andra ton Aiguption andra oraton en de th ceiri tou Aiguptiou doru wV xulon diabaqraV kai katebh proV auton en rabdw kai hrpasen to doru ek thV ceiroV tou Aiguptiou kai apekteinen auton en tw dorati autou

22 tauta epoihsen BanaiaV uioV Iwdae kai autw onoma en toiV trisin toiV dunatoiV

23 ek twn triwn endoxoV kai proV touV treiV ouk hlqen kai etaxen auton Dauid eiV taV akoaV autou

24 kai tauta ta onomata twn dunatwn Dauid basilewV Asahl adelfoV Iwab outoV en toiV triakonta Eleanan uioV Doudi patradelfou autou en Baiqleem

25 Samai o AroudaioV Elika o ArwdaioV

26 EllhV o Felwqi IraV uioV EkkaV o QekwithV

27 Abiezer o AnaqwqithV ek twn uiwn tou Aswqitou

28 Selmwn o AwithV Moore o NetwfaqithV

29 Ela uioV Baana o NetwfaqithV Eqqi uioV Riba ek Gabaeq uioV Beniamin

30 BanaiaV o FaraqwnithV Ouri ek NacaligaiaV

31 Abihl uioV tou Arabwqitou Azmwq o BarsamithV

32 Eliasou o SalabwnithV uioi Iasan Iwnaqan

33 Samma o ArwdithV Acian uioV Sarad o AraourithV

34 Alifaleq uioV tou Asbitou uioV tou Maacati Eliab uioV Acitofel tou Gelwnitou

35 Asarai o KarmhlioV Farai o Erci

36 Igaal uioV Naqan apo dunamewV uioV Gaddi

37 Elie o AmmanithV Gelwrai o BhrwqaioV airwn ta skeuh Iwab uiou SarouiaV

38 IraV o IeqiraioV Garhb o IeqiraioV

39 OuriaV o CettaioV panteV triakonta kai epta

 

24

1 kai proseqeto orgh kuriou ekkahnai en Israhl kai epeseisen ton Dauid en autoiV legwn badize ariqmhson ton Israhl kai ton Iouda

2 kai eipen o basileuV proV Iwab arconta thV iscuoV ton met autou dielqe dh pasaV fulaV Israhl apo Dan kai ewV Bhrsabee kai episkeyai ton laon kai gnwsomai ton ariqmon tou laou

3 kai eipen Iwab proV ton basilea kai prosqeih kurioV o qeoV sou proV ton laon wsper autouV kai wsper autouV ekatontaplasiona kai ofqalmoi tou kuriou mou tou basilewV orwnteV kai o kurioV mou o basileuV ina ti bouletai en tw logw toutw

4 kai uperiscusen o logoV tou basilewV proV Iwab kai eiV touV arcontaV thV dunamewV kai exhlqen Iwab kai oi arconteV thV iscuoV enwpion tou basilewV episkeyasqai ton laon Israhl

5 kai diebhsan ton Iordanhn kai parenebalon en Arohr ek dexiwn thV polewV thV en mesw thV faraggoV Gad kai Eliezer

6 kai hlqon eiV thn Galaad kai eiV ghn Qabaswn h estin Adasai kai paregenonto eiV Danidan kai Oudan kai ekuklwsan eiV Sidwna

7 kai hlqan eiV Mayar Turou kai pasaV taV poleiV tou Euaiou kai tou Cananaiou kai hlqan kata noton Iouda eiV Bhrsabee

8 kai periwdeusan en pash th gh kai paregenonto apo telouV ennea mhnwn kai eikosi hmerwn eiV Ierousalhm

9 kai edwken Iwab ton ariqmon thV episkeyewV tou laou proV ton basilea kai egeneto Israhl oktakosiai ciliadeV andrwn dunamewV spwmenwn romfaian kai anhr Iouda pentakosiai ciliadeV andrwn machtwn

