SOFIA SEIRAC

1

1 pasa sofia para kuriou kai met autou estin eiV ton aiwna

2 ammon qalasswn kai stagonaV uetou kai hmeraV aiwnoV tiV exariqmhsei

3 uyoV ouranou kai platoV ghV kai abusson kai sofian tiV exicniasei

4 protera pantwn ektistai sofia kai sunesiV fronhsewV ex aiwnoV

5

6 riza sofiaV tini apekalufqh kai ta panourgeumata authV tiV egnw

7

8 eiV estin sofoV foberoV sfodra kaqhmenoV epi tou qronou autou

9 kurioV autoV ektisen authn kai eiden kai exhriqmhsen authn kai execeen authn epi panta ta erga autou

10 meta pashV sarkoV kata thn dosin autou kai ecorhghsen authn toiV agapwsin auton

11 foboV kuriou doxa kai kauchma kai eufrosunh kai stefanoV agalliamatoV

12 foboV kuriou teryei kardian kai dwsei eufrosunhn kai caran kai makrohmereusin

13 tw foboumenw ton kurion eu estai ep escatwn kai en hmera teleuthV autou euloghqhsetai

14 arch sofiaV fobeisqai ton kurion kai meta pistwn en mhtra sunektisqh autoiV

15 meta anqrwpwn qemelion aiwnoV enosseusen kai meta tou spermatoV autwn empisteuqhsetai

16 plhsmonh sofiaV fobeisqai ton kurion kai mequskei autouV apo twn karpwn authV

17 panta ton oikon autwn emplhsei epiqumhmatwn kai ta apodoceia apo twn genhmatwn authV

18 stefanoV sofiaV foboV kuriou anaqallwn eirhnhn kai ugieian iasewV

19 kai eiden kai exhriqmhsen authn episthmhn kai gnwsin sunesewV exwmbrhsen kai doxan kratountwn authV anuywsen

20 riza sofiaV fobeisqai ton kurion kai oi kladoi authV makrohmereusiV

21

22 ou dunhsetai qumoV adikoV dikaiwqhnai h gar roph tou qumou autou ptwsiV autw

23 ewV kairou anqexetai makroqumoV kai usteron autw anadwsei eufrosunh

24 ewV kairou kruyei touV logouV autou kai ceilh pollwn ekdihghsetai sunesin autou

25 en qhsauroiV sofiaV parabolai episthmhV bdelugma de amartwlw qeosebeia

26 epiqumhsaV sofian diathrhson entolaV kai kurioV corhghsei soi authn

27 sofia gar kai paideia foboV kuriou kai h eudokia autou pistiV kai praothV

28 mh apeiqhshV fobw kuriou kai mh proselqhV autw en kardia dissh

29 mh upokriqhV en stomasin anqrwpwn kai en toiV ceilesin sou prosece

30 mh exuyou seauton ina mh peshV kai epagaghV th yuch sou atimian kai apokaluyei kurioV ta krupta sou kai en mesw sunagwghV katabalei se oti ou proshlqeV fobw kuriou kai h kardia sou plhrhV dolou

 

2

1 teknon ei proserch douleuein kuriw etoimason thn yuchn sou eiV peirasmon

2 euqunon thn kardian sou kai karterhson kai mh speushV en kairw epagwghV

3 kollhqhti autw kai mh aposthV ina auxhqhV ep escatwn sou

4 pan o ean epacqh soi dexai kai en allagmasin tapeinwsewV sou makroqumhson

5 oti en puri dokimazetai crusoV kai anqrwpoi dektoi en kaminw tapeinwsewV

6 pisteuson autw kai antilhmyetai sou euqunon taV odouV sou kai elpison ep auton

7 oi foboumenoi ton kurion anameinate to eleoV autou kai mh ekklinhte ina mh peshte

8 oi foboumenoi kurion pisteusate autw kai ou mh ptaish o misqoV umwn

9 oi foboumenoi kurion elpisate eiV agaqa kai eiV eufrosunhn aiwnoV kai eleoV

10 embleyate eiV arcaiaV geneaV kai idete tiV enepisteusen kuriw kai kathscunqh h tiV enemeinen tw fobw autou kai egkateleifqh h tiV epekalesato auton kai upereiden auton

11 dioti oiktirmwn kai elehmwn o kurioV kai afihsin amartiaV kai swzei en kairw qliyewV

12 ouai kardiaiV deilaiV kai cersin pareimenaiV kai amartwlw epibainonti epi duo tribouV

13 ouai kardia pareimenh oti ou pisteuei dia touto ou skepasqhsetai

14 ouai umin toiV apolwlekosin thn upomonhn kai ti poihsete otan episkepthtai o kurioV

15 oi foboumenoi kurion ouk apeiqhsousin rhmatwn autou kai oi agapwnteV auton sunthrhsousin taV odouV autou

16 oi foboumenoi kurion zhthsousin eudokian autou kai oi agapwnteV auton emplhsqhsontai tou nomou

17 oi foboumenoi kurion etoimasousin kardiaV autwn kai enwpion autou tapeinwsousin taV yucaV autwn

18 empesoumeqa eiV ceiraV kuriou kai ouk eiV ceiraV anqrwpwn wV gar h megalwsunh autou outwV kai to eleoV autou

 

3

1 emou tou patroV akousate tekna kai outwV poihsate ina swqhte

2 o gar kurioV edoxasen patera epi teknoiV kai krisin mhtroV esterewsen ef uioiV

3 o timwn patera exilasketai amartiaV

4 kai wV o apoqhsaurizwn o doxazwn mhtera autou

5 o timwn patera eufranqhsetai upo teknwn kai en hmera proseuchV autou eisakousqhsetai

6 o doxazwn patera makrohmereusei kai o eisakouwn kuriou anapausei mhtera autou

7 kai wV despotaiV douleusei en toiV gennhsasin auton

8 en ergw kai logw tima ton patera sou ina epelqh soi eulogia par autou

9 eulogia gar patroV sthrizei oikouV teknwn katara de mhtroV ekrizoi qemelia

10 mh doxazou en atimia patroV sou ou gar estin soi doxa patroV atimia

11 h gar doxa anqrwpou ek timhV patroV autou kai oneidoV teknoiV mhthr en adoxia

12 teknon antilabou en ghra patroV sou kai mh luphshV auton en th zwh autou

13 kan apoleiph sunesin suggnwmhn ece kai mh atimashV auton en pash iscui sou

14 elehmosunh gar patroV ouk epilhsqhsetai kai anti amartiwn prosanoikodomhqhsetai soi

15 en hmera qliyewV sou anamnhsqhsetai sou wV eudia epi pagetw outwV analuqhsontai sou ai amartiai

16 wV blasfhmoV o egkatalipwn patera kai kekathramenoV upo kuriou o parorgizwn mhtera autou

17 teknon en prauthti ta erga sou diexage kai upo anqrwpou dektou agaphqhsh

18 osw megaV ei tosoutw tapeinou seauton kai enanti kuriou eurhseiV carin

19

20 oti megalh h dunasteia tou kuriou kai upo twn tapeinwn doxazetai

21 calepwtera sou mh zhtei kai iscurotera sou mh exetaze

22 a prosetagh soi tauta dianoou ou gar estin soi creia twn kruptwn

23 en toiV perissoiV twn ergwn sou mh periergazou pleiona gar sunesewV anqrwpwn upedeicqh soi

24 pollouV gar eplanhsen h upolhmyiV autwn kai uponoia ponhra wlisqhsen dianoiaV autwn

25

26 kardia sklhra kakwqhsetai ep escatwn kai o agapwn kindunon en autw apoleitai

27 kardia sklhra barunqhsetai ponoiV kai o amartwloV prosqhsei amartian ef amartiaiV

28 epagwgh uperhfanou ouk estin iasiV futon gar ponhriaV errizwken en autw

29 kardia sunetou dianohqhsetai parabolhn kai ouV akroatou epiqumia sofou

30 pur flogizomenon aposbesei udwr kai elehmosunh exilasetai amartiaV

31 o antapodidouV caritaV memnhtai eiV ta meta tauta kai en kairw ptwsewV autou eurhsei sthrigma

 

4

1 teknon thn zwhn tou ptwcou mh aposterhshV kai mh parelkushV ofqalmouV epideeiV

2 yuchn peinwsan mh luphshV kai mh parorgishV andra en aporia autou

3 kardian parwrgismenhn mh prostaraxhV kai mh parelkushV dosin prosdeomenou

4 ikethn qlibomenon mh apanainou kai mh apostreyhV to proswpon sou apo ptwcou

5 apo deomenou mh apostreyhV ofqalmon kai mh dwV topon anqrwpw katarasasqai se

6 katarwmenou gar se en pikria yuchV autou thV dehsewV autou epakousetai o poihsaV auton

7 prosfilh sunagwgh seauton poiei kai megistani tapeinou thn kefalhn sou

8 klinon ptwcw to ouV sou kai apokriqhti autw eirhnika en prauthti

9 exelou adikoumenon ek ceiroV adikountoV kai mh oligoyuchshV en tw krinein se

10 ginou orfanoiV wV pathr kai anti androV th mhtri autwn kai esh wV uioV uyistou kai agaphsei se mallon h mhthr sou

11 h sofia uiouV authV anuywsen kai epilambanetai twn zhtountwn authn

12 o agapwn authn agapa zwhn kai oi orqrizonteV proV authn emplhsqhsontai eufrosunhV

13 o kratwn authV klhronomhsei doxan kai ou eisporeuetai eulogei kurioV

14 oi latreuonteV auth leitourghsousin agiw kai touV agapwntaV authn agapa o kurioV

15 o upakouwn authV krinei eqnh kai o prosecwn auth kataskhnwsei pepoiqwV

16 ean empisteush kataklhronomhsei authn kai en katascesei esontai ai geneai autou

17 oti diestrammenwV poreusetai met autou en prwtoiV fobon kai deilian epaxei ep auton kai basanisei auton en paideia authV ewV ou empisteush th yuch autou kai peirasei auton en toiV dikaiwmasin authV

18 kai palin epanhxei kat euqeian proV auton kai eufranei auton kai apokaluyei autw ta krupta authV

19 ean apoplanhqh egkataleiyei auton kai paradwsei auton eiV ceiraV ptwsewV autou

20 sunthrhson kairon kai fulaxai apo ponhrou kai peri thV yuchV sou mh aiscunqhV

21 estin gar aiscunh epagousa amartian kai estin aiscunh doxa kai cariV

22 mh labhV proswpon kata thV yuchV sou kai mh entraphV eiV ptwsin sou

23 mh kwlushV logon en kairw creiaV

24 en gar logw gnwsqhsetai sofia kai paideia en rhmati glwsshV

25 mh antilege th alhqeia kai peri thV apaideusiaV sou entraphqi

26 mh aiscunqhV omologhsai ef amartiaiV sou kai mh biazou roun potamou

27 kai mh upostrwshV anqrwpw mwrw seauton kai mh labhV proswpon dunastou

28 ewV qanatou agwnisai peri thV alhqeiaV kai kurioV o qeoV polemhsei uper sou

29 mh ginou qrasuV en glwssh sou kai nwqroV kai pareimenoV en toiV ergoiV sou

30 mh isqi wV lewn en tw oikw sou kai fantasiokopwn en toiV oiketaiV sou

31 mh estw h ceir sou ektetamenh eiV to labein kai en tw apodidonai sunestalmenh

 

5

1 mh epece epi toiV crhmasin sou kai mh eiphV autarkh moi estin

2 mh exakolouqei th yuch sou kai th iscui sou poreuesqai en epiqumiaiV kardiaV sou

3 kai mh eiphV tiV me dunasteusei o gar kurioV ekdikwn ekdikhsei

4 mh eiphV hmarton kai ti moi egeneto o gar kurioV estin makroqumoV

5 peri exilasmou mh afoboV ginou prosqeinai amartian ef amartiaiV

6 kai mh eiphV o oiktirmoV autou poluV to plhqoV twn amartiwn mou exilasetai eleoV gar kai orgh par autw kai epi amartwlouV katapausei o qumoV autou

7 mh anamene epistreyai proV kurion kai mh uperballou hmeran ex hmeraV exapina gar exeleusetai orgh kuriou kai en kairw ekdikhsewV exolh

8 mh epece epi crhmasin adikoiV ouden gar wfelhsei se en hmera epagwghV

9 mh likma en panti anemw kai mh poreuou en pash atrapw outwV o amartwloV o diglwssoV

10 isqi esthrigmenoV en sunesei sou kai eiV estw sou o logoV

11 ginou tacuV en akroasei sou kai en makroqumia fqeggou apokrisin

12 ei estin soi sunesiV apokriqhti tw plhsion ei de mh h ceir sou estw epi tw stomati sou

13 doxa kai atimia en lalia kai glwssa anqrwpou ptwsiV autw

14 mh klhqhV yiquroV kai th glwssh sou mh enedreue epi gar tw klepth estin aiscunh kai katagnwsiV ponhra epi diglwssou

15 en megalw kai en mikrw mh agnoei kai anti filou mh ginou ecqroV onoma gar ponhron aiscunhn kai oneidoV klhronomhsei outwV o amartwloV o diglwssoV

 

6

1 mh eparhV seauton en boulh yuchV sou ina mh diarpagh wV tauroV h yuch sou

2 ta fulla sou katafagesai kai touV karpouV sou apoleseiV kai afhseiV seauton wV xulon xhron

3 yuch ponhra apolei ton kthsamenon authn kai epicarma ecqrwn poihsei auton

4 larugx glukuV plhqunei filouV autou kai glwssa eulaloV plhqunei euproshgora

5 oi eirhneuonteV soi estwsan polloi oi de sumbouloi sou eiV apo ciliwn

6 ei ktasai filon en peirasmw kthsai auton kai mh tacu empisteushV autw

7 estin gar filoV en kairw autou kai ou mh parameinh en hmera qliyewV sou

8 kai estin filoV metatiqemenoV eiV ecqran kai machn oneidismou sou apokaluyei

9 kai estin filoV koinwnoV trapezwn kai ou mh parameinh en hmera qliyewV sou

10 kai en toiV agaqoiV sou estai wV su kai epi touV oiketaV sou parrhsiasetai

11 ean tapeinwqhV estai kata sou kai apo tou proswpou sou krubhsetai

12 apo twn ecqrwn sou diacwrisqhti kai apo twn filwn sou prosece

13 filoV pistoV skeph krataia o de eurwn auton euren qhsauron

14 filou pistou ouk estin antallagma kai ouk estin staqmoV thV kallonhV autou

15 filoV pistoV farmakon zwhV kai oi foboumenoi kurion eurhsousin auton

16 o foboumenoV kurion euqunei filian autou oti kat auton outwV kai o plhsion autou

17 teknon ek neothtoV sou epilexai paideian kai ewV poliwn eurhseiV sofian

18 wV o arotriwn kai o speirwn proselqe auth kai anamene touV agaqouV karpouV authV en gar th ergasia authV oligon kopiaseiV kai tacu fagesai twn genhmatwn authV

19 wV traceia estin sfodra toiV apaideutoiV kai ouk emmenei en auth akardioV

20 wV liqoV dokimasiaV iscuroV estai ep autw kai ou croniei aporriyai authn

21 sofia gar kata to onoma authV estin kai ou polloiV estin fanera

22 akouson teknon kai ekdexai gnwmhn mou kai mh apanainou thn sumboulian mou

23 kai eisenegkon touV podaV sou eiV taV pedaV authV kai eiV ton kloion authV ton trachlon sou

24 upoqeV ton wmon sou kai bastaxon authn kai mh prosocqishV toiV desmoiV authV

25 en pash yuch sou proselqe auth kai en olh dunamei sou sunthrhson taV odouV authV

26 exicneuson kai zhthson kai gnwsqhsetai soi kai egkrathV genomenoV mh afhV authn

27 ep escatwn gar eurhseiV thn anapausin authV kai strafhsetai soi eiV eufrosunhn

28 kai esontai soi ai pedai eiV skephn iscuoV kai oi kloioi authV eiV stolhn doxhV

29 kosmoV gar cruseoV estin ep authV kai oi desmoi authV klwsma uakinqinon

30 stolhn doxhV endush authn kai stefanon agalliamatoV periqhseiV seautw

31 ean qelhV teknon paideuqhsh kai ean epidwV thn yuchn sou panourgoV esh

32 ean agaphshV akouein ekdexh kai ean klinhV to ouV sou sofoV esh

33 en plhqei presbuterwn sthqi kai tiV sofoV autw proskollhqhti

34 pasan dihghsin qeian qele akroasqai kai paroimiai sunesewV mh ekfeugetwsan se

35 ean idhV suneton orqrize proV auton kai baqmouV qurwn autou ektribetw o pouV sou

36 dianoou en toiV prostagmasin kuriou kai en taiV entolaiV autou meleta dia pantoV autoV sthriei thn kardian sou kai h epiqumia thV sofiaV doqhsetai soi

 

7

1 mh poiei kaka kai ou mh se katalabh kakon

2 aposthqi apo adikou kai ekklinei apo sou

3 uie mh speire ep aulakaV adikiaV kai ou mh qerishV auta eptaplasiwV

4 mh zhtei para kuriou hgemonian mhde para basilewV kaqedran doxhV

5 mh dikaiou enanti kuriou kai para basilei mh sofizou

6 mh zhtei genesqai krithV mh ouk iscuseiV exarai adikiaV mhpote eulabhqhV apo proswpou dunastou kai qhseiV skandalon en euquthti sou

7 mh amartane eiV plhqoV polewV kai mh katabalhV seauton en oclw

8 mh katadesmeushV diV amartian en gar th mia ouk aqwoV esh

9 mh eiphV tw plhqei twn dwrwn mou epoyetai kai en tw prosenegkai me qew uyistw prosdexetai

10 mh oligoyuchshV en th proseuch sou kai elehmosunhn poihsai mh paridhV

11 mh katagela anqrwpon onta en pikria yuchV autou estin gar o tapeinwn kai anuywn

12 mh arotria yeudoV ep adelfw sou mhde filw to omoion poiei

13 mh qele yeudesqai pan yeudoV o gar endelecismoV autou ouk eiV agaqon

14 mh adolescei en plhqei presbuterwn kai mh deuterwshV logon en proseuch sou

15 mh mishshV epiponon ergasian kai gewrgian upo uyistou ektismenhn

16 mh proslogizou seauton en plhqei amartwlwn mnhsqhti oti orgh ou croniei

17 tapeinwson sfodra thn yuchn sou oti ekdikhsiV asebouV pur kai skwlhx

18 mh allaxhV filon eneken diaforou mhde adelfon gnhsion en crusiw Soufir

19 mh astocei gunaikoV sofhV kai agaqhV h gar cariV authV uper to crusion

20 mh kakwshV oikethn ergazomenon en alhqeia mhde misqion didonta thn yuchn autou

21 oikethn suneton agapatw sou h yuch mh sterhshV auton eleuqeriaV

22 kthnh soi estin episkeptou auta kai ei estin soi crhsima emmenetw soi

23 tekna soi estin paideuson auta kai kamyon ek neothtoV ton trachlon autwn

24 qugatereV soi eisin prosece tw swmati autwn kai mh ilarwshV proV autaV to proswpon sou

25 ekdou qugatera kai esh tetelekwV ergon mega kai andri sunetw dwrhsai authn

26 gunh soi estin kata yuchn mh ekbalhV authn kai misoumenh mh empisteushV seauton

27 en olh kardia sou doxason ton patera sou kai mhtroV wdinaV mh epilaqh

28 mnhsqhti oti di autwn egennhqhV kai ti antapodwseiV autoiV kaqwV autoi soi

29 en olh yuch sou eulabou ton kurion kai touV iereiV autou qaumaze

30 en olh dunamei agaphson ton poihsanta se kai touV leitourgouV autou mh egkataliphV

31 fobou ton kurion kai doxason ierea kai doV thn merida autw kaqwV entetaltai soi aparchn kai peri plhmmeleiaV kai dosin bracionwn kai qusian agiasmou kai aparchn agiwn

32 kai ptwcw ekteinon thn ceira sou ina teleiwqh h eulogia sou

33 cariV domatoV enanti pantoV zwntoV kai epi nekrw mh apokwlushV carin

34 mh usterei apo klaiontwn kai meta penqountwn penqhson

35 mh oknei episkeptesqai arrwston anqrwpon ek gar twn toioutwn agaphqhsh

36 en pasi toiV logoiV sou mimnhskou ta escata sou kai eiV ton aiwna ouc amarthseiV

 

8

1 mh diamacou meta anqrwpou dunastou mhpote empeshV eiV taV ceiraV autou

2 mh erize meta anqrwpou plousiou mhpote antisthsh sou thn olkhn pollouV gar apwlesen to crusion kai kardiaV basilewn exeklinen

3 mh diamacou meta anqrwpou glwsswdouV kai mh epistoibashV epi to pur autou xula

4 mh prospaize apaideutw ina mh atimazwntai oi progonoi sou

5 mh oneidize anqrwpon apostrefonta apo amartiaV mnhsqhti oti panteV esmen en epitimoiV

6 mh atimashV anqrwpon en ghra autou kai gar ex hmwn ghraskousin

7 mh epicaire epi nekrw mnhsqhti oti panteV teleutwmen

8 mh paridhV dihghma sofwn kai en taiV paroimiaiV autwn anastrefou oti par autwn maqhsh paideian kai leitourghsai megistasin

9 mh astocei dihghmatoV gerontwn kai gar autoi emaqon para twn paterwn autwn oti par autwn maqhsh sunesin kai en kairw creiaV dounai apokrisin

10 mh ekkaie anqrakaV amartwlou mh empurisqhV en puri flogoV autou

11 mh exanasthV apo proswpou ubristou ina mh egkaqish wV enedron tw stomati sou

12 mh daneishV anqrwpw iscuroterw sou kai ean daneishV wV apolwlekwV ginou

13 mh egguhsh uper dunamin sou kai ean egguhsh wV apoteiswn frontize

14 mh dikazou meta kritou kata gar thn doxan autou krinousin autw

15 meta tolmhrou mh poreuou en odw ina mh barunhtai kata sou autoV gar kata to qelhma autou poihsei kai th afrosunh autou sunapolh

16 meta qumwdouV mh poihshV machn kai mh diaporeuou met autou thn erhmon oti wV ouden en ofqalmoiV autou aima kai opou ouk estin bohqeia katabalei se

17 meta mwrou mh sumbouleuou ou gar dunhsetai logon stexai

18 enwpion allotriou mh poihshV krupton ou gar ginwskeiV ti texetai

19 panti anqrwpw mh ekfaine shn kardian kai mh anaferetw soi carin

 

9

1 mh zhlou gunaika tou kolpou sou mhde didaxhV epi seauton paideian ponhran

2 mh dwV gunaiki thn yuchn sou epibhnai authn epi thn iscun sou

3 mh upanta gunaiki etairizomenh mhpote empeshV eiV taV pagidaV authV

4 meta yalloushV mh endelecize mhpote alwV en toiV epiceirhmasin authV

5 parqenon mh katamanqane mhpote skandalisqhV en toiV epitimioiV authV

6 mh dwV pornaiV thn yuchn sou ina mh apoleshV thn klhronomian sou

7 mh periblepou en rumaiV polewV kai en taiV erhmoiV authV mh planw

8 apostreyon ofqalmon apo gunaikoV eumorfou kai mh katamanqane kalloV allotrion en kallei gunaikoV polloi eplanhqhsan kai ek toutou filia wV pur anakaietai

9 meta upandrou gunaikoV mh kaqou to sunolon kai mh sumbolokophshV met authV en oinw mhpote ekklinh h yuch sou ep authn kai tw pneumati sou olisqhV eiV apwleian

10 mh egkataliphV filon arcaion o gar prosfatoV ouk estin efisoV autw oinoV neoV filoV neoV ean palaiwqh met eufrosunhV piesai auton

11 mh zhlwshV doxan amartwlou ou gar oidaV ti estai h katastrofh autou

12 mh eudokhshV en eudokia asebwn mnhsqhti oti ewV adou ou mh dikaiwqwsin

13 makran apece apo anqrwpou oV ecei exousian tou foneuein kai ou mh upopteushV fobon qanatou kan proselqhV mh plhmmelhshV ina mh afelhtai thn zwhn sou epignwqi oti en mesw pagidwn diabaineiV kai epi epalxewn polewV peripateiV

14 kata thn iscun sou stocasai touV plhsion kai meta sofwn sumbouleuou

15 meta sunetwn estw o dialogismoV sou kai pasa dihghsiV sou en nomw uyistou

16 andreV dikaioi estwsan sundeipnoi sou kai en fobw kuriou estw to kauchma sou

17 en ceiri tecnitwn ergon epainesqhsetai kai o hgoumenoV laou sofoV en logw autou

18 foberoV en polei autou anhr glwsswdhV kai o propethV en logw autou mishqhsetai

 

10

1 krithV sofoV paideusei ton laon autou kai hgemonia sunetou tetagmenh estai

2 kata ton krithn tou laou outwV kai oi leitourgoi autou kai kata ton hgoumenon thV polewV panteV oi katoikounteV authn

3 basileuV apaideutoV apolei ton laon autou kai poliV oikisqhsetai en sunesei dunastwn

4 en ceiri kuriou h exousia thV ghV kai ton crhsimon egerei eiV kairon ep authV

5 en ceiri kuriou euodia androV kai proswpw grammatewV epiqhsei doxan autou

6 epi panti adikhmati mh mhniashV tw plhsion kai mh prasse mhden en ergoiV ubrewV

7 mishth enanti kuriou kai anqrwpwn uperhfania kai ex amfoterwn plhmmelhV h adikia

8 basileia apo eqnouV eiV eqnoV metagetai dia adikiaV kai ubreiV kai crhmata

9 ti uperhfaneuetai gh kai spodoV oti en zwh erriya ta endosqia autou

10 makron arrwsthma skwptei iatroV kai basileuV shmeron kai aurion teleuthsei

11 en gar tw apoqanein anqrwpon klhronomhsei erpeta kai qhria kai skwlhkaV

12 arch uperhfaniaV anqrwpou afistasqai apo kuriou kai apo tou poihsantoV auton apesth h kardia autou

13 oti arch uperhfaniaV amartia kai o kratwn authV exombrhsei bdelugma dia touto paredoxasen kurioV taV epagwgaV kai katestreyen eiV teloV autouV

14 qronouV arcontwn kaqeilen o kurioV kai ekaqisen praeiV ant autwn

15 rizaV eqnwn exetilen o kurioV kai efuteusen tapeinouV ant autwn

16 cwraV eqnwn katestreyen o kurioV kai apwlesen autaV ewV qemeliwn ghV

17 exhren ex autwn kai apwlesen autouV kai katepausen apo ghV to mnhmosunon autwn

18 ouk ektistai anqrwpoiV uperhfania oude orgh qumou gennhmasin gunaikwn

19 sperma entimon poion sperma anqrwpou sperma entimon poion oi foboumenoi ton kurion sperma atimon poion sperma anqrwpou sperma atimon poion oi parabainonteV entolaV

20 en mesw adelfwn o hgoumenoV autwn entimoV kai oi foboumenoi kurion en ofqalmoiV autou

21

22 plousioV kai endoxoV kai ptwcoV to kauchma autwn foboV kuriou

23 ou dikaion atimasai ptwcon suneton kai ou kaqhkei doxasai andra amartwlon

24 megistan kai krithV kai dunasthV doxasqhsetai kai ouk estin autwn tiV meizwn tou foboumenou ton kurion

25 oiketh sofw eleuqeroi leitourghsousin kai anhr episthmwn ou goggusei

26 mh sofizou poihsai to ergon sou kai mh doxazou en kairw stenocwriaV sou

27 kreisswn ergazomenoV kai perisseuwn en pasin h peripatwn doxazomenoV kai aporwn artwn

28 teknon en prauthti doxason thn yuchn sou kai doV auth timhn kata thn axian authV

29 ton amartanonta eiV thn yuchn autou tiV dikaiwsei kai tiV doxasei ton atimazonta thn zwhn autou

30 ptwcoV doxazetai di episthmhn autou kai plousioV doxazetai dia ton plouton autou

31 o dedoxasmenoV en ptwceia kai en ploutw posacwV kai o adoxoV en ploutw kai en ptwceia posacwV

 

11

1 sofia tapeinou anuywsei kefalhn autou kai en mesw megistanwn kaqisei auton

2 mh aineshV andra en kallei autou kai mh bdeluxh anqrwpon en orasei autou

3 mikra en peteinoiV melissa kai arch glukasmatwn o karpoV authV

4 en peribolh imatiwn mh kauchsh kai en hmera doxhV mh epairou oti qaumasta ta erga kuriou kai krupta ta erga autou anqrwpoiV

5 polloi turannoi ekaqisan epi edafouV o de anuponohtoV eforesen diadhma

6 polloi dunastai htimasqhsan sfodra kai endoxoi paredoqhsan eiV ceiraV eterwn

7 prin exetashV mh memyh nohson prwton kai tote epitima

8 prin h akousai mh apokrinou kai en mesw logwn mh paremballou

9 peri pragmatoV ou ouk estin soi creia mh erize kai en krisei amartwlwn mh sunedreue

10 teknon mh peri polla estwsan ai praxeiV sou ean plhqunhV ouk aqwwqhsh kai ean diwkhV ou mh katalabhV kai ou mh ekfughV diadraV

11 estin kopiwn kai ponwn kai speudwn kai tosw mallon ustereitai

12 estin nwqroV prosdeomenoV antilhmyewV usterwn iscui kai ptwceia perisseuei kai oi ofqalmoi kuriou epebleyan autw eiV agaqa kai anwrqwsen auton ek tapeinwsewV autou

13 kai anuywsen kefalhn autou kai apeqaumasan ep autw polloi

14 agaqa kai kaka zwh kai qanatoV ptwceia kai ploutoV para kuriou estin

15

16

17 dosiV kuriou paramenei eusebesin kai h eudokia autou eiV ton aiwna euodwqhsetai

18 estin ploutwn apo prosochV kai sfiggiaV autou kai auth h meriV tou misqou autou

19 en tw eipein auton euron anapausin kai nun fagomai ek twn agaqwn mou kai ouk oiden tiV kairoV pareleusetai kai kataleiyei auta eteroiV kai apoqaneitai

20 sthqi en diaqhkh sou kai omilei en auth kai en tw ergw sou palaiwqhti

21 mh qaumaze en ergoiV amartwlou pisteue de kuriw kai emmene tw ponw sou oti koufon en ofqalmoiV kuriou dia tacouV exapina ploutisai penhta

22 eulogia kuriou en misqw eusebouV kai en wra tacinh anaqallei eulogian autou

23 mh eiphV tiV estin mou creia kai tina apo tou nun estai mou ta agaqa

24 mh eiphV autarkh moi estin kai ti apo tou nun kakwqhsomai

25 en hmera agaqwn amnhsia kakwn kai en hmera kakwn ou mnhsqhsetai agaqwn

26 oti koufon enanti kuriou en hmera teleuthV apodounai anqrwpw kata taV odouV autou

27 kakwsiV wraV epilhsmonhn poiei trufhV kai en sunteleia anqrwpou apokaluyiV ergwn autou

28 pro teleuthV mh makarize mhdena kai en teknoiV autou gnwsqhsetai anhr

29 mh panta anqrwpon eisage eiV ton oikon sou polla gar ta enedra tou doliou

30 perdix qhreuthV en kartallw outwV kardia uperhfanou kai wV o kataskopoV epiblepei ptwsin

31 ta gar agaqa eiV kaka metastrefwn enedreuei kai en toiV airetoiV epiqhsei mwmon

32 apo spinqhroV puroV plhqunetai anqrakia kai anqrwpoV amartwloV eiV aima enedreuei

33 prosece apo kakourgou ponhra gar tektainei mhpote mwmon eiV ton aiwna dw soi

34 enoikison allotrion kai diastreyei se en taracaiV kai apallotriwsei se twn idiwn sou

 

12

1 ean eu poihV gnwqi tini poieiV kai estai cariV toiV agaqoiV sou

2 eu poihson eusebei kai eurhseiV antapodoma kai ei mh par autou alla para tou uyistou

3 ouk estai agaqa tw endelecizonti eiV kaka kai tw elehmosunhn mh carizomenw

4 doV tw eusebei kai mh antilabh tou amartwlou

5 eu poihson tapeinw kai mh dwV asebei empodison touV artouV autou kai mh dwV autw ina mh en autoiV se dunasteush diplasia gar kaka eurhseiV en pasin agaqoiV oiV an poihshV autw

6 oti kai o uyistoV emishsen amartwlouV kai toiV asebesin apodwsei ekdikhsin

7 doV tw agaqw kai mh antilabh tou amartwlou

8 ouk ekdikhqhsetai en agaqoiV o filoV kai ou krubhsetai en kakoiV o ecqroV

9 en agaqoiV androV oi ecqroi autou en luph kai en toiV kakoiV autou kai o filoV diacwrisqhsetai

10 mh pisteushV tw ecqrw sou eiV ton aiwna wV gar o calkoV ioutai outwV h ponhria autou

11 kai ean tapeinwqh kai poreuhtai sugkekufwV episthson thn yuchn sou kai fulaxai ap autou kai esh autw wV ekmemacwV esoptron kai gnwsh oti ouk eiV teloV katiwsen

12 mh sthshV auton para seautw mh anatreyaV se sth epi ton topon sou mh kaqishV auton ek dexiwn sou mhpote zhthsh thn kaqedran sou kai ep escatwn epignwsh touV logouV mou kai epi twn rhmatwn mou katanughsh

13 tiV elehsei epaoidon ofiodhkton kai pantaV touV prosagontaV qhrioiV

14 outwV ton prosporeuomenon andri amartwlw kai sumfuromenon en taiV amartiaiV autou

15 wran meta sou diamenei kai ean ekklinhV ou mh karterhsh

16 kai en toiV ceilesin autou glukanei o ecqroV kai en th kardia autou bouleusetai anatreyai se eiV boqron en ofqalmoiV autou dakrusei o ecqroV kai ean eurh kairon ouk emplhsqhsetai af aimatoV

17 kaka ean upanthsh soi eurhseiV auton proteron ekei sou kai wV bohqwn uposcasei pternan sou

18 thn kefalhn autou kinhsei kai epikrothsei taiV cersin autou kai polla diayiqurisei kai alloiwsei to proswpon autou

 

13

1 o aptomenoV pisshV molunqhsetai kai o koinwnwn uperhfanw omoiwqhsetai autw

2 baroV uper se mh arhV kai iscuroterw sou kai plousiwterw mh koinwnei ti koinwnhsei cutra proV lebhta auth proskrousei kai auth suntribhsetai

3 plousioV hdikhsen kai autoV prosenebrimhsato ptwcoV hdikhtai kai autoV prosdehqhsetai

4 ean crhsimeushV ergatai en soi kai ean usterhshV kataleiyei se

5 ean echV sumbiwsetai soi kai apokenwsei se kai autoV ou ponesei

6 creian eschken sou kai apoplanhsei se kai prosgelasetai soi kai dwsei soi elpida lalhsei soi kala kai erei tiV h creia sou

7 kai aiscunei se en toiV brwmasin autou ewV ou apokenwsh se diV h triV kai ep escatwn katamwkhsetai sou meta tauta oyetai se kai kataleiyei se kai thn kefalhn autou kinhsei epi soi

8 prosece mh apoplanhqhV kai mh tapeinwqhV en afrosunh sou

9 proskalesamenou se dunastou upocwrwn ginou kai tosw mallon se proskalesetai

10 mh empipte mh apwsqhV kai mh makran afistw ina mh epilhsqhV

11 mh epece ishgoreisqai met autou kai mh pisteue toiV pleiosin logoiV autou ek pollhV gar laliaV peirasei se kai wV prosgelwn exetasei se

12 anelehmwn o mh sunthrwn logouV kai ou mh feishtai peri kakwsewV kai desmwn

13 sunthrhson kai prosece sfodrwV oti meta thV ptwsewV sou peripateiV

14

15 pan zwon agapa to omoion autw kai paV anqrwpoV ton plhsion autou

16 pasa sarx kata genoV sunagetai kai tw omoiw autou proskollhqhsetai anhr

17 ti koinwnhsei lukoV amnw outwV amartwloV proV eusebh

18 tiV eirhnh uainh proV kuna kai tiV eirhnh plousiw proV penhta

19 kunhgia leontwn onagroi en erhmw outwV nomai plousiwn ptwcoi

20 bdelugma uperhfanw tapeinothV outwV bdelugma plousiw ptwcoV

21 plousioV saleuomenoV sthrizetai upo filwn tapeinoV de peswn prosapwqeitai upo filwn

22 plousiou sfalentoV polloi antilhmptoreV elalhsen aporrhta kai edikaiwsan auton tapeinoV esfalen kai prosepetimhsan autw efqegxato sunesin kai ouk edoqh autw topoV

23 plousioV elalhsen kai panteV esighsan kai ton logon autou anuywsan ewV twn nefelwn ptwcoV elalhsen kai eipan tiV outoV kan proskoyh prosanatreyousin auton

24 agaqoV o ploutoV w mh estin amartia kai ponhra h ptwceia en stomati asebouV

25 kardia anqrwpou alloioi to proswpon autou ean te eiV agaqa ean te eiV kaka

26 icnoV kardiaV en agaqoiV proswpon ilaron kai euresiV parabolwn dialogismoi meta kopwn

 

14

1 makarioV anhr oV ouk wlisqhsen en tw stomati autou kai ou katenugh en luph amartiwn

2 makarioV ou ou kategnw h yuch autou kai oV ouk epesen apo thV elpidoV autou

3 andri mikrologw ou kaloV o ploutoV kai anqrwpw baskanw ina ti crhmata

4 o sunagwn apo thV yuchV autou sunagei alloiV kai en toiV agaqoiV autou trufhsousin eteroi

5 o ponhroV eautw tini agaqoV estai kai ou mh eufranqhsetai en toiV crhmasin autou

6 tou baskainontoV eauton ouk estin ponhroteroV kai touto antapodoma thV kakiaV autou

7 kan eu poih en lhqh poiei kai ep escatwn ekfainei thn kakian autou

8 ponhroV o baskainwn ofqalmw apostrefwn proswpon kai uperorwn yucaV

9 pleonektou ofqalmoV ouk empiplatai meridi kai adikia ponhra anaxhrainei yuchn

10 ofqalmoV ponhroV fqoneroV ep artw kai elliphV epi thV trapezhV autou

11 teknon kaqwV ean echV eu poiei seauton kai prosforaV kuriw axiwV prosage

12 mnhsqhti oti qanatoV ou croniei kai diaqhkh adou ouc upedeicqh soi

13 prin se teleuthsai eu poiei filw kai kata thn iscun sou ekteinon kai doV autw

14 mh afusterhshV apo agaqhV hmeraV kai meriV epiqumiaV agaqhV mh se parelqatw

15 ouci eterw kataleiyeiV touV ponouV sou kai touV kopouV sou eiV diairesin klhrou

16 doV kai labe kai apathson thn yuchn sou oti ouk estin en adou zhthsai trufhn

17 pasa sarx wV imation palaioutai h gar diaqhkh ap aiwnoV qanatw apoqanh

18 wV fullon qallon epi dendrou daseoV ta men kataballei alla de fuei outwV genea sarkoV kai aimatoV h men teleuta etera de gennatai

19 pan ergon shpomenon ekleipei kai o ergazomenoV auto met autou apeleusetai

20 makarioV anhr oV en sofia melethsei kai oV en sunesei autou dialecqhsetai

21 o dianooumenoV taV odouV authV en kardia autou kai en toiV apokrufoiV authV ennohqhsetai

22 exelqe opisw authV wV icneuthV kai en taiV odoiV authV enedreue

23 o parakuptwn dia twn quridwn authV kai epi twn qurwmatwn authV akroasetai

24 o kataluwn sunegguV tou oikou authV kai phxei passalon en toiV toicoiV authV

25 sthsei thn skhnhn autou kata ceiraV authV kai katalusei en katalumati agaqwn

26 qhsei ta tekna autou en th skeph authV kai upo touV kladouV authV aulisqhsetai

27 skepasqhsetai up authV apo kaumatoV kai en th doxh authV katalusei

 

15

1 o foboumenoV kurion poihsei auto kai o egkrathV tou nomou katalhmyetai authn

2 kai upanthsetai autw wV mhthr kai wV gunh parqeniaV prosdexetai auton

3 ywmiei auton arton sunesewV kai udwr sofiaV potisei auton

4 sthricqhsetai ep authn kai ou mh kliqh kai ep authV efexei kai ou mh kataiscunqh

5 kai uywsei auton para touV plhsion autou kai en mesw ekklhsiaV anoixei to stoma autou

6 eufrosunhn kai stefanon agalliamatoV eurhsei kai onoma aiwnoV kataklhronomhsei

7 ou mh katalhmyontai authn anqrwpoi asunetoi kai andreV amartwloi ou mh idwsin authn

8 makran estin uperhfaniaV kai andreV yeustai ou mh mnhsqhsontai authV

9 ouc wraioV ainoV en stomati amartwlou oti ou para kuriou apestalh

10 en gar sofia rhqhsetai ainoV kai o kurioV euodwsei auton

11 mh eiphV oti dia kurion apesthn a gar emishsen ou poihsei

12 mh eiphV oti autoV me eplanhsen ou gar creian ecei androV amartwlou

13 pan bdelugma emishsen o kurioV kai ouk estin agaphton toiV foboumenoiV auton

14 autoV ex archV epoihsen anqrwpon kai afhken auton en ceiri diabouliou autou

15 ean qelhV sunthrhseiV entolaV kai pistin poihsai eudokiaV

16 pareqhken soi pur kai udwr ou ean qelhV ekteneiV thn ceira sou

17 enanti anqrwpwn h zwh kai o qanatoV kai o ean eudokhsh doqhsetai autw

18 oti pollh h sofia tou kuriou iscuroV en dunasteia kai blepwn ta panta

19 kai oi ofqalmoi autou epi touV foboumenouV auton kai autoV epignwsetai pan ergon anqrwpou

20 ouk eneteilato oudeni asebein kai ouk edwken anesin oudeni amartanein

 

16

1 mh epiqumei teknwn plhqoV acrhstwn mhde eufrainou epi uioiV asebesin

2 ean plhqunwsin mh eufrainou ep autoiV ei mh estin foboV kuriou met autwn

3 mh empisteushV th zwh autwn kai mh epece epi to plhqoV autwn kreisswn gar eiV h cilioi kai apoqanein ateknon h ecein tekna asebh

4 apo gar enoV sunetou sunoikisqhsetai poliV fulh de anomwn erhmwqhsetai

5 polla toiauta eoraken o ofqalmoV mou kai iscurotera toutwn akhkoen to ouV mou

6 en sunagwgh amartwlwn ekkauqhsetai pur kai en eqnei apeiqei exekauqh orgh

7 ouk exilasato peri twn arcaiwn gigantwn oi apesthsan th iscui autwn

8 ouk efeisato peri thV paroikiaV Lwt ouV ebdeluxato dia thn uperhfanian autwn

9 ouk hlehsen eqnoV apwleiaV touV exhrmenouV en amartiaiV autwn

10 kai outwV exakosiaV ciliadaV pezwn touV episunacqentaV en sklhrokardia autwn

11 kan h eiV sklhrotrachloV qaumaston touto ei aqwwqhsetai eleoV gar kai orgh par autw dunasthV exilasmwn kai ekcewn orghn

12 kata to polu eleoV autou outwV kai poluV o elegcoV autou andra kata ta erga autou krinei

13 ouk ekfeuxetai en arpagmati amartwloV kai ou mh kaqusterhsei upomonh eusebouV

14 pash elehmosunh poihsei topon ekastoV kata ta erga autou eurhsei

15

16

17 mh eiphV oti apo kuriou krubhsomai kai ex uyouV tiV mou mnhsqhsetai en law pleioni ou mh gnwsqw tiV gar h yuch mou en ametrhtw ktisei

18 idou o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou abussoV kai gh en th episkoph autou saleuqhsontai

19 ama ta orh kai ta qemelia thV ghV en tw epibleyai eiV auta tromw susseiontai

20 kai ep autoiV ou dianohqhsetai kardia kai taV odouV autou tiV enqumhqhsetai

21 kai kataigiV hn ouk oyetai anqrwpoV ta de pleiona twn ergwn autou en apokrufoiV

22 erga dikaiosunhV tiV anaggelei h tiV upomenei makran gar h diaqhkh

23 elattoumenoV kardia dianoeitai tauta kai anhr afrwn kai planwmenoV dianoeitai mwra

24 akouson mou teknon kai maqe episthmhn kai epi twn logwn mou prosece th kardia sou

25 ekfanw en staqmw paideian kai en akribeia apaggelw episthmhn

26 en krisei kuriou ta erga autou ap archV kai apo poihsewV autwn diesteilen meridaV autwn

27 ekosmhsen eiV aiwna ta erga autou kai taV arcaV autwn eiV geneaV autwn oute epeinasan oute ekopiasan kai ouk exelipon apo twn ergwn autwn

28 ekastoV ton plhsion autou ouk exeqliyen kai ewV aiwnoV ouk apeiqhsousin tou rhmatoV autou

29 kai meta tauta kurioV eiV thn ghn epebleyen kai eneplhsen authn twn agaqwn autou

30 yuch pantoV zwou ekaluyen to proswpon authV kai eiV authn h apostrofh autwn

 

17

1 kurioV ektisen ek ghV anqrwpon kai palin apestreyen auton eiV authn

2 hmeraV ariqmou kai kairon edwken autoiV kai edwken autoiV exousian twn ep authV

3 kaq eauton enedusen autouV iscun kai kat eikona autou epoihsen autouV

4 eqhken ton fobon autou epi pashV sarkoV kai katakurieuein qhriwn kai peteinwn

5

6 diaboulion kai glwssan kai ofqalmouV wta kai kardian edwken dianoeisqai autoiV

7 episthmhn sunesewV eneplhsen autouV kai agaqa kai kaka upedeixen autoiV

8 eqhken ton ofqalmon autou epi taV kardiaV autwn deixai autoiV to megaleion twn ergwn autou

9 kai onoma agiasmou ainesousin ina dihgwntai ta megaleia twn ergwn autou

10

11 proseqhken autoiV episthmhn kai nomon zwhV eklhrodothsen autoiV

12 diaqhkhn aiwnoV esthsen met autwn kai ta krimata autou upedeixen autoiV

13 megaleion doxhV eidon oi ofqalmoi autwn kai doxan fwnhV autou hkousen to ouV autwn

14 kai eipen autoiV prosecete apo pantoV adikou kai eneteilato autoiV ekastw peri tou plhsion

15 ai odoi autwn enantion autou dia pantoV ou krubhsontai apo twn ofqalmwn autou

16

17 ekastw eqnei katesthsen hgoumenon kai meriV kuriou Israhl estin

18

19 apanta ta erga autwn wV o hlioV enantion autou kai oi ofqalmoi autou endeleceiV epi taV odouV autwn

20 ouk ekrubhsan ai adikiai autwn ap autou kai pasai ai amartiai autwn enanti kuriou

21

22 elehmosunh androV wV sfragiV met autou kai carin anqrwpou wV korhn sunthrhsei

23 meta tauta exanasthsetai kai antapodwsei autoiV kai to antapodoma autwn eiV kefalhn autwn apodwsei

24 plhn metanoousin edwken epanodon kai parekalesen ekleipontaV upomonhn

25 epistrefe epi kurion kai apoleipe amartiaV dehqhti kata proswpon kai smikrunon proskomma

26 epanage epi uyiston kai apostrefe apo adikiaV kai sfodra mishson bdelugma

27 uyistw tiV ainesei en adou anti zwntwn kai didontwn anqomologhsin

28 apo nekrou wV mhde ontoV apollutai exomologhsiV zwn kai ugihV ainesei ton kurion

29 wV megalh h elehmosunh tou kuriou kai exilasmoV toiV epistrefousin ep auton

30 ou gar dunatai panta einai en anqrwpoiV oti ouk aqanatoV uioV anqrwpou

31 ti fwteinoteron hliou kai touto ekleipei kai ponhron enqumhqhsetai sarx kai aima

32 dunamin uyouV ouranou autoV episkeptetai kai anqrwpoi panteV gh kai spodoV

 

18

1 o zwn eiV ton aiwna ektisen ta panta koinh

2 kurioV monoV dikaiwqhsetai

3

4 ouqeni exepoihsen exaggeilai ta erga autou kai tiV exicneusei ta megaleia autou

5 kratoV megalwsunhV autou tiV exariqmhsetai kai tiV prosqhsei ekdihghsasqai ta eleh autou

6 ouk estin elattwsai oude prosqeinai kai ouk estin exicniasai ta qaumasia tou kuriou

7 otan suntelesh anqrwpoV tote arcetai kai otan paushtai tote aporhqhsetai

8 ti anqrwpoV kai ti h crhsiV autou ti to agaqon autou kai ti to kakon autou

9 ariqmoV hmerwn anqrwpou polla eth ekaton

10 wV stagwn udatoV apo qalasshV kai yhfoV ammou outwV oliga eth en hmera aiwnoV

11 dia touto emakroqumhsen kurioV ep autoiV kai execeen ep autouV to eleoV autou

12 eiden kai epegnw thn katastrofhn autwn oti ponhra dia touto eplhqunen ton exilasmon autou

13 eleoV anqrwpou epi ton plhsion autou eleoV de kuriou epi pasan sarka elegcwn kai paideuwn kai didaskwn kai epistrefwn wV poimhn to poimnion autou

14 touV ekdecomenouV paideian elea kai touV kataspeudontaV epi ta krimata autou

15 teknon en agaqoiV mh dwV mwmon kai en pash dosei luphn logwn

16 ouci kauswna anapausei drosoV outwV kreisswn logoV h dosiV

17 ouk idou logoV uper doma agaqon kai amfotera para andri kecaritwmenw

18 mwroV acaristwV oneidiei kai dosiV baskanou ekthkei ofqalmouV

19 prin h lalhsai manqane kai pro arrwstiaV qerapeuou

20 pro krisewV exetaze seauton kai en wra episkophV eurhseiV exilasmon

21 prin arrwsthsai se tapeinwqhti kai en kairw amarthmatwn deixon epistrofhn

22 mh empodisqhV tou apodounai euchn eukairwV kai mh meinhV ewV qanatou dikaiwqhnai

23 prin euxasqai etoimason seauton kai mh ginou wV anqrwpoV peirazwn ton kurion

24 mnhsqhti qumou en hmeraiV teleuthV kai kairon ekdikhsewV en apostrofh proswpou

25 mnhsqhti kairon limou en kairw plhsmonhV ptwceian kai endeian en hmeraiV ploutou

26 apo prwiqen ewV esperaV metaballei kairoV kai panta estin tacina enanti kuriou

27 anqrwpoV sofoV en panti eulabhqhsetai kai en hmeraiV amartiwn prosexei apo plhmmeleiaV

28 paV sunetoV egnw sofian kai tw euronti authn dwsei exomologhsin

29 sunetoi en logoiV kai autoi esofisanto kai anwmbrhsan paroimiaV akribeiV

30 opisw twn epiqumiwn sou mh poreuou kai apo twn orexewn sou kwluou

31 ean corhghshV th yuch sou eudokian epiqumiaV poihsei se epicarma twn ecqrwn sou

32 mh eufrainou epi pollh trufh mh prosdeqhV sumbolh authV

33 mh ginou ptwcoV sumbolokopwn ek daneismou kai ouden soi estin en marsippiw

 

19

1 ergathV mequsoV ou ploutisqhsetai o exouqenwn ta oliga kata mikron peseitai

2 oinoV kai gunaikeV aposthsousin sunetouV kai o kollwmenoV pornaiV tolmhroteroV estai

3 shph kai skwlhkeV klhronomhsousin auton kai yuch tolmhra exarqhsetai

4 o tacu empisteuwn koufoV kardia kai o amartanwn eiV yuchn autou plhmmelhsei

5 o eufrainomenoV kardia katagnwsqhsetai

6 kai o miswn lalian elattonoutai kakia

7 mhdepote deuterwshV logon kai ouqen soi ou mh elattonwqh

8 en filw kai ecqrw mh dihgou kai ei mh estin soi amartia mh apokalupte

9 akhkoen gar sou kai efulaxato se kai en kairw mishsei se

10 akhkoaV logon sunapoqanetw soi qarsei ou mh se rhxei

11 apo proswpou logou wdinhsei mwroV wV apo proswpou brefouV h tiktousa

12 beloV pephgoV en mhrw sarkoV outwV logoV en koilia mwrou

13 elegxon filon mhpote ouk epoihsen kai ei ti epoihsen mhpote prosqh

14 elegxon ton plhsion mhpote ouk eipen kai ei eirhken ina mh deuterwsh

15 elegxon filon pollakiV gar ginetai diabolh kai mh panti logw pisteue

16 estin olisqanwn kai ouk apo yuchV kai tiV ouc hmarten en th glwssh autou

17 elegxon ton plhsion sou prin h apeilhsai kai doV topon nomw uyistou

18

19

20 pasa sofia foboV kuriou kai en pash sofia poihsiV nomou

21

22 kai ouk estin sofia ponhriaV episthmh kai ouk estin opou boulh amartwlwn fronhsiV

23 estin panourgia kai auth bdelugma kai estin afrwn elattoumenoV sofia

24 kreittwn httwmenoV en sunesei emfoboV h perisseuwn en fronhsei kai parabainwn nomon

25 estin panourgia akribhV kai auth adikoV kai estin diastrefwn carin tou ekfanai krima

26 estin ponhreuomenoV sugkekufwV melania kai ta entoV autou plhrh dolou

27 sugkrufwn proswpon kai eqelokwfwn opou ouk epegnwsqh profqasei se

28 kai ean upo elattwmatoV iscuoV kwluqh amartein ean eurh kairon kakopoihsei

29 apo orasewV epignwsqhsetai anhr kai apo apanthsewV proswpou epignwsqhsetai nohmwn

30 stolismoV androV kai gelwV odontwn kai bhmata anqrwpou anaggelei ta peri autou

 

20

1 estin elegcoV oV ouk estin wraioV kai estin siwpwn kai autoV fronimoV

2 wV kalon elegxai h qumousqai

3 kai o anqomologoumenoV apo elattwsewV kwluqhsetai

4 epiqumia eunoucou apoparqenwsai neanida outwV o poiwn en bia krimata

5 estin siwpwn euriskomenoV sofoV kai estin mishtoV apo pollhV laliaV

6 estin siwpwn ou gar ecei apokrisin kai estin siwpwn eidwV kairon

7 anqrwpoV sofoV sighsei ewV kairou o de lapisthV kai afrwn uperbhsetai kairon

8 o pleonazwn logw bdelucqhsetai kai o enexousiazomenoV mishqhsetai

9 estin euodia en kakoiV andri kai estin eurema eiV elattwsin

10 estin dosiV h ou lusitelhsei soi kai estin dosiV hV to antapodoma diploun

11 estin elattwsiV eneken doxhV kai estin oV apo tapeinwsewV hren kefalhn

12 estin agorazwn polla oligou kai apotinnuwn auta eptaplasion

13 o sofoV en logoiV eauton prosfilh poihsei cariteV de mwrwn ekcuqhsontai

14 dosiV afronoV ou lusitelhsei soi oi gar ofqalmoi autou anq enoV polloi

15 oliga dwsei kai polla oneidisei kai anoixei to stoma autou wV khrux shmeron daniei kai aurion apaithsei mishtoV anqrwpoV o toioutoV

16 mwroV erei ouc uparcei moi filoV kai ouk estin cariV toiV agaqoiV mou

17 oi esqonteV ton arton autou fauloi glwssh posakiV kai osoi katagelasontai autou

18 olisqhma apo edafouV mallon h apo glwsshV outwV ptwsiV kakwn kata spoudhn hxei

19 anqrwpoV acariV muqoV akairoV en stomati apaideutwn endelecisqhsetai

20 apo stomatoV mwrou apodokimasqhsetai parabolh ou gar mh eiph authn en kairw authV

21 estin kwluomenoV amartanein apo endeiaV kai en th anapausei autou ou katanughsetai

22 estin apolluwn thn yuchn autou di aiscunhn kai apo afronoV proswpou apolei authn

23 estin carin aiscunhV epaggellomenoV filw kai ekthsato auton ecqron dwrean

24 mwmoV ponhroV en anqrwpw yeudoV en stomati apaideutwn endelecisqhsetai

25 aireton klepthV h o endelecizwn yeudei amfoteroi de apwleian klhronomhsousin

26 hqoV anqrwpou yeudouV atimia kai h aiscunh autou met autou endelecwV

27 o sofoV en logoiV proaxei eauton kai anqrwpoV fronimoV aresei megistasin

28 o ergazomenoV ghn anuywsei qimwnian autou kai o areskwn megistasin exilasetai adikian

29 xenia kai dwra apotufloi ofqalmouV sofwn kai wV fimoV en stomati apotrepei elegmouV

30 sofia kekrummenh kai qhsauroV afanhV tiV wfeleia en amfoteroiV

31 kreisswn anqrwpoV apokruptwn thn mwrian autou h anqrwpoV apokruptwn thn sofian autou

 

21

1 teknon hmarteV mh prosqhV mhketi kai peri twn proterwn sou dehqhti

2 wV apo proswpou ofewV feuge apo amartiaV ean gar proselqhV dhxetai se odonteV leontoV oi odonteV authV anairounteV yucaV anqrwpwn

3 wV romfaia distomoV pasa anomia th plhgh authV ouk estin iasiV

4 kataplhgmoV kai ubriV erhmwsousin plouton outwV oikoV uperhfanou erhmwqhsetai

5 dehsiV ptwcou ek stomatoV ewV wtiwn autou kai to krima autou kata spoudhn ercetai

6 miswn elegmon en icnei amartwlou kai o foboumenoV kurion epistreyei en kardia

7 gnwstoV makroqen o dunatoV en glwssh o de nohmwn oiden en tw olisqanein auton

8 o oikodomwn thn oikian autou en crhmasin allotrioiV wV sunagwn autou touV liqouV eiV ceimwna

9 stippuon sunhgmenon sunagwgh anomwn kai h sunteleia autwn flox puroV

10 odoV amartwlwn wmalismenh ek liqwn kai ep escatwn authV boqroV adou

11 o fulasswn nomon katakratei tou ennohmatoV autou kai sunteleia tou fobou kuriou sofia

12 ou paideuqhsetai oV ouk estin panourgoV estin de panourgia plhqunousa pikrian

13 gnwsiV sofou wV kataklusmoV plhqunqhsetai kai h boulh autou wV phgh zwhV

14 egkata mwrou wV aggeion suntetrimmenon kai pasan gnwsin ou krathsei

15 logon sofon ean akoush episthmwn ainesei auton kai ep auton prosqhsei hkousen o spatalwn kai aphresen autw kai apestreyen auton opisw tou nwtou autou

16 exhghsiV mwrou wV en odw fortion epi de ceilouV sunetou eureqhsetai cariV

17 stoma fronimou zhthqhsetai en ekklhsia kai touV logouV autou dianohqhsontai en kardia

18 wV oikoV hfanismenoV outwV mwrw sofia kai gnwsiV asunetou adiexetastoi logoi

19 pedai en posin anohtou paideia kai wV ceiropedai epi ceiroV dexiaV

20 mwroV en gelwti anuyoi fwnhn autou anhr de panourgoV moliV hsuch meidiasei

21 wV kosmoV crusouV fronimw paideia kai wV clidwn epi bracioni dexiw

22 pouV mwrou tacuV eiV oikian anqrwpoV de polupeiroV aiscunqhsetai apo proswpou

23 afrwn apo quraV parakuptei eiV oikian anhr de pepaideumenoV exw sthsetai

24 apaideusia anqrwpou akroasqai para quran o de fronimoV barunqhsetai atimia

25 ceilh allotriwn en toutoiV dihghsontai logoi de fronimwn en zugw staqhsontai

26 en stomati mwrwn h kardia autwn kardia de sofwn stoma autwn

27 en tw katarasqai asebh ton satanan autoV kataratai thn eautou yuchn

28 molunei thn eautou yuchn o yiqurizwn kai en paroikhsei mishqhsetai

 

22

1 liqw hrdalwmenw suneblhqh oknhroV kai paV eksuriei epi th atimia autou

2 bolbitw kopriwn suneblhqh oknhroV paV o anairoumenoV auton ektinaxei ceira

3 aiscunh patroV en gennhsei apaideutou qugathr de ep elattwsei ginetai

4 qugathr fronimh klhronomhsei andra authV kai h kataiscunousa eiV luphn gennhsantoV

5 patera kai andra kataiscunei h qraseia kai upo amfoterwn atimasqhsetai

6 mousika en penqei akairoV dihghsiV mastigeV de kai paideia en panti kairw sofiaV

7 sugkollwn ostrakon o didaskwn mwron exegeirwn kaqeudonta ek baqeoV upnou

8 dihgoumenoV nustazonti o dihgoumenoV mwrw kai epi sunteleia erei ti estin

9

10

11 epi nekrw klauson exelipen gar fwV kai epi mwrw klauson exelipen gar sunesin hdion klauson epi nekrw oti anepausato tou de mwrou uper qanaton h zwh ponhra

12 penqoV nekrou epta hmerai mwrou de kai asebouV pasai ai hmerai thV zwhV autou

13 meta afronoV mh plhqunhV logon kai proV asuneton mh poreuou fulaxai ap autou ina mh kopon echV kai ou mh molunqhV en tw entinagmw autou ekklinon ap autou kai eurhseiV anapausin kai ou mh akhdiashV en th aponoia autou

14 uper molibon ti barunqhsetai kai ti autw onoma all h mwroV

15 ammon kai ala kai bwlon sidhrou eukopon upenegkein h anqrwpon asuneton

16 imantwsiV xulinh endedemenh eiV oikodomhn en susseismw ou dialuqhsetai outwV kardia esthrigmenh epi dianohmatoV boulhV en kairw ou deiliasei

17 kardia hdrasmenh epi dianoiaV sunesewV wV kosmoV yammwtoV toicou xustou

18 carakeV epi metewrou keimenoi katenanti anemou ou mh upomeinwsin outwV kardia deilh epi dianohmatoV mwrou katenanti pantoV fobou ou mh upomeinh

19 o nusswn ofqalmon kataxei dakrua kai nusswn kardian ekfainei aisqhsin

20 ballwn liqon epi peteina aposobei auta kai o oneidizwn filon dialusei filian

21 epi filon ean spashV romfaian mh afelpishV estin gar epanodoV

22 epi filon ean anoixhV stoma mh eulabhqhV estin gar diallagh plhn oneidismou kai uperhfaniaV kai musthriou apokaluyewV kai plhghV doliaV en toutoiV apofeuxetai paV filoV

23 pistin kthsai en ptwceia meta tou plhsion ina en toiV agaqoiV autou omou plhsqhV en kairw qliyewV diamene autw ina en th klhronomia autou sugklhronomhshV

24 pro puroV atmiV kaminou kai kapnoV outwV pro aimatwn loidoriai

25 filon skepasai ouk aiscunqhsomai kai apo proswpou autou ou mh krubw

26 kai ei kaka moi sumbhsetai di auton paV o akouwn fulaxetai ap autou

27 tiV dwsei epi stoma mou fulakhn kai epi twn ceilewn mou sfragida panourgon ina mh pesw ap authV kai h glwssa mou apolesh me

 

23

1 kurie pater kai despota zwhV mou mh egkataliphV me en boulh autwn mh afhV me pesein en autoiV

2 tiV episthsei epi tou dianohmatoV mou mastigaV kai epi thV kardiaV mou paideian sofiaV ina epi toiV agnohmasin mou mh feiswntai kai ou mh parh ta amarthmata autwn

3 opwV mh plhqunqwsin ai agnoiai mou kai ai amartiai mou pleonaswsin kai pesoumai enanti twn upenantiwn kai epicareitai moi o ecqroV mou

4 kurie pater kai qee zwhV mou metewrismon ofqalmwn mh dwV moi

5 kai epiqumian apostreyon ap emou

6 koiliaV orexiV kai sunousiasmoV mh katalabetwsan me kai yuch anaidei mh paradwV me

7 paideian stomatoV akousate tekna kai o fulasswn ou mh alw

8 en toiV ceilesin autou katalhfqhsetai amartwloV kai loidoroV kai uperhfanoV skandalisqhsontai en autoiV

9 orkw mh eqishV to stoma sou kai onomasia tou agiou mh suneqisqhV

10 wsper gar oikethV exetazomenoV endelecwV apo mwlwpoV ouk elattwqhsetai outwV kai o omnuwn kai onomazwn dia pantoV apo amartiaV ou mh kaqarisqh

11 anhr poluorkoV plhsqhsetai anomiaV kai ouk aposthsetai apo tou oikou autou mastix ean plhmmelhsh amartia autou ep autw kan uperidh hmarten disswV kai ei dia kenhV wmosen ou dikaiwqhsetai plhsqhsetai gar epagwgwn o oikoV autou

12 estin lexiV antiparabeblhmenh qanatw mh eureqhtw en klhronomia Iakwb apo gar eusebwn tauta panta aposthsetai kai en amartiaiV ouk egkulisqhsontai

13 apaideusian asurh mh suneqishV to stoma sou estin gar en auth logoV amartiaV

14 mnhsqhti patroV kai mhtroV sou ana meson gar megistanwn sunedreueiV mhpote epilaqh enwpion autwn kai tw eqismw sou mwranqhV kai qelhseiV ei mh egennhqhV kai thn hmeran tou toketou sou katarash

15 anqrwpoV suneqizomenoV logoiV oneidismou en pasaiV taiV hmeraiV autou ou mh paideuqh

16 duo eidh plhqunousin amartiaV kai to triton epaxei orghn

17 yuch qermh wV pur kaiomenon ou mh sbesqh ewV an katapoqh anqrwpoV pornoV en swmati sarkoV autou ou mh paushtai ewV an ekkaush pur anqrwpw pornw paV artoV hduV ou mh kopash ewV an teleuthsh

18 anqrwpoV parabainwn apo thV klinhV autou legwn en th yuch autou tiV me ora skotoV kuklw mou kai oi toicoi me kaluptousin kai ouqeiV me ora ti eulaboumai twn amartiwn mou ou mh mnhsqhsetai o uyistoV

19 kai ofqalmoi anqrwpwn o foboV autou kai ouk egnw oti ofqalmoi kuriou murioplasiwV hliou fwteinoteroi epibleponteV pasaV odouV anqrwpwn kai katanoounteV eiV apokrufa merh

20 prin h ktisqhnai ta panta egnwstai autw outwV kai meta to suntelesqhnai

21 outoV en plateiaiV polewV ekdikhqhsetai kai ou ouc upenohsen piasqhsetai

22 outwV kai gunh katalipousa ton andra kai paristwsa klhronomon ex allotriou

23 prwton men gar en nomw uyistou hpeiqhsen kai deuteron eiV andra authV eplhmmelhsen kai to triton en porneia emoiceuqh kai ex allotriou androV tekna paresthsen

24 auth eiV ekklhsian exacqhsetai kai epi ta tekna authV episkoph estai

25 ou diadwsousin ta tekna authV eiV rizan kai oi kladoi authV ouk oisousin karpon

26 kataleiyei eiV kataran to mnhmosunon authV kai to oneidoV authV ouk exaleifqhsetai

27 kai epignwsontai oi kataleifqenteV oti ouqen kreitton fobou kuriou kai ouqen glukuteron tou prosecein entolaiV kuriou

 

24

1 h sofia ainesei yuchn authV kai en mesw laou authV kauchsetai

2 en ekklhsia uyistou stoma authV anoixei kai enanti dunamewV autou kauchsetai

3 egw apo stomatoV uyistou exhlqon kai wV omiclh katekaluya ghn

4 egw en uyhloiV kateskhnwsa kai o qronoV mou en stulw nefelhV

5 guron ouranou ekuklwsa monh kai en baqei abusswn periepathsa

6 en kumasin qalasshV kai en pash th gh kai en panti law kai eqnei ekthsamhn

7 meta toutwn pantwn anapausin ezhthsa kai en klhronomia tinoV aulisqhsomai

8 tote eneteilato moi o ktisthV apantwn kai o ktisaV me katepausen thn skhnhn mou kai eipen en Iakwb kataskhnwson kai en Israhl kataklhronomhqhti

9 pro tou aiwnoV ap archV ektisen me kai ewV aiwnoV ou mh eklipw

10 en skhnh agia enwpion autou eleitourghsa kai outwV en Siwn esthricqhn

11 en polei hgaphmenh omoiwV me katepausen kai en Ierousalhm h exousia mou

12 kai errizwsa en law dedoxasmenw en meridi kuriou klhronomiaV autou

13 wV kedroV anuywqhn en tw Libanw kai wV kuparissoV en oresin Aermwn

14 wV foinix anuywqhn en AiggadoiV kai wV futa rodou en Iericw wV elaia euprephV en pediw kai anuywqhn wV platanoV

15 wV kinnamwmon kai aspalaqoV arwmatwn dedwka osmhn kai wV smurna eklekth diedwka euwdian wV calbanh kai onux kai stakth kai wV libanou atmiV en skhnh

16 egw wV tereminqoV exeteina kladouV mou kai oi kladoi mou kladoi doxhV kai caritoV

17 egw wV ampeloV eblasthsa carin kai ta anqh mou karpoV doxhV kai ploutou

18

19 proselqete proV me oi epiqumounteV mou kai apo twn genhmatwn mou emplhsqhte

20 to gar mnhmosunon mou uper to meli gluku kai h klhronomia mou uper melitoV khrion

21 oi esqionteV me eti peinasousin kai oi pinonteV me eti diyhsousin

22 o upakouwn mou ouk aiscunqhsetai kai oi ergazomenoi en emoi ouc amarthsousin

23 tauta panta bibloV diaqhkhV qeou uyistou nomon on eneteilato hmin MwushV klhronomian sunagwgaiV Iakwb

24

25 o pimplwn wV Fiswn sofian kai wV TigriV en hmeraiV newn

26 o anaplhrwn wV EufrathV sunesin kai wV IordanhV en hmeraiV qerismou

27 o ekfainwn wV fwV paideian wV Ghwn en hmeraiV trughtou

28 ou sunetelesen o prwtoV gnwnai authn kai outwV o escatoV ouk exicniasen authn

29 apo gar qalasshV eplhqunqh dianohma authV kai h boulh authV apo abussou megalhV

30 kagw wV diwrux apo potamou kai wV udragwgoV exhlqon eiV paradeison

31 eipa potiw mou ton khpon kai mequsw mou thn prasian kai idou egeneto moi h diwrux eiV potamon kai o potamoV mou egeneto eiV qalassan

32 eti paideian wV orqron fwtiw kai ekfanw auta ewV eiV makran

33 eti didaskalian wV profhteian ekcew kai kataleiyw authn eiV geneaV aiwnwn

34 idete oti ouk emoi monw ekopiasa all apasin toiV ekzhtousin authn

 

25

1 en trisin wraisqhn kai anesthn wraia enanti kuriou kai anqrwpwn omonoia adelfwn kai filia twn plhsion kai gunh kai anhr eautoiV sumperiferomenoi

2 tria de eidh emishsen h yuch mou kai proswcqisa sfodra th zwh autwn ptwcon uperhfanon kai plousion yeusthn geronta moicon elattoumenon sunesei

3 en neothti ou sunageiocaV kai pwV an euroiV en tw ghra sou

4 wV wraion poliaiV krisiV kai presbuteroiV epignwnai boulhn

5 wV wraia gerontwn sofia kai dedoxasmenoiV dianohma kai boulh

6 stefanoV gerontwn polupeiria kai to kauchma autwn foboV kuriou

7 ennea uponohmata emakarisa en kardia kai to dekaton erw epi glwsshV anqrwpoV eufrainomenoV epi teknoiV zwn kai blepwn epi ptwsei ecqrwn

8 makarioV o sunoikwn gunaiki suneth kai oV en glwssh ouk wlisqhsen kai oV ouk edouleusen anaxiw eautou

9 makarioV oV euren fronhsin kai o dihgoumenoV eiV wta akouontwn

10 wV megaV o eurwn sofian all ouk estin uper ton foboumenon ton kurion

11 foboV kuriou uper pan uperebalen o kratwn autou tini omoiwqhsetai

12

13 pasan plhghn kai mh plhghn kardiaV kai pasan ponhrian kai mh ponhrian gunaikoV

14 pasan epagwghn kai mh epagwghn misountwn kai pasan ekdikhsin kai mh ekdikhsin ecqrwn

15 ouk estin kefalh uper kefalhn ofewV kai ouk estin qumoV uper qumon ecqrou

16 sunoikhsai leonti kai drakonti eudokhsw h sunoikhsai meta gunaikoV ponhraV

17 ponhria gunaikoV alloioi thn orasin authV kai skotoi to proswpon authV wV arkoV

18 ana meson twn plhsion autou anapeseitai o anhr authV kai akousiwV anestenaxen pikra

19 mikra pasa kakia proV kakian gunaikoV klhroV amartwlou epipesoi auth

20 anabasiV ammwdhV en posin presbuterou outwV gunh glwsswdhV andri hsucw

21 mh prospeshV epi kalloV gunaikoV kai gunaika mh epipoqhshV

22 orgh kai anaideia kai aiscunh megalh gunh ean epicorhgh tw andri authV

23 kardia tapeinh kai proswpon skuqrwpon kai plhgh kardiaV gunh ponhra ceireV pareimenai kai gonata paralelumena htiV ou makariei ton andra authV

24 apo gunaikoV arch amartiaV kai di authn apoqnhskomen panteV

25 mh dwV udati diexodon mhde gunaiki ponhra parrhsian

26 ei mh poreuetai kata ceiraV sou apo twn sarkwn sou apoteme authn

 

26

1 gunaikoV agaqhV makarioV o anhr kai ariqmoV twn hmerwn autou diplasioV

2 gunh andreia eufrainei ton andra authV kai ta eth autou plhrwsei en eirhnh

3 gunh agaqh meriV agaqh en meridi foboumenwn kurion doqhsetai

4 plousiou de kai ptwcou kardia agaqh en panti kairw proswpon ilaron

5 apo triwn eulabhqh h kardia mou kai epi tw tetartw proswpw edehqhn diabolhn polewV kai ekklhsian oclou kai katayeusmon uper qanaton panta mocqhra

6 algoV kardiaV kai penqoV gunh antizhloV epi gunaiki kai mastix glwsshV pasin epikoinwnousa

7 boozugion saleuomenon gunh ponhra o kratwn authV wV o drassomenoV skorpiou

8 orgh megalh gunh mequsoV kai aschmosunhn authV ou sugkaluyei

9 porneia gunaikoV en metewrismoiV ofqalmwn kai en toiV blefaroiV authV gnwsqhsetai

10 epi qugatri adiatreptw sterewson fulakhn ina mh eurousa anesin eauth crhshtai

11 opisw anaidouV ofqalmou fulaxai kai mh qaumashV ean eiV se plhmmelhsh

12 wV diywn odoiporoV to stoma anoixei kai apo pantoV udatoV tou sunegguV pietai katenanti pantoV passalou kaqhsetai kai enanti belouV anoixei faretran

13 cariV gunaikoV teryei ton andra authV kai ta osta autou pianei h episthmh authV

14 dosiV kuriou gunh sighra kai ouk estin antallagma pepaideumenhV yuchV

15 cariV epi cariti gunh aiscunthra kai ouk estin staqmoV paV axioV egkratouV yuchV

16 hlioV anatellwn en uyistoiV kuriou kai kalloV agaqhV gunaikoV en kosmw oikiaV authV

17 lucnoV eklampwn epi lucniaV agiaV kai kalloV proswpou epi hlikia stasimh

18 stuloi cruseoi epi basewV arguraV kai podeV wraioi epi sternoiV eustaqouV

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 epi dusi leluphtai h kardia mou kai epi tw tritw qumoV moi ephlqen anhr polemisthV usterwn di endeian kai andreV sunetoi ean skubalisqwsin epanagwn apo dikaiosunhV epi amartian o kurioV etoimasei eiV romfaian auton

29 moliV exeleitai emporoV apo plhmmeleiaV kai ou dikaiwqhsetai kaphloV apo amartiaV

 

27

1 carin diaforou polloi hmarton kai o zhtwn plhqunai apostreyei ofqalmon

2 ana meson armwn liqwn paghsetai passaloV kai ana meson prasewV kai agorasmou suntribhsetai amartia

3 ean mh en fobw kuriou krathsh kata spoudhn en tacei katastrafhsetai autou o oikoV

4 en seismati koskinou diamenei kopria outwV skubala anqrwpou en logismw autou

5 skeuh keramewV dokimazei kaminoV kai peirasmoV anqrwpou en dialogismw autou

6 gewrgion xulou ekfainei o karpoV autou outwV logoV enqumhmatoV kardiaV anqrwpou

7 pro logismou mh epaineshV andra outoV gar peirasmoV anqrwpwn

8 ean diwkhV to dikaion katalhmyh kai endush auto wV podhrh doxhV

9 peteina proV ta omoia autoiV katalusei kai alhqeia proV touV ergazomenouV authn epanhxei

10 lewn qhran enedreuei outwV amartia ergazomenouV adika

11 dihghsiV eusebouV dia pantoV sofia o de afrwn wV selhnh alloioutai

12 eiV meson asunetwn sunthrhson kairon eiV meson de dianooumenwn endelecize

13 dihghsiV mwrwn prosocqisma kai o gelwV autwn en spatalh amartiaV

14 lalia poluorkou anorqwsei tricaV kai h mach autwn emfragmoV wtiwn

15 ekcusiV aimatoV mach uperhfanwn kai h dialoidorhsiV autwn akoh mocqhra

16 o apokaluptwn musthria apwlesen pistin kai ou mh eurh filon proV thn yuchn autou

17 sterxon filon kai pistwqhti met autou ean de apokaluyhV ta musthria autou mh katadiwxhV opisw autou

18 kaqwV gar apwlesen anqrwpoV ton nekron autou outwV apwlesaV thn filian tou plhsion

19 kai wV peteinon ek ceiroV sou apelusaV outwV afhkaV ton plhsion kai ou qhreuseiV auton

20 mh auton diwxhV oti makran apesth kai exefugen wV dorkaV ek pagidoV

21 oti trauma estin katadhsai kai loidoriaV estin diallagh o de apokaluyaV musthria afhlpisen

22 dianeuwn ofqalmw tektainei kaka kai oudeiV auta aposthsei ap autou

23 apenanti twn ofqalmwn sou glukanei to stoma autou kai epi twn logwn sou ekqaumasei usteron de diastreyei to stoma autou kai en toiV logoiV sou dwsei skandalon

24 polla emishsa kai ouc wmoiwsa autw kai o kurioV mishsei auton

25 o ballwn liqon eiV uyoV epi kefalhn autou ballei kai plhgh dolia dielei traumata

26 o orusswn boqron eiV auton empeseitai kai o istwn pagida en auth alwsetai

27 o poiwn ponhra eiV auton kulisqhsetai kai ou mh epignw poqen hkei autw

28 empaigmoV kai oneidismoV uperhfanw kai h ekdikhsiV wV lewn enedreusei auton

29 pagidi alwsontai oi eufrainomenoi ptwsei eusebwn kai odunh katanalwsei autouV pro tou qanatou autwn

30 mhniV kai orgh kai tauta estin bdelugmata kai anhr amartwloV egkrathV estai autwn

 

28

1 o ekdikwn para kuriou eurhsei ekdikhsin kai taV amartiaV autou diathrwn diathrhsei

2 afeV adikhma tw plhsion sou kai tote dehqentoV sou ai amartiai sou luqhsontai

3 anqrwpoV anqrwpw sunthrei orghn kai para kuriou zhtei iasin

4 ep anqrwpon omoion autw ouk ecei eleoV kai peri twn amartiwn autou deitai

5 autoV sarx wn diathrei mhnin tiV exilasetai taV amartiaV autou

6 mnhsqhti ta escata kai pausai ecqrainwn katafqoran kai qanaton kai emmene entolaiV

7 mnhsqhti entolwn kai mh mhnishV tw plhsion kai diaqhkhn uyistou kai paride agnoian

8 aposcou apo machV kai elattwseiV amartiaV anqrwpoV gar qumwdhV ekkausei machn

9 kai anhr amartwloV taraxei filouV kai ana meson eirhneuontwn embalei diabolhn

10 kata thn ulhn tou puroV outwV ekkauqhsetai kai kata thn sterewsin thV machV ekkauqhsetai kata thn iscun tou anqrwpou o qumoV autou estai kai kata ton plouton anuywsei orghn autou

11 eriV kataspeudomenh ekkaiei pur kai mach kataspeudousa ekceei aima

12 ean fushshV eiV spinqhra ekkahsetai kai ean ptushV ep auton sbesqhsetai kai amfotera ek tou stomatoV sou ekporeuetai

13 yiquron kai diglwsson katarasasqe pollouV gar eirhneuontaV apwlesen

14 glwssa trith pollouV esaleusen kai diesthsen autouV apo eqnouV eiV eqnoV kai poleiV ocuraV kaqeilen kai oikiaV megistanwn katestreyen

15 glwssa trith gunaikaV andreiaV exebalen kai esteresen autaV twn ponwn autwn

16 o prosecwn auth ou mh eurh anapausin oude kataskhnwsei meq hsuciaV

17 plhgh mastigoV poiei mwlwpa plhgh de glwsshV sugklasei osta

18 polloi epesan en stomati macairaV kai ouc wV oi peptwkoteV dia glwssan

19 makarioV o skepasqeiV ap authV oV ou dihlqen en tw qumw authV oV ouc eilkusen ton zugon authV kai en toiV desmoiV authV ouk edeqh

20 o gar zugoV authV zugoV sidhrouV kai oi desmoi authV desmoi calkeioi

21 qanatoV ponhroV o qanatoV authV kai lusitelhV mallon o adhV authV

22 ou mh krathsh eusebwn kai en th flogi authV ou kahsontai

23 oi kataleiponteV kurion empesountai eiV authn kai en autoiV ekkahsetai kai ou mh sbesqh epapostalhsetai autoiV wV lewn kai wV pardaliV lumaneitai autouV

24 ide perifraxon to kthma sou akanqaiV to argurion sou kai to crusion katadhson

25 kai toiV logoiV sou poihson zugon kai staqmon kai tw stomati sou poihson quran kai moclon

26 prosece mhpwV olisqhV en auth mh peshV katenanti enedreuontoV

 

29

1 o poiwn eleoV daniei tw plhsion kai o episcuwn th ceiri autou threi entolaV

2 daneison tw plhsion en kairw creiaV autou kai palin apodoV tw plhsion eiV ton kairon

3 sterewson logon kai pistwqhti met autou kai en panti kairw eurhseiV thn creian sou

4 polloi wV eurema enomisan danoV kai parescon kopon toiV bohqhsasin autoiV

5 ewV ou labh katafilhsei ceiraV autou kai epi twn crhmatwn tou plhsion tapeinwsei fwnhn kai en kairw apodosewV parelkusei cronon kai apodwsei logouV akhdiaV kai ton kairon aitiasetai

6 ean iscush moliV komisetai to hmisu kai logieitai auto wV eurema ei de mh apesterhsen auton twn crhmatwn autou kai ekthsato auton ecqron dwrean kataraV kai loidoriaV apodwsei autw kai anti doxhV apodwsei autw atimian

7 polloi ou carin ponhriaV apestreyan aposterhqhnai dwrean eulabhqhsan

8 plhn epi tapeinw makroqumhson kai ep elehmosunh mh parelkushV auton

9 carin entolhV antilabou penhtoV kai kata thn endeian autou mh apostreyhV auton kenon

10 apoleson argurion di adelfon kai filon kai mh iwqhtw upo ton liqon eiV apwleian

11 qeV ton qhsauron sou kat entolaV uyistou kai lusitelhsei soi mallon h to crusion

12 sugkleison elehmosunhn en toiV tamieioiV sou kai auth exeleitai se ek pashV kakwsewV

13 uper aspida kratouV kai uper doru olkhV katenanti ecqrou polemhsei uper sou

14 anhr agaqoV egguhsetai ton plhsion kai o apolwlekwV aiscunhn egkataleiyei auton

15 caritaV egguou mh epilaqh edwken gar thn yuchn autou uper sou

16 agaqa egguou anatreyei amartwloV kai acaristoV en dianoia egkataleiyei rusamenon

17 egguh pollouV apwlesen kateuqunontaV kai esaleusen autouV wV kuma qalasshV

18 andraV dunatouV apwkisen kai eplanhqhsan en eqnesin allotrioiV

19 amartwloV empeswn eiV egguhn kai diwkwn ergolabiaV empeseitai eiV kriseiV

20 antilabou tou plhsion kata dunamin sou kai prosece seautw mh empeshV

21 arch zwhV udwr kai artoV kai imation kai oikoV kaluptwn aschmosunhn

22 kreisswn bioV ptwcou upo skephn dokwn h edesmata lampra en allotrioiV

23 epi mikrw kai megalw eudokian ece kai oneidismon paroikiaV ou mh akoushV

24 zwh ponhra ex oikiaV eiV oikian kai ou paroikhseiV ouk anoixeiV stoma

25 xenieiV kai potieiV eiV acarista kai proV epi toutoiV pikra akoush

26 parelqe paroike kosmhson trapezan kai ei ti en th ceiri sou ywmison me

27 exelqe paroike apo proswpou doxhV epexenwtai moi o adelfoV creia thV oikiaV

28 barea tauta anqrwpw econti fronhsin epitimhsiV oikiaV kai oneidismoV daneistou

 

30

1 o agapwn ton uion autou endelechsei mastigaV autw ina eufranqh ep escatwn autou

2 o paideuwn ton uion autou onhsetai ep autw kai ana meson gnwrimwn ep autw kauchsetai

3 o didaskwn ton uion autou parazhlwsei ton ecqron kai enanti filwn ep autw agalliasetai

4 eteleuthsen autou o pathr kai wV ouk apeqanen omoion gar autw katelipen met auton

5 en th zwh autou eiden kai eufranqh kai en th teleuth autou ouk eluphqh

6 enantion ecqrwn katelipen ekdikon kai toiV filoiV antapodidonta carin

7 periyucwn uion katadesmeusei traumata autou kai epi pash boh taracqhsetai splagcna autou

8 ippoV adamastoV ekbainei sklhroV kai uioV aneimenoV ekbainei proalhV

9 tiqhnhson teknon kai ekqambhsei se sumpaixon autw kai luphsei se

10 mh suggelashV autw ina mh sunodunhqhV kai ep escatwn gomfiaseiV touV odontaV sou

11 mh dwV autw exousian en neothti

12 qlason taV pleuraV autou wV estin nhpioV mhpote sklhrunqeiV apeiqhsh soi

13 paideuson ton uion sou kai ergasai en autw ina mh en th aschmosunh autou proskoyhV

14 kreisswn ptwcoV ugihV kai iscuwn th exei h plousioV memastigwmenoV eiV swma autou

15 ugieia kai euexia beltiwn pantoV crusiou kai swma eurwston h olboV ametrhtoV

16 ouk estin ploutoV beltiwn ugieiaV swmatoV kai ouk estin eufrosunh uper caran kardiaV

17 kreisswn qanatoV uper zwhn pikran kai anapausiV aiwnoV h arrwsthma emmonon

18 agaqa ekkecumena epi stomati kekleismenw qemata brwmatwn parakeimena epi tafw

19 ti sumferei karpwsiV eidwlw oute gar edetai oute mh osfranqh outwV o ekdiwkomenoV upo kuriou

20 blepwn en ofqalmoiV kai stenazwn wsper eunoucoV perilambanwn parqenon kai stenazwn

21 mh dwV eiV luphn thn yuchn sou kai mh qliyhV seauton en boulh sou

22 eufrosunh kardiaV zwh anqrwpou kai agalliama androV makrohmereusiV

23 apata thn yuchn sou kai parakalei thn kardian sou kai luphn makran aposthson apo sou pollouV gar apwlesen h luph kai ouk estin wfeleia en auth

24 zhloV kai qumoV elattousin hmeraV kai pro kairou ghraV agei merimna

25 lampra kardia kai agaqh epi edesmasin twn brwmatwn authV epimelhsetai

 

31

1 agrupnia ploutou ekthkei sarkaV kai h merimna autou afista upnon

2 merimna agrupniaV aposthsei nustagmon kai arrwsthma baru eknhyei upnon

3 ekopiasen plousioV en sunagwgh crhmatwn kai en th anapausei empimplatai twn trufhmatwn autou

4 ekopiasen ptwcoV en elattwsei biou kai en th anapausei epidehV ginetai

5 o agapwn crusion ou dikaiwqhsetai kai o diwkwn diafora en autoiV planhqhsetai

6 polloi edoqhsan eiV ptwma carin crusiou kai egenhqh h apwleia autwn kata proswpon autwn

7 xulon proskommatoV estin toiV enqousiazousin autw kai paV afrwn alwsetai en autw

8 makarioV plousioV oV eureqh amwmoV kai oV opisw crusiou ouk eporeuqh

9 tiV estin kai makarioumen auton epoihsen gar qaumasia en law autou

10 tiV edokimasqh en autw kai eteleiwqh kai estai autw eiV kauchsin tiV edunato parabhnai kai ou parebh kai poihsai kaka kai ouk epoihsen

11 sterewqhsetai ta agaqa autou kai taV elehmosunaV autou ekdihghsetai ekklhsia

12 epi trapezhV megalhV ekaqisaV mh anoixhV ep authV farugga sou kai mh eiphV polla ge ta ep authV

13 mnhsqhti oti kakon ofqalmoV ponhroV ponhroteron ofqalmou ti ektistai dia touto apo pantoV proswpou dakruei

14 ou ean epibleyh mh ekteinhV ceira kai mh sunqlibou autw en trubliw

15 noei ta tou plhsion ek seautou kai epi panti pragmati dianoou

16 fage wV anqrwpoV ta parakeimena soi kai mh diamasw mh mishqhV

17 pausai prwtoV carin paideiaV kai mh aplhsteuou mhpote proskoyhV

18 kai ei ana meson pleionwn ekaqisaV proteroV autwn mh ekteinhV thn ceira sou

19 wV ikanon anqrwpw pepaideumenw to oligon kai epi thV koithV autou ouk asqmainei

20 upnoV ugieiaV epi enterw metriw anesth prwi kai h yuch autou met autou ponoV agrupniaV kai coleraV kai strofoV meta androV aplhstou

21 kai ei ebiasqhV en edesmasin anasta emeson porrw kai anapaush

22 akouson mou teknon kai mh exoudenhshV me kai ep escatwn eurhseiV touV logouV mou en pasi toiV ergoiV sou ginou entrechV kai pan arrwsthma ou mh soi apanthsh

23 lampron ep artoiV euloghsei ceilh kai h marturia thV kallonhV autou pisth

24 ponhrw ep artw diagoggusei poliV kai h marturia thV ponhriaV autou akribhV

25 en oinw mh andrizou pollouV gar apwlesen o oinoV

26 kaminoV dokimazei stomwma en bafh outwV oinoV kardiaV en mach uperhfanwn

27 efison zwhV oinoV anqrwpoiV ean pinhV auton en metrw autou tiV zwh elassoumenw oinw kai autoV ektistai eiV eufrosunhn anqrwpoiV

28 agalliama kardiaV kai eufrosunh yuchV oinoV pinomenoV en kairw autarkhV

29 pikria yuchV oinoV pinomenoV poluV en ereqismw kai antiptwmati

30 plhqunei meqh qumon afronoV eiV proskomma elattwn iscun kai prospoiwn traumata

31 en sumposiw oinou mh elegxhV ton plhsion kai mh exouqenhshV auton en eufrosunh autou logon oneidismou mh eiphV autw kai mh auton qliyhV en apaithsei

 

32

1 hgoumenon se katesthsan mh epairou ginou en autoiV wV eiV ex autwn frontison autwn kai outw kaqison

2 kai pasan thn creian sou poihsaV anapese ina eufranqhV di autouV kai eukosmiaV carin labhV stefanon

3 lalhson presbutere prepei gar soi en akribei episthmh kai mh empodishV mousika

4 opou akroama mh ekcehV lalian kai akairwV mh sofizou

5 sfragiV anqrakoV epi kosmw crusw sugkrima mousikwn en sumposiw oinou

6 en kataskeuasmati crusw sfragiV smaragdou meloV mousikwn ef hdei oinw

7 lalhson neaniske ei creia sou moliV diV ean eperwthqhV

8 kefalaiwson logon en oligoiV polla ginou wV ginwskwn kai ama siwpwn

9 en mesw megistanwn mh exisazou kai eterou legontoV mh polla adolescei

10 pro bronthV kataspeudei astraph kai pro aiscunthrou proeleusetai cariV

11 en wra exegeirou kai mh ouragei apotrece eiV oikon kai mh raqumei

12 ekei paize kai poiei ta enqumhmata sou kai mh amarthV logw uperhfanw

13 kai epi toutoiV euloghson ton poihsanta se kai mequskonta se apo twn agaqwn autou

14 o foboumenoV kurion ekdexetai paideian kai oi orqrizonteV eurhsousin eudokian

15 o zhtwn nomon emplhsqhsetai autou kai o upokrinomenoV skandalisqhsetai en autw

16 oi foboumenoi kurion eurhsousin krima kai dikaiwmata wV fwV exayousin

17 anqrwpoV amartwloV ekklinei elegmon kai kata to qelhma autou eurhsei sugkrima

18 anhr boulhV ou mh paridh dianohma allotrioV kai uperhfanoV ou katapthxei fobon

19 aneu boulhV mhqen poihshV kai en tw poihsai se mh metamelou

20 en odw antiptwmatoV mh poreuou kai mh proskoyhV en liqwdesin

21 mh pisteushV en odw aproskopw

22 kai apo twn teknwn sou fulaxai

23 en panti ergw pisteue th yuch sou kai gar touto estin thrhsiV entolwn

24 o pisteuwn nomw prosecei entolaiV kai o pepoiqwV kuriw ouk elattwqhsetai

 

33

1 tw foboumenw kurion ouk apanthsei kakon all en peirasmw kai palin exeleitai

2 anhr sofoV ou mishsei nomon o de upokrinomenoV en autw wV en kataigidi ploion

3 anqrwpoV sunetoV empisteusei nomw kai o nomoV autw pistoV wV erwthma dhlwn

4 etoimason logon kai outwV akousqhsh sundhson paideian kai apokriqhti

5 trocoV amaxhV splagcna mwrou kai wV axwn strefomenoV o dialogismoV autou

6 ippoV eiV oceian wV filoV mwkoV upokatw pantoV epikaqhmenou cremetizei

7 dia ti hmera hmeraV uperecei kai pan fwV hmeraV eniautou af hliou

8 en gnwsei kuriou diecwrisqhsan kai hlloiwsen kairouV kai eortaV

9 ap autwn anuywsen kai hgiasen kai ex autwn eqhken eiV ariqmon hmerwn

10 kai anqrwpoi panteV apo edafouV kai ek ghV ektisqh Adam

11 en plhqei episthmhV kurioV diecwrisen autouV kai hlloiwsen taV odouV autwn

12 ex autwn euloghsen kai anuywsen kai ex autwn hgiasen kai proV auton hggisen ap autwn kathrasato kai etapeinwsen kai anestreyen autouV apo stasewV autwn

13 wV phloV keramewV en ceiri autou pasai ai odoi autou kata thn eudokian autou outwV anqrwpoi en ceiri tou poihsantoV autouV apodounai autoiV kata thn krisin autou

14 apenanti tou kakou to agaqon kai apenanti tou qanatou h zwh outwV apenanti eusebouV amartwloV

15 kai outwV embleyon eiV panta ta erga tou uyistou duo duo en katenanti tou enoV

16 kagw escatoV hgrupnhsa wV kalamwmenoV opisw trughtwn

17 en eulogia kuriou efqasa kai wV trugwn eplhrwsa lhnon

18 katanohsate oti ouk emoi monw ekopiasa alla pasin toiV zhtousin paideian

19 akousate mou megistaneV laou kai oi hgoumenoi ekklhsiaV enwtisasqe

20 uiw kai gunaiki adelfw kai filw mh dwV exousian epi se en zwh sou kai mh dwV eterw ta crhmata sou ina mh metamelhqeiV deh peri autwn

21 ewV eti zhV kai pnoh en soi mh allaxhV seauton en pash sarki

22 kreisson gar estin ta tekna dehqhnai sou h se emblepein eiV ceiraV uiwn sou

23 en pasi toiV ergoiV sou ginou uperagwn mh dwV mwmon en th doxh sou

24 en hmera sunteleiaV hmerwn zwhV sou kai en kairw teleuthV diadoV klhronomian

25 cortasmata kai rabdoV kai fortia onw artoV kai paideia kai ergon oiketh

26 ergasai en paidi kai eurhseiV anapausin aneV ceiraV autw kai zhthsei eleuqerian

27 zugoV kai imaV trachlon kamyousin kai oiketh kakourgw streblai kai basanoi

28 embale auton eiV ergasian ina mh argh pollhn gar kakian edidaxen h argia

29 eiV erga katasthson kaqwV prepei autw kan mh peiqarch barunon taV pedaV autou

30 kai mh perisseushV epi pash sarki kai aneu krisewV mh poihshV mhden

31 ei estin soi oikethV estw wV su oti en aimati ekthsw auton

32 ei estin soi oikethV age auton wV adelfon oti wV h yuch sou epidehseiV autw

33 ean kakwshV auton kai aparaV apodra en poia odw zhthseiV auton

 

34

1 kenai elpideV kai yeudeiV asunetw andri kai enupnia anapterousin afronaV

2 wV drassomenoV skiaV kai diwkwn anemon outwV o epecwn enupnioiV

3 touto kata toutou orasiV enupniwn katenanti proswpou omoiwma proswpou

4 apo akaqartou ti kaqarisqhsetai kai apo yeudouV ti alhqeusei

5 manteiai kai oiwnismoi kai enupnia mataia estin kai wV wdinoushV fantazetai kardia

6 ean mh para uyistou apostalh en episkoph mh dwV eiV auta thn kardian sou

7 pollouV gar eplanhsen ta enupnia kai exepeson elpizonteV ep autoiV

8 aneu yeudouV suntelesqhsetai nomoV kai sofia stomati pistw teleiwsiV

9 anhr peplanhmenoV egnw polla kai o polupeiroV ekdihghsetai sunesin

10 oV ouk epeiraqh oliga oiden o de peplanhmenoV plhqunei panourgian

11 polla ewraka en th apoplanhsei mou kai pleiona twn logwn mou sunesiV mou

12 pleonakiV ewV qanatou ekinduneusa kai dieswqhn toutwn carin

13 pneuma foboumenwn kurion zhsetai h gar elpiV autwn epi ton swzonta autouV

14 o foboumenoV kurion ouden eulabhqhsetai kai ou mh deiliash oti autoV elpiV autou

15 foboumenou ton kurion makaria h yuch tini epecei kai tiV autou sthrigma

16 oi ofqalmoi kuriou epi touV agapwntaV auton uperaspismoV dunasteiaV kai sthrigma iscuoV skeph apo kauswnoV kai skeph apo meshmbriaV fulakh apo proskommatoV kai bohqeia apo ptwsewV

17 anuywn yuchn kai fwtizwn ofqalmouV iasin didouV zwhn kai eulogian

18 qusiazwn ex adikou prosfora memwmhmenh kai ouk eiV eudokian dwrhmata anomwn

19 ouk eudokei o uyistoV en prosforaiV asebwn oude en plhqei qusiwn exilasketai amartiaV

20 quwn uion enanti tou patroV autou o prosagwn qusian ek crhmatwn penhtwn

21 artoV epideomenwn zwh ptwcwn o aposterwn authn anqrwpoV aimatwn

22 foneuwn ton plhsion o afairoumenoV embiwsin kai ekcewn aima o aposterwn misqon misqiou

23 eiV oikodomwn kai eiV kaqairwn ti wfelhsan pleion h kopouV

24 eiV eucomenoV kai eiV katarwmenoV tinoV fwnhV eisakousetai o despothV

25 baptizomenoV apo nekrou kai palin aptomenoV autou ti wfelhsen en tw loutrw autou

26 outwV anqrwpoV nhsteuwn epi twn amartiwn autou kai palin poreuomenoV kai ta auta poiwn thV proseuchV autou tiV eisakousetai kai ti wfelhsen en tw tapeinwqhnai auton

 

35

1 o sunthrwn nomon pleonazei prosforaV qusiazwn swthriou o prosecwn entolaiV

2 antapodidouV carin prosferwn semidalin kai o poiwn elehmosunhn qusiazwn ainesewV

3 eudokia kuriou aposthnai apo ponhriaV kai exilasmoV aposthnai apo adikiaV

4 mh ofqhV en proswpw kuriou kenoV panta gar tauta carin entolhV

5 prosfora dikaiou lipainei qusiasthrion kai h euwdia authV enanti uyistou

6 qusia androV dikaiou dekth kai to mnhmosunon authV ouk epilhsqhsetai

7 en agaqw ofqalmw doxason ton kurion kai mh smikrunhV aparchn ceirwn sou

8 en pash dosei ilarwson to proswpon sou kai en eufrosunh agiason dekathn

9 doV uyistw kata thn dosin autou kai en agaqw ofqalmw kaq eurema ceiroV

10 oti kurioV antapodidouV estin kai eptaplasia antapodwsei soi

11 mh dwrokopei ou gar prosdexetai kai mh epece qusia adikw

12 oti kurioV krithV estin kai ouk estin par autw doxa proswpou

13 ou lhmyetai proswpon epi ptwcou kai dehsin hdikhmenou eisakousetai

14 ou mh uperidh iketeian orfanou kai chran ean ekceh lalian

15 ouci dakrua chraV epi siagona katabainei kai h katabohsiV epi tw katagagonti auta

16 qerapeuwn en eudokia decqhsetai kai h dehsiV autou ewV nefelwn sunayei

17 proseuch tapeinou nefelaV dihlqen kai ewV suneggish ou mh paraklhqh

18 kai ou mh aposth ewV episkeyhtai o uyistoV kai krinei dikaioiV kai poihsei krisin

19 kai o kurioV ou mh bradunh oude mh makroqumhsh ep autoiV

20 ewV an suntriyh osfun anelehmonwn kai toiV eqnesin antapodwsei ekdikhsin

21 ewV exarh plhqoV ubristwn kai skhptra adikwn suntriyei

22 ewV antapodw anqrwpw kata taV praxeiV autou kai ta erga twn anqrwpwn kata ta enqumhmata autwn

23 ewV krinh thn krisin tou laou autou kai eufranei autouV en tw eleei autou

24 wraion eleoV en kairw qliyewV autou wV nefelai uetou en kairw abrociaV

 

36

1 elehson hmaV despota o qeoV pantwn kai epibleyon kai epibale ton fobon sou epi panta ta eqnh

2 eparon thn ceira sou epi eqnh allotria kai idetwsan thn dunasteian sou

3 wsper enwpion autwn hgiasqhV en hmin outwV enwpion hmwn megalunqeihV en autoiV

4 kai epignwtwsan se kaqaper kai hmeiV epegnwmen oti ouk estin qeoV plhn sou kurie

5 egkainison shmeia kai alloiwson qaumasia doxason ceira kai braciona dexion

6 egeiron qumon kai ekceon orghn exaron antidikon kai ektriyon ecqron

7 speuson kairon kai mnhsqhti orkismou kai ekdihghsasqwsan ta megaleia sou

8 en orgh puroV katabrwqhtw o swzomenoV kai oi kakounteV ton laon sou euroisan apwleian

9 suntriyon kefalaV arcontwn ecqrwn legontwn ouk estin plhn hmwn

10 sunagage pasaV fulaV Iakwb kai kataklhronomhson autouV kaqwV ap archV

11 elehson laon kurie keklhmenon ep onomati sou kai Israhl on prwtogonw wmoiwsaV

12 oiktirhson polin agiasmatoV sou Ierousalhm topon katapaumatoV sou

13 plhson Siwn aretalogiaV sou kai apo thV doxhV sou ton laon sou

14 doV marturion toiV en arch ktismasin sou kai egeiron profhteiaV taV ep onomati sou

15 doV misqon toiV upomenousin se kai oi profhtai sou empisteuqhtwsan

16 eisakouson kurie dehsewV twn iketwn sou kata thn eulogian Aarwn peri tou laou sou

17 kai gnwsontai panteV oi epi thV ghV oti kurioV ei o qeoV twn aiwnwn

18 pan brwma fagetai koilia estin de brwma brwmatoV kallion

19 farugx geuetai brwmata qhraV outwV kardia suneth logouV yeudeiV

20 kardia streblh dwsei luphn kai anqrwpoV polupeiroV antapodwsei autw

21 panta arrena epidexetai gunh estin de qugathr qugatroV kreisswn

22 kalloV gunaikoV ilarunei proswpon kai uper pasan epiqumian anqrwpou uperagei

23 ei estin epi glwsshV authV eleoV kai prauthV ouk estin o anhr authV kaq uiouV anqrwpwn

24 o ktwmenoV gunaika enarcetai kthsewV bohqon kat auton kai stulon anapausewV

25 ou ouk estin fragmoV diarpaghsetai kthma kai ou ouk estin gunh stenaxei planwmenoV

26 tiV gar pisteusei euzwnw lhsth afallomenw ek polewV eiV polin

27 outwV anqrwpw mh econti nossian kai kataluonti ou ean oyish

 

37

1 paV filoV erei efiliasa kagw all estin filoV onomati monon filoV

2 ouci luph eni ewV qanatou etairoV kai filoV trepomenoV eiV ecqran

3 w ponhron enqumhma poqen enekulisqhV kaluyai thn xhran en doliothti

4 etairoV filou en eufrosunh hdetai kai en kairw qliyewV estai apenanti

5 etairoV filw sumponei carin gastroV enanti polemou lhmyetai aspida

6 mh epilaqh filou en th yuch sou kai mh amnhmonhshV autou en crhmasin sou

7 paV sumbouloV exairei boulhn all estin sumbouleuwn eiV eauton

8 apo sumboulou fulaxon thn yuchn sou kai gnwqi proteron tiV autou creia kai gar autoV eautw bouleusetai mhpote balh epi soi klhron

9 kai eiph soi kalh h odoV sou kai sthsetai ex anantiaV idein to sumbhsomenon soi

10 mh bouleuou meta tou upoblepomenou se kai apo twn zhlountwn se kruyon boulhn

11 meta gunaikoV peri thV antizhlou authV kai meta deilou peri polemou meta emporou peri metaboliaV kai meta agorazontoV peri prasewV meta baskanou peri eucaristiaV kai meta anelehmonoV peri crhstohqeiaV meta oknhrou peri pantoV ergou kai meta misqiou efetiou peri sunteleiaV oiketh argw peri pollhV ergasiaV mh epece epi toutoiV peri pashV sumbouliaV

12 all h meta androV eusebouV endelecize on an epignwV sunthrounta entolaV oV en th yuch autou kata thn yuchn sou kai ean ptaishV sunalghsei soi

13 kai boulhn kardiaV sthson ou gar estin soi pistoteroV authV

14 yuch gar androV apaggellein eniote eiwqen h epta skopoi epi metewrou kaqhmenoi epi skophV

15 kai epi pasi toutoiV dehqhti uyistou ina euqunh en alhqeia thn odon sou

16 arch pantoV ergou logoV kai pro pashV praxewV boulh

17 icnoV alloiwsewV kardiaV tessara merh anatellei

18 agaqon kai kakon zwh kai qanatoV kai h kurieuousa endelecwV autwn glwssa estin

19 estin anhr panourgoV pollwn paideuthV kai th idia yuch estin acrhstoV

20 estin sofizomenoV en logoiV mishtoV outoV pashV trofhV kaqusterhsei

21 ou gar edoqh autw para kuriou cariV oti pashV sofiaV esterhqh

22 estin sofoV th idia yuch kai oi karpoi thV sunesewV autou epi stomatoV pistoi

23 anhr sofoV ton eautou laon paideusei kai oi karpoi thV sunesewV autou pistoi

24 anhr sofoV plhsqhsetai eulogiaV kai makariousin auton panteV oi orwnteV

25 zwh androV en ariqmw hmerwn kai ai hmerai tou Israhl anariqmhtoi

26 o sofoV en tw law autou klhronomhsei pistin kai to onoma autou zhsetai eiV ton aiwna

27 teknon en zwh sou peirason thn yuchn sou kai ide ti ponhron auth kai mh dwV auth

28 ou gar panta pasin sumferei kai ou pasa yuch en panti eudokei

29 mh aplhsteuou en pash trufh kai mh ekcuqhV epi edesmatwn

30 en polloiV gar brwmasin estai nosoV kai h aplhstia eggiei ewV coleraV

31 di aplhstian polloi eteleuthsan o de prosecwn prosqhsei zwhn

 

38

1 tima iatron proV taV creiaV autou timaiV autou kai gar auton ektisen kurioV

2 para gar uyistou estin iasiV kai para basilewV lhmyetai doma

3 episthmh iatrou anuywsei kefalhn autou kai enanti megistanwn qaumasqhsetai

4 kurioV ektisen ek ghV farmaka kai anhr fronimoV ou prosocqiei autoiV

5 ouk apo xulou eglukanqh udwr eiV to gnwsqhnai thn iscun autou

6 kai autoV edwken anqrwpoiV episthmhn endoxazesqai en toiV qaumasioiV autou

7 en autoiV eqerapeusen kai hren ton ponon autou mureyoV en toutoiV poihsei meigma

8 kai ou mh suntelesqh erga autou kai eirhnh par autou estin epi proswpou thV ghV

9 teknon en arrwsthmati sou mh parablepe all euxai kuriw kai autoV iasetai se

10 aposthson plhmmeleian kai euqunon ceiraV kai apo pashV amartiaV kaqarison kardian

11 doV euwdian kai mnhmosunon semidalewV kai lipanon prosforan wV mh uparcwn

12 kai iatrw doV topon kai gar auton ektisen kurioV kai mh aposthtw sou kai gar autou creia

13 estin kairoV ote kai en cersin autwn euodia

14 kai gar autoi kuriou dehqhsontai ina euodwsh autoiV anapausin kai iasin carin embiwsewV

15 o amartanwn enanti tou poihsantoV auton empesoi eiV ceiraV iatrou

16 teknon epi nekrw katagage dakrua kai wV deina pascwn enarxai qrhnou kata de thn krisin autou peristeilon to swma autou kai mh uperidhV thn tafhn autou

17 pikranon klauqmon kai qermanon kopeton kai poihson to penqoV kata thn axian autou hmeran mian kai duo carin diabolhV kai paraklhqhti luphV eneka

18 apo luphV gar ekbainei qanatoV kai luph kardiaV kamyei iscun

19 en epagwgh paramenei kai luph kai bioV ptwcou kata kardiaV

20 mh dwV eiV luphn thn kardian sou aposthson authn mnhsqeiV ta escata

21 mh epilaqh ou gar estin epanodoV kai touton ouk wfelhseiV kai seauton kakwseiV

22 mnhsqhti to krima mou oti outwV kai to son emoi ecqeV kai soi shmeron

23 en anapausei nekrou katapauson to mnhmosunon autou kai paraklhqhti en autw en exodw pneumatoV autou

24 sofia grammatewV en eukairia scolhV kai o elassoumenoV praxei autou sofisqhsetai

25 ti sofisqhsetai o kratwn arotrou kai kaucwmenoV en dorati kentrou boaV elaunwn kai anastrefomenoV en ergoiV autwn kai h dihghsiV autou en uioiV taurwn

26 kardian autou dwsei ekdounai aulakaV kai h agrupnia autou eiV cortasmata damalewn

27 outwV paV tektwn kai arcitektwn ostiV nuktwr wV hmeraV diagei oi glufonteV glummata sfragidwn kai h epimonh autou alloiwsai poikilian kardian autou dwsei eiV omoiwsai zwgrafian kai h agrupnia autou telesai ergon

28 outwV calkeuV kaqhmenoV egguV akmonoV kai katamanqanwn erga sidhrou atmiV puroV thxei sarkaV autou kai en qermh kaminou diamachsetai fwnh sfurhV klinei to ouV autou kai katenanti omoiwmatoV skeuouV oi ofqalmoi autou kardian autou dwsei eiV sunteleian ergwn kai h agrupnia autou kosmhsai epi sunteleiaV

29 outwV kerameuV kaqhmenoV en ergw autou kai sustrefwn en posin autou trocon oV en merimnh keitai dia pantoV epi to ergon autou kai enariqmioV pasa h ergasia autou

30 en bracioni autou tupwsei phlon kai pro podwn kamyei iscun autou kardian epidwsei suntelesai to crisma kai h agrupnia autou kaqarisai kaminon

31 panteV outoi eiV ceiraV autwn enepisteusan kai ekastoV en tw ergw autou sofizetai

32 aneu autwn ouk oikisqhsetai poliV kai ou paroikhsousin oude peripathsousin

33 all eiV boulhn laou ou zhthqhsontai kai en ekklhsia ouc uperalountai epi difron dikastou ou kaqiountai kai diaqhkhn krimatoV ou dianohqhsontai

34 oude mh ekfanwsin paideian kai krima kai en parabolaiV ouc eureqhsontai alla ktisma aiwnoV sthrisousin kai h dehsiV autwn en ergasia tecnhV

 

39

1 plhn tou epididontoV thn yuchn autou kai dianooumenou en nomw uyistou sofian pantwn arcaiwn ekzhthsei kai en profhteiaiV ascolhqhsetai

2 dihghsin andrwn onomastwn sunthrhsei kai en strofaiV parabolwn suneiseleusetai

3 apokrufa paroimiwn ekzhthsei kai en ainigmasi parabolwn anastrafhsetai

4 ana meson megistanwn uphrethsei kai enanti hgoumenwn ofqhsetai en gh allotriwn eqnwn dieleusetai agaqa gar kai kaka en anqrwpoiV epeirasen

5 thn kardian autou epidwsei orqrisai proV kurion ton poihsanta auton kai enanti uyistou dehqhsetai kai anoixei stoma autou en proseuch kai peri twn amartiwn autou dehqhsetai

6 ean kurioV o megaV qelhsh pneumati sunesewV emplhsqhsetai autoV anombrhsei rhmata sofiaV autou kai en proseuch exomologhsetai kuriw

7 autoV kateuqunei boulhn autou kai episthmhn kai en toiV apokrufoiV autou dianohqhsetai

8 autoV ekfanei paideian didaskaliaV autou kai en nomw diaqhkhV kuriou kauchsetai

9 ainesousin thn sunesin autou polloi kai ewV tou aiwnoV ouk exaleifqhsetai ouk aposthsetai to mnhmosunon autou kai to onoma autou zhsetai eiV geneaV genewn

10 thn sofian autou dihghsontai eqnh kai ton epainon autou exaggelei ekklhsia

11 ean emmeinh onoma kataleiyei h cilioi kai ean anapaushtai ekpoiei autw

12 eti dianohqeiV ekdihghsomai kai wV dicomhnia eplhrwqhn

13 eisakousate mou uioi osioi kai blasthsate wV rodon fuomenon epi reumatoV ugrou

14 kai wV libanoV euwdiasate osmhn kai anqhsate anqoV wV krinon diadote osmhn kai ainesate asma euloghsate kurion epi pasin toiV ergoiV

15 dote tw onomati autou megalwsunhn kai exomologhsasqe en ainesei autou en wdaiV ceilewn kai en kinuraiV kai outwV ereite en exomologhsei

16 ta erga kuriou panta oti kala sfodra kai pan prostagma en kairw autou estai ouk estin eipein ti touto eiV ti touto panta gar en kairw autou zhthqhsetai

17 en logw autou esth wV qimwnia udwr kai en rhmati stomatoV autou apodoceia udatwn

18 en prostagmati autou pasa h eudokia kai ouk estin oV elattwsei to swthrion autou

19 erga pashV sarkoV enwpion autou kai ouk estin krubhnai apo twn ofqalmwn autou

20 apo tou aiwnoV eiV ton aiwna epebleyen kai ouqen estin qaumasion enantion autou

21 ouk estin eipein ti touto eiV ti touto panta gar eiV creiaV autwn ektistai

22 h eulogia autou wV potamoV epekaluyen kai wV kataklusmoV xhran emequsen

23 outwV orghn autou eqnh klhronomhsei wV metestreyen udata eiV almhn

24 ai odoi autou toiV osioiV euqeiai outwV toiV anomoiV proskommata

25 agaqa toiV agaqoiV ektistai ap archV outwV toiV amartwloiV kaka

26 arch pashV creiaV eiV zwhn anqrwpou udwr kai pur kai sidhroV kai alaV kai semidaliV purou kai gala kai meli aima stafulhV kai elaion kai imation

27 tauta panta toiV eusebesin eiV agaqa outwV toiV amartwloiV traphsetai eiV kaka

28 estin pneumata a eiV ekdikhsin ektistai kai en qumw autou esterewsen mastigaV autwn en kairw sunteleiaV iscun ekceousin kai ton qumon tou poihsantoV autouV kopasousin

29 pur kai calaza kai limoV kai qanatoV panta tauta eiV ekdikhsin ektistai

30 qhriwn odonteV kai skorpioi kai eceiV kai romfaia ekdikousa eiV oleqron asebeiV

31 en th entolh autou eufranqhsontai kai epi thV ghV eiV creiaV etoimasqhsontai kai en kairoiV autwn ou parabhsontai logon

32 dia touto ex archV esthricqhn kai dienohqhn kai en grafh afhka

33 ta erga kuriou panta agaqa kai pasan creian en wra authV corhghsei

34 kai ouk estin eipein touto toutou ponhroteron panta gar en kairw eudokimhqhsetai

35 kai nun en pash kardia kai stomati umnhsate kai euloghsate to onoma kuriou

 

40

1 ascolia megalh ektistai panti anqrwpw kai zugoV baruV epi uiouV Adam af hmeraV exodou ek gastroV mhtroV autwn ewV hmeraV epistrofhV eiV mhtera pantwn

2 touV dialogismouV autwn kai fobon kardiaV epinoia prosdokiaV hmera teleuthV

3 apo kaqhmenou epi qronou endoxou kai ewV tetapeinwmenou en gh kai spodw

4 apo forountoV uakinqinon kai stefanon kai ewV periballomenou wmolinon qumoV kai zhloV kai tarach kai saloV kai foboV qanatou kai mhniama kai eriV

5 kai en kairw anapausewV epi koithV upnoV nuktoV alloioi gnwsin autou

6 oligon wV ouden en anapausei kai ap ekeinou en upnoiV wV en hmera skopiaV teqorubhmenoV en orasei kardiaV autou wV ekpefeugwV apo proswpou polemou

7 en kairw creiaV autou exhgerqh kai apoqaumazwn eiV oudena fobon

8 meta pashV sarkoV apo anqrwpou ewV kthnouV kai epi amartwlwn eptaplasia proV tauta

9 qanatoV kai aima kai eriV kai romfaia epagwgai limoV kai suntrimma kai mastix

10 epi touV anomouV ektisqh tauta panta kai di autouV egeneto o kataklusmoV

11 panta osa apo ghV eiV ghn anastrefei kai apo udatwn eiV qalassan anakamptei

12 pan dwron kai adikia exaleifqhsetai kai pistiV eiV ton aiwna sthsetai

13 crhmata adikwn wV potamoV xhranqhsetai kai wV bronth megalh en uetw exhchsei

14 en tw anoixai auton ceiraV eufranqhsetai outwV oi parabainonteV eiV sunteleian ekleiyousin

15 ekgona asebwn ou plhqunei kladouV kai rizai akaqartoi ep akrotomou petraV

16 aci epi pantoV udatoV kai ceilouV potamou pro pantoV cortou ektilhsetai

17 cariV wV paradeisoV en eulogiaiV kai elehmosunh eiV ton aiwna diamenei

18 zwh autarkouV kai ergatou glukanqhsetai kai uper amfotera o euriskwn qhsauron

19 tekna kai oikodomh polewV sthrizousin onoma kai uper amfotera gunh amwmoV logizetai

20 oinoV kai mousika eufrainousin kardian kai uper amfotera agaphsiV sofiaV

21 auloV kai yalthrion hdunousin melh kai uper amfotera glwssa hdeia

22 carin kai kalloV epiqumhsei ofqalmoV kai uper amfotera clohn sporou

23 filoV kai etairoV eiV kairon apantwnteV kai uper amfotera gunh meta androV

24 adelfoi kai bohqeia eiV kairon qliyewV kai uper amfotera elehmosunh rusetai

25 crusion kai argurion episthsousin poda kai uper amfotera boulh eudokimeitai

26 crhmata kai iscuV anuywsousin kardian kai uper amfotera foboV kuriou ouk estin en fobw kuriou elattwsiV kai ouk estin epizhthsai en autw bohqeian

27 foboV kuriou wV paradeisoV eulogiaV kai uper pasan doxan ekaluyen auton

28 teknon zwhn epaithsewV mh biwshV kreisson apoqanein h epaitein

29 anhr blepwn eiV trapezan allotrian ouk estin autou o bioV en logismw zwhV alisghsei yuchn autou en edesmasin allotrioiV anhr de episthmwn kai pepaideumenoV fulaxetai

30 en stomati anaidouV glukanqhsetai epaithsiV kai en koilia autou pur kahsetai

 

41

1 w qanate wV pikron sou to mnhmosunon estin anqrwpw eirhneuonti en toiV uparcousin autou andri aperispastw kai euodoumenw en pasin kai eti iscuonti epidexasqai trofhn

2 w qanate kalon sou to krima estin anqrwpw epideomenw kai elassoumenw iscui escatoghrw kai perispwmenw peri pantwn kai apeiqounti kai apolwlekoti upomonhn

3 mh eulabou krima qanatou mnhsqhti proterwn sou kai escatwn

4 touto to krima para kuriou pash sarki kai ti apanainh en eudokia uyistou eite deka eite ekaton eite cilia eth ouk estin en adou elegmoV zwhV

5 tekna bdelura ginetai tekna amartwlwn kai sunanastrefomena paroikiaiV asebwn

6 teknwn amartwlwn apoleitai klhronomia kai meta tou spermatoV autwn endeleciei oneidoV

7 patri asebei memyetai tekna oti di auton oneidisqhsontai

8 ouai umin andreV asebeiV oitineV egkatelipete nomon qeou uyistou

9 kai ean gennhqhte eiV kataran gennhqhsesqe kai ean apoqanhte eiV kataran merisqhsesqe

10 panta osa ek ghV eiV ghn apeleusetai outwV asebeiV apo kataraV eiV apwleian

11 penqoV anqrwpwn en swmasin autwn onoma de amartwlwn ouk agaqon exaleifqhsetai

12 frontison peri onomatoV auto gar soi diamenei h cilioi megaloi qhsauroi crusiou

13 agaqhV zwhV ariqmoV hmerwn kai agaqon onoma eiV aiwna diamenei

14 paideian en eirhnh sunthrhsate tekna sofia de kekrummenh kai qhsauroV afanhV tiV wfeleia en amfoteroiV

15 kreisswn anqrwpoV apokruptwn thn mwrian autou h anqrwpoV apokruptwn thn sofian autou

16 toigaroun entraphte epi tw rhmati mou ou gar estin pasan aiscunhn diafulaxai kalon kai ou panta pasin en pistei eudokimeitai

17 aiscunesqe apo patroV kai mhtroV peri porneiaV kai apo hgoumenou kai dunastou peri yeudouV

18 apo kritou kai arcontoV peri plhmmeleiaV kai apo sunagwghV kai laou peri anomiaV

19 apo koinwnou kai filou peri adikiaV kai apo topou ou paroikeiV peri klophV

20 apo alhqeiaV qeou kai diaqhkhV kai apo phxewV agkwnoV ep artoiV

21 apo skorakismou lhmyewV kai dosewV kai apo aspazomenwn peri siwphV

22 apo orasewV gunaikoV etairaV kai apo apostrofhV proswpou suggenouV

23 apo afairesewV meridoV kai dosewV kai apo katanohsewV gunaikoV upandrou

24 apo periergiaV paidiskhV autou kai mh episthV epi thn koithn authV

25 apo filwn peri logwn oneidismou kai meta to dounai mh oneidize

26 apo deuterwsewV kai logou akohV kai apo kaluyewV logwn krufiwn

27 kai esh aiscunthroV alhqinwV kai euriskwn carin enanti pantoV anqrwpou

 

42

1 mh peri toutwn aiscunqhV kai mh labhV proswpon tou amartanein

2 peri nomou uyistou kai diaqhkhV kai peri krimatoV dikaiwsai ton asebh

3 peri logou koinwnou kai odoiporwn kai peri dosewV klhronomiaV etairwn

4 peri akribeiaV zugou kai staqmiwn kai peri kthsewV pollwn kai oligwn

5 peri diaforou prasewV emporwn kai peri paideiaV teknwn pollhV kai oiketh ponhrw pleuran aimaxai

6 epi gunaiki ponhra kalon sfragiV kai opou ceireV pollai kleison

7 o ean paradidwV en ariqmw kai staqmw kai dosiV kai lhmyiV panta en grafh

8 peri paideiaV anohtou kai mwrou kai escatoghrwV krinomenou proV neouV kai esh pepaideumenoV alhqinwV kai dedokimasmenoV enanti pantoV zwntoV

9 qugathr patri apokrufoV agrupnia kai h merimna authV afista upnon en neothti authV mhpote parakmash kai sunwkhkuia mhpote mishqh

10 en parqenia mhpote bebhlwqh kai en toiV patrikoiV authV egkuoV genhtai meta androV ousa mhpote parabh kai sunwkhkuia mhpote steirwqh

11 epi qugatri adiatreptw sterewson fulakhn mhpote poihsh se epicarma ecqroiV lalian en polei kai ekklhton laou kai kataiscunh se en plhqei pollwn

12 panti anqrwpw mh emblepe en kallei kai en mesw gunaikwn mh sunedreue

13 apo gar imatiwn ekporeuetai shV kai apo gunaikoV ponhria gunaikoV

14 kreisswn ponhria androV h agaqopoioV gunh kai gunh kataiscunousa eiV oneidismon

15 mnhsqhsomai dh ta erga kuriou kai a eoraka ekdihghsomai en logoiV kuriou ta erga autou

16 hlioV fwtizwn kata pan epebleyen kai thV doxhV kuriou plhreV to ergon autou

17 ouk exepoihsen toiV agioiV kuriou ekdihghsasqai panta ta qaumasia autou a esterewsen kurioV o pantokratwr sthricqhnai en doxh autou to pan

18 abusson kai kardian exicneusen kai en panourgeumasin autwn dienohqh egnw gar o uyistoV pasan eidhsin kai enebleyen eiV shmeion aiwnoV

19 apaggellwn ta parelhluqota kai ta esomena kai apokaluptwn icnh apokrufwn

20 ou parhlqen auton pan dianohma ouk ekrubh ap autou oude eiV logoV

21 ta megaleia thV sofiaV autou ekosmhsen wV estin pro tou aiwnoV kai eiV ton aiwna oute proseteqh oute hlattwqh kai ou prosedehqh oudenoV sumboulou

22 wV panta ta erga autou epiqumhta kai wV spinqhroV estin qewrhsai

23 panta tauta zh kai menei eiV ton aiwna en pasaiV creiaiV kai panta upakouei

24 panta dissa en katenanti tou enoV kai ouk epoihsen ouden elleipon

25 en tou enoV esterewsen ta agaqa kai tiV plhsqhsetai orwn doxan autou

 

43

1 gauriama uyouV sterewma kaqariothtoV eidoV ouranou en oramati doxhV

2 hlioV en optasia diaggellwn en exodw skeuoV qaumaston ergon uyistou

3 en meshmbria autou anaxhrainei cwran kai enantion kaumatoV autou tiV uposthsetai

4 kaminon fuswn en ergoiV kaumatoV triplasiwV hlioV ekkaiwn orh atmidaV purwdeiV ekfuswn kai eklampwn aktinaV amauroi ofqalmouV

5 megaV kurioV o poihsaV auton kai en logoiV autou katespeusen poreian

6 kai h selhnh en pasin eiV kairon authV anadeixin cronwn kai shmeion aiwnoV

7 apo selhnhV shmeion eorthV fwsthr meioumenoV epi sunteleiaV

8 mhn kata to onoma authV estin auxanomenoV qaumastwV en alloiwsei skeuoV parembolwn en uyei en sterewmati ouranou eklampwn

9 kalloV ouranou doxa astrwn kosmoV fwtizwn en uyistoiV kuriou

10 en logoiV agiou sthsontai kata krima kai ou mh ekluqwsin en fulakaiV autwn

11 ide toxon kai euloghson ton poihsanta auto sfodra wraion en tw augasmati autou

12 egurwsen ouranon en kuklwsei doxhV ceireV uyistou etanusan auto

13 prostagmati autou katespeusen ciona kai tacunei astrapaV krimatoV autou

14 dia touto hnewcqhsan qhsauroi kai exepthsan nefelai wV peteina

15 en megaleiw autou iscusen nefelaV kai dieqrubhsan liqoi calazhV

16 kai en optasia autou saleuqhsetai orh en qelhmati autou pneusetai notoV

17 fwnh bronthV autou wneidisen ghn kai kataigiV boreou kai sustrofh pneumatoV

18 wV peteina kaqiptamena passei ciona kai wV akriV kataluousa h katabasiV authV kalloV leukothtoV authV ekqaumasei ofqalmoV kai epi tou uetou authV eksthsetai kardia

19 kai pacnhn wV ala epi ghV ceei kai pageisa ginetai skolopwn akra

20 yucroV anemoV borehV pneusei kai paghsetai krustalloV ef udatoV epi pasan sunagwghn udatoV katalusei kai wV qwraka endusetai to udwr

21 katafagetai orh kai erhmon ekkausei kai aposbesei clohn wV pur

22 iasiV pantwn kata spoudhn omiclh drosoV apantwsa apo kauswnoV ilarwsei

23 logismw autou ekopasen abusson kai efuteusen en auth nhsouV

24 oi pleonteV thn qalassan dihgountai ton kindunon authV kai akoaiV wtiwn hmwn qaumazomen

25 kai ekei ta paradoxa kai qaumasia erga poikilia pantoV zwou ktisiV khtwn

26 di auton euodoi aggeloV autou kai en logw autou sugkeitai ta panta

27 polla eroumen kai ou mh afikwmeqa kai sunteleia logwn to pan estin autoV

28 doxazonteV pou iscusomen autoV gar o megaV para panta ta erga autou

29 foberoV kurioV kai sfodra megaV kai qaumasth h dunasteia autou

30 doxazonteV kurion uywsate kaq oson an dunhsqe uperexei gar kai eti kai uyounteV auton plhqunate en iscui mh kopiate ou gar mh afikhsqe

31 tiV eoraken auton kai ekdihghsetai kai tiV megalunei auton kaqwV estin

32 polla apokrufa estin meizona toutwn oliga gar ewrakamen twn ergwn autou

33 panta gar epoihsen o kurioV kai toiV eusebesin edwken sofian

 

44

1 aineswmen dh andraV endoxouV kai touV pateraV hmwn th genesei

2 pollhn doxan ektisen o kurioV thn megalwsunhn autou ap aiwnoV

3 kurieuonteV en taiV basileiaiV autwn kai andreV onomastoi en dunamei bouleuonteV en sunesei autwn aphggelkoteV en profhteiaiV

4 hgoumenoi laou en diaboulioiV kai sunesei grammateiaV laou sofoi logoi en paideia autwn

5 ekzhtounteV melh mousikwn kai dihgoumenoi eph en grafh

6 andreV plousioi kecorhghmenoi iscui eirhneuonteV en katoikiaiV autwn

7 panteV outoi en geneaiV edoxasqhsan kai en taiV hmeraiV autwn kauchma

8 eisin autwn oi katelipon onoma tou ekdihghsasqai epainouV

9 kai eisin wn ouk estin mnhmosunon kai apwlonto wV ouc uparxanteV kai egenonto wV ou gegonoteV kai ta tekna autwn met autouV

10 all h outoi andreV eleouV wn ai dikaiosunai ouk epelhsqhsan

11 meta tou spermatoV autwn diamenei agaqh klhronomia ekgona autwn

12 en taiV diaqhkaiV esth to sperma autwn kai ta tekna autwn di autouV

13 ewV aiwnoV menei sperma autwn kai h doxa autwn ouk exaleifqhsetai

14 ta swmata autwn en eirhnh etafh kai to onoma autwn zh eiV geneaV

15 sofian autwn dihghsontai laoi kai ton epainon exaggellei ekklhsia

16 Enwc euhresthsen kuriw kai meteteqh upodeigma metanoiaV taiV geneaiV

17 Nwe eureqh teleioV dikaioV en kairw orghV egeneto antallagma dia touton egenhqh kataleimma th gh ote egeneto kataklusmoV

18 diaqhkai aiwnoV eteqhsan proV auton ina mh exaleifqh kataklusmw pasa sarx

19 Abraam megaV pathr plhqouV eqnwn kai ouc eureqh omoioV en th doxh

20 oV sunethrhsen nomon uyistou kai egeneto en diaqhkh met autou en sarki autou esthsen diaqhkhn kai en peirasmw eureqh pistoV

21 dia touto en orkw esthsen autw eneuloghqhnai eqnh en spermati autou plhqunai auton wV coun thV ghV kai wV astra anuywsai to sperma autou kai kataklhronomhsai autouV apo qalasshV ewV qalasshV kai apo potamou ewV akrou thV ghV

22 kai en tw Isaak esthsen outwV di Abraam ton patera autou

23 eulogian pantwn anqrwpwn kai diaqhkhn katepausen epi kefalhn Iakwb epegnw auton en eulogiaiV autou kai edwken autw en klhronomia kai diesteilen meridaV autou en fulaiV emerisen deka duo

 

45

1 kai exhgagen ex autou andra eleouV euriskonta carin en ofqalmoiV pashV sarkoV hgaphmenon upo qeou kai anqrwpwn Mwushn ou to mnhmosunon en eulogiaiV

2 wmoiwsen auton doxh agiwn kai emegalunen auton en foboiV ecqrwn

3 en logoiV autou shmeia katepausen edoxasen auton kata proswpon basilewn eneteilato autw proV laon autou kai edeixen autw thV doxhV autou

4 en pistei kai prauthti auton hgiasen exelexato auton ek pashV sarkoV

5 hkoutisen auton thV fwnhV autou kai eishgagen auton eiV ton gnofon kai edwken autw kata proswpon entolaV nomon zwhV kai episthmhV didaxai ton Iakwb diaqhkhn kai krimata autou ton Israhl

6 Aarwn uywsen agion omoion autw adelfon autou ek fulhV Leui

7 esthsen auton diaqhkhn aiwnoV kai edwken autw ierateian laou emakarisen auton en eukosmia kai periezwsen auton peristolhn doxhV

8 enedusen auton sunteleian kauchmatoV kai esterewsen auton skeuesin iscuoV periskelh kai podhrh kai epwmida

9 kai ekuklwsen auton roiskoiV crusoiV kwdwsin pleistoiV kukloqen hchsai fwnhn en bhmasin autou akouston poihsai hcon en naw eiV mnhmosunon uioiV laou autou

10 stolh agia crusw kai uakinqw kai porfura ergw poikiltou logeiw krisewV dhloiV alhqeiaV keklwsmenh kokkw ergw tecnitou

11 liqoiV polutelesin glummatoV sfragidoV en desei crusiou ergw liqourgou eiV mnhmosunon en grafh kekolammenh kat ariqmon fulwn Israhl

12 stefanon crusoun epanw kidarewV ektupwma sfragidoV agiasmatoV kauchma timhV ergon iscuoV epiqumhmata ofqalmwn kosmoumena

13 wraia pro autou ou gegonen toiauta ewV aiwnoV ouk enedusato allogenhV plhn twn uiwn autou monon kai ta ekgona autou dia pantoV

14 qusiai autou olokarpwqhsontai kaq hmeran endelecwV diV

15 eplhrwsen MwushV taV ceiraV kai ecrisen auton en elaiw agiw egenhqh autw eiV diaqhkhn aiwnoV kai tw spermati autou en hmeraiV ouranou leitourgein autw ama kai ierateuein kai eulogein ton laon autou en tw onomati

16 exelexato auton apo pantoV zwntoV prosagagein karpwsin kuriw qumiama kai euwdian eiV mnhmosunon exilaskesqai peri tou laou sou

17 edwken autw en entolaiV autou exousian en diaqhkaiV krimatwn didaxai ton Iakwb ta marturia kai en nomw autou fwtisai Israhl

18 episunesthsan autw allotrioi kai ezhlwsan auton en th erhmw andreV oi peri Daqan kai Abirwn kai h sunagwgh Kore en qumw kai orgh

19 eiden kurioV kai ouk eudokhsen kai sunetelesqhsan en qumw orghV epoihsen autoiV terata katanalwsai en puri flogoV autou

20 kai proseqhken Aarwn doxan kai edwken autw klhronomian aparcaV prwtogenhmatwn emerisen autw arton prwtoiV htoimasen plhsmonhn

21 kai gar qusiaV kuriou fagontai aV edwken autw te kai tw spermati autou

22 plhn en gh laou ou klhronomhsei kai meriV ouk estin autw en law autoV gar meriV sou kai klhronomia

23 kai FineeV uioV Eleazar tritoV eiV doxan en tw zhlwsai auton en fobw kuriou kai sthnai auton en troph laou en agaqothti proqumiaV yuchV autou kai exilasato peri tou Israhl

24 dia touto estaqh autw diaqhkh eirhnhV prostatein agiwn kai laou autou ina autw h kai tw spermati autou ierwsunhV megaleion eiV touV aiwnaV

25 kai diaqhkh tw Dauid uiw Iessai ek fulhV Iouda klhronomia basilewV uiou ex uiou monou klhronomia Aarwn kai tw spermati autou

26 dwh umin sofian en kardia umwn krinein ton laon autou en dikaiosunh ina mh afanisqh ta agaqa autwn kai thn doxan autwn eiV geneaV autwn

 

46

1 krataioV en polemw IhsouV Nauh kai diadocoV Mwush en profhteiaiV oV egeneto kata to onoma autou megaV epi swthria eklektwn autou ekdikhsai epegeiromenouV ecqrouV opwV kataklhronomhsh ton Israhl

2 wV edoxasqh en tw eparai ceiraV autou kai en tw ekteinai romfaian epi poleiV

3 tiV proteroV autou outwV esth touV gar polemouV kuriou autoV ephgagen

4 ouci en ceiri autou enepodisqh o hlioV kai mia hmera egenhqh proV duo

5 epekalesato ton uyiston dunasthn en tw qliyai auton ecqrouV kukloqen kai ephkousen autou megaV kurioV en liqoiV calazhV dunamewV krataiaV

6 katerraxen ep eqnoV polemon kai en katabasei apwlesen anqesthkotaV ina gnwsin eqnh panoplian autou oti enantion kuriou o polemoV autou

7 kai gar ephkolouqhsen opisw dunastou kai en hmeraiV MwusewV epoihsen eleoV autoV kai Caleb uioV Iefonnh antisthnai enanti ekklhsiaV kwlusai laon apo amartiaV kai kopasai goggusmon ponhriaV

8 kai autoi duo onteV dieswqhsan apo exakosiwn ciliadwn pezwn eisagagein autouV eiV klhronomian eiV ghn reousan gala kai meli

9 kai edwken o kurioV tw Caleb iscun kai ewV ghrouV diemeinen autw epibhnai auton epi to uyoV thV ghV kai to sperma autou katescen klhronomian

10 opwV idwsin panteV oi uioi Israhl oti kalon to poreuesqai opisw kuriou

11 kai oi kritai ekastoV tw autou onomati oswn ouk exeporneusen h kardia kai osoi ouk apestrafhsan apo kuriou eih to mnhmosunon autwn en eulogiaiV

12 ta osta autwn anaqaloi ek tou topou autwn kai to onoma autwn antikatallassomenon ef uioiV dedoxasmenwn autwn

13 hgaphmenoV upo kuriou autou Samouhl profhthV kuriou katesthsen basileian kai ecrisen arcontaV epi ton laon autou

14 en nomw kuriou ekrinen sunagwghn kai epeskeyato kurioV ton Iakwb

15 en pistei autou hkribasqh profhthV kai egnwsqh en rhmasin autou pistoV orasewV

16 kai epekalesato ton kurion dunasthn en tw qliyai ecqrouV autou kukloqen en prosfora arnoV galaqhnou

17 kai ebronthsen ap ouranou o kurioV kai en hcw megalw akousthn epoihsen thn fwnhn autou

18 kai exetriyen hgoumenouV Turiwn kai pantaV arcontaV Fulistiim

19 kai pro kairou koimhsewV aiwnoV epemarturato enanti kuriou kai cristou autou crhmata kai ewV upodhmatwn apo pashV sarkoV ouk eilhfa kai ouk enekalesen autw anqrwpoV

20 kai meta to upnwsai auton proefhteusen kai upedeixen basilei thn teleuthn autou kai anuywsen ek ghV thn fwnhn autou en profhteia exaleiyai anomian laou

 

47

1 kai meta touton anesth Naqan profhteuein en hmeraiV Dauid

2 wsper stear afwrismenon apo swthriou outwV Dauid apo twn uiwn Israhl

3 en leousin epaixen wV en erifoiV kai en arkoiV wV en arnasi probatwn

4 en neothti autou ouci apekteinen giganta kai exhren oneidismon ek laou en tw eparai ceira en liqw sfendonhV kai katabalein gauriama tou Goliaq

5 epekalesato gar kurion ton uyiston kai edwken en th dexia autou kratoV exarai anqrwpon dunaton en polemw anuywsai keraV laou autou

6 outwV en muriasin edoxasan auton kai hnesan auton en eulogiaiV kuriou en tw feresqai autw diadhma doxhV

7 exetriyen gar ecqrouV kukloqen kai exoudenwsen Fulistiim touV upenantiouV ewV shmeron sunetriyen autwn keraV

8 en panti ergw autou edwken exomologhsin agiw uyistw rhmati doxhV en pash kardia autou umnhsen kai hgaphsen ton poihsanta auton

9 kai esthsen yaltwdouV katenanti tou qusiasthriou kai ex hcouV autwn glukainein melh

10 edwken en eortaiV euprepeian kai ekosmhsen kairouV mecri sunteleiaV en tw ainein autouV to agion onoma autou kai apo prwiaV hcein to agiasma

11 kurioV afeilen taV amartiaV autou kai anuywsen eiV aiwna to keraV autou kai edwken autw diaqhkhn basilewn kai qronon doxhV en tw Israhl

12 meta touton anesth uioV episthmwn kai di auton katelusen en platusmw

13 Salwmwn ebasileusen en hmeraiV eirhnhV w o qeoV katepausen kukloqen ina sthsh oikon ep onomati autou kai etoimash agiasma eiV ton aiwna

14 wV esofisqhV en neothti sou kai eneplhsqhV wV potamoV sunesewV

15 ghn epekaluyen h yuch sou kai eneplhsaV en parabolaiV ainigmatwn

16 eiV nhsouV porrw afiketo to onoma sou kai hgaphqhV en th eirhnh sou

17 en wdaiV kai paroimiaiV kai parabolaiV kai en ermhneiaiV apeqaumasan se cwrai

18 en onomati kuriou tou qeou tou epikeklhmenou qeou Israhl sunhgageV wV kassiteron to crusion kai wV molibon eplhqunaV argurion

19 paraneklinaV taV lagonaV sou gunaixin kai enexousiasqhV en tw swmati sou

20 edwkaV mwmon en th doxh sou kai ebebhlwsaV to sperma sou epagagein orghn epi ta tekna sou kai katanughnai epi th afrosunh sou

21 genesqai dica turannida kai ex Efraim arxai basileian apeiqh

22 o de kurioV ou mh kataliph to eleoV autou kai ou mh diafqeirh apo twn logwn autou oude mh exaleiyh eklektou autou ekgona kai sperma tou agaphsantoV auton ou mh exarh kai tw Iakwb edwken kataleimma kai tw Dauid ex autou rizan

23 kai anepausato Salwmwn meta twn paterwn autou kai katelipen met auton ek tou spermatoV autou laou afrosunhn kai elassoumenon sunesei Roboam oV apesthsen laon ek boulhV autou

24 kai Ieroboam uioV Nabat oV exhmarten ton Israhl kai edwken tw Efraim odon amartiaV kai eplhqunqhsan ai amartiai autwn sfodra aposthsai autouV apo thV ghV autwn

25 kai pasan ponhrian exezhthsan ewV ekdikhsiV elqh ep autouV

 

48

1 kai anesth HliaV profhthV wV pur kai o logoV autou wV lampaV ekaieto

2 oV ephgagen ep autouV limon kai tw zhlw autou wligopoihsen autouV

3 en logw kuriou anescen ouranon kathgagen outwV triV pur

4 wV edoxasqhV Hlia en qaumasioiV sou kai tiV omoioV soi kaucasqai

5 o egeiraV nekron ek qanatou kai ex adou en logw uyistou

6 o katagagwn basileiV eiV apwleian kai dedoxasmenouV apo klinhV autwn

7 akouwn en Sina elegmon kai en Cwrhb krimata ekdikhsewV

8 o criwn basileiV eiV antapodoma kai profhtaV diadocouV met auton

9 o analhmfqeiV en lailapi puroV en armati ippwn purinwn

10 o katagrafeiV en elegmoiV eiV kairouV kopasai orghn pro qumou epistreyai kardian patroV proV uion kai katasthsai fulaV Iakwb

11 makarioi oi idonteV se kai oi en agaphsei kekoimhmenoi kai gar hmeiV zwh zhsomeqa

12 HliaV oV en lailapi eskepasqh kai Elisaie eneplhsqh pneumatoV autou kai en hmeraiV autou ouk esaleuqh upo arcontoV kai ou katedunasteusen auton oudeiV

13 paV logoV ouc uperhren auton kai en koimhsei eprofhteusen to swma autou

14 kai en zwh autou epoihsen terata kai en teleuth qaumasia ta erga autou

15 en pasin toutoiV ou metenohsen o laoV kai ouk apesthsan apo twn amartiwn autwn ewV epronomeuqhsan apo ghV autwn kai dieskorpisqhsan en pash th gh

16 kai kateleifqh o laoV oligostoV kai arcwn en tw oikw Dauid tineV men autwn epoihsan to areston tineV de eplhqunan amartiaV

17 EzekiaV wcurwsen thn polin autou kai eishgagen eiV meson authV udwr wruxen sidhrw akrotomon kai wkodomhsen krhnaV eiV udata

18 en hmeraiV autou anebh Sennachrim kai apesteilen Rayakhn kai aphren kai ephren ceira autou epi Siwn kai emegalauchsen en uperhfania autou

19 tote esaleuqhsan kardiai kai ceireV autwn kai wdinhsan wV ai tiktousai

20 kai epekalesanto ton kurion ton elehmona ekpetasanteV taV ceiraV autwn proV auton kai o agioV ex ouranou tacu ephkousen autwn kai elutrwsato autouV en ceiri Hsaiou

21 epataxen thn parembolhn twn Assuriwn kai exetriyen autouV o aggeloV autou

22 epoihsen gar EzekiaV to areston kuriw kai eniscusen en odoiV Dauid tou patroV autou aV eneteilato HsaiaV o profhthV o megaV kai pistoV en orasei autou

23 en taiV hmeraiV autou anepodisen o hlioV kai proseqhken zwhn basilei

24 pneumati megalw eiden ta escata kai parekalesen touV penqountaV en Siwn

25 ewV tou aiwnoV upedeixen ta esomena kai ta apokrufa prin h paragenesqai auta

 

49

1 mnhmosunon Iwsiou eiV sunqesin qumiamatoV eskeuasmenon ergw mureyou en panti stomati wV meli glukanqhsetai kai wV mousika en sumposiw oinou

2 autoV kateuqunqh en epistrofh laou kai exhren bdelugmata anomiaV

3 kateuqunen proV kurion thn kardian autou en hmeraiV anomwn katiscusen thn eusebeian

4 parex Dauid kai Ezekiou kai Iwsiou panteV plhmmeleian eplhmmelhsan katelipon gar ton nomon tou uyistou oi basileiV Iouda exelipon

5 edwkan gar to keraV autwn eteroiV kai thn doxan autwn eqnei allotriw

6 enepurisan eklekthn polin agiasmatoV kai hrhmwsan taV odouV authV

7 en ceiri Ieremiou ekakwsan gar auton kai autoV en mhtra hgiasqh profhthV ekrizoun kai kakoun kai apolluein wsautwV oikodomein kai katafuteuein

8 Iezekihl oV eiden orasin doxhV hn upedeixen autw epi armatoV ceroubin

9 kai gar emnhsqh twn ecqrwn en ombrw kai agaqwsai touV euqunontaV odouV

10 kai twn dwdeka profhtwn ta osta anaqaloi ek tou topou autwn parekalesan gar ton Iakwb kai elutrwsanto autouV en pistei elpidoV

11 pwV megalunwmen ton Zorobabel kai autoV wV sfragiV epi dexiaV ceiroV

12 outwV IhsouV uioV Iwsedek oi en hmeraiV autwn wkodomhsan oikon kai anuywsan naon agion kuriw htoimasmenon eiV doxan aiwnoV

13 kai Neemiou epi polu to mnhmosunon tou egeirantoV hmin teich peptwkota kai sthsantoV pulaV kai moclouV kai anegeirantoV ta oikopeda hmwn

14 oudeiV ektisqh epi thV ghV toioutoV oioV Enwc kai gar autoV anelhmfqh apo thV ghV

15 oude wV Iwshf egennhqh anhr hgoumenoV adelfwn sthrigma laou kai ta osta autou epeskephsan

16 Shm kai Shq en anqrwpoiV edoxasqhsan kai uper pan zwon en th ktisei Adam

 

50

1 Simwn Oniou uioV iereuV o megaV oV en zwh autou uperrayen oikon kai en hmeraiV autou esterewsen naon

2 kai up autou eqemeliwqh uyoV diplhV analhmma uyhlon peribolou ierou

3 en hmeraiV autou elatomhqh apodoceion udatwn lakkoV wsei qalasshV to perimetron

4 o frontizwn tou laou autou apo ptwsewV kai eniscusaV polin en poliorkhsei

5 wV edoxasqh en peristrofh laou en exodw oikou katapetasmatoV

6 wV asthr ewqinoV en mesw nefelwn wV selhnh plhrhV en hmeraiV

7 wV hlioV eklampwn epi naon uyistou kai wV toxon fwtizon en nefelaiV doxhV

8 wV anqoV rodwn en hmeraiV newn wV krina ep exodw udatoV wV blastoV Libanou en hmeraiV qerouV

9 wV pur kai libanoV epi pureiou wV skeuoV crusiou olosfurhton kekosmhmenon panti liqw polutelei

10 wV elaia anaqallousa karpouV kai wV kuparissoV uyoumenh en nefelaiV

11 en tw analambanein auton stolhn doxhV kai endiduskesqai auton sunteleian kauchmatoV en anabasei qusiasthriou agiou edoxasen peribolhn agiasmatoV

12 en de tw decesqai melh ek ceirwn ierewn kai autoV estwV par escara bwmou kukloqen autou stefanoV adelfwn wV blasthma kedrwn en tw Libanw kai ekuklwsan auton wV stelech foinikwn

13 kai panteV oi uioi Aarwn en doxh autwn kai prosfora kuriou en cersin autwn enanti pashV ekklhsiaV Israhl

14 kai sunteleian leitourgwn epi bwmwn kosmhsai prosforan uyistou pantokratoroV

15 exeteinen epi spondeiou ceira autou kai espeisen ex aimatoV stafulhV execeen eiV qemelia qusiasthriou osmhn euwdiaV uyistw pambasilei

16 tote anekragon oi uioi Aarwn en salpigxin elataiV hchsan akousthn epoihsan fwnhn megalhn eiV mnhmosunon enanti uyistou

17 tote paV o laoV koinh katespeusan kai epesan epi proswpon epi thn ghn proskunhsai tw kuriw autwn pantokratori qew uyistw

18 kai hnesan oi yaltwdoi en fwnaiV autwn en pleistw hcw eglukanqh meloV

19 kai edehqh o laoV kuriou uyistou en proseuch katenanti elehmonoV ewV suntelesqh kosmoV kuriou kai thn leitourgian autou eteleiwsan

20 tote katabaV ephren ceiraV autou epi pasan ekklhsian uiwn Israhl dounai eulogian kuriou ek ceilewn autou kai en onomati autou kauchsasqai

21 kai edeuterwsan en proskunhsei epidexasqai thn eulogian para uyistou

22 kai nun euloghsate ton qeon pantwn ton megala poiounta panth ton uyounta hmeraV hmwn ek mhtraV kai poiounta meq hmwn kata to eleoV autou

23 dwh hmin eufrosunhn kardiaV kai genesqai eirhnhn en hmeraiV hmwn en Israhl kata taV hmeraV tou aiwnoV

24 empisteusai meq hmwn to eleoV autou kai en taiV hmeraiV hmwn lutrwsasqw hmaV

25 en dusin eqnesin proswcqisen h yuch mou kai to triton ouk estin eqnoV

26 oi kaqhmenoi en orei SamareiaV kai Fulistiim kai o laoV o mwroV o katoikwn en SikimoiV

27 paideian sunesewV kai episthmhV ecaraxen en tw bibliw toutw IhsouV uioV Sirac Eleazar o IerosolumithV oV anwmbrhsen sofian apo kardiaV autou

28 makarioV oV en toutoiV anastrafhsetai kai qeiV auta epi kardian autou sofisqhsetai

29 ean gar auta poihsh proV panta iscusei oti fwV kuriou to icnoV autou

 

51

1 exomologhsomai soi kurie basileu kai ainesw se qeon ton swthra mou exomologoumai tw onomati sou

2 oti skepasthV kai bohqoV egenou moi kai elutrwsw to swma mou ex apwleiaV kai ek pagidoV diabolhV glwsshV apo ceilewn ergazomenwn yeudoV kai enanti twn paresthkotwn egenou bohqoV kai elutrwsw me

3 kata to plhqoV eleouV kai onomatoV sou ek brugmwn etoimon eiV brwma ek ceiroV zhtountwn thn yuchn mou ek pleionwn qliyewn wn escon

4 apo pnigmou puraV kukloqen kai ek mesou puroV ou ouk exekausa

5 ek baqouV koiliaV adou kai apo glwsshV akaqartou kai logou yeudouV

6 basilei diabolh glwsshV adikou hggisen ewV qanatou h yuch mou kai h zwh mou hn sunegguV adou katw

7 periescon me pantoqen kai ouk hn o bohqwn eneblepon eiV antilhmyin anqrwpwn kai ouk hn

8 kai emnhsqhn tou eleouV sou kurie kai thV ergasiaV sou thV ap aiwnoV oti exairh touV upomenontaV se kai swzeiV autouV ek ceiroV ecqrwn

9 kai anuywsa apo ghV iketeian mou kai uper qanatou rusewV edehqhn

10 epekalesamhn kurion patera kuriou mou mh me egkatalipein en hmeraiV qliyewV en kairw uperhfaniwn abohqhsiaV ainesw to onoma sou endelecwV kai umnhsw en exomologhsei

11 kai eishkousqh h dehsiV mou eswsaV gar me ex apwleiaV kai exeilou me ek kairou ponhrou

12 dia touto exomologhsomai soi kai ainesw se kai euloghsw tw onomati kuriou

13 eti wn newteroV prin h planhqhnai me ezhthsa sofian profanwV en proseuch mou

14 enanti naou hxioun peri authV kai ewV escatwn ekzhthsw authn

15 ex anqouV wV perkazoushV stafulhV eufranqh h kardia mou en auth epebh o pouV mou en euquthti ek neothtoV mou icneuon authn

16 eklina oligon to ouV mou kai edexamhn kai pollhn euron emautw paideian

17 prokoph egeneto moi en auth tw didonti moi sofian dwsw doxan

18 dienohqhn gar tou poihsai authn kai ezhlwsa to agaqon kai ou mh aiscunqw

19 diamemacistai h yuch mou en auth kai en poihsei nomou dihkribasamhn taV ceiraV mou exepetasa proV uyoV kai ta agnohmata authV epenqhsa

20 thn yuchn mou kateuquna eiV authn kai en kaqarismw euron authn kardian ekthsamhn met authV ap archV dia touto ou mh egkataleifqw

21 kai h koilia mou etaracqh tou ekzhthsai authn dia touto ekthsamhn agaqon kthma

22 edwken kurioV glwssan moi misqon mou kai en auth ainesw auton

23 eggisate proV me apaideutoi kai aulisqhte en oikw paideiaV

24 ti oti ustereisqai legete en toutoiV kai ai yucai umwn diywsi sfodra

25 hnoixa to stoma mou kai elalhsa kthsasqe eautoiV aneu arguriou

26 ton trachlon umwn upoqete upo zugon kai epidexasqw h yuch umwn paideian egguV estin eurein authn

27 idete en ofqalmoiV umwn oti oligon ekopiasa kai euron emautw pollhn anapausin

28 metascete paideiaV en pollw ariqmw arguriou kai polun cruson kthsasqe en auth

29 eufranqeih h yuch umwn en tw eleei autou kai mh aiscunqeihte en ainesei autou

30 ergazesqe to ergon umwn pro kairou kai dwsei ton misqon umwn en kairw autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Isaiah