10 kai epataxen kardia Dauid auton meta to ariqmhsai ton laon kai eipen Dauid proV kurion hmarton sfodra o epoihsa nun kurie parabibason dh thn anomian tou doulou sou oti emwranqhn sfodra

11 kai anesth Dauid to prwi kai logoV kuriou egeneto proV Gad ton profhthn ton orwnta Dauid legwn

12 poreuqhti kai lalhson proV Dauid legwn tade legei kurioV tria egw eimi airw epi se kai eklexai seautw en ex autwn kai poihsw soi

13 kai eishlqen Gad proV Dauid kai anhggeilen autw kai eipen autw eklexai seautw genesqai ei elqh soi tria eth limoV en th gh sou h treiV mhnaV feugein se emprosqen twn ecqrwn sou kai esontai diwkonteV se h genesqai treiV hmeraV qanaton en th gh sou nun oun gnwqi kai ide ti apokriqw tw aposteilanti me rhma

14 kai eipen Dauid proV Gad stena moi pantoqen sfodra estin empesoumai dh en ceiri kuriou oti polloi oi oiktirmoi autou sfodra eiV de ceiraV anqrwpou ou mh empesw kai exelexato eautw Dauid ton qanaton

15 kai hmerai qerismou purwn kai edwken kurioV en Israhl qanaton apo prwiqen ewV wraV aristou kai hrxato h qrausiV en tw law kai apeqanen ek tou laou apo Dan kai ewV Bhrsabee ebdomhkonta ciliadeV andrwn

16 kai exeteinen o aggeloV tou qeou thn ceira autou eiV Ierousalhm tou diafqeirai authn kai pareklhqh kurioV epi th kakia kai eipen tw aggelw tw diafqeironti en tw law polu nun aneV thn ceira sou kai o aggeloV kuriou hn para tw alw Orna tou Iebousaiou

17 kai eipen Dauid proV kurion en tw idein auton ton aggelon tuptonta en tw law kai eipen idou egw eimi hdikhsa kai egw eimi o poimhn ekakopoihsa kai outoi ta probata ti epoihsan genesqw dh h ceir sou en emoi kai en tw oikw tou patroV mou

18 kai hlqen Gad proV Dauid en th hmera ekeinh kai eipen autw anabhqi kai sthson tw kuriw qusiasthrion en tw alwni Orna tou Iebousaiou

19 kai anebh Dauid kata ton logon Gad kaq on tropon eneteilato autw kurioV

20 kai diekuyen Orna kai eiden ton basilea kai touV paidaV autou paraporeuomenouV epanw autou kai exhlqen Orna kai prosekunhsen tw basilei epi proswpon autou epi thn ghn

21 kai eipen Orna ti oti hlqen o kurioV mou o basileuV proV ton doulon autou kai eipen Dauid kthsasqai para sou ton alwna tou oikodomhsai qusiasthrion tw kuriw kai susceqh h qrausiV epanw tou laou

22 kai eipen Orna proV Dauid labetw kai anenegketw o kurioV mou o basileuV tw kuriw to agaqon en ofqalmoiV autou idou oi boeV eiV olokautwma kai oi trocoi kai ta skeuh twn bown eiV xula

23 ta panta edwken Orna tw basilei kai eipen Orna proV ton basilea kurioV o qeoV sou euloghsai se

24 kai eipen o basileuV proV Orna ouci oti alla ktwmenoV kthsomai para sou en allagmati kai ouk anoisw tw kuriw qew mou olokautwma dwrean kai ekthsato Dauid ton alwna kai touV boaV en arguriw siklwn penthkonta

25 kai wkodomhsen ekei Dauid qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwseiV kai eirhnikaV kai proseqhken Salwmwn epi to qusiasthrion ep escatw oti mikron hn en prwtoiV kai ephkousen kurioV th gh kai sunesceqh h qrausiV epanwqen Israhl

 


 

Septuagint_Index            Next: Kings